Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. I. Morfoloxía verbal 
  • Ano de publicación: 1990
  • Número de mapas: 430
  • Número de formas: 1172
  • Número medio de formas por mapa: 2
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Canto, -as, -a, -amos, -an
canto
cantas
cantan
cantamos (IPr)
canta (IPr)
1I46
Cantades
cantades
2I48
Cantaba, -as, -a, -an
cantabas
cantaban
cantaba (P3)
cantaba (P1)
3I50
Cantabamos
cantabamos
4I52
Cantabades
cantabades
5I54
Cantabades (acentuación)
cantabades
5 bisI56
Cantabades (distribución do SNP)
cantabades
5 terI56
Cantei
cantei
6I58
Cantaches
cantaches
7I60
Cantou
cantou
8I62
Cantamos
cantamos (IP)
9I62
Cantastes
cantastes
10I64
Cantaron
cantaron
11I66
Cantara, -as, -a, -an
cantaras
cantaran
cantara (P3)
cantara (P1)
12I68
Cantaramos
cantaramos
13I70
Cantarades
cantarades
14I72
Cantarei
cantarei
15I74
Cantarás, -á, -emos, -án
cantaremos
cantarás
cantarán
cantará
16I74
Cantaredes
cantaredes
17I76
Cantaría, -as, -a, -an
cantarías
cantarían
cantaría (P3)
cantaría (P1)
18I78
Cantariamos
cantariamos
19I78
Cantariades
cantariades
20I80
Cante, -es, -e, -emos, -en
cantes
canten
cantemos
cante (P3)
cante (P1)
21I82
Cantedes
cantedes
22I84
Cantase, -es, -e, -en
cantases
cantasen
cantase (P3)
cantase (P1)
23I86
Cantasemos
cantasemos
24I88
Cantasedes
cantasedes
25I90
Canta, -ade
cantade
canta (Imp)
26I92
Cantar
cantar
27I94
Cantares
cantares
28I96
Cantarmos
cantarmos
29I98
Cantardes
cantardes
30I100
Cantaren
cantaren
31I102
Cantando
cantando
32I104
Cantado
cantado
33I104
Chego, -as, -a, -amos, -ades, -anChegue, -es, -e,-emos, -edes, -en Chega, -ade
chegues
cheguen
cheguemos
cheguedes
chegue (P3)
chegue (P1)
chego
chegas
chegan
chegamos
chegades
chegade
chega (IPr)
chega (Imp)
34I106
Peto, -as, -a, -amos, -ades, -anPete, -es, -e,-emos, -edes, -en Peta, -ade
peto
petes
peten
petemos
petedes
pete (P3)
pete (P1)
petas
petan
petamos
petades
petade
peta (IPr)
peta (Imp)
35I106
Corto, -as, -a, -amos, -ades, -anCorte, -es, -e,-emos, -edes, -en Corta, -ade
corto
cortes
corten
cortemos
cortedes
corte (P3)
corte (P1)
cortas
cortan
cortamos
cortades
cortade
corta (IPr)
corta (Imp)
36I108
Toco, -as, -a, -amos, -ades, -anToque, -es, -e, -emos, -edes, -en Toca, -ade
toques
toquen
toquemos
toquedes
toque (P3)
toque (P1)
toco
tocas
tocan
tocamos
tocades
tocade
toca (IPr)
toca (Imp)
37I108
Voo, -as, -a, -amos, -ades, -anVoe, -es, -e, -emos, -edes, -en Voa, -ade
voo
voes
voen
voemos
voedes
voe (P3)
voe (P1)
voas
voan
voamos
voades
voade
voa (IPr)
voa (Imp)
38I110
Enxoito
enxoito
39I110
Falla, fallada
fallada
falla
40I112
Ceo anubrado
ceo anubrado
41I114
Pago, pagado
pago
pagado
42I116
Noite pecha/noite pechada
noite pechada
noite pecha
43I116
Collo, -es, -e, -en
collo
colles
collen
colle (IPr)
44I118
Collemos (IPI)
collemos (IPr)
45I118
Colledes
colledes
46I120
Collía, -as, -a, -an
collías
collían
collía (P3)
collía (P1)
47I120
Colliamos
colliamos
48I122
Colliades
colliades
49I124
Collín
collín
50I126
Colliches (VT)
colliches (VT)
51I126
Colliches (-che-/-ste-)
colliches (-che-/-ste-)
52I128
Colliches (-e/-es)
colliches (-e/-es)
53I128
Colliches
colliches
