logo sli

Corpus CTG - Corpus Técnico do Galego

Composición do CTG


Pescudas no CTG Galnet - WordNet do Galego Corpus Paralelo CLUVI Corpus SensoGal


Corpus Técnico do Galego (17.984.638 palabras) - Seccións:
  • Corpus GALEX de textos xurídico-administrativos en galego (2.780.377 palabras) [Composición]
  • Corpus XIGA de textos de informática e telecomunicacións en galego (2.865.835 palabras) [Composición]
  • Corpus AUGA de textos de ecoloxía e ciencias ambientais en galego (3.000.346 palabras) [Composición]
  • Corpus ACHEGA de textos de economía en galego (2.262.543 palabras) [Composición]
  • Corpus SOGAL de textos de socioloxía en galego (2.698.976 palabras) [Composición]
  • Corpus MEDIGAL de textos de medicina en galego (4.376.561 palabras) [Composición]


Corpus GALEX de textos xurídico-administrativos en galego

[G001]
LEI 1 /2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil. - http://www.boe.es
[G002]
LEI ORGÁNICA 19 /2003, do 23 de decembro, de modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial. - http://www.boe.es
[G003]
REAL DECRETO 658/2001, do 22 de xuño, polo que se aproba o Estatuto Xeral da Avogacía Española. - http://www.boe.es
[G004]
Constitución Europea (proxecto) - http://www.constitucioneuropea.es
[G005]
Estatuto de Autonomía de Galicia - http://www.xunta.es/estatuto
[G006]
Constitución - http://www.constitucion.es/constitucion/lenguas/gallego.html
[G007]
REAL DECRETO 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. - http://www.boe.es
[G008]
LEI 2/2004, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2005. - http://www.boe.es
[G009]
LEI 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social. - http://www.boe.es
[G010]
LEI 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro. - http://www.boe.es
[G011]
LEI Xeral Tributaria. - http://www.boe.es
[G012]
REAL DECRETO 1777/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre sociedades. - http://www.boe.es
[G013]
REAL DECRETO 1775/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas. - http://www.boe.es
[G014]
REAL DECRETO 304/2004, do 20 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de plans e fondos de pensións. - http://www.boe.es
[G015]
REAL DECRETO LEXISLATIVO 6/2004, do 29 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados. - http://www.boe.es
[G016]
REAL DECRETO 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas. - http://www.boe.es
[G017]
LEI 22/2003, do 9 de xullo, concursal. - http://www.boe.es
[G018]
REAL DECRETO 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda. - http://www.boe.es
[G019]
LEI 13/2005, do 1 de xullo, pola que se modifica o Código civil en materia de dereito a contraer matrimonio. - http://www.boe.es
[G020]
REAL DECRETO 2393/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social. - http://www.boe.es
[G021]
LEI ORGÁNICA 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. - http://www.boe.es
[G022]
LEI 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. - http://www.boe.es
[G023]
Estatuto de traballadores - http://www.avogacia.org
[G024]
REAL DECRETO LEI 10/2005, do 20 de xuño, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos producidos no sector agrario pola seca e outras adversidades climáticas. - http://www.boe.es
[G025]
LEI 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro. - http://www.boe.es
[G026]
REAL DECRETO 1866/2004, do 6 de setembro, polo que se aproba o Plan Nacional de Asignación de Dereitos de Emisión, 2005-2007. - http://www.boe.es
[G027]
REAL DECRETO 1892/2004, do 10 de setembro, polo que se ditan normas para a execución do Convenio internacional sobre a responsabilidade civil derivada de danos debidos á contaminación das augas do mar por hidrocarburos. - http://www.boe.es
[G028]
REAL DECRETO 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ó ozono no aire ambiente. - http://www.boe.es
[G029]
LEI 43/2003, do 21 de novembro, de montes. - http://www.boe.es
[G030]
LEI 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. - http://www.boe.es
[G031]
LEI 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal. - http://www.boe.es
[G032]
LEI 6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental. - http://www.boe.es
[G033]
LEI 10/1998, do 21 de abril, de residuos. - http://www.boe.es
[G034]
REAL DECRETO 944 /2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Plan técnico nacional da televisión dixital terrestre. - http://www.boe.es
[G035]
REAL DECRETO 424/2005, do 15 de abril, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios. - http://www.boe.es
[G036]
REAL DECRETO 2296/2004, do 10 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre mercados de comunicacións electrónicas, acceso ás redes e numeración. - http://www.boe.es
[G037]
LEI 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións. - http://www.boe.es
[G038]
LEI 34/2002, do 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e de comercio electrónico. - http://www.boe.es
[G039]
LEI ORGÁNICA 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. - http://www.boe.es
[G040]
REAL DECRETO LEI 14/1999, do 17 de setembro, sobre sinatura electrónica. - http://www.boe.es
[G041]
REAL DECRETO 754/2005, do 24 de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea. - http://www.boe.es
[G042]
LEI 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial. - http://www.boe.es
[G043]
LEI 17/2001, do 7 de decembro, de marcas. - http://www.boe.es
[G044]
LEI 3/ 2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado. - http://www.boe.es
[G045]
LEI 48/2003, do 26 de novembro, de réxime económico e de prestación de servicios dos portos de interese xeral. - http://www.boe.es
[G046]
LEI 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde. - http://www.boe.es
[G047]
LEI 17/2005, do 19 de xullo, pola que se regula o permiso e a licenza de condución por puntos e se modifica o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguranza viaria. - http://www.boe.es
[G048]
REAL DECRETO 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade vial, aprobado polo Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo. - http://www.boe.es
[G049]
LEI 11/1999, do 21 de abril, de modificación da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e outras medidas para o desenvolvemento do goberno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade vial e enmateria de augas. - http://www.boe.es
[G050]
REAL DECRETO 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do sector ferroviario. - http://www.boe.es
[G051]
LEI ORGÁNICA de universidades. - http://www.boe.es
[G052]
LEI ORGÁNICA 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación. - http://www.boe.es
[G053]
DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G054]
Lei 4/2005, do 17 de marzo, de modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G055]
Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G056]
Orde do 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior de formación profesional específica. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G057]
Lei 13/2004, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G058]
Orde do 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior de formación profesional específica. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G059]
Decreto 20/2005, do 3 de febreiro, de desenvolvemento da Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G060]
Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se regulan as probas de acceso á universidade para os alumnos e as alumnas que cursaron as ensinanzas de bacharelato previstas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G061]
Decreto 6/2005, do 7 de xaneiro, polo que se regula o Observatorio Galego de Educación Ambiental. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G062]
Decreto 202/2004, do 9 de setembro, polo que se dispón que cese José Mª Hernández Cochón como conselleiro de Sanidade - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G063]
Resolución do 29 de xullo de 2004, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se autoriza e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada L.M.T. Puga-Quenlle, no concello de Toén (Ourense). - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G064]
Orde do 6 de agosto de 2004 pola que se recoñece e declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación para o Avance Científico da Veterinaria en Galicia. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G065]
Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G066]
Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G067]
Decreto 199/2004, do 29 de xullo, polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G068]
Decreto 191/2004, do 29 de xullo, de establecementos de turismo rural. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G069]
Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G070]
Decreto 148/2004, do 7 de xullo, polo que se regula a concesión de préstamos polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G071]
Lei 5/2004, do 8 de xuño, para a aplicación aos municipios de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela do réxime de organización dos municipios de gran poboación. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G072]
Orde do 28 de xuño de 2004 pola que se regula a autorización de establecemento e cambio de porto base de buques. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[G073]
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia. - http://www.xunta.es/dog


Corpus XIGA de textos de informática e telecomunicacións en galego

[X001]
Galicia hoxe, 28/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050228/Oceano_Internet/N55087.asp
[X002]
Galicia hoxe, 28/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050228/Oceano_Internet/N55089.asp
[X003]
Galicia hoxe, 28/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050228/Oceano_Internet/N55088.asp
[X004]
Galicia hoxe, 21/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050221/Oceano_Internet/N54538.asp
[X005]
Galicia hoxe, 21/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050221/Oceano_Internet/N54539.asp
[X006]
Galicia hoxe, 14/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050214/Oceano_internet/s24043.asp
[X007]
Galicia hoxe, 14/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050214/Oceano_Internet/N54068.asp
[X008]
Galicia hoxe, 07/02/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050207/Oceano_Internet/N53544.asp
[X009]
Galicia hoxe, 24/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050207/Oceano_Internet/N53546.asp
[X010]
Galicia hoxe, 24/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050124/Oceano_Internet/N52531.asp
[X011]
Docampo, D., 2004. http://www.gts.tsc.uvigo.es/~ddocampo/ONLINE/ccgtelec04.pdf
[X012]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X013]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X014]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X015]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X016]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X017]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X018]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X019]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X020]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X021]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X022]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X023]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X024]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X025]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X026]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X027]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X028]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X029]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X030]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X031]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X032]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X033]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X034]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X035]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X036]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X037]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X038]
Código cero, xaneiro 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel29.pdf
[X039]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X040]
Díxitos, xaneiro 2005 . http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X041]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X042]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X043]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X044]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X045]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X046]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X047]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X048]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X049]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X050]
Díxitos, xaneiro 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X051]
Díxitos, novembro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/2004/novembro04.pdf
[X052]
Díxitos, novembro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/2004/novembro04.pdf
[X053]
Díxitos, novembro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/2004/novembro04.pdf
[X054]
Díxitos, agosto 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X055]
Díxitos, agosto 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X056]
Díxitos, agosto 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X057]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X058]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X059]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003 . http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X060]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X061]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X062]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X063]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X064]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X065]
Díxitos. Anuario Cesga, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X066]
Díxitos, febreiro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X067]
Díxitos, febreiro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X068]
Díxitos, febreiro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X069]
Díxitos, febreiro 2004. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X070]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_Internet/N55574.asp
[X071]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_Internet/N55571.asp
[X072]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55572.asp
[X073]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55573.asp
[X074]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55575.asp
[X075]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55576.asp
[X076]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55577.asp
[X077]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55578.asp
[X078]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_Internet/N55579.asp
[X079]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55578.asp
[X080]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55580.asp
[X081]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55581.asp
[X082]
Galicia hoxe, 07/03/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050307/Oceano_internet/N55582.asp
[X083]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X084]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X085]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X086]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X087]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X088]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X089]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X090]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X091]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X092]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X093]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X094]
Fwwwrando, 09/03/05. http://fwwwrando.vieiros.com/
[X095]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4152
[X096]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=214
[X097]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/
[X098]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4151
[X099]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4156
[X100]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4150
[X101]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4148
[X102]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4147
[X103]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4146
[X104]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4145
[X105]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/
[X106]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/
[X107]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4144
[X108]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4143
[X109]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4142
[X110]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4141
[X111]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4140
[X112]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4139
[X113]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4136
[X114]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4135
[X115]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4133
[X116]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4133
[X117]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4129
[X118]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4128
[X119]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4127
[X120]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4126
[X121]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4124
[X122]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4121
[X123]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4119
[X124]
Código cero, marzo 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4115
[X125]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_Internet/N53041.asp
[X126]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_Internet/N53039.asp
[X127]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_Internet/N53038.asp
[X128]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_Internet/N53042.asp
[X129]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_Internet/N53037.asp
[X130]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_internet/N53035.asp
[X131]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_internet/N53036.asp
[X132]
Galicia hoxe, 31/01/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050131/Oceano_internet/N53040.asp
[X133]
Díxitos, novembro 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X134]
Díxitos, novembro 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X135]
Díxitos, novembro 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X136]
Díxitos, novembro 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X137]
Díxitos, novembro 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X138]
Díxitos, agosto, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X139]
Díxitos, agosto, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X140]
Díxitos, agosto, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X141]
Díxitos, agosto, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X142]
Díxitos, agosto, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X143]
Galicia hoxe, 17/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050117/Oceano_Internet/N52060.asp
[X144]
Galicia hoxe, 17/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050117/Oceano_Internet/N52061.asp
[X145]
Galicia hoxe, 17/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050110/Oceano_Internet/N51578.asp
[X146]
Galicia hoxe, 10/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050110/Oceano_Internet/N51578.asp
[X147]
Galicia hoxe, 10/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050110/Oceano_Internet/N51583.asp
[X148]
Galicia hoxe, 10/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050110/Oceano_Internet/N51584.asp
[X149]
Galicia hoxe, 10/01/2005. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050110/Oceano_internet/N51576.asp
[X150]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X151]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X152]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.htm
[X153]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X154]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X155]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X156]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X157]
Díxitos, xuño, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X158]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X159]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X160]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X161]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X162]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X163]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X0163]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X164]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X165]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X166]
Díxitos, marzo, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X167]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X168]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X169]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X170]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X171]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X172]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X173]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X174]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X175]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X176]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X177]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X178]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X179]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X180]
Díxitos, xaneiro, 2003. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X181]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica1.htm
[X182]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica2.htm
[X183]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica3.htm
[X184]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica4.htm
[X185]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica5.htm
[X186]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica6.htm
[X187]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica7.htm
[X188]
"Innovación tecnolóxica" en Galicia 2010, 2005. http://www.galicia2010.com/texto_innovación_tecnolóxica8.htm
[X189]
Isoc-gal.org, 2005. http://www.isoc-gal.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=72&mode=thread&order=0&thold=0
[X190]
Isoc-gal.org, 2005. http://www.isoc-gal.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=71&mode=thread&order=0&thold=0
[X191]
Isoc-gal.org, 2005. http://www.isoc-gal.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=66&mode=thread&order=0&thold=0
[X192]
Isoc-gal.org, 2005. http://www.isoc-gal.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=65&mode=thread&order=0&thold=0
[X193]
Isoc-gal.org, 2005. http://www.isoc-gal.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=63&mode=thread&order=0&thold=0
[X194]
Isoc-gal.org, 2005. http://www.isoc-gal.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=61&mode=thread&order=0&thold=0
[X195]
Asociación informática amigus, 2005 0 . http://www.amigus.org/web/archives/003288.php
[X196]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/003287.php
[X197]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/003286.php
[X198]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/003011.php
[X199]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/003010.php
[X200]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/002986.php
[X201]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/003293.php
[X202]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/003292.php
[X203]
Asociación informática amigus, 2005. http://www.amigus.org/web/archives/002972.php
[X204]
Asociación informática amigus,. http://www.amigus.org/web/archives/002933.php
[X205]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=695&Itemid=2
[X206]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=698&Itemid=2
[X207]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=77&Itemid=2
[X208]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X209]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=175&Itemid=2
[X210]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=142&Itemid=2
[X211]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=149&Itemid=2
[X212]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=151&Itemid=2
[X213]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=724&Itemid=2
[X214]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=183&Itemid=2
[X215]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=303&Itemid=2
[X216]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=354&Itemid=2
[X217]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=72&Itemid=2
[X218]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=9&Itemid=2
[X219]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=190&Itemid=2
[X220]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=81&Itemid=2
[X221]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=17&Itemid=2
[X222]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=95&Itemid=2
[X223]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=2
[X224]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=32&Itemid=2
[X225]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=37&Itemid=2
[X226]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=42&Itemid=2
[X227]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=44&Itemid=2
[X228]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=2
[X229]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=197&Itemid=2
[X230]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=248&Itemid=2
[X231]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=670&Itemid=2
[X232]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=689&Itemid=2
[X233]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=733&Itemid=2
[X234]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=4&Itemid=2
[X235]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=89&Itemid=2
[X236]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=73&Itemid=2
[X237]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=40&Itemid=2
[X238]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=732&Itemid=2
[X239]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=63&Itemid=2
[X240]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=16&Itemid=2
[X241]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=106&Itemid=2
[X242]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=118&Itemid=2
[X243]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=51&Itemid=2
[X244]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=253&Itemid=2
[X245]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=262&Itemid=2
[X246]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=58&Itemid=2
[X247]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=67&Itemid=2
[X248]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=586&Itemid=2
[X249]
Vieiros, 2005. http://www.vieiros.com/nova.php?Ed=1&id=40351
[X250]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=60&Itemid=2
[X251]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=59&Itemid=2
[X252]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=133&Itemid=2
[X253]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=237&Itemid=2
[X254]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=101&Itemid=2
[X255]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=119&Itemid=2
[X256]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=136&Itemid=2
[X257]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=230&Itemid=2
[X258]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=735&Itemid=2
[X259]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=734&Itemid=2
[X260]
Galicia hoxe, 21/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050321/Oceano_Internet/N56630.asp
[X261]
Galicia hoxe, 21/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050321/Oceano_Internet/N56635.asp
[X262]
Galicia Hoxe, 21/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050321/Oceano_Internet/N56634.asp
[X263]
Galicia Hoxe, 21/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050321/Oceano_Internet/N56631.asp
[X264]
Galicia Hoxe, 21/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050321/Oceano_internet/N56633.asp
[X265]
Galicia Hoxe, 28/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050328/Oceano_Internet/N57019.asp
[X266]
Galicia Hoxe, 28/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050328/Oceano_Internet/N57020.asp
[X267]
Galicia Hoxe, 28/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050328/Oceano_Internet/N57018.asp
[X268]
Galicia Hoxe, 28/03/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050328/Oceano_internet/N57016.asp
[X269]
Galicia Hoxe, 04/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050404/Oceano_Internet/N57536.asp
[X270]
Galicia Hoxe, 04/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050404/Oceano_Internet/N57540.asp
[X271]
Galicia Hoxe, 04/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050404/Oceano_internet/N57537.asp
[X272]
Galicia Hoxe, 04/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050404/Oceano_internet/N57538.asp
[X273]
Código cero, abril 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4264
[X274]
Código cero, abril 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4263
[X275]
Código cero, abril 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4262
[X276]
Código cero, abril 2005. http://www.codigocero.com/
[X277]
Código cero, abril 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=389
[X278]
Código cero, abril 2005. http://www.codigocero.com/
[X279]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=214
[X280]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4259
[X281]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4258
[X282]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4257
[X283]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4249
[X284]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4247
[X285]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4245
[X286]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4244
[X287]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4243
[X288]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4240
[X289]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4239
[X290]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4237
[X291]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4236
[X292]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4235
[X293]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4234
[X294]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4233
[X295]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4232
[X296]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4231
[X297]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4230
[X298]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4229
[X299]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/entrevista.php?ID=14
[X300]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/convidado.php?ID=18
[X301]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4268
[X302]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4266
[X303]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4265
[X304]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X305]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X306]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4254
[X307]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X308]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X309]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X310]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X311]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X312]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42020
[X313]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=5&id=36842
[X314]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X315]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X316]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X317]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X318]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X319]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X320]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X321]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X322]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X323]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X324]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X325]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X326]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X327]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X328]
Díxitos, abril, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/abril05_peq.pdf
[X329]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X330]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X331]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X332]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4276
[X333]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/index.php
[X334]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X335]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X336]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X337]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X338]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X339]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X340]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X341]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X342]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X343]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X344]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X345]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X346]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X347]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X348]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X349]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X350]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X351]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X352]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X353]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X354]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X355]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X356]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X357]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X358]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X359]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X360]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X361]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X362]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X363]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X364]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X365]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X366]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel31.pdf
[X367]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X368]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X369]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4294
[X370]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X371]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4290
[X372]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4289
[X373]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4288
[X374]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4285
[X375]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4284
[X376]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4282
[X377]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4281
[X378]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4280
[X379]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4278
[X380]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4277
[X381]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X382]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4298
[X383]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4297
[X384]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X385]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4327
[X386]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X387]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4325
[X388]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X389]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X390]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4330
[X391]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4329
[X392]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4324
[X393]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4323
[X394]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4322
[X395]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4321
[X396]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4320
[X397]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4319
[X398]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4318
[X399]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4333
[X400]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4331
[X401]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_Internet/N58532.asp
[X402]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_Internet/N58533.asp
[X403]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_Internet/N58538.asp
[X404]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_Internet/N58534.asp
[X405]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_Internet/N58537.asp
[X406]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_internet/N58535.asp
[X407]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_internet/N58536.asp
[X408]
Galicia hoxe, 18/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050418/Oceano_internet/N58539.asp
[X409]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_Internet/N58007.asp
[X410]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_Internet/N58008.asp
[X411]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_Internet/N58009.asp
[X412]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_Internet/N58012.asp
[X413]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_Internet/N58013.asp
[X414]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58000.asp
[X415]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58001.asp
[X416]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58002.asp
[X417]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58003.asp
[X418]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58004.asp
[X419]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58005.asp
[X420]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58006.asp
[X421]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58010.asp
[X422]
Galicia hoxe, 11/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050411/Oceano_internet/N58011.asp
[X423]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4340
[X424]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4337
[X425]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X426]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X427]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4302
[X428]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4306
[X429]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4309
[X430]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4311
[X431]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4335
[X432]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4338
[X433]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4339
[X434]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4341
[X435]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X436]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42351
[X437]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42346
[X438]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X439]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42373
[X440]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42303
[X441]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42301
[X442]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X443]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X444]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X445]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42179
[X446]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X447]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42150
[X448]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42172
[X449]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X450]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X451]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4344
[X452]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X453]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4342
[X454]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=401
[X455]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=400
[X456]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4347
[X457]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4346
[X458]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=2&Itemid=29
[X459]
Documentación, Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=27&fbid=32&limitstart=0&limit=5
[X460]
Documentación, Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=27&fbid=30&limitstart=0&limit=5
[X461]
Documentación, Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=27&fbid=32&limitstart=0&limit=5
[X462]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=3&Itemid=30
