Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. III. Fonética 
  • Ano de publicación: 1999
  • Número de mapas: 423
  • Número de formas: 1495
  • Número medio de formas por mapa: 3
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Acento
Lat. PĔRSĬCU > pexego ~ péxego
priesco
préixego
péxego
pexego
pésego
pesego
pesco
1III24
Acento
Lat. FĬCĀTU > fígado ~ fégado ~ fédago
hígado
fígado
fégado
fédago
2III24
Acento
Lat. PASSĚRU > paxaro ~ páxaro
páxaro
paxaro
3III26
Acento
Lat. *CANTĬCA > cantiga ~ cántiga
cántiga
cantiga
4III26
Resultados de lat. Ū acentuado no grupo -UKT-
Lat. EXSŪCTU > enxoito
enxuto
enxutio
enxuito
enxugado
enxoito
5III28
Resultados de lat. Ū acentuado no grupo -UKT-
Lat. FRŪCTA > froita
fruta
fruita
froita
6III30
Resultados de lat. Ū acentuado no grupo -UKT-
Lat. LŪCTA > loita
lutia
luta
luitia
luita
louta
loita
7III30
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. PŬLLA > pola
pola
8III32
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. CŬPPA > copa
copona
copón
copoa
copa
9III34
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. BŬCCA > boca
boca
10III36
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. BŬLLA > bola
bola
11III36
Resultados de lat. Ŭ acentuado en palabra acabada en -O
magosto ~ magusto
magusto
magosto
gamusto
gamustio
12III38
Resultados de lat. Ŭ acentuado en sílaba trabada por nasal e palabra acabada en -U
Lat. *FŬNDU > fondo
fundo
fundio
fondo
13III38
Resultados de lat. Ŭ acentuado seguido de grupo con iode en palabra acabada en -U
Lat. PŬTĚU > pozo ~ puzo
puzo
pozo
14III40
Resultados de lat. Ŭ acentuado precedido de palatal en palabra acabada en -U
Lat. IŬGU > xugo
xugo
15III40
Resultados de lat. Ŭ acentuado no grupo -UKT-
Lat. TRŬCTA > troita
trutia
truta
truita
troita
16III42
Resultados de lat. Ŭ acentuado no grupo -ULT-
Lat. VŬLTŬRE > voitre
vutrio
vutre
vuitre
vuiter
vuite
vrute
vruite
vroite
voutre
voitre
vóitera
17III42
Resultados de lat. Ŭ acentuado no grupo -ULT-
Lat. MŬLTU > moito
muto
mutio
muncho
muito
moito
18III44
Resultados de lat. Ŭ átono no grupo -ULT-
Lat. CŬLTĚLLU > coitelo
quitelo
cutielo
cutelo
cuitelo
coutelo
cotelo
coitelo
19III44
Resultados de lat. Ō acentuado en palabra acabada en -A
Lat. RAPŌSA > raposa
zorro
zorra
raposo
raposa
golpe
20III46
Resultados de lat. Ō acentuado en palabra acabada en -A
Lat. HAC HŌRA > agora
agora
21III46
Resultados de lat. Ō acentuado en palabra acabada en -A
Lat. ŌLLA > ola
ola
22III48
Resultados de lat. Ō acentuado cando quedou en sílaba final de palabra trabada por -R
Lat. FLŌRE > flor
flores
flor
23III48
Resultados de lat. Ō acentuado cando quedou en sílaba final de palabra trabada por -R
Lat. CALŌRE > calor
calor
24III50
Resultados de lat. Ō acentuado cando quedou en sílaba final de palabra trabada por -L
Lat. SŌLE > sol
sol
25III50
Modificacións de O acentuado en sílaba final de palabra trabada por -L
Gal. caracol (de orixe incerta)
caracol
26III52
Resultados de lat. Ŏ acentuado (pasado a longo) en sílaba trabada por nasal
Lat. MŎNTE > monte
montín
monte
27III52
Resultados de lat. Ō acentuado no grupo -ORJ-
Gal. devandoira , rascadoiro
rascaduiro
rascadouro
rascadoiro
debanduira
debandoura
debandoira
28III54
Resultados de lat. Ŏ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. SŎCRU > sogro
suegro
sogro
29III54
Resultados de lat. Ŏ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. NŎVU > novo
nuevo
novo
30III56
Resultados de lat. Ŏ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. CŎRPU > corpo
cuerpo
corpo
31III56
Resultados de lat. Ŏ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. FŎNTE > fonte
fuente
fonte
32III58
Resultados de lat. Ŏ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. PŎNTE > ponte
puente
ponte
33III58
Resultados de lat. Ō acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. CŎNCHA > cunca ~ conca
cunca
conca
34III60
Resultados de lat. Ŏ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. CŎNCHŬLA > cuncha ~ concha
cuncha
concho
cónchega
concha
35III60
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de palatal [ʎ] (< K’L) en palabra acabada en –U
Lat. ŎCǓLU > ollo
ollo
36III62
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de palatal [ʎ] (<L’J) en palabra acabada en -A
Lat. FŎLĬA > folla
fuella
folla
37III62
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de -DJ-
Lat. HŎDIE > hoxe
huxe
hoxe
honxe
hoixe
hoi
38III64
Resultados de lat. Ŏ acentuado seguido de iode
Lat. ĬNTRŎĬTU > entroido
entruido
entrudio
entroido
39III64
Resultados de lat. Ŏ acentuado no grupo -ORJ-
Lat. CŎRĬU > coiro
cuiro
cuero
cueiro
couro
coiro
40III66
Resultados de lat. Ŏ acentuado no grupo -OKT-
Lat. NŎCTE > noite
un
nunte
nuite
nueite
noute
noite
41III68
Resultados de lat. Ŏ acentuado no grupo -OKT-
Lat. ŎCTO > oito
uito
oito
ocho
42III68
Resultados de A acentuado no infinitivo nos verbos da primeira conxugación
Gal. mirar
mirer
mirar
43III70
Resultados de A acentuado no infinitivo nos verbos da primeira conxugación
Gal. buscar
marmurer
enriter
enciter
buscar
axuder
44III70
Resultados de lat. A acentuado seguido de semivocal procedente de L no grupo -LT-
Lat. ALTERU > outro
prautro
outro
oitro
dillo autro
autro
45III72
Resultados de lat. A átono seguido de semivocal procedente de L no grupo -LT-
Lat. ALTARIU > outeiro
outeiro
eiteiro
auteiro
altario
46III72
Resultados de lat. A acentuado seguido de semivocal procedente de L no grupo -LP-. Véx. o mapa núm. 342 no consonantismo
Lat. TALPA > toupa
toupa
47III74
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -SJ-
Lat. CASEU > queixo
queso
queixo
48III74
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -PS-
Lat. CAPSA > caixa
caxa
caixa
49III76
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -KT-
Lat. LACTE > leite
leite
50III76