54I130
Colleu
colleu
55I132
Collemos (IP)
collemos (IP)
56I134
Collestes
collestes
57I136
Colleron
colleron
58I138
Collera, -as, -a, -an
colleras
colleran
collera (P3)
collera (P1)
59I140
Colleramos
colleramos
60I140
Collerades
collerades
61I142
Colla, -as, -a, -an
collas
collan
colla (P3)
colla (P1)
62I144
Collamos
collamos
63I144
Collades
collades
64I146
Collese, -es, -e, -en
colleses
collesen
collese (P3)
collese (P1)
65I148
Collesemos
collesemos
66I150
Collesedes
collesedes
67I152
Colle
colle (Imp)
68I154
Collede
collede
69I156
Coller
coller
70I158
Collendo
collendo
71I158
Collido, -a
collido
collida
72I160
Vendo, -es, -e, -emos, -edes, -en
vendo
vendes
venden
vendemos (IPr)
vendedes (IPr)
vende (IPr)
73I160
Vendía, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendías
vendían
vendiamos
vendiades
vendía (P3)
vendía (P1)
74I162
Vendín
vendín
75I162
Vendiches, -eu
vendiches
vendeu
76I164
Vendemos, -estes, -eron
vendestes
venderon
vendemos (IP)
77I166
Vendera, -as, -a, -amos, -ades, -an
venderas
venderan
venderamos
venderades
vendera (P3)
vendera (P1)
78I166
Venderei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
venderemos
venderei
venderedes
venderás
venderán
venderá
79I168
Vendería, -as, -a, -amos, -ades, -an
venderías
venderían
venderiamos
venderiades
vendería (P3)
vendería (P1)
80I168
Venda, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendas
vendan
vendamos
vendades
venda (P3)
venda (P1)
80 bisI170
Vendese, -es, -e, -emos, -edes, -en
vendeses
vendesen
vendesemos
vendesedes
vendese (P3)
vendese (P1)
81I172
Vende
vende (Imp)
82I172
Agradezo
agradezo
83I174
Agradezo (-zo/-zco)
agradezo
84I176
Agradezo (realización do g)
agradezo
85I176
Agradezo (realización do z)
agradezo
86I178
Agradeces, -e, -emos, -edes, -en
agradeces
agradecen
agradecemos
agradecedes
agradece
87I180
Agradeza, -as, -a, -amos, -ades, -an
agradezas
agradezan
agradezamos
agradezades
agradeza (P3)
agradeza (P1)
88I182
Podrezo
podrezo
89I182
Podreces, -e, -emos, -edes, -en
podreces
podrecen
podrecemos
podrecedes
podrece
90I184
Podrecía, -as Podrecín, -iches Podrecera, -as Podrecerei,-ás Podrecería, -as
podrecín
podreciches
podrecías
podrecía
podrecerías
podrecería
podrecerei
podrecerás
podreceras
podrecera
91I186
Podreza, -as, -a, -amos, -ades, -an
podrezas
podrezan
podrezamos
podrezades
podreza (P3)
podreza (P1)
92I188
Podrecese, -es, -e, -emos, -edes, -en
podreceses
podrecesen
podrecesemos
podrecesedes
podrecese (P3)
podrecese (P1)
93I190
Podrecer
podrecer
94I192
Podrecendo
podrecendo
95I192
Podrecido, -a
podrecido
podrecida
96I194
Moio
moio
97I196
Moes
moes
98I196
Moe (IPr)
moe (IPr)
99I198
Moemos
moemos (IPr)
100I198
Moedes
moedes
101I200
Moen
moen
102I200
Moía, -as, -a, -an
moías
moían
moía (P3)
moía (P1)
103I202
Moïamos, -ades
moïamos
moïades
103 bisI204
Moín
moín
104I206
Moíches
moíches
105I208
Moeu
moeu
106I210
Moemos, -estes, -eran
moestes
moeron
moemos (IP)
107I212
Moera, -as, -a, -amos, -ades, -an
moeras
moeran
moeramos
moerades
moera (P3)
moera (P1)
108I212
Moerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
moeremos
moerei
moeredes
moerás
moerán
moerá
109I214