[X463]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=845&Itemid=2
[X464]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=394&Itemid=77
[X465]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_Internet/N59091.asp
[X466]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_Internet/N59090.asp
[X467]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_Internet/N59095.asp
[X468]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_Internet/N59096.asp
[X469]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_internet/N59092.asp
[X470]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_internet/N59093.asp
[X471]
Galicia hoxe, 25/04/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050425/Oceano_internet/N59094.asp
[X472]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4373
[X473]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4371
[X474]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/index.php
[X475]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/index.php
[X476]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4372
[X477]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4368
[X478]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4367
[X479]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4366
[X480]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4365
[X481]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4364
[X482]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4363
[X483]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4362
[X484]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4361
[X485]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4360
[X486]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4359
[X487]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4357
[X488]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4356
[X489]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4358
[X490]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4355
[X491]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4354
[X492]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4353
[X493]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4352
[X494]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4351
[X495]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4350
[X496]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X497]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42499
[X498]
Fwwwrando, abril, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X499]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X500]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X501]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X502]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X503]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X504]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X505]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X506]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X507]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X508]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X509]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X510]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X511]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X512]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X513]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X514]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X515]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X516]
A Nosa Rede, abril, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_baja.pdf
[X517]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4387
[X518]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4386
[X519]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4382
[X520]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4380
[X521]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X522]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/
[X523]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4384
[X524]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4383
[X525]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4381
[X526]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4379
[X527]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4378
[X528]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4377
[X529]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4376
[X530]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4375
[X531]
Código cero, abril, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4374
[X532]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4388
[X533]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4392
[X534]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4391
[X535]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4390
[X536]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4389
[X537]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/Oceano_Internet/N59544.asp
[X538]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/Oceano_Internet/N59550.asp
[X539]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59542.asp
[X540]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59543.asp
[X541]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59545.asp
[X542]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59546.asp
[X543]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59547.asp
[X544]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59548.asp
[X545]
Galicia hoxe, 02/05/05. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050502/oceano_internet/N59551.asp
[X546]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 02/05/05. http://www.si.uvigo.es/rede/descricion
[X547]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 02/05/05. http://www.si.uvigo.es/rede/wireless
[X548]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 02/05/05. http://www.si.uvigo.es/videoconferencia/ag_descricion
[X549]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 02/05/05. http://www.si.uvigo.es/videoconferencia/servicios
[X550]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 02/05/05. http://www.si.uvigo.es/videoconferencia/equipos
[X551]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 02/05/05. http://www.si.uvigo.es/videoconferencia/videoold
[X552]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=881&Itemid=2
[X553]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=880&Itemid=2
[X554]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=878&Itemid=2
[X555]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=876&Itemid=2
[X556]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=873&Itemid=2
[X557]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=865&Itemid=2
[X558]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=864&Itemid=2
[X559]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=181&catid=9
[X560]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=131&catid=9
[X561]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=92&catid=9
[X562]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=80&catid=9
[X563]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=94&catid=9
[X564]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=243&catid=4
[X565]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=218&catid=4
[X566]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=183&catid=4
[X567]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=122&catid=4
[X568]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=95&catid=4
[X569]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=27&catid=4
[X570]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=263&catid=10
[X571]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=187&catid=10
[X572]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=186&catid=10
[X573]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=185&catid=10
[X574]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=147&catid=10
[X575]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=109&catid=10
[X576]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=119&catid=10
[X577]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=240&catid=7
[X578]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=197&catid=7
[X579]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=71&catid=7
[X580]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=18&catid=7
[X581]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=219&catid=11
[X582]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=208&catid=11
[X583]
Asociación GNIX, 2004. http://www.agnix.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=49&func=view&id=151&catid=11
[X584]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=886&Itemid=2
[X585]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=885&Itemid=2
[X586]
Asociación GNIX, 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=884&Itemid=2
[X587]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4399
[X588]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4398
[X589]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4396
[X590]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/
[X591]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4397
[X592]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4394
[X593]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4393
[X594]
"O que debes saber sobre particións" en GALINUX. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/doc-galego/Particions-mini-HOWTO_6.html
[X595]
"Multiarranque con lilo: Win95+WinNT+ Linux" en GALINUX. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/doc-galego/Multiarranque-con-LILO-mini-HOWTO.html
[X596]
"Cores con terminais Linux" en GALINUX. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/doc-galego/Cor-ls-mini-HOWTO.html
[X597]
"Poñendo as man en españo" en GALINUX. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/man-es.htm
[X598]
"Recompilar o Kernel" en GALINUX. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/kernel.htm
[X599]
"Como instalar Debian" en GALINUX. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/debian.htm
[X600]
"Cambiar o propietario dun ficheiro" en GALINUX, 06/01/99. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/chown.htm
[X601]
"Uso do comando Contrab: planifica tarefas a executar" en GALINUX, 06/01/99. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/cron.htm
[X602]
"Comandos básicos de UNIX" en GALNUX, 06/01/99. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/comandos.htm
[X603]
"Tódolos pasos necesarios para que poidas instalar a nova versión das X, a 4.0.x e non fracases no intento" en GALINUX, 06/01/99. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/xfree.htm
[X604]
"Instalación do plugin de Flash para Netscape" en GALINUX, 06/01/99. http://www.geocities.com/galinux2000/numero1/flash.htm
[X605]
"Propostas dos partidos políticos galegos para o sector das Telecomunicacións" en artigos AETG, 22/04/05. http://www.aetg.telematica.org/content.php?article.4
[X606]
"Información sobre o Opera 5.12" en Proxecto Xis Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm
[X607]
"Información sobre o Xis 4.03" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/navigator.htm
[X608]
"Información sobre Mozilla" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/mozillaM14.htm
[X609]
"MSN (Windows 95/987NT)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://members.fortunecity.es/hispaniatrans/
[X610]
"LeechFtp 1.3 (Windows 95/98/NT/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/leechftp.htm
[X611]
"WebCopier (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/webcopier.htm
[X612]
"NetVampire 3.3 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/netvampire.htm
[X613]
"gliRC®2.0 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://personal.redestb.es/rami/glirc/index.htm
[X614]
"WebZip3.80 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/webzip.htm
[X615]
"WinAmp 2.64 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/winamp.htm
[X616]
"Easy CD-DA. Extractor 4.2.0 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/easy.htm
[X617]
"Radiator 1.5.4.0 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/radiator.htm
[X618]
"Con. Text (v 0.93.0) (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/context.htm
[X619]
"Install Maker 1.2 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/installmaker.htm
[X620]
"Regcleaner 3.5 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/regcleaner.htm
[X621]
"TradWordGal-Word 97/2000 en galego (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org . http://www.galego21.org/xis/software/tradwordgal.htm
[X622]
"Bloc de notas para o windows 2000" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/software.htm
[X623]
"Windous comander 4.51(Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/software.htm
[X624]
"Motherboard Monitor 5 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/mbm.htm
[X625]
"CplusWin 3.53 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/cpluswin.htm
[X626]
"AllApi (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/allapi.htm
[X627]
"WinRar 2.71 (Windows 95/98/2000)" en proxecto Xis, Galego21.org. http://www.galego21.org/xis/software/winrar.htm
[X628]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4415
[X629]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/
[X630]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/
[X631]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4412
[X632]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/
[X633]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4416
[X634]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4410
[X635]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4408
[X636]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4407
[X637]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4406
[X638]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4404
[X639]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4403
[X640]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4402
[X641]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4400
[X642]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X643]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X644]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X645]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X646]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X647]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X648]
Fwwwrando, maio, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=42646
[X649]
"Características" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X650]
"Marcadores en Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X651]
"Accesibilidade en Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X652]
"Menú das preferencias" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X653]
"Atallos co teclado" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X654]
"Solución de problemas no Opera" Opera Software AS., maio, 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X655]
"Os cadros de diálogo no Opera" Opera Software AS., maio, 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X656]
"Entrar en contacto con Opera Software" Opera Software AS., maio, 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X657]
"Contactos no Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X658]
"Axuda sobre a Axuda" Opera Software AS., maio, 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X659]
"¡Benvido ao Opera 5!" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X660]
"Seguranza no Opera" Opera Software AS., maio, 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X661]
"Menús no Opera" Opera Software AS., maio, 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X662]
"Masaxes instantáneas" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X663]
"Terminoloxía" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X664]
"Correo no Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X665]
"As extensións no Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X666]
"Xestor das novas do Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X667]
"Guía de inicio rápido" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X668]
"Comandos xestuais do rato no Opera" Opera Software AS., maio 2005. http://www.galego21.org/xis/software/opera.htm#baixar
[X669]
Galicia Hoxe, 160505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050516/Oceano_Internet/N60556.asp
[X670]
Galicia Hoxe, 160505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050516/Oceano_Internet/N60557.asp
[X671]
Galicia Hoxe, 160505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050516/Oceano_Internet/N60558.asp
[X672]
Galicia Hoxe, 160505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050516/Oceano_internet/N60559.asp
[X673]
Galicia Hoxe, 160505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050516/Oceano_internet/N60560.asp
[X674]
Galicia Hoxe, 160505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050516/Oceano_internet/N60561.asp
[X675]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_Internet/N60064.asp
[X676]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_Internet/N60067.asp
[X677]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_Internet/N60068.asp
[X678]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_Internet/N60070.asp
[X679]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_internet/N60065.asp
[X680]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_internet/N60066.asp
[X681]
Galicia Hoxe, 090505. http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20050509/Oceano_internet/N60069.asp
[X682]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=41
[X683]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=41
[X684]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=41
[X685]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=41
[X686]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=41
[X687]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=41
[X688]
Galicia Hoxe, 060605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=41
[X689]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4566
[X690]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4562
[X691]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4560
[X692]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/
[X693]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4565
[X694]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4563
[X695]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4559
[X696]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4557
[X697]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4555
[X698]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4553
[X699]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4552
[X700]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4551
[X701]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4550
[X702]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4549
[X703]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4548
[X704]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4547
[X705]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/
[X706]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4568
[X707]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4567
[X708]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4566
[X709]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4570
[X710]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4569
[X711]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4546
[X712]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4545
[X713]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4544
[X714]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4543
[X715]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4542
[X716]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4541
[X717]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4540
[X718]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4539
[X719]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4538
[X720]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4536
[X721]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4534
[X722]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4535
[X723]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4533
[X724]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4532
[X725]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4531
[X726]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43380
[X727]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43349
[X728]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43324
[X729]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43317
[X730]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43354
[X731]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43355
[X732]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43381
[X733]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43345
[X734]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43343
[X735]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X736]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43382
[X737]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X738]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X739]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43196
[X740]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43047
[X741]
Redada nº21, xuño, 2005. http://www.galego21.org/nos/redada/redada21.htm
[X742]
Redada nº19, xuño, 2005. http://www.galego21.org/nos/redada/redada19.htm
[X743]
Redada nº18, xuño, 2005. http://www.galego21.org/nos/redada/redada18.htm
[X744]
Redada nº15, xuño, 2005. http://www.galego21.org/nos/redada/redada15.htm
[X745]
R.Mundo-r.com, xuño, 2005. http://r.mundo-r.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1117398180925
[X746]
R.Mundo-r.com, xuño, 2005. http://r.mundo-r.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1117398175990
[X747]
R.Mundo-r.com, xuño, 2005. http://r.mundo-r.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1116351069824
[X748]
Romero D.e Vaquero I, "O galego na Rede. Nova realidade, nova política"en Tempos nº 36, maio de 2000. http://www.galego21.org/nos/redada/novarealidade.pdf
[X749]
Información sobre o proxecto Trasno en www.trasno.net, 090505. http://www.trasno.net/info.php
[X750]
Información sobre o proxecto Trasno en www.trasno.net, 090505. http://www.trasno.net/axuda/documentacion.php
[X751]
Información sobre o proxecto Trasno en www.trasno.net, 090505. http://www.trasno.net/axuda/programas.php
[X752]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X753]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X754]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X755]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X756]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X757]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X758]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X759]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X760]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X761]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X762]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X763]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X764]
A Nosa Rede, maio, 2005. http://www.culturadecomunicacion.com/aetg/a_nosa_rede_1_baja.pdf
[X765]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4581
[X766]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/
[X767]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4575
[X768]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4574
[X769]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/
[X770]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4580
[X771]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4579
[X772]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4577
[X773]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4576
[X774]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4573
[X775]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X776]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X777]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X778]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X779]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X780]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X781]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X782]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X783]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X784]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X785]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X786]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X787]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X788]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X789]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X790]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X791]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X792]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X793]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel33.pdf
[X794]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/
[X795]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4582
[X796]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X797]
Galicia Hoxe,130605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=897&Itemid=41
[X798]
Galicia Hoxe,130605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=41
[X799]
Galicia Hoxe,130605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=899&Itemid=41
[X800]
Galicia Hoxe,130605. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=898&Itemid=41
[X801]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X802]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X803]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X804]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X805]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X806]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X807]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X808]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X809]
Programa Padre 2004 (Axencia Tributaria). http://www.aeat.es/
[X810]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4588
[X811]
Código cero, xuño, 2005. http://www.codigocero.com/
[X812]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X813]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X814]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X815]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X816]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X817]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X818]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X819]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X820]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X821]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X822]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X823]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X824]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X825]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X826]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X827]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X828]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html
[X829]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X830]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X831]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X832]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X833]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X834]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X835]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X836]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X837]
Cesga, xuño, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2
[X838]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4676
[X839]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4674
[X840]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4673
[X841]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4670
[X842]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4669
[X843]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4668
[X844]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4667
[X845]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4665
[X846]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4664
[X847]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4663
[X848]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4662
[X849]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4661
[X850]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4660
[X851]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4658
[X852]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4659
[X853]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4657
[X854]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4656
[X855]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4655
[X856]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4654
[X857]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4653
[X858]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4652
[X859]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4651
[X860]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4650
[X861]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4649
[X862]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4648
[X863]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4647
[X864]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4646
[X865]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4644
[X866]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4643
[X867]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4642
[X868]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4641
[X869]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4639
[X870]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4637
[X871]
WirelessGalicia, xullo, 2005. http://www.wirelessgalicia.com/gall/g_wirelessgalicia.html
[X872]
A Estrada Dixital, xullo, 2005. http://www.aestradadixital.org/actuacions.php
[X873]
A Estrada Dixital, xullo, 2005. http://www.aestradadixital.org/planacceda.php
[X874]
A Estrada Dixital, xullo, 2005. http://www.aestradadixital.org/situacionactual.php
[X875]
A Estrada Dixital, xullo, 2005. http://www.aestradadixital.org/cursosaedrural.php
[X876]
Galicia Hoxe,040705. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5756&Itemid=199
[X877]
Galicia Hoxe,040705. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5757&Itemid=199
[X878]
Galicia Hoxe,040705. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5758&Itemid=199
[X879]
Galicia Hoxe,040705. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5759&Itemid=199
[X880]
Galicia Hoxe,260605. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4282&Itemid=199
[X881]
Galicia Hoxe,260605. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4279&Itemid=199
[X882]
Galicia Hoxe,260605. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4280&Itemid=199
[X883]
Galicia Hoxe,260605. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4278&Itemid=199
[X884]
Galicia Hoxe,260605. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4281&Itemid=199
[X885]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43790
[X886]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43922
[X887]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43906
[X888]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43793
[X889]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43904
[X890]
Fwwwrando, xuño, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=43923
[X891]
www.novaxove.com, maio, 2005. http://www.novaxove.com/servlet/ContentServer?cid=1086957632865&argcidnoticia=1115815323143&pagename=NX%2FPage%2FPlantPageNoticia&argIdioma=GL
[X892]
www.novaxove.com, xuño, 2005. http://www.novaxove.com/servlet/ContentServer?cid=1086957632821&argcidnoticia=1118026876296&pagename=NX%2FPage%2FPlantPageNoticia&argIdioma=GL
[X893]
Facultade de Informática da UDC, xullo, 2005. http://www.fic.udc.es/NewsContent.do?newsId=543&urlCurrent=%2FMainPage.do
[X894]
Facultade de Informática da UDC, xullo, 2005. http://www.fic.udc.es/HarvestExternalData.do?operation=faculty.departments
[X895]
www.udc.es/udcwifi, xullo, 2005. http://www.udc.es/udcwifi/
[X896]
www.udc.es/udcwifi, xullo, 2005. http://www.udc.es/udcwifi/destinatarios.htm
[X897]
www.udc.es/udcwifi, xullo, 2005. http://www.udc.es/udcwifi/equipamento.htm
[X898]
www.udc.es/udcwifi, xullo, 2005. http://www.udc.es/udcwifi/configuracion.htm
[X899]
www.udc.es/udcwifi, xullo, 2005. http://www.udc.es/udcwifi/faq.htm
[X900]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X901]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X902]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X903]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X904]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X905]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X906]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X907]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X908]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X909]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X910]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X911]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X912]
siain.udc.es, xullo, 2005. http://siain.udc.es/web/gallego/index-explorer.html
[X913]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_datos_intro1.shtml
[X914]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_datos_descripcion.shtml
[X915]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_datos_activacions.shtml
[X916]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_datos_faqs_menu.shtml
[X917]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_dns_descripcion.shtml
[X918]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_dns_configuracion.shtml
[X919]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_dns_servidores.shtml
[X920]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_ntp_descripcion.shtml
[X921]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_ntp_configuracion.shtml
[X922]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/datos/datos_mbone.shtml
[X923]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/cesga/cesga_intro.shtml
[X924]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/cesga/cesga_configuracion1.shtml
[X925]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/cesga/cesga_faqs.shtml
[X926]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/usuarios/usuarios_avarias.shtml
[X927]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/teleensino/tele_intro.shtml
[X928]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_intro.shtml
[X929]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_normativa.shtml
[X930]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_correoalumnos.shtml
[X931]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_correoweb.shtml
[X932]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_infovia1.shtml
[X933]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_proxy.shtml
[X934]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/aulasnetucv/netucv_docencia_infor.shtml
[X935]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/videoconferencias/video_intro.shtml
[X936]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/videoconferencias/video_equipos.shtml
[X937]
www.udc.es/rede, xullo, 2005. http://www.udc.es/rede/videoconferencias/video_protocolos1.shtml
[X938]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Linguaxe_Unificada_de_Modelado
[X939]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Linguaxe_de_programaci%C3%B3n
[X940]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/ADA
[X941]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/C_%28Linguaxe_de_programaci%C3%B3n%29
[X942]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Cobol
[X943]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ensamblador
[X944]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/CPU
[X945]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Software
[X946]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Hardware
[X947]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ordenador
[X948]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/AGP
[X949]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/BIOS
[X950]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_virtual
[X951]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/CORBA
[X952]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Chat
[X953]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Cibertraballo
[X954]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Compo%C3%B1ente_de_software
[X955]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
[X956]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADxido
[X957]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Estratexia_de_busca
[X958]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/GPL
[X959]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Google
[X960]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Hacker
[X961]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/ISA
[X962]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Internet
[X963]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/KOffice
[X964]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/LBA
[X965]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ligaz%C3%B3n
[X966]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Linguaxe_de_m%C3%A1quinas
[X967]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/MDA
[X968]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
[X969]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_compo%C3%B1entes_CORBA
[X970]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
[X971]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
[X972]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/RAM
[X973]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
[X974]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/USB
[X975]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/WAN
[X976]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/HTML
[X977]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/XML
[X978]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/IDL
[X979]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/ASN1
[X980]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/CD_%28inform%C3%A1tica%29
[X981]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Software_libre
[X982]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Linux
[X983]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_software
[X984]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ares_Galaxy
[X985]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/IBM
[X986]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Linguaxe_Java
[X987]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4697
[X988]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4696
[X989]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X990]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4693
[X991]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4694
[X992]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4692
[X993]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4690
[X994]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4688
[X995]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4689
[X996]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4686
[X997]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4685
[X998]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4683
[X999]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4681
[X1000]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4698
[X1001]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4678
[X1002]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1003]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1004]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1005]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1006]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1007]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1008]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X0009]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1009]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1010]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1011]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel34.pdf
[X1012]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/divulgacion/defaultL.html?informes.html&2
[X1013]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/internet/internet.html
[X1014]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/www/www.html
[X1015]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/rupturas/rupturas.html
[X1016]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/rupturas/rupturas.html
[X1017]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/desenho/desenho.html
[X1018]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/contidos/contidos.html
[X1019]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/publicidade/publicidade.html
[X1020]
Gaceta Dixital, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/telecursos/GacetaDixital/publicidade/publicidade.html
[X1021]
Evolución informática, CESGA, xullo2005. http://www.cesga.es/mostra/index.html
[X1022]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?CalcIntensivo/HPC4500.html&2
[X1023]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?CalcIntensivo/Colas.html&2
[X1024]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?CalcIntensivo/Aplicacions.html&2
[X1025]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?Recetga/Especifica.html&2
[X1026]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?Recetga/Evolucion.html&2
[X1027]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/default.html?ga/Almacenamento/index.html&2
[X1028]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?Servicios/Almacenamento.html&2
[X1029]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?Gis/Conf.html&2
[X1030]
Cesga, xullo, 2005. http://www.cesga.es/ga/default.html?Gis/Conf.html&2
[X1031]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4718
[X1032]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1033]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4714
[X1034]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4713
[X1035]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4712
[X1036]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=430
[X1037]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4721
[X1038]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.org/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44125
[X1039]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.org/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44102
[X1040]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.org/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1041]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.org/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44066
[X1042]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.org/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44059
[X1043]
Actualidade, Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, xullo, 2005. http://www.dxtecnoloxia.org/
[X1044]
Actualidade, Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, xullo, 2005. http://www.dxtecnoloxia.org/
[X1045]
Actualidade, Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, xullo, 2005. http://www.dxtecnoloxia.org/
[X1046]
Actualidade, Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, xullo, 2005. http://www.dxtecnoloxia.org/
[X1047]
Actualidade, Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, xullo, 2005. http://www.dxtecnoloxia.org/
[X1048]
Axudas, ObservatorioTIC, xullo, 2005. http://www.observatoriogalicia.org/tic/ayudas.asp
[X1049]
Axudas, ObservatorioTIC, xullo, 2005. http://www.observatoriogalicia.org/tic/ayudas.asp
[X1050]
Servicios e utilidades, ObservatorioTIC, xullo, 2005. http://www.observatoriogalicia.org/tic/proteccion_datos_sinxelo.asp
[X1051]
Xornal USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/xornal/nova.action?id=18885
[X1052]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/correo/normas.htm
[X1053]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/correo/axuda/faq.htm
[X1054]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/correo/novaest/benvidag.htm
[X1055]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/correo/benvidag.htm
[X1056]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/correo/clientes/eudora/benvidag.htm
[X1057]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/correo/clientes/OutlookE/config_outlook.html
[X1058]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/correo/clientes/NetscapeMail/config_netscape.html
[X1059]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/ftp/introduccion.htm
[X1060]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/ftp/benvidag.htm
[X1061]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/instalacion/introduccion.html
[X1062]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/instalacion/faqs.html
[X1063]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/listas/intro.htm
[X1064]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/listas/admin/benvidag.htm
[X1065]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/listas/faq.htm
[X1066]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/news/introduccion.htm
[X1067]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/news/preguntas.htm
[X1068]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/ntp/
[X1069]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/proxy/introduccion.html
[X1070]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/proxy/faqs.html
[X1071]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/proxy/configuracion.html
[X1072]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/organigrama/intsecus.html
[X1073]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/dns/introduccion.html
[X1074]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/dns/servidores.html
[X1075]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/dns/unixdns.html
[X1076]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/jazztel/introduccion.html
[X1077]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/jazztel/faqs.html
[X1078]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/index.jsp
[X1079]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/dirixido.jsp
[X1080]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/cobertura.jsp
[X1081]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/equipamento.jsp
[X1082]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/altas.jsp
[X1083]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/soporte.jsp
[X1084]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/ligazons.jsp
[X1085]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/sur/index.jsp
[X1086]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/ssh/benvidag.htm
[X1087]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~saus/manuales/ConfiguracionNavegadoresGalego.pdf
[X1088]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/rede/redededatos.html
[X1089]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/pecus/index.htm
[X1090]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/rede/topoloxialoxica.html
[X1091]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/rede/centroinformacion.htm
[X1092]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/rede/monitorizacion.htm
[X1093]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/seguridade/introduccion.htm
[X1094]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/seguridade/faqs.htm
[X1095]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/seguridade/rxerais.htm
[X1096]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/seguridade/rw9598.htm
[X1097]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/seguridade/rwnt2000.html
[X1098]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/cortalumes/introduccion.html
[X1099]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/cortalumes/faqs.html
[X1100]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/seguridade/parches.html
[X1101]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/novas/incrementovelocidade.html
[X1102]
Servizo de atención a usuarios, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/~secus/novas/cesionequipos.html
[X1103]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4731
[X1104]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4726
[X1105]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4725
[X1106]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4724
[X1107]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4722
[X1108]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.org/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44144
[X1109]
Vieiros, 13/07/05. http://www.vieiros.org/nova.php?Ed=1&id=44154
[X1110]
Área de Posgrao Virtual, UVIGO, xullo, 2005. https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=ver_edicion_descripcion&tab=LC&id_edicion=115
[X1111]
Área de Posgrao Virtual, UVIGO, xullo, 2005. https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?lang=gl
[X1112]
Área de Posgrao Virtual, UVIGO, xullo, 2005. https://bubela.uvigo.es/bubela/doc/manuales/manual_alumnado_gl.pdf
[X1113]
Área de Posgrao Virtual, UVIGO, xullo, 2005. https://bubela.uvigo.es/bubela/doc/manuales/manual_director_gl.pdf
[X1114]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4742
[X1115]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1116]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4741
[X1117]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4739
[X1118]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4737
[X1119]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4735
[X1120]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4733
[X1121]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4732
[X1122]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7061&Itemid=220
[X1123]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7062&Itemid=220
[X1124]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7063&Itemid=220
[X1125]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7064&Itemid=220
[X1126]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44169
[X1127]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1128]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44175
[X1129]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4749
[X1130]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1131]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4744
[X1132]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4743
[X1133]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1134]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4746
[X1135]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4745
[X1136]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/promocion.php?id=0
[X1137]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/promocion.php?id=1
[X1138]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/info.php?id=1&lang=gal
[X1139]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/info.php?id=2&lang=gal
[X1140]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/info.php?id=3&lang=gal
[X1141]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/notproxecto.php?id_noticia=117&lang=gal
[X1142]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/info.php?id=5&lang=gal
[X1143]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/noticias.php?lang=gal&pag=1
[X1144]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/promocion.php?id=2
[X1145]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/promocion.php?id=3
[X1146]
Vilas Dixitais, xullo, 2005. http://www.vilasdixitais.org/promocion.php?id=4
[X1147]
Aspontes.net, xullo, 2005. http://www.aspontes.net/dixitais.php?lang=gal
[X1148]
Vieiros, 14/07/05. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44205
[X1149]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44192
[X1150]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1151]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4757
[X1152]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1153]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1154]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=434
[X1155]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1156]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1157]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4763
[X1158]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4762
[X1159]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4761
[X1160]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4760
[X1161]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4759
[X1162]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4758
[X1163]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4756
[X1164]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4755
[X1165]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4752
[X1166]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4751
[X1167]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4750
[X1168]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4749
[X1169]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4748
[X1170]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=214
[X1171]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=213
[X1172]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=212
[X1173]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=211
[X1174]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=210
[X1175]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=209
[X1176]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=207
[X1177]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=208
[X1178]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=204
[X1179]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=203
[X1180]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=198
[X1181]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=193
[X1182]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=190
[X1183]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=188
[X1184]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=185
[X1185]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=184
[X1186]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=183
[X1187]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=179
[X1188]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=176
[X1189]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=173
[X1190]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=172
[X1191]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=170
[X1192]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=169
[X1193]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=168
[X1194]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=167
[X1195]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=166
[X1196]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=160
[X1197]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=159
[X1198]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=162
[X1199]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=158
[X1200]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=157
[X1201]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=156
[X1202]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=153
[X1203]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=151
[X1204]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=150
[X1205]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=148
[X1206]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=147
[X1207]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=146
[X1208]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=52
[X1209]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=3
[X1210]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=2
[X1211]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=145
[X1212]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?m=200403
[X1213]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=141
[X1214]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?m=200312
[X1215]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=20
[X1216]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=21
[X1217]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=23
[X1218]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=34
[X1219]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=140
[X1220]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=35
[X1221]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=36
[X1222]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=37
[X1223]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=40
[X1224]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=41
[X1225]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=44
[X1226]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=45
[X1227]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=46
[X1228]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=128
[X1229]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=51
[X1230]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=49
[X1231]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=130
[X1232]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=132
[X1233]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=127
[X1234]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=126
[X1235]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=123
[X1236]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=122
[X1237]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=121
[X1238]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=120
[X1239]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=119
[X1240]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=118
[X1241]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=114
[X1242]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=110
[X1243]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=107
[X1244]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=106
[X1245]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=105
[X1246]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=97
[X1247]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=96
[X1248]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=92
[X1249]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=91
[X1250]
www.nubeiro.com, O lugar na rede de Raúl Araya. http://www.nubeiro.com/index.php?p=88
[X1251]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=435
[X1252]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4768
[X1253]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4773
[X1254]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4772
[X1255]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4770
[X1256]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4769
[X1257]
"Aprende a actualizar os teus navegadores e a coñecer as opcións máis apropiadas para entrar en cultura.org" en culturagalega.org, xullo, 2005. http://www.culturagalega.org/a_navegadores.php
[X1258]
"Aprende a descargar os nosos documentos e aproveitar ó máximo as posibilidades dos libros electrónicos" en culturagalega.org, xullo, 2005. http://www.culturagalega.org/a_libros.php
[X1259]
"Distingue entre os formatos, as súas calidades e cales son as mellores opcións para disfrutar dos nosos recursos sonoros" en culturagalega.org, xullo, 2005. http://www.culturagalega.org/a_audio.php
[X1260]
"Aprende a escoller a túa velocidade de rede para mellorar a túa experiencia cos recursos multimedia" en culturagalega.org, xullo, 2005. http://www.culturagalega.org/a_rede.php
[X1261]
"Distingue entre os formatos, as súas calidades e cales son as mellores opcións para disfrutar do multimedia" en culturagalega.org, xullo, 2005. http://www.culturagalega.org/a_videos.php
[X1262]
"Agora podes incorporar de balde os contidos de culturagalega.org ao teu sitio web" en culturagalega.org, xullo, 2005. http://www.culturagalega.org/rss.php#
[X1263]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 18/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8408&Itemid=220
[X1264]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 18/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8409&Itemid=220
[X1265]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 18/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8412&Itemid=220
[X1266]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 18/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8413&Itemid=220
[X1267]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 18/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8414&Itemid=220
[X1268]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44268
[X1269]
Galicia Hoxe, 20/07/05. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3438&Itemid=34
[X1270]
Consello asesor de telecomunicacións e Audiovisual, xullo, 2005. http://www.xunta.es/conselle/cultura/cata/conselloasesor.htm
[X1271]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4780
[X1272]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4779
[X1273]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4778
[X1274]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4777
[X1275]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=436
[X1276]
Diccionario Cumio, xullo, 2005. Diccionario Cumio da lingua galega [cd-rom]
[X1277]
Diccionario Cumio, xullo, 2005. Diccionario Cumio da lingua galega [cd-rom]
[X1278]
Diccionario Cumio, xullo, 2005. Diccionario Cumio da lingua galega [cd-rom]
[X1279]
Diccionario de diccionarios, xullo, 2005. Diccionario de diccionarios [cd-rom]
[X1280]
e-galego, Curso multimedia, xullo, 2005. http://e-galego.cesga.es/inicio.htm
[X1281]
Laverca, xullo, 2005. Diccionario de verbos da lingua galega. Laverca (2002)
[X1282]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1283]
R.Mundo-r.com, xullo, 2005. http://r.mundo-r.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1120731559592
[X1284]
R.Mundo-r.com, xullo, 2005. http://r.mundo-r.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1120731559609
[X1285]
R.Mundo-r.com, xullo, 2005. http://r.mundo-r.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1117398186166
[X1286]
R.Mundo-r.com, xullo, 2005. http://www.tenda.mundo-r.com/tenda/galego/descripcion.jsp
[X1287]
Dimensiona, xullo, 2005. http://www.dimensiona.com/productos.html
[X1288]
Dimensiona, xullo, 2005. http://www.dimensiona.com/productos.html
[X1289]
Dimensiona, xullo, 2005. http://www.dimensiona.com/servicios.html
[X1290]
Dimensiona, xullo, 2005. http://www.dimensiona.com/traduza/default.htm
[X1291]
Dimensiona, xullo, 2005. http://www.dimensiona.com/traduza/inftecnica.htm
[X1292]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/IBM
[X1293]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
[X1294]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
[X1295]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Windows
[X1296]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ogg_Vorbis
[X1297]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/PNG
[X1298]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Modem
[X1299]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Rato_%28inform%C3%A1tica%29
[X1300]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Teclado
[X1301]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Weblog
[X1302]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Blogroll
[X1303]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Trackback
[X1304]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/XML
[X1305]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/XHTML
[X1306]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/HTML
[X1307]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
[X1308]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Lynx
[X1309]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Mozilla
[X1310]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
[X1311]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/TLD_%28Internet%29
[X1312]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
[X1313]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
[X1314]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
[X1315]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
[X1316]
Wikipedia.org, xullo, 2005. http://gl.wikipedia.org/wiki/ReiserFS
[X1317]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4792
[X1318]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1319]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1320]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4791
[X1321]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4790
[X1322]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4789
[X1323]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4784
[X1324]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4785
[X1325]
Fwwwrando, xullo, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1326]
Emule-Galicia, xullo, 2005. http://www.emule-galicia.com/phpBB2plus/portal.php?topic_id=75
[X1327]
Emule-Galicia, xullo, 2005. http://www.emule-galicia.com/phpBB2plus/portal.php
[X1328]
Emule-Galicia, xullo, 2005. http://www.emule-galicia.com/phpBB2plus/portal.php?topic_id=66
[X1329]
Emule-Galicia, xullo, 2005. http://www.emule-galicia.com/phpBB2plus/portal.php?topic_id=9
[X1330]
Emule-Galicia, xullo, 2005. http://www.emule-galicia.com/phpBB2plus/faq.php
[X1331]
Lantania (weblog), xullo, 2005. http://www.lantania.com/index.php?p=88
[X1332]
Lantania (weblog), xullo, 2005. http://www.lantania.com/index.php?p=87
[X1333]
Lantania (weblog), xullo, 2005. http://www.lantania.com/index.php?p=79
[X1334]
Lantania (weblog), xullo, 2005. http://www.lantania.com/index.php?p=78
[X1335]
Lantania (weblog), xullo, 2005. http://www.lantania.com/index.php?p=70
[X1336]
Lantania (weblog), xullo, 2005. http://www.lantania.com/index.php?p=14
[X1337]
SITGA, Axuda, xullo, 2005. http://sitga.xunta.es/index.asp?idMenu=5
[X1338]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1339]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/hemeroteca.php
[X1340]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1341]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4803
[X1342]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1343]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1344]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4801
[X1345]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4800
[X1346]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4799
[X1347]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4798
[X1348]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4797
[X1349]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4796
[X1350]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9701&Itemid=220
[X1351]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9700&Itemid=220
[X1352]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9697&Itemid=220
[X1353]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9696&Itemid=220
[X1354]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9695&Itemid=220
[X1355]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=27&Itemid=220
[X1356]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=27&Itemid=220
[X1357]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9691&Itemid=220
[X1358]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/07/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9690&Itemid=220
[X1359]
Vieiros, 26/07/05. http://www.vieiros.com/
[X1360]
Galicia 2004 (Xunta de Galicia), xullo, 2005. http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_05.htm
[X1361]
Galicia 2004 (Xunta de Galicia), xullo, 2005. http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_06.htm
[X1362]
Galicia 2004 (Xunta de Galicia), xullo, 2005. http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_07.htm
[X1363]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/descargas/faq.php
[X1364]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/axuda/descargas.htm
[X1365]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1366]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1367]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1368]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1369]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1370]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1371]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1372]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1373]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1374]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1375]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/clic/bin/clic30ga.pdf
[X1376]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1377]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1378]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1379]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1380]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1381]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1382]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.galego21.org/ldc/
[X1383]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/misterioso/index.htm
[X1384]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/aulas/matematicas/tangram/index.html#novas
[X1385]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/boletin/index.html
[X1386]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/boletin/006.html
[X1387]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/boletin/004.html
[X1388]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://www.edugaliza.org/boletin/003.html
[X1389]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://centros.edu.xunta.es/ceipdepetelos/biblio/biblio.htm
[X1390]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://centros.edu.xunta.es/ceipdepetelos/biblio/biblio.htm
[X1391]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://centros.edu.xunta.es/ceipdepetelos/biblio/biblio.htm
[X1392]
Edugaliza.org, xullo, 2005. http://centros.edu.xunta.es/ceipdepetelos/biblio/biblio.htm
[X1393]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4817
[X1394]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4822
[X1395]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4819
[X1396]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4816
[X1397]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4821
[X1398]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4813
[X1399]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4812
[X1400]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4811
[X1401]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4810
[X1402]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4809
[X1403]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4808
[X1404]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4807
[X1405]
Vieiros, 28/07/05. http://www.vieiros.com/gterra/nova.php?Ed=3&id=44396
[X1406]
Revista do comercio electrónico e-negociogalicia.com, 010102. http://www.e-negociogalicia.com/obxectos/pdf/e-negocio00.pdf
[X1407]
Revista do comercio electrónico e-negociogalicia.com, 010102. http://www.e-negociogalicia.com/obxectos/pdf/e-negocio00.pdf
[X1408]
Revista do comercio electrónico e-negociogalicia.com, 010102. http://www.e-negociogalicia.com/obxectos/pdf/e-negocio00.pdf
[X1409]
Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación continua, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2002/Cp4182002-2003g.htm
[X1410]
Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación continua, USC, xullo, 2005. http://www.usc.es/cptf/Formacion/CursosFormacion/Datos2002/Fc4772002-2003g.htm
[X1411]
Vieiros, 31/01/05. http://www.vieiros.com/noescaner/nova.php%3FEd%3D1%26escaner%3D40344%26id%3D40701
[X1412]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=218
[X1413]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=203
[X1414]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=199
[X1415]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=183
[X1416]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=169
[X1417]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=152
[X1418]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=149
[X1419]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=146#
[X1420]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=138
[X1421]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/novas_rtdo.asp?cat=&IDNOTICIA=135
[X1422]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/axenda.asp
[X1423]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/prensa.asp
[X1424]
Eganet, 280705. http://www.eganet.org/emprego.asp
[X1425]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1426]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1427]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1428]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1429]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1430]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1431]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1432]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1433]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1434]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1435]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1436]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1437]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1438]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1439]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1440]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1441]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1442]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1443]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1444]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1445]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1446]
Eganet, 280705. http://www.premioseganet.org/
[X1447]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/reduga.htm#
[X1448]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/sem.htm
[X1449]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/uacega.htm
[X1450]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/platega.htm
[X1451]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/contidoseducativos.htm
[X1452]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/eadministracion.htm
[X1453]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://www.edu.xunta.es/siega/premiossiega.htm
[X1454]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://contidos.edu.xunta.es/premios/p2005/
[X1455]
Siega, edu.xunta.es, 29/07/05. http://contidos.edu.xunta.es/premios/p2005/
[X1456]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4833
[X1457]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4832
[X1458]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1459]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4829
[X1460]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4828
[X1461]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4827
[X1462]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4826
[X1463]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4823
[X1464]
Código cero, xullo, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4823
[X1465]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4967
[X1466]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4966
[X1467]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4962
[X1468]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4960
[X1469]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1470]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1471]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/entrevista.php?ID=22
[X1472]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4970
[X1473]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4969
[X1474]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4965
[X1475]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4964
[X1476]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4963
[X1477]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4959
[X1478]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4958
[X1479]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4957
[X1480]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4955
[X1481]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4953
[X1482]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4952
[X1483]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4951
[X1484]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4950
[X1485]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4949
[X1486]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4948
[X1487]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4946
[X1488]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1489]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1490]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1491]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4971
[X1492]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=453
[X1493]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4945
[X1494]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4944
[X1495]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4942
[X1496]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4941
[X1497]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4940
[X1498]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4939
[X1499]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4938
[X1500]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4976
[X1501]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4975
[X1502]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4974
[X1503]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 01/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=10870&Itemid=220
[X1504]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 01/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=10875&Itemid=220
[X1505]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 01/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=10873&Itemid=220
[X1506]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 01/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=10876&Itemid=220
[X1507]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 01/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=10874&Itemid=220
[X1508]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 08/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12051&Itemid=220
[X1509]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 08/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12052&Itemid=220
[X1510]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 08/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12053&Itemid=220
[X1511]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 08/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12054&Itemid=220
[X1512]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 08/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12055&Itemid=220
[X1513]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13273&Itemid=220
[X1514]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13258&Itemid=220
[X1515]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13266&Itemid=220
[X0516]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13262&Itemid=220
[X1516]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13262&Itemid=220
[X1517]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13275&Itemid=220
[X1518]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13265&Itemid=220
[X1519]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13271&Itemid=220
[X1520]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13263&Itemid=220
[X1521]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13267&Itemid=220
[X1522]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 15/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13270&Itemid=220
[X1523]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14466&Itemid=220
[X1524]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14471&Itemid=220
[X1525]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14474&Itemid=220
[X1526]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14470&Itemid=220
[X1527]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14469&Itemid=220
[X1528]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14473&Itemid=220
[X1529]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 22/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14468&Itemid=220
[X1530]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 29/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14467&Itemid=220
[X1531]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 29/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12052&Itemid=220
[X1532]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 29/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=15649&Itemid=220
[X1533]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 29/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=15651&Itemid=220
[X1534]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 29/08/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=15650&Itemid=220
[X1535]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16763&Itemid=220
[X1536]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16762&Itemid=220
[X1537]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16761&Itemid=220
[X1538]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16759&Itemid=220
[X1539]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16758&Itemid=220
[X1540]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16757&Itemid=220
[X1541]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16756&Itemid=220
[X1542]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16755&Itemid=220
[X1543]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16754&Itemid=220
[X1544]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16753&Itemid=220
[X1545]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4999
[X1546]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1547]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=458
[X1548]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1549]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5001
[X1550]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4995
[X1551]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4993
[X1552]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4992
[X1553]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4991
[X1554]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4990
[X1555]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4988
[X1556]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4986
[X1557]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4985
[X1558]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4984
[X1559]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4983
[X1560]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4982
[X1561]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4979
[X1562]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=4979
[X1563]
Vieiros, 09/09/05. http://www.vieiros.com/
[X1564]
Vieiros, 09/09/05. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=28&id=44899
[X1565]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44932
[X1566]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44895
[X1567]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44827
[X1568]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1569]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1570]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1571]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44940
[X1572]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1573]
Vieiros, 12/09/05. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=44987
[X1574]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=18099&Itemid=220