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -KS-
Lat. FRAXĬNU > freixo
freixo
51III78
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de - SKE. Véx. o mapa núm. 357 no consonantismo
Lat. FASCE > feixe
feixe
52III78
Resultados de lat. A acentuado + iode procedente de -SKJ-. Véx. o mapa núm. 417 no consonantismo
Lat. FASCĬA > faixa
faixa
53III80
Resultados de lat. Ě acentuado en palabra acabada en -A
Lat. SĚRRA > serra
sierra
serrón
serra
seghete
54III80
Resultados de lat. vg. E aberto acentuado en palabra acabada en -E
Lat. NĬVE > lat. vg. *[ˈnεβe] > neve
nieve
neve
55III82
Resultados de lat. vg. E aberto acentuado en palabra acabada en -E
Lat. MULIĚRE > lat. vg. *[muˈlјεſe] > muller
muller
56III84
Resultados de lat. Ě acentuado en palabra acabada en -U
Lat. FĚRRU > ferro
fierro
fiarro
ferro
57III84
Resultados de lat. Ě acentuado en palabra acabada en -U
Lat. MĚTU > medo
miedo
meo
medo
58III86
Resultados de lat. AE acentuado en palabra acabada en -U
Lat. CAECU > cego
ciego
ciago
cego
59III86
Resultados de lat. AE acentuado en palabra acabada en -U
Lat. MURECAECU > morcego
murciélago
murciego
murciégano
murciégalo
morciego
morcego
60III88
Resultados de lat. Ě acentuado en contacto con palatal [ʎ] (< T’L)
Lat. VĚTULU > vello
viello
vello
61III88
Resultados de lat. Ě acentuado en contacto con nasal heterosilábica
Lat. BĚNE > ben
bien
bian
ben
62III90
Resultados de lat. Ě acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. DĚNTE > dente
diente
dente
63III90
Resultados de lat. Ě acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. SĚMPER > sempre
siempre
sempre
64III92
Resultados de lat. Ě acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. TĚMPUS > tempo
tiempo
tempo
65III92
Resultados de lat. Ē acentuado en palabra acabada en -Ĭ
Lat. FĒCĬ > fixen
fixen
fecen
66III94
Resultados de lat. Ē acentuado en palabra acabada en -A
Lat. MĒTA > meda
meda
67III94
Resultados de lat. Ē acentuado en palabra acabada en -A
Lat. MĒNSA > mesa
mesa
68III96
Resultados de lat. Ē acentuado en contacto con palatal en palabra acabada en -U
Lat. BĒSTIU > bicho
bicho
becho
69III96
Conservación ou perda de -E final de palabra precedido de L Véx. Os mapas núm. 290 e 291 no consonantismo
Lat. VALLE > val; lat. FŎLLE > fol
val
fol
70III98
Conservación ou perda de -E final de palabra precedido de S
Lat. TUSE > tose ~ tos
tose
tos
71III98
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. ĬLLA > ela
ila
ela
72III100
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -A
Lat. ECCU + ĬLLA > aquela
equela
daquela
aquila
aquela
73III100
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. ECCU + ĬLLUD > aquelo ~ aquilo
aquilo
aquelo
74III102
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. ĬSTUD > isto ~ esto
isto
esto
desto
con isto
con esto
75III102
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -U
Lat. ĬPSUD > iso ~ eso
iso
eso
76III104
Resultados de lat. Ĭ acentuado en sílaba trabada por nasal
Lat. LĬNGUA > lingua
lingua
lengua
77III104
Resultados de lat. Ĭ átono seguido de -NW-
Lat. MĬNŬARE > minguar
minguar
menguar
aminguar
amengoar
78III106
Resultados de lat. Ĭ acentuado en palabra acabada en -Ĭ
Lat. COLLIGĬSTĪ > colliche(s)
colliche(s)
colleches
79III106
Resultados de lat. Ĭ acentuado + iode procedente de -SKE.
Lat. PĬSCE > peixe
pez
pexe
peixe
80III108
Resultados do ditongo latino AU acentuado
Lat. LAUSA > lousa
lousa
81III108
Resultados do ditongo latino AU acentuado
Lat. LAURU > louro
vacaloira
vacalaura
louro
loiro
82III110
Resultados do ditongo latino AU átono
Lat. PAUSARE > pousar, pousada
pousar
pousada
83III110
Resultados do ditongo latino AU átono
Lat. *SAURICIU > chourizo
chourizo
chorizo
84III112
Resultados do ditongo latino AU átono
Lat. LAURU + -ARIU > loureiro
loureiro
laurel
laureiro
85III112
Resultados do ditongo latino AU átono
Xerm. RAUBÔN > lat. vg. *RAUBARE > roubar, roubo
roubo
roubar
86III114
Resultados do encontro secundario de A + A átonos como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. *CALAPACCIA > cabaza
cabaza
87III114
Resultados do encontro secundario de A acentuado + A como consecuencia da perda de -N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 210 e 211
Lat. LANA > la; lat. RANA > ra
ra
la
88III116
Resultados do encontro secundario de A + A acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 214 e 215
Lat. GANĀTU > gando; lat. CANĀLE > canle
gando
canle
89III116
Alteracións de EI- inicial acentuado, quizais por influencia do artigo ‘a’
Lat. ARĚA > aira ~ eira
eira
aira
90III118
Resultados do encontro secundario de A + EI acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. (MALA)MATTIANA + -ARIA > mazaira ~ maceira
mazanceira
mazán
mazaira
mazaeira
macira
maciñeira
macieira
macera
maceira
91III120
Resultados do encontro secundario de A + EI acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. ABELLANA + -ARIA> abeleira ~ abelaira
abelera
abeleira
abelaira
abelaeira
92III120
Resultados do encontro secundario de A + E acentuado (< Ě) como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. CALĚNTE > quente
quente
93III122
Resultados do encontro secundario de A + E como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. *AMANESCĚRE > amencer
amencer
amence
ameicer
amancer
amaecer
94III122
Resultados do encontro secundario de A + E como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. EXCADESCĚRE > esquecer
esquencer
esqueicer
esquecer
escaicer
escaecer
escacer
en
95III124
Resultados do encontro secundario de A acentuado + -O final como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. VADO > vou
vou
von
voi
vau
boun
bou
96III126
Resultados do encontro secundario de A acentuado + -O final como consecuencia da perda de –N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 217, 218, 219 e 220.
