Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. III. Fonética 
  • Ano de publicación: 1999
  • Número de mapas: 423
  • Número de formas: 1495
  • Número medio de formas por mapa: 3
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Resultados do encontro secundario de A + EI acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. ABELLANA + -ARIA> abeleira ~ abelaira
abelaeira
abelaira
abeleira
abelera
92III120
Resultados do grupo latino GL- inicial
Lat. GLANDE > landra
abelotas
bailote
bellota
belota
bolota
landra
llandra
318III372
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. -ATU > -ado (faiado, tellado, lousado)
achega(d)o
achegado
beirado
beirao
brasado
brazado
brazao
callado
callao
canda(d)o
candado
candao
cantea(d)o
corta(d)o
cortado
cortao
cualla(d)o
cuallado
cuallao
faia(d)o
faiado
faiao
furado
furao
llouxado
lousado
lousao
lousau
louxa(d)o
picado
sobrado
sobrao
tellado
tellao
trallado
valado
161III196
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLŬMBU > chumbo
achombo
chombada
chombadas
chombar
chombo
chombo (da rede)
chumba
chumbada
chumbar
chumbeira
chumbo
pesa como o chumbo
plomo
promo
303III354
Resultados de -N- intervocálico latino (prefixo IN + A)
Lat. IN+ADDERE > engadir
adir
anadir
angadir
angidir
anidir
engadir
ennadir
244III288
Resultados de lat. Ō acentuado en palabra acabada en -A
Lat. HAC HŌRA > agora
agora
21III46
Resultados de -G- intervocálico latino
Lat. AUGŬSTU > agosto
agosto
184III222
Realización do /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQUĬLA > aguia
aguia
191III228
Resultados do grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQUĬLA > aguia
aguia
águila
aiga
402III468
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de Ū
Lat. ACŪC(Ŭ)LA > agulla
agulla
169III206
Alteracións de EI- inicial acentuado, quizais por influencia do artigo ‘a’
Lat. ARĚA > aira ~ eira
aira
eira
90III118
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. ARĚA > eira
aira
eira
391III458
Realización do /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. ALIQUEM > alguén
alguén
192III230
Resultados de –J- intervocálico latino
Lat. MAIŌRE > maior ~ mor
allo
maior
mallor
maor
mor
156III190
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. IǓNGĚRE > xunguir
alludar
xunga
xungo
xunguir
xunquir
371III434
Resultados do grupo latino -RDJ- en interior de palabra
Lat. vg. *ADMŎRDIARE > almorzar
almorzar
419III488
Resultados do grupo latino -RS- en interior de palabra
Lat. PĚRSĬCU > pexego
alpréchego
pérxego
perxego
pérxigo
pesco
pésego
pesego
péxego
pexego
pexegueiro
pexigueiro
préixigo
présego
presego
préxego
prexego
prexigueiro
priesco
361III422
Resultados de lat. A átono seguido de semivocal procedente de L no grupo -LT-
Lat. ALTARIU > outeiro
altario
auteiro
eiteiro
outeiro
46III72
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. ALTARIU > outeiro
altario
eiteiro
outeiro
344III400
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. ALTU > alto
alto
343III400
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANÉ-)
Lat. *AMANESCĚRE > amañecer
amaecer
amancer
amanecer
amannecer
amañecer
ameicer
amencer
224III266
Resultados do encontro secundario de A + E como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. *AMANESCĚRE > amencer
amaecer
amancer
ameicer
amence
amencer
94III122
Resultados de lat. Ĭ átono seguido de -NW-
Lat. MĬNŬARE > minguar
amengoar
aminguar
menguar
minguar
78III106
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de A
Lat. *ANGA > angazo
ancazo
angazo
369III432
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. CŎLŬBRA > lat. vg. *COLOBRA > cobra
andar de culo
cobra
colobra
crioba
croba
cuebra
culobra
culuebra
quiobra
279III326
Resultados da consoante xeminada latina -NN-
Lat. ANNU, PANNU > ano, pano
ano
año
pano
paño
pañuelo
287III334
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. INTRŎĬTU > entroido
antroido
antroito
entroido
entroiro
entroito
entrudio
entruido
introido
162III198
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. ECCU + ĬLLA > aquela
aquela
aquila
daquela
equela
73III100
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. ECCU + ĬLLUD > aquelo ~ aquilo
aquelo
aquilo
74III102
Resultados do grupo latino -NJ- en interior de palabra
Lat. ARANĚA > araña
araña
arañón
388III454
Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra
Lat. RADIA > raia
arraiolo
raceira
raeira
raeirada
raeiro
raela
raia
raiada
raíña
raio
raiola
raiolada
raioladía
raioliña
raixeira
rallada
rallola
rallolada
ralloladía
raola
raoliña
rasada
raseira
raxa
raxada
raxeada
raxeira
raxeirada
raxeiro
raxiña
raza
razada
razadiña
razado
reeiro
reiola
reixada
reola
rexeirada
380III444
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. RANA > ra
arral
ra
raa
ran
rana
ren
211III250
Casos de prótese vocálica
Lat. RANA > ra ~ arrá
arrá
enrán
ra
146III180
Realizacións de S implosivo ante consoante fricativa xorda
Gal. as flores
as flores
205III244
Realizacións de S implosivo ante consoante vibrante múltiple
Gal. as ramas
as ramas
os ramallos
206III246
Realizacións de S implosivo ante consoante sonora
Gal. as vacas
as vacas
197III236
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÚ-)
Lat. FENŬCŬLU > fiúncho
as vacas
feollo
fiollo
fionllo
fiúncho
fonollo
funcho
237III280
Realizacións de /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQŬA > auga
auga
189III226
Resultados de lat. A acentuado seguido de semivocal procedente de L no grupo -LT-
Lat. ALTERU > outro
autro
dillo autro
oitro
outro
prautro
45III72
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. ALTERU > outro
autro
oitro
outro
346III402
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ē) + -A como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. AVĒNA > avea
avea
avena
avía
101III132
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNA)
Lat. AVĒNA > avea
avea
avena
avía
227III270
Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra
Lat. ADIŪTĀRE > axudar
axudar
382III446
Resultados de A acentuado no infinitivo nos verbos da primeira conxugación
Gal. buscar
axuder
buscar
enciter
enriter
marmurer
44III70
Resultados do grupo latino -GN- en interior de palabra
Lat. AGNU > año
año
338III394
Resultados do grupo latino -SSJ- en interior de palabra
Lat. vg. *BASSIARE > baixar
baixar
baxar
413III482
Resultados do grupo latino -PT- en interior de palabra
Lat. BAPTISMU > bautismo
bautismo
boutismo
324III378
Resultados de lat. Ē acentuado en contacto con palatal en palabra acabada en -U
Lat. BĒSTIU > bicho
becho
bicho
69III96
Resultados de lat. Ě acentuado en contacto con nasal heterosilábica
Lat. BĚNE > ben
ben
bian
bien
62III90
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNE-)
Lat. BĚNES > bens
bens
bes
230III272
Resultados do grupo latino -STJ- en interior de palabra
Lat. BĒSTIA > besta
besta
bestia
415III484
