Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. I. Morfoloxía verbal 
  • Ano de publicación: 1990
  • Número de mapas: 430
  • Número de formas: 4327
  • Número medio de formas por mapa: 10
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Podrecese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP) do radical
Forma en -ra (IPP) do radical pudr-
podrec-, empodrec-, apodrec-
podrecese (P1)
podrecese (P3)
podrecesedes
podrecésemos
podrecesemos
podrecesen
podreceses
podreciese (P1)
podreciese (P3)
podreciésedes
podreciésemos
podreciesen
podrecieses
pudrise (P1)
pudrise (P3)
pudrisemos
pudrisen
pudrises
93I190
Fose, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
fose (P1)
fose (P3)
fosen
foses
fuese (P1)
fuese (P3)
fuesen
fueses
368I710
Houbese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
houbese (P1)
houbese (P3)
houbesen
houbeses
houbiese (P1)
houbiese (P3)
houbiesen
houbieses
hubese (P1)
hubese (P3)
hubesen
hubeses
hubiese (P1)
hubiese (P3)
hubiesen
hubieses
282I540
Moese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
moese (P1)
moese (P3)
moesen
moeses
moiese (P1)
moiese (P3)
moiesen
moieses
moíse (P1)
moíse (P3)
moísen
moíses
molese (P1)
molese (P3)
molesen
moleses
moliese (P1)
moliese (P3)
moliesen
molieses
muese (P1)
muese (P3)
muesen
mueses
113I222
Partise, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
partese (P1)
partese (P3)
partesen
parteses
partiese (P1)
partiese (P3)
partiesen
partieses
partise (P1)
partise (P3)
partisen
partises
pertise (P1)
pertise (P3)
pertisen
pertises
155I288
Puidese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
podese (P1)
podese (P3)
podesen
podeses
poidese (P1)
poidese (P3)
poidesen
poideses
pudese (P1)
pudese (P3)
pudesen
pudeses
pudiese (P1)
pudiese (P3)
pudiesen
pudieses
puidese (P1)
puidese (P3)
puidesen
puideses
316I608
Puxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
poese (P1)
poese (P3)
poesen
poeses
poñese (P1)
poñese (P3)
poñesen
poñeses
puese (P1)
puese (P3)
puesen
pueses
puñese (P1)
puñese (P3)
puñesen
puñeses
pusiese (P1)
pusiese (P3)
pusiesen
pusieses
puxese (P1)
puxese (P3)
puxesen
puxeses
331I638
Quixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
quisiese (P1)
quisiese (P3)
quisiesen
quisieses
quixese (P1)
quixese (P3)
quixesen
quixeses
quixise (P1)
quixise (P3)
quixisen
quixises
344I664
Trouxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
traese (P1)
traese (P3)
traesen
traeses
traguese (P1)
traguese (P3)
traguesen
tragueses
traixese (P1)
traixese (P3)
traixesen
traixeses
trese (P1)
trese (P3)
tresen
treses
troiese (P1)
troiese (P3)
troiesen
troieses
troiguese (P1)
troiguese (P3)
troiguesen
troigueses
troixese (P1)
troixese (P3)
troixesen
troixeses
trouguese (P1)
trouguese (P3)
trouguesen
trougueses
trouxese (P1)
trouxese (P3)
trouxesen
trouxeses
trouxiese (P1)
trouxiese (P3)
trouxiesen
trouxieses
truese (P1)
truese (P3)
truesen
trueses
truguese (P1)
truguese (P3)
truguesen
trugueses
truiese (P1)
truiese (P3)
truiesen
truieses
truxese (P1)
truxese (P3)
truxesen
truxeses
391I758
Valese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
valese (P1)
valese (P3)
valesen
valeses
valiese (P1)
valiese (P3)
valiesen
valieses
valise (P1)
valise (P3)
valisen
valises
voulese (P1)
voulese (P3)
voulesen
vouleses
135I254
Vendese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
vendese (P1)
vendese (P3)
vendesen
vendeses
vendiese (P1)
vendiese (P3)
vendiesen
vendieses
vendise (P1)
vendise (P3)
vendisen
vendises
81I172
Viñese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
veniese (P1)
veniese (P3)
veniesen
venieses
vese (P1)
vese (P3)
vesen
veses
viese (P1)
viese (P3)
viesen
vieses
viñese (P1)
viñese (P3)
viñesen
viñeses
419I816
Quere (Imp)
Forma perifrástica
quer
quere
quiere
345I666
Querede
Forma perifrástica
querede
querei
querende
querer
346I668
Sede
Forma perifrástica
se
sede
sedes
sei
sende
ser
sode
sodes
sonde
sondeis
370I714
Se
Forma perifrástica
se
sen
ser
369I712
Agradezo (realización do z)
Fricativo apicoalveolar xordo [s̺]
Fricativo interdental xordo [θ]
Fricativo predorsodental xordo [s]
Fricativo predorsointerdental sonoro [z̟]
Fricativo predorsointerdental xordo [s̟]
86I178
Agradezo (realización do g)
Fricativo faringal xordo [ħ]
Fricativo glotal ou laringal xordo [h]
Fricativo ovular sonoro [ʁ]
Fricativo velar sonoro [ɣ]
Fricativo velar xordo [x]
85I176
Agradeces, -e, -emos, -edes, -en
agradece
agradecen
agradeces
87I180
Agradeza, -as, -a, -amos, -ades, -an
agradecemos
agradeza (P1)
agradeza (P3)
agradézamos
agradezamos
agradezan
agradezas
agradezca (P1)
agradezca (P3)
agradézcamos
agradezcan
agradezcas
88I182
Agradezo
agradesco
agradeso
agradezco
agradezo
83I174
Agradezo (-zo/-zco)
agradezco
agradezo
84I176
Andaches
andache
andaches
andaste
andastes
andeche
andeste
andestes
andiveche
andiveches
andivestes
anduveche
anduveches
anduveste
anduvestes
anduviche
anduviste
anduvistes
201I382
Andastes
andaches
andástedes
andásteis
andastes
andastis
andivéchedes
andivéstedes
andivestes
anduvéchedes
anduveches
anduvéstedes
anduvésteis
anduvestes
anduvestis
anduvistes
204I388
Andamos
andamos (IP)
andemos
andivemos
anduvemos
anduvimos
203I386
Andaron
andano
andanon
andaran
andaron
anderon
andiveno
andiveron
anduveno
anduvenon
anduveren
anduveron
anduvieron
205I390
Andara, -as, -a, -amos, -ades, -an
andara (P1)
andara (P3)
andaran
andaras
andera (P1)
andera (P3)
anderan
anderas
andivera (P1)
andivera (P3)
andiveran
andiveras
anduvera (P1)
anduvera (P3)
anduveran
anduveras
anduviera (P1)
anduviera (P3)
anduvieran
anduvieras
206I392
Andase, -es, -e, -emos, -edes, -en
andase (P1)
andase (P3)
andasen
andases
andese (P1)
andese (P3)
andesen
andeses
andivese (P1)
andivese (P3)
andivesen
andiveses
anduvese (P1)
anduvese (P3)
anduvesen
anduveses
anduviese (P1)
anduviese (P3)
anduviesen
anduvieses
Forma en -ra (IPP)
208I396
Ande, -es, -e, -emos, -edes, -en
ande (P1)
ande (P3)
andemos
anden
andes
207I394
Andei
andei
andein
andén
andín
andiven
anduve
anduven
200I380
Andou
andivo
andou
andovo
anduvo
endou
202I384
Ceo anubrado
anubado
anubarado
anubiado
anublado
anublao
anubrado
anubrado
anubreu
ennublado
nubio
nublado
nublao
nubro
41I114
Podrecendo
apodrecendo
empodrecendo
podrecendo
podrecendo
podrindo
pudrecendo
pudrindo
pudríndose
95I192
Podrecer