Lat. GERMĀNU > irmán; lat. PLANU > chan; lat. MANU > man; lat. VERANU > verán
verán
man
irmán
chan
97III126
Resultados do encontro secundario de A + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. PALŬMBU > pombo
pombo
98III128
Resultados do encontro secundario de E acentuado + A
cheminea (< fr. cheminée)
cheminía
chemineira
chemineia
cheminea
cheminé
99III130
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ē) + -A final como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. PLĒNA > chea
llena
chía
chena
chea
100III130
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ē) + -A como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. AVĒNA > avea
avía
avena
avea
101III132
Resultados do encontro secundario de E + A acentuado como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. GĚLARE > xear
xiar
xear
102III132
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< OE) + -O final como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. FOEDU > feo
feu
feo
feio
103III134
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ē) + -O final en contacto con consoante nasal -N- latina
Lat. CENTĒNU > centeo
centeu
centeo
centeno
centén
centeio
104III134
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. PEDŬCŬLU > piollo ~ pollo
pollo
piollo
105III136
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. *MEDŬLLU > miolo ~ molo
molo
miolo
106III136
Resultados do encontro de E acentuado (< Ě) + -A final
Lat. MĚA > mía ~ miña
miña
mía
107III138
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< Ě) + -O final como consecuencia da perda de -G- intervocálico
Lat. ĚGO > eu
ou
llou
eu
eo
108III138
Resultados do encontro secundario de E acentuado (< AE) + -O final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. CAELUM > ceo ~ ceio
ceu
ceo
cen
ceio
109III140
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -N- intevocálico
Lat. GENŬCŬLU > xeonllo
xunllo
xullo
xonllo
xollo
xoenllo
xoello
xionllo
xiollo
xeonllo
rodilla
110III140
Resultados do encontro secundario de E + O acentuado (< Ŭ) como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. FENŬCŬLU > fiúncho
funcho
fiúncho
fio(n)llo
feollo
111III142
Resultados do encontro do E da preposición ‘de’ + O acentuado da palabra seguinte
Gal. de ouros
douros
deouros
deoros
de
112III142
Resultados do encontro secundario de E (< Ĭ) + A acentuado como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. SĒMĬNARE > semear
semiar
semear
semar
113III144
Resultados do encontro secundario de vocais palatais como consecuencia da perda de -G- intervocálico
Lat. DĬGĬTU > dedo
dío
dido
deo
dedo
114III144
Resultados do encontro secundario de vocais palatais como consecuencia da perda de -G- intervocálico
Lat. VĬGĬNTĪ > vinte
vinte
veite
veinte
115III146
Resultados do encontro secundario de I acentuado (< Ĭ + -O final
Lat. RĪVU > río
ríu
río
116III146
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final
Gal. rexío (< rexiar < lat. vg. *ROSCĬDARE, derivado de RŎSCĬDUS)
rexíu
rexío
rexiar
117III148
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final (suf. lat. –ĪVUS)
Gal. labradío
labradíu
labradío
118III148
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final (suf. lat. –ĪVUS)
Gal. regadío
regadíu
regadío
119III150
Resultados do encontro secundario de I acentuado + -O final (suf. lat. –ĪVUS)
Gal. fresquío
fresquíu
fresquío
120III150
Resultados do encontro de Ī acentuado + W
Lat. PARTĪVIT > partiu
partiu
partío
parteu
comeu
121III152
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŏ) + -A final como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. BŎNA > boa
búa
boa
122III152
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ō) + -O final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. SŌLU > só ~ soio
soio
123III154
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŏ) + -A final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. MŎLA > moa
teiroa
teiro
mola
moia
moa da boca
moa
mo de afiar
124III154
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŏ) + -A final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Lat. FOLIŎLA > filloa
fiolla
filloza
filloses
fillose
fillosa
fillós
fillola
filloga
filloces
filloa
filló
125III156
Resultados do encontro secundario de O (< Ŏ) + A acentuado como consecuncia da perda de -L- intervocálico
Lat. VŎLARE > voar
voiar
voar
vear
126III156
Resultados do encontro secundario de O + A acentuado como consecuencia da perda de -D- intervocálico
Lat. CODANEU > coaño ~ caño
cuaño
coño
coaño
caño
127III158
Resultados do encontro secundario de O + A átonos
Lat. COAGULARE > callar
cuallar
coallar
callar
128III158
Resultados do encontro secundario de O acentuado + -O final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Gal. voo (< voar)
voo
voio
voar
129III160
Resultados do encontro secundario de O acentuado + -A final como consecuencia da perda de -L- intervocálico
Gal. moia (< moer)
molla
moia
moer
móea
moa
130III160
Resultados do encontro secundario de O acentuado (< Ŭ) + -A final como consecuencia da perda de -N- intervocálico
Lat. LACŬNA > lagoa
laguna
lagúa
lagoa
131III162
Resultados do encontro de wau + -A en final de palabra
Lat. AQŬA > agua ~ ágoa
auga
agua
ágoa
132III164
Resultados do encontro de wau + -A en final de palabra
Lat. ĚQUA > egua ~ égoa
egua
égoa
133III164
Harmonización de A átono ante I na sílaba acentuada
Gal. camiño
quemiño
camiño
134III166
Harmonización de A átono ante I na sílaba acentuada
Gal. madriña
medriña
madriña
135III166
Harmonización de E átono ante I na sílaba acentuada
Gal. cepillo
cipillo
cepillo
136III168
Harmonización de E átono ante I na sílaba acentuada
Gal. mentira
mintira
mentira
137III168
Harmonización de O átono ante I na sílaba acentuada
Gal. sobriño
subriño
sobriño
138III170
Correlación entre vocal radical e vocal temática nos verbos en
-ER/-IR
Lat. MULGĚRE > muxir ~ mo(n)cer
muxir
munxer
muncir
moxire
moxir
mouxer
monxir
moncer
mo(n)xer
mecer
139III172
Harmonización de E átono ante A na sílaba acentuada
Gal. cerrar
zarrar
cerrar
140III172
Labialización de A acentuado en contacto con consoantes labiais
Gal. fame
fome
fame
141III174
Labialización de E átono precedido de labial e con presencia de U na sílaba acentuada
Gal. ferruxe
furruxe
forruxe
ferruxe
farruxe
142III174
Labialización de E átono seguido de consoante labial
Gal. semana
somana
semana
143III176
Disimilación de A pretónico respecto a A na sílaba acentuada