[X1575]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=18100&Itemid=220
[X1576]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5006
[X1577]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1578]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1579]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5003
[X1580]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1581]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=458
[X1582]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5002
[X1583]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1584]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1585]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1586]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1587]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1588]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1589]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1590]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1591]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1592]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1593]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1594]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1595]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1596]
Código cero, marzo, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel30.pdf
[X1597]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1598]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1599]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1600]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1601]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1602]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1603]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1604]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1605]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1606]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1607]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1608]
Código cero, maio, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel32.pdf
[X1609]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1610]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1611]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1612]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1613]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1614]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1615]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1616]
Código cero, xaneiro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel28.pdf
[X1617]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1618]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5007
[X1619]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5010
[X1620]
Mesa Galega pola Libre Innovación, agosto, 2005. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050809100624.html
[X1621]
Mesa Galega pola Libre Innovación, xullo, 2005. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050706141515.html
[X1622]
Mesa Galega pola Libre Innovación, xuño, 2005. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050630140433.html
[X1623]
Mesa Galega pola Libre Innovación, xuño, 2005. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050629142911.html
[X1624]
Mesa Galega pola Libre Innovación, abril, 2005. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050422134307.html
[X1625]
Mesa Galega pola Libre Innovación, abril, 2005. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050420195950.html
[X1626]
Mesa Galega pola Libre Innovación, xullo, 2004. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050420195723.html
[X1627]
Mesa Galega pola Libre Innovación, maio, 2004. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050420195539.html
[X1628]
Mesa Galega pola Libre Innovación, maio, 2004. http://mesagalega.ffii.org/html/actualidade/20050420195225.html
[X1629]
Díxitos, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/agosto05.pdf
[X1630]
Díxitos, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/agosto05.pdf
[X1631]
Díxitos, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/agosto05.pdf
[X1632]
Díxitos, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/agosto05.pdf
[X1633]
Díxitos, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/agosto05.pdf
[X1634]
Díxitos, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/2005/agosto05.pdf
[X1635]
Cesga, agosto, 2005. http://www.cesga.es/dixitos/defaultL.html
[X1636]
Cesga, setembro, 2005. http://www.cesga.es/Cursos/2005/ArcView2005.pdf
[X1637]
Cesga, setembro, 2005. http://www.cesga.es/Cursos/2005/SpatialAnalyst2005.pdf
[X1638]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1639]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5012
[X1640]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5017
[X1641]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1642]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1643]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1644]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1645]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1646]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1647]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1648]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1649]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1650]
Navegándomos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/pdf/navegandomos.pdf
[X1651]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1652]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5026
[X1653]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1654]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5028
[X1655]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5023
[X1656]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5022
[X1657]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5021
[X1658]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5020
[X1659]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5019
[X1660]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5016
[X1661]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1662]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5031
[X1663]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1664]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5029
[X1665]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1666]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19473&Itemid=220
[X1667]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19472&Itemid=220
[X1668]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19471&Itemid=220
[X1669]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19470&Itemid=220
[X1670]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19469&Itemid=220
[X1671]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19468&Itemid=220
[X1672]
Galicia Hoxe, 19/09/05. http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6914&Itemid=36
[X1673]
Ciberlingua, Modelo Formativo, Obradoiro Internet e Contidos, 19/09/05 . http://www.ciberlingua.org/recursos/formativo/contidosinternet.htm#buscadores
[X1674]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5035
[X1675]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1676]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5033
[X1677]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1678]
Código cero, setembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=461
[X1679]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=5&id=44850
[X1680]
Fwwwrando, setembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=5&id=44850
[X1681]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/gterra/nova.php?Ed=14&id=45111
[X1682]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/
[X1683]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/noescaner/noescaner.php?id=40344&Ed=1
[X1684]
Vieiros, 13/01/05. http://www.vieiros.com/nova.php?Ed=1&id=40396
[X1685]
Vieiros, 13/01/05. http://www.vieiros.com/nova.php?Ed=1&id=40397
[X1686]
Vieiros, 13/01/05. http://www.vieiros.com/nova.php?Ed=1&id=40398
[X1687]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=17600
[X1688]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/noescaner/nova.php?Ed=1&escaner=40344&id=40351
[X1689]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/noescaner/nova.php?Ed=1&escaner=40344&id=40702
[X1690]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/noescaner/nova.php?Ed=1&escaner=40344&id=40353
[X1691]
Vieiros, 19/09/05. http://www.vieiros.com/noescaner/nova.php?Ed=1&escaner=40344&id=40701
[X1692]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1693]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1694]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1695]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1696]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1697]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1698]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1699]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1700]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1701]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1702]
Materiais multimedia educativos, Ciberlingua, 2005. http://www.ciberlingua.org/imaxes/guion_multimedia.doc
[X1703]
1, 2, 3 a túa Webquest, Ciberlingua, 2005. http://www.aula21.net/Wqfacil/axuda.htm
[X1704]
1,2,3 a túa caza na rede, Ciberlingua, 2005. http://www.aula21.net/cazas/axuda.htm
[X1705]
Consumer, 010102. http://revista.consumer.es/web/ga/20020101/internet/
[X1706]
Consumer, 010202. http://revista.consumer.es/web/ga/20020201/internet/
[X1707]
Consumer, 010402. http://revista.consumer.es/web/ga/20020401/internet/
[X1708]
Consumer, 010502. http://revista.consumer.es/web/ga/20020501/internet/
[X1709]
Consumer, 011202. http://revista.consumer.es/web/ga/20011201/internet/
[X1710]
Consumer, 010905. http://revista.consumer.es/web/ga/20050901/internet/
[X1711]
Consumer, 010405. http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/internet/
[X1712]
Consumer, 010505. http://revista.consumer.es/web/ga/20050501/internet/
[X1713]
Consumer, 010605. http://revista.consumer.es/web/ga/20050601/internet/
[X1714]
Consumer, 010705. http://revista.consumer.es/web/ga/20050701/internet/
[X1715]
Consumer, 010305. http://revista.consumer.es/web/ga/20050301/internet/
[X1716]
Consumer, 010205. http://revista.consumer.es/web/ga/20050201/internet/
[X1717]
Consumer, 010105. http://revista.consumer.es/web/ga/20050101/internet/
[X1718]
Consumer, 011204. http://revista.consumer.es/web/ga/20041201/internet/
[X1719]
Consumer, 011104. http://revista.consumer.es/web/ga/20041101/internet/
[X1720]
Consumer, 011004. http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/internet/
[X1721]
Consumer, 010904. http://revista.consumer.es/web/ga/20040901/internet/
[X1722]
Consumer, 010804. http://revista.consumer.es/web/ga/20040701/internet/
[X1723]
Consumer, 010604. http://revista.consumer.es/web/ga/20040601/internet/
[X1724]
Consumer, 010504. http://revista.consumer.es/web/ga/20040501/internet/
[X1725]
Consumer, 010404. http://revista.consumer.es/web/ga/20040401/internet/
[X1726]
Consumer, 010304. http://revista.consumer.es/web/ga/20040301/internet/
[X1727]
Consumer, 010204. http://revista.consumer.es/web/ga/20040201/internet/
[X1728]
Consumer, 010104. http://revista.consumer.es/web/ga/20040101/internet/
[X1729]
Consumer, 011203. http://revista.consumer.es/web/ga/20031201/internet/
[X1730]
Consumer, 011103. http://revista.consumer.es/web/ga/20031101/internet/
[X1731]
Consumer, 011003. http://revista.consumer.es/web/ga/20031001/internet/
[X1732]
Consumer, 010903. http://revista.consumer.es/web/ga/20030901/internet/
[X1733]
Consumer, 010803. http://revista.consumer.es/web/ga/20030701/internet/
[X1734]
Consumer, 010603. http://revista.consumer.es/web/ga/20030601/internet/
[X1735]
Consumer, 010503. http://revista.consumer.es/web/ga/20030501/internet/
[X1736]
Consumer, 010403. http://revista.consumer.es/web/ga/20030401/internet/
[X1737]
Consumer, 010303. http://revista.consumer.es/web/ga/20030301/internet/
[X1738]
Consumer, 010203. http://revista.consumer.es/web/ga/20030201/internet/
[X1739]
Consumer, 010103. http://revista.consumer.es/web/ga/20030101/internet/
[X1740]
Consumer, 011102. http://revista.consumer.es/web/ga/20021101/internet/
[X1741]
Consumer, 011002. http://revista.consumer.es/web/ga/20021001/internet/
[X1742]
Consumer, 010902. http://revista.consumer.es/web/ga/20020901/internet/
[X1743]
Consumer, 010802. http://revista.consumer.es/web/ga/20020701/internet/
[X1744]
Consumer, 010502. http://revista.consumer.es/web/ga/20020601/internet/
[X1745]
Consumer, 010302. http://revista.consumer.es/web/ga/20020301/internet/
[X1746]
Consumer, 011005. http://revista.consumer.es/web/ga/20051001/internet/
[X1747]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5109
[X1748]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1749]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5106
[X1750]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1751]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5105
[X1752]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5100
[X1753]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5099
[X1754]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5097
[X1755]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5096
[X1756]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5094
[X1757]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5093
[X1758]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5091
[X1759]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5090
[X1760]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5088
[X1761]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5087
[X1762]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5086
[X1763]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5085
[X1764]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5084
[X1765]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5083
[X1766]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5082
[X1767]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5081
[X1768]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5080
[X1769]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5079
[X1770]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5078
[X1771]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5075
[X1772]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5113
[X1773]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5112
[X1774]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5111
[X1775]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5114
[X1776]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20802&Itemid=220
[X1777]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20797&Itemid=220
[X1778]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20801&Itemid=220
[X1779]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20806&Itemid=220
[X1780]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20805&Itemid=220
[X1781]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20804&Itemid=220
[X1782]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20799&Itemid=220
[X1783]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 26/09/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20803&Itemid=220
[X1784]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 03/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=22149&Itemid=220
[X1785]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 03/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=22150&Itemid=220
[X1786]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 03/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=22154&Itemid=220
[X1787]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 03/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=22153&Itemid=220
[X1788]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 03/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=22152&Itemid=220
[X1789]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 10/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=23403&Itemid=220
[X1790]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 10/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=23405&Itemid=220
[X1791]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 10/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=23404&Itemid=220
[X1792]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1793]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5129
[X1794]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5128
[X1795]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5126
[X1796]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5130
[X1797]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5127
[X1798]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5125
[X1799]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5124
[X1800]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5120
[X1801]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5119
[X1802]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5118
[X1803]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5117
[X1804]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5116
[X1805]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/entrevista.php?ID=23
[X1806]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1807]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1808]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1809]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5135
[X1810]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5132
[X1811]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=477
[X1812]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1813]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5138
[X1814]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5134
[X1815]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel36.pdf
[X1816]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel36.pdf
[X1817]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel36.pdf
[X1818]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel36.pdf
[X1819]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel36.pdf
[X1820]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5148
[X1821]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel36.pdf
[X1822]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1823]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5140
[X1824]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5145
[X1825]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5144
[X1826]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5141
[X1827]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5147
[X1828]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 14/10/05. http://www.seinv.uvigo.es/sistemas/news
[X1829]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 14/10/05. http://www.seinv.uvigo.es/tutoriais/ldap.htm#top
[X1830]
Servizos informáticos da Universidade de Vigo, 14/10/05. http://www.seinv.uvigo.es/software/detalle2.php?apt=11
[X1831]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1832]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1833]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1834]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5150
[X1835]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5149
[X1836]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1837]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24717&Itemid=220
[X1838]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24718&Itemid=220
[X1839]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24719&Itemid=220
[X1840]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24720&Itemid=220
[X1841]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24721&Itemid=220
[X1842]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24722&Itemid=220
[X1843]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24723&Itemid=220
[X1844]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24724&Itemid=220
[X1845]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24725&Itemid=220
[X1846]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24726&Itemid=220
[X1847]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24727&Itemid=220
[X1848]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 17/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=24728&Itemid=220
[X1849]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1850]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1851]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1852]
Fwwwrando, outubro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X1853]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5166
[X1854]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1855]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5163
[X1856]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1857]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5162
[X1858]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5160
[X1859]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5158
[X1860]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5156
[X1861]
Código cero, outubro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5155
[X1862]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26087&Itemid=220
[X1863]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26086&Itemid=220
[X1864]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26085&Itemid=220
[X1865]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26084&Itemid=220
[X1866]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26083&Itemid=220
[X1867]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26082&Itemid=220
[X1868]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26081&Itemid=220
[X1869]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 24/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26080&Itemid=220
[X1870]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 31/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=27548&Itemid=220
[X1871]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 31/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=27547&Itemid=220
[X1872]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 31/10/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=27546&Itemid=220
[X1873]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5249
[X1874]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5248
[X1875]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5247
[X1876]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1877]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5243
[X1878]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5240
[X1879]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5237
[X1880]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5236
[X1881]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5233
[X1882]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5229
[X1883]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5227
[X1884]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5226
[X1885]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5224
[X1886]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5220
[X1887]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5219
[X1888]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5218
[X1889]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5214
[X1890]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5213
[X1891]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5212
[X1892]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5210
[X1893]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/convidado.php?ID=22
[X1894]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel37.pdf
[X1895]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel37.pdf
[X1896]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel37.pdf
[X1897]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel37.pdf
[X1898]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X1899]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5256
[X1900]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5253
[X1901]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5258
[X1902]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5259
[X1903]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=45808
[X1904]
Consumer, 011105. http://revista.consumer.es/web/ga/20051101/internet/
[X1905]
DUVI, 231102. http://www.duvi.uvigo.es/noticia.asp?tabla=NOTICIAS&clave_noticia=3382
[X1906]
Bravunet, 190602. http://bravu.net/portadaprincipal/BRAVUNET.htm
[X1907]
Bravunet, 150502. http://bravu.net/portadaprincipal/BRAVUNET.htm
[X1908]
Bravunet, 240602. http://bravu.net/portadaprincipal/BRAVUNET.htm
[X1909]
Bravunet, 260302. http://bravu.net/portadaprincipal/BRAVUNET.htm
[X1910]
Premios Dorna, Área de normalización lingüística da Universidade de Vigo, xullo, 2004. http://webs.uvigo.es/normalizacion/anl_dorna.html
[X1911]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 07/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=28782&Itemid=220
[X1912]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 07/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=28780&Itemid=220
[X1913]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 07/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=28779&Itemid=220
[X1914]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 07/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=28778&Itemid=220
[X1915]
DUVI, 260604. http://duvi.uvigo.es/prueba_noticia.asp?tabla=NOTICIAS&clave_noticia=5878
[X1916]
DUVI, 020703. http://www.duvi.uvigo.es/prueba_noticia.asp?tabla=NOTICIAS&clave_noticia=4508
[X1917]
DUVI, 110103. http://www.duvi.uvigo.es/prueba_noticia.asp?tabla=NOTICIAS&clave_noticia=3568
[X1918]
DUVI,250203. http://www.duvi.uvigo.es/prueba_noticia.asp?tabla=NOTICIAS&clave_noticia=3794
[X1919]
Edugaliza.org, novembro, 2005. http://www.edugaliza.org/obradoiros/manuais/mantenimento/redes/fisica.html
[X1920]
Consello d aAvogacía Galega, Antivirus, 050502. http://www.avogacia.org/antivirus.htm
[X1921]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1321&Itemid=2
[X1922]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1320&Itemid=2
[X1923]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1319&Itemid=2
[X1924]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1318&Itemid=2
[X1925]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1317&Itemid=2
[X1926]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1316&Itemid=2
[X1927]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1313&Itemid=2
[X1928]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1311&Itemid=2
[X1929]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1309&Itemid=2
[X1930]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1307&Itemid=2
[X1931]
Asociación GNIX, novembro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1304&Itemid=2
[X1932]
Asociación GNIX, outubro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1306&Itemid=2
[X1933]
Asociación GNIX, outubro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1305&Itemid=2
[X1934]
Asociación GNIX, outubro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1303&Itemid=2
[X1935]
Asociación GNIX, outubro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1302&Itemid=2
[X1936]
Asociación GNIX, outubro 2005. http://www.agnix.org/index.php?option=content&task=view&id=1301&Itemid=2
[X1937]
Aula de Informática, novembro 2005. http://www.arrakis.es/~iesgondo/infor.htm
[X1938]
Aula de Informática, novembro 2005. http://www.arrakis.es/~iesgondo/temario.htm
[X1939]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5276
[X1940]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5270
[X1941]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5269
[X1942]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5268
[X1943]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5266
[X1944]
Eganet, 081105. http://www.premioseganet.org/
[X1945]
Eganet, 081105. http://www.premioseganet.org/
[X1946]
Eganet, 081105. http://www.premioseganet.org/
[X1947]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/avaliaxe/ver.php?id=65
[X1948]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/
[X1949]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/verDefinicion.php?termo=interfaces_graficas
[X1950]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/estudosusabilidade.php
[X1951]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/adaptaciontextosweb.php
[X1952]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/cursosformacion.php
[X1953]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/creacionsitiosweb.php
[X1954]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/artigos/rastreo-informacion.html
[X1955]
Galinus, 081105. http://www.galinus.com/ga/artigos/patrons-desenho-interaccion.html
[X1956]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/patrons-desenho-interaccion.html
[X1957]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/recursos.php
[X1958]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/avaliacion_heuristica_medios_dixitais.html
[X1959]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/guia_recursos_accesibilidade_web.html
[X1960]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/hipertexto_prensa_dixital.html
[X1961]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/navigation_stress_test.html
[X1962]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/cww.html
[X1963]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/desenho_efectivo_de_imaxes.html
[X1964]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/guia_escribir_para_web.html
[X1965]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/spss_e_cardsorting.html
[X1966]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/basico_desenho_centrado_no_usuario.html
[X1967]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/non_utilizar_flash.html
[X1968]
Galinus, 091105. http://www.galinus.com/ga/artigos/metadatos_e_navegacion.html
[X1969]
Galinus, 091105. http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/gallego.mspx
[X1970]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5299
[X1971]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5298
[X1972]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=492
[X1973]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30146&Itemid=220
[X1974]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30147&Itemid=220
[X1975]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30148&Itemid=220
[X1976]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30149&Itemid=220
[X1977]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30150&Itemid=220
[X1978]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30151&Itemid=220
[X1979]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 14/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=30152&Itemid=220
[X1980]
Axuda, Deputación de Ourense, 141105. http://www.depourense.es/web/varios/contaxuda.htm
[X1981]
Seguridade, Banco Pastor, 141105. http://www.bancopastor.es/galego/d40/d4020/4020_stage4.html#pastorNet
[X1982]
¿Aínda non opera por internet co Banco Pastor? Solicite a alta en PastorNet, Banco Pastor, 141105. http://www.bancopastor.es/galego/d40/d4020/4020_stage6.html
[X1983]
Portatextos, Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego, 141105. http://www.bivir.com/
[X1984]
"A lingua do software" en culturagalega.org, outubro de 2003.. http://www.culturagalega.org/temadia.php?id=3571
[X1985]
cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es/
[X1986]
Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es/
[X1987]
Rede de Aulas Multimedia, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es/
[X1988]
Rede de Aulas Multimedia, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es/
[X1989]
Proxectos do cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es/
[X1990]
Proxectos do cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es/
[X1991]
Proxectos do cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es
[X1992]
Proxectos do cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es
[X1993]
Proxectos do cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es
[X1994]
Proxectos do cmg, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es
[X1995]
Programas de formación, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es
[X1996]
Manual de Internet nas biblioptecas, Centro Multimedia de Galicia, 141105. http://www.cmg.xunta.es
[X1997]
Congreso, xornalistas.com, marzo 2003. http://www.xornalistas.com/congreso/talleres/talleres.htm
[X1998]
Axuda da Revista Galega, Consello Galego de Relacións Laborais, 151105. http://cgrl.xunta.es/g_axuda_rgds.html
[X1999]
Consumibles para todo tipo de equipos, Consumibles en Spid, SL, 151105. http://www.spid.es/Galego/Productos/outros/consumibles.htm
[X2000]
O Cadro de Mando Integral, Decide Soft, 151105. http://www.decidesoft.net/gal/decide_g_1.htm
[X2001]
FAQ do CMI, Decide Soft, 151105. http://www.decidesoft.net/gal/cmi_g_faq.htm
[X2002]
CIXTEC, 151105. http://www.cixtec.es/conselleria/accesib.htm
[X2003]
Convocatoria ffii.org, 151105. http://wiki.ffii.org/DemoCompostela0405Gl
[X2004]
Rexistro de dominios, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/registro_dominios.asp
[X2005]
Todo en solucións informáticas, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/default.asp
[X2006]
Software de Xestión para Empresas, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/software.asp
[X2007]
Comercio Electrónico, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/ecomerce.asp
[X2008]
Mantementos Informáticos, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/mantenimiento.asp
[X2009]
Deseño e Mantemento de Páxinas Web, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/diseno_web.asp
[X2010]
Redes e comunicacións, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/redes.asp
[X2011]
Servicio Técnico, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/servicio_tecnico.asp
[X2012]
Hospedaxe web, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/hosting.asp
[X2013]
Drivers, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/drivers.asp
[X2014]
Servicios, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/servicios.asp
[X2015]
Intercambio de Links - Intercambio de Banners, Novochip, 151105. http://www.novochip.com/galego/links.asp
[X2016]
Multimedia. Internet, Eclipse Comunicación Dixital, 151105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/multimedia/internet/index.htm
[X2017]
Catálogo de traballos relizados. Grandes empresas e institucións, Eclipse Comunicación Dixital, 151105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/multimedia/internet/index_institucions_1.htm
[X2018]
Catálogo de traballos relizados.PEMES, Eclipse Comunicación Dixital, 151105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/multimedia/internet/index_peme_1.htm
[X2019]
Multimedia 3D, Eclipse Comunicación Dixital, 161105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/multimedia/3d/index.htm
[X2020]
Hardware. Tarifas de precios, Eclipse Comunicación Dixital, 161105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/hardware/tarifas/index.htm
[X2021]
Hardware. Mantemento e SAT, Eclipse Comunicación Dixital, 161105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/hardware/mantemento/index.htm
[X2022]
Descargas, Eclipse Comunicación Dixital, 161105. http://www.infoeclipse.com/web_eclipse/seccions/xerais/descargas/index.htm
[X2023]
Zona de descargas Clic, Páxina persoal de Xosé Antón Vicente, 161105. http://engalego.iespana.es/
[X2024]
Software Educativo, Páxina persoal de Xosé Antón Vicente, 161105. http://engalego.iespana.es/
[X2025]
Software Xeral, Páxina persoal de Xosé Antón Vicente, 161105. http://engalego.iespana.es/
[X2026]
Tenda, Eniac-Informática, 161105. http://www.eniac-informatica.com/tenda.htm
[X2027]
Centro de Formación, Eniac-Informática, 161105. http://www.eniac-informatica.com/formacion.htm
[X2028]
Eniac-Informática, Eniac-Informática, 161105. http://www.eniac-informatica.com/web.htm
[X2029]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2030]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2031]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5334
[X2032]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5333
[X2033]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5330
[X2034]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5329
[X2035]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5328
[X2036]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5327
[X2037]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5324
[X2038]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5322
[X2039]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5317
[X2040]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5316
[X2041]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5313
[X2042]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5311
[X2043]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5310
[X2044]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5309
[X2045]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5308
[X2046]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5307
[X2047]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5303
[X2048]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=45990
[X2049]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2050]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2051]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=45903
[X2052]
Formación a usuarios, Neco, 171105. http://www.neco-ti.com/iec/form/DefaultGA.asp
[X2053]
Servicios de soporte, Neco, 171105. http://www.neco-ti.com/iec/soporte/DefaultGA.asp
[X2054]
Condicións xerais de soporte, Neco, 171105. http://www.neco-ti.com/iec/soporte/CondicionesGA.asp
[X2055]
Concurso Internet nas bibliotecas, Entra e navega, 171105. http://www.entraenavega.rbgalicia.org/base.php?sec=bas
[X2056]
Concurso Internet nas bibliotecas, Entra e navega, 171105. http://www.entraenavega.rbgalicia.org/objetivos.php?sec=obj
[X2057]
Servicios Internet, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2058]
Subdominio, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2059]
Condicións e tarifas, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2060]
Dominios e-com, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2061]
Reserva de dominios, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2062]
Dominio básico, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2063]
Diseño de contidos, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2064]
Redirección de dominios, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2065]
Diseño de Software, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2066]
Outros servicios, Webgalega, 181105. http://www.webgalega.com/galego/intro.htm
[X2067]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 21/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=31506&Itemid=220
[X2068]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 21/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=31507&Itemid=220
[X2069]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 21/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=31509&Itemid=220
[X2070]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 21/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=31508&Itemid=220
[X2071]
Internet básico, José Ramos, 211105. http://usuarios.lycos.es/joseramos7/rede.htm
[X2072]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/Inicio-Antig.htm
[X2073]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/Word2000_galego.htm
[X2074]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/Excel_2000_galego.htm
[X2075]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/Access_2000_galego.htm
[X2076]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/PowerPoint2000_galego.htm
[X2077]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/Outlook2000_galego.htm
[X2078]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/Internet2000_galego.htm
[X2079]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/ProgramasCursosWit/Windows-2000-galego.htm
[X2080]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/TecnoSistema.htm
[X2081]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/RequisitosClien.htm
[X2082]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/Wit-On-Line.htm
[X2083]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.rai.usc.es/omeucampusc/FORMACION/CursosWit/Sesiones.htm
[X2084]
Proxecto pingüín, USC, novembro, 2005. http://www.terra.es/personal3/magpum/
[X2085]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2086]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5358
[X2087]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5354
[X2088]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5344
[X2089]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5369
[X2090]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5371
[X2091]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5368
[X2092]
Consello d aAvogacía Galega, Servizo de correo, en qué consiste?, 161003. http://www.avogacia.org/web/article.php3?id_article=68
[X2093]
Consello d aAvogacía Galega, Alerta de virus perante a celebración do Halloween durante os vindeiros días, 291004. http://www.avogacia.org/web/breve.php3?id_breve=124
[X2094]
Infraestructura informática, Centro de Investigación Ramón Piñeiro, 231105. http://www.cirp.es/inf/informatica.html
[X2095]
Sistemas de información, , Centro de Investigación Ramón Piñeiro, 231105. http://www.cirp.es/inf/informatica.html
[X2096]
Instalación do mIRC en Galego, MIRC, 231105. http://www.mirc.co.uk/translations/galego.html
[X2097]
GNIX, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/
[X2098]
Estou aquó de novo, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/5771#comentarios
[X2099]
Que Linux escoller?, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/3084#comentarios
[X2100]
Problemas coa gravadora, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/3076#comentarios
[X2101]
Galician Windows, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/3071#comentarios
[X2102]
Estou aquí de novo, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/3063#comentarios
[X2103]
Volta a ter problemas, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1888#comentarios
[X2104]
Xa teño son, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1686#comentarios
[X2105]
Tiven un virus, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1652#comentarios
[X2106]
Windows XP en galego, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1547#comentarios
[X2107]
Sen son, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1256#comentarios
[X2108]
Fiestras XP, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1204#comentarios
[X2109]
Aburiño Win98, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1187#comentarios
[X2110]
Geexbox, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/1092#comentarios
[X2111]
Farto deWindows, Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/988#comentarios
[X2112]
Grabando CDs..., Linux e Windows, 241105. http://linux-windows.bloxus.com/historias/952#comentarios
[X2113]
¿Que é FreeBSD?, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_1.html
[X2114]
O xeito de etiquetar discos duros de FreeBSD, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_2.html
[X2115]
Compartir espacio de intercambio entre Linux e FreeBSD, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_3.html
[X2116]
Iniciar FreeBSD usando LILO, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_4.html
[X2117]
Montar sistemas de ficheiros, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_5.html
[X2118]
Executar binarios alleos, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_6.html
[X2119]
Referencias e outros documentos de interese, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_7.html
[X2120]
Agradecementos e dereitos de copia, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_8.html
[X2121]
O grupo GzLiNuX, www.mit.edu, 241105. http://www.mit.edu/afs/athena/system/rhlinux/redhat-6.2-docs/HOWTOS/translations/galician/mini/html/Linux+FreeBSD-mini-HOWTO_9.html
[X2122]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5384
[X2123]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2124]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5382
[X2125]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2126]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=498
[X2127]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2128]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5380
[X2129]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5378
[X2130]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5376
[X2131]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5375
[X2132]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5374
[X2133]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46212
[X2134]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2135]
Uso das listas de distribución, , Centro de Investigación Ramón Piñeiro, 251105. http://www.cirp.es/WXD/wxd/docs/lisUso.html
[X2136]
Programas, usuarios.lycos.es/docasar, 251105. http://usuarios.lycos.es/docasar/programa.html
[X2137]
Introducción, Paxariña Translator, 251105. http://www.geocities.com/paxtranslator/
[X2138]
Opcións de traducción , Paxariña Translator, 251105 . http://www.geocities.com/paxtranslator/
[X2139]
Configuración, Paxariña Translator, 251105. http://www.geocities.com/paxtranslator/
[X2140]
Traducción, Paxariña Translator, 251105. http://www.geocities.com/paxtranslator/
[X2141]
O arquivo de tradución, Paxariña Translator, 251105. http://www.geocities.com/paxtranslator/
[X2142]
Colaboración, Paxariña Translator, 251105. http://www.geocities.com/paxtranslator/
[X2143]
Benvidos a Nación de Breogán, Nación de Breogán, 251105. http://naciondebreogan.iespana.es/naciondebreogan.php
[X2144]
Benvido a sección de Fondos de Nación de Breogán, Nación de Breogán, 251105. http://naciondebreogan.iespana.es/fondos.php
[X2145]
Benvidos á sección de Fondos de Escritorio de Nación de Breogán, Nación de Breogán, 251105. http://naciondebreogan.iespana.es/fondos.php
[X2146]
Benvido á Web de Gifs de Nación de Breogán, Nación de Breogán, 251105. http://naciondebreogan.0catch.com/gifs_ndb.html
[X2147]
Benvidos á Web de Iconos de Nación de Breogán, Nación de Breogán, 251105. http://es.geocities.com/naciondebreogan/iconos_ndb.html
[X2148]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 28/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=32850&Itemid=220
[X2149]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 28/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=32854&Itemid=220
[X2150]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 28/11/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=32852&Itemid=220
[X2151]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com
[X2152]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com
[X2153]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5388
[X2154]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5387
[X2155]
Fwwwrando, novembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2156]
Configurar o correo en Outlook Express, O Noso Lar, novembro, 2005. http://www.onosolar.net/
[X2157]
Os portos do Messenger, O Noso Lar, novembro, 2005. http://www.onosolar.net/
[X2158]
Desinstalar o Windows Messenger, O Noso Lar, novembro, 2005. http://www.onosolar.net/
[X2159]
Deshabilitar PopsUps Publicitarios en Windows, O Noso Lar, novembro, 2005. http://www.onosolar.net/
[X2160]
Optimizado para Calquera Navegador Campaña, www.anybrowser.org, , novembro, 2005. http://www.anybrowser.org/campaign/anybrowser_gl.html
[X2161]
Os Foros de Código Cero. http://www.codigocero.com/foros/viewthread.php?tid=155
[X2162]
Páxina das traducións do MSN Messenger para o galego (inclúe ata a versión 7.0 Final), Hispaniatrans, novembro, 2005. http://members.fortunecity.es/hispaniatrans/
[X2163]
Software libre e linguas minorizadas: O proxecto Trasno. Introducción, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.sindominio.net/~manuel/art/slelm/intro.html
[X2164]
Software libre e linguas minorizadas: O proxecto Trasno. 2. Definicións, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.sindominio.net/~manuel/art/slelm/def.html
[X2165]
Software libre e linguas minorizadas: O proxecto Trasno. 3. Problemas aos que se enfrontan as linguas minorizadas, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.sindominio.net/~manuel/art/slelm/swlibre.html
[X2166]
Software libre e linguas minorizadas: O proxecto Trasno. 4. ¡O software libre é o teu amigo!, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.sindominio.net/~manuel/art/slelm/swlibre.html
[X2167]
Software libre e linguas minorizadas: O proxecto Trasno. 5. O proxecto Trasno, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.sindominio.net/~manuel/art/slelm/trasno.html
[X2168]
Software libre e linguas minorizadas: O proxecto Trasno. 6. Palabras finais, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.sindominio.net/~manuel/art/slelm/final.html
[X2169]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5398
[X2170]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5397
[X2171]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2172]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5400
[X2173]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5394
[X2174]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5393
[X2175]
Proxecto de Casa Asia Virtual: informatización e presencia en internet (sitio web), Casa Asia Virtual, 291105. http://www.casaasia.es/html/gal/casaasia-2-2.htm
[X2176]
Diccionario, Proxecto Trasno en www.trasno.net, 281105. http://www.trasno.net/axuda/diccionario/
[X2177]
LabGestPro v2.0, Reia Análisis Especiales, 291105. http://www.reialab.com/galego/general/labgestpro.htm
[X2178]
Software, Reia Análisis Especiales, 291105. http://www.reialab.com/galego/general/software.htm
[X2179]
A factura electrónica: aforro de tempo e custos para a empresa, Revista e-negocio, 291105. http://www.e-negociogalicia.com/revista/enegocio10/factura-e
[X2180]
Control+p: Un referente para o comercio-e galego, Revista e-negocio, 291105. http://www.e-negociogalicia.com/revista/enegocio14/estudioCaso
[X2181]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34113&Itemid=220
[X2182]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34114&Itemid=220
[X2183]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34115&Itemid=220
[X2184]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34115&Itemid=220
[X2185]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34115&Itemid=220
[X2186]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 05/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34116&Itemid=220
[X2187]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5433
[X2188]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=503
[X2189]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=502
[X2190]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5436
[X2191]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5431
[X2192]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5429
[X2193]
Consumer, 011205. http://revista.consumer.es/web/ga/20051201/internet/
[X2194]
Consumer, 011205. http://revista.consumer.es/web/ga/20051201/actualidad/analisis2/
[X2195]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46328
[X2196]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46306
[X2197]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2198]
8ª enquisa AIMC a usuarios de Internet, AIMC, decembro, 2005. http://encuesta2005gal.aimc.es/
[X2199]
Cuestionario, AIMC, decembro, 2005. http://encuesta2005gal.aimc.es/
[X2200]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2201]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2202]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5437
[X2203]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2204]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5440
[X2205]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5440
[X2206]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5428
[X2207]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5426
[X2208]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5425
[X2209]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5422
[X2210]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5421
[X2211]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5419
[X2212]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5417
[X2213]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5412
[X2214]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5407
[X2215]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5406
[X2216]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5405
[X2217]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5404
[X2218]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2219]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2220]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2221]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2222]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2223]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2224]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2225]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel39.pdf
[X2226]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2227]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2228]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2229]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2230]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2231]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2232]
Código cero, novembro, 2005. http://www.codigocero.com/codigoceropapel38.pdf
[X2233]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5448
[X2234]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2235]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5445
[X2236]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2237]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2238]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46411
[X2239]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2240]
Viieros, 091205. http://www.vieiros.com/
[X2241]
Viieros, 091205. http://www.vieiros.com/gterra/nova.php?Ed=3&id=46448
[X2242]
UDCDspace: o repositorio dixital da Universidade de A Coruña, Sekeirox, 191105 . http://sekeirox.blogia.com/
[X2243]
Reencontro no(co) chat, Sekeirox, 191105. http://sekeirox.blogia.com/
[X2244]
Unha Morea de recursos, Sekeirox, 301005. http://sekeirox.blogia.com/
[X2245]
Ferramentas, recursos, artigos, revisións,... sobre blogs, Sekeirox, 271005. http://sekeirox.blogia.com/
[X2246]
LMS e LAMS, Sekeirox, 271005. http://sekeirox.blogia.com/
[X2247]
Máis recursos: PDF Creator; JotSpot Live; Clipboard Buddy, Sekeirox, 301005. http://sekeirox.blogia.com/
[X2248]
Recollendo sen recolledor :( , Sekeirox, 300905. http://sekeirox.blogia.com/
[X2249]
O día de ... Internet, Sekeirox, 010905. http://sekeirox.blogia.com/
[X2250]
A edición web ao alcance de máis mans: NVU 1.0, Sekeirox, 100805. http://sekeirox.blogia.com/
[X2251]
O día de..., Sekeirox, 310805. http://sekeirox.blogia.com/
[X2252]
De vacacións (I): Facerse un sitio na blogosfera, Sekeirox, 020805. http://sekeirox.blogia.com/
[X2253]
De vacacións (II): Usos dos blogs no ámbito educativo, Sekeirox, 040805. http://sekeirox.blogia.com/2005/agosto.php
[X2254]
Web semántica e redes sociais, entre Santiago e a Frouxeira, Sekeirox, 200705. http://sekeirox.blogia.com/2005/julio.php
[X2255]
Cansos pero contentos, Sekeirox, 220705. http://sekeirox.blogia.com/2005/julio.php
[X2256]
Aulablog, un proxecto colaborativo sobre o uso das TIC na aula, Sekeirox, 060605. http://sekeirox.blogia.com/2005/junio.php
[X2257]
Poñerse ao día (II), Sekeirox, 090605. http://sekeirox.blogia.com/2005/junio.php
[X2258]
Máis blogs do meu interese, Sekeirox, 040505. http://sekeirox.blogia.com/2005/mayo.php
[X2259]
Chamada no blogomillo, Sekeirox, 090505. http://sekeirox.blogia.com/2005/mayo.php
[X2260]
Cousas para facer co RSS, Sekeirox, 100505. http://sekeirox.blogia.com/2005/mayo.php
[X2261]
Etiquetalo todo, Sekeirox, 160505. http://sekeirox.blogia.com/2005/mayo.php
[X2262]
Medrando, Sekeirox, 160505. http://sekeirox.blogia.com/2005/mayo.php
[X2263]
Globoeduca, Sekeirox, 190505. http://sekeirox.blogia.com/2005/mayo.php
[X2264]
Seguir o díxome, díxome que lle dixeran..., Sekeirox, 050405. http://sekeirox.blogia.com/2005/abril.php
[X2265]
Os recursos docentes de Juan Freire, Sekeirox, 050405. http://sekeirox.blogia.com/2005/abril.php
[X2266]
Outro pasiño, Sekeirox, 080405. http://sekeirox.blogia.com/2005/abril.php
[X2267]
E ti por que blogueas?, Sekeirox, 090405. http://sekeirox.blogia.com/2005/abril.php
[X2268]
Máis planetas na blogosfera, Sekeirox, 210405. http://sekeirox.blogia.com/2005/abril.php
[X2269]
Iniciarse nos blogs, Sekeirox, 210405. http://sekeirox.blogia.com/2005/abril.php
[X2270]
Sobre Apcala e outras cuestións, Sekeirox, 100305. http://sekeirox.blogia.com/2005/marzo.php
[X2271]
Unha certa envexa, Sekeirox, 110305. http://sekeirox.blogia.com/2005/marzo.php
[X2272]
Visita inesperada, Sekeirox, 180205. http://sekeirox.blogia.com/2005/febrero.php
[X2273]
Poñerse ao día, Sekeirox, 220205. http://sekeirox.blogia.com/2005/febrero.php
[X2274]
Retomando o pulso, Sekeirox, 080105. http://sekeirox.blogia.com/2005/enero.php
[X2275]
Comentar e... cambiar de idea, Sekeirox, 080105. http://sekeirox.blogia.com/2005/enero.php
[X2276]
Asistimos á EDUCAUSE NLII Conference, Sekeirox, 250105. http://sekeirox.blogia.com/2005/enero.php
[X2277]
Traballlo colaborativo/blogging/e-portfolio, Sekeirox, 011204. http://sekeirox.blogia.com/2004/diciembre.php
[X2278]
Tipoloxía de Comunidades Virtuais, Sekeirox, 091204. http://sekeirox.blogia.com/2004/diciembre.php
[X2279]
Un pasiño para diante, Sekeirox, 161204. http://sekeirox.blogia.com/2004/diciembre.php
[X2280]
Máis sobre ePortafolios, Sekeirox, 171204. http://sekeirox.blogia.com/2004/diciembre.php
[X2281]
Máis accesible: Speegle, Sekeirox, 231204. http://sekeirox.blogia.com/2004/diciembre.php
[X2282]
Máis podcasting, Sekeirox, 291204. http://sekeirox.blogia.com/2004/diciembre.php
[X2283]
Tecnoloxías no ollo do furacán no ensino superior, segundo educause, Sekeirox, 041104. http://sekeirox.blogia.com/2004/noviembre.php
[X2284]
'bloghear' e 'postear', Sekeirox, 231104. http://sekeirox.blogia.com/2004/noviembre.php
[X2285]
ePortafolios: especificacións, Sekeirox, 141004. http://sekeirox.blogia.com/2004/octubre.php
[X2286]
A Universidade de Montana elixe o seu LMS, Sekeirox, 060804. http://sekeirox.blogia.com/2004/agosto.php
[X2287]
Weblogs como e-Portafolios, Sekeirox, 090704. http://sekeirox.blogia.com/2004/julio.php
[X2288]
Novas versións de Moodle, A-Tutor e Sakai, Sekeirox, 210704 . http://sekeirox.blogia.com/2004/julio.php
[X2289]
Sobre webquests e outras cousas, Sekeirox, 060204. http://sekeirox.blogia.com/2004/febrero.php
[X2290]
e-learning e software social, Sekeirox, 080104. http://sekeirox.blogia.com/2004/enero.php
[X2291]
Webs na docencia universitaria, Sekeirox, 190104. http://sekeirox.blogia.com/2004/enero.php
[X2292]
Nace Expocampus, Sekeirox, 220104. http://sekeirox.blogia.com/2004/enero.php
[X2293]
O proxecto Rembassy, Sekeirox, 280104. http://sekeirox.blogia.com/2004/enero.php
[X2294]
Programa eLearning 04-06 da UE, Sekeirox, 301203. http://sekeirox.blogia.com/2003/diciembre.php
[X2295]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=35345&Itemid=220
[X2296]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=35344&Itemid=220
[X2297]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 12/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=35343&Itemid=220
[X2298]
Viieros, 121205. http://www.vieiros.com/
[X2299]
Viieros, 121205. http://www.vieiros.com/nova.php?Ed=1&id=46481
[X2300]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5456
[X2301]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5455
[X2302]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5453
[X2303]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5451
[X2304]
O Centro de Competencias, e-negociogalicia, 131205. http://www.e-negociogalicia.com/centro/index.html
[X2305]
e-MINDER, e-negociogalicia, 131205. http://www.e-negociogalicia.com/proxecto/index.html
[X2306]
Observatorio do Centro de Competencias, e-negociogalicia, 131205. http://www.e-negociogalicia.com/observatorio/index.html
[X2307]
Soporte e Asesoramento, e-negociogalicia, 131205. http://www.e-negociogalicia.com/soporte/index.html
[X2308]
Comunicación e Difusión, e-negociogalicia, 131205. http://www.e-negociogalicia.com/comunicacion/
[X2309]
Glosario de termos, e-negociogalicia, 131205. http://www.e-negociogalicia.com/soporte/glosario
[X2310]
Boletín de Comercio Electrónico 21-04-03, e-negociogalicia, 240403 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin01
[X2311]
Boletín de Comercio Electrónico 28-04-03, e-negociogalicia, 280403 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin02
[X2312]
Boletín de Comercio Electrónico 05-05-03, e-negociogalicia, 050503 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin03
[X2313]
Boletín de Comercio Electrónico 12-05-03, e-negociogalicia, 120503 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin04
[X2314]
Boletín de Comercio Electrónico 19-05-03, e-negociogalicia, 190503 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin05
[X2315]
Boletín de Comercio Electrónico 26-05-03, e-negociogalicia, 260503 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin06
[X2316]
Boletín de Comercio Electrónico 02-06-03, e-negociogalicia, 020603 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin07
[X2317]
Boletín de Comercio Electrónico 09-06-03, e-negociogalicia, 090603 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin08
[X2318]
Boletín de Comercio Electrónico 16-06-03, e-negociogalicia, 160603 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin09
[X2319]
Boletín de Comercio Electrónico 23-06-03, e-negociogalicia, 230603 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin10
[X2320]
Boletín de Comercio Electrónico 30-06-03, e-negociogalicia, 300603. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin11
[X2321]
Boletín de Comercio Electrónico 07-07-03, e-negociogalicia, 070703. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin12
[X2322]
Boletín de Comercio Electrónico 14-07-03, e-negociogalicia, 140703. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin13
[X2323]
Boletín de Comercio Electrónico 21-07-03, e-negociogalicia, 210703. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin14
[X2324]
Boletín de Comercio Electrónico 28-07-03, e-negociogalicia, 280703. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin15
[X2325]
Boletín de Comercio Electrónico 04-08-03, e-negociogalicia, 040803. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin16
[X2326]
Boletín de Comercio Electrónico 11-08-03, e-negociogalicia, 110803 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin17
[X2327]
Boletín de Comercio Electrónico 08-09-03, e-negociogalicia, 080903. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin18
[X2328]
Boletín de Comercio Electrónico 15-09-03, e-negociogalicia, 150903. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin19
[X2329]
Boletín de Comercio Electrónico 22-09-03, e-negociogalicia, 220903. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin20
[X2330]
Boletín de Comercio Electrónico 29-09-03, e-negociogalicia, 290903. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin21
[X2331]
Boletín de Comercio Electrónico 06-10-03, e-negociogalicia, 061003. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin22
[X2332]
Boletín de Comercio Electrónico 13-10-03, e-negociogalicia, 201003. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin23
[X2333]
Boletín de Comercio Electrónico 20-10-03, e-negociogalicia, 201003. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin24
[X2334]
Boletín de Comercio Electrónico 27-10-03, e-negociogalicia, 271003. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin25
[X2335]
Boletín de Comercio Electrónico 03-11-03, e-negociogalicia, 031103. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin26
[X2336]
Boletín de Comercio Electrónico 10-11-03, e-negociogalicia, 101103. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin27
[X2337]
Boletín de Comercio Electrónico 18-11-03, e-negociogalicia, 181103. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin28
[X2338]
Boletín de Comercio Electrónico 24-11-03, e-negociogalicia, 241103. http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin29
[X2339]
Boletín de Comercio Electrónico 05-12-03, e-negociogalicia, 051203 . http://www.e-negociogalicia.com/boletins/boletin30
[X2340]
Controlp.com intégrase na plataforma de comercio electrónico de HP, e-negociogalicia, 190903. http://www.e-negociogalicia.com/novas/ver_nova.php?ID=929
[X2341]
Unha web galega facilita ás organizacións a xestión do coñecemento, e-negociogalicia, 221003. http://www.e-negociogalicia.com/novas/ver_nova.php?ID=984
[X2342]
Dende portátiles ata licores, Galicia vende de todo na Rede, e-negociogalicia, 280703. http://www.e-negociogalicia.com/revista/enegocio06/iniciativas
[X2343]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5468
[X2344]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5466
[X2345]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5469
[X2346]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5465
[X2347]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5464
[X2348]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5462
[X2349]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5460
[X2350]
Manual das Aulas de TeleEnsino, CESGA, 151204. http://www.cesga.es/ga/Teleensino/aulas/manuais.html
[X2351]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5482
[X2352]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2353]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2354]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5479
[X2355]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/artigo.php?ID=511
[X2356]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5478
[X2357]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5474
[X2358]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46548
[X2359]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46565
[X2360]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2361]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2362]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36450&Itemid=220
[X2363]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36449&Itemid=220
[X2364]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36448&Itemid=220
[X2365]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36447&Itemid=220
[X2366]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36446&Itemid=220
[X2367]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36445&Itemid=220
[X2368]
Océano Internet, Galicia Hoxe, 19/12/05. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36445&Itemid=220
[X2369]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2370]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2371]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5488
[X2372]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5491
[X2373]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5487
[X2374]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5486
[X2375]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5485
[X2376]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5483
[X2377]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5483
[X2378]
Vieiros, 191205. http://www.vieiros.org/
[X2379]
Temario da asignatura EATP 2º e 3º BUP. Curso 1997-98, Mariló Fernández Mira.. http://www.arrakis.es/~iesgondo/temario.htm
[X2380]
Traducción automática español-galego, Centro de Investigación Ramón Piñeiro, 191205. http://www.cirp.es/prx/prx/prxTrad2000.htm
[X2381]
Traduccións de Windows ó Galego, 191205. http://www.geocities.com/wgalego/
[X2382]
tSX FlammaLux v1.0, . http://usuarios.alsernet.es/gustavo/galego.htm
[X2383]
Creando un fondo Dixital, Antón Busto, 191205. http://www.manqueime.com/tutobryce/bryce1g.php
[X2384]
Tutoial Flash. Creando un sistema de precarrega con porcentaxe, Antón Busto, 191205. http://www.manqueime.com/tutoflash/flash1g.php
[X2385]
Tutorial Poser. Creando unha rapaza dixital 1, Antón Busto, 191205. http://www.manqueime.com/tutoposer/poser1g.php
[X2386]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2387]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2388]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2389]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5499
[X2390]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5497
[X2391]
Edugaliza.org, decembro, 2005. http://www.edugaliza.org/secretaria/centros/documentos/
[X2392]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/index.php
[X2393]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/informacion_justificacion.php
[X2394]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/informacion_metodologia.php
[X2395]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/informacion_metodologia.php
[X2396]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/ayuda.php
[X2397]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/busqueda_discapacidad.php
[X2398]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2399]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2400]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2401]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2402]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2403]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2404]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2405]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2406]
Proxecto Sofware Senior, decembro, 2005. http://softsenior.cesga.es/resultado_discapacidad.php
[X2407]
Xeise. taboleiro de novas, decembro, 2005. http://es.geocities.com/xeise2/
[X2408]
Xeise.Glosario de termos, decembro, 2005. http://es.geocities.com/xeise/recursos/glosario.htm
[X2409]
Xeise. Ligazóns, decembro, 2005. http://es.geocities.com/xeise/recursos/ligazons.htm
[X2410]
Noticias, Galego21.org, decembro 2005. http://www.galego21.org/doku.php
[X2411]
Aplicacións de Software, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=157
[X2412]
Aplicacións de Software, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=157&p=20
[X2413]
Rede e informática, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=146&
[X2414]
Asistencia técnica, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=324
[X2415]
Asociacións informáticas, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=155
[X2416]
Asociacións informáticas, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=155&p=20
[X2417]
Empresas de Software, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=158
[X2418]
Empresas de Software, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=158&p=20
[X2419]
Empresas de Software, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=158&p=40
[X2420]
Empresas de Software, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=158&p=60
[X2421]
Hardware, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=156
[X2422]
Hardware, Vieiros, decembro 2005. http://buscador.vieiros.com/ligazons/buscador/buscador.php?lang=gal&cat=156&p=20
[X2423]
Vieiros, 230603. http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=62&N=29979
[X2424]
Vieiros, 220803. http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=62&N=30912
[X2425]
Vieiros, 290803. http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=31006
[X2426]
Vieiros, 180402. http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=21741
[X2427]
Vieiros, 150403. http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=28787
[X2428]
A Universidade de Santiago, coa colaboración de Universia, potenciará e estenderá a rede inalámbrica, Xornal USC, decembro 2005. http://www.xornal.usc.es/acontece.asp?p=8540
[X2429]
Programación de cursos de informática no Colexio Maior San Clemente, Xornal USC, decembro 2005. http://www.xornal.usc.es/acontece.asp?p=8540
[X2430]
O galego e as novas tecnoloxías centran o quinto número de 'O Cartafol', Xornal USC, decembro 2005. http://www.xornal.usc.es/acontece.asp?p=8540
[X2431]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5517
[X2432]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2433]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5515
[X2434]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/
[X2435]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5513
[X2436]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5512
[X2437]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5511
[X2438]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5510
[X2439]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5509
[X2440]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5507
[X2441]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5506
[X2442]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5504
[X2443]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5503
[X2444]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5502
[X2445]
Código cero, decembro, 2005. http://www.codigocero.com/nova.php?ID=5501
[X2446]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46720
[X2447]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/nova.php?Ed=42&id=46694
[X2448]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2449]
Fwwwrando, decembro, 2005. http://www.vieiros.com/publicacions/veredicion.php?Ed=42
[X2450]
Software. Programación a medida, Inforgal, 221205. http://www.inforgal.com/#
[X2451]
Windows XP, versión en galego, 2006. http://www.microsoft.com/
[X2452]
OpenOffice 2.0, versión en galego, 2006. http://www.mancomun.org/.
[X2453]
Gnome 2.18, versión en galego, 2007. http://www.mancomun.org/.


Corpus ACHEGA de textos de economía en galego

[E001]
Programa Padre (Programa de axuda á declaración da renda) para Renda 2004, versión Windows. Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) - http://www.agenciatributaria.es/
[E006]
REAL DECRETO 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. - http://www.boe.es
[E007]
LEI 2/2004, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2005. - http://www.boe.es
[E008]
REAL DECRETO 1775/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas. - http://www.boe.es
[E009]
REAL DECRETO 304/2004, do 20 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de plans e fondos de pensións. - http://www.boe.es
[E010]
REAL DECRETO LEXISLATIVO 6/2004, do 29 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados. - http://www.boe.es
[E011]
LEI 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social. - http://www.boe.es
[E012]
LEI 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro. - http://www.boe.es
[E013]
LEI Xeral Tributaria. - http://www.boe.es
[E014]
REAL DECRETO 1777/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre sociedades. - http://www.boe.es
[E015]
REAL DECRETO 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas. - http://www.boe.es
[E016]
LEI 22/2003, do 9 de xullo, concursal. - http://www.boe.es
[E017]
"Contorno económico. Economía mundial" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E018]
"Contorno económico. Zona euro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E019]
"Contorno económico. Economía española" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E020]
"Contorno económico. Mercados financeiros" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E021]
"A expansión económica: un futuro incerto" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E022]
"Perspectiva xeral da economía galega" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E023]
"Análise sectorial da actividade. Industria, construcción e servicios" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E024]
"Análise sectorial da actividade. Agricultura" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E025]
"Comercio exterior" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E026]
"Prezos" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E027]
"Mercado de traballo" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E028]
"Mercado de traballo. Salarios e negociación colectiva" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3, setembro 2000. - http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/ESP/docs/wvio004c_sociinforme2000_3.pdf
[E029]
"Contorno económico. Economía mundial" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E030]
"Contorno económico. Zona euro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E031]
"Contorno económico. Economía española" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E032]
"Contorno económico. Mercados financeiros" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E033]
"Perspectiva xeral da comunicación" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E034]
"Análise sectorial da actividade. Industria construcción e servicios." en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E035]
"Análise sectorial da actividade. Análise sectorial da actividade. Agricultura" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E036]
"Comercio Exterior" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E037]
"Prezos" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003 - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E038]
"Mercado laboral. Actividade, emprego e paro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003 - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E039]
"Mercado laboral. Salario e negociación colectiva" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 1, marzo 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_01.pdf
[E040]
"Contorno económico. Economía mundial" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E041]
"Contorno económico. Zona euro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E042]
"Contorno económico. Economía española" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E043]
"Contorno económico. Mercados financeiros" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E044]
"Contorno económico. Mercados financeiros" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E045]
"Perspectiva xeral da economía galega" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E046]
"Análise sectorial da actividade. Industrial, construccióne servicios" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E047]
"Análise sectorial da actividade. Agricultura" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E048]
"Prezos" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E049]
"Mercado de traballo. Actividade, emprego e paro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E050]
"Mercado de traballo. Salarios e negociación colectiva" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 2 xuño 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_02.pdf
[E051]
"Contorno económico. Economía mundial" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E052]
"Contorno económico. Zona euro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E053]
"Contorno económico. Economía española" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E054]
"Contorno económico. Mercados financeiros" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E055]
"Contorno económico. Presupostos xerais do estado para 2004" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E056]
"Perspectivas xeral da economía galega" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E057]
"Análise sectorial da actividade. Industria, construcción e servicios" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E058]
"Análise sectorial da actividade. Agricultura" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E059]
"Comercio exterior" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E060]
"Prezos" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E061]
"Mercado de traballo. Actividade, emprego e paro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E062]
"Mercado de traballo. Salario e negociación colectiva" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 3 setembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_03.pdf
[E063]
"Contorno económico. Economía mundial" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E064]
"Contorno económico. Zona euro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E065]
"Contorno económico. Economía española" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E066]
"Contorno económico. Mercados financeiros" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E067]
"O pacto de estabilidade e crecemento, ¿segue vixente?" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E068]
"Perspectiva xeral da economía galega" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E069]
"Análise sectorial da actividade. Industria, construcción e servicios" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E070]
"Análise sectorial da actividade. Agricultura" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E071]
"Prezos" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E072]
"Mercado de traballo. Actividade, emprego e paro" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E073]
"Salarios e negociación colectiva" en Informe de conxuntura da economía galega, nº 4 decembro 2003. - http://www.usc.es/~idega/informe_coxuntura/informe2003_04.pdf
[E074]
Alfaro, A.K., José Javier Núñez Velázquez: "Evolución da pobreza en Arxentina durante o período 1993-2003. Unha perspectiva comparada coa situación española" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño-decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/sumariog.htm
[E075]
Bolaño Siqueira, C.R.:"Mercado e e políticas de comunicación no Brasil e na Arxentina (200-2005) nunha perspectiva histórica" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño-decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art2g.pdf
[E076]
Brum, A. L.; Da Luz C.; Da Silva, C.V.; Kettenhuber, P.: "A competividade do trigo brasileiro ante a competencia arxentina. O comercio internacional e a competitividade polo custo de produción" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art3g.pdf
[E077]
Cunha, I. :"Desenvolvemento sostible na costa brasileira" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art4g.pdf
[E078]
Frota, F. :"Organización constitucional do estado federal: Aproximacións ao modelo brasileiro. " en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art5g.pdf
[E079]
Guimarães, N.A. :"Transicións ocupacionais e representacións na procura de traballo. Comparación de mercados de traballo baixo distintos réximes de Welfare: São Paulo, París e Tokyo" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E080]
Guisán M.C., Aguayo C.:" Desafío do desenvolvemento económico de América Latina: Evolución en 1950-2000." en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E081]
Lamelas, N.; Aguayo, E,; Cancelo, M.T. :"Integración e crecemento económico na comunidade andina: máis alá da apertura comercial." en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E082]
Lander, L. E.:"Petróleo e democracia en Venezuela: do fortalecemento do estado á subversión soterrada e a insurrección aberta" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E083]
Leite, M. E.:" Reestruturación produtiva e mercado de traballo: A experiencia brasileira" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E084]
Moreno, J. C.; Rivas, J. C.; Ruiz, P. "A economía mexicana despois do TLCAN" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E085]
Moreno, J. C.; Rivas, J. C.; Ruiz, P. "Mulleres inmigrantes latinoamericanas e empresariado étnico: Dominicarnas en Madrid, Arxentina e venezolanas en Galicia" en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E086]
Piñeiro, J.; Melikyan, D.; Tamazian, A.: Ruiz, P. "Lección de integración no contexto do "Nafta": unha perspectiva para a Unión Europea", en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005).
[E087]
Quiñones, M.: Supervielle, M.:"Xestión de cultura organizacional e prácticas de recursos humanos na banca española multinacion."en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art17g.pdf
[E088]
Riveiro, D.:" Efectos potenciais dun proceso de integración económica. A experiencia de América Latina."en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art18g.pdf
[E089]
Rodríguez, M. X.; Losada, A.:" Redes migratorias vs. redes económicas. Inserción sociolaboral e contribución dos galegos ao desenvolvemento de México. "en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art19g.pdf
[E090]
Sand, A.:"O Brasil de Lula: é posible a utopía reformista na globalización financeira?"en Revista Galega de Economía, vol.14, núm. 1-2 (xuño- decembro 2005). - http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Galego/art21g.pdf
[E091]
Villasante, C.S.; Carballo, A."A sustentabilidade das pesqueiras: fundamentos teóricos e análise dentro do marco da política pesqueira comunitaria."en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 2006. - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E092]
Franquesa, R."As táboas input-output da pesca e conserva galega un instrumento e xestión útil e oportuno."en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 2006. - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E093]
García Negro, M.C.; Zotes, Y.N.:"O traballo das mulleres no sector pesqueiro galego: análise dos problemas relacionados co seu tratamento estatístico."en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 2006. - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E094]
Sálamo, P."España no comercio internacional/global dos produtos da pesca."en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 2006. - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E095]
Núñez, R."As empresas conserveiras e o mercado mundial do atún"en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 2006. - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E096]
Vázquez, C.:"Descrición do marco legal e dalgunhas ideas referentes á inspección e ao control das pescas da Unión Europea logo da reforma da política común das pescas."en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 2006. - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E097]
Alén, M.E.; Rodríguez, L.:"Avaliación da calidade percibida polos clientes de establecementos termais a través da análise das súas expectativas e percepcións."en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E098]
Domínguez, M.:"O papel da fisiocracia nos nosos días: unha reflexión sobre a análise económica dos recursos naturais e o medio ambiente." en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E099]
Ferrás, C.: Macía, X.C.; García, M. Y.; Armas, F.X."O minifundio sostible como un novo escenario para a economía galega. " en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E100]
Núñez, F. J.:"Nova economía e tributación internacional. " en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E101]
Rodríquez, R.; López, M.J.:"A empresa familiar exportadora. O caso das empresas de conxelados e conservas de peixes, moluscos e crustáceos." en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E102]
Ruiz, F.; Calvo, A.R.; Piñeiro, C."XBRL: Unha proposta de tradución ao galego da taxonomía IAS-PFS." en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E103]
Ruzo, E.; Díez, J.A.; Barreiro, B.; Losada, F.:"Radiografía do sector comercial minorista en Galicia." en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E104]
Cantarero, D."Comparación de modelos de financiamento entre países: España e Canadá." en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E105]
Pena, J.G.:"Desenvolvemento sostible e benestar social: unha referencia á Comunidade de Galicia." en Revista Galega de Economía, vol.13, núm. 1-2 (xuño-decembro 2004). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E106]
Abad, P.; González, X.e Miles, D.: "Emprego e productividade do traballo: unha análise descritiva para as industrias galega e española" en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 1 (xaneiro 2003). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E107]
Sieiro Constenla, M.M: "As operacións de reestructuración empresarial en Galicia no marco do réxime fiscal especial." en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 1 (xaneiro 2003). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E108]
Rodríguez, M. M. e Guisado, M.: "Competitividade e análise estratéxica do sector turístico en Galicia: Consideracións para a mellora competitiva." en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 1 (xaneiro 2003). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E109]
Calvo, A. R. e López, V.A.: "Percepciónde intanxibles e as súas consecuencias sobre o rendemento empresarial: Unha aproximación empírica ás pemes galegas." en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 12 (xullo 2003). - http://www.usc.es/econo/RGE/
[E110]
Frías, I. e Iglesias, A.: "Especialización e modelos de comercio en Europa" en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 2 (xullo 2003). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E111]
López, I. e García-Carro, B.: "Protección arancelaria e importacións na economía galega (1985-2000)." en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 2 (xullo 2003). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E112]
Otero, L.; Fernández, S.; Rodríguez, A.: "A orientación da actividade aseguradora de vida cara á creación de valor." en Revista Galega de Economía, vol.12, núm. 2 (xullo 2003). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E113]
Redondo, J.A.; López, M.C.: "A demanda de crédito hipotecario en España: especial referencia á situación galega. " en Revista Galega de Economía, vol.11, núm. 1 (xaneiro 2002). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E114]
Otero, M.C.: "Inercia estructural antecedentes e consecuencias." en Revista Galega de Economía, vol.11, núm. 1 (xaneiro 2002). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E115]
Caramés, L.; Cadaval, M.: "Economía e método: unha síntese convencional. " en Revista Galega de Economía, vol.11, núm. 1 (xaneiro 2002 - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E116]
Vallés, J.; Cadaval, M.: "Un modelo explicativo das causas do endebedamento autonómico. O impacto dos límites da lei orgánica de financiamento das comunidades autónomas." en Revista Galega de Economía, vol.11, núm. 1 (xaneiro 2002). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E117]
García, M.: "A avaliación e os instrumentos económicos en materia de políticas públicas do medio ambiente. Referencia ó protocolo de Kioto." en Revista Galega de Economía, vol.11, núm. 2 (xullo 2002). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E118]
Caballero, G.: "Economía ambiental: perspectiva institucional." en Revista Galega de Economía, vol.11, núm. 2 (xullo 2002). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E119]
Fernández, M.; Polo, C.:"Capital público e productividade en España: unha panorámica." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 1 (xaneiro 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E120]
Alvarez,D.; Castro, C.: "Dirección dos recursos humanos estratéxicos." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 1 (xaneiro 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E121]
Aguayo, E.; Guisán, M. C.: "Emprego e poboación nas rexións europeas: un modelo econométrico." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 1 (xaneiro 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E122]
Redondo, J.A.; López, M.C.: "O mercado de crédito hipotecario na Unión Europea." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 1 (xaneiro 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E123]
Redondo, J.A.; López, M.C.: "A demanda de crédito hipotecario en España: especial referencia á situación galega." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E124]
Pisón, I.C.; Buch, E.J.; Rodríguez, S.M.; Fernández-Feijoo, B.: "As caixas de aforro do sur de Galicia: A relevancia do capital humano no proceso de fusión." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E125]
Fernández, L.; Fernández, S.: "Deseño e impacto dunha OPV no mercado de valores español: os casos de Inditex e Iberia." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E126]
Boedo, L.; Calvo, A.R.: "Incidencia do tamaño sobre o comportamento financeiro da empresa. Unha análise empírica con PEMES galegas." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E127]
Díez J.; Miranda, F.: "Sistema financeiro e desenvolvemento empresarial dende a perspectiva galega." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E128]
Vasallo, A. M.: "Sistema financeiro e desenvolvemento empresarial dende a perspectiva galega." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E129]
Mejías, A. M.; Prado, J.C.: "Situación das relacións fabricante-detallista no sector de bens alimentarios en Galicia." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E130]
Maside, J.M.: "Un reto para a empresa galega no século XXI: Imaxe vs. xestión medioambiental." en Revista Galega de Economía, vol.10, núm. 2 (xullo 2001). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E131]
Méndez, J.L.: "A economía galega ante os retos do século XXI." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E132]
López, M.C.: "A vivenda e o sector da construcción en Galicia: evolución e perspectivas." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E133]
Isla, X.; Martínez, F.; Rojo, J.: "Aforro e sistema financeiro." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E134]
Mella, J.M.:"Cambio estructural e eficiencia productiva da economía galega." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E135]
Dehesa, G.:"¿Consolidará Galicia a súa converxencia real no século XXI?." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E136]
Lago, M.: "Converxencia e emprego." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E137]
Orza, J.A.:"O futuro da economía galega." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E138]
Ares, J.J.:"O sector industrial galego: perspectivas ante un novo século." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E139]
Prada, A.: "Posición económica, localización industrial e infraestructuras nunha perspectiva americana: Galicia entre os séculos XIX e XXI." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E140]
Beiras, X.M.: "A economía galega ante o s. XXI." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 1 (xaneiro 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E141]
Iglesias, C.L.; López, M.E.; Sánchez, P.: "Dimensionalidade da capacidade económica nas comarcas galegas." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 2 (xullo 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E142]
Caballero, G.: "Institucións e sistema fiscal. Reflexións desde a nova economía institucional." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 2 (xullo 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E143]
Porto, N.; Castromán, J. L:.: "Unha reflexión sobre a evolución dos métodos de xestión de existencia e a súa influencia no ámbito da información contable." en Revista Galega de Economía, vol.9, núm. 2 (xullo 2000). - http://biblio.cesga.es/search*spi/tRevista+galega+de+economia/trevista+galega+de+economia/1%2C1%2C1%2CB/l856&FF=trevista+galega+de+economia&1%2C0%2C%2C1%2C0
[E144]
Resolución do 2 de decembro de 2005 da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dispón o rexistro, o depósitoe a publicación, no Diario Oficial de Galicia,do convenio colectivo do sector do comercio do metal. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E145]
Resolución do 27 de decembro de 2004 ,da Dirección Xeral de Relacións Laborais ,pola que se dispón o rexistro, o depósito,e a publicación, no Diario Oficialde Galicia, do convenio colectivo galeg ode editoriais. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E146]
Resolución do 8 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para o persoal laboral do sector sanitario de Galicia xestionado por fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E147]
Manual básico de economía. - http://www.galizacig.com
[E148]
López, N.: "Mocidade e emprego." - http://www.galizacig.com/index.html
[E149]
López, N.: "A muller no mercado laboral." - http://www.galizacig.com/index.html
[E150]
López, N.: "Os contratos de traballo en Galiza no ano 2005" - http://www.galizacig.com/index.html
[E151]
Situación da negociación colectiva en Galicia. 2004 - http://cgrl.xunta.es/g_necol2.html
[E152]
Cabaleiro Casal, M.J.: " A intercooperación das Sociedades Cooperativas. A súa aplicación no desenvolvemento rural integral da Comunidade Autónoma de Galicia." Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Dirección xeral de Relacións Laborais. Xunta de Galicia. (2004) - http://www.cooperativasdegalicia.com/biblioteca/index.php
[E153]
Resolución do 30 de decembro de 2004 pola que se fai público o contido do convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Compañía Española de Reafianzamento, as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha liña de financiamento específico de microcréditos na Comunidade Autónoma de Galicia. - http://www.igape.es/Programas_e_axudas/Microcreditos/Microcreditos/Posta_marcha_mecanismo.not.aspx
[E154]
Resolución do 27 de xaneiro de 2004 polaque se fai público o contido do conveniode apoio financeiro ó comercio polo miúdona Comunidade Autónoma de Galicia2004-2006 subscrito entre o InstitutoGalego de Promoción Económica (Igape),a Consellería de Innovación, Industria eComercio da Xunta de Galicia, a Confederaciónde Empresarios de Galicia eas cámaras de comercio, industria e navegaciónda Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,Pontevedra, Santiago de Compostela,Tui, Vigo e Vilagarcía de Arousa e asentidades financeiras e sociedades degarantía recíproca adheridas. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E155]
Resolución do 7 de abril de 2006 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do capital humano das empresas galegas para a mellora da competitividade empresarial e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2006 - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E156]
Resolución de 1 de marzo de 2006 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las nuevas bases reguladoras de las ayudas para el programa Emprendedores - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E157]
Resolución do 6 de abril de 2006 polaque se fai público o contido do convenioentre o Instituto Galego de PromociónEconómica (Igape) e as entidades de créditopara o apoio financeiro aos investimentosdas pequenas e medianas empresasde Galicia financiados mediante aliña ICO-PEME 2006. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E158]
Resolución do 11 de marzo de 2005 polaque se lle dá publicidade ao acordo doConsello de Dirección do Instituto Galegode Promoción Económica (Igape), queaproba a nova regulamentación das basesreguladoras de axudas para proxectosempresariais de investimento. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E159]
Resolución do 17 de febreiro de 2006 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do instituto á mellora da produtividade empresarial mediante a innovación, cooperación e modernización do tecido produtivo e se procede a aprobar a súa convocatoria para o ano 2006 en concorrencia competitiva. - http://www.xunta.es/diario-oficial
[E160]
XX Convenio Colectivo de Banca. (Anos 2005-2006) . - http://www.galizacig.com/index.html
[E161]
Convenio colectivo das caixas de aforro. 2003-2006) - http://www.galizacig.com/index.html
[E162]
Convenio Colectivo Xeral e de ámbito estatal para as entidades de seguros reaseguros e mutuas de accidentes de traballo. (2004 a 2007) - http://www.galizacig.com/index.html
[E163]
Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia. - http://www.economiaefacenda.org/ga/pub/tribu/pubd9.htm
[E164]
Guía marco de contratación e xestión de persoal aplicable no ámbito da Administración da Comunidade Autónoma - http://www.economiaefacenda.org/ga/ser/int-xeral/guiascontrat.htm
[E165]
Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. - http://www.economiaefacenda.org/ga/pub/tribu/pubg1.htm
[E166]
Regulamento para a execución da lei do patrimonio da Comunidade Autónoma Galega. - http://www.economiaefacenda.org/ga/pub/tribu/pubh1.htm
[E167]
Marra, M.A.: " Efectos das subvencións públicas sobre o investimento en I+D das empresas manufactureiras españolas."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art12g.pdf
[E168]
Aguado, L.F.: "Actividade económica, estrutura produtiva e emprego no Val do Cauca."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art4g.pdf
[E169]
Barbeito, S.; Guillén, E.; Martínez, M.; Domínguez, O.: "O criterio de elección do scucesor nas empresas familiares galegas."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art5g.pdf
[E170]
Quintás, M.A.; García, J.M.: "Que diferencia as multinacionais que xeran internacionalmente innovacións."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art6g.pdf
[E171]
Núñez, F.J.: "Prezos de transferencia e comercio electrónico en España. Evidencia empírica."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art7g.pdf
[E172]
Fernández, B.: "A taxa de crecemento compatible co equilibrio externo: un test para a economía española."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art8g.pdf
[E173]
Álvarez, G.; Miles, D: "O papel da empregabilidade na satifación laboral dos traballadores temporais."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art9g.pdf
[E174]
Rodeiro, D.; Fernández, J: "Características das pemes galegas innovadoras fronte ás pemes non innovadoras."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art10g.pdf
[E175]
Vasallo, A.M..; Vilar, J.M.: "Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple. Análise comparativa.."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art11g.pdf
[E176]
Gómez, A.; González, J.; Lusa, E.; Osorio, J.L. "Innovacións e novas tecnoloxías nas pemes de Galicias. Os sectores téxtil e conserveiro."en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art1g.pdf
[E177]
Alen, M.E.: "Comparación de escalas para a medición da calidade percibida en establecementos termais"en Revista Galega de Economía, vol.15, núm. 2 (decembro 2006).http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/galego/art2g.pdf
[E178]
A conxuntura económica de Galicia: Balance do último ano. http://www.economiaefacenda.org/arquivos/ga/pub/tribu/Coyuntura_Final_2006_galego.pdf
[E179]
BOE: REAL DECRETO LEI 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego.http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/06/15/pdfs/A01340-01352.pdf
[E180]
BOE: ORDE EHA/1439/2006, do 3 de maio, reguladora da declaración de movementos de medios de pagamento no ámbito da prevención do branqueo de capitais. http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/05/15/pdfs/A01096-01104.pdf
[E181]
Boe: LEI 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal .http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/12/01/pdfs/A02341-02371.pdf
[E182]
Cancelo, J.R.; Sequeiros J.G: Os índices de valor unitario (IVUs) do comercio exterior de Galicia. http://www.ige.eu/ga/estructura/documentos/artigos/00_1_colabor.pdf
[E183]
Arias, C.; Quilis, E. Q.: Un modelo Bvar para a análise da conxuntura en Galicia. http://www.ige.eu/ga/estructura/documentos/artigos/modelo_bvar.pdf
[E184]
Consellería de economía: A tributación sobre o xogo na comunidade autónoma de Galicia. http://www.economiaefacenda.org/ga/ser/tribuxogo/tribuxogo.htm
[E185]
Consellería de economía: Plan estratéxico de desenvolvemento económico de Galicia 200-2006 PEDEGA. http://www.economiaefacenda.org/ga/pub/pedega/pedega.htm
[E186]
Vilas A.: "Analizando a desigualdade global: a evolución das desigualdades internas e entre países no contexto da globalización"en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art6g.pdf
[E187]
Cabanelas, A.; Lorenzo, J.: "As competencias da empresa como factor básico na rendibilidade económica."en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art10g.pdf
[E188]
Gradín, C.: "Determinantes socieconómios da lingua: o caso do galego", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art8g.pdf
[E189]
Prada, A.: Vázquez, M.X.: "Percepción social sobre xeración de electricidade con fontes de enerxía renovables en Galicia", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art1g.pdf
[E190]
Cal, M.I.; Verdugo, M.V.; Fernández-Jardón, C.M.: "Internacionalización-cooperación nas Pemes de Vigo e da súa área metropolitana", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art9g.pdf
[E191]
Marey, M.F.; Rodríguez, V.; Crecente, R.: "Perfil do propietario forestal individual en Galicia: Obxectivos e prácticas de xestión no nordeste da comunidade", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art3g.pdf
[E192]
Alén, M.E.; Mazaira,A.: "Presión de tempo e contido informativo das promocións de venda", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art5g.pdf
[E193]
Gueimonde, A.; Diéguez, I.; Sinde, A.I.: "Relacións de poder no sistema de valor: aplicación empírica na cadea da madeira de Galicia e do País Vasco", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art2g.pdf
[E194]
Marra, M.A.: "Tamaño, incentivos fiscais e custo de capital de I+D privado das empresas manufactureiras españolas", en Revista Galega de Economía, vol.16, núm. 1 (xaneiro 2007). http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art7g.pdf
[E195]
SIMÓN FERNÁNDEZ, X.: A sustentabilidade nos modelos de desenvolvimento rural. Uma análise aplicada de agroecossistemas. Tese de doutoramento, Departamento de Economía Aplicada, Universidade de Vigo, 1995.
[E196]
Beiras Torrado, X.M.:"Economía Galega e Autonomía Política. Lección Maxistral do acto de apertura do curso académico 2006-2007, o 2 de outubro de 2006. http://www.usc.es/gl/xornal/opinions.action?id=40138
[E197]
Vázquez, X.H. "Economía social e benestar: emprego, eficiencia económica e igualitarismo no seo duna economía participativa." V Jornadas de Economía Crítica. La crisis del estado del bienestar y la Unión Europea. http://www.ucm.es/info/ec/jec5/
[E198]
Nogueira, A. "Público e privado no uso das auditorías ambientais. Os casos comunitario, estadounidense e os estándares internacionais." V Jornadas de Economía Crítica. La crisis del estado del bienestar y la Unión Europea. http://www.ucm.es/info/ec/jec5/
[E199]
Doldán, X.R. "Os mecanismos de apropiación de enerxía dispoñíbel como criadores de desigualdade: o caso galego." V Jornadas de Economía Crítica. La crisis del estado del bienestar y la Unión Europea. http://www.ucm.es/info/ec/jec5/
[E200]
López, X.A. "A transición demográfica galega e a economía."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-1.htm
[E201]
Vence, X.: "O desemprego e o fracaso do capitalismo neoliberal."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-2.htm
[E202]
Troitiño, A.: "Retrato da pobreza en Galicia."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-3.htm
[E203]
Aibar, B.: "A importancia do elemento humano no novo ámbito empresarial: O caso Citroën Hispania. S. A."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-4.htm
[E204]
Paz, F.: "Desregulación na lexislación laboral. Unha posible interpretación."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-6.htm
[E205]
Cabeza, X.: "A parcial normalización das empresas de traballo temporal."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-7.htm
[E206]
Ballesteros, A.: "Formación e fomento do emprego. A política Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-8.htm
[E207]
Rua, A.M.: "Evolución demográfica e mudanzas no papel social das mulleres."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-10.htm
[E208]
Maceiras, R.: "A globalización e a nova división internacional do traballo."en Emprego e demografia. Terra e Tempo Nº 14-15 - Maio a Decembro de 2000. http://www.uniondopovogalego.org/terraetempo/14-15-11.htm
[E209]
"Memoria sobre a situación económica e social Galicia 05", Consello Económico e Social de Galicia. http://www.ces-galicia.org/memoria/memoria05.html
[E210]
Guía de Produtos Bancarios e de Seguros para inmigrantes elaborado pola Xunta de Galicia Secretaría Xeral de Emigración coa colaboración da ADICAE. http://www.adicae.net/galicia/
[E211]
Rodríguez, G.: "A análise dos inputs intermedios, primarios e da formación bruta de capital fixo no sector mitícola galego." Área de economía aplicada. Universidade de Santiago de Compostela. 1997 - http://www.usc.es/~idega/docs_traballo/economia10.pdf
[E212]
Guntín X.: "Innovación e comercio: estimación dun modelo dinámico de datos de panel con coeficientes heterogéneos." Área de economía aplicada. Universidade de Santiago de Compostela. 1997 - http://www.usc.es/~idega/economia1.html
[E213]
Rodríguez, G.: "A calidade de vida como factor de desenvolvemento rural: unha aplicación á comarca do Eume." Área de economía aplicada. Universidade de Santiago de Compostela. 1997 - http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/1088561.html
[E214]
Besteiro, B: "Estacionalidade do turismo na Comunidad Autónoma Galega: un problema de difícil solución." Área de economía aplicada. Universidade de Santiago de Compostela. 2001http://www.usc.es/~idega/economia1.html
[E215]
Análise da situación e perspectivas da empresa pública en Galicia. Informe CES Galicia. - http://www.ces-galicia.org/
[E216]
Expósito, P, Rodríguez, X.A.: "Aspectos diferenciais do sector agrario galego en términos de productividade" Universidade de Santiago de Compostela 2001. - http://www.usc.es/~idega/pilare.DOC 1.
[E217]
García, J.R.: "Indicadores económico-financeiros estratificados do sector industrial conserveiro en Galicia (1993-1996).Universidade de Santiago de Compostela 2000 - http://www.usc.es/~idega/economia1.html
[E218]
García, J.R.: "A industria conserveira: análise económica dunha industria estratégica en Galicia. Universidade de Santiago de Compostela 1996 - http://www.usc.es/~idega/economia1.htmlCorpus AUGA de textos de ecoloxía e ciencias ambientais en galego

[A001]
"O século do cambio climático" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A002]
"Outra vez os incendios forestais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A003]
Veiras, X.: "Científicos pronúncianse contra as minicentrais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A004]
Barros, A.: "O encoro do Umia, un monumento á insensibilidade" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A005]
"O selado de minas ameaza gravemente aos morcegos galegos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A006]
Baleato, X.L.: "A Xunta promove un Plano de Xestión de Residuos Agrarios" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A007]
"Ecoloxía no rural" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A008]
"A defensa ambiental no Condado" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A009]
"A enseada de San Simón" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A010]
"Fervenza do río Xallas: inaugurada mais non recuperada" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A011]
"Os ríos galegos 'on line'" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A012]
"Débeda externa e débeda ecolóxica: quen debe a quen" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A013]
"O 'inevitábel' aumento do lixo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A014]
"Por unha agricultura a favor de toda a sociedade" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A015]
"Cadernos de divulgación da natureza Don Golfiño" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A016]
"Seminario sobre sustentabilidade" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A017]
"A Estratexia de Educación Ambiental xa parece papel mollado" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº8, outubro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra8
[A018]
"Por un transporte sustentábel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A019]
"Concellos e medio ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A020]
"O monte en Galicia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A021]
"O lobo, a extinción de especies e outros ensaios sobre conservación" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A022]
Veiras García, X.: "Polos ríos e contra os encoros" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A023]
Nercellas, M.: "Union Fenosa quere estragar máis o río Ulla"en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A024]
"O río Mendo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A025]
Pomares, X.R.:"A enseada Umia-O Grove, unha fonte de riqueza" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A026]
"Informe sobre a costa" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A027]
Veiras, X.: "Ciencia sen conciencia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A028]
"Especies 'desaparecidas' e 'achados' para a ciencia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A029]
"Aprobada a proposta galega para a Rede Natura 2000" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A030]
"Pola paz e o medio ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº3, xuño, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra3
[A031]
"O cambio climático" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A032]
"Dioxinas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A033]
Masa, A.: "Un novo tempo na loita contra 'Celulosas-Elnosa'?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A034]
Barros, A.: "O complexo litoral de Baldaio" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A035]
Vázquez Pumariño, X.:"A Pita do monte: unha extincion 'Live'" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A036]
García, M.: "Daiqui: agricultura ecoloxica na Limia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A037]
"Antela. A memoria asolagada" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A038]
"Queres comer alimentos transxénicos?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A039]
"Galicia eólica" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A040]
"O impacto ambiental do militarismo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A041]
"A debilidade da ONU" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A042]
Rivas, M.: "Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A043]
"Guía solar" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A044]
"O Deportivo pode contaminar a auga da Coruña" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A045]
"En defensa do río Miño" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A046]
"Galicia en bici" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A047]
"Infraestructuras eléctricas ameazan as Fragas do Eume" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A048]
"Incendios forestais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A049]
"SOGAMA non é a solución" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº4, outubro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra4
[A050]
"O país dos ríos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A051]
"O Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A052]
Cobo Gradín, F.: "O funcionamento dos ecosistemas fluviais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A053]
"Ríos para a vida" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A054]
Fernándes Alonso, P.: "O impacto ambiental das minicentrais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A055]
"O sapo-concho común" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A056]
"Encoros non!" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A057]
"Piscifactoría intocábel?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A058]
"A fervenza muda do río Xallas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A059]
"Aula do río de Chelo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A060]
"Minicentrais mortais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A061]
"O canon do Eume" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A062]
"Augas de Galicia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A063]
" La nueva cultura del agua en España" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A064]
"ADEGA Cadernos. Minicentrais hidroelectricas e enerxia eolica" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A065]
"Ríos na Internet" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A066]
"Manual practico sobre minicentrales electricas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A067]
"Si a compostaxe!" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A068]
"A Consellería de Agricultura destrúe un bosque na serra do Xistral" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A069]
"SOS Penedos de Pasarela" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A070]
"Avanzos na protección dos espacios naturais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A071]
"Canal verde na Internet" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A072]
Riechmann, J.: "Agresión brutal as dunas de Limens" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A073]
"Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº5, novembro, 1999 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra5
[A074]
"O encoro de Sela non se construirá" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A075]
"SOGAMA: o discurso e a práctica" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A076]
Meira Cartea, Pablo A.: "Temos unha estratexia galega de educación ambiental, ¿e agora que...?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A077]
"Xornadas de educación ambiental" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A078]
Pérez González, Luís M., "O Morrazo pode ficar sen plano ecolóxico de xestión do lixo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A079]
"A serra do Candán" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A080]
Asemblea do Suído, "A concentración parcelaria destrúe as Fragas do río Tea" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A081]
"Parcelarias sen avaliacion do impacto ambiental" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A082]
"A mellora da estrada de acceso ao Grove pode vulnerar a lexislación europea" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A083]
"Carlos del Álamo: Conselleiro do Ambiente ou Delegado de Industria?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A084]
"ADEGA-Cadernos n.o 5. Transporte e medio ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra6
[A085]
"Rías maltratadas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A086]
"Espacios naturais desprotexidos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A087]
"Por unha pesca sustentábel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº6, febreiro, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A088]
Álvarez, Pedro A.: "Os grandes esquecidos da nosa fauna" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A089]
Barros, A.: "Os parques eólicos degradan a serra do Xistral" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A090]
"XEVALE, imaxinación no ecoloxismo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A091]
"ADEGA e o futuro ecoloxista na Galiza" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A092]
Veiras, X.: "A Axenda 21 local" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A093]
"A Carta de Aalborg" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A094]
"Rúas para camiñar" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A095]
"A FEG organizou dúas xornadas ambientais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A096]
"Canal verde" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A097]
"Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A098]
"Por uns ríos ibéricos vivos e sen fronteiras" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A099]
"Guía ambientalista" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A100]
"Máis estradas, máis trafego" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A101]
"Manifestación en defensa dos ríos e das rías" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº7, xuño, 2000 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra7
[A102]
"O Plano das constructoras e das eléctricas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A103]
"Nin parad@s nin calad@s" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A104]
"Vacas tolas?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A105]
"O enterramento de vacas en Mesía" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A106]
Sierra Abraín, F.: "O Parque Nacional das Illas Atlánticas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A107]
Veiras, X.: "En defensa das rías galegas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A108]
"A asociación ecoloxista e xuvenil Taina" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A109]
"ANIDA, o ecoloxismo en Silleda" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A110]
"O Cumio da Terra 2002" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A111]
"O culebrón da vía rápida do Morrazo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A112]
"Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A113]
"A dilapidación da nosa natureza" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A114]
"Visita a web da FEG!" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A115]
"O Forum Social Mundial propón alternativas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A116]
"Algúns parques eólicos estragan espacios naturais" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A117]
"Os bosques da terra" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº9, abril, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra9
[A118]
"A destrucción de Galicia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A119]
"A hora da agricultura ecolóxica" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A120]
"Porto exterior e planta regasificadora ameazan a ría de Ferrol" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A121]
"A FEG apoia a certificación forestal FSC" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A122]
"O arao: unha extinción anunciada" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A123]
Xunta Directiva da APDR: "14 anos de loita ecoloxista na ría de Pontevedra" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A124]
"APDR: 14 anos de loita ecoloxista na ría de Pontevedra" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A125]
"As leccións de Xénova" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A126]
"Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A127]
"A FEG pide máis investimentos para o tren" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A128]
"Decepción ecoloxista pola política de residuos urbanos PSOE-BNG" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A129]
"Por un transporte urbano sustentábel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A130]
"A Amazonia tamén é un problema noso" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A131]
"A FEG abandonou o COGAMA" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A132]
"25 anos de ecoloxismo e medio ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A133]
"Contra as corridas de touros" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº10, decembro, 2001 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra10
[A134]
"O Cumio de Johannesburgo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A135]
"Amigos da (Sobre)pesca" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A136]
"¿Ríos para a vida ou ríos para as eléctricas?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A137]
"Campaña internacional en defensa dos ríos galegos. SOBRAN PRESAS. FALTAN RÍOS VIVOS" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A138]
"A FEG propón ampliar a Proposta Galega para a Rede Natura 2002" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A139]
"AMPLIACIÓN DA REDE NATURA 2000 PROPOSTA POLA FEG" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A140]
"A Rede Natura 2000" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A141]
"A reducción dos residuos, unha materia pendente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A142]
Meléndrez, Mada: "Santiago fomenta a reducción" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A143]
Veiras García, X.: "A FEG defende unha reforma profunda da Política Común de Pesca" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A144]
"A FEG participa nunha audiencia sobre a PCP en Dinamarca" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A145]
"A pesca en Galicia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A146]
"Outro mundo é posíbel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A147]
"O ecoloxismo gaúcho" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A148]
"Asemblea do Suído: en defensa da natureza da Paradanta" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A149]
"Colectivo PX: ambientalismo na Costa da Morte" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A150]
"Os gobernos de Lugo e Santiago promoven a compostaxe" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A151]
"O Conselleiro de Medio Ambiente exclúe á FEG do Consello de Medio Ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A152]
"Por unha Unión Europea sostíbel e máis democrática" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A153]
"Galicia precisa unha Estratexia de Desenvolvemento Sostíbel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A154]
"Galicia precisa unha Estratexia de Desenvolvemento Sostíbel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A155]
"Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A156]
"Por uns prezos que beneficien ao medio ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A157]
"Os incendios seguen a arrasar os montes galegos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A158]
"A Serra da Lastra xa é Parque Natural" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A159]
"A presión ecoloxista forza un aumento da superficie do Parque Nacional das Illas Atlánticas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A160]
"Sen coches é mellor" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A161]
"Econoticias Breves" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A162]
"O colexio de biólogos alerta sobre a situación da biodiversidade en Galicia" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A163]
"A FEG prefire a certificación forestal FSC" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº11, outubro, 2002 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra11
[A164]
"Por un mar de vida" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A165]
"¿Cando será a próxima marea negra?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A166]
"Plan Galicia: unha marea de cemento e asfalto" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A167]
"A Federación Ecoloxista Galega e a catástrofe do Prestige" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A168]
"Seguemento das mareas negras" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A169]
"Na plataforma Nunca Máis" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A170]
"A Rede Natura 2000" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A171]
"Profesores da USC denuncian o impacto ambiental negativo dos traballo de recolla de fuel" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A172]
"A FEG Participou nun seminario sobre a Rede Natura 2000 en Bruxelas" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A173]
"Entrevista coa comisaría do ambiente sobre o Prestige" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A174]
"Os residuos do Prestige: incógnita?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A175]
"Despois do fuel, as macropiscifactorías" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A176]
"A FEG defende a Axenda Local 21 e a Rede Natura 2000" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A177]
"Coto do Frade" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A178]
"Non á Guerra!" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A179]
"Mal comezo do novo conselleiro do ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A180]
"Pola democratización dos medios de información públicos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A181]
"Canal Verde" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A182]
"ENDESA e UNIÓN FENOSA polo cambio climático" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A183]
"Ecobreves" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A184]
"Inaugurada a planta de compostaxe de Lousame" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A185]
"Empresa galega ameaza Reserva da Biosfera en Guinea Bissau" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A186]
"Diálogo social ou impostura?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A187]
"O mellor e o peor" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A188]
Veiras García, X.: "CATÁSTROFE DO PRESTIGE. Queda moito por facer" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A189]
"O IMPACTO SOBRE AS AVES MARIÑAS" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A190]
González Martínez, X.I.: "Corrubedo: pasado, presente e futuro" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A191]
Masa, A.: "O complexo industrial de ENCE-CAIXAGALICIA en Lourizán declarado de interese supramunicipal pola Xunta" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A192]
"Boicot a Caixa Galicia e Colhogar" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A193]
"O Suído, a serra esquecida" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A194]
Benaches, J.: "Cachoeira: unha asociación en defensa dos ríos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A195]
Quintela, T.: "Oureol ou o eterno retorno" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A196]
"Xosé Manuel Barreiro non quere que as propostas dos plans INFOGA se debatan no Consello de Medio Ambiente" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A197]
"A FEG a prol da certificación forestal FSC" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A198]
"A Consellería de Medio Ambiente esquécese da Estratexia Galega de Educación Ambiental" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A199]
"Os arrastreiros esquilman o mar" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A200]
"150.000 persoas volveron encher Santiago do berro Nunca Máis" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A201]
"ADEGA-Cadernos sobre pesca e litoral" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A202]
"A FEG asiste ao encontro estatal de Amantes do Lixo" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A203]
"Os ambientalistas portugueses premian a FEG" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A204]
"Para cando unha Estratexia Galega de Loita contra o Cambio Climático?" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A205]
"Compostaxe, porque sobran os motivos" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A206]
"Ecobreves" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A207]
"Lido" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A208]
"Lembranza de Matías Rodríguez" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A209]
"O Común dos Veciños" en Terra, Boletín da Federación Ecoloxista Galega, nº12, xuño, 2003 - http://www.federacionecoloxista.org/Boletin/Terra12
[A210]
As ONG españolas de axuda ao desenvolvemento, ecoloxistas e sindicatos expresan a súa posición perante a sistema de certificación foresta lPEFC (Pan European Forest Certification), Federacionecoloxista.org, 09 de outubro de 2003. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A211]
Por un consello galego de medio ambiente plural, activo e influinte. Federacionecoloxista.org, 08 de xuño de 2002. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A212]
Certificación Forestal críbel? Non sempre. Federacionecoloxista.org, 16 de febreiro de 2002. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A213]
Impacto sobre os morcegos do plano selado e clausura das minas abandonadas en Galicia, Federacionecoloxista.org, 01 de setembro de 2000. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A214]
Manifesto de apresentación da plataforma anti-taurina galega, Federacionecoloxista.org, 09 de maio de 2000. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A215]
Carta de Cedeira, Federacionecoloxista.org, 04 de marzo de 2000. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A216]
A Axenda 21 Local, Federacionecoloxista.org, 01 de marzo de 2000. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A217]
Podemos vencer o lume, Federacionecoloxista.org, 01 de xaneiro de 1999. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A218]
Rivas, M.: Manifesto contra a incineradora de Sogama S.A., Federacionecoloxista.org, 19 de abril de 1997. - http://www.federacionecoloxista.org/documentos.3
[A219]
Pérez Freire, T.: Regulación do Dereito de Acceso á Información en Materia Ambiental, Adega, 09 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view& id=24&Itemid=60
[A220]
Agrecoloxía, Adega, 09 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=59
[A221]
A biotecnoloxía e a agricultura, Adega, 09 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=59
[A222]
Biodiversidade, Adega, 09 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=61
[A223]
A Rede Natura e os Parques de Tecnoloxía Alimentaria, 09 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=61
[A224]
Vázquez Pumariño. X.: Qué é a biodiversidade, Adega, 09 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=61
[A225]
Veiras García, X.:A Rede Natura 2000, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=61
[A226]
Triptico sobre a Rede Natura 2000, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/files/biodiversidade/triprede.pdf
[A227]
Alegacións de ADEGA ao Plano Sectorial Hidroeléctrico das Concas Hidrográficas de Galiza Costa, Adega, 05 de xullo de 2001. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=62
[A228]
Alegacións de ADEGA á modificación do Plano Sectorial Eólico de Galiza, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=62
[A229]
Educación ambiental, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=93
[A230]
Enerxía, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=62
[A231]
Globalización, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=63
[A232]
ADEGA e a Globalización, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=63
[A233]
Litoral, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=64
[A234]
Soto Castiñeira, M.: Problemas e riscos de contaminación nas Rías Galegas, Adega, 10 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=64
[A235]
Novos recheos na Ría de Vigo. É esta a cidade que desexamos?, Adega, 15 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=64
[A236]
Manifesto pola ampliación do Parque nacional das Illas Atlánticas, Adega, 01 de decembro de 2001. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=64
[A237]
Álvarez Vaquerizo, C.: A Xestión Integrada do Litoral, Adega, 15 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=64
[A238]
O Parque Nacional das Illas Atlánticas: Interese biolóxico, Adega, 15 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=64
[A239]
Pola Defensa das Rías: Analise da situación e propostas de actuación, Adega, 16 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=64
[A240]
A Lei de Protección da Calidade da Auga das Rías, Adega, 16 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=64
[A241]
Carta de Cedeira, Adega, 04 de marzo de 2000. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=64
[A242]
Pacifismo, Adega, 16 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=66
[A243]
Impacto medioambiental da guerra: outra forma de violencia contra os pobos, Adega, 16 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=66
[A244]
Residuos e contaminación, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=67
[A245]
Lodos de depuración: Propostas para a súa xestión sustentábel, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=67
[A246]
Soto Castiñeira, M.:Informe sobre o contido en metais pesados e outras caracteísticas de mostras de lodo vertidas en montes de A Laracha e Coristanco, Adega, 01 de setembro de 2005. - http://www.adega.info/files/residuos/info_lodos.pdf
[A247]
Subxerencia de ADEGA ao Plano de Resíduos Agrarios de Galiza, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=67
[A248]
Soto Castiñeira, M.: A xestión do lixo no século XXI, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=67
[A249]
Soto Castiñeira, M.: Alternativas á incineración de pneumáticos usados e a contaminación derivada, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=67
[A250]
Díaz Cabanela, L.: Efectos sobre a saúde dos Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=67
[A251]
Díaz Cabanela, L.: Efectos sobre a saúde de dioxinas,Furanos e PCBs, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=67
[A252]
Soto Castiñeira, M.: A problemática ambiental das estacións de transferencia, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=67
[A253]
A Contaminación Electromagnética: Unha ameaza para a nosa saúde, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=67
[A254]
Alegacións ao Plano de Resíduos Sólidos Urbanos de Galiza.1998, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=67
[A255]
Subxestións presentadas por ADEGA ao Borrador da Estratexia Galega de Xestión de Resíduos, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=67
[A256]
Ríos, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=68
[A257]
Impactos da explotación hidráulica da rede hidrográfica galega, Adega, 18 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=68
[A258]
A Planificación hidrolóxica nas bacias interiores de Galiza (Á Ámbito do plano do hidrolóxico), Adega, 25 de maio de 2006. - http://www.adega.info/files/rios/planifichidrol.pdf
[A259]
Soto Castiñeira, M: A Contaminación Fluvial, Adega, 25 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=68
[A260]
O Plano hidrolóxico de Galiza-costa, Federación Ecoloxista Galega, 01 de marzo de 2001. - http://www.adega.info/files/rios/hidorgalizacosta.pdf
[A261]
Manifesto contra as centrais hidroeléctricas, Adega, 01 de xullo de 2000. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=68
[A262]
Voto particular ao dictame do Consello Galego de Medio Ambiente sobre o Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa formulado pola Asociación para a Defensa ecolóxica de Galicia (ADEGA), a Federación Ecoloxista Galega (FEG) e A Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), Adega, 28 de maio de 2006 - http://www.adega.info/files/rios/dictcogama.pdf
[A263]
Que os nosos ríos sigan vivos: Manifesto asinado por persoas do mundo da cultura, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=68
[A264]
Alegacións de ADEGA ao Plano Sectorial Hidroeléctrico das Concas Hidrográficas Galiza-Costa, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=68
[A265]
Transporte e mobilidade, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=58
[A266]
Impactos ambientais e sociais do transporte, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=58
[A267]
A bicicleta como modo de transporte urbano e interurbano, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=58
[A268]
Por un transporte urbano sustentábel: a cidade sen coches é mellor, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=58
[A269]
Vence, X.: ¿Que infraestruturas? ¿Que desenvolvemento?: o dilapido neoliberal, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/files/transporte/infraestruturas-XVence.pdf
[A270]
Veiras García, X.: En defensa do tren, contra o AVE, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=58
[A271]
Plan Galicia: Marea de cemento e chapapote, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=58
[A272]
Manifesto de Valencia: Por un ferrocarril sustentábel, público e social, Adega, 09 de marzo de 2003. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=58
[A273]
Cartas dos dereitos do Peón: Resumo da Resolución do Parlamento Europeo, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=58
[A274]
Blanco Ramírez, J.: Bicicleta e cidade. Integración da bicicleta na mobilidade urbana, Adega, 28 de maio de 2006. - http://www.adega.info/files/transporte/bici_cidade.pdf
[A275]
Alimentos tranxénicos, Adega, 09 de xuño de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=70
[A276]
Os riscos dos produtos transxénicos, Adega, 09 de xuño de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=70
[A277]
Pérez Rodríguez, R.: A Estratexia Galega de Educación Ambiental.. en ponto morto, Adega, 09 de xuño de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=93
[A278]
García Villaverde, X. M.: Educar para a paz en tempos de crise ecolóxica global, Adega, 09 de xuño de 2006. - http://www.adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=93
[A279]
O noso mundo non está en venda. Sustentabilidade e xustiza para podermos (con)viver en paz, Adega, 12 de xuño de 2006. - http://www.adega.info/files/globalizacion/Panfleto%20OMC.pdf
[A280]
Cara unha Constituizón Verde da UE, Adega, 01 de agosto de 2003. - http://www.adega.info/files/globalizacion/const_verde_ue.pdf
[A281]
Ornitoloxía I, Asociación Naturalista Baixo Miño, 16 de xaneiro de 2006. - http://www.anabam.org/ORNITOLOXIA.htm
[A282]
Ornitoloxía II, Asociación Naturalista Baixo Miño, 06 de marzo de 2006. - http://www.anabam.org/ORNITOLOXIA%20(II).htm
[A283]
Censos de aves acuáticas, Naturalista Baixo Miño, 28 de marzo de 2006. - http://www.anabam.org/CENSOS.htm
[A284]
Phocoena nº1, Phocoena Boletín Informativo da C.E.M.MA, 01 de outubro de 1999. - http://www.telefonica.net/web2/mardagaliza/PDFs/phocoena1.PDF
[A285]
Phocoena nº2, Phocoena Boletín Informativo da C.E.M.MA, 01 de xaneiro de 2000. - http://www.telefonica.net/web2/mardagaliza/PDFs/phocoena2.PDF
[A286]
Phocoena nº3, Phocoena Boletín Informativo da C.E.M.MA, 01 de xullo de 2000. - http://www.telefonica.net/web2/mardagaliza/PDFs/phocoena3.PDF
[A287]
Phocoena nº4, Phocoena Boletín Informativo da C.E.M.MA, 01 de febreiro de 2001. - http://www.telefonica.net/web2/mardagaliza/PDFs/phocoena4.PDF
[A288]
Phocoena nº5, Phocoena Boletín Informativo da C.E.M.MA, 01 de agosto de 2002. - http://www.telefonica.net/web2/mardagaliza/PDFs/phocoena5.PDF
[A289]
Phocoena nº6, Phocoena Boletín Informativo da C.E.M.MA, 01 de agosto de 2003. - http://www.telefonica.net/web2/mardagaliza/PDFs/phocoena6.PDF
[A290]
Os sons do mar en CEMMA, Proxecto Barrié, 15 de xuño de 2006. - http://www.arrakis.es/~cemma/inve/proyecto_barrie.pdf
[A291]
Grupo naturalista Hábitat, 15 de xuño de 2006. - http://www.inicia.es/de/gnhabitat/
[A292]
Mobella nº6, Boletín trimestral do grupo naturalista Hábitat, 01 de xuño de 1999. - http://www.inicia.es/de/gnhabitat/mobella6.htm
[A293]
Mobella nº7, Boletín trimestral do grupo naturalista Hábitat, 01 de setembro de 1999. - http://www.inicia.es/de/gnhabitat/mobella7.htm
[A294]
Mobella nº8, Boletín trimestral do grupo naturalista Hábitat, 01 de febreiro de 2000. - http://www.inicia.es/de/gnhabitat/mobella8.htm
[A295]
Mobella nº9, Boletín trimestral do grupo naturalista Hábitat, 01 de febreiro de 2000. - http://www.inicia.es/de/gnhabitat/mobella9.htm
[A296]
Greenpeace e pesca arrastre en Sociedade Galega de Historia Natural, 19 de xuño de 2006. - http://www.arrakis.es/~alcrique/pescaarrastre.htm
[A297]
En Compostela, compostaxe en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de outubro de 2003. - http://www.arrakis.es/~alcrique/compostaxe.htm
[A298]
Implantación do exame de caza, carné de cazador por puntos e controles de alcoholemia para os cazadores en Sociedade Galega de Historia Natural, 15 de decembro de 2004. - http://www.arrakis.es/~alcrique/examedecaza.htm
[A299]
Seguros e seguridade para tódolos cidadáns no medio natural en Sociedade Galega de Historia Natural, 19 de xuño de 2006. - http://www.arrakis.es/~alcrique/seguroseseguridade.htm
[A300]
Prestige en Sociedade Galega de Historia Natural, 19 de xuño de 2006. - http://es.geocities.com/sghn_po/prestige.html
[A301]
O voluntariado segue sendo necesario en Sociedade Galega de Historia Natural, 19 de febreiro de 2003. - http://www.arrakis.es/~alcrique/voluntariadonecesario.htm
[A302]
Unha marea gris ameaza o medio ambiente galego. O Plano Galicia promove un modelo de desenvolvemento insostíbel en Sociedade Galega de Historia Natural, 21 de xuño de 2006. - http://www.arrakis.es/~alcrique/plangalicia.htm
[A303]
Posicionamento do movemento ecoloxista perante a catástrofe do Prestige en Sociedade Galega de Historia Natural, 21 de xuño de 2006. - http://www.arrakis.es/~alcrique/posicionamento.htm
[A304]
Nunca Mais en Sociedade Galega de Historia Natural, 30 de novembro de 2002. - http://www.arrakis.es/~alcrique/Nunca%20mais.pdf
[A305]
Informe remitido pola Xunta Directiva da S.G.H.N. en Ourense o 14-11-2001 ó Ministerio de Medio Ambiente, o 28-11-2001 ó Ministerio de Pesca y Alimentación e o 08-02-2002 á Deputación Provincial de Ourense en relación ó Proxecto de estación de esquí en Pena Trevinca (Ourense) en Sociedade Galega de Historia Natural, 06 de febreiro de 2002. - http://www.arrakis.es/~alcrique/trevinca.htm
[A306]
V Congreso de Ornitoloxía. Conclusións en Sociedade Galega de Historia Natural, 17 de novembro de 2002. - http://www.arrakis.es/~alcrique/conclusions.htm
[A307]
Invernada de aves acuáticas en Galicia 2001. Censos realizados pola S.G.H.N. e análise dos resultados en - http://www.arrakis.es/~alcrique/censo2001.htm
[A308]
Paspallás nº18 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de xullo de 1996. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspa18.htm
[A309]
Paspallás nº21 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de abril de 1997. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspa21.htm
[A310]
Paspallás nº23 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de agosto de 1997. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspa23.htm#Editorial
[A311]
Paspallás nº24 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de xaneiro de 1998. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspa24.htm
[A312]
Paspallás nº25 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de abril de 1998. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspa25.htm
[A313]
Paspallás nº26 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de outubro de 1998. - http://www.arrakis.es/~alcrique/pagina_n2.htm
[A314]
Paspallás nº28 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de abril de 1999. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspallas28.htm
[A315]
Paspallás nº32 en Sociedade Galega de Historia Natural, 01 de outubro de 1999. - http://www.arrakis.es/~alcrique/paspallas32.htm
[A316]
VVAA, "Presentación" en Calidade do Aire 2000-2002. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=302
[A317]
VVAA, "O Aire ambiente e a calidade do aire" en Calidade do Aire 2000-2002. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=302
[A318]
VVAA, "Lexislación en materia de calidade do aire" en Calidade do Aire 2000-2002. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=302
[A319]
VVAA, "A Rede galega de control da calidade do aire" en Calidade do Aire 2000-2002. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=302
[A320]
VVAA, "Deposición vía húmida e pole" en Calidade do Aire 2000-2002. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=302
[A321]
VVAA, "Calidade de aire en Galicia" en Calidade do Aire 2000-2002. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=302
[A322]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Prólogo" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A323]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Introducción" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A324]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Elementos básicos do mapa do tempo. Circulación xeral" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A325]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Frontes" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A326]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Tormentas" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A327]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Estacións metereolóxicas" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A328]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Radares e satélites metereolóxicos" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A329]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Prediccións e modelos metereolóxicos" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A330]
Lage González A. e Salsón Casado S. "Introducción á climatoloxía de Galicia" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A331]
Lage González A. e Salsón Casado S. "O clima a través do tempo" en Fundamentos de metereoloxía e climatoloxía. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=289
[A332]
VVAA. "Introducción" en Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=344
[A333]
VVAA. "Emisións por fontes metodolóxicas, cálculos e resultados" en Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=344
[A334]
VVAA. "Resultados finais e conclusións" en Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=344
[A335]
VVAA. "Introducción" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A336]
VVAA. "Xeneralidades do sector enerxético" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A337]
VVAA. "O sector enerxético en Galicia" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas.. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A338]
VVAA. "Xeneralidades" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A339]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A340]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación atmosférica e o seu control" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A341]
VVAA. "Fontes principais de contaminación da auga e o seu control" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A342]
VVAA. "Residuos" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A343]
VVAA. "Poítica medioambiental das plantas" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A344]
VVAA. "Conclusións e melloras nas tecnoloxías" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A345]
VVAA. "Lexislación" en Prevención no sector enerxético. Centrais térmicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=48
[A346]
VVAA. "1. Prevención e control integrados da contaminación" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A347]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A348]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A349]
VVAA. "Principais problemas ambientais" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A350]
VVAA. "Consumos e emisións na industria láctea" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A351]
VVAA. "Selección das mellores técnicas dispoñibles: Técnicas a considerar" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A352]
VVAA. "Guía para a solicitude da autorización ambiental integrada: Instalacións para o tratamento e transformación do leite" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento e transformación do leite. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=343
[A353]
VVAA. "Introducción" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A354]
VVAA. "" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A355]
VVAA. "Elementos do proceso de integración ambiental en Galicia" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A356]
VVAA. "Integración do medio ambiente nas políticas socioeconómicas : diagnóstico da situación actual en Galicia" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A357]
VVAA. "Instrumentos para a integración" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A358]
VVAA. "Medidas e indicadores para as políticas sectoriais" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A359]
0 VVAA. "Medidas e indicadores para as políticas horizontais" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A360]
VVAA. "Seguimento e avaliación" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A361]
VVAA. "Anexo I. Consultas realizadas" en. Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia. Integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=54
[A362]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "Introdución" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A363]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "Os fundamentos" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A364]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "Introducción" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A365]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "1. As estratexias de contratación ecolóxica" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A366]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "2. A contatación da organización pública" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A367]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "3. A definición dos requerimentos do contrato" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A368]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "4. A selección dos proveedores de servizo, subministros ou contratistas" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A369]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "5. A concesión do contrato" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A370]
Álvarez Campan, J.M. e García Arias, A. "6. As cláusulas de execución do contrato" en Comprando verde. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=327
[A371]
VVAA. "Introducción" en Estratexia galega para a conservación e o uso sostible da biodiversidade. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=152
[A372]
VVAA. "Primeira parte: diagnóstico da situación actual" en Estratexia galega para a conservación e o uso sostible da biodiversidade. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=152
[A373]
VVAA. "Segunda parte. aplicaciónda estratexia" en Estratexia galega para a conservación e o uso sostible da biodiversidade. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=152
[A374]
VVAA. "Anexo" en Estratexia galega para a conservación e o uso sostible da biodiversidade. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=152
[A375]
VVAA. "Aspectos xerais" en Guía de instrumentos voluntarios para a protección ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=334
[A376]
VVAA. "Instrumentos voluntarios que favorecen o turismo sostible" en Guía de instrumentos voluntarios para a protección ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=334
[A377]
VVAA. "A experiencia coas ecoetiquetas" en Guía de instrumentos voluntarios para a protección ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=334
[A378]
VVAA. "Manual de usuario" en Guía de instrumentos voluntarios para a protección ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=334
[A379]
VVAA. "Conclusións" en Guía de instrumentos voluntarios para a protección ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=334
[A380]
VVAA. "Introdución" en Guía medioambiental no fogar. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=333
[A381]
VVAA. "Obxectivos" en Guía medioambiental no fogar. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=333
[A382]
VVAA. "Ámbito" en Guía medioambiental no fogar. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=333
[A383]
VVAA. "Boas prácticas medioambientais no fogar" en Guía medioambiental no fogar. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=333
[A384]
VVAA. "1. Descrición do medio físico e do marco social e económico" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A385]
VVAA. "2. Planificación e lexislación existentes" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A386]
VVAA. "3. Carga contaminante de Galicia" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A387]
VVAA. "4. Alcance do plan de saneamento" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A388]
VVAA. "5. Definición de zonas sensibles e menos sensibles" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A389]
VVAA. "6. Inventario de infraestructuras existentes e diagnóstico da situación actual" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A390]
VVAA. "7. Definición de actuacións" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A391]
VVAA. "8. Valoración económica do plan" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A392]
VVAA. "9. Estimación dos custos de explotación e mantemento" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A393]
VVAA. "10. Financiación do plan de saneamento" en Plan de Saneamento de Galica 200-2015. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A394]
VVAA. "Resumo" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A395]
VVAA. "O contexto do novo programa de medio ambiente" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A396]
VVAA. "Unha estratexia para cumprir os nosos obxectivos medioamientais" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A397]
VVAA. "Resolver o problema do cambio climático" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A398]
VVAA. "Natureza e biodiversidade. Protexer un recurso único" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A399]
VVAA. "Medio ambiente e saúde" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A400]
VVAA. "Uso sostíbel dos recursos naturais e xestión dos residuos" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A401]
VVAA. "Unión europea no mundo" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A402]
VVAA. "Elaboración de políticas baseada na participación e coñecementos sólidos" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A403]
VVAA. "Decisión do Parlamento europeo e do consello pola que se establece un programa comunitario de acción en materia de medio ambiente 2001-2010" en Sexto programa de acción da comunidade europea en materia de medio ambiente. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=337
[A404]
VVAA. "Prevención e control integrados da contaminación" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A405]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A406]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A407]
VVAA. "Principais problemas ambientais" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A408]
VVAA. "Consumos e emisións" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A409]
VVAA. "Selección das mellores técnicas dispoñibles: técnicas que cómpre considerar" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A410]
VVAA. "Guía para a solicitude da autorización ambiental integrada: instalacións destinadas á conserva de peixes e mariscos" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicacións nas instalacións destinadas á conservación de peixes e mariscos 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=299
[A411]
VVAA. "Introducción" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A412]
VVAA. "Antecedentes" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A413]
VVAA. "Ámbito de aplicación" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A414]
VVAA. "Marco legal" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A415]
VVAA. "Principios de desenvolvemento" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A416]
VVAA. "Obxectivos" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A417]
VVAA. "Configuración da estratexia galega de xestión de residuos" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A418]
VVAA. "O Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A419]
VVAA. "O Plan de xestión de residuos sanitarios de Galicia" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A420]
VVAA. "Plan de xestión de residuos agrarios en Galicia" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A421]
VVAA. "Principios para a determinación de custo e establecemento do modelo de financiamento da estratexia galega de xestión de residuos" en Estratexia galega para a xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=211
[A422]
VVAA. Guía Metodolóxica de avaliación ambiental.. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=155
[A423]
VVAA. "Introducción" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A424]
VVAA. "Identificación e eclasificación dos residuos" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A425]
VVAA. "A Producción de residuos" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A426]
VVAA. "A xestión dos residuos" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A427]
VVAA. "O rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A428]
VVAA. "Particularidades dalgunhas operacións de xestión" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A429]
VVAA. "Regulación específica dalgúns residuos" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A430]
VVAA. "Anexos" en Manual de xestión de residuos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=247
[A431]
VVAA. "Introducción" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A432]
VVAA. "Antecedentes" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A433]
VVAA. "Marco legal" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A434]
VVAA. "Ámbito xeográfico" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A435]
VVAA. "Principios xerais do plan de xestión de residuos agrarios" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A436]
VVAA. "Obxectivos do plan" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A437]
VVAA. "Diagnóstico da situación actual" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A438]
VVAA. "Alternativas de xestión" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A439]
VVAA. "Plan de actuación" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A440]
VVAA. "Planificación" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A441]
VVAA. "Análise de investimentos e custo" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A442]
VVAA. "Financiamento do plan" en Plan de xestión de residuos agrarios de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=248
[A443]
VVAA. "Introducción" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A444]
VVAA. "Antecedentes" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A445]
VVAA. "Fundamentos normativos" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A446]
VVAA. "Carcterísticas intrínsecas de Galicia" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A447]
VVAA. "Ámbito de aplicación do plan" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A448]
VVAA. "Situación actual da xestión dos residuos industriais" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A449]
VVAA. "Xeración futura dos residuos industriais" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A450]
VVAA. "Principios e obxectivos do plan" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A451]
VVAA. "Programas de actuación" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A452]
VVAA. "Programa de investimentos e financiamento" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A453]
VVAA. "Glosario de términos" en Plan de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A454]
VVAA. "Introducción" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A455]
VVAA. "Estructura global do PXRU" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A456]
VVAA. "Contexto do plan de xestión" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A457]
VVAA. "Bases do plan" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A458]
VVAA. "Instrumentos do desenvolvemento" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A459]
VVAA. "Instrumentos de seguimento e control" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A460]
VVAA. "Inversións e finaciamento do plan" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A461]
VVAA. "Anexos" en Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2004-2010. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=58
[A462]
VVAA. "Introducción" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A463]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A464]
VVAA. "Proceso tecnolóxico productivo" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A465]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación atmosférica e o seu control" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A466]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación da auga e o seu control" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A467]
VVAA. "Residuos" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A468]
VVAA. "Política medioambiental das plantas" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A469]
VVAA. "Conclusións e melloras nas tecnoloxías" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A470]
VVAA. "Lexislación" en Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=86
[A471]
VVAA. "Introducción" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A472]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A473]
VVAA. "Proceso tecnolóxico e productivo" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A474]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación atmosférica e o seu control" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A475]
VVAA. "Fontes potenciais da contaminación da auga e o seu control" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A476]
VVAA. "Residuos" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A477]
VVAA. "Política medioambiental das plantas" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A478]
VVAA. "Conclusións e melloras nas tecnoloxías" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A479]
VVAA. "Lexislación" en Prevención da contaminación no sector de industrias lácteas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=88
[A480]
VVAA. "Introducción" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A481]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A482]
VVAA. "O sector da pasta de papel en Galicia" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A483]
VVAA. "Proceso tecnolóxico productivo" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A484]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación atmosférica e o seu control" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A485]
VVAA. "Fontes potenciais da contaminación da auga e o seu control" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A486]
VVAA. "Residuos" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A487]
VVAA. "Política medioambiental da planta" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A488]
VVAA. "Conclusións e melloras tecnolóxicas" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A489]
VVAA. "Lexislación" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=82
[A490]
VVAA. "Introducción" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A491]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A492]
VVAA. "Proceso tecnolóxico productivo" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A493]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación atmosférica e o seu control" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A494]
VVAA. "Fontes potenciais de contaminación da auga e o seu control" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A495]
VVAA. "Residuos" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A496]
VVAA. "Política medioambiental das plantas" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A497]
VVAA. "Conclusións e melloras nas tecnoloxías" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A498]
VVAA. "Lexislación" en Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=84
[A499]
VVAA. "Introducción" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A500]
VVAA. "Xeneralidades no sector enerxético" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A501]
VVAA. "O sector enerxético en Galicia" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A502]
VVAA. "Xeneralidades do sector petrolífero" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A503]
VVAA. "A refinación do pretróleo en Galicia: Repsol-IPF" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A504]
VVAA. "Conclusións e melloras tecnolóxicas" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A505]
VVAA. "Lexislación" en Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petróleo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=80
[A506]
VVAA. "Prevención e control integrados da contaminación" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A507]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A508]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A509]
VVAA. "Principais problemas ambientais" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A510]
VVAA. "Consumos e emisións" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A511]
VVAA. "Selección das mellores técnicasdispoñibles: técnicas que cómpreconsiderar" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A512]
VVAA. "Guía para a solicitude da autorizaciónambiental integrada: instalacións para afabricación de produtos cerámicos" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación na industria da cerámica 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=268
[A513]
VVAA. "Prevención e control integrados da contaminación" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A514]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A515]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A516]
VVAA. "Principais problemas ambientais" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A517]
VVAA. "Consumos e emisións" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A518]
VVAA. "Selección das mellores técnicas dispoñibles. Técnicas que cómpre considerar" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A519]
VVAA. "Guía para a solicitude da autorizaciónambiental integrada: explotacións avícolas" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións avícolas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=265
[A520]
VVAA. "Prevención e control integradosda contaminación" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A521]
VVAA. "Xeneralidades do sector" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A522]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A523]
VVAA. "Pricipais problemas ambientais" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A524]
VVAA. "Consumos e emisións" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A525]
VVAA. "Selección das mellores técnicas dispoñibles" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A526]
VVAA. "Guía para a solicitude da autorizaciónambiental integrada: explotacións avícolas" en Autorización ambiental integrada. Guía de aplicación nas explotacións porcinas 2005. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=269
[A527]
VVAA. "Introdución" en Autorización ambiental integrada. Guía metodolóxica 2004. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=272
[A528]
VVAA. "Directiva IPPC" en Autorización ambiental integrada. Guía metodolóxica 2004. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=272
[A529]
VVAA. "Lei 16/2002" en Autorización ambiental integrada. Guía metodolóxica 2004. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=272
[A530]
VVAA. "Autorización ambiental integrada" en Autorización ambiental integrada. Guía metodolóxica 2004. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=272
[A531]
VVAA. "Autorización ambiental integrada edeclaración de impacto ambiental" en Autorización ambiental integrada. Guía metodolóxica 2004. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=272
[A532]
VVAA. "Autorizacións vixentes e derrogadas" en Autorización ambiental integrada. Guía metodolóxica 2004. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=272
[A533]
VVAA. "Presentación" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A534]
VVAA. "A xestión medioambiental desde a administración" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A535]
VVAA. "Compromiso empresarial" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A536]
VVAA. "As bases teóricas dun modelo" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A537]
VVAA. "A información ambiental como como expresión daactividade sustentable" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A538]
VVAA. "Os estudios ambientais na forma e no fondo" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A539]
VVAA. "O alcance do estudio ambiental" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A540]
VVAA. "O contido dos estudios" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A541]
VVAA. "A implementación dun estudio ambiental" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A542]
VVAA. "Inventario ambiental" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A543]
VVAA. "Medio biótico" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A544]
VVAA. "Medio perceptual" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A545]
VVAA. "Medio socioeconómico" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A546]
VVAA. "Medio cultural e etnográfico" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A547]
VVAA. "Accións do proxecto con repercursións ambientais" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A548]
VVAA. "Análise das alternativas" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A549]
VVAA. "Avaliación de impactos ou efectos ambientais" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A550]
VVAA. "Avaliación de efectos" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A551]
VVAA. "Medidas ambientais protectoras, correctoras e compensatorias" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A552]
VVAA. "Resume do estudio e conclusións" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A553]
VVAA. "Sobre os equipos técnicos" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A554]
VVAA. "Programa de vixilancia ambiental" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A555]
VVAA. "A auditoría ambiental: prazos e obxectivos" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A556]
VVAA. "Epílogo" en Bases para a tramitación e xestión ambientaldos parques eólicos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2004. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=255
[A557]
VVAA. "Introdución" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A558]
VVAA. "Economía competitiva. Competitividade da economía rexional" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A559]
VVAA. "Economía competitiva. Competitividade por sectores produtivos" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A560]
VVAA. "Economía competitiva. Competitividade das empresas" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A561]
VVAA. "Demograficamente equilibrada." en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A562]
VVAA. "Socialmente cohesionada" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A563]
VVAA. "Cunha elevada calidade ambiental" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A564]
VVAA. "Cunha xestión intelixente do seu territorio e do seu patrimonio" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A565]
VVAA. "Participación, información e sensibilización pública" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A566]
VVAA. "Seguimento: observatorio de sostibilidade" en Estratexia galega de desenvolvemento sostible. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/norma.asp?idn=180
[A567]
VVAA. "Presentación" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A568]
VVAA. "Diferentes tipos de avaliación en Galicia" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A569]
VVAA. "¿Como saber cando se debe realizar un estudio de impacto ou de efectos ambientais?" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A570]
VVAA. "Técnicos e equipos competentes para a redacción dos estudios de avaliación ambiental" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A571]
VVAA. "Determinación do alcance do estudio ambiental" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A572]
VVAA. "Documentación requerida polo órgano ambiental para determina-la necesidade de someter a avaliación de impacto ambiental os proxectos do anexo II da lei 6/2001 e para emitir unha opinión sobre o alcance do estudio ambiental" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A573]
VVAA. "Pronunciamentos do órgano ambiental" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A574]
VVAA. "A Tramitación en avaliación ambiental" en Guía informativa sobre a avaliación ambiental en Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=273
[A575]
VVAA. Guía para a determinación do alcance do estudio de impacto ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=275
[A576]
VVAA. Guía para a revisión da calidade de estudio de impacto ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=277
[A577]
VVAA. "Competencias e funcións" en Laboratorio de medio ambiente de Galicia. Recursos para o coñecemento do noso contorno. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=68
[A578]
VVAA. "Equipamentos" en Laboratorio de medio ambiente de Galicia. Recursos para o coñecemento do noso contorno. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=68
[A579]
VVAA. "Liñas de traballo" en Laboratorio de medio ambiente de Galicia. Recursos para o coñecemento do noso contorno. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=68
[A580]
VVAA. "Disposicións xerais. Consellería de medio ambiente" en Laboratorio de medio ambiente de Galicia. Recursos para o coñecemento do noso contorno. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=68
[A581]
VVAA. A Devesa da Rogueira. Itinerario ambiental da aula da natureza de Moreda do Courel. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=169
[A582]
VVAA. Parque natural Baixa Limia Serra do Xurés. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=12
[A583]
VVAA. Campa de tres bispos:itinerario ambiental da aula da natureza de Serra dos Ancares. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=167
[A584]
VVAA. "Introducción " en Informe sobre as actuacións realizadas pola Dirección Xeral de conservación da natureza como consecuencia do vertido do buque Prestige. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=10
[A585]
VVAA. "Actuacións nos espacios naturais" en Informe sobre as actuacións realizadas pola Dirección Xeral de conservación da natureza como consecuencia do vertido do buque Prestige. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=10
[A586]
VVAA. "Actuacións en relación coa fauna silvestre" en Informe sobre as actuacións realizadas pola Dirección Xeral de conservación da natureza como consecuencia do vertido do buque Prestige. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=10
[A587]
VVAA. Itinerario ambiental polo río Mandeo. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=168
[A588]
VVAA. "Presentación" Os segredos das árbores. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=45
[A589]
VVAA. "Bosque mediterráneo" Os segredos das árbores. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=45
[A590]
VVAA. "Bosque húmido" Os segredos das árbores. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=45
[A591]
VVAA. "Bosque de ribeira" Os segredos das árbores. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=45
[A592]
VVAA. "Espacios naturaisprotexidos de Galicia" Os segredos das árbores. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=45
[A593]
VVAA. "Vocabulario" Os segredos das árbores. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=45
[A594]
VVAA. A ruta das Chousas. Itinerario ambientalda aula da natureza do Veral. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=170
[A595]
VVAA.. Unidade didáctica: "O bosque". Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2003. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=150
[A596]
VVAA. Memoria de actividades das aulas da natureza no ano 2001. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2001. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=144
[A597]
VVAA. "Prevención e control integrados da " Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A598]
VVAA. "Xeneralidades do sector" Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A599]
VVAA. "Proceso tecnolóxico produtivo" Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A600]
VVAA. "Principais problemas ambientais" Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A601]
VVAA. "Consumos e emisións" Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A602]
VVAA. "Técnicas a considerar na selección das mellores técnicas dispoñibles" Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A603]
VVAA. "Guía para a solicitude da autorización ambiental integrada. Istalacións para o tratamento de superficies metálicas" Autorización ambiental integrada.Guia de aplicacións nas instalacións destinadas ao tratamento de superficies metálicas. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2005. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=339
[A604]
VVAA.. Departamento de educación e información ambiental. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=143
[A605]
VVAA.. "A educación ambiental como referente:desde a conservación ao cambio" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A606]
VVAA.. "A sostibilidade como obxectivo" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A607]
VVAA.. "Que é a axenda escolar 21?" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A608]
VVAA.. "Os obxectivos da axenda 21 escolar" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A609]
VVAA.. "O desenvolvemento da axenda 21 escolar." en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A610]
VVAA.. "A ecoauditoría escolar" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A611]
VVAA.. "A metodoloxía de resolución de problemas" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A612]
VVAA.. "Transcricións dalgúns importantes documentos orixinados en conferencias internacionais de educación ambiental" en A axenda 21 escolar de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=251
[A613]
VVAA. O Camiño da auga. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=164
[A614]
VVAA. O Camiño do mar. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=165
[A615]
VVAA. O Camiño do vento. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=166
[A616]
VVAA. "Antecedentes" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A617]
VVAA. "Marco legal" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A618]
VVAA. "Características xeográficas" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A619]
VVAA. "Principios xerais do plan" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A620]
VVAA. "Obxectivos do plan" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A621]
VVAA. "Estado actual dos RSU en Galicia" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A622]
VVAA. "Entidades xestoras de RSU na comunidade autónoma de Galicia" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A623]
VVAA. "Función das entidades xestoras dentro do plan" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A624]
VVAA. "Plan de actuacións" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A625]
VVAA. "Orzamento de inversións do plan" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A626]
VVAA. "Modelo de financiamento" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A627]
VVAA. "Custo do sistema de RSU" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A628]
VVAA. "Perspectivas do futuro plan" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A629]
VVAA. "Prescrpcións técnicas xerais para a xestión de residuos" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A630]
VVAA. "Programas de valorización" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A631]
VVAA. "Criterios para a ubicación de estacións de transferencia" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A632]
VVAA. "Artigo 4 da lei de RSU de Galicia 10/1997. Artigo 3B da lei de residuos 10/1998" en Plan de xestión de residuos sólidos de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2002. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=122
[A633]
VVAA. Guía de boas prácticas medioambientais. Construcción. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=160
[A634]
VVAA. Guía de boas prácticas medioambientais. Transporte. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=163
[A635]
VVAA. Guía de boas prácticas medioambientais. Industria. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=162
[A636]
VVAA. Guía de boas prácticas medioambientais. Hostalería. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=161
[A637]
VVAA. Guía de boas prácticas medioambientais. Comercio. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=159
[A638]
VVAA. "Introducción" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A639]
VVAA. "O sistema climático" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A640]
VVAA. "Galicia no contexto das latitudes medias" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A641]
VVAA. "O relevo e as súas interacións coa atmósfera" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A642]
VVAA. "Precipitación" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A643]
VVAA. "Temperatura" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A644]
VVAA. "Dominios ombrotérmicos" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A645]
VVAA. "Evapotranspiración potencial" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A646]
VVAA. "Balance hídrico" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A647]
VVAA. "Riscos climáticos" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A648]
VVAA. "Bioclimatoloxía" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A649]
VVAA. "Dendrocronoloxía" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A650]
VVAA. "O cambio climático e os paleoclimas cuaternarios" en Atlas climático de Galicia. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 1999. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=336
[A651]
VVAA. "Introducción á guía europea de planificación das axendas 21 locais" en Guía europea para a planificación das axendas 21 locais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A652]
VVAA. "Guía para elaborar un plan de acción ambiental" en Guía europea para a planificación das axendas 21 locais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A653]
VVAA. "Anexos. Casos prácticos" en Guía europea para a planificación das axendas 21 locais. Colección Técnica de Medio Ambiente, Consellