Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. I. Morfoloxía verbal 
  • Ano de publicación: 1990
  • Número de mapas: 430
  • Número de formas: 4327
  • Número medio de formas por mapa: 10
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Canto, -as, -a, -amos, -an
canto
cantemos
cantas
cantan
cantamos (IPr)
canta (IPr)
1I46
Cantades
canteis
cantás
cantandes
cantais
cantaides
cantades
2I48
Cantaba, -as, -a, -an
cantabas
cantaban
cantaba (P3)
cantaba (P1)
3I50
Cantabamos
cantábanos
cantábamos
cantabamos
4I52
Cantabades
cantabas
cantabás
cantábandes
cantabandes
cantábais
cantabais
cantábades
cantabades
5I54
Cantabades (acentuación)
cantábades
cantabades
5 bisI56
Cantabades (distribución do SNP)
cantabás
cantabandes
cantabais
cantabades
5 terI56
Cantei
cantín
cantén
cantein
cantei
6I58
Cantaches
cantestes
canteste
canteche
cantastes
cantaste
cantaches
cantache
7I60
Cantou
cantou
cantó
canteo
8I62
Cantamos
cantemos
cantamos (IP)
9I62
Cantastes
cantestes
cantésteis
cantates
cantastis
cantastes
cantásteis
cantásteides
cantástedes
cantaches
cantáchedes
10I64
Cantaron
canteron
cantaron
cantaren
cantaran
cantanon
cantano
11I66
Cantara, -as, -a, -an
canteras
canteran
cantera (P3)
cantera (P1)
cantaras
cantaran
cantara (P3)
cantara (P1)
12I68
Cantaramos
cantéramos
canteramos
cantáremos
cantáranos
cantáramos
cantaramos
13I70
Cantarades
cantérais
canterais
cantáredes
cantaras
cantarás
cantárandes
cantarandes
cantárais
cantarais
cantárades
cantarades
14I72
Cantarei
canterei
cantarén
cantarein
cantarei
15I74
Cantarás, -á, -emos, -án
cantaremos
cantarás
cantarán
cantará
16I74
Cantaredes
cantarés
cantarendes
cantareis
cantaredes
17I76
Cantaría, -as, -a, -an
cantarías
cantarían
cantaría (P3)
cantaría (P1)
18I78
Cantariamos
cantaríanos
cantaríamos
cantariamos
19I78
Cantariades
cantaríeis
cantaríedes
cantarías
cantariás
cantaríandes
cantariandes
cantaríais
cantariais
cantaríades
cantariades
20I80
Cante, -es, -e, -emos, -en
cantes
cántenos
canten
cántemos
cantemos
cante (P3)
cante (P1)
21I82
Cantedes
cantés
cantendes
cánteis
canteis
cántedes
cantedes
22I84
Cantase, -es, -e, -en
canteses
cantesen
cantese (P3)
cantese (P1)
canteras
canteran
cantera (P3)
cantera (P1)
cantases
cantasen
cantase (P3)
cantase (P1)
cantaras
cantaran
cantara (p3)
cantara (P1)
23I86
Cantasemos
Forma en -ra (IPP)
cantesemos
cantásenos
cantásemos
cantasemos
24I88
Cantasedes
Forma en -ra (IPP)
cantéseis
canteseis
cantésedes
cantases
cantasés
cantásendes
cantasendes
cantáseis
cantaseis
cantásedes
cantasedes
25I90
Canta, -ade
cantei
cantar
cantande
cantaide
cantai
cantade
canta (Imp)
cantá
26I92
Cantar
cantare
cantar
27I94
Cantares
cantares
28I96
Cantarmos
cantarnos
cantarmos
cantáremos
cantaremos
29I98
Cantardes
cantares
cantarés
cantárendes
cantáreis
cantareis
cantáredes
cantaredes
cantardes
30I100
Cantaren
cantaren
31I102
Cantando
cantándomos
cantándodes
cantando
32I104
Cantado
cantao
cantado
33I104
Chego, -as, -a, -amos, -ades, -anChegue, -es, -e,-emos, -edes, -en Chega, -ade
chegues
cheguen
cheguemos
cheguedes
chegue (P3)
chegue (P1)
chego
chegas
chegan
chegamos
chegades
chegade
chega (IPr)
chega (Imp)
34I106
Peto, -as, -a, -amos, -ades, -anPete, -es, -e,-emos, -edes, -en Peta, -ade
peto
petes
peten
petemos
petedes
pete (P3)
pete (P1)
petas
petan
petamos
petades
petade
peta (IPr)
peta (Imp)
35I106
Corto, -as, -a, -amos, -ades, -anCorte, -es, -e,-emos, -edes, -en Corta, -ade
corto
cortes
corten
cortemos
cortedes
corte (P3)
corte (P1)
cortas
cortan
cortamos
cortades
cortade
corta (IPr)
corta (Imp)
36I108
Toco, -as, -a, -amos, -ades, -anToque, -es, -e, -emos, -edes, -en Toca, -ade
toques
toquen
toquemos
toquedes
toque (P3)
toque (P1)
toco
tocas / tucas
tocas
tocan / tucan
tocan
tocamos
tocades
tocade
toca / tuca (IPr)
toca / tuca (Imp)
toca (IPr)
toca (Imp)
37I108
Voo, -as, -a, -amos, -ades, -anVoe, -es, -e, -emos, -edes, -en Voa, -ade
voo
volo
voles
volen
volemos
voledes
vole (P3)
vole (P1)
volas
volan
volamos
volades
vola (IPr)
vola (IPr)
vola (Imp)
voio
voies
voien
voiemos
voiedes
voie (P3)
voie (P1)
voias
voian
voiamos
voiades
voia (IPr)
voia (IPr)
voia (Imp)
voes
voen
voemos
voedes
voe (P3)
voe (P1)
voas
voan
voamos
voades
voade
voa (IPr)
voa (Imp)
38I110
Enxoito
enxuto
enxutio
enxuito
enxoito
39I110
Falla, fallada
falluda
fallida
fallada
falla
40I112
Ceo anubrado
nubro
nublao
nublado
nubio
ennublado
anubreu
anubrado
anubrado
anublao
anublado
anubiado
anubarado
anubado
41I114
Pago, pagado
pago
pagado
42I116
Noite pecha/noite pechada
pechada
pecha
fechada
fecha
43I116
Collo, -es, -e, -en
cuello
cuelles
cuellen
cuelle (IPr)
collo
colles
collen
colle (IPr)
44I118
Collemos (IPI)
cullemos (IPr)
collemos (IPr)
45I118
Colledes
collés
collendes
colleis
colleides
colledes
46I120
Collía, -as, -a, -an
collías
collían
collía (P3)
collía (P1)
47I120
Colliamos
cullíanos
cullíamos
culliamos
collíanos
collíamos
colliamos
colliábamos
colliabamos
48I122
Colliades
cullías
culliandes
cullíais
culliais
cullíades
culliades
collías
colliás
collíandes
colliandes
collíais
colliais
collíades
colliades
colliabas
colliábades
colliabades
49I124
Collín
cullín
collín
collí
50I126
Colliches (VT)
colliches (VT)
colleches (VT)
51I126
Colliches (-che-/-ste-)
collistes
colliches
52I128
Colliches (-e/-es)
colliches
colliche
53I128
Colliches
culliches
culliche
cullestes
collistes
colliste
colliches
colliche
collestes
colleste
colleches
colleche
54I130
Colleu
collou
colliu
collió
collí
colleu
colleo
55I132
Collemos (IP)
cullemos
collimos
collemos
56I134
Collestes
collistes
collísteis
collístedes
collíchedes
collestes
collestes
collésteis
collésteides
colléstedes
colleches
collechedes
57I136
Colleron
colliron
colleron
colleren
colleran
collenon
colleno
58I138
Collera, -as, -a, -an
culleras
culleran
cullera (P3)
cullera (P1)
colliras
colliran
collira (P3)
collira (P1)
colleras
colleran
collera (P3)
collera (P1)
59I140
Colleramos
collíramos
colliramos
colléremos
colléranos
colléramos
colleramos
60I140
Collerades
collírais
collirais
colléredes
colleras
collerás
collérandes
collerandes
collérais
collerais
collérades
collerades
61I142
Colla, -as, -a, -an
cuellas
cuellan
cuella (P3)
cuella (P1)
collas
collan
colla (P3)
colla (P1)
62I144
Collamos
collemos
cóllanos
cóllamos
collamos
63I144
Collades
colleis
colledes
collás
cóllandes
collandes
cóllais
collais
cóllades
collades
64I146
Collese, -es, -e, -en
culleses
cullesen
cullese (P3)
cullese (P1)
culleras
culleran
cullera (P3)
cullera (P1)
collises
collisen
collise (P3)
collise (P1)
colliras
colliran
collira (P3)
collira (P1)
colleses
collesen
collese (P3)
collese (P1)
colleras
colleran
collera (P3)
collera (P1)
65I148
Collesemos
Forma en -ra (IPP) proparoxítona
Forma en -ra (IPP) paroxítona
collísemos
collésenos
collésemos
collesemos
66I150
Collesedes
Forma en -ra (IPP) proparoxítona
Forma en -ra (IPP) paroxítona
colleses
collesés
collésendes
collesendes
colléseis
colleseis
collésedes
collesedes
67I152
Colle
culle
cuelle
colle (Imp)
68I154
Collede
cullei
cullede
cullé
coller
collende
colleide
collei
collede
collé
69I156
Coller
culler
coller
coier
70I158
Collendo
cullendo
collendo
71I158
Collido, -a
Derivados de coller en -eito
colliu
collío
collido
collida
colleito
72I160
Vendo, -es, -e, -emos, -edes, -en
vendo
vendes
venden
vendemos (IPr)
vende (IPr)
73I160
Vendía, -as, -a, -amos, -ades, -an
vindías
vindían
vindía (P3)
vindía (P1)
vendías
vendían
vendía (P3)
vendía (P1)
74I162
Vendín
vindin
vendín
vendí
75I162
Vendiches, -eu
vindiche
vendistes
vendiste
vendiches
vendiche
vendestes
vendeste
vendeches
vendeche
76I164
Vendemos, -estes, -eron
vendimos
vendemos (IP)
77I166
Vendera, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendiras
vendiran
vendira (P3)
vendira (P1)
vendieras
vendieran
vendiera (P3)
vendiera (P1)
venderas
venderan
vendera (P3)
vendera (P1)
78I166
Venderei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
venderén
venderein
venderei
79I168
Vendería, -as, -a, -amos, -ades, -an
vindirías
vindirían
vindiría (P3)
vindiría (P1)
vendirías
vendirían
vendiría (P3)
vendiría (P1)
venderías
venderían
vendería (P3)
vendería (P1)
80I168
Venda, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendemos
véndamos
vendamos
80 bisI170
Vendese, -es, -e, -emos, -edes, -en
vendises
vendisen
vendise (P3)
vendise (P1)
vendieses
vendiesen
vendiese (P3)
vendiese (P1)
vendeses
vendesen
vendese (P3)
vendese (P1)
Forma en -ra (IPP)
81I172
Vende
vinde
vende (Imp)
82I172
Agradezo
agradezo
agradezco
agradeso
agradesco
83I174
Agradezo (-zo/-zco)
agradezo
agradezco
84I176
Agradezo (realización do g)
Fricativo velar xordo [x]
Fricativo velar sonoro [ɣ]
Fricativo ovular sonoro [ʁ]
Fricativo glotal ou laringal xordo [h]
Fricativo faringal xordo [ħ]
85I176
Agradezo (realización do z)
Fricativo predorsointerdental xordo [s̟]
Fricativo predorsointerdental sonoro [z̟]
Fricativo predorsodental xordo [s]
Fricativo interdental xordo [θ]
Fricativo apicoalveolar xordo [s̺]
86I178
Agradeces, -e, -emos, -edes, -en
agradeces
agradecen
agradece
87I180
Agradeza, -as, -a, -amos, -ades, -an
agradezcas
agradezcan
agradézcamos
agradezca (P3)
agradezca (P1)
agradezas
agradezan
agradézamos
agradezamos
agradeza (P3)
agradeza (P1)
agradecemos
88I182
Podrezo
púdrome
pudrezo
podrezo
podrezco
empodrezo
apodrezo
89I182
Podreces, -e, -emos, -edes, -en
púdreste
púdrese
púdrense
podreces
podrecen
podrece
90I184
Podrecía, -as Podrecín, -iches Podrecera, -as Podrecerei,-ás Podrecería, -as
Unha forma de pudrir
podrecín
podrecía
podrecería
podrecerei
podrecera
91I186
Podreza, -as, -a, -amos, -ades, -an
pudran
pudramos
púdramos
pudra (P3)
pudra (P1)
pudra
podrezcas
podrezcan
podrezcamos
podrezca (P3)
podrezca (P1)
podrezas
podrezan
podrézamos
podrezamos
podreza (P3)
podreza (P1)
podrecemos
empodrezas
empodrezan
empodrézamos
empodreza (P3)
empodreza (P1)
apodrezas
apodrezan
apodrézamos
apodreza (P3)
apodreza (P1)
92I188
Podrecese, -es, -e, -emos, -edes, -en
pudrises
pudrisen
pudrisemos
pudrise (P3)
pudrise (P1)
podrecieses
podreciesen
podreciésemos
podreciésedes
podreciese (P3)
podreciese (P1)
podreceses
podrecesen
podrecésemos
podrecesemos
podrecesedes
podrecese (P3)
podrecese (P1)
podrec-, empodrec-, apodrec-
Forma en -ra (IPP) do radical pudr-
Forma en -ra (IPP) do radical
93I190
Podrecer
pudrirse
pudrir
pudrecer
podrirse
podrir
podrecerse
podrecer
empodrecer
apodrecer
94I192
Podrecendo
pudríndose
pudrindo
pudrecendo
podrindo
podrecendo
podrecendo
empodrecendo
apodrecendo
95I192
Podrecido, -a
pudrido
pudrida
podrío
podrido
podrida
podrida
podrecío
podrecido
podrecida
podre
apodrido
apodrida
apodrecido
apodrecida
96I194
Moio
muelo
moo
molo
mollo
moio
97I196
Moes
mueles
mos
moles
mois
moies
moes
98I196
Moe (IPr)
muele
mole
moie
moi
moe (IPr)
99I198
Moemos
muemos
molemos
moiemos
moemos (IPr)
100I198
Moedes
muedes
moleis
moledes
moieis
moiedes
moés
moendes
moeis
moedes
101I200
Moen
muelen
mon
molen
moin
moien
moen
102I200
Moía, -as, -a, -an
muías
muían
muía (P3)
muía (P1)
molías
molían
molía (P3)
molía (P1)
moías
moían
moía (P3)
moía (P1)
103I202
Moïamos, -ades
muíanos
muíamos
muïamos
molíamos
moíanos
moíamos
moïamos
moiabamos
103 bisI204
Moín
muín
muí
molín
molí
moín
moí
104I206
Moíches
muíches
muíche
muestes
mueches
moliste
moliche
moíste
moiestes
moíches
moíche
moestes
moeste
moeches
moeche
105I208
Moeu
muíu
muieu
mueu
moou
moliu
moleu
moleo
moíu
moío
moieu
moieo
moeu
moeo
106I210
Moemos, -estes, -eran
muímos
muiemos
muemos
molimos
molemos
moímos
moiemos
moemos (IP)
107I212
Moera, -as, -a, -amos, -ades, -an
mueras
mueran
muera (P3)
muera (P1)
moliras
moliran
molira (P3)
molira (P1)
molieras
molieran
moliera (P3)
moliera (P1)
moleras
moleran
molera (P3)
molera (P1)
moíras
moíran
moíra (P3)
moíra (P1)
moieras
moieran
moiera (P3)
moiera (P1)
moeras
moeras
moeran
moeran
moera (P3)
moera (P3)
moera (P1)
moera (P1)
108I212
Moerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
muirein
muirei
muerén
molerén
molerein
molerei
moirein
moirei
moierén
moierein
moierei
moerén
moerein
moerei
109I214
Moería, -as, -a, -amos, -ades, -an
muirías
muirían
muiría (P3)
muiría (P1)
molerías
molerían
molería (P3)
molería (P1)
moirías
moirían
moiría (P3)
moiría (P1)
moierías
moierían
moiería (P3)
moiería (P1)
moerías
moerían
moería (P3)
moería (P1)
110I216
Moia, -as, -a, -an
muelas
muelan
muela (P3)
muela (P1)
mollas
mollan
molla (P3)
molla (P1)
molas
molan
mola (P3)
mola (P1)
moias
moian
moia (P3)
moia (P1)
moas
moan
moa (P3)
moa (P1)
111I218
Moiamos, -ades
muélamos
mollemos
mollamos
mólamos
molamos
moiemos
móiamos
moiamos
moemos
móamos
moamos
112I220
Moese, -es, -e, -emos, -edes, -en