Gal. mañá
miñá
meñá
mañá
144III176
Disimilación de O pretónico respecto a O na sílaba acentuada
Gal. dolor
dolor
delor
145III178
Casos de prótese vocálica
Lat. RANA > ra ~ arrá
ra
enrán
arrá
146III180
Casos de epéntese vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Lat. CLAVĬCULA > caravilla ~ cravilla
cravilla
cavilla
caravilla
147III180
Casos de metátese e de epéntese vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Gal. gramalleira ~ garamalleira ~ garmalleira
ramalleira
gramalleira
garmalleira
garamalleira
gamalleira
gallameira
cramalleira
carmalleira
camballeira
camalleira
148III182
Casos de síncopa vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Lat. VERANU > verán ~ vran
vran
verán
149III182
Casos de síncopa vocálica entre consoante oclusiva e líquida
Lat. DĬRĒCTU > dereito ~ dreito
dreito
direito
dereito
deito
150III184
Resultados de J- inicial latino seguido de A
Lat. IANUARIU > xaneiro
xaneiro
enero
151III186
Resultados de J- inicial latino seguido de vocal velar
Lat. IŎCU > xogo
xogo
xogar
juego
152III186
Resultados de J- inicial latino seguido de vocal velar
Lat. IŬNGĚRE > xunguir
xunquir
xunguir
xuncir
xonxir
xoncir
xoncer
153III188
Resultados de J- inicial latino seguido de vocal velar
Lat. IŬNCU > xunco
xunco
herba xunqueira
154III188
Resultados de -J- intervocálico latino
Lat. MAIU > maio
mallo
maio
155III190
Resultados de –J- intervocálico latino
Lat. MAIŌRE > maior ~ mor
mor
maor
mallor
maior
allo
156III190
Resultados de -J- intervocálico latino
Lat. PEIŌRE > peor
piore
peoría
peor
peior
157III192
Resultados de W- inicial seguido de A
Xerm. WARDÔN > gardar
guardar
gardar
158III194
Resultados de W- inicial seguido de A
Xerm. *WAITHANIA > gadaña
godaña
goadaña
gadaña
159III194
Resultados de -T- intervocálico latino (terminación –ATE)
Lat. VERITATE > verdade
verdaz
verdai
verdade
verdá
160III196
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. -ATU > -ado (faiado, tellado, lousado)
valado
trallado
tellao
tellado
sobrao
sobrado
picado
louxa(d)o
lousau
lousao
lousado
llouxado
furao
furado
faiao
faiado
faia(d)o
cuallao
cuallado
cualla(d)o
cortao
cortado
corta(d)o
cantea(d)o
candao
candado
canda(d)o
callao
callado
brazao
brazado
brasado
beirao
beirado
achegado
achega(d)o
161III196
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. INTRŎĬTU > entroido
introido
entruido
entrudio
entroito
entroiro
entroido
antroito
antroido
162III198
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. RĒTE > rede
rez
rede
re
163III198
Resultados de -T- intervocálico latino
Lat. DĬGĬTU > dedo
dío
dido
deo
dedo
164III200
Resultados de K- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. CAELU > ceo
ceo
165III202
Resultados de K- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. vg. *CĬNĪSĬA > cinza ~ cinsa
sinza
cinza
cinsa
166III202
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de A
Lat. FĬCĀTU > fígado ~ fégado
hígado
fígado
fégado
167III204
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de A
Lat. PLĬCARE > chegar
chegar
168III204
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de Ū
Lat. ACŪC(Ŭ)LA > agulla
agulla
169III206
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal
Lat. VĪCĪNU > veciño
veciño
170III206
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal
Lat. DĪCĚRE > dicir
dicir
171III208
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal en final de palabra
Lat. VŌCE > voz
voz
vo (voz)
172III208
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal en final de palabra
Lat. NŌCE > noz
noz
nó (noz)
173III210
Resultados de -K- intervocálico latino seguido de vocal palatal en final de palabra
Lat. CRŪCE > cruz
cruz
174III210
Resultados de -D- intervocálico latino
Lat. CODANEU, NŌDU, FOEDU > coaño, nó, feo
feo
coaño
175III212
Resultados de G- inicial latino seguido de A
Lat. GANĀTU > gando
gao
gando
176III212
Resultados de G- inicial latino seguido de A
Lat. GALLU > galo
galo
galiña
177III214
Resultados de G- inicial seguido de vocal velar
Gal. gorxa
gorxa
178III214
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GENĚRU > xenro
xenro
179III216
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GENĚSTA > xesta
xesteira
xesta
180III216
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GĚLATA > xeada
xeada
181III218
Resultados de G- inicial latino seguido de vocal palatal
Lat. GERMĀNU > irmán
irmao
irmán
182III218
Disimilación de palatais (“G- + vocal palatal inicial” e “consoante + G + vocal palatal en medio de palabra”)
Lat. GINGĪVA > enxiva ~ enxía ~ xenxiva
xinxivas
xenxiva
sinxivas
senxiva
enxivas
enxías
ensivas
encivas
enciva
encía
183III220
Resultados de -G- intervocálico latino
Lat. AUGŬSTU > agosto
agosto
184III222
Resultados de -G- intervocálico latino
Lat. ĚGO > eu
eu
eo
185III222
Resultados de -G- intervocálico latino entre vocais palatais
Lat. DĬGĬTU > dedo ~ dido ~ deo ~ dío
dío
dido
deo
dedo
186III224
Resultados de -G- intervocálico latino entre vocais palatais
Lat. VĪGĬNTĪ > vinte
vinte
veite
veinte
187III224
Resultados de -G- intervocálico latino seguido de vocal palatal
Lat. FERRŪGĬNE > ferruxe; Lat. FULLŪGĬNE > fuluxe
fuluxe
ferruxe
ferrullo
188III226
Realizacións de /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQŬA > auga
auga
189III226
Realizacións de /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. ĚQUA > egua
egua
190III228
Realización do /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQUĬLA > aguia
aguia
191III228
Realización do /g/ procedente de -K- no grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. ALIQUEM > alguén
alguén
192III230
Resultados de F- inicial latino
Lat. FĬCĀTU > figado; lat. FŎLĬA > folla; lat. FŎNTE > fonte; lat. FAME > fame
fonte
folla
fígado
fame
193III232
Resultados de S- inicial latino
Lat. SŎMNU > sono; Lat. SŌLU > só
sono
194III232
Resultados de S- inicial latino (palatalizacións anómalas)
Lat. SAPŌNE > xabón
xabón
195III234
Resultados de -S- intervocálico latino
Lat. CASA > casa
casa
196III234
Realizacións de S implosivo ante consoante sonora
Gal. as vacas
as vacas
197III236
Realizacións de S implosivo ante consoante sonora
Gal. desde
dindes de
desde
dendes de
198III236
Realizacións de S implosivo ante consoante sonora
Gal. os dedos
os dedos
199III238
Realizacións de S implosivo ante consoante G
Gal. os gatos
os gatos
200III238
Realizacións de S implosivo ante consoante G
Gal. desgusto
desgusto
201III240