Resultados do grupo latino -STJ- en interior de palabra
Lat. BĒSTIU > bicho
bicho
416III484
Resultados do grupo BL- inicial
Xerm. BLANK > branco
blanco
só o brazo
311III364
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNU)
Lat. BŎNU > bo
bo
bon
bueno
256III302
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŏ) + -A final como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. BŎNA > boa
boa
búa
122III152
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNA)
Lat. BŎNA > boa
boa
búa
buena
251III296
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. BŬCCA > boca
boca
10III36
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. BŬXU > buxo ~ boxe
boghe
boxe
buxo
337III392
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNES)
Lat. -ŌNES > -óns
bois
bones
bons
bos
chupóns
collóns
collós
cordóns
mamóns
municións
municiós
pantaloes
pantalóns
pantalós
pregóns
253III298
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNOS)
Lat. BŎNOS > bos
bois
boos
bos
bous
buenos
bus
255III302
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. BŬLLA > bola
bola
11III36
Resultados do grupo latino -TTJ- en interior de palabra
Lat. *MUTTIU > mozo
bon mozo
mozo
410III478
Resultados de -N- intervocálico (-ÓNA)
Prerromano *BORŌNA > broa
borona
boroña
broa
brona
broña
252III298
Resultados de -N- intervocálico latino (-ONÉ-)
Lat. PŌNĒTIS, PŌNĒTE > poñede(s), ponde(s)
boroñe
podes
poedes
poeis
ponde(s)
poneis
poñede(s)
poñeis
poñendes
puede
puedes
puñede(s)
puñei
254III300
Resultados de -N- intervocálico latino (-INÍ-)
Lat. vg. *CĬNĪSĬA > cinza ~ cinsa
borralla
cinsa
cinza
cisa
ciza
246III290
Resultados do encontro secundario de A acentuado + -O final como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. VADO > vou
bou
boun
vau
voi
von
vou
96III126
Resultados do grupo latino -KKJ- en interior de palabra
Lat. BRACCHIU > brazo
brazo
412III480
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. CABALLU > cabalo
caballo
cabalo
288III336
Resultados do encontro secundario de A + A átonos como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. *CALAPACCIA > cabaza
cabaza
87III114
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. *CALAPACCIA > cabaza
cabaza
calabaza
273III320
Metátese consonántica en grupo de consoante + líquida (véxanse os mapas de cobra, cabra, cabrito, crebar)
cobra/croba; crebar / quebrar; cabra / craba; cabrito / cabirto
cabirto
cabra
cabrito
cobra
craba
crebar
croba
quebrar
422III490
Resultados do grupo latino -PR- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. tardío CAPRĪTU (con influencia do suf. -ITTU) > cabrito
cabirto
cabrito
293III340
Resultados do grupo latino -PR- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. CAPRA > cabra
cabra
craba
292III340
Resultados do grupo latino -PR- en interior de palabra
Lat. CAPRA (+ uxa) > cabuxa
cabuxa
294III342
Resultados do grupo latino -DR- en interior de palabra
Lat. vg. *CATHEDRĪLE ou *QUATHEDRĪLE > cadril
cadril
299III348
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A
Lat. vg. *CATHEDRILE ou *QUATHEDRILE (atraído pola familia de QUADRUS) > cadril
cadril
coadril
codril
cuadril
cuedril
quedril
398III464
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -PS-
Lat. CAPSA > caixa
caixa
caxa
49III76
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANÁ-)
Lat. CANĀLE > canle
cal
cala
cale
caleira
caleiro
calela
calella
calexa
calixa
callella
canal
canle
canleira
canleiro
canlleiro
canlón
quella
quelle
quenlla
quenlle
215III256
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNES)
calcetíns
calcetines
calcetíns
calcetíos
calcetís
calcetíus
escarpiños
245III290
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. CALĚNTE > quente ~ calente
calente
caliente
quente
274III322
Resultados do encontro secundario de O + A átonos
Lat. COAGULARE > callar
callar
coallar
cuallar
128III158
Resultados de lat. Ō acentuado cando quedou en sílaba final de palabra trabada por -R
Lat. CALŌRE > calor
calor
24III50
Casos de metátese e de epéntese vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Gal. gramalleira ~ garamalleira ~ garmalleira
camalleira
camballeira
carmalleira
cramalleira
gallameira
gamalleira
garamalleira
garmalleira
gramalleira
ramalleira
148III182
Harmonización de A átono ante I na sílaba acentuada
Gal. camiño
camiño
quemiño
134III166
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A acentuado
Lat. QUANDO > cando
cando
condo
cuando
396III462
Resultados do encontro secundario de A + A acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 214 e 215
Lat. GANĀTU > gando; lat. CANĀLE > canle
canle
gando
89III116
Modificacións de O acentuado en sílaba final de palabra trabada por -L
Gal. caracol (de orixe incerta)
caracol
26III52
Casos de epéntese vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Lat. CLAVĬCULA > caravilla ~ cravilla
caravilla
cavilla
cravilla
147III180
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÁ-)
Lat. DENĀRIU > diñeiro
cartos
diñeiro
229III272
Resultados de -S- intervocálico latino
Lat. CASA > casa
casa
196III234
Resultados do grupo latino -NJ- en interior de palabra
Lat. CASTANĚA > castaña
castañ-
castaña
castañeiro
castaño
castiñeiro
389III454
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A acentuado
Lat. QUATTUOR > catro
catro
cuatro
395III462
Resultados do encontro secundario de O + A acentuado como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. CODANEU > coaño ~ caño
caño
coaño
coño
cuaño
127III158
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. CEPULLA > cebola
cebola
cebolla
289III336
Resultados de lat. AE acentuado en palabra acabada en -U
Lat. CAECU > cego
cego
ciago
ciego
59III86
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. CAELUM > ceo
ceio
celo
cen
ceo
ceu
cielo
275III322
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< AE) + -O final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. CAELUM > ceo ~ ceio
ceio
cen
ceo
ceu
109III140
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ē) + -O final en contacto con consoante nasal -N- latina
Lat. CENTĒNU > centeo
centeio
centén
centeno
centeo
centeu
104III134
Resultados de K- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. CAELU > ceo
ceo
165III202
Harmonización de E átono ante I na sílaba acentuada
Gal. cepillo
cepillo
cipillo
136III168
Harmonización de E átono ante A na sílaba acentuada
Gal. cerrar
cerrar
zarrar
140III172
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. PLANU > chan
cha
chan
chao
chau
chou
218III260
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLANU > chan
chaira
chan
chanada
llano
304III354
Resultados do grupo latino KL- inicial
Lat. CLAVE > chave
chamar
314III366
Resultados do encontro secundario de A acentuado + -O final como consecuencia da perda de –N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 217, 218, 219 e 220.