mueses
muesen
muese (P3)
muese (P1)
molieses
moliesen
moliese (P3)
moliese (P1)
moleses
molesen
molese (P3)
molese (P1)
moíses
moísen
moíse (P3)
moíse (P1)
moieses
moiesen
moiese (P3)
moiese (P1)
moeses
moesen
moese (P3)
moese (P1)
Forma en -ra (IPP)
113I222
Moe (Imp)
muie
muele
mue
mole
moie
moi
moe (Imp)
114I222
Moede
molei
molede
moiei
moiede
moer
moende
moei
moede
moé
115I224
Moer
moler
moier
moer
116I224
Moendo
moliendo
molendo
moiendo
moendo
117I226
Moído, moída
muído
muída
molido
molida
moíu
moído
moída
118I226
Mudo, -a
mundo
munda
mudo
muda
119I228
Lendo
llendo
liendo
lendo
leendo
120I230
Vallo
valo
vallo
valio
valgo
váleo
121I232
Vales
vals
valles
vales
122I234
Vale, -en
vallen
valle (IPr)
valen
vale (IPr)
val (IPr)
123I234
Valemos, -edes
vallemos
valimos
valemos (IPr)
124I236
Valía, -as, -a, -amos, -ades, -an
velías
velían
velía (P3)
velía (P1)
vallías
vallían
vallía (P3)
vallía (P1)
valías
valían
valía (P3)
valía (P1)
125I236
Valín
voulen
velín
vallín
valín
valí
126I238
Valiches
vouleches
valliche
valiste
valiches
valiche
valestes
valeste
valeches
valeche
127I240
Valeu
voulo
veliu
valou
valleu
valiu
valío
valeu
valeo
128I242
Valemos
voulemos
velimos
vallemos
valimos
valemos (IP)
129I244
Valestes
voulestes
vallestes
valistes
valísteis
valístedes
valíchedes
valestes
valestes
valésteis
valéstedes
valeches
valéchedes
130I246
Valeron
vouleron
valleron
valiron
valeron
valeren
valeran
valenon
valeno
131I248
Valera, -as, -a, -amos, -ades, -an
vouleras
vouleran
voulera (P3)
voulera (P1)
valleras
valleran
vallera (P3)
vallera (P1)
valiras
valiran
valira (P3)
valira (P1)
valieras
valieran
valiera (P3)
valiera (P1)
valeras
valeran
valera (P3)
valera (P1)
132I248
Valla, -as, -a, -an
vallas
vallan
valla (P3)
valla (P1)
valias
valian
valia (P3)
valia (P1)
valgas
valga (P3)
valga (P1)
valeas
valean
valea (P3)
valea (P1)
valas
valan
vala (P3)
vala (P1)
vaglan
133I250
Vallamos, -ades
vallemos
vállamos
vallamos
váliamos
valiámos
valiamos
válgamos
valgamos
valemos
váleamos
valeamos
válanos
válamos
valamos
134I252
Valese, -es, -e, -emos, -edes, -en
vouleses
voulesen
voulese (P3)
voulese (P1)
valises
valisen
valise (P3)
valise (P1)
valieses
valiesen
valiese (P3)
valiese (P1)
valeses
valesen
valese (P3)
valese (P1)
Forma en -ra (IPP)
135I254
Vale
valle
vale (Imp)
val
136I254
Valede
vallede
valide
valí
valer
valende
valei
valede
valé
137I256
Valer
valler
valir
valer
138I258
Parto, -es, -e, -en
parto
partio
parties
partien
partie (IPr)
partes
parten
parte (IPr)
139I258
Partimos, -ides
partís
partindes
partimos (IPr)
partides
parteis
140I260
Partía, -as, -a, -an
pertías
pertían
pertía (P3)
pertía (P1)
partías
partían
partía (P3)
partía (P1)
141I262
Partiamos, -ades
partíanos
partíamos
partiamos
partiabamos
142I264
Partín
pertín
partín
partí
143I266
Partiches
partistes
partiste
partiches
partiche
144I268
Partiu
partiu
partió
partí
parteu
145I270
Partimos, -istes
partistis
partistes
partistes
partísteis
partístedes
partimos (IP)
partiches
partíchedes
146I272
Partiron
partiron
partiren
partiran
partinon
partino
partieron
parteron
147I274
Partira, -as, -a, -amos, -ades, -an
pertiras
pertiran
pertira (P3)
pertira (P1)
partiras
partiran
partira (P3)
partira (P1)
partieras
partieran
partiera (P3)
partiera (P1)
parteras
partera (P3)
partera (P1)
partera
148I276
Partirei
pertiren
pertirein
pertirei
partiren
partirein
partirei
parterei
149I278
Partirás, -á, -emos, -edes, -án
pertiremos
pertirás
pertirán
pertirá
partiremos
partirás
partirán
partirá
parteremos
parterás
parterán
parterá
150I280
Partiría, -as, -a, -amos, -ades, -an
pertirías
pertirían
pertiría (P3)
pertiría (P1)
partirías
partirían
partiría (P3)
partiría (P1)
parterías
parterían
partería (P3)
partería (P1)
151I280
Parta, -as, -a, -an
partias
partian
partia (P3)
partia (P1)
partas
partan
parta (P3)
parta (P1)
152I282
Partamos
pártiamos
partiamos
pártemos
partemos
pártanos
pártamos
partamos
153I284
Partades
parteis
pártedes
partedes
partás
pártandes
partandes
pártais
partais
pártades
partades
154I286
Partise, -es, -e, -emos, -edes, -en
pertises
pertisen
pertise (P3)
pertise (P1)
partises
partisen
partise (P3)
partise (P1)
partieses
partiesen
partiese (P3)
partiese (P1)
parteses
partesen
partese (P3)
partese (P1)
Forma en -ra (IPP)
155I288
Parte, -ide
partir
partinde
partide
partí
partei
parte (Imp)
156I290
Partir
pertir
partir
157I292
Partindo
pertindo
partindo
partiendo
158I292
Partido, -a
pertido
pertida
partiu
partío
partido
partida
159I294
Caer
caír
caer
160I296
Saio
salo
sallo
salio
salgo
saleo
saio
sailo
161I298
Saes
sas
sales
sais
sailes
saes
162I300
Sae, -ímos, -ídes
sale
sal
saile
saie
sai
sae (IPr)
163I302
Saen
san
salen
sain
sailen
saien
sai
saen
164I304
Saía, -as, -a, -amos, -ades, -an
selías
selían
selía (P3)
selía (P1)
seías
seían
seía (P3)
seía (P1)
salías
salían
salía (P3)
salía (P1)
sailías
sailían
sailía (P3)
sailía (P1)
saías
saían
saía (P3)
saía (P1)
165I306
Saín, -íches, -íu, -ímos, -ístes, -íron
selín
seín
salín
salí
saín
sailín
saí
166I308
Saíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
seliras
seliran
selira (P3)
selira (P1)
seíras
seíran
seíra (P3)
seíra (P1)
saliras
saliran
salira (P3)
salira (P1)
saíras
saíran
saíra (P3)
saíra (P1)
sailiras
sailiran
sailira (P3)
sailira (P1)
167I310
Sairei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
salirén
salirein
salirei
salirás
salirán
salirá
salerei
salerás
salerán
salerá
saldrein
saldrei
saldrás
saldrán
saldrá
sairén
sairein
sairei
sairás
sairán
sairá
sailirei
sailirás
sailirán
sailirá
168I312
Sairía, -as, -a, -amos, -ades, -an
selirías
selirían
seliría (P3)
seliría (P1)
seirías
seirían
seiría (P3)
seiría (P1)
salirías
salirían
saliría (P3)
saliría (P1)
saldrías
saldrían
saldría (P3)
saldría (P1)
sairías
sairían
sairía (P3)
sairía (P1)
sailirías
sailirían
sailiría (P3)
sailiría (P1)
169I314
Saia, -as, -a, -an
sallas
sallan
salla (P3)
salla (P1)
salias
salian
salia (P3)
salgas
salgan
salga (P3)
salga (P1)
saleas
salean
salea (P3)
salea (P1)
salas
salan
sala (P3)
sala (P1)
sailas
sailan
saila (P3)
saila (P1)
saias
saian
saia (P3)
saia (P1)
saia (P1)
170I316
Saiamos, -ades
sallemos
sállamos
sallamos
sáliamos
saliamos
salguemos
sálgamos
salgamos
saleamos
sálanos
sálamos
salamos
sáilamos
sailamos
sáiamos
saiamos
171I318
Sae
sale
sal
saile
sai
sae (Imp)
172I320
Saíde
salir
salinde
salide
salí
saínde
sailide
saíde
saí
saei
173I322
Saír
salir
saír
sailir
174I324
Río
riu / riume
río / ríome
175I326
Ris
ris /riste
ríes /ríeste
176I326
Ri
ríe / ríese
ri / rise
177I328
Rimos (IPr)
rimos /rímosnos
rimos / rímonos
reímos / reímonos
178I330
Rides
ris / risvos
ris / rirvos
rindes / ríndevos
rindes / ríndesvos
riídes / riídervos
rides / rídevos
rides / rídesvos
rides / rídervos
reídes / reídesvos
179I332
Rin (IPr)
rin / rinse
ríen / ríense
180I334
Ría, -as, -a, -an
ríaste
ríase
rías (IPI)
ríanse
rían (IPI)
ríame
ría (P3 do IPr)
ría (P1do IPr)
reíaste
reíase
reías
reíanse
reíame
reía (P3 do IPr)
reía (P1do IPr)
reía
181I334
Riamos
ríanos / ríamonos
ríamos / ríamosnos
ríamos / ríamonos
riamos / riámonos
riabamos / riabámonos
reíamos / reíamonos
reiamos / reiámonos
182I336
Riades
rías / ríasvos
riardes / riardesvos
riandes / riándevos
ríandes / ríandesvos
riandes / riándesvos
ríais / ríaisvos
riais / riaisvos
riais / riairvos
riais / ríairvos
ríades /ríadevos
riades / riádevos
ríades / ríadesvos
riades / riádesvos
riades / riádervos
riabais / riabaisvos
riabaes / riabádevos
riabades / riabádesvos
reíais / reíaisvos
183I338
Rin (IP)
rin / rinme
rin / rime
riín / riínme
ri / rime
reín / reínme
reí / reíme
184I340
Riches
ristes / rísteste
riste / rístete
riíste / riístete
riches / rícheste
riche / ríchete
reíche / reíchete
185I342
Riu
riu / riuse
río / ríose
rieu / rieuse
reu / reuse
reiu / reiuse
186I344
Rimos (IP)
rimos / rimosnos
rimos / rímonos
riímos / riímonos
reímos / reímonos
187I346
Ristes
ristes / rístevos
ristes / rístesvos
ristes / rístestevos
ristes / rístervos
rísteis / rísteisvos
rísteis / rísteirvos
rístedes / rístedevos
rístedes / rístedesvos
riístes / riístevos
riches / ríchevos
riches / ríchesvos
riches / ríchestevos
ríchedes / ríchedevos
ríchedes / ríchedesvos
reístes / reístevos
reístes / reístesvos
reístes / reístervos
188I348
Riron
riron / ríronse
riran / ríranse
rino / rínose
rieron / riéronse
reíron / reíronse
189I350
Ría, -as, -a, -amos, -ades, -an
riemos (SxPr)
rías (SxPr)
rían (SxPr)
ríamos (SxPr)
riamos (SxPr)
ría (P3 do SxPr)
ría (P1 do SxPr)
reías (SxPr)
reían (SxPr)
reiamos (SxPr)
reía (P3 do SxPr)
reía (P1 do SxPr)
190I352
Rise, -es, -e, -emos, -edes, -en
rises
risen
rise (P3)
rise (P1)
riras
riran
rira (P3)
rira (P1)
rieses
riesen
riese (P3)
riese (P1)
reíses
reísen
reíse (P3)
reíse (P1)
191I354
Rir
rir / rirse
reír / reírse
191 bisI356
Subo, sobes, sobe, subimos, subides, soben
subo
subes
subes
suben
sobes
soben
sobe
192I358
Dorme
durme
duerme
dorme
193I360
Ulo
ulo
ulio
uelo
olo
olio
oleo
ɡüelo
cheiro
194I362
Oles, -e, -en
ules
ulen
ule
ueles
uelen
uele
oles
olen
oleas
olean
olea
ole
güeles
güelen
güele
cheiras
cheiran
cheira
195I364
Ulimos, -ides
ulís
ulimos
ulides
olimos
olides
olemos
oleis
oledes
oleamos
oleais
cheirás
cheirandes
cheiramos
cheirais
cheirades
196I366
Ula, -as, -a, -an
ulias
ulian
ulia (P3)
ulia (P1)
ulas
ulan
ula (P3)
ula (P1)
uelas
uelan
uela (P3)
uela (P1)
olias
olian
olia (P3)
olia (P1)
olees
oleen
olee (P3)
olee (P1)
olas
olan
ola (P3)
ola (P1)
güelas
güelan
güela (P3)
güela (P1)
cheires
cheiren
cheire (P3)
cheire (P1)
197I368
Ulamos, -ades
úliamos
uliamos
ulemos
úlamos
ulamos
oliamos
olemos
oléemos
oleemos
ólamos
olamos
güelamos
cheiremos
198I370
Ulir
ulir
olir
oler
olear
cheirar
199I372
Andei
anduven
anduve
andiven
andín
andén
andein
andei
200I380
Andaches
anduvistes
anduviste
anduviche
anduvestes
anduveste
anduveches
anduveche
andivestes
andiveches
andiveche
andestes
andeste
andeche
andastes
andaste
andaches
andache
201I382
Andou
endou
anduvo
andovo
andou
andivo
202I384
Andamos
anduvimos
anduvemos
andivemos
andemos
andamos (IP)
203I386
Andastes
anduvistes
anduvestis
anduvestes
anduvésteis
anduvéstedes
anduveches
anduvéchedes
andivestes
andivéstedes
andivéchedes
andastis
andastes
andásteis
andástedes
andaches
204I388
Andaron
anduvieron
anduveron
anduveren
anduvenon
anduveno
andiveron
andiveno
anderon
andaron
andaran
andanon
andano
205I390
Andara, -as, -a, -amos, -ades, -an
anduvieras
anduvieran
anduviera (P3)
anduviera (P1)
anduveras
anduveran
anduvera (P3)
anduvera (P1)
andiveras
andiveran
andivera (P3)
andivera (P1)
anderas
anderan
andera (P3)
andera (P1)
andaras
andaran
andara (P3)
andara (P1)
206I392
Ande, -es, -e, -emos, -edes, -en
andes
anden
andemos
ande (P3)
ande (P1)
207I394
Andase, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
anduvieses
anduviesen
anduviese (P3)
anduviese (P1)
anduveses
anduvesen
anduvese (P3)
anduvese (P1)
andiveses
andivesen
andivese (P3)
andivese (P1)
andeses
andesen
andese (P3)
andese (P1)
andases
andasen
andase (P3)
andase (P1)
208I396
Caibo
quepo
queipo
collo
caibo
cabo
cabio
cábeo
209I398
Cabes, -e, -emos, -edes, -en
colles
collen
colle
caibes
caiben
caibe
cabes
caben
cabe
210I400
Cabía, -as, -a, -amos, -ades, -an
quebías
quebían
quebía (P3)
quebía (P1)
collías
collían
collía (P3)
collía (P1)
caibías
caibían
caibía (P3)
caibía (P1)
cabías
cabían
cabía (P3)
cabía (P1)
211I402
Couben
cupen
cuben
coupen
coupe
couben
coube
collín
collí
caibín
cabín
212I404
Coubeches
P2 do IP de coller
cupestes
cupeste
cupeches
cupeche
cubestes
cubeste
cubeches
cubeche
coupiches
coupiches
coupiche
coupiche
coupestes
coupeste
coupeches
coupeches
coupeche
coupeche
coubestes
coubeste
coubeches
coubeche
copistes
copiste
caubiches
caubiche
caibiches
caibiche
cabiches
cabiche
cabestes
cabeste
cabeches
cabeche
213I406
Coubo
P3 IP de coller
cupo
cubo
coupo
coubo
caibeu
cabiu
cabío
cabeu
214I408
Coubemos, -estes, -eron
P4 IP de coller
cupimos
cupemos
cubemos
coupimos
coupemos
coubemos
caubemos
caibimos
caibemos
cabimos
cabemos
215I410
Coubera, -as, -a, -amos, -ades, -an
Forma do IPP de coller
cupieras
cupieran
cupiera (P3)
cupiera (P1)
cuperas
cuperan
cupera (P3)
cupera (P1)
cuberas
cuberan
cubera (P3)
cubera (P1)
couperas
couperan
coupera (P3)
coupera (P1)
couberas
couberan
coubera (P3)
coubera (P1)
cauberas
cauberan
caubera (P3)
caubera (P1)
caiberas
caiberan
caibera (P3)
caibera (P1)
cabiras
cabiran
cabira (P3)
cabira (P1)
caberas
caberan
cabera (P3)
cabera (P1)
216I412
Caiba, -as, -a, -an
quépeas
quépean
quépea (P3)
quépea (P1)
quepas
quepan
quepa (P3)
quepa (P1)
queipas
queipan
queipa (P3)
queipa (P1)
queibas
queiban
queiba (P3)
queiba (P1)
collas
collan
colla (P3)
colla (P1)
caibas
caiban
caiba (P3)
caiba (P1)
cabias
cabian
cabia (P3)
cabia (P1)
cabas
caban
caba (P3)
caba (P1)
217I414
Caibamos, -ades
quepemos
quépeamos
quépamos
quepamos
queipemos
queipamos
queibamos
P4 SXPr. de coller
coupamos
caibemos
cáibamos
caibamos
cábiamos
cabiamos
cábamos
cabamos
218I416
Coubese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
cupieses
cupiesen
cupiese (P3)
cupiese (P1)
cupeses
cupesen
cupese (P3)
cupese (P1)
cubeses
cubesen
cubese (P3)
cubese (P1)
coupeses
coupesen
coupese (P3)
coupese (P1)
coubeses
coubesen
coubese (P3)
coubese (P1)
colleses
collesen
collese (P3)
collese (P1)
colleras
colleran
collera (P3)
collera (P1)
caubeses
caubesen
caubese (P3)
caubese (P1)
caibeses
caibesen
caibese (P3)
caibese (P1)
cabises
cabisen
cabise (P3)
cabise (P1)
cabeses
cabesen
cabese (P3)
cabese (P1)
219I418
Caber
coller
caiber
caber
220I420
Dou, dás, dá, damos, dan
dou
don
doi
dás
dan
damos
dá (IPr)
221I420
Dades
dás
dandes
dais
dades
222I422
Dei
din
di
den
dein
dei
223I424
Deches
distes
diste
diches
diche
destes
deste
deches
deche
dache
224I426
Deu
doue
dou
doe
diu
deu
deo
225I428
Demos
dimos
demos
226I430
Destes
distes
dístedes
díchedes
destis
destes
désteis
déstedes
deches
déchedes
dastes
227I432
Deron
diron
dieron
deron
deren
deran
denon
deno
daron
228I434
Dera, -as, -a, -amos, -ades, -an
diras
diran
dira (P3)
dira (P1)
dieras
dieran
diera (P3)
diera (P1)
deras
deran
dera (P3)
dera (P1)
daras
daran
dara (P3)
dara (P1)
229I436
Dea, -as, -a, -an
díes
díen
díe (P3)
díe (P1)
días
dían
día (P3)
día (P1)
des
deñas
deñan
deña (P3)
deña (P1)
den
deias
deian
deia (P3)
deia (P1)
dees
deen
dee (P3)
dee (P1)
deas
dean
dea (P3)
dea (P1)
de (P3)
de (P1)
230I438
Deamos, -ades
diemos
díamos
diamos
déñamos
deñamos
demos
déiamos
déemos
deemos
déanos
déamos
deamos
231I440
Dese, -es, -e, -en
Forma en -ra (IPP)
dises
disen
dise (P3)
dise (P1)
dieses
diesen
diese (P3)
diese (P1)
deses
desen
dese (P3)
dese (P1)
dases
dasen
dase (P3)
dase (P1)
232I442
Dá, dade
dar
dande
dai
dade
dá (Imp)
da
233I444
Digo, dis, di, din
dis
din
digo
dices
dicen
dice
di (IPr)
234I446
Dicimos, -ides
dimos
dicimos
decimos
decemos
235I448
Dicía, -as, -a, -amos, -ades, -an
dicías
dicían
dicía (P3)
dicía (P1)
decías
decían
decía (P3)
decía (P1)
236I450
Dixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
dixo
dixo
dixen
dixe
237I452
Direi, -ás, -á, -emos, -edes, -án
direi
dirás
dirán
dirá
decirei
decirás
decirás
decirán
238I454
Diga, -as, -a, -amos, -ades, -an
diguemos
digas
díganos
digan
dígamos
digamos
diga (P3)
diga (P1)
239I456
Dixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
dixeses
dixesen
dixese (P3)
dixese (P1)
240I458
Di, dicide
dicide
dicei
dice
di (Imp)
decir
decinde
decide
decí
decei
decede
decé
241I460
Dicir
dir
dicir
decir
decer
242I462
Dicindo
dindo
diciendo
dicendo
decindo
decendo
243I464
Dito
dito
dita
dicido
dicida
dicho
dicha
deciu
decida
244I464
Estou, -ás, -á, -án
tou
ton
tas
tan
ta (IPR)
estou
estón
estoi
estau
estás
están
está (IPr)
245I466
Estiven
tuvo
tuven
tuve
tivo
tiven
tevo
teven
estuvo
estuven
estuve
estivo
estiven
246I468
Estivera, -as, -a, -amos, -ades, -an
tuveras
tuveran
tuvera (P3)
tuvera (P1)
toveras
toveran
tovera (P3)
tovera (P1)
tiveras
tiveran
tivera (P3)
tivera (P1)
teveras
teveran
tevera (P3)
tevera (P1)
estuvieras
estuvieran
estuviera (P3)
estuviera (P1)
estuveras
estuveran
estuvera (P3)
estuvera (P1)
estoveras
estoveran
estovera (P3)
estovera (P1)
estouveras
estouveran
estouvera (P3)
estouvera (P1)
estiveras
estiveran
estivera (P3)
estivera (P1)
247I470
Estea, -as, -a, -an
tías
tían
tía (P3)
tía (P1)
tenas
tenan
tena (P3)
tena (P1)
teas
tean
tea (P3)
tea (P1)
estiis
estiin
estii (P3)
estii (P1)
estíes
estíen
estíe (P3)
estíe (P1)
estías
estían
estía (P3)
estía (P1)
estexas
estexan
estexa (P3)
estexa (P1)
estés
estenas
estenan
estena (P3)
estena (P1)
estén
esteies
esteien
esteie (P3)
esteie (P1)
esteias
esteian
esteia (P3)
esteia (P1)
estees
esteen
estee (P3)
estee (P1)
esteas
estean
estea (P3)
estea (P1)
esté (P3)
esté (P1)
248I472
Esteamos, -ades
tíamos
tiamos
teñemos
téñamos
teñamos
temos
téamos
teamos
estíemos
estiemos
estiamos
estexamos
esteñemos
estéñamos
esteñamos
estemos
estéemos
esteémos
estéanos
estéamos
esteamos
249I474
Estivese, -es, -e, -emos, -edes, -en
tuveses
tuvesen
tuvese (P3)
tuvese (P1)
tiveses
tivesen
tivese (P3)
tivese (P1)
Forma en -ra (IPP)
estuvieses
estuviesen
estuviese (P3)
estuviese (P1)
estuveses
estuvesen
estuvese (P3)
estuvese (P1)
estiveses
estivesen
estivese (P3)
estivese (P1)
250I476
Está
ten
ta
estén
está (Imp)
251I478
Estade
tede
tai
tade
ta
estar
estande
estai
estade
252I480
Estar
tar
estar
253I482
Fago
faio
faigo
fago
254I484
Fas, fai
fas
fais
fai (IPr)
faes
fae
faces
face
255I486
Facemos, -edes
femos
faguemos
faemos
fademos
facemos
256I488
Fan
fan
fain
faien
fai
faen
257I490
Facía, -as, -a, -amos, -ades, -an
fías
fían
fía (P3)
fía (P1)
faías
faían
faía (P3)
faía (P1)
faguías
faguían
faguía (P3)
faguía (P1)
fadías
fadían
fadía (P3)
fadía (P1)
facías
facían
facía (P3)
facía (P1)
258I492
Fixen
fiz
fixen
finxen
finguen
figuen
figuen
fíen
fide
ficen
fice
fecen
259I494
Fixeches
fixiche
fixetes
fixestes
fixeste
fixeches
fixeche
figueches
figueche
fieche
fideste
fideche
ficiche
fiche
ficestes
ficeste
ficeches
ficeche
faíche
faciste
faciche
260I496
Fixo
fizo
fixo
fío
figo
fezo
fexo
fedo
261I498
Fixemos
fixemos
fimos
figuemos
fiemos
fidemos
ficimos
ficemos
femos
faemos
facemos
262I500
Fixestes
fixestis
fixestes
fixesteis
fixéstedes
fixeches
fixéchedes
figuestes
figuesteis
fiestes
fidesteis
ficistes
ficestis
ficestes
ficesteis
ficéstedes
ficéchedes
festes
faestis
faestes
faésteis
facestes
263I502
Fixeron
fixeron
fixeren
fixenon
fixeno
figueron
figueran
fieron
fideron
ficieron
ficeron
feron
feceron
faeron
faceron
264I504
Fixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
fixeras
fixeran
fixera (P3)
fixera (P1)
figueras
figueran
figuera (P3)
figuera (P1)
fieras
fieran
fiera (P3)
fiera (P1)
fideras
fideran
fidera (P3)
fidera (P1)
ficieras
ficieran
ficiera (P3)
ficiera (P1)
ficeras
ficeran
ficera (P3)
ficera (P1)
feras
feran
fera (P3)
fera (P1)
feceras
feceran
fecera (P3)
fecera (P1)
faeras
faeran
faera (P3)
faera (P1)
faceras
faceran
facera (P3)
facera (P1)
265I506
Farei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
feirei
farei
fairei
faguerei
faerei
facerei
266I508
Faga, -as, -a, -an
feñas
feñan
feña (P3)
feña (P1)
faigas
faigan
faiga (P3)
faiga (P1)
faias
faian
faia (P3)
faia (P1)
fagas
fagan
faga (P3)
faga (P1)
267I510
Fagamos, -ades
féñamos
faiguemos
fáigamos
faigamos
fáiamos
faiamos
faguemos
fáganos
fágamos
fagamos
268I512
Fixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
Forma en -ra (IPP)
fixeses
fixesen
fixese (P3)
fixese (P1)
figueses
figuesen
figuese (P3)
figuese (P1)
fideses
fidesen
fidese (P3)
fidese (P1)
ficieses
ficiesen
ficiese (P3)
ficiese (P1)
ficeses
ficesen
ficese (P3)
ficese (P1)
feses
fesen
fese (P3)
fese (P1)
feceses
fecesen
fecese (P3)
fecese (P1)
faeses
faesen
faese (P3)
faese (P1)
faceses
facesen
facese (P3)
facese (P1)
269I514
Fai, facede
Forma do Infinitivo
fede
fai (Imp)
faguende
faguei
faguede
faende
faei
faede
fadei
facende
facei
facede
facede
face
270I516
Facer
fer
far
faier
faguer
faer
fader
facer
271I518
Hei
hen
hein
hei
272I520
Has, ha/hai, han
has
han
hai
ha
273I522
Habemos
vamos
imos
hemos
hamos
hademos
habemos
274I524
Habedes
indes
ides
hendeis
heis
hedes
hais
hades
hadeis
habés
habendes
habeis
habedes
275I526
Houben, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
huben
hube
houben
hoube
276I528
Houbera, -as, -a, -amos, -ades, -an
hubieras
hubieran
hubiera (P3)
hubiera (P1)
huberas
huberan
hubera (P3)
hubera (P1)
houbieras
houbieran
houbiera (P3)
houbiera (P1)
houberas
houberan
houbera (P3)
houbera (P1)
277I530
Haberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
habrén
habrein
habrei
haberén
haberein
haberei
278I532
Habería, -as, -a, -amos, -ades, -an
habrías
habrían
habría (P3)
habría (P1)
habirías
habirían
habiría (P3)
habiría (P1)
haberías
haberían
habería (P3)
habería (P1)
279I534
Haxa, -as, -a, -an
haxas
haxan
haxa (P3)
haxa (P1)
haixas
haixan
haixa (P3)
haixa (P1)
haigas
haigan
haiga (P3)
haiga (P1)
haibas
haiban
haiba (P3)
haiba (P1)
haias
haian
haia (P3)
haia (P1)
habias
habian
habia (P3)
habia (P1)
habas
haban
haba (P3)
haba (P1)
280I536
Haxamos, -ades
haxemos
haxamos
hasamos
haixemos
haixamos
haisamos
haiguemos
háigamos
haigamos
haibemos
háibanos
haibamos
háiamos
haiamos
habiamos
hábanos
hábamos
habamos
281I538
Houbese, -es, -e, -emos, -edes, -en
hubieses
hubiesen
hubiese (P3)
hubiese (P1)
hubeses
hubesen
hubese (P3)
hubese (P1)
houbieses
houbiesen
houbiese (P3)
houbiese (P1)
houbeses
houbesen
houbese (P3)
houbese (P1)
Forma en -ra (IPP)
282I540
Vou
voue
vou
von
voi
vau
283I542
Vas, vai, van
vei
vas
van
vais
vain
vai (IPr)
284I544
Imos
vamos
imos
285I546
Ides
vandes
vais
vades
is
indes
ides
ideis
286I548
Ía, ías, ía, ían
iñas
iñan
iña (P3)
iña (P1)
ibas
iban
iba (P3)
iba (P1)
ías
ían
ía (P3)
ía (P1)
287I550
Iamos, -ades
íñanos
íñamos
íbanos
íbamos
ibamos
iamos
iabamos
288I552
Vaia, -as, -a, -an
vallas
vallan
valla (P3)
valla (P1)
vaigas
vaigan
vaiga (P3)
vaiga (P1)
vaias
vaian
vaia (P3)
vaia (P1)
vaas
vaan
vaa (P3)
vaa (P1)
289I554
Vaiamos, -ades
vallemos
vállamos
vallamos
vaigamos
vaiemos
váiamos
vaiamos
vaemos
váanos
váamos
290I556
Vai
ves
vei
vai (Imp)
291I558
Ide
vande
vade
ir
inde
ide
i
292I560
Ido, -a; indo; ir
iu
ir
indo / dindo
indo
iendo
ido
ida
diu
dir
dindo
dida
293I562
Oio
uzco
sinto
ozco
oxo
ouzo
oubo
oio
oigo
294I564
Oes
sintes
ouces
oubes
os
olles
ois
oies
oes
295I566
Oe (IPr)
sinte
ouce
oube
olle
oie
oi
oe
296I568
Oímos, -ídes
sentides
ouis
ouides
ougüís
ouguís
ougüides
ouguides
oucides
oubís
oubindes
oubides
oubeis
oís
oindes
oímos (IPr)
oés
oeis
oedes
augüís
auguís
augüides
auguides
297I570
Oen
sinten
oucen
ouben
ollen
oin
oien
oen
oe
298I572
Oía, -as, -a, -amos, -ades, -an
ouías
ouían
ouía (P3)
ouía (P1)
ougüías
ouguías
ougüían
ouguían
ougüía (P3)
ouguía (P3)
ougüía (P1)
ouguía (P1)
oucías
oucían
oucía (P3)
oucía (P1)
oubías
oubían
oubía (P3)
oubía (P1)
oías
oían
oía (P3)
oía (P1)
auías
auían
auía (P3)
auía (P1)
augüías
auguías
augüían
auguían
augüía (P3)
auguía (P3)
auguía (P1)
augüa (P1)
299I574
Oín, -íches, -ímos, -ístes, -íron
uín
ouín
ougüín
ouguín
oucín
oubín
oubí
oín
auín
augüín
auguín
300I576
Oíu
uíu
ouiu
ougüiu
ouguiu
oueu
ouceu
oubiu
oubeu
oíu
oió
oieu
oeu
auiu
augüiu
auguiu
301I578
Oíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
ouiras
ouiran
ouira (P3)
ouira (P1)
ougüiras
ouguiras
ougüiran
ouguiran
ougüira (P3)
ouguira (P3)
ougüira (P1)
ouguira (P1)
oueras
oueran
ouera (P3)
ouera (P1)
ouciras
ouciran
oucira (P3)
oucira (P1)
oubiras
oubiran
oubira (P3)
oubira (P1)
oíras
oíran
oíra (P3)
oíra (P1)
oieras
oieran
oiera (P3)
oiera (P1)
oeras
oeran
oera (P3)
oera (P1)
auiras
auiran
auira (P3)
auira (P1)
augüiras
auguiras
augüiran
auguiran
augüira (P3)
auguira (P3)
augüira (P1)
auguira (P1)
302I580
Oia, -as, -a, -an
ozcas
ozcan
ozca (P3)
ozca (P1)
oxas
oxan
oxa (P3)
oxa (P1)
ouzas
ouzan
ouza (P3)
ouza (P1)
ougas
ougas
ougan
ougan
ouga (P3)
ouga (P3)
ouga (P1)
ouga (P1)
oubas
ouban
ouba (P3)
ouba (P1)
ollas
ollan
olla (P3)
olla (P1)
oigas
oigan
oiga (P3)
oiga (P1)
oias
oian
oia (P3)
oia (P1)
303I582
Oiamos, -ades
ózcamos
ozcamos
oxemos
óuzamos
ouzamos
ougamos
oubamos
ollemos
ollamos
oiguemos
óigamos
oigamos
oiemos
óiamos
oiamos
304I584
Oíse, -es, -e, -emos, -edes, -en
ouises
ouisen
ouise (P3)
ouise (P1)
ougüises
ouguises
ougüisen
ouguisen
ougüise (P3)
ouguise (P3)
ougüise (P1)
ouguise (P1)
oueses
ouesen
ouese (P3)
ouese (P1)
oubises
oubisen
oubise (P3)
oubise (P1)
oíses
oísen
oíse (P3)
oíse (P1)
oieses
oiesen
oiese (P3)
oiese (P1)
oeses
oesen
oese (P3)
oese (P1)
Forma en -ra (IPP)
auises
auisen
auise (P3)
auise (P1)
auguises
augüises
auguisen
augüisen
auguise (P3)
augüise (P3)
auguise (P1)
augüise (P1)
305I586
Oe (Imp)
oube
olle
oie
oi
oe (Imp)
306I588
Oíde
ouide
ouí
ougüide
ouguide
ouguí
oubinde
oubide
oubí
oubei
oír
oínde
oiei
oíde
auide
augüide
auguide
307I590
Oír
sentir
ouir
ougüir
ouguir
oucir
oubir
oír
auir
augüir
auguir
308I592
Podo, -es, -e, -en
puedo
puedes
pueden
puede
poido
poides
poiden
poide
podo (poder)
podio
podien
podie
podes (poder)
podeo
poden
pode
309I594
Podía, -as, -a, -amos, -ades, -an
pudías
pudían
pudía (P3)
pudía (P1)
podías
podían
podía (P3)
podía (P1)
310I596
Puiden
puido
puiden
puide
pudo
puden
pude
poido
poiden
311I598
Puideches, -emos, -estes, -eran