Moería, -as, -a, -amos, -ades, -an
moerías
moerían
moeriamos
moeriades
moería (P3)
moería (P1)
110I216
Moia, -as, -a, -an
moias
moian
moia (P3)
moia (P1)
111I218
Moiamos, -ades
moiamos
moiades
112I220
Moese, -es, -e, -emos, -edes, -en
moeses
moesen
moesemos
moesedes
moese (P3)
moese (P1)
113I222
Moe (Imp)
moe (Imp)
114I222
Moede
moede
115I224
Moer
moer
116I224
Moendo
moendo
117I226
Moído, moída
moído
moída
118I226
Mudo, -a
mudo
muda
119I228
Lendo
lendo
120I230
Vallo
vallo
121I232
Vales
vales
122I234
Vale, -en
valen
vale (IPr)
123I234
Valemos, -edes
valemos (IPr)
valedes
124I236
Valía, -as, -a, -amos, -ades, -an
valías
valían
valiamos
valiades
valía (P3)
valía (P1)
125I236
Valín
valín
126I238
Valiches
valiches
127I240
Valeu
valeu
128I242
Valemos
valemos (IP)
129I244
Valestes
valestes
130I246
Valeron
valeron
131I248
Valera, -as, -a, -amos, -ades, -an
valeras
valeran
valeramos
valerades
valera (P3)
valera (P1)
132I248
Valla, -as, -a, -an
vallas
vallan
valla (P3)
valla (P1)
133I250
Vallamos, -ades
vallamos
vallades
134I252
Valese, -es, -e, -emos, -edes, -en
valeses
valesen
valesemos
valesedes
valese (P3)
valese (P1)
135I254
Vale
vale (Imp)
136I254
Valede
valede
137I256
Valer
valer
138I258
Parto, -es, -e, -en
parto
partes
parten
parte (IPr)
139I258
Partimos, -ides
partimos (IPr)
partides
140I260
Partía, -as, -a, -an
partías
partían
partía (P3)
partía (P1)
141I262
Partiamos, -ades
partiamos
partiades
142I264
Partín
partín
143I266
Partiches
partiches
144I268
Partiu
partiu
145I270
Partimos, -istes
partistes
partimos (IP)
146I272
Partiron
partiron
147I274
Partira, -as, -a, -amos, -ades, -an
partiras
partiran
partiramos
partirades
partira (P3)
partira (P1)
148I276
Partirei
partirei
149I278
Partirás, -á, -emos, -edes, -án
partiremos
partiredes
partirás
partirán
partirá
150I280
Partiría, -as, -a, -amos, -ades, -an
partirías
partirían
partiriamos
partiriades
partiría (P3)
partiría (P1)
151I280
Parta, -as, -a, -an
partas
partan
parta (P3)
parta (P1)
152I282
Partamos
partamos
153I284
Partades
partades
154I286
Partise, -es, -e, -emos, -edes, -en
partises
partisen
partisemos
partisedes
partise (P3)
partise (P1)
155I288
Parte, -ide
partide
parte (Imp)
156I290
Partir
partir
157I292
Partindo
partindo
158I292
Partido, -a
partido
partida
159I294
Caer
caer
160I296
Saio
saio
161I298
Saes
saes
162I300
Sae, -ímos, -ídes
saímos (IPr)
saídes
sae (IPr)
163I302
Saen
saen
164I304
Saía, -as, -a, -amos, -ades, -an
saías
saían
saïamos
saïades
saía (P3)
saía (P1)
165I306
Saín, -íches, -íu, -ímos, -ístes, -íron
saíu
saístes
saíron
saín
saímos (IP)
saíches
166I308
Saíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
saíras
saíran
sairamos
sairades
saíra (P3)
saíra (P1)
167I310
Sairei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
sairemos
sairei
sairedes
sairás
sairán
sairá
168I312
Sairía, -as, -a, -amos, -ades, -an
sairías
sairían
sairiamos
sairiades
sairía (P3)
sairía (P1)
169I314
Saia, -as, -a, -an
saias
saian
saia (P3)
saia (P1)
170I316
Saiamos, -ades
saiamos
saiades
171I318
Sae
sae (Imp)
172I320
Saíde
saíde
173I322
Saír
saír
174I324
Río
río
175I326
Ris
ris:
176I326
Ri
ri (IPr)
177I328
Rimos (IPr)