apodrecer
empodrecer
podrecer
podrecerse
podrir
podrirse
pudrecer
pudrir
pudrirse
94I192
Podrecido, -a
apodrecida
apodrecido
apodrida
apodrido
podre
podrecida
podrecido
podrecío
podrida
podrida
podrido
podrío
pudrida
pudrido
96I194
Podreza, -as, -a, -amos, -ades, -an
apodreza (P1)
apodreza (P3)
apodrézamos
apodrezan
apodrezas
empodreza (P1)
empodreza (P3)
empodrézamos
empodrezan
empodrezas
podrecemos
podreza (P1)
podreza (P3)
podrézamos
podrezamos
podrezan
podrezas
podrezca (P1)
podrezca (P3)
podrezcamos
podrezcan
podrezcas
pudra
pudra (P1)
pudra (P3)
pudramos
púdramos
pudran
92I188
Podrezo
apodrezo
empodrezo
podrezco
podrezo
pudrezo
púdrome
89I182
Oíse, -es, -e, -emos, -edes, -en
auguise (P1)
augüise (P1)
auguise (P3)
augüise (P3)
auguisen
augüisen
auguises
augüises
auise (P1)
auise (P3)
auisen
auises
Forma en -ra (IPP)
oese (P1)
oese (P3)
oesen
oeses
oiese (P1)
oiese (P3)
oiesen
oieses
oíse (P1)
oíse (P3)
oísen
oíses
oubise (P1)
oubise (P3)
oubisen
oubises
ouese (P1)
ouese (P3)
ouesen
oueses
ougüise (P1)
ouguise (P1)
ougüise (P3)
ouguise (P3)
ougüisen
ouguisen
ougüises
ouguises
ouise (P1)
ouise (P3)
ouisen
ouises
305I586
Oía, -as, -a, -amos, -ades, -an
augüa (P1)
auguía (P1)
augüía (P3)
auguía (P3)
augüían
auguían
augüías
auguías
auía (P1)
auía (P3)
auían
auías
oía (P1)
oía (P3)
oían
oías
oubía (P1)
oubía (P3)
oubían
oubías
oucía (P1)
oucía (P3)
oucían
oucías
ougüía (P1)
ouguía (P1)
ougüía (P3)
ouguía (P3)
ougüían
ouguían
ougüías
ouguías
ouía (P1)
ouía (P3)
ouían
ouías
299I574
Oíde
augüide
auguide
auide
oíde
oiei
oínde
oír
oubei
oubí
oubide
oubinde
ouguí
ougüide
ouguide
ouí
ouide
307I590
Oímos, -ídes
augüides
auguides
augüís
auguís
oedes
oeis
oés
oímos (IPr)
oindes
oís
oubeis
oubides
oubindes
oubís
oucides
ougüides
ouguides
ougüís
ouguís
ouides
ouis
sentides
297I570
Oír
augüir
auguir
auir
oír
oubir
oucir
ougüir
ouguir
ouir
sentir
308I592
Oíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
augüira (P1)
auguira (P1)
augüira (P3)
auguira (P3)
augüiran
auguiran
augüiras
auguiras
auira (P1)
auira (P3)
auiran
auiras
oera (P1)
oera (P3)
oeran
oeras
oiera (P1)
oiera (P3)
oieran
oieras
oíra (P1)
oíra (P3)
oíran
oíras
oubira (P1)
oubira (P3)
oubiran
oubiras
oucira (P1)
oucira (P3)
ouciran
ouciras
ouera (P1)
ouera (P3)
oueran
oueras
ougüira (P1)
ouguira (P1)
ougüira (P3)
ouguira (P3)
ougüiran
ouguiran
ougüiras
ouguiras
ouira (P1)
ouira (P3)
ouiran
ouiras
302I580
Oíu
augüiu
auguiu
auiu
oeu
oieu
oió
oíu
oubeu
oubiu
ouceu
oueu
ougüiu
ouguiu
ouiu
uíu
301I578
Oín, -íches, -ímos, -ístes, -íron
augüín
auguín
auín
oín
oubí
oubín
oucín
ougüín
ouguín
ouín
uín
300I576
Caiba, -as, -a, -an
caba (P1)
caba (P3)
caban
cabas
cabia (P1)
cabia (P3)
cabian
cabias
caiba (P1)
caiba (P3)
caiban
caibas
colla (P1)
colla (P3)
collan
collas
queiba (P1)
queiba (P3)
queiban
queibas
queipa (P1)
queipa (P3)
queipan
queipas
quepa (P1)
quepa (P3)
quepan
quepas
quépea (P1)
quépea (P3)
quépean
quépeas
217I414
Cabes, -e, -emos, -edes, -en
cabe
caben
cabes
caibe
caiben
caibes
colle
collen
colles
210I400
Coubeches
cabeche
cabeches
cabeste
cabestes
cabiche
cabiches
caibiche
caibiches
caubiche
caubiches
copiste
copistes
coubeche
coubeches
coubeste
coubestes
coupeche
coupeche
coupeches
coupeches
coupeste
coupestes
coupiche
coupiche
coupiches
coupiches
cubeche
cubeches
cubeste
cubestes
cupeche
cupeches
cupeste
cupestes
P2 do IP de coller
213I406
Coubemos, -estes, -eron
cabemos
cabimos
caibemos
caibimos
caubemos
coubemos
coupemos
coupimos
cubemos
cupemos
cupimos
P4 IP de coller
215I410
Caber
caber
caiber
coller
220I420
Coubera, -as, -a, -amos, -ades, -an
cabera (P1)
cabera (P3)
caberan
caberas
cabira (P1)
cabira (P3)
cabiran
cabiras
caibera (P1)
caibera (P3)
caiberan
caiberas
caubera (P1)
caubera (P3)
cauberan
cauberas
coubera (P1)
coubera (P3)
couberan
couberas
coupera (P1)
coupera (P3)
couperan
couperas
cubera (P1)
cubera (P3)
cuberan
cuberas
cupera (P1)
cupera (P3)
cuperan
cuperas
cupiera (P1)
cupiera (P3)
cupieran
cupieras
Forma do IPP de coller
216I412
Coubese, -es, -e, -emos, -edes, -en
cabese (P1)
cabese (P3)
cabesen
cabeses
cabise (P1)
cabise (P3)
cabisen
cabises
caibese (P1)
caibese (P3)
caibesen
caibeses
caubese (P1)
caubese (P3)
caubesen
caubeses
collera (P1)
collera (P3)
colleran
colleras
collese (P1)
collese (P3)
collesen
colleses
coubese (P1)
coubese (P3)
coubesen
coubeses
coupese (P1)
coupese (P3)
coupesen
coupeses
cubese (P1)
cubese (P3)
cubesen
cubeses
cupese (P1)
cupese (P3)
cupesen
cupeses
cupiese (P1)
cupiese (P3)
cupiesen
cupieses
Forma en -ra (IPP)
219I418
Coubo
cabeu
cabío
cabiu
caibeu
coubo
coupo
cubo
cupo
P3 IP de coller
214I408
Cabía, -as, -a, -amos, -ades, -an
cabía (P1)
cabía (P3)
cabían
cabías
caibía (P1)
caibía (P3)
caibían
caibías
collía (P1)
collía (P3)
collían
collías
quebía (P1)
quebía (P3)
quebían
quebías
211I402
Couben
cabín
caibín
collí
collín
coube
couben
coupe
coupen
cuben
cupen
212I404
Caer
caer
caír
160I296
Canto, -as, -a, -amos, -an
canta (IPr)
cantamos (IPr)
cantan
cantas
cantemos
canto
1I46
Cantaba, -as, -a, -an
cantaba (P1)
cantaba (P3)
cantaban
cantabas
3I50
Cantabades (distribución do SNP)
cantabades
cantabais
cantabandes
cantabás
5 terI56
Cantaches
cantache
cantaches
cantaste
cantastes
canteche
canteste
cantestes
7I60
Cantades
cantades
cantaides
cantais
cantandes
cantás
canteis
2I48
Cantado
cantado
cantao
33I104
Cantamos
cantamos (IP)
cantemos
9I62
Cantando
cantando
cantándodes
cantándomos
32I104
Cantaron
cantano
cantanon
cantaran
cantaren
cantaron
canteron
11I66
Cantar
cantar
cantare
27I94
Cantara, -as, -a, -an
cantara (P1)
cantara (P3)
cantaran
cantaras
cantera (P1)
cantera (P3)
canteran
canteras
12I68
Cantase, -es, -e, -en
cantara (P1)
cantara (p3)
cantaran
cantaras
cantase (P1)
cantase (P3)
cantasen
cantases
cantera (P1)
cantera (P3)
canteran
canteras
cantese (P1)
cantese (P3)
cantesen
canteses
23I86
Cantardes
cantardes
cantáredes
cantaredes
cantáreis
cantareis
cantárendes
cantares
cantarés
30I100
Cantaredes
cantaredes
cantareis
cantarendes
cantarés
17I76
Cantarei
cantarei
cantarein
cantarén
canterei
15I74
Cantaren
cantaren
31I102
Cantares
cantares
28I96
Cantarás, -á, -emos, -án
cantará
cantarán
cantarás
cantaremos
16I74
Cantaría, -as, -a, -an
cantaría (P1)
cantaría (P3)
cantarían
cantarías
18I78
Cantariades
cantaríades
cantariades
cantaríais
cantariais