Realizacións de S implosivo ante consoante nasal
Gal. mesmo
mesmo
202III242
Realizacións de S implosivo ante consoante nasal
Gal. limosna
limosna
esmola
203III242
Realizacións de S implosivo ante consoante fricativa xorda
Gal. esfolar
esfolar
204III244
Realizacións de S implosivo ante consoante fricativa xorda
Gal. as flores
as flores
205III244
Realizacións de S implosivo ante consoante vibrante múltiple
Gal. as ramas
os ramallos
as ramas
206III246
Realizacións de S implosivo ante consoante palatal lateral
Gal. démoslle
dímolle
démoslle
207III246
Realizacións de S implosivo ante consoante fricativa palatal xorda
Gal. os xerros
os xerros
208III248
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. GERMANA > irmá
irmana
irmán
irmá
209III248
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. LANA > la
lana
lan
laa
la
210III250
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. RANA > ra
ren
rana
ran
raa
ra
arral
211III250
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. (MALA)MATTIANA > mazá
mazán
mazá
manzana
manzá
212III252
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. MANEĀNĀ > mañá
mañana
mañán
mañaa
mañá
213III252
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANÁ-)
Lat. GANĀTU > gando
gao
gando
ganado
gado
214III254
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANÁ-)
Lat. CANĀLE > canle
quenlle
quenlla
quelle
quella
canlón
canlleiro
canleiro
canleira
canle
canal
callella
calixa
calexa
calella
calela
caleiro
caleira
cale
cala
cal
215III256
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANA)
Lat. SABĂNA > saba
sáboa
sabo
sabeno
sábena
sabela
sabanela
sábana
sabán
saba
216III258
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. GERMĀNU > irmán
irmou
irmau
irmao
irmano
irmán
irmá
217III260
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. PLANU > chan
chou
chau
chao
chan
cha
218III260
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. MANU > man
mou
mau
mao
mano
man
ma
219III262
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. VERANU > verán
verau
verao
verano
verán
verá
220III262
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANU)
Lat. ŌRFHĂNU > orfo
orfo
orfiño
órfano
huérfano
221III264
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANU)
Lat. ŎRGĂNU > orgo
orgo
órgano
orgadeiro
222III264
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNES)
Gal. folgazáns
folgazás
folgazáns
folgazanhes
folgazanes
folgazais
folgazaes
223III266
Resultados de -N- intervocálico latino (-ANÉ-)
Lat. *AMANESCĚRE > amañecer
amencer
ameicer
amañecer
amannecer
amanecer
amancer
amaecer
224III266
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNA)
Lat. PLĒNA > chea
llena
chía
chena
chea
225III268
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNA)
Lat. COLMĒNA > colmea
colmena
226III268
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNA)
Lat. AVĒNA > avea
avía
avena
avea
227III270
Resultados de -N- intervocálico (-ENÁ-)
Prerromano *SENARA > seara
senara
seara
228III270
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÁ-)
Lat. DENĀRIU > diñeiro
diñeiro
cartos
229III272
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNE-)
Lat. BĚNES > bens
bes
bens
230III272
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNE-)
Lat. *TĚNENT > teñen
veñen
vén
tienen
tian
teñen
ten (teñen)
tein (teñen)
tei (teñen)
231III274
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÉ-)
Lat. GENĚSTA > xesta
xiesta
xiensta
xiasta
xesta
xasta
232III276
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÉ-)
Lat. TENĒTE, TENĒTIS > tende(s), tede(s)
tide(s)
tenei(s)
tende(s)
tei(s)
tede(s)
233III276
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNES)
Lat. TĚNES > tes
tiene
tes
teis
234III278
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÉNIS)
Lat. VĚNĬS > vés
vienes
vés
vens
veis
235III278
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÚ-)
Lat. GENŬCULU > xeonllo
xonllo
xollo
xoenllo
xoello
xionllo
xeonllo
xeollo
rodilla
236III280
Resultados de -N- intervocálico latino (-ENÚ-)
Lat. FENŬCŬLU > fiúncho
funcho
fonollo
fiúncho
fionllo
fiollo
feollo
as vacas
237III280
Resultados de -N- intervocálico latino (-MINE)
Lat. HŎMĬNE > home
home
238III282
Resultados de -N- intervocálico latino (-MINE)
Lat. VĪMĬNE > vime
vime
vimbio
239III282
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNA)
Lat. MATER+ĪNA > madriña
madriño
madriña
madrina
madría
240III284
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNA)
Lat. FARĬNA > fariña
fariño
fariña
farina
faría
241III284
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNA)
Lat. GALLĪNA, MĬNNĪNA, FALCĪNA > galiña, meniña, fouciña
vecía
tardía
ratía
nenía
meniña
menía
melecía
meicía
malía
galiña
galía
fouciña
foucía
242III286
Resultados de -N- intervocálico latino (-INÁ-)
Lat. *COCĪNARE > cociñar
cociñar
cocinar
243III286
Resultados de -N- intervocálico latino (prefixo IN + A)
Lat. IN+ADDERE > engadir
ennadir
engadir
anidir
angidir
angadir
anadir
adir
244III288
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNES)
calcetíns
escarpiños
calcetíus
calcetís
calcetíos
calcetíns
calcetines
245III290
Resultados de -N- intervocálico latino (-INÍ-)
Lat. vg. *CĬNĪSĬA > cinza ~ cinsa
ciza
cisa
cinza
cinsa
borralla
246III290
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNOS)
Lat. VĪCĪNOS > veciños
vecíus
vecíos
veciños
247III292
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNU)
Lat. LĪNU > liño
liño
lino
lin
248III294
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNU)
Lat. VĪCĪNU > veciño
vecíu
veciño
vecino
vecín
249III294
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÍNU)
Lat. MOLĪNU > muíño
muño
muíño
muín
molino
molín
250III296
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNA)
Lat. BŎNA > boa
buena
búa
boa
251III296
Resultados de -N- intervocálico (-ÓNA)
Prerromano *BORŌNA > broa
broña
brona
broa
boroña
borona
252III298
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNES)
Lat. -ŌNES > -óns
pregóns
pantalós
pantalóns
pantaloes
municiós
municións
mamóns
cordóns
collós
collóns
chupóns
bos
bons
bones
bois
253III298
Resultados de -N- intervocálico latino (-ONÉ-)
Lat. PŌNĒTIS, PŌNĒTE > poñede(s), ponde(s)
puñei
puñede(s)
puedes
puede
poñendes
poñeis
poñede(s)
poneis
ponde(s)
poeis
poedes
podes
boroñe
254III300
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNOS)
Lat. BŎNOS > bos
bus
buenos
bous
bos
boos
bois
255III302
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÓNU)
Lat. BŎNU > bo
bueno
bon
bo
256III302
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNA)
Lat. LŪNA > lúa
luna
lúa
257III304
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNA)
Lat. ŪNA > unha
unha
una
úa
258III304
Resultados de -N- intervocálico latino (-UNÁ)
Lat. FŪNĀRIU > fungueiro
fuñeiro
fungueiro
fumeiro
fueiro
estadullo
259III306
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNE)
Lat. LŪNES > luns
uns
lus
luns
lunes
luis
260III306
Resultados de -N- intervocálico latino (-UNÍ-)
Lat. CŬNĬCULU > coello
cuello
conexo
conejo
coenllo
coello
261III308
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÚNU)
Lat. ŪNU > un
un
262III308
Casos de repercusión de nasais
Lat. NĪDU > niño ~ nío
nío
niño
nino
nido
263III310
Casos de repercusión de nasais
Lat. MĚA > mía ~ miña
miña
mía
264III310
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. EXCADESCĚRE > esquecer ~ esquencer
esquencer
esqueicer
esquecer
escaicer
265III312
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. PŬLLA > póla ~ ponla
ponla
póla
266III312
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. MALLĚU > mallo ~ manle
manllo
manlle
manle
mallo
malle
male
mal
267III314
Resultados de L- inicial latino
Lat. LACTE > leite
lleite
leite
268III316
Resultados de L- inicial latino
Lat. LŪCTA > loita
sin color
que ten mal color
loita
lloita
colmía
269III316
Resultados de L- inicial latino
Lat. LŬMBU > lombo
lombo
llombo
270III318
Resultados de L- inicial latino
Lat. LŬPU > lobo
lobo
llobo
271III318
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. PALA > pa
peira
pala
paira
paila
pa
272III320
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. *CALAPACCIA > cabaza
calabaza
cabaza
273III320
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. CALĚNTE > quente ~ calente
quente
caliente
calente
274III322
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. CAELUM > ceo
cielo
ceu
ceo
cen
celo
ceio
275III322
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. MŎLA > moa
muela
mola
moa
mo
276III324
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. VŎLĀRE > voar
volar
voar
engalar
277III324
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. SŌLU > só
solo
soio
278III326
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. CŎLŬBRA > lat. vg. *COLOBRA > cobra
quiobra
culuebra
culobra
cuebra
croba
crioba
colobra
cobra
andar de culo
279III326
Resultados de -L- intervocálico latino
Lat. PALŬMBU > pombo
torcaza
pombo
pomba
palombo
palomba
paloma
280III328
Resultados de -L final latino
Lat. MĚL > mel
mel
281III328
Casos de presencia de R non etimolóxico en interior de palabra
Lat. SAPŌNE > xabón ~ xabrón
xabrón
xabón
282III330
Resultados da consoante xeminada latina -SS-
Lat. ŎSSU > óso
óso
283III330
Resultados da consoante xeminada latina -SS-
Lat. MASSA > masa
masa
284III332
Resultados da consoante xeminada latina -SS- (palatalizacións anómalas)
Lat. vg. VESSĪCA > vexiga
vexiga
285III332
Resultados da consoante xeminada laina -SS- (palatalizacións anómalas)
Lat. PASSĚRU > paxaro
páxaro
paxaro
paixaro
286III334
Resultados da consoante xeminada latina -NN-
Lat. ANNU, PANNU > ano, pano
pañuelo
paño
pano
año
ano
287III334
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. CABALLU > cabalo
cabalo
caballo
288III336
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. CEPULLA > cebola
cebolla
cebola
289III336
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. VALLE > val
valle
valiño
valiña
vale
val
vagoada
290III338
Resultados da consoante xeminada latina -LL-
Lat. FŎLLE > fol
fuelle
folle
foleco
fole
fol
291III338
Resultados do grupo latino -PR- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. CAPRA > cabra
craba
cabra
292III340
Resultados do grupo latino -PR- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. tardío CAPRĪTU (con influencia do suf. -ITTU) > cabrito
cabrito
cabirto
293III340
Resultados do grupo latino -PR- en interior de palabra
Lat. CAPRA (+ uxa) > cabuxa
cabuxa
294III342
Resultados do grupo latino -BR- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. CŎLŬBRA > lat. vg. * COLOBRA > cobra
quiobra
culuebra
culebra
cuebra
crógoba
croba
crioba
colobra
cóbrega
cobra
295III342
Resultados do grupo latino -TR- en interior de palabra
Lat. CUM + PATRE > compadre
compadre
296III344
Resultados do grupo latino -TR- en interior de palabra
Lat. MATRE + -ĪNA > madriña
madriña
297III346
Resultados do grupo latino -TR- en interior de palabra
Lat. PATRE + -INU > padriño
padriño
298III346
Resultados do grupo latino -DR- en interior de palabra
Lat. vg. *CATHEDRĪLE ou *QUATHEDRĪLE > cadril
cadril
299III348
Resultados do grupo latino -DR- en interior de palabra
Lat. QUADRAGĬNTA > lat. vg. *QUARAGĬNTA > corenta
corenta
300III348
Resultados do grupo latino KR- inicial (casos de metátese)
Lat. CRĚPARE > quebrar ~ crebar
querbar
quebrarse
quebrar
crebarse
crebar
301III350
Resultados do grupo KR- inicial
Célt. CRŎDIOS > coio ~ croio
croio
coio
302III352
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLŬMBU > chumbo
promo
plomo
pesa como o chumbo
chumbo
chumbeira
chumbar
chumbada
chumba
chombo (da rede)
chombo
chombar
chombadas
chombada
achombo
303III354
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLANU > chan
llano
chanada
chan
chaira
304III354
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLANTAGINE > chantén ~ chantaxe
tantaxe
sanchace
llentén
llantén
lentén
lantén
chantén
chantaxe
305III356
Resultados do grupo latino PL- inicial (tratamento culto ou semiculto)
Lat. PLATTU > prato
prato
plato
306III356
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLUVIA > chuvia
chuvia
307III358
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLĬCARE > chegar
chegar
308III358
Resultados do grupo latino PL- inicial
Lat. PLORARE > chorar
chorar
309III360
Resultados do grupo latino -PL- en interior de palabra
Lat. tardío DŬPLARE > dobrar ~ doblar
doprar
doplar
dobrar
dobra
doblar
dobla
310III362
Resultados do grupo BL- inicial
Xerm. BLANK > branco
só o brazo
blanco
311III364
Resultados do grupo secundario –B’L- en interior de palabra
Lat. FABŬLARE > falar
falar
fablar
312III364
Resultados do grupo latino KL- inicial
Lat. CLAMARE > chamar
llave
chave
313III366
Resultados do grupo latino KL- inicial
Lat. CLAVE > chave
chamar
314III366
Resultados do grupo latino KL- inicial (tratamento culto ou semiculto)
Lat. CLAVU > cravo
cravo
clavo
315III368
Resultados do grupo secundario -K’L- condicionados polo resultado de -N- intervocálico na sílaba anterior
Lat. FENŬCŬLU > fiúncho ~ fionllo ~ fiollo
fonollo
fiúnxo
fiúnle
fiúncho
fionllo
fiollo
316III368
Resultados do grupo secundario –K’L- en interior de palabra
Lat. ŎCŬLU > ollo
ollo
ogho
317III370
Resultados do grupo latino GL- inicial
Lat. GLANDE > landra
llandra
landra
bolota
belota
bellota
bailote
abelotas
318III372
Resultados do grupo latino GL- inicial
Lat. GLARĚA > leira
lleira
leira
319III374
Resultados do grupo latino GL- inicial
Lat. GLIRIONE > leirón ~ lirón ~ lirio
llirón
lirón
lirio
leirón
320III374
Resultados do grupo latino FL- inicial
Lat. FLAGRARE > cheirar
cheirar
321III376
Resultados do grupo latino FL- inicial (tratamento culto ou semiculto)
Lat. FLŌRE > flor
fror
frolecer
frol
florecer
florear
floreado
flor
churir
chur
chovar
chorear
chorea
chor
322III376
Resultados do grupo latino -PT- en interior de palabra
Lat. SĚPTE > sete
sete
323III378
Resultados do grupo latino -PT- en interior de palabra
Lat. BAPTISMU > bautismo
boutismo
bautismo
324III378
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. FACTU > feito
feito
325III380
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. RECTA > recta
rezta
reuta
reta
recta
326III380
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. NŎCTE > noite
nunte
nuite
nueite
noute
noite
327III382
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. ŎCTO > oito
uito
oito
ocho
diecioito
dezaocho
deciocho
328III382
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. OCTŌBER > outubro
oztubro
outubro
otubro
329III384
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. LŪCTA > loita
lutia
luta
luitia
luita
louta
loita
330III386
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. TRŬCTA > troita
trutia
truta
truita
troita
331III386
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. FRŪCTA > froita
fruta
fruita
froita
332III388
Resultados do grupo latino -KT- en interior de palabra
Lat. EXSŪCTU > enxoito
enxuto
enxutio
enxuito
enxoito
333III388
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. AXE > eixe
eixe
334III390
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. FRAXĬNU > freixo
freixo
freixeira
335III390
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. CŎXA > cuxa
cusa
coxa
336III392
Resultados do grupo latino -KS- en interior de palabra
Lat. BŬXU > buxo ~ boxe
buxo
boxe
boghe
337III392
Resultados do grupo latino -GN- en interior de palabra
Lat. AGNU > año
año
338III394
Resultados do grupo latino -GN- en interior de palabra
Lat. COGNŌSCĚRE > coñecer
coñocer
coñecer
conocer
conecer
339III394
Resultados do grupo latino -GN- en interior de palabra
Lat. PŬGNU > puño
puño
340III396
Resultados do grupo latino -MN- en interior de palabra
Lat. SŎMNU > sono
sueño
sono
341III396
Resultados do grupo latino -LP- en interior de palabra precedido de A
Lat. TALPA > toupa
toupo
toupa
tópia
tópea
topa
tiopo
tiopa
teupua
teupa
teipa
342III398
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. ALTU > alto
alto
343III400
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. ALTARIU > outeiro
outeiro
eiteiro
altario
344III400
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. SALTU > souto
souto
345III402
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de A
Lat. ALTERU > outro
outro
oitro
autro
346III402
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de Ŭ
Lat. MŬLTU > moito
muto
mutio
muncho
moito
347III404
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de Ŭ
Lat. CŬLTĚLLU > coitelo
cutielo
cutelo
coutelo
coitelo
348III406
Resultados do grupo latino -LT- en interior de palabra precedido de Ŭ
Lat. VŬLTŬRE > voitre
vutrio
vutre
vuitre
vuiter
vuite
vrute
vruite
vroite
voutre
voitre
vóitera
349III406
Resultados do grupo latino -LK- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. CALCE > couce
couce
coice
350III408
Resultados do grupo latino -LK- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. FALCE + -INA > fouciña
fouciña
foiciña
351III408
Resultados do grupo latino -LK- en interior de palabra seguido de vocal velar
Lat. SŬLCU > suco
surco
suco
sucar
suca
352III410
Resultados do grupo secundario -L’K- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. *ULICES > urce(s) ~ uce(s)
ursias
urces
uces
353III412
Resultados do grupo latino -LG- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. MULGĚRE > muxir
muxir
muñir
munxer
mungo
munga
muncir
monxir
moncer
mo(n)xer
354III414
Resultados do grupo latino ST- inicial
Lat. STARE > estar
tar
estar
355III416
Resultados do grupo latino ST- inicial
Lat. STĒLLA > estrela
estrela
356III416
Resultados do grupo latino -SK- seguido de vocal palatal
Lat. FASCE > feixe
feixe
357III418
Resultados do grupo latino -SK- seguido de vocal palatal
Lat. PĬSCE > peixe
pez
pexela
pexe
peixe
358III420
Resultados do grupo latino -SK- seguido de vocal palatal nos verbos latinos en –SCĚRE
Lat. EXCADESCĚRE > esquecer
esquecer
359III420
Resultados do grupo latino -RS- en interior de palabra
Lat. ŬRSU > oso
urxo
urso
oso
360III422
Resultados do grupo latino -RS- en interior de palabra
Lat. PĚRSĬCU > pexego
priesco
prexigueiro
préxego
prexego
présego
presego
préixigo
pexigueiro
pexegueiro
péxego
pexego
pésego
pesego
pesco
pérxigo
pérxego
perxego
alpréchego
361III422
Resultados do grupo latino -NS- en interior de palabra
Lat. MĒNSA > mesa
mesa
362III424
Resultados do grupo secundario -R’L- en interior de palabra (casos de metátese)
Lat. MĚRŬLA > merlo ~ melro
mermo
merlo
merbo
melro
363III424
Resultados do grupo latino -MB- en interior de palabra
Lat. LAMBĚRE > lamber
lamber
364III426
Resultados do grupo latino -MB- en interior de palabra
Lat. LŬMBU > lombo
lomo
lombo
365III426
Resultados do grupo latino -MB- en interior de palabra
Lat. PALŬMBU > pombo
pombo
paloma
366III428
Resultados do grupo latino -NK- en interior de palabra seguido de vocal velar
Lat. IŬNCU > xunco
xungo
xunco
367III430
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de A
Gal. palangana (de orixe incerta)
palangana
palancana
368III430
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de A
Lat. *ANGA > angazo
angazo
ancazo
369III432
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de vocal velar
Lat. FŬNGU > fungo
funqueiro
fungo
funcón
funco
370III432
Resultados do grupo latino -NG- en interior de palabra seguido de vocal palatal
Lat. IǓNGĚRE > xunguir
xunquir
xunguir
xungo
xunga
alludar
371III434