Lat. GERMĀNU > irmán; lat. PLANU > chan; lat. MANU > man; lat. VERANU > verán
chan
irmán
man
verán
97III126
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLANTAGINE > chantén ~ chantaxe
chantaxe
chantén
lantén
lentén
llantén
llentén
sanchace
tantaxe
305III356
Resultados do grupo latino KL- inicial
Lat. CLAMARE > chamar
chave
llave
313III366
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ē) + -A final como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. PLĒNA > chea
chea
chena
chía
llena
100III130
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNA)
Lat. PLĒNA > chea
chea
chena
chía
llena
225III268
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de A
Lat. PLĬCARE > chegar
chegar
168III204
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLĬCARE > chegar
chegar
308III358
Resultados do grupo latino FL- inicial
Lat. FLAGRARE > cheirar
cheirar
321III376
Resultados do encontro secundario de E acentuado + A
cheminea (< fr. cheminée)
cheminé
cheminea
chemineia
chemineira
cheminía
99III130
Resultados do grupo latino -VJ- en interior de palabra
Lat. PLŬVĬA > chuvia
choiva
chuva
chuvia
379III442
Resultados do grupo latino FL- inicial (tratamento culto ou semiculto)
Lat. FLŌRE > flor
chor
chorea
chorear
chovar
chur
churir
flor
floreado
florear
florecer
frol
frolecer
fror
322III376
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLORARE > chorar
chorar
309III360
Resultados do ditongo latino AU átono
Lat. *SAURICIU > chourizo
chorizo
chourizo
84III112
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLUVIA > chuvia
chuvia
307III358
Resultados do grupo latino -SJ- (casos de asimilación e disimilación)
Lat. vg. *CĬNĪSĬA > cinsa ~ cinza
cinsa
cinza
386III450
Resultados de K- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. vg. *CĬNĪSĬA > cinza ~ cinsa
cinsa
cinza
sinza
166III202
Resultados do grupo latino KL- inicial (tratamento culto ou semiculto)
Lat. CLAVU > cravo
clavo
cravo
315III368
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A
Lat. QUADRAGĬNTA > corenta
coarenta
corenta
cuarenta
cuorenta
397III464
Resultados de -D- intervocálico latino
Lat. CODANEU, NŌDU, FOEDU > coaño, nó, feo
coaño
feo
175III212
Resultados do grupo latino -BR- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. CŎLŬBRA > lat. vg. * COLOBRA > cobra
cobra
cóbrega
colobra
crioba
croba
crógoba
cuebra
culebra
culuebra
quiobra
295III342
Resultados de -N- intervocálico latino (-INÁ-)
Lat. *COCĪNARE > cociñar
cocinar
cociñar
243III286
Resultados de -N- intervocálico latino (-UNÍ-)
Lat. CŬNĬCULU > coello
coello
coenllo
conejo
conexo
cuello
261III308
Resultados do grupo latino -LK- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. CALCE > couce
coice
couce
350III408
Resultados do grupo KR- inicial
Célt. CRŎDIOS > coio ~ croio
coio
croio
302III352
Resultados de lat. Ŏ acentuado no grupo -ORJ-
Lat. CŎRĬU > coiro
coiro
couro
cueiro
cuero
cuiro
40III66
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. CŎRĬU > coiro
coiro
couro
cueiro
cuero
cuiro
393III460
Resultados de lat. Ŭ átono no grupo -ULT-
Lat. CŬLTĚLLU > coitelo
coitelo
cotelo
coutelo
cuitelo
cutelo
cutielo
quitelo
19III44
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de Ŭ
Lat. CŬLTĚLLU > coitelo
coitelo
coutelo
cutelo
cutielo
348III406
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -Ĭ
Lat. COLLIGĬSTĪ > colliche(s)
colleches
colliche(s)
79III106
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNA)
Lat. COLMĒNA > colmea
colmena
226III268
Resultados de L- inicial latino
Lat. LŪCTA > loita
colmía
lloita
loita
que ten mal color
sin color
269III316
Resultados do encontro de Ī acentuado + W
Lat. PARTĪVIT > partiu
comeu
parteu
partío
partiu
121III152
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de O acentuado
Lat. QUŌMŎDO > como
como
399III466
Resultados do grupo latino -TR- en interior de palabra
Lat. CUM + PATRE > compadre
compadre
296III344
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. ĬSTUD > isto ~ esto
con esto
con isto
desto
esto
isto
75III102
Resultados de lat. Ō acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. CŎNCHA > cunca ~ conca
conca
cunca
34III60
Resultados do grupo secundario -NK’L- en interior de palabra
Lat. tardío CŎNCHŬLA > cuncha ~ concha
concha
cuncha
407III474
Resultados de lat. Ŏ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. CŎNCHŬLA > cuncha ~ concha
concha
cónchega
concho
cuncha
35III60
Resultados do grupo latino -GN- en interior de palabra
Lat. COGNŌSCĚRE > coñecer
conecer
conocer
coñecer
coñocer
339III394
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. CŬPPA > copa
copa
copoa
copón
copona
9III34
Resultados do grupo latino -DR- en interior de palabra
Lat. QUADRAGĬNTA > lat. vg. *QUARAGĬNTA > corenta
corenta
300III348
Resultados de lat. Ŏ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. CŎRPU > corpo
corpo
cuerpo
31III56
Resultados do grupo latino -GJ- en interior de palabra
Lat. CORRĬGĬA > correa
correa
correia
383III448
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de O
Lat. QUŎTTID- > (de)cote ~ cotío
cote
cotío
cutío
decote
400III466
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. CŎXA > cuxa
coxa
cusa
336III392
Resultados do grupo latino KR- inicial (casos de metátese)
Lat. CRĚPARE > quebrar ~ crebar
crebar
crebarse
quebrar
quebrarse
querbar
301III350
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal en final de palabra
Lat. CRŪCE > cruz
cruz
174III210
Acento
Lat. *CANTĬCA > cantiga ~ cántiga
cántiga
cantiga
4III26
Resultados do encontro do E da preposición ‘de’ + O acentuado da palabra seguinte
Gal. de ouros
de
deoros
deouros
douros
112III142
Resultados de lat. Ō acentuado no grupo -ORJ-
Gal. devandoira , rascadoiro
debandoira
debandoura
debanduira
rascadoiro
rascadouro
rascaduiro
28III54
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. -ŌRIU, -ŌRIA > -oiro (rascadoiro), -oira (devandoira)
debandoira
debandoura
debanduira
rascadoiro
rascadouro
rascaduiro
394III460
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. ŎCTO > oito
deciocho
dezaocho
diecioito
ocho
oito
uito
328III382
Resultados do encontro secundario de vocais palatais como consecuencia da perda de -G- intervocálico
Lat. DĬGĬTU > dedo
dedo
deo
dido
dío
114III144
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. DĬGĬTU > dedo
dedo
deo
dido
dío
164III200
Resultados de -G- intervocálico latino entre vocais palatais