cantaríandes
cantariandes
cantarías
cantariás
cantaríedes
cantaríeis
20I80
Cantariamos
cantaríamos
cantariamos
cantaríanos
19I78
Cante, -es, -e, -emos, -en
cante (P1)
cante (P3)
cántemos
cantemos
canten
cántenos
cantes
21I82
Cantei
cantei
cantein
cantén
cantín
6I58
Cantou
canteo
cantó
cantou
8I62
Canta, -ade
cantá
canta (Imp)
cantade
cantai
cantaide
cantande
cantar
cantei
26I92
Cantabades (acentuación)
cantábades
cantabades
5 bisI56
Cantabades
cantábades
cantabades
cantábais
cantabais
cantábandes
cantabandes
cantabas
cantabás
5I54
Cantabamos
cantábamos
cantabamos
cantábanos
4I52
Cantastes
cantáchedes
cantaches
cantástedes
cantásteides
cantásteis
cantastes
cantastis
cantates
cantésteis
cantestes
10I64
Cantarades
cantárades
cantarades
cantárais
cantarais
cantárandes
cantarandes
cantaras
cantarás
cantáredes
cantérais
canterais
14I72
Cantaramos
cantáramos
cantaramos
cantáranos
cantáremos
cantéramos
canteramos
13I70
Cantarmos
cantáremos
cantaremos
cantarmos
cantarnos
29I98
Cantasedes
cantásedes
cantasedes
cantáseis
cantaseis
cantásendes
cantasendes
cantases
cantasés
cantésedes
cantéseis
canteseis
Forma en -ra (IPP)
25I90
Cantasemos
cantásemos
cantasemos
cantásenos
cantesemos
Forma en -ra (IPP)
24I88
Chego, -as, -a, -amos, -ades, -anChegue, -es, -e,-emos, -edes, -en Chega, -ade
chega (Imp)
chega (IPr)
chegade
chegades
chegamos
chegan
chegas
chego
chegue (P1)
chegue (P3)
cheguedes
cheguemos
cheguen
chegues
34I106
Oles, -e, -en
cheira
cheiran
cheiras
güele
güelen
güeles
ole
olea
olean
oleas
olen
oles
uele
uelen
ueles
ule
ulen
ules
195I364
Ulimos, -ides
cheirades
cheirais
cheiramos
cheirandes
cheirás
oleais
oleamos
oledes
oleis
olemos
olides
olimos
ulides
ulimos
ulís
196I366
Ulir
cheirar
olear
oler
olir
ulir
199I372
Ula, -as, -a, -an
cheire (P1)
cheire (P3)
cheiren
cheires
güela (P1)
güela (P3)
güelan
güelas
ola (P1)
ola (P3)
olan
olas
olee (P1)
olee (P3)
oleen
olees
olia (P1)
olia (P3)
olian
olias
uela (P1)
uela (P3)
uelan
uelas
ula (P1)
ula (P3)
ulan
ulas
ulia (P1)
ulia (P3)
ulian
ulias
197I368
Ulamos, -ades
cheiremos
güelamos
ólamos
olamos
oléemos
oleemos
olemos
oliamos
úlamos
ulamos
ulemos
úliamos
uliamos
198I370
Ulo
cheiro
ɡüelo
oleo
olio
olo
uelo
ulio
ulo
194I362
Coller
coier
coller
culler
70I158
Colla, -as, -a, -an
colla (P1)
colla (P3)
collan
collas
cuella (P1)
cuella (P3)
cuellan
cuellas
62I144
Collo, -es, -e, -en
colle (IPr)
collen
colles
collo
cuelle (IPr)
cuellen
cuelles
cuello
44I118
Colle
colle (Imp)
cuelle
culle
68I154
Colliches
colleche
colleches
colleste
collestes
colliche
colliches
colliste
collistes
cullestes
culliche
culliches
54I130
Collestes
collechedes
colleches
colléstedes
collésteides
collésteis
collestes
collestes
collíchedes
collístedes
collísteis
collistes
57I136
Colliches (VT)
colleches (VT)
colliches (VT)
51I126
Colledes
colledes
colleides
colleis
collendes
collés
46I120
Collido, -a
colleito
collida
collido
collío
colliu
Derivados de coller en -eito
72I160
Collemos (IPI)
collemos (IPr)
cullemos (IPr)
45I118
Collemos (IP)
collemos
collimos
cullemos
56I134
Collendo
collendo
cullendo
71I158
Colleron
colleno
collenon
colleran
colleren
colleron
colliron
58I138
Colleu
colleo
colleu
collí
collió
colliu
collou
55I132
Collese, -es, -e, -en
collera (P1)
collera (P3)
colleran
colleras
collese (P1)
collese (P3)
collesen
colleses
collira (P1)
collira (P3)
colliran
colliras
collise (P1)
collise (P3)
collisen
collises
cullera (P1)
cullera (P3)
culleran
culleras
cullese (P1)
cullese (P3)
cullesen
culleses
65I148
Collera, -as, -a, -an
collera (P1)
collera (P3)
colleran
colleras
collira (P1)
collira (P3)
colliran
colliras
cullera (P1)
cullera (P3)
culleran
culleras
59I140
Colliches (-e/-es)
colliche
colliches
53I128
Colliches (-che-/-ste-)
colliches
collistes
52I128
Colliades
colliábades
colliabades
colliabas
collíades
colliades
collíais
colliais
collíandes
colliandes
collías
colliás
cullíades
culliades
cullíais
culliais
culliandes
cullías
49I124
Colliamos
colliábamos
colliabamos
collíamos
colliamos
collíanos
cullíamos
culliamos
cullíanos
48I122
Collede
collé
collede
collei
colleide
collende
coller
cullé
cullede
cullei
69I156
Collerades
collérades
collerades
collérais
collerais
collérandes
collerandes
colleras
collerás
colléredes
collírais
collirais
61I142
Colleramos
colléramos
colleramos
colléranos
colléremos
collíramos
colliramos
60I140
Collesedes
collésedes
collesedes
colléseis
colleseis
collésendes
collesendes
colleses
collesés
Forma en -ra (IPP) paroxítona
Forma en -ra (IPP) proparoxítona
67I152
Collesemos
collésemos
collesemos
collésenos
collísemos
Forma en -ra (IPP) paroxítona
Forma en -ra (IPP) proparoxítona
66I150
Collín
collí
collín
cullín
50I126
Collía, -as, -a, -an
collía (P1)
collía (P3)
collían
collías
47I120
Corto, -as, -a, -amos, -ades, -anCorte, -es, -e,-emos, -edes, -en Corta, -ade
corta (Imp)
corta (IPr)
cortade
cortades
cortamos
cortan
cortas
corte (P1)
corte (P3)
cortedes
cortemos
corten
cortes
corto
36I108
Quería, -as, -a, -amos, -ades, -an
cría (P1)
cría (P3)
crían
crías
quería (P1)
quería (P3)
querían
querías
quiría (P1)
quiría (P3)
quirían
quirías
339I654
Caibamos, -ades
cábamos
cabamos
cábiamos
cabiamos
cáibamos
caibamos
caibemos
coupamos
P4 SXPr. de coller
queibamos
queipamos
queipemos
quépamos
quepamos
quépeamos
quepemos
218I416
Caibo
cábeo
cabio
cabo
caibo
collo
queipo
quepo
209I398
Cantedes
cántedes
cantedes
cánteis
canteis
cantendes
cantés
22I84
Collades
cóllades
collades
cóllais
collais
cóllandes
collandes
collás
colledes
colleis
64I146
Collamos
cóllamos
collamos
cóllanos
collemos
63I144
Dá, dade
da
dá (Imp)
dade
dai
dande
dar
233I444
Deches
dache
deche
deches
deste
destes
diche
diches
diste
distes
224I426
Dades
dades
dais
dandes
dás
222I422
Dera, -as, -a, -amos, -ades, -an
dara (P1)
dara (P3)
daran
daras
dera (P1)
dera (P3)
deran
deras
diera (P1)
diera (P3)
dieran
dieras
dira (P1)
dira (P3)
diran
diras
229I436
Deron
daron
deno
denon
deran
deren
deron
dieron
diron
228I434
Dese, -es, -e, -en
dase (P1)
dase (P3)
dasen
dases
dese (P1)
dese (P3)
desen
deses
diese (P1)
diese (P3)
diesen
dieses
dise (P1)
dise (P3)
disen
dises
Forma en -ra (IPP)
232I442
Destes
dastes
déchedes
deches
déstedes
désteis
destes
destis
díchedes
dístedes
distes
227I432
Dea, -as, -a, -an
de (P1)
de (P3)
dea (P1)
dea (P3)
dean
deas
dee (P1)
dee (P3)