Resultados do grupo secundario -N’G- con G procedente da sonorización de -K-
Lat. DOMĬNĬCU > domingo
domingo
dominco
372III434
Resultados do grupo latino -PJ- en interior de palabra
Lat. SAPIA > saiba
sepia
sepa
seipa
seba
saipa
saiba
sabia
saba
373III436
Resultados do grupo latino -TJ- en interior de palabra
Lat. PŬTĚU > pozo
puzo
pozo
374III436
Resultados do grupo latino -BJ- en interior de palabra
Lat. RŬBĚU > rubio ~ roibo
rubo
rubio
roibo
375III438
Resultados do grupo -BJ- en interior de palabra
Gal. sarabia ~ saraiba
xerbeada
saraiba
sarabia
sarabela
sarabeada
sarábea
376III438
Resultados do grupo latino -VJ- en interior de palabra
Lat. FOVEU > foxo
goxo
goio
foxo
foso
foio
foco
focho
377III440
Resultados do grupo latino -VJ- en interior de palabra
Lat. CAVĚA > gabia
gaiba
gabia
gábea
378III442
Resultados do grupo latino -VJ- en interior de palabra
Lat. PLŬVĬA > chuvia
chuvia
chuva
choiva
379III442
Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra
Lat. RADIA > raia
rexeirada
reola
reixada
reiola
reeiro
razado
razadiña
razada
raza
raxiña
raxeiro
raxeirada
raxeira
raxeada
raxada
raxa
raseira
rasada
raoliña
raola
ralloladía
rallolada
rallola
rallada
raixeira
raioliña
raioladía
raiolada
raiola
raio
raíña
raiada
raia
raela
raeiro
raeirada
raeira
raceira
arraiolo
380III444
Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra
Lat. HŎDIE > hoxe
huxe
hoxe
honxe
hoixe
381III446
Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra
Lat. ADIŪTĀRE > axudar
axudar
382III446
Resultados do grupo latino -GJ- en interior de palabra
Lat. CORRĬGĬA > correa
correia
correa
383III448
Resultados do grupo latino -GJ- en interior de palabra
Lat. FAGĚA > faia
falla
faia
384III448
Resultados do grupo latino -SJ- en interior de palabra
Lat. CASEU > queixo
queso
queixo
385III450
Resultados do grupo latino -SJ- (casos de asimilación e disimilación)
Lat. vg. *CĬNĪSĬA > cinsa ~ cinza
cinza
cinsa
386III450
Resultados do grupo latino -MJ- en interior de palabra
Lat. VĬNDĒMIA > vendima
vendimia
vendimar
vendima
vendear
387III452
Resultados do grupo latino -NJ- en interior de palabra
Lat. ARANĚA > araña
arañón
araña
388III454
Resultados do grupo latino -NJ- en interior de palabra
Lat. CASTANĚA > castaña
castiñeiro
castaño
castañeiro
castaña
castañ-
389III454
Resultados do grupo latino -LJ- en interior de palabra
Lat. FŎLĬA > folla
folla
390III456
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. ARĚA > eira
eira
aira
391III458
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. RĪPARIA > ribeira
zodeira
sementeira
ribera
ribeira
riacheira
regueira
paneira
ladeiras
392III458
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. CŎRĬU > coiro
cuiro
cuero
cueiro
couro
coiro
393III460
Resultados do grupo latino -RJ- en interior de palabra
Lat. -ŌRIU, -ŌRIA > -oiro (rascadoiro), -oira (devandoira)
rascaduiro
rascadouro
rascadoiro
debanduira
debandoura
debandoira
394III460
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A acentuado
Lat. QUATTUOR > catro
cuatro
catro
395III462
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A acentuado
Lat. QUANDO > cando
cuando
condo
cando
396III462
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A
Lat. QUADRAGĬNTA > corenta
cuorenta
cuarenta
corenta
coarenta
397III464
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de A
Lat. vg. *CATHEDRILE ou *QUATHEDRILE (atraído pola familia de QUADRUS) > cadril
quedril
cuedril
cuadril
codril
coadril
cadril
398III464
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de O acentuado
Lat. QUŌMŎDO > como
como
399III466
Resultados do grupo latino KW- inicial seguido de O
Lat. QUŎTTID- > (de)cote ~ cotío
decote
cutío
cotío
cote
400III466
Resultados do grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQŬA > auga
augua
auga
agua
ágoa
401III468
Resultados do grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. AQUĬLA > aguia
aiga
águila
aguia
402III468
Resultados do grupo latino -KW- en interior de palabra
Lat. ĚQUA > egua
egua
égoa
403III470
Resultados do grupo latino -STR- en interior de palabra
Lat. MAGĬSTRU > mestre
mestre
maestro
maeso
maese
404III472
Resultados do grupo latino -STR- en interior de palabra
Lat. NŎSTRU, VŎSTRU > noso, voso
voso
noso
405III472
Resultados do grupo latino -NFL- en posición forte interior de palabra
Lat. ĬNFLARE > inchar
inchar
406III474
Resultados do grupo secundario -NK’L- en interior de palabra
Lat. tardío CŎNCHŬLA > cuncha ~ concha
cuncha
concha
407III474
Resultados do grupo secundario -NG’L- en interior de palabra
Lat. ŬNGŬLA > uña
uñete
uñanco
uña
unlleiro
unlla
ulleiro
presunllos
pezuño
pezuña
pezuncho
pesuño
pesuña
408III476
Resultados do grupo latino -TTJ- en interior de palabra
Lat. (MALA)MATTIANA > mazá
mazá
409III478
Resultados do grupo latino -TTJ- en interior de palabra
Lat. *MUTTIU > mozo
mozo
bon mozo
410III478
Resultados do grupo latino -KKJ- en interior de palabra
Lat. POST CŎCCEU > pescozo
pescuezo
pescozo
pescocio
411III480
Resultados do grupo latino -KKJ- en interior de palabra
Lat. BRACCHIU > brazo
brazo
412III480
Resultados do grupo latino -SSJ- en interior de palabra
Lat. vg. *BASSIARE > baixar
baxar
baixar
413III482
Resultados do grupo latino -SSJ- en interior de palabra
Lat. RŬSSĚU > roxo
roxo
414III482
Resultados do grupo latino -STJ- en interior de palabra
Lat. BĒSTIA > besta
bestia
besta
415III484
Resultados do grupo latino -STJ- en interior de palabra
Lat. BĒSTIU > bicho
bicho
416III484
Resultados do grupo latino -SKJ- en interior de palabra
Lat. FASCĬA > faixa
faxa
faja
faixa
fainxa
417III486
Resultados do grupo latino -NDJ- en interior de palabra
Lat. VERECŬNDĬA > vergonza
vergoña
vergonza
418III486
Resultados do grupo latino -RDJ- en interior de palabra
Lat. vg. *ADMŎRDIARE > almorzar
almorzar
419III488
Resultados do grupo latino -RKW- en posición forte seguido de vocal palatal en interior de palabra
Lat. TŎRQUĒRE > torcer
torcer
420III488
Metátese consonántica en grupo de consoante + líquida
Gal. pobre / probe
probres
probes
probe
porbres
pobres
pobre
421III490
Metátese consonántica en grupo de consoante + líquida (véxanse os mapas de cobra, cabra, cabrito, crebar)
cobra/croba; crebar / quebrar; cabra / craba; cabrito / cabirto
quebrar
croba
crebar
craba
cobra
cabrito
cabra
cabirto
422III490
Metátese consonántica
Gal. fígado-fégado / fídago-fédago
hígado
fígado
fídago
fégado
fédago
423III492

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883