rimos (IPr)
178I330
Rides
rides
179I332
Rin (IPr)
rin (IPr)
180I334
Ría, -as, -a, -an
rías (IPI)
rían (IPI)
ría (P3 do IPr)
ría (P1do IPr)
181I334
Riamos
riamos (IPI)
182I336
Riades
riades (IPI)
183I338
Rin (IP)
rin (IP)
184I340
Riches
riches
185I342
Riu
riu
186I344
Rimos (IP)
rimos (IP)
187I346
Ristes
ristes
188I348
Riron
riron
189I350
Ría, -as, -a, -amos, -ades, -an
rías (SxPr)
rían (SxPr)
riamos (SxPr)
riades (SxPr)
ría (P3 do SxPr)
ría (P1 do SxPr)
190I352
Rise, -es, -e, -emos, -edes, -en
rises
risen
risemos
risedes
rise (P3)
rise (P1)
191I354
Rir
rir
191 bisI356
Subo, sobes, sobe, subimos, subides, soben
subo
subimos
subides
sobes
soben
sobe
192I358
Dorme
dorme
193I360
Ulo
ulo
194I362
Oles, -e, -en
oles
olen
ole
195I364
Ulimos, -ides
ulimos
ulides
196I366
Ula, -as, -a, -an
ulas
ulan
ula (P3)
ula (P1)
197I368
Ulamos, -ades
ulamos
ulades
198I370
Ulir
ulir
199I372
Andei
andei
200I380
Andaches
andaches
201I382
Andou
andou
202I384
Andamos
andamos (IP)
203I386
Andastes
andastes
204I388
Andaron
andaron
205I390
Andara, -as, -a, -amos, -ades, -an
andaras
andaran
andaramos
andarades
andara (P3)
andara (P1)
206I392
Ande, -es, -e, -emos, -edes, -en
andes
anden
andemos
andedes
ande (P3)
ande (P1)
207I394
Andase, -es, -e, -emos, -edes, -en
andases
andasen
andasemos
andasedes
andase (P3)
andase (P1)
208I396
Caibo
caibo
209I398
Cabes, -e, -emos, -edes, -en
cabes
caben
cabemos
cabedes
cabe
210I400
Cabía, -as, -a, -amos, -ades, -an
cabías
cabían
cabiamos
cabiades
cabía (P3)
cabía (P1)
211I402
Couben
couben
212I404
Coubeches
coubeches
213I406
Coubo
coubo
214I408
Coubemos, -estes, -eron
coubestes
couberon
coubemos
215I410
Coubera, -as, -a, -amos, -ades, -an
couberas
couberan
couberamos
couberades
coubera (P3)
coubera (P1)
216I412
Caiba, -as, -a, -an
caibas
caiban
caiba (P3)
caiba (P1)
217I414
Caibamos, -ades
caibamos
caibades
218I416
Coubese, -es, -e, -emos, -edes, -en
coubeses
coubesen
coubesemos
coubesedes
coubese (P3)
coubese (P1)
219I418
Caber
caber
220I420
Dou, dás, dá, damos, dan
dou
dás
dan
damos
dá (IPr)
221I420
Dades
dades
222I422
Dei
dei
223I424
Deches
deches
224I426
Deu
deu
225I428
Demos
demos
226I430
Destes
destes
227I432
Deron
deron
228I434
Dera, -as, -a, -amos, -ades, -an
deras
deran
deramos
derades
dera (P3)
dera (P1)
229I436
Dea, -as, -a, -an
deas
dean
dea (P3)
dea (P1)
230I438
Deamos, -ades
deamos
deades
231I440
Dese, -es, -e, -en
deses
desen
dese (P3)
dese (P1)
232I442
Dá, dade
dade
dá (Imp)
233I444
Digo, dis, di, din
dis
din
digo
di (IPr)
234I446
Dicimos, -ides
dicimos
dicides
235I448
Dicía, -as, -a, -amos, -ades, -an
dicías
dicían
diciamos
diciades
dicía (P3)
dicía (P1)
236I450
Dixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
dixo
dixestes
dixeron
dixen
dixemos
dixeches
237I452
Direi, -ás, -á, -emos, -edes, -án
diremos
direi
diredes
dirás
dirán
dirá
238I454
Diga, -as, -a, -amos, -ades, -an
digas
digan
digamos
digades
diga (P3)
diga (P1)
239I456
Dixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
dixeses
dixesen
dixesemos
dixesedes
dixese (P3)
dixese (P1)
240I458
Di, dicide
dicide
di (Imp)
241I460
Dicir
dicir
242I462
Dicindo
dicindo
243I464
Dito
dito
244I464