deen
dees
deia (P1)
deia (P3)
deian
deias
den
deña (P1)
deña (P3)
deñan
deñas
des
día (P1)
día (P3)
dían
días
díe (P1)
díe (P3)
díen
díes
230I438
Dicimos, -ides
decemos
decimos
dicimos
dimos
235I448
Dicindo
decendo
decindo
dicendo
diciendo
dindo
243I464
Dicir
decer
decir
dicir
dir
242I462
Dito
decida
deciu
dicha
dicho
dicida
dicido
dita
dito
244I464
Direi, -ás, -á, -emos, -edes, -án
decirán
decirás
decirás
decirei
dirá
dirán
dirás
direi
238I454
Di, dicide
decé
decede
decei
decí
decide
decinde
decir
di (Imp)
dice
dicei
dicide
241I460
Dicía, -as, -a, -amos, -ades, -an
decía (P1)
decía (P3)
decían
decías
dicía (P1)
dicía (P3)
dicían
dicías
236I450
Dei
dei
dein
den
di
din
223I424
Demos
demos
dimos
226I430
Deu
deo
deu
diu
doe
dou
doue
225I428
Digo, dis, di, din
di (IPr)
dice
dicen
dices
digo
din
dis
234I446
Ido, -a; indo; ir
dida
dindo
dir
diu
ida
ido
iendo
indo
indo / dindo
ir
iu
293I562
Diga, -as, -a, -amos, -ades, -an
diga (P1)
diga (P3)
dígamos
digamos
digan
díganos
digas
diguemos
239I456
Dixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
dixe
dixen
dixo
dixo
237I452
Dixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
dixese (P1)
dixese (P3)
dixesen
dixeses
Forma en -ra (IPP)
240I458
Dorme
dorme
duerme
durme
193I360
Dou, dás, dá, damos, dan
dá (IPr)
damos
dan
dás
doi
don
dou
221I420
Deamos, -ades
déamos
deamos
déanos
déemos
deemos
déiamos
demos
déñamos
deñamos
díamos
diamos
diemos
231I440
Enxoito
enxoito
enxuito
enxutio
enxuto
39I110
Era,-as, -a, -amos,-ades, -an
erabamos
éramos
eramos
358I690
Es
eres
ers
es
353I682
Estade
estade
estai
estande
estar
ta
tade
tai
tede
252I480
Estar
estar
tar
253I482
Estiven
estiven
estivo
estuve
estuven
estuvo
teven
tevo
tiven
tivo
tuve
tuven
tuvo
246I468
Estivera, -as, -a, -amos, -ades, -an
estivera (P1)
estivera (P3)
estiveran
estiveras
estouvera (P1)
estouvera (P3)
estouveran
estouveras
estovera (P1)
estovera (P3)
estoveran
estoveras
estuvera (P1)
estuvera (P3)
estuveran
estuveras
estuviera (P1)
estuviera (P3)
estuvieran
estuvieras
tevera (P1)
tevera (P3)
teveran
teveras
tivera (P1)
tivera (P3)
tiveran
tiveras
tovera (P1)
tovera (P3)
toveran
toveras
tuvera (P1)
tuvera (P3)
tuveran
tuveras
247I470
Estivese, -es, -e, -emos, -edes, -en
estivese (P1)
estivese (P3)
estivesen
estiveses
estuvese (P1)
estuvese (P3)
estuvesen
estuveses
estuviese (P1)
estuviese (P3)
estuviesen
estuvieses
Forma en -ra (IPP)
tivese (P1)
tivese (P3)
tivesen
tiveses
tuvese (P1)
tuvese (P3)
tuvesen
tuveses
250I476
Estou, -ás, -á, -án
está (IPr)
están
estás
estau
estoi
estón
estou
ta (IPR)
tan
tas
ton
tou
245I466
Está
está (Imp)
estén
ta
ten
251I478
Estea, -as, -a, -an
esté (P1)
esté (P3)
estea (P1)
estea (P3)
estean
esteas
estee (P1)
estee (P3)
esteen
estees
esteia (P1)
esteia (P3)
esteian
esteias
esteie (P1)
esteie (P3)
esteien
esteies
estén
estena (P1)
estena (P3)
estenan
estenas
estés
estexa (P1)
estexa (P3)
estexan
estexas
estía (P1)
estía (P3)
estían
estías
estíe (P1)
estíe (P3)
estíen
estíes
estii (P1)
estii (P3)
estiin
estiis
tea (P1)
tea (P3)
tean
teas
tena (P1)
tena (P3)
tenan
tenas
tía (P1)
tía (P3)
tían
tías
248I472
Esteamos, -ades
estéamos
esteamos
estéanos
estéemos
esteémos
estemos
estéñamos
esteñamos
esteñemos
estexamos
estiamos
estíemos
estiemos
téamos
teamos
temos
téñamos
teñamos
teñemos
tíamos
tiamos
249I474
Fai, facede
face
facede
facede
facei
facende
fadei
faede
faei
faende
faguede
faguei
faguende
fai (Imp)
fede
Forma do Infinitivo
270I516
Fas, fai
face
faces
fae
faes
fai (IPr)
fais
fas
255I486
Facemos, -edes
facemos
fademos
faemos
faguemos
femos
256I488
Fixemos
facemos
faemos
femos
ficemos
ficimos
fidemos
fiemos
figuemos
fimos
fixemos
262I500
Facer
facer
fader
faer
faguer
faier
far
fer
271I518
Fixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
facera (P1)
facera (P3)
faceran
faceras
faera (P1)
faera (P3)
faeran
faeras
fecera (P1)
fecera (P3)
feceran
feceras
fera (P1)
fera (P3)
feran
feras
ficera (P1)
ficera (P3)
ficeran
ficeras
ficiera (P1)
ficiera (P3)
ficieran
ficieras
fidera (P1)
fidera (P3)
fideran
fideras
fiera (P1)
fiera (P3)
fieran
fieras
figuera (P1)
figuera (P3)
figueran
figueras
fixera (P1)
fixera (P3)
fixeran
fixeras
265I506
Farei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
facerei
faerei
faguerei
fairei
farei
feirei
266I508
Fixeron
faceron
faeron
feceron
feron
ficeron
ficieron
fideron
fieron
figueran
figueron
fixeno
fixenon
fixeren
fixeron
264I504
Fixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
facese (P1)
facese (P3)
facesen
faceses
faese (P1)
faese (P3)
faesen
faeses
fecese (P1)
fecese (P3)
fecesen
feceses
fese (P1)
fese (P3)
fesen
feses
ficese (P1)
ficese (P3)
ficesen
ficeses
ficiese (P1)
ficiese (P3)
ficiesen
ficieses
fidese (P1)
fidese (P3)
fidesen
fideses
figuese (P1)
figuese (P3)
figuesen
figueses
fixese (P1)
fixese (P3)
fixesen
fixeses
Forma en -ra (IPP)
269I514
Fixestes
facestes
faésteis
faestes
faestis
festes
ficéchedes
ficéstedes
ficesteis
ficestes
ficestis
ficistes
fidesteis
fiestes
figuesteis
figuestes
fixéchedes
fixeches
fixéstedes
fixesteis
fixestes
fixestis
263I502
Fixeches
faciche
faciste
faíche
ficeche
ficeches
ficeste
ficestes
fiche
ficiche
fideche
fideste
fieche
figueche
figueches
fixeche
fixeches
fixeste
fixestes
fixetes
fixiche
260I496
Facía, -as, -a, -amos, -ades, -an
facía (P1)
facía (P3)
facían
facías
fadía (P1)
fadía (P3)
fadían
fadías
faguía (P1)
faguía (P3)
faguían
faguías
faía (P1)
faía (P3)
faían
faías
fía (P1)
fía (P3)
fían
fías
258I492
Fan
faen
fai
faien
fain
fan
257I490
Faga, -as, -a, -an
faga (P1)
faga (P3)
fagan
fagas
faia (P1)
faia (P3)
faian
faias
faiga (P1)
faiga (P3)
faigan
faigas
feña (P1)
feña (P3)
feñan
feñas
267I510
Fago
fago
faigo
faio
254I484
Falla, fallada
falla
fallada
fallida
falluda
40I112
Fixen
fecen
fice
ficen
fide
fíen
figuen
figuen
finguen
finxen
fixen
fiz
259I494
Noite pecha/noite pechada
fecha
fechada
pecha
pechada
43I116
Fixo
fedo
fexo
fezo
figo
fío
fixo
fizo
261I498
Fuches
foche
foches
foste
fostes
fuche
fuches
fuíche
fuiste
fuste
fustes
futes
360I694
Foi
foi
fou
fui
361I696
Fun
foi
fui
fuin
fun
359I692
Fomos
fomos
fumos
362I698
Foron
fono
fonon
foran
foren
foron
fueron
furon
364I702
Fora, -as, -a, -amos, -ades, -an
fora (P1)
fora (P3)
foran
foras
fuera (P1)
fuera (P3)
fueran
fueras
fura (P1)
fura (P3)
furan
furas
365I704