Lat. DĬGĬTU > dedo ~ dido ~ deo ~ dío
dedo
deo
dido
dío
186III224
Casos de síncopa vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Lat. DĬRĒCTU > dereito ~ dreito
deito
dereito
direito
dreito
150III184
Disimilación de O pretónico respecto a O na sílaba acentuada
Gal. dolor
delor
dolor
145III178
Realizacións de S implosivo ante consoante sonora
Gal. desde
dendes de
desde
dindes de
198III236
Resultados de lat. Ě acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. DĚNTE > dente
dente
diente
63III90
Realizacións de S implosivo ante consoante G
Gal. desgusto
desgusto
201III240
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal
Lat. DĪCĚRE > dicir
dicir
171III208
Resultados do grupo latino -PL- en interior de palabra
Lat. tardío DŬPLARE > dobrar ~ doblar
dobla
doblar
dobra
dobrar
doplar
doprar
310III362
Resultados do grupo secundario -N’G- con G procedente da sonorización de -K-
Lat. DOMĬNĬCU > domingo
dominco
domingo
372III434
Realizacións de S implosivo ante consoante palatal lateral
Gal. démoslle
démoslle
dímolle
207III246
Realizacións de /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. ĚQUA > egua
egua
190III228
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. AXE > eixe
eixe
334III390
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. ĬLLA > ela
ela
ila
72III100
Resultados do encontro secundario de A + E como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. EXCADESCĚRE > esquecer
en
escacer
escaecer
escaicer
esquecer
esqueicer
esquencer
95III124
Disimilación de palatais (“G- + vocal palatal inicial” e “consoante + G + vocal palatal en medio de palabra”)
Lat. GINGĪVA > enxiva ~ enxía ~ xenxiva
encía
enciva
encivas
ensivas
enxías
enxivas
senxiva
sinxivas
xenxiva
xinxivas
183III220
Resultados de J- inicial latino seguido de A
Lat. IANUARIU > xaneiro
enero
xaneiro
151III186
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. VŎLĀRE > voar
engalar
voar
volar
277III324
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de iode
Lat. ĬNTRŎĬTU > entroido
entroido
entrudio
entruido
39III64
Resultados de lat. Ū acentuado no grupo -UKT-
Lat. EXSŪCTU > enxoito
enxoito
enxugado
enxuito
enxutio
enxuto
5III28
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. EXSŪCTU > enxoito
enxoito
enxuito
enxutio
enxuto
333III388
Resultados de -G- intervocálico latino
Lat. ĚGO > eu
eo
eu
185III222
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ě) + -O final como consecuencia da perda de -G- intervocálico
Lat. ĚGO > eu
eo
eu
llou
ou
108III138
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. EXCADESCĚRE > esquecer ~ esquencer
escaicer
esquecer
esqueicer
esquencer
265III312
Realizacións de S implosivo ante consoante fricativa xorda
Gal. esfolar
esfolar
204III244
Realizacións de S implosivo ante consoante nasal
Gal. limosna
esmola
limosna
203III242
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. ĬPSUD > iso ~ eso
eso
iso
76III104
Resultados do grupo latino -SK- seguido de vocal palatal nos verbos latinos en –SCĚRE
Lat. EXCADESCĚRE > esquecer
esquecer
359III420
Resultados de -N- intervocálico latino (-UNÁ)
Lat. FŪNĀRIU > fungueiro
estadullo
fueiro
fumeiro
fungueiro
fuñeiro
259III306
Resultados do grupo latino ST- inicial
Lat. STARE > estar
estar
tar
355III416
Resultados do grupo latino ST- inicial
Lat. STĒLLA > estrela
estrela
356III416
Resultados do grupo secundario –B’L- en interior de palabra
Lat. FABŬLARE > falar
fablar
falar
312III364
Resultados do grupo latino -GJ- en interior de palabra
Lat. FAGĚA > faia
faia
falla
384III448
Resultados do grupo latino -SKJ- en interior de palabra
Lat. FASCĬA > faixa
fainxa
faixa
faja
faxa
417III486
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -SKJ-. Véx. o mapa núm. 417 no consonantismo
Lat. FASCĬA > faixa
faixa
53III80
Labialización de A acentuado en contacto con consoantes labiais
Gal. fame
fame
fome
141III174
Resultados de F- inicial latino
Lat. FĬCĀTU > figado; lat. FŎLĬA > folla; lat. FŎNTE > fonte; lat. FAME > fame
fame
fígado
folla
fonte
193III232
Labialización de E átono precedido de labial e con presencia de U na sílaba acentuada
Gal. ferruxe
farruxe
ferruxe
forruxe
furruxe
142III174
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNA)
Lat. FARĬNA > fariña
faría
farina
fariña
fariño
241III284
Resultados de lat. Ē acentuado en palabra acabada en -Ĭ
Lat. FĒCĬ > fixen
fecen
fixen
66III94
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< OE) + -O final como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. FOEDU > feo
feio
feo
feu
103III134
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. FACTU > feito
feito
325III380
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de - SKE. Véx. o mapa núm. 357 no consonantismo
Lat. FASCE > feixe
feixe
52III78
Resultados do grupo latino -SK- seguido de vocal palatal
Lat. FASCE > feixe
feixe
357III418
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. FENŬCŬLU > fiúncho
feollo
fio(n)llo
fiúncho
funcho
111III142
Resultados de lat. Ě acentuado en palabra acabada en -U
Lat. FĚRRU > ferro
ferro
fiarro
fierro
57III84
Resultados de -G- intervocálico latino seguido de vocal palatal
Lat. FERRŪGĬNE > ferruxe; Lat. FULLŪGĬNE > fuluxe
ferrullo
ferruxe
fuluxe
188III226
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŏ) + -A final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. FOLIŎLA > filloa
filló
filloa
filloces
filloga
fillola
fillós
fillosa
fillose
filloses
filloza
fiolla
125III156
Resultados do grupo secundario -K’L- condicionados polo resultado de -N- intervocálico na sílaba anterior
Lat. FENŬCŬLU > fiúncho ~ fionllo ~ fiollo
fiollo
fionllo
fiúncho
fiúnle
fiúnxo
fonollo
316III368
Resultados de lat. Ō acentuado cando quedou en sílaba final de palabra trabada por -R
Lat. FLŌRE > flor
flor
flores
23III48
Resultados do grupo latino -VJ- en interior de palabra
Lat. FOVEU > foxo
focho
foco
foio
foso
foxo
goio
goxo
377III440
Resultados do grupo latino -LK- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. FALCE + -INA > fouciña
foiciña
fouciña
351III408
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. FŎLLE > fol
fol
fole
foleco
folle
fuelle
291III338
Conservación ou perda de -E final de palabra precedido de L Véx. Os mapas núm. 290 e 291 no consonantismo
Lat. VALLE > val; lat. FŎLLE > fol
fol
val
70III98
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNES)