Estou, -ás, -á, -án
estou
estás
están
está (IPr)
245I466
Estiven
estiven
246I468
Estivera, -as, -a, -amos, -ades, -an
estiveras
estiveran
estiveramos
estiverades
estivera (P3)
estivera (P1)
247I470
Estea, -as, -a, -an
esteas
estean
estea (P3)
estea (P1)
248I472
Esteamos, -ades
esteamos
esteades
249I474
Estivese, -es, -e, -emos, -edes, -en
estiveses
estivesen
estivesemos
estivesedes
estivese (P3)
estivese (P1)
250I476
Está
está (Imp)
251I478
Estade
estade
252I480
Estar
estar
253I482
Fago
fago
254I484
Fas, fai
fas
fai (IPr)
255I486
Facemos, -edes
facemos
facedes
256I488
Fan
fan
257I490
Facía, -as, -a, -amos, -ades, -an
facías
facían
faciamos
faciades
facía (P3)
facía (P1)
258I492
Fixen
fixen
259I494
Fixeches
fixeches
260I496
Fixo
fixo
261I498
Fixemos
fixemos
262I500
Fixestes
fixestes
263I502
Fixeron
fixeron
264I504
Fixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
fixeras
fixeran
fixeramos
fixerades
fixera (P3)
fixera (P1)
265I506
Farei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
faremos
farei
faredes
farás
farán
fará
266I508
Faga, -as, -a, -an
fagas
fagan
faga (P3)
faga (P1)
267I510
Fagamos, -ades
fagamos
fagades
268I512
Fixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
fixeses
fixesen
fixesemos
fixesedes
fixese (P3)
fixese (P1)
269I514
Fai, facede
fai (Imp)
facede
270I516
Facer
facer
271I518
Hei
hei
272I520
Has, ha/hai, han
has
han
hai
ha
273I522
Habemos
habemos
274I524
Habedes
habedes
275I526
Houben, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
houbo
houbestes
houberon
houben
houbemos
houbeches
276I528
Houbera, -as, -a, -amos, -ades, -an
houberas
houberan
houberamos
houberades
houbera (P3)
houbera (P1)
277I530
Haberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
haberemos
haberei
haberedes
haberás
haberán
haberá
278I532
Habería, -as, -a, -amos, -ades, -an
haberías
haberían
haberiamos
haberiades
habería (P3)
habería (P1)
279I534
Haxa, -as, -a, -an
haxas
haxan
haxa (P3)
haxa (P1)
280I536
Haxamos, -ades
haxamos
haxades
281I538
Houbese, -es, -e, -emos, -edes, -en
houbeses
houbesen
houbesemos
houbesedes
houbese (P3)
houbese (P1)
282I540
Vou
vou
283I542
Vas, vai, van
vas
van
vai (IPr)
284I544
Imos
imos
285I546
Ides
ides
286I548
Ía, ías, ía, ían
ías
ían
ía (P3)
ía (P1)
287I550
Iamos, -ades
iamos
iades
288I552
Vaia, -as, -a, -an
vaias
vaian
vaia (P3)
vaia (P1)
289I554
Vaiamos, -ades
vaiamos
vaiades
290I556
Vai
vai (Imp)
291I558
Ide
ide
292I560
Ido, -a; indo; ir
ir
indo
ido
ida
293I562
Oio
oio
294I564
Oes
oes
295I566
Oe (IPr)
oe (IPr)
296I568
Oímos, -ídes
oímos (IPr)
oídes
297I570
Oen
oen
298I572
Oía, -as, -a, -amos, -ades, -an
oías
oían
oïamos
oïades
oía (P3)
oía (P1)
299I574
Oín, -íches, -ímos, -ístes, -íron
oístes
oíron
oín
oímos (IP)
oíches
300I576
Oíu
oíu
301I578
Oíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
oíras
oíran
oiramos
oirades
oíra (P3)
oíra (P1)
302I580
Oia, -as, -a, -an
oias
oian
oia (P3)
oia (P1)
303I582
Oiamos, -ades
oiamos
oiades
304I584
Oíse, -es, -e, -emos, -edes, -en
oíses
oísen
oisemos
oisedes
oíse (P3)
oíse (P1)
305I586
Oe (Imp)
oe (Imp)
306I588
Oíde
oíde
307I590
Oír
oír
308I592
Podo, -es, -e, -en
podo (poder)
podes (poder)
poden
pode
309I594
Podía, -as, -a, -amos, -ades, -an
podías
podían
podiamos
podiades
podía (P3)
podía (P1)
310I596
Puiden
puiden
311I598
Puideches, -emos, -estes, -eran
puidestes
puideron
puidemos
puideches
312I600
Puidera, -as, -a, -amos, -ades, -an
puideras
puideran
puideramos
puiderades
puidera (P3)
puidera (P1)
313I602
Poida, -as, -a, -an
poidas
poidan
poida (P3)
poida (P1)
314I604
Poidamos, -ades
poidamos
poidades
315I606
Puidese, -es, -e, -emos, -edes, -en
puideses
puidesen
puidesemos
puidesedes
puidese (P3)
puidese (P1)
316I608
Poder
poder
316 bisI610
Poño, pos
pos
poño
317I610
Pon
pon (P3 do IPr)
318I612
Poñemos/Pomos
poñemos
pomos
319I614
Poñedes/Podes/Pondes
poñedes
pondes
podes (pór)
320I616
Poñen/Pon
poñen
pon (P6 do IPr)
321I618
Poñía, -as, -a, -amos, -ades, -an/Puña, -as, -a, -amos, -ades, -an
puñas
puñan
puñamos
puñades
puña (P3)
puña (P1)
poñías
poñían
poñiamos
poñiades
poñía (P3)
poñía (P1)
322I620
Puxen
puxen
323I622
Puxeches
puxeches
324I624
Puxo
puxo
325I626
Puxemos, -estes, -eron
puxestes
puxeron
puxemos
326I628
Puxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
puxeras
puxeran
puxeramos
puxerades
puxera (P3)
puxera (P1)
327I630
Poñerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án/Porei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
poremos
porei
poredes
porás
porán
porá
poñeremos
poñerei
poñeredes
poñerás
poñerán
poñerá
328I632
Poñería, -as, -a, -amos, -ades, -an/Poría, -as, -a, -amos, -ades, -an
porías
porían
poriamos
poriades
poría (P3)
poría (P1)
poñerías
poñerían
poñeriamos
poñeriades
poñería (P3)
poñería (P1)
329I634
Poña, -as, -a, -amos, -ades, -an
poñas
poñan
poñamos
poñades
poña (P3)
poña (P1)
330I636
Puxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
puxeses
puxesen
puxesemos
puxesedes
puxese (P3)
puxese (P1)
331I638
Pon, poñede/ponde
poñede
ponde
pon (Imp)
332I640
Poñer/Pór
pór
poñer
333I642
Poñendo/Pondo
poñendo
pondo
334I644
Posto
posto
335I646
Quero, -es
quero
queres
336I648
Quere (IPr)
quere (IPr)
337I650
Queren
queren
338I652
Quería, -as, -a, -amos, -ades, -an
querías
querían
queriamos
queriades
quería (P3)
quería (P1)
339I654
Quixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
quixo
quixestes
quixeron
quixen
quixemos
quixeches
340I656
Quixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
quixeras
quixeran
quixeramos
quixerades
quixera (P3)
quixera (P1)
341I658
Queira, -as, -a, -an
queiras
queiran
queira (P3)
queira (P1)
342I660
Queiramos, -ades
queiramos
queirades
343I662
Quixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
quixeses
quixesen
quixesemos
quixesedes
quixese (P3)
quixese (P1)
344I664
Quere (Imp)
quere (Imp)
345I666
Querede
querede
346I668
Sei
sei
347I670
Soub- (radical do TP)
soub-
348I672
Saberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
saberemos
saberei
saberedes
saberás
saberán
saberá
349I674
Saiba, -as, -a, -an
saibas
saiban
saiba (P3)
saiba (P1)
350I676
Saibamos, -ades
saibamos
saibades
351I678
Son (PI)
son (P1)
352I680
Es
es
353I682
É
é
354I684
Somos
somos
355I684
Sodes
sodes
356I686
Son (P6)
son (P6)
357I688
Era,-as, -a, -amos,-ades, -an
eras
eran
eramos
erades