Fagamos, -ades
fágamos
fagamos
fáganos
faguemos
fáiamos
faiamos
fáigamos
faigamos
faiguemos
féñamos
268I512
Fostes
fóchedes
foches
fóstedes
fosteis
fostes
fostis
fuchedes
fústedes
fusteis
fustes
363I700
Has, ha/hai, han
ha
hai
han
has
273I522
Haxa, -as, -a, -an
haba (P1)
haba (P3)
haban
habas
habia (P1)
habia (P3)
habian
habias
haia (P1)
haia (P3)
haian
haias
haiba (P1)
haiba (P3)
haiban
haibas
haiga (P1)
haiga (P3)
haigan
haigas
haixa (P1)
haixa (P3)
haixan
haixas
haxa (P1)
haxa (P3)
haxan
haxas
280I536
Habedes
habedes
habeis
habendes
habés
hadeis
hades
hais
hedes
heis
hendeis
ides
indes
275I526
Habemos
habemos
hademos
hamos
hemos
imos
vamos
274I524
Haberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
haberei
haberein
haberén
habrei
habrein
habrén
278I532
Habería, -as, -a, -amos, -ades, -an
habería (P1)
habería (P3)
haberían
haberías
habiría (P1)
habiría (P3)
habirían
habirías
habría (P1)
habría (P3)
habrían
habrías
279I534
Hei
hei
hein
hen
272I520
Houben, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
hoube
houben
hube
huben
276I528
Houbera, -as, -a, -amos, -ades, -an
houbera (P1)
houbera (P3)
houberan
houberas
houbiera (P1)
houbiera (P3)
houbieran
houbieras
hubera (P1)
hubera (P3)
huberan
huberas
hubiera (P1)
hubiera (P3)
hubieran
hubieras
277I530
Haxamos, -ades
hábamos
habamos
hábanos
habiamos
háiamos
haiamos
haibamos
háibanos
haibemos
háigamos
haigamos
haiguemos
haisamos
haixamos
haixemos
hasamos
haxamos
haxemos
281I538
Ide
i
ide
inde
ir
vade
vande
292I560
Iamos, -ades
iabamos
iamos
íbamos
ibamos
íbanos
íñamos
íñanos
288I552
Ides
ideis
ides
indes
is
vades
vais
vandes
286I548
Imos
imos
vamos
285I546
Lendo
leendo
lendo
liendo
llendo
120I230
Ves, ve, ven
mira
miran
miras
ve (IPr)
vei
vein
veis
ven (IPr de ver)
ves (ver)
398I772
Viches
mirache
miraches
miraste
mirastes
veches
viche
viches
viste
vistes
401I778
Vemos, vedes
mirades
mirais
mirandes
vedes
veis
vendeis
vendes
ves
399I774
Ver
mirar
ver
404 bisI786
Viron
miraron
veron
vieron
vino
vinon
viran
viren
viron
404I784
Vin (ver)
mirei
mirén
mirín
vi
vin (ver)
400I776
Vexo
miro
veio
veo
vexo
397I770
Viu
mirou
veu
vío
viu
vu
402I780
Vimos, vistes
miráchedes
mirástedes
mirásteis
mirastes
víchedes
viches
vístedes
visteis
vistes
vistis
403I782
Moia, -as, -a, -an
moa (P1)
moa (P3)
moan
moas
moia (P1)
moia (P3)
moian
moias
mola (P1)
mola (P3)
molan
molas
molla (P1)
molla (P3)
mollan
mollas
muela (P1)
muela (P3)
muelan
muelas
111I218
Moe (IPr)
moe (IPr)
moi
moie
mole
muele
99I198
Moe (Imp)
moe (Imp)
moi
moie
mole
mue
muele
muie
114I222
Moíches
moeche
moeches
moeste
moestes
moíche
moíches
moiestes
moíste
moliche
moliste
mueches
muestes
muíche
muíches
105I208
Moedes
moedes
moeis
moendes
moés
moiedes
moieis
moledes
moleis
muedes
101I200
Moemos, -estes, -eran
moemos (IP)
moiemos
moímos
molemos
molimos
muemos
muiemos
muímos
107I212
Moemos
moemos (IPr)
moiemos
molemos
muemos
100I198
Moen
moen
moien
moin
molen
mon
muelen
102I200
Moendo
moendo
moiendo
molendo
moliendo
117I226
Moeu
moeo
moeu
moieo
moieu
moío
moíu
moleo
moleu
moliu
moou
mueu
muieu
muíu
106I210
Moer
moer
moier
moler
116I224
Moera, -as, -a, -amos, -ades, -an
moera (P1)
moera (P1)
moera (P3)
moera (P3)
moeran
moeran
moeras
moeras
moiera (P1)
moiera (P3)
moieran
moieras
moíra (P1)
moíra (P3)
moíran
moíras
molera (P1)
molera (P3)
moleran
moleras
moliera (P1)
moliera (P3)
molieran
molieras
molira (P1)
molira (P3)
moliran
moliras
muera (P1)
muera (P3)
mueran
mueras
108I212
Moerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
moerei
moerein
moerén
moierei
moierein
moierén
moirei
moirein
molerei
molerein
molerén
muerén
muirei
muirein
109I214
Moería, -as, -a, -amos, -ades, -an
moería (P1)
moería (P3)
moerían
moerías
moiería (P1)
moiería (P3)
moierían
moierías
moiría (P1)
moiría (P3)
moirían
moirías
molería (P1)
molería (P3)
molerían
molerías
muiría (P1)
muiría (P3)
muirían
muirías
110I216
Moes
moes
moies
mois
moles
mos
mueles
98I196
Moïamos, -ades
moiabamos
moíamos
moïamos
moíanos
molíamos
muíamos
muïamos
muíanos
103 bisI204
Moio
moio
mollo
molo
moo
muelo
97I196
Moede
moé
moede
moei
moende
moer
moiede
moiei
molede
molei
115I224
Moín
moí
moín
molí
molín
muí
muín
104I206
Moía, -as, -a, -an
moía (P1)
moía (P3)
moían
moías
molía (P1)
molía (P3)
molían
molías
muía (P1)
muía (P3)
muían
muías
103I202
Moído, moída
moída
moído
moíu
molida
molido
muída
muído
118I226
Mudo, -a
muda
mudo
munda
mundo
119I228
Moiamos, -ades
móamos
moamos
moemos
móiamos
moiamos
moiemos
mólamos
molamos
mollamos
mollemos
muélamos
112I220
Oe (Imp)
oe (Imp)
oi
oie
olle
oube
306I588
Oen
oe
oen
oien
oin
ollen
ouben
oucen
sinten
298I572
Oe (IPr)
oe
oi
oie
olle
oube
ouce
sinte
296I568
Oes
oes
oies
ois
olles
os
oubes
ouces
sintes
295I566
Oia, -as, -a, -an
oia (P1)
oia (P3)
oian
oias
oiga (P1)
oiga (P3)
oigan
oigas
olla (P1)
olla (P3)
ollan
ollas
ouba (P1)
ouba (P3)
ouban
oubas
ouga (P1)
ouga (P1)
ouga (P3)
ouga (P3)
ougan
ougan
ougas
ougas
ouza (P1)
ouza (P3)
ouzan
ouzas
oxa (P1)
oxa (P3)
oxan
oxas
ozca (P1)
ozca (P3)
ozcan
ozcas
303I582
Oio
oigo
oio
oubo
ouzo
oxo
ozco
sinto
uzco
294I564
Pago, pagado
pagado
pago
42I116
Parta, -as, -a, -an
parta (P1)
parta (P3)
partan
partas
partia (P1)
partia (P3)
partian
partias
152I282
Parto, -es, -e, -en
parte (IPr)
parten
partes
partie (IPr)
partien
parties
partio
parto
139I258
Parte, -ide
parte (Imp)
partei
partí
partide
partinde
partir
156I290
Partimos, -ides
parteis
partides
partimos (IPr)
partindes
partís
140I260
Partira, -as, -a, -amos, -ades, -an
partera
partera (P1)
partera (P3)
parteras
partiera (P1)
partiera (P3)
partieran
partieras
partira (P1)
partira (P3)
partiran
partiras
pertira (P1)
pertira (P3)
pertiran
pertiras
148I276
Partirei
parterei
partirei
partirein
partiren
pertirei
pertirein
pertiren
149I278
Partiron
parteron
partieron
partino
partinon
partiran
partiren
partiron
147I274
Partirás, -á, -emos, -edes, -án
parterá
parterán
parterás
parteremos
partirá
partirán
partirás
partiremos
pertirá
pertirán
pertirás
pertiremos
150I280
Partiría, -as, -a, -amos, -ades, -an
partería (P1)
partería (P3)
parterían
parterías
partiría (P1)
partiría (P3)
partirían
partirías
pertiría (P1)
pertiría (P3)
pertirían
pertirías
151I280
Partiu
parteu
partí
partió
partiu
145I270
Partiamos, -ades
partiabamos
partíamos
partiamos
partíanos
142I264
Partiches
partiche
partiches
partiste
partistes
144I268
Partido, -a
partida
partido
partío
partiu
pertida
pertido
159I294
Partindo
partiendo
partindo
pertindo
158I292
Partir
partir
pertir
157I292
Partín
partí
partín
pertín
143I266
Partía, -as, -a, -an
partía (P1)
partía (P3)
partían
partías
pertía (P1)
pertía (P3)
pertían
pertías
141I262
Partimos, -istes
partíchedes
partiches
partimos (IP)
partístedes
partísteis
partistes
partistes
partistis
146I272
Peto, -as, -a, -amos, -ades, -anPete, -es, -e,-emos, -edes, -en Peta, -ade
peta (Imp)
peta (IPr)
petade
petades
petamos
petan
petas
pete (P1)
pete (P3)
petedes
petemos
peten
petes
peto
35I106
Poida, -as, -a, -an
poda (P1)
poda (P3)
podan
podas
podia (P1)
podia (P3)
podian
podias
poida (P1)
poida (P3)
poidan
poidas
pueda (P1)
pueda (P3)
puedan
puedas
314I604
Podo, -es, -e, -en
pode
poden
podeo
podes (poder)
podie
podien
podio
podo (poder)
poide
poiden
poides
poido
puede
pueden
puedes
puedo
309I594
Pon, poñede/ponde
pode
poede
poi
pon (Imp)
ponde
poné
ponei
poner
poñede
poñende
pór
puede
punei
puñede
332I640
Poder
poder
316 bisI610
Puidera, -as, -a, -amos, -ades, -an
podera (P1)
podera (P3)
poderan
poderas
poidera (P1)
poidera (P3)
poideran
poideras
pudera (P1)
pudera (P3)
puderan
puderas
pudiera (P1)
pudiera (P3)
pudieran
pudieras
puidera (P1)
puidera (P3)
puideran
puideras
313I602
Poñedes/Podes/Pondes
podes (pór)
poedes
poeis
pois
póndeis
pondes
pondes
poneis
poñedes
poñendes
puedes
puñedes
320I616
Puideches, -emos, -estes, -eran
podiche
poideche
poideches
pudeche
pudeches
pudeste
pudestes
pudiche
pudiste
puideche
puideches
312I600
Podreces, -e, -emos, -edes, -en
podrece
podrecen
podreces
púdrense
púdrese
púdreste
90I184
Podrecía, -as Podrecín, -iches Podrecera, -as Podrecerei,-ás Podrecería, -as
podrecera
podrecerei
podrecería
podrecía
podrecín
Unha forma de pudrir
91I186
Podía, -as, -a, -amos, -ades, -an
podía (P1)
podía (P3)
podían
podías
pudía (P1)
pudía (P3)
pudían
pudías
310I596
Pon
poe
poi
poin
pon (P3 do IPr)
pone
318I612
Poñemos/Pomos
poemos
pomos
poñemos
puemos
puñemos
319I614
Puxemos, -estes, -eron
poemos
poñemos
poxemos
puemos
puñemos
pusimos
puxemos
326I628
Poñen/Pon
poen
poin
pon (P6 do IPr)
poñen
321I618
Poñendo/Pondo
poendo
pondo
poniendo
poñendo
puendo
puñendo
334I644
Poñer/Pór
poer
poñar
poñer
pór
puer
puñer
333I642
Puxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
poera (P1)
poera (P3)
poeran
poeras
poñera (P1)
poñera (P3)
poñeran
poñeras
puera (P1)
puera (P3)
pueran
pueras
puñera (P1)
puñera (P3)
puñeran
puñeras
pusiera (P1)
pusiera (P3)
pusieran
pusieras
puxera (P1)
puxera (P3)
puxeran
puxeras
327I630
Poñerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án/Porei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
poerei
poerein
poirei
poirein
pondrei
poñerei
poñerein
poñerén
porei
porein
porén
puñerei
328I632
Poñería, -as, -a, -amos, -ades, -an/Poría, -as, -a, -amos, -ades, -an
poería (P1)
poería (P3)
poerían
poerías
poiría (P1)
poiría (P3)
poirían
poirías
pondría (P1)
pondría (P3)
pondrían
pondrías
poñería (P1)
poñería (P3)
poñerían
poñerías
poría (P1)
poría (P3)
porían
porías
puñería (P1)
puñería (P3)
puñerían
puñerías
puría (P1)
puría (P3)
purían
purías
329I634
Poño, pos
poes
pois
pones
pongo
pons
poño
pos
317I610
Puiden
poiden
poido
pude
puden
pudo
puide
puiden
puido
311I598
Poña, -as, -a, -amos, -ades, -an
ponga (P1)
ponga (P3)
pongamos
pongan
pongas
poña (P1)
poña (P3)
poñamos
poñan
poñas
poñemos
330I636
Puxeches
poniche
poniches
poñeche
poñeches
poxiche
poxiches
puiche
puiches
puneste
punestes
puniche
puniches
puñeche
puñeches
pusiste
pusistes
puxeche
puxeches
puxeste
puxestes
puxiche
puxiches
324I624
Posto
ponida
ponido
poníu
posto
puido
335I646
Poñía, -as, -a, -amos, -ades, -an/Puña, -as, -a, -amos, -ades, -an
ponía (P1)
ponía (P3)
ponían
ponías
poñía (P1)
poñía (P3)
poñían
poñías
puía (P1)
puia (P1)
puía (P3)
puia (P3)
puían
puian
puías
puias
puña (P1)
puña (P3)
puñan
puñas
puñía (P1)
puñía (P3)
puñían
puñías
322I620
Puxen
poxen
puñen
puxe
puxen
323I622
Puxo
poxo
puño
puxo
325I626
Partades
pártades
partades
pártais
partais
pártandes
partandes
partás
pártedes
partedes
parteis
154I286
Partamos
pártamos
partamos
pártanos
pártemos
partemos
pártiamos
partiamos
153I284
Poidamos, -ades
pódamos
pódamos
podamos
podemos
pódiamos
podiamos
poidamos
poidemos
pudamos
315I606
Queira, -as, -a, -an
queira (P1)
queira (P3)
queiran
queiras
quera (P1)
quera (P3)
queran
queras
quiera (P1)
quiera (P3)
quieran
quieras
quira (P1)
quira (P3)
quiran
quiras
342I660
Quere (IPr)
quer
quere
quiere
337I650
Queren
queren
quieren
338I652
Quero, -es
queres
quero
ques
quieres
quiero
336I648
Quixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
quinxen
quinxo
quixe
quixen
quixo
340I656
Quixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
quisiera (P1)
quisiera (P3)
quisieran
quisieras
quixera (P1)
quixera (P3)
quixeran
quixeras
341I658
Queiramos, -ades
quéiramos
quéiramos
queiramos
quéiranos
queiremos
quéramos
queramos
quiéramos
quíramos
quiramos
343I662
Riu
reiu / reiuse
reu / reuse
rieu / rieuse
río / ríose
riu / riuse
186I344
Rin (IP)
reí / reíme
reín / reínme
ri / rime
riín / riínme
rin / rime
rin / rinme
184I340
Ría, -as, -a, -amos, -ades, -an
reía (P1 do SxPr)
reía (P3 do SxPr)
reiamos (SxPr)
reían (SxPr)
reías (SxPr)
ría (P1 do SxPr)
ría (P3 do SxPr)
ríamos (SxPr)
riamos (SxPr)
rían (SxPr)
rías (SxPr)
riemos (SxPr)
190I352
Ría, -as, -a, -an
reía
reía (P1do IPr)
reía (P3 do IPr)
reíame
reíanse
reías
reíase
reíaste
ría (P1do IPr)
ría (P3 do IPr)
ríame
rían (IPI)
ríanse
rías (IPI)
ríase
ríaste
181I334
Riades
reíais / reíaisvos
riabades / riabádesvos
riabaes / riabádevos
riabais / riabaisvos
riades / riádervos
ríades / ríadesvos
riades / riádesvos
riades / riádevos
ríades /ríadevos
riais / riairvos
riais / ríairvos
ríais / ríaisvos
riais / riaisvos
ríandes / ríandesvos
riandes / riándesvos
riandes / riándevos
riardes / riardesvos
rías / ríasvos
183I338
Riamos
reíamos / reíamonos
reiamos / reiámonos
riabamos / riabámonos
ríamos / ríamonos
riamos / riámonos
ríamos / ríamosnos
ríanos / ríamonos
182I336
Riches
reíche / reíchete
riche / ríchete
riches / rícheste
riíste / riístete
riste / rístete
ristes / rísteste
185I342
Rides
reídes / reídesvos
rides / rídervos
rides / rídesvos
rides / rídevos
riídes / riídervos