Gal. folgazáns
folgazaes
folgazais
folgazanes
folgazanhes
folgazáns
folgazás
223III266
Resultados do grupo latino -LJ- en interior de palabra
Lat. FŎLĬA > folla
folla
390III456
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de palatal [ʎ] (<L’J) en palabra acabada en -A
Lat. FŎLĬA > folla
folla
fuella
37III62
Resultados de lat. Ŭ acentuado en sílaba trabada por nasal e palabra acabada en -U
Lat. *FŬNDU > fondo
fondo
fundio
fundo
13III38
Resultados de lat. Ŏ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. FŎNTE > fonte
fonte
fuente
32III58
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNA)
Lat. GALLĪNA, MĬNNĪNA, FALCĪNA > galiña, meniña, fouciña
foucía
fouciña
galía
galiña
malía
meicía
melecía
menía
meniña
nenía
ratía
tardía
vecía
242III286
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. FRAXĬNU > freixo
freixeira
freixo
335III390
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -KS-
Lat. FRAXĬNU > freixo
freixo
51III78
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final (suf. lat. –ĪVUS)
Gal. fresquío
fresquío
fresquíu
120III150
Resultados de lat. Ū acentuado no grupo -UKT-
Lat. FRŪCTA > froita
froita
fruita
fruta
6III30
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. FRŪCTA > froita
froita
fruita
fruta
332III388
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de vocal velar
Lat. FŬNGU > fungo
funco
funcón
fungo
funqueiro
370III432
Metátese consonántica
Gal. fígado-fégado / fídago-fédago
fédago
fégado
fídago
fígado
hígado
423III492
Acento
Lat. FĬCĀTU > fígado ~ fégado ~ fédago
fédago
fégado
fígado
hígado
2III24
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de A
Lat. FĬCĀTU > fígado ~ fégado
fégado
fígado
hígado
167III204
Resultados de W- inicial seguido de A
Xerm. *WAITHANIA > gadaña
gadaña
goadaña
godaña
159III194
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANÁ-)
Lat. GANĀTU > gando
gado
ganado
gando
gao
214III254
Resultados de G- inicial latino seguido de A
Lat. GALLU > galo
galiña
galo
177III214
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -O
magosto ~ magusto
gamustio
gamusto
magosto
magusto
12III38
Resultados de G- inicial latino seguido de A
Lat. GANĀTU > gando
gando
gao
176III212
Resultados de W- inicial seguido de A
Xerm. WARDÔN > gardar
gardar
guardar
158III194
Resultados de lat. Ō acentuado en palabra acabada en -A
Lat. RAPŌSA > raposa
golpe
raposa
raposo
zorra
zorro
20III46
Resultados de G- inicial seguido de vocal velar
Gal. gorxa
gorxa
178III214
Resultados do grupo latino -VJ- en interior de palabra
Lat. CAVĚA > gabia
gábea
gabia
gaiba
378III442
Resultados de J- inicial latino seguido de vocal velar
Lat. IŬNCU > xunco
herba xunqueira
xunco
154III188
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de -DJ-
Lat. HŎDIE > hoxe
hoi
hoixe
honxe
hoxe
huxe
38III64
Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra
Lat. HŎDIE > hoxe
hoixe
honxe
hoxe
huxe
381III446
Resultados de -N- intervocálico latino (-MINE)
Lat. HŎMĬNE > home
home
238III282
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANU)
Lat. ŌRFHĂNU > orfo
huérfano
órfano
orfiño
orfo
221III264
Resultados do grupo latino -NFL- en posición forte interior de palabra
Lat. ĬNFLARE > inchar
inchar
406III474
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. GERMANA > irmá
irmá
irmán
irmana
209III248
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. GERMĀNU > irmán
irmá
irmán
irmano
irmao
irmau
irmou
217III260
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GERMĀNU > irmán
irmán
irmao
182III218
Resultados de J- inicial latino seguido de vocal velar
Lat. IŎCU > xogo
juego
xogar
xogo
152III186
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. LANA > la
la
laa
lan
lana
210III250
Resultados do encontro secundario de A acentuado + A como consecuencia da perda de -N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 210 e 211
Lat. LANA > la; lat. RANA > ra
la
ra
88III116
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final (suf. lat. –ĪVUS)
Gal. labradío
labradío
labradíu
118III148
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. RĪPARIA > ribeira
ladeiras
paneira
regueira
riacheira
ribeira
ribera
sementeira
zodeira
392III458
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŭ) + -A final como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. LACŬNA > lagoa
lagoa
lagúa
laguna
131III162
Resultados do grupo latino -MB- en interior de palabra
Lat. LAMBĚRE > lamber
lamber
364III426
Resultados do ditongo latino AU átono
Lat. LAURU + -ARIU > loureiro
laureiro
laurel
loureiro
85III112
Resultados do grupo latino GL- inicial
Lat. GLARĚA > leira
leira
lleira
319III374
Resultados do grupo latino GL- inicial
Lat. GLIRIONE > leirón ~ lirón ~ lirio
leirón
lirio
lirón
llirón
320III374
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -KT-
Lat. LACTE > leite
leite
50III76
Resultados de L- inicial latino
Lat. LACTE > leite
leite
lleite
268III316
Resultados de lat. Ĭ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. LĬNGUA > lingua
lengua
lingua
77III104
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNU)
Lat. LĪNU > liño
lin
lino
liño
248III294
Resultados de L- inicial latino
Lat. LŬPU > lobo
llobo
lobo
271III318
Resultados de L- inicial latino
Lat. LŬMBU > lombo
llombo
lombo
270III318
Resultados do ditongo latino AU acentuado
Lat. LAURU > louro
loiro
louro
vacalaura
vacaloira
82III110
Resultados de lat. Ū acentuado no grupo -UKT-
Lat. LŪCTA > loita
loita
louta
luita
luitia
luta
lutia
7III30
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. LŪCTA > loita
loita
louta
luita
luitia
luta
lutia
330III386
Resultados do grupo latino -MB- en interior de palabra
Lat. LŬMBU > lombo
lombo
lomo
365III426
Resultados do ditongo latino AU acentuado
Lat. LAUSA > lousa
lousa
81III108
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNE)
Lat. LŪNES > luns
luis
lunes
luns
lus
uns
260III306
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNA)
Lat. LŪNA > lúa
lúa
luna
257III304
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. MANU > man
ma
man
mano
mao
mau
mou
219III262
Resultados do encontro secundario de A + EI acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. (MALA)MATTIANA + -ARIA > mazaira ~ maceira
maceira
macera
macieira
maciñeira
macira
mazaeira
mazaira
mazán
mazanceira
91III120
Resultados do grupo latino -TR- en interior de palabra