puideches
puideche
pudiste
pudiche
pudestes
pudeste
pudeches
pudeche
poideches
poideche
podiche
312I600
Puidera, -as, -a, -amos, -ades, -an
puideras
puideran
puidera (P3)
puidera (P1)
pudieras
pudieran
pudiera (P3)
pudiera (P1)
puderas
puderan
pudera (P3)
pudera (P1)
poideras
poideran
poidera (P3)
poidera (P1)
poderas
poderan
podera (P3)
podera (P1)
313I602
Poida, -as, -a, -an
puedas
puedan
pueda (P3)
pueda (P1)
poidas
poidan
poida (P3)
poida (P1)
podias
podian
podia (P3)
podia (P1)
podas
podan
poda (P3)
poda (P1)
314I604
Poidamos, -ades
pudamos
poidemos
poidamos
pódiamos
podiamos
podemos
pódamos
pódamos
podamos
315I606
Puidese, -es, -e, -emos, -edes, -en
puideses
puidesen
puidese (P3)
puidese (P1)
pudieses
pudiesen
pudiese (P3)
pudiese (P1)
pudeses
pudesen
pudese (P3)
pudese (P1)
poideses
poidesen
poidese (P3)
poidese (P1)
podeses
podesen
podese (P3)
podese (P1)
Forma en -ra (IPP)
316I608
Poder
poder
316 bisI610
Poño, pos
pos
poño
pons
pongo
pones
pois
poes
317I610
Pon
pone
pon (P3 do IPr)
poin
poi
poe
318I612
Poñemos/Pomos
puñemos
puemos
poñemos
pomos
poemos
319I614
Poñedes/Podes/Pondes
puñedes
puedes
poñendes
poñedes
poneis
pondes
pondes
póndeis
pois
poeis
poedes
podes (pór)
320I616
Poñen/Pon
poñen
pon (P6 do IPr)
poin
poen
321I618
Poñía, -as, -a, -amos, -ades, -an/Puña, -as, -a, -amos, -ades, -an
puñías
puñían
puñía (P3)
puñía (P1)
puñas
puñan
puña (P3)
puña (P1)
puías
puias
puían
puian
puía (P3)
puia (P3)
puía (P1)
puia (P1)
poñías
poñían
poñía (P3)
poñía (P1)
ponías
ponían
ponía (P3)
ponía (P1)
322I620
Puxen
puxen
puxe
puñen
poxen
323I622
Puxeches
puxiches
puxiche
puxestes
puxeste
puxeches
puxeche
pusistes
pusiste
puñeches
puñeche
puniches
puniche
punestes
puneste
puiches
puiche
poxiches
poxiche
poñeches
poñeche
poniches
poniche
324I624
Puxo
puxo
puño
poxo
325I626
Puxemos, -estes, -eron
puxemos
pusimos
puñemos
puemos
poxemos
poñemos
poemos
326I628
Puxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
puxeras
puxeran
puxera (P3)
puxera (P1)
pusieras
pusieran
pusiera (P3)
pusiera (P1)
puñeras
puñeran
puñera (P3)
puñera (P1)
pueras
pueran
puera (P3)
puera (P1)
poñeras
poñeran
poñera (P3)
poñera (P1)
poeras
poeran
poera (P3)
poera (P1)
327I630
Poñerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án/Porei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
puñerei
porén
porein
porei
poñerén
poñerein
poñerei
pondrei
poirein
poirei
poerein
poerei
328I632
Poñería, -as, -a, -amos, -ades, -an/Poría, -as, -a, -amos, -ades, -an
purías
purían
puría (P3)
puría (P1)
puñerías
puñerían
puñería (P3)
puñería (P1)
porías
porían
poría (P3)
poría (P1)
poñerías
poñerían
poñería (P3)
poñería (P1)
pondrías
pondrían
pondría (P3)
pondría (P1)
poirías
poirían
poiría (P3)
poiría (P1)
poerías
poerían
poería (P3)
poería (P1)
329I634
Poña, -as, -a, -amos, -ades, -an
poñemos
poñas
poñan
poñamos
poña (P3)
poña (P1)
pongas
pongan
pongamos
ponga (P3)
ponga (P1)
330I636
Puxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
puxeses
puxesen
puxese (P3)
puxese (P1)
pusieses
pusiesen
pusiese (P3)
pusiese (P1)
puñeses
puñesen
puñese (P3)
puñese (P1)
pueses
puesen
puese (P3)
puese (P1)
poñeses
poñesen
poñese (P3)
poñese (P1)
poeses
poesen
poese (P3)
poese (P1)
Forma en -ra (IPP)
331I638
Pon, poñede/ponde
puñede
punei
puede
pór
poñende
poñede
poner
ponei
poné
ponde
pon (Imp)
poi
poede
pode
332I640
Poñer/Pór
puñer
puer
pór
poñer
poñar
poer
333I642
Poñendo/Pondo
puñendo
puendo
poñendo
poniendo
pondo
poendo
334I644
Posto
puido
posto
poníu
ponido
ponida
335I646
Quero, -es
quiero
quieres
ques
quero
queres
336I648
Quere (IPr)
quiere
quere
quer
337I650
Queren
quieren
queren
338I652
Quería, -as, -a, -amos, -ades, -an
quirías
quirían
quiría (P3)
quiría (P1)
querías
querían
quería (P3)
quería (P1)
crías
crían
cría (P3)
cría (P1)
339I654
Quixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
quixo
quixen
quixe
quinxo
quinxen
340I656
Quixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
quixeras
quixeran
quixera (P3)
quixera (P1)
quisieras
quisieran
quisiera (P3)
quisiera (P1)
341I658
Queira, -as, -a, -an
quiras
quiran
quira (P3)
quira (P1)
quieras
quieran
quiera (P3)
quiera (P1)
queras
queran
quera (P3)
quera (P1)
queiras
queiran
queira (P3)
queira (P1)
342I660
Queiramos, -ades
quíramos
quiramos
quiéramos
quéramos
queramos
queiremos
quéiranos
quéiramos
quéiramos
queiramos
343I662
Quixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
quixises
quixisen
quixise (P3)
quixise (P1)
quixeses
quixesen
quixese (P3)
quixese (P1)
quisieses
quisiesen
quisiese (P3)
quisiese (P1)
Forma en -ra (IPP)
344I664
Quere (Imp)
quiere
quere
quer
Forma perifrástica
345I666
Querede
querer
querende
querei
querede
Forma perifrástica
346I668
Sei
sepo
sen
sein
sei
347I670
Soub- (radical do TP)
sup-
sub-
soup-
soub-
sab-
348I672
Saberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
sabrén
sabrein
sabrei
sabirei
saberén
saberein
saberei
349I674
Saiba, -as, -a, -an
sepias
sepian
sepia (P3)
sepia (P1)
sepas
sepan
sepa (P3)
sepa (P1)
seipas
seipan
seipa (P3)
seipa (P1)
sebas
seban
seba (P3)
seba (P1)
saipas
saipan
saipa (P3)
saipa (P1)
saibas
saiban
saiba (P3)
saiba (P1)
sabias
sabian
sabia (P3)
sabia (P1)
sabas
saban
saba (P3)
saba (P1)
350I676
Saibamos, -ades
sepemos
sépamos
sepamos
seipemos
séipamos
seipamos
sebamos
saipemos
saibemos
sáibamos
saibamos
sábiamos
sabiamos
sábanos
sábamos
sabamos
351I678
Son (PI)
sun
sou
son
soin
soi
seño
352I680
Es
es
ers
eres
353I682
É
ie
ia
es
é
354I684
Somos
somos
semos
355I684
Sodes
sondes
sois
sodes
sedes
356I686
Son (P6)
son
sen
357I688
Era,-as, -a, -amos,-ades, -an
éramos
eramos
erabamos
358I690
Fun
fun
fuin
fui
foi
359I692
Fuches
futes
fustes
fuste
fuiste
fuíche
fuches
fuche
fostes
foste
foches
foche
360I694
Foi
fui
fou
foi
361I696
Fomos
fumos
fomos
362I698
Fostes
fustes
fusteis
fústedes
fuchedes
fostis
fostes
fosteis
fóstedes
foches
fóchedes
363I700
Foron
furon
fueron
foron
foren
foran
fonon
fono
364I702
Fora, -as, -a, -amos, -ades, -an
furas
furan
fura (P3)
fura (P1)
fueras
fueran
fuera (P3)
fuera (P1)
foras
foran
fora (P3)
fora (P1)
365I704
Sexa, -as, -a, -an
síes
síen
síe (P3)
síe (P1)
sías
sían
sía (P3)
sía (P1)
sexas
sexan
sexa (P3)
sexa (P1)
señas
señan
seña (P3)
seña (P1)
seas
sean
sea (P3)
sea (P1)
366I706
Sexamos, -ades
síamos
siamos
sexamos
señemos
señamos
seemos
séamos
seamos
367I708
Fose, -es, -e, -emos, -edes, -en
fueses
fuesen
fuese (P3)
fuese (P1)
foses
fosen
fose (P3)
fose (P1)
Forma en -ra (IPP)
368I710
Se
ser
sen
se
Forma perifrástica
369I712
Sede
sondeis
sonde
sodes
sode
ser
sende
sei
sedes
sede
se
Forma perifrástica
370I714
Teño, tes
ties
tienes
tes
teis
371I716
Ten (IPr)
tien
tene
ten
tein
tei
372I718
Ternos, tendes/tedes
timos
tides
tenemos
teneis
tendes
téndeis
temos
teis
tedes
373I720
Teñen
tienen
teñen
tenen
ten
tein
tei
374I722
Tiña, -as, -a, -amos, -ades, -an
tiñas
tiñan
tiña (P3)
tiña (P1)
tías
tían
tía (P3)
tía (P1)
tenías
tenían
tenía (P3)
tenía (P1)
375I724
Tiven, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
tuven
tuve
touven
tiven
teven
376I726
Teña, -as, -a, -amos, -ades, -an
teñas
téñanos
teñan
téñamos
teñamos
teña (P3)
teña (P1)
tengas
tengan
tengamos
tenga (P3)
tenga (P1)
teas
tean
teamos
tea (P3)
tea (P1)
376 bisI728
Ten (Imp)
ten
tein
377I730
Tende/Tede
tide
ter
tenei
tende
teide
tei
tede
378I732
Ter; tido, -a
tiu
tir
tido
ter
tenido
tener
379I734
Traio
trao
traio
traigo
trago
380I736
Traes
trases
tras
trais
traies
tragues
traes
trades
381I738
Trae (IPr)
traie
trai
trague
trae
tra
382I740
Traemos
tremos
traimos
traiemos
traguemos
traemos
383I742
Traen
tran
train
traien
traguen
traen
384I744
Traía, -as, -a, -amos, -ades, -an
tɾasías
tɾasían
tɾasía (P3)
tɾasía (P1)
trías
trían
tría (P3)
tría (P1)
treías
treían
treía (P3)
treía (P1)
treguías
treguían
treguían
treguía (P3)
treguía (P3)
treguía (P1)
treguía (P1)
traiguías
traiguían
traiguía (P3)
traiguía (P1)
traías
traían
traía (P3)
traía (P1)
traguías
traguías
traguían
traguía (P3)
traguía (P1)
385I746
Trouxen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
truxo
truxen
truo
truio
truien
truguen
trugo
truen
trouxo
trouxen
trouxe
trouguen
trougue
trougo
troixo
troixo
troixen
troio
troiguen
troigue
troigo
troien
trin
traxo
traxen
traixo
traixen
traeu
386I748
Trouxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
truxeras
truxeran
truxera (P3)
truxera (P1)
truieras
truieran
truiera (P3)
truiera (P1)
trugueras
trugueran
truguera (P3)
truguera (P1)
trueras
trueran
truera (P3)
truera (P1)
trouxieras
trouxieran
trouxiera (P3)
trouxiera (P1)
trouxeras
trouxeran
trouxera (P3)
trouxera (P1)
trougueras
trougueran
trouguera (P3)
trouguera (P1)
troixeras
troixeran
troixera (P3)
troixera (P1)
troigueras
troigueran
troiguera (P3)
troiguera (P1)
troieras
troieran
troiera (P3)
troiera (P1)
treras
treran
trera (P3)
trera (P1)
traxeras
traxeran
traxera (P3)
traxera (P1)
traixeras
traixeran
traixera (P3)
traixera (P1)
tragueras
tragueran
traguera (P3)
traguera (P1)
traeras
traeran
traera (P3)
traera (P1)
387I750
Traerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án Traería, -as, -a, -amos, -ades, -an
treir-
trair-
traiguer-
traguer-
traer-
388I752
Traia, -as, -a, -an
traixas
traixan
traixa (P3)
traixa (P1)
traigas
traigan
traiga (P3)
traiga (P1)
traias
traian
traia (P3)
traia (P1)
tragas
tragan
traga (P3)
traga (P1)
traas
traan
traa (P3)
traa (P1)
389I754
Traiamos, -ades
traixemos
traiguemos
tráigamos
traigamos
tráiemos
traiemos
tráianos
tráiamos
traiamos
tragamos
tráanos
tráamos
traamos
390I756
Trouxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
truxeses
truxesen
truxese (P3)
truxese (P1)
truieses
truiesen
truiese (P3)
truiese (P1)
trugueses
truguesen
truguese (P3)
truguese (P1)
trueses
truesen
truese (P3)
truese (P1)
trouxieses
trouxiesen
trouxiese (P3)
trouxiese (P1)
trouxeses
trouxesen
trouxese (P3)
trouxese (P1)
trougueses
trouguesen
trouguese (P3)
trouguese (P1)
troixeses
troixesen
troixese (P3)
troixese (P1)
troigueses
troiguesen
troiguese (P3)
troiguese (P1)
troieses
troiesen
troiese (P3)
troiese (P1)
treses
tresen
trese (P3)
trese (P1)
traixeses
traixesen
traixese (P3)
traixese (P1)
tragueses
traguesen
traguese (P3)
traguese (P1)
traeses
traesen
traese (P3)
traese (P1)
Forma en -ra (IPP)
391I758
Trae (Imp)
traxe
trai
trae
392I760
Traede
trede
traiguende
traiguei
traiende
traiei
traíde
traí
traguende
traguei
traguede
tragué
traer
traende
traei
traede
traé
393I762
Traer
trer
traír
traiguer
traguer
traer
394I764
Traendo
trendo
traíndo
traiguendo
traiendo
traguendo
traendo
395I766
Traído, -a
trido
trida
traiu
traiguido
traiguida
traído
traída
traguiu
traguido
traguida
traguida
396I768
Vexo
vexo
veo
veio
miro
397I770
Ves, ve, ven
ves (ver)
ven (IPr de ver)
veis
vein
vei
ve (IPr)
miras
miran
mira
398I772
Vemos, vedes
ves
vendes
vendeis
veis
vedes
mirandes
mirais
mirades
399I774
Vin (ver)
vin (ver)
vi
mirín
mirén
mirei
400I776
Viches
vistes
viste
viches
viche
veches
mirastes
miraste
miraches
mirache
401I778
Viu
vu
viu
vío
veu
mirou
402I780
Vimos, vistes
vistis
vistes
visteis
vístedes
viches
víchedes
mirastes
mirásteis
mirástedes
miráchedes
403I782
Viron
viron
viren
viran
vinon
vino
vieron
veron
miraron
404I784
Ver
ver
mirar
404 bisI786
Veño, vés
vienes
vés (vir)
vens
veis
405I788
Vén
viene
víen
vene
vén (IPr de vir)
vein
vei
406I790
Vimos, vindes/vides
vis
vindes
vindeis
vides
venís
venides
veis
407I792
Veñen
vienen
veñen
venen
ven
vein
vei
408I794
Viña, -as, -a, -an
viña
vía
venía
409I796
Viñamos, -ades
víñanos
víñamos
viñamos
viñabamos
víamos
veníamos
410I798
Vin (vir)
viñen
viñe
vine
vin (vir)
411I800
Viñeches
viñetes
viñestes
viñeste
viñeches
viñeche
vieste
viche
veniste
veche
412I802
Veu
viu
veu
veo
veno
ven
413I804
Viñemos
viñemos
viemos
venimos
vemos
414I806
Viñestes
viñetes
viñestes
viñesteis
viñestedes
viñeches
viñechedes
viestes
vestis
vestes
vesteis
venistes
415I808
Viñeron
viñeron
viñeren
viñeran
viñenon
viñeno
vinieron
vieron
veron
416I810
Viñera, -as, -a, -amos, -ades, -an
viñeras
viñeran
viñera (P3)
viñera (P1)
vieras
vieran
viera (P3)
viera (P1)
veras
veran
vera (P3)
vera (P1)
venieras
venieran
veniera (P3)
veniera (P1)
417I812
Veña, -as, -a, -amos, -ades, -an
viñemos
veñemos
véñanos
véñamos
veñamos
vengamos
418I814
Viñese, -es, -e, -emos, -edes, -en
viñeses
viñesen
viñese (P3)
viñese (P1)
vieses
viesen
viese (P3)
viese (P1)
veses
vesen
vese (P3)
vese (P1)
venieses
veniesen
veniese (P3)
veniese (P1)
Forma en -ra (IPP)
419I816
Ven
vi
ves
ven (Imp de vir)
vein
420I818
Vinde/Vide
vir
vinde
vide
vení
421I820
Vir
vir
venir
422I822

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883