era (P3)
era (P1)
358I690
Fun
fun
359I692
Fuches
fuches
360I694
Foi
foi
361I696
Fomos
fomos
362I698
Fostes
fostes
363I700
Foron
foron
364I702
Fora, -as, -a, -amos, -ades, -an
foras
foran
foramos
forades
fora (P3)
fora (P1)
365I704
Sexa, -as, -a, -an
sexas
sexan
sexa (P3)
sexa (P1)
366I706
Sexamos, -ades
sexamos
sexades
367I708
Fose, -es, -e, -emos, -edes, -en
foses
fosen
fosemos
fosedes
fose (P3)
fose (P1)
368I710
Se
se
369I712
Sede
sede
370I714
Teño, tes
tes
teño
371I716
Ten (IPr)
ten (IPr)
372I718
Ternos, tendes/tedes
tendes
temos
tedes
373I720
Teñen
teñen
374I722
Tiña, -as, -a, -amos, -ades, -an
tiñas
tiñan
tiñamos
tiñades
tiña (P3)
tiña (P1)
375I724
Tiven, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
tivo
tivestes
tiveron
tiven
tivemos
tiveches
376I726
Teña, -as, -a, -amos, -ades, -an
teñas
teñan
teñamos
teñades
teña (P3)
teña (P1)
376 bisI728
Ten (Imp)
ten (Imp)
377I730
Tende/Tede
tende
tede
378I732
Ter; tido, -a
tido
tida
ter
379I734
Traio
traio
380I736
Traes
traes
381I738
Trae (IPr)
trae (IPr)
382I740
Traemos
traemos
383I742
Traen
traen
384I744
Traía, -as, -a, -amos, -ades, -an
traías
traían
traïamos
traïades
traía (P3)
traía (P1)
385I746
Trouxen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
trouxo
trouxestes
trouxeron
trouxen
trouxemos
trouxeches
386I748
Trouxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
trouxeras
trouxeran
trouxeramos
trouxerades
trouxera (P3)
trouxera (P1)
387I750
Traerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án Traería, -as, -a, -amos, -ades, -an
traerías
traerían
traeriamos
traeriades
traería (P3)
traería (P1)
traeremos
traerei
traeredes
traerás
traerán
traerá
388I752
Traia, -as, -a, -an
traias
traian
traia (P3)
traia (P1)
389I754
Traiamos, -ades
traiamos
traiades
390I756
Trouxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
trouxeses
trouxesen
trouxesemos
trouxesedes
trouxese (P3)
trouxese (P1)
391I758
Trae (Imp)
trae (Imp)
392I760
Traede
traede
393I762
Traer
traer
394I764
Traendo
traendo
395I766
Traído, -a
traído
traída
396I768
Vexo
vexo
397I770
Ves, ve, ven
ves (ver)
ven (IPr de ver)
ve (IPr)
398I772
Vemos, vedes
vemos
vedes
399I774
Vin (ver)
vin (ver)
400I776
Viches
viches
401I778
Viu
viu
402I780
Vimos, vistes
vistes
vimos (ver)
403I782
Viron
viron
404I784
Ver
ver
404 bisI786
Veño, vés
vés (vir)
veño
405I788
Vén
vén (IPr de vir)
406I790
Vimos, vindes/vides
vindes
vimos (vir)
vides
407I792
Veñen
veñen
408I794
Viña, -as, -a, -an
viñas
viñan
viña (P3)
viña (P1)
409I796
Viñamos, -ades
viñamos
viñades
410I798
Vin (vir)
vin (vir)
411I800
Viñeches
viñeches
412I802
Veu
veu
413I804
Viñemos
viñemos
414I806
Viñestes
viñestes
415I808
Viñeron
viñeron
416I810
Viñera, -as, -a, -amos, -ades, -an
viñeras
viñeran
viñeramos
viñerades
viñera (P3)
viñera (P1)
417I812
Veña, -as, -a, -amos, -ades, -an
veñas
veñan
veñamos
veñades
veña (P3)
veña (P1)
418I814
Viñese, -es, -e, -emos, -edes, -en
viñeses
viñesen
viñesemos
viñesedes
viñese (P3)
viñese (P1)
419I816
Ven
ven (Imp de vir)
420I818
Vinde/Vide
vinde
vide
421I820
Vir
vir
422I822

Descargar resultados en: EXCEL

© 2021 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883