rindes / ríndesvos
rindes / ríndevos
ris / rirvos
ris / risvos
179I332
Rimos (IPr)
reímos / reímonos
rimos / rímonos
rimos /rímosnos
178I330
Rimos (IP)
reímos / reímonos
riímos / riímonos
rimos / rímonos
rimos / rimosnos
187I346
Rir
reír / reírse
rir / rirse
191 bisI356
Riron
reíron / reíronse
rieron / riéronse
rino / rínose
riran / ríranse
riron / ríronse
189I350
Rise, -es, -e, -emos, -edes, -en
reíse (P1)
reíse (P3)
reísen
reíses
riese (P1)
riese (P3)
riesen
rieses
rira (P1)
rira (P3)
riran
riras
rise (P1)
rise (P3)
risen
rises
191I354
Ristes
reístes / reístervos
reístes / reístesvos
reístes / reístevos
ríchedes / ríchedesvos
ríchedes / ríchedevos
riches / ríchestevos
riches / ríchesvos
riches / ríchevos
riístes / riístevos
rístedes / rístedesvos
rístedes / rístedevos
rísteis / rísteirvos
rísteis / rísteisvos
ristes / rístervos
ristes / rístestevos
ristes / rístesvos
ristes / rístevos
188I348
Ri
ri / rise
ríe / ríese
177I328
Rin (IPr)
ríen / ríense
rin / rinse
180I334
Ris
ríes /ríeste
ris /riste
176I326
Río
río / ríome
riu / riume
175I326
Soub- (radical do TP)
sab-
soub-
soup-
sub-
sup-
348I672
Saiba, -as, -a, -an
saba (P1)
saba (P3)
saban
sabas
sabia (P1)
sabia (P3)
sabian
sabias
saiba (P1)
saiba (P3)
saiban
saibas
saipa (P1)
saipa (P3)
saipan
saipas
seba (P1)
seba (P3)
seban
sebas
seipa (P1)
seipa (P3)
seipan
seipas
sepa (P1)
sepa (P3)
sepan
sepas
sepia (P1)
sepia (P3)
sepian
sepias
350I676
Saberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
saberei
saberein
saberén
sabirei
sabrei
sabrein
sabrén
349I674
Sae, -ímos, -ídes
sae (IPr)
sai
saie
saile
sal
sale
163I302
Sae
sae (Imp)
sai
saile
sal
sale
172I320
Saíde
saei
saí
saíde
sailide
saínde
salí
salide
salinde
salir
173I322
Saen
saen
sai
saien
sailen
sain
salen
san
164I304
Saes
saes
sailes
sais
sales
sas
162I300
Saia, -as, -a, -an
saia (P1)
saia (P1)
saia (P3)
saian
saias
saila (P1)
saila (P3)
sailan
sailas
sala (P1)
sala (P3)
salan
salas
salea (P1)
salea (P3)
salean
saleas
salga (P1)
salga (P3)
salgan
salgas
salia (P3)
salian
salias
salla (P1)
salla (P3)
sallan
sallas
170I316
Saír
sailir
saír
salir
174I324
Saíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
sailira (P1)
sailira (P3)
sailiran
sailiras
saíra (P1)
saíra (P3)
saíran
saíras
salira (P1)
salira (P3)
saliran
saliras
seíra (P1)
seíra (P3)
seíran
seíras
selira (P1)
selira (P3)
seliran
seliras
167I310
Sairei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
sailirá
sailirán
sailirás
sailirei
sairá
sairán
sairás
sairei
sairein
sairén
saldrá
saldrán
saldrás
saldrei
saldrein
salerá
salerán
salerás
salerei
salirá
salirán
salirás
salirei
salirein
salirén
168I312
Sairía, -as, -a, -amos, -ades, -an
sailiría (P1)
sailiría (P3)
sailirían
sailirías
sairía (P1)
sairía (P3)
sairían
sairías
saldría (P1)
saldría (P3)
saldrían
saldrías
saliría (P1)
saliría (P3)
salirían
salirías
seiría (P1)
seiría (P3)
seirían
seirías
seliría (P1)
seliría (P3)
selirían
selirías
169I314
Saio
sailo
saio
saleo
salgo
salio
sallo
salo
161I298
Saín, -íches, -íu, -ímos, -ístes, -íron
saí
sailín
saín
salí
salín
seín
selín
166I308
Saía, -as, -a, -amos, -ades, -an
saía (P1)
saía (P3)
saían
saías
sailía (P1)
sailía (P3)
sailían
sailías
salía (P1)
salía (P3)
salían
salías
seía (P1)
seía (P3)
seían
seías
selía (P1)
selía (P3)
selían
selías
165I306
Sexa, -as, -a, -an
sea (P1)
sea (P3)
sean
seas
seña (P1)
seña (P3)
señan
señas
sexa (P1)
sexa (P3)
sexan
sexas
sía (P1)
sía (P3)
sían
sías
síe (P1)
síe (P3)
síen
síes
366I706
Sodes
sedes
sodes
sois
sondes
356I686
Sei
sei
sein
sen
sepo
347I670
Somos
semos
somos
355I684
Son (P6)
sen
son
357I688
Son (PI)
seño
soi
soin
son
sou
sun
352I680
Subo, sobes, sobe, subimos, subides, soben
sobe
soben
sobes
suben
subes
subes
subo
192I358
Saibamos, -ades
sábamos
sabamos
sábanos
sábiamos
sabiamos
sáibamos
saibamos
saibemos
saipemos
sebamos
séipamos
seipamos
seipemos
sépamos
sepamos
sepemos
351I678
Saiamos, -ades
sáiamos
saiamos
sáilamos
sailamos
sálamos
salamos
sálanos
saleamos
sálgamos
salgamos
salguemos
sáliamos
saliamos
sállamos
sallamos
sallemos
171I318
Sexamos, -ades
séamos
seamos
seemos
señamos
señemos
sexamos
síamos
siamos
367I708
Teña, -as, -a, -amos, -ades, -an
tea (P1)
tea (P3)
teamos
tean
teas
tenga (P1)
tenga (P3)
tengamos
tengan
tengas
teña (P1)
teña (P3)
téñamos
teñamos
teñan
téñanos
teñas
376 bisI728
Tende/Tede
tede
tei
teide
tende
tenei
ter
tide
378I732
Ternos, tendes/tedes
tedes
teis
temos
téndeis
tendes
teneis
tenemos
tides
timos
373I720
Ten (IPr)
tei
tein
ten
tene
tien
372I718
Teñen
tei
tein
ten
tenen
teñen
tienen
374I722
Ten (Imp)
tein
ten
377I730
Teño, tes
teis
tes
tienes
ties
371I716
Ter; tido, -a
tener
tenido
ter
tido
tir
tiu
379I734
Tiña, -as, -a, -amos, -ades, -an
tenía (P1)
tenía (P3)
tenían
tenías
tía (P1)
tía (P3)
tían
tías
tiña (P1)
tiña (P3)
tiñan
tiñas
375I724
Tiven, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
teven
tiven
touven
tuve
tuven
376I726
Toco, -as, -a, -amos, -ades, -anToque, -es, -e, -emos, -edes, -en Toca, -ade
toca (Imp)
toca (IPr)
toca / tuca (Imp)
toca / tuca (IPr)
tocade
tocades
tocamos
tocan
tocan / tucan
tocas
tocas / tucas
toco
toque (P1)
toque (P3)
toquedes
toquemos
toquen
toques
37I108
Trae (IPr)
tra
trae
trague
trai
traie
382I740
Traia, -as, -a, -an
traa (P1)
traa (P3)
traan
traas
traga (P1)
traga (P3)
tragan
tragas
traia (P1)
traia (P3)
traian
traias
traiga (P1)
traiga (P3)
traigan
traigas
traixa (P1)
traixa (P3)
traixan
traixas
389I754
Traes
trades
traes
tragues
traies
trais
tras
trases
381I738
Trae (Imp)
trae
trai
traxe
392I760
Traemos
traemos
traguemos
traiemos
traimos
tremos
383I742
Traen
traen
traguen
traien
train
tran
384I744
Traendo
traendo
traguendo
traiendo
traiguendo
traíndo
trendo
395I766
Traerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án Traería, -as, -a, -amos, -ades, -an
traer-
traguer-
traiguer-
trair-
treir-
388I752
Traer
traer
traguer
traiguer
traír
trer
394I764
Trouxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
traera (P1)
traera (P3)
traeran
traeras
traguera (P1)
traguera (P3)
tragueran
tragueras
traixera (P1)
traixera (P3)
traixeran
traixeras
traxera (P1)
traxera (P3)
traxeran
traxeras
trera (P1)
trera (P3)
treran
treras
troiera (P1)
troiera (P3)
troieran
troieras
troiguera (P1)
troiguera (P3)
troigueran
troigueras
troixera (P1)
troixera (P3)
troixeran
troixeras
trouguera (P1)
trouguera (P3)
trougueran
trougueras
trouxera (P1)
trouxera (P3)
trouxeran
trouxeras
trouxiera (P1)
trouxiera (P3)
trouxieran
trouxieras
truera (P1)
truera (P3)
trueran
trueras
truguera (P1)
truguera (P3)
trugueran
trugueras
truiera (P1)
truiera (P3)
truieran
truieras
truxera (P1)
truxera (P3)
truxeran
truxeras
387I750
Trouxen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
traeu
traixen
traixo
traxen
traxo
trin
troien
troigo
troigue
troiguen
troio
troixen
troixo
troixo
trougo
trougue
trouguen
trouxe
trouxen
trouxo
truen
trugo
truguen
truien
truio
truo
truxen
truxo
386I748
Traio
trago
traigo
traio
trao
380I736
Traído, -a
traguida
traguida
traguido
traguiu
traída
traído
traiguida
traiguido
traiu
trida
trido
396I768
Traía, -as, -a, -amos, -ades, -an
traguía (P1)
traguía (P3)
traguían
traguías
traguías
traía (P1)
traía (P3)
traían
traías
traiguía (P1)
traiguía (P3)
traiguían
traiguías
treguía (P1)
treguía (P1)
treguía (P3)
treguía (P3)
treguían
treguían
treguías
treía (P1)
treía (P3)
treían
treías
tría (P1)
tría (P3)
trían
trías
tɾasía (P1)
tɾasía (P3)
tɾasían
tɾasías
385I746
Traede
traé
traede
traei
traende
traer
tragué
traguede
traguei
traguende
traí
traíde
traiei
traiende
traiguei
traiguende
trede
393I762
Traiamos, -ades
tráamos
traamos
tráanos
tragamos
tráiamos
traiamos
tráianos
tráiemos
traiemos
tráigamos
traigamos
traiguemos
traixemos
390I756
Vaia, -as, -a, -an
vaa (P1)
vaa (P3)
vaan
vaas
vaia (P1)
vaia (P3)
vaian
vaias
vaiga (P1)
vaiga (P3)
vaigan
vaigas
valla (P1)
valla (P3)
vallan
vallas
289I554
Valla, -as, -a, -an
vaglan
vala (P1)
vala (P3)
valan
valas
valea (P1)
valea (P3)
valean
valeas
valga (P1)
valga (P3)
valgas
valia (P1)
valia (P3)
valian
valias
valla (P1)
valla (P3)
vallan
vallas
133I250
Vas, vai, van
vai (IPr)
vain
vais
van
vas
vei
284I544
Vai
vai (Imp)
vei
ves
291I558
Vale, -en
val (IPr)
vale (IPr)
valen
valle (IPr)
vallen
123I234
Vale
val
vale (Imp)
valle
136I254
Valiches
valeche
valeches
valeste
valestes
valiche
valiches
valiste
valliche
vouleches
127I240
Valemos
valemos (IP)
valimos
vallemos
velimos
voulemos
129I244
Valemos, -edes
valemos (IPr)
valimos
vallemos
124I236
Valeron
valeno
valenon
valeran
valeren
valeron
valiron
valleron
vouleron
131I248
Valeu
valeo
valeu
valío
valiu
valleu
valou
veliu
voulo
128I242
Valer
valer
valir
valler
138I258
Valera, -as, -a, -amos, -ades, -an
valera (P1)
valera (P3)
valeran
valeras
valiera (P1)
valiera (P3)
valieran
valieras
valira (P1)
valira (P3)
valiran
valiras
vallera (P1)
vallera (P3)
valleran
valleras
voulera (P1)
voulera (P3)
vouleran
vouleras
132I248
Vales
vales
valles
vals
122I234
Valede
valé
valede
valei
valende
valer
valí
valide
vallede
137I256
Valestes
valéchedes
valeches
valéstedes
valésteis
valestes
valestes
valíchedes
valístedes
valísteis
valistes
vallestes
voulestes
130I246
Valín
valí
valín
vallín
velín
voulen
126I238
Valía, -as, -a, -amos, -ades, -an
valía (P1)
valía (P3)
valían
valías
vallía (P1)
vallía (P3)
vallían
vallías
velía (P1)
velía (P3)
velían
velías
125I236
Vou
vau
voi
von
vou
voue
283I542
Viñeches
veche
veniste
viche
vieste
viñeche
viñeches
viñeste
viñestes
viñetes
412I802
Veñen
vei
vein
ven
venen
veñen
vienen
408I794
Vén
vei
vein
vén (IPr de vir)
vene
víen
viene
406I790
Ven
vein
ven (Imp de vir)
ves
vi
420I818
Vimos, vindes/vides
veis
venides
venís
vides
vindeis
vindes
vis
407I792
Veño, vés
veis
vens
vés (vir)
vienes
405I788
Viñemos
vemos
venimos
viemos
viñemos
414I806
Veu
ven
veno
veo
veu
viu
413I804
Vendo, -es, -e, -emos, -edes, -en
vende (IPr)
vendemos (IPr)
venden
vendes
vendo
73I160
Vende
vende (Imp)
vinde
82I172
Vendiches, -eu
vendeche
vendeches
vendeste
vendestes
vendiche
vendiches
vendiste
vendistes
vindiche
76I164
Vendemos, -estes, -eron
vendemos (IP)
vendimos
77I166
Vendera, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendera (P1)
vendera (P3)
venderan
venderas
vendiera (P1)
vendiera (P3)
vendieran
vendieras
vendira (P1)
vendira (P3)
vendiran
vendiras
78I166
Venderei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
venderei
venderein
venderén
79I168
Vendería, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendería (P1)
vendería (P3)
venderían
venderías
vendiría (P1)
vendiría (P3)
vendirían
vendirías
vindiría (P1)
vindiría (P3)
vindirían
vindirías
80I168
Vendín
vendí
vendín
vindin
75I162
Vendía, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendía (P1)
vendía (P3)
vendían
vendías
vindía (P1)
vindía (P3)
vindían
vindías
74I162
Veña, -as, -a, -amos, -ades, -an
vengamos
véñamos
veñamos
véñanos
veñemos
viñemos
418I814
Viñera, -as, -a, -amos, -ades, -an
veniera (P1)
veniera (P3)
venieran
venieras
vera (P1)
vera (P3)
veran
veras
viera (P1)
viera (P3)
vieran
vieras
viñera (P1)
viñera (P3)
viñeran
viñeras
417I812
Vir
venir
vir
422I822
Viñestes
venistes
vesteis
vestes
vestis
viestes
viñechedes
viñeches
viñestedes
viñesteis
viñestes
viñetes
415I808
Vinde/Vide
vení
vide
vinde
vir
421I820
Viña, -as, -a, -an
venía
vía
viña
409I796
Viñamos, -ades
veníamos
víamos
viñabamos
víñamos
viñamos
víñanos
410I798
Viñeron
veron
vieron
vinieron
viñeno
viñenon
viñeran
viñeren
viñeron
416I810
Vin (vir)
vin (vir)
vine
viñe
viñen
411I800
Voo, -as, -a, -amos, -ades, -anVoe, -es, -e, -emos, -edes, -en Voa, -ade
voa (Imp)
voa (IPr)
voade
voades
voamos
voan
voas
voe (P1)
voe (P3)
voedes
voemos
voen
voes
voia (Imp)
voia (IPr)
voia (IPr)
voiades
voiamos
voian
voias
voie (P1)
voie (P3)
voiedes
voiemos
voien
voies
voio
vola (Imp)
vola (IPr)
vola (IPr)
volades
volamos
volan
volas
vole (P1)
vole (P3)
voledes
volemos
volen
voles
volo
voo
38I110
Vaiamos, -ades
váamos
váanos
vaemos
váiamos
vaiamos
vaiemos
vaigamos
vállamos
vallamos
vallemos
290I556
Vallamos, -ades
válamos
valamos
válanos
váleamos
valeamos
valemos
válgamos
valgamos
váliamos
valiámos
valiamos
vállamos
vallamos
vallemos
134I252
Vallo
váleo
valgo
valio
vallo
valo
121I232
Venda, -as, -a, -amos, -ades, -an
véndamos
vendamos
vendemos
80 bisI170
É
é
es
ia
ie
354I684
Ía, ías, ía, ían
ía (P1)
ía (P3)
ían
ías
iba (P1)
iba (P3)
iban
ibas
iña (P1)
iña (P3)
iñan
iñas
287I550
Oiamos, -ades
óiamos
oiamos
oiemos
óigamos
oigamos
oiguemos
ollamos
ollemos
oubamos
ougamos
óuzamos
ouzamos
oxemos
ózcamos
ozcamos
304I584

Descargar resultados en: EXCEL

© 2023 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883