Lat. MATRE + -ĪNA > madriña
madriña
297III346
Harmonización de A átono ante I na sílaba acentuada
Gal. madriña
madriña
medriña
135III166
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNA)
Lat. MATER+ĪNA > madriña
madría
madrina
madriña
madriño
240III284
Resultados do grupo latino -STR- en interior de palabra
Lat. MAGĬSTRU > mestre
maese
maeso
maestro
mestre
404III472
Resultados de -J- intervocálico latino
Lat. MAIU > maio
maio
mallo
155III190
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. MALLĚU > mallo ~ manle
mal
male
malle
mallo
manle
manlle
manllo
267III314
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. (MALA)MATTIANA > mazá
manzá
manzana
mazá
mazán
212III252
Resultados da consoante xeminada latina -SS-
Lat. MASSA > masa
masa
284III332
Resultados do grupo latino -TTJ- en interior de palabra
Lat. (MALA)MATTIANA > mazá
mazá
409III478
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. MANEĀNĀ > mañá
mañá
mañaa
mañán
mañana
213III252
Disimilación de A pretónico respecto a A na sílaba acentuada
Gal. mañá
mañá
meñá
miñá
144III176
Correlación entre vocal radical e vocal temática nos verbos en
-ER/-IR
Lat. MULGĚRE > muxir ~ mo(n)cer
mecer
mo(n)xer
moncer
monxir
mouxer
moxir
moxire
muncir
munxer
muxir
139III172
Resultados de lat. Ē acentuado en palabra acabada en -A
Lat. MĒTA > meda
meda
67III94
Resultados de lat. Ě acentuado en palabra acabada en -U
Lat. MĚTU > medo
medo
meo
miedo
58III86
Resultados de -L final latino
Lat. MĚL > mel
mel
281III328
Resultados do grupo secundario -R’L- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. MĚRŬLA > merlo ~ melro
melro
merbo
merlo
mermo
363III424
Harmonización de E átono ante I na sílaba acentuada
Gal. mentira
mentira
mintira
137III168
Resultados de lat. Ē acentuado en palabra acabada en -A
Lat. MĒNSA > mesa
mesa
68III96
Resultados do grupo latino -NS- en interior de palabra
Lat. MĒNSA > mesa
mesa
362III424
Realizacións de S implosivo ante consoante nasal
Gal. mesmo
mesmo
202III242
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. *MEDŬLLU > miolo ~ molo
miolo
molo
106III136
Resultados de A acentuado no infinitivo nos verbos da primeira conxugación
Gal. mirar
mirar
mirer
43III70
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŏ) + -A final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. MŎLA > moa
mo de afiar
moa
moa da boca
moia
mola
teiro
teiroa
124III154
Resultados do grupo latino -LG- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. MULGĚRE > muxir
mo(n)xer
moncer
monxir
muncir
munga
mungo
munxer
muñir
muxir
354III414
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. MŎLA > moa
mo
moa
mola
muela
276III324
Resultados do encontro secundario de O acentuado + -A final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Gal. moia (< moer)
moa
móea
moer
moia
molla
130III160
Resultados de lat. Ŭ acentuado no grupo -ULT-
Lat. MŬLTU > moito
moito
muito
muncho
mutio
muto
18III44
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de Ŭ
Lat. MŬLTU > moito
moito
muncho
mutio
muto
347III404
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNU)
Lat. MOLĪNU > muíño
molín
molino
muín
muíño
muño
250III296
Resultados de lat. Ŏ acentuado (pasado a longo) en sílaba trabada por nasal
Lat. MŎNTE > monte
monte
montín
27III52
Resultados de lat. AE acentuado en palabra acabada en -U
Lat. MURECAECU > morcego
morcego
morciego
murciégalo
murciégano
murciego
murciélago
60III88
Resultados de lat. vg. E aberto acentuado en palabra acabada en -E
Lat. MULIĚRE > lat. vg. *[muˈlјεſe] > muller
muller
56III84
Resultados do encontro de E acentuado (< Ě) + -A final
Lat. MĚA > mía ~ miña
mía
miña
107III138
Casos de repercusión de nasais
Lat. MĚA > mía ~ miña
mía
miña
264III310
Resultados de lat. vg. E aberto acentuado en palabra acabada en -E
Lat. NĬVE > lat. vg. *[ˈnεβe] > neve
neve
nieve
55III82
Casos de repercusión de nasais
Lat. NĪDU > niño ~ nío
nido
nino
niño
nío
263III310
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. NŎCTE > noite
noite
noute
nueite
nuite
nunte
327III382
Resultados de lat. Ŏ acentuado no grupo -OKT-
Lat. NŎCTE > noite
noite
noute
nueite
nuite
nunte
un
41III68
Resultados do grupo latino -STR- en interior de palabra
Lat. NŎSTRU, VŎSTRU > noso, voso
noso
voso
405III472
Resultados de lat. Ŏ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. NŎVU > novo
novo
nuevo
30III56
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal en final de palabra
Lat. NŌCE > noz
nó (noz)
noz
173III210
Resultados de lat. Ŏ acentuado no grupo -OKT-
Lat. ŎCTO > oito
ocho
oito
uito
42III68
Resultados do grupo secundario –K’L- en interior de palabra
Lat. ŎCŬLU > ollo
ogho
ollo
317III370
Resultados de lat. Ō acentuado en palabra acabada en -A
Lat. ŌLLA > ola
ola
22III48
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de palatal [ʎ] (< K’L) en palabra acabada en –U
Lat. ŎCǓLU > ollo
ollo
36III62
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANU)
Lat. ŎRGĂNU > orgo
orgadeiro
órgano
orgo
222III264
Realizacións de S implosivo ante consoante sonora
Gal. os dedos
os dedos
199III238
Realizacións de S implosivo ante consoante G
Gal. os gatos
os gatos
200III238
Realizacións de S implosivo ante consoante fricativa palatal xorda
Gal. os xerros
os xerros
208III248
Resultados do grupo latino -RS- en interior de palabra
Lat. ŬRSU > oso
oso
urso
urxo
360III422
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. OCTŌBER > outubro
otubro
outubro
oztubro
329III384
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. PALA > pa
pa
paila
paira
pala
peira
272III320
Resultados do grupo latino -TR- en interior de palabra
Lat. PATRE + -INU > padriño
padriño
298III346
Resultados da consoante xeminada laina -SS- (palatalizacións anómalas)
Lat. PASSĚRU > paxaro
paixaro
páxaro
paxaro
286III334
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de A
Gal. palangana (de orixe incerta)
palancana
palangana
368III430
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. PALŬMBU > pombo
paloma
palomba
palombo
pomba
pombo
torcaza
280III328
Resultados do grupo latino -MB- en interior de palabra
Lat. PALŬMBU > pombo
paloma
pombo
366III428
Resultados de -J- intervocálico latino
Lat. PEIŌRE > peor
peior
peor
peoría
piore
157III192
Resultados do grupo latino -SK- seguido de vocal palatal
Lat. PĬSCE > peixe
peixe
pexe
pexela
pez
358III420
Resultados de lat. Ĭ acentuado + iode procedente de -SKE.
Lat. PĬSCE > peixe
peixe
pexe
pez
80III108
Acento
Lat. PĔRSĬCU > pexego ~ péxego
pesco
pésego
pesego
péxego
pexego
préixego
priesco
1III24
Resultados do grupo latino -KKJ- en interior de palabra
Lat. POST CŎCCEU > pescozo
pescocio
pescozo
pescuezo
411III480
Resultados do grupo secundario -NG’L- en interior de palabra
Lat. ŬNGŬLA > uña
pesuña
pesuño
pezuncho
pezuña
pezuño
presunllos
ulleiro
unlla
unlleiro
uña
uñanco
uñete
408III476
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. PEDŬCŬLU > piollo ~ pollo
piollo
pollo
105III136
Resultados do grupo latino PL- inicial (tratamento culto ou semiculto)
Lat. PLATTU > prato
plato
prato
306III356
Metátese consonántica en grupo de consoante + líquida
Gal. pobre / probe
pobre
pobres
porbres
probe
probes
probres
421III490
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. PŬLLA > pola
pola
8III32
Resultados do encontro secundario de A + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. PALŬMBU > pombo
pombo
98III128
Resultados de lat. Ŏ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. PŎNTE > ponte
ponte
puente
33III58
Resultados do ditongo latino AU átono
Lat. PAUSARE > pousar, pousada
pousada
pousar
83III110
Resultados de lat. Ŭ acentuado seguido de grupo con iode en palabra acabada en -U
Lat. PŬTĚU > pozo ~ puzo
pozo
puzo
14III40
Resultados do grupo latino -TJ- en interior de palabra
Lat. PŬTĚU > pozo
pozo
puzo
374III436
Resultados do grupo latino -GN- en interior de palabra
Lat. PŬGNU > puño
puño
340III396
Acento
Lat. PASSĚRU > paxaro ~ páxaro
páxaro
paxaro
3III26
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. PŬLLA > póla ~ ponla
póla
ponla
266III312
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -SJ-
Lat. CASEU > queixo
queixo
queso
48III74
Resultados do grupo latino -SJ- en interior de palabra
Lat. CASEU > queixo
queixo
queso
385III450
Resultados do encontro secundario de A + E acentuado (< Ě) como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. CALĚNTE > quente
quente
93III122
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. RĒTE > rede
re
rede
rez
163III198
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. RECTA > recta
recta
reta
reuta
rezta
326III380
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final (suf. lat. –ĪVUS)
Gal. regadío
regadío
regadíu
119III150
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final
Gal. rexío (< rexiar < lat. vg. *ROSCĬDARE, derivado de RŎSCĬDUS)
rexiar
rexío
rexíu
117III148
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÚ-)
Lat. GENŬCULU > xeonllo
rodilla
xeollo
xeonllo
xionllo
xoello
xoenllo
xollo
xonllo
236III280
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -N- intevocálico
Lat. GENŬCŬLU > xeonllo
rodilla
xeonllo
xiollo
xionllo
xoello
xoenllo
xollo
xonllo
xullo
xunllo
110III140
Resultados do grupo latino -BJ- en interior de palabra
Lat. RŬBĚU > rubio ~ roibo
roibo
rubio
rubo
375III438
Resultados do ditongo latino AU átono
Xerm. RAUBÔN > lat. vg. *RAUBARE > roubar, roubo
roubar
roubo
86III114
Resultados do grupo latino -SSJ- en interior de palabra
Lat. RŬSSĚU > roxo
roxo
414III482
Resultados do encontro secundario de I acentuado (< Ĭ + -O final
Lat. RĪVU > río
río
ríu
116III146
Resultados do grupo latino -PJ- en interior de palabra
Lat. SAPIA > saiba
saba
sabia
saiba
saipa
seba
seipa
sepa
sepia
373III436
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANA)
Lat. SABĂNA > saba
saba
sabán
sábana
sabanela
sabela
sábena
sabeno
sabo
sáboa
216III258
Resultados do grupo -BJ- en interior de palabra
Gal. sarabia ~ saraiba
sarábea
sarabeada
sarabela
sarabia
saraiba
xerbeada
376III438
Resultados de -N- intervocálico (-ENÁ-)
Prerromano *SENARA > seara
seara
senara
228III270
Resultados de lat. Ě acentuado en palabra acabada en -A
Lat. SĚRRA > serra
seghete
serra
serrón
sierra
54III80
Labialización de E átono seguido de consoante labial
Gal. semana
semana
somana
143III176
Resultados do encontro secundario de E (< Ĭ) + A acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. SĒMĬNARE > semear
semar
semear
semiar
113III144
Resultados de lat. Ě acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. SĚMPER > sempre
sempre
siempre
64III92
Resultados do grupo latino -PT- en interior de palabra
Lat. SĚPTE > sete
sete
323III378
Harmonización de O átono ante I na sílaba acentuada
Gal. sobriño
sobriño
subriño
138III170
Resultados de lat. Ŏ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. SŎCRU > sogro
sogro
suegro
29III54
Resultados de lat. Ō acentuado cando quedou en sílaba final de palabra trabada por -L
Lat. SŌLE > sol
sol
25III50
Resultados do grupo latino -MN- en interior de palabra
Lat. SŎMNU > sono
sono
sueño
341III396
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. SALTU > souto
souto
345III402
Resultados do grupo latino -LK- en interior de palabra seguido de vocal velar
Lat. SŬLCU > suco
suca
sucar
suco
surco
352III410
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ō) + -O final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. SŌLU > só ~ soio
soio
123III154
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. SŌLU > só
soio
solo
278III326
Resultados de S- inicial latino
Lat. SŎMNU > sono; Lat. SŌLU > só
sono
194III232
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÉ-)
Lat. TENĒTE, TENĒTIS > tende(s), tede(s)
tede(s)
tei(s)
tende(s)
tenei(s)
tide(s)
233III276
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNE-)
Lat. *TĚNENT > teñen
tei (teñen)
tein (teñen)
ten (teñen)
teñen
tian
tienen
vén
veñen
231III274
Resultados do grupo latino -LP- en interior de palabra precedido de A
Lat. TALPA > toupa
teipa
teupa
teupua
tiopa
tiopo
topa
tópea
tópia
toupa
toupo
342III398
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNES)
Lat. TĚNES > tes
teis
tes
tiene
234III278
Resultados de lat. Ě acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. TĚMPUS > tempo
tempo
tiempo
65III92
Resultados do grupo latino -RKW- en posición forte seguido de vocal palatal en interior de palabra
Lat. TŎRQUĒRE > torcer
torcer
420III488
Conservación ou perda de -E final de palabra precedido de S
Lat. TUSE > tose ~ tos
tos
tose
71III98
Resultados de lat. A acentuado seguido de semivocal procedente de L no grupo -LP-. Véx. o mapa núm. 342 no consonantismo
Lat. TALPA > toupa
toupa
47III74
Resultados de lat. Ŭ acentuado no grupo -UKT-
Lat. TRŬCTA > troita
troita
truita
truta
trutia
16III42
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. TRŬCTA > troita
troita
truita
truta
trutia
331III386
Resultados do grupo secundario -L’K- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. *ULICES > urce(s) ~ uce(s)
uces
urces
ursias
353III412
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNU)
Lat. ŪNU > un
un
262III308
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. VALLE > val
vagoada
val
vale
valiña
valiño
valle
290III338
Resultados do encontro secundario de O (< Ŏ) + A acentuado como consecuncia da perda de -L- intervocálico
Lat. VŎLARE > voar
vear
voar
voiar
126III156
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal
Lat. VĪCĪNU > veciño
veciño
170III206
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNOS)
Lat. VĪCĪNOS > veciños
veciños
vecíos
vecíus
247III292
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNU)
Lat. VĪCĪNU > veciño
vecín
vecino
veciño
vecíu
249III294
Resultados do encontro secundario de vocais palatais como consecuencia da perda de -G- intervocálico
Lat. VĬGĬNTĪ > vinte
veinte
veite
vinte
115III146
Resultados de -G- intervocálico latino entre vocais palatais
Lat. VĪGĬNTĪ > vinte
veinte
veite
vinte
187III224
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNIS)
Lat. VĚNĬS > vés
veis
vens
vés
vienes
235III278
Resultados de lat. Ě acentuado en contacto con palatal [ʎ] (< T’L)
Lat. VĚTULU > vello
vello
viello
61III88
Resultados do grupo latino -MJ- en interior de palabra
Lat. VĬNDĒMIA > vendima
vendear
vendima
vendimar
vendimia
387III452
Resultados de -T- intervocálico latino (terminación –ATE)
Lat. VERITATE > verdade
verdá
verdade
verdai
verdaz
160III196
Resultados do grupo latino -NDJ- en interior de palabra
Lat. VERECŬNDĬA > vergonza
vergonza
vergoña
418III486
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. VERANU > verán
verá
verán
verano
verao
verau
220III262
Casos de síncopa vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Lat. VERANU > verán ~ vran
verán
vran
149III182
Resultados da consoante xeminada latina -SS- (palatalizacións anómalas)
Lat. vg. VESSĪCA > vexiga
vexiga
285III332
Resultados de -N- intervocálico latino (-MINE)
Lat. VĪMĬNE > vime
vimbio
vime
239III282
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal en final de palabra
Lat. VŌCE > voz
vo (voz)
voz
172III208
Resultados do encontro secundario de O acentuado + -O final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Gal. voo (< voar)
voar
voio
voo
129III160
Resultados de lat. Ŭ acentuado no grupo -ULT-
Lat. VŬLTŬRE > voitre
vóitera
voitre
voutre
vroite
vruite
vrute
vuite
vuiter
vuitre
vutre
vutrio
17III42
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de Ŭ
Lat. VŬLTŬRE > voitre
vóitera
voitre
voutre
vroite
vruite
vrute
vuite
vuiter
vuitre
vutre
vutrio
349III406
Resultados de S- inicial latino (palatalizacións anómalas)
Lat. SAPŌNE > xabón
xabón
195III234
Casos de presencia de R non etimolóxico en interior de palabra
Lat. SAPŌNE > xabón ~ xabrón
xabón
xabrón
282III330
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÉ-)
Lat. GENĚSTA > xesta
xasta
xesta
xiasta
xiensta
xiesta
232III276
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GĚLATA > xeada
xeada
181III218
Resultados do encontro secundario de E + A acentuado como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. GĚLARE > xear
xear
xiar
102III132
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GENĚRU > xenro
xenro
179III216
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GENĚSTA > xesta
xesta
xesteira
180III216
Resultados de J- inicial latino seguido de vocal velar
Lat. IŬNGĚRE > xunguir
xoncer
xoncir
xonxir
xuncir
xunguir
xunquir
153III188
Resultados de lat. Ŭ acentuado precedido de palatal en palabra acabada en -U
Lat. IŬGU > xugo
xugo
15III40
Resultados do grupo latino -NK- en interior de palabra seguido de vocal velar
Lat. IŬNCU > xunco
xunco
xungo
367III430
Resultados do encontro de wau + -A en final de palabra
Lat. AQŬA > agua ~ ágoa
ágoa
agua
auga
132III164
Resultados do grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQŬA > auga
ágoa
agua
auga
augua
401III468
Resultados do encontro de wau + -A en final de palabra
Lat. ĚQUA > egua ~ égoa
égoa
egua
133III164
Resultados do grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. ĚQUA > egua
égoa
egua
403III470
Resultados da consoante xeminada latina -SS-
Lat. ŎSSU > óso
óso
283III330
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNA)
Lat. ŪNA > unha
úa
una
unha
258III304

Descargar resultados en: EXCEL

© 2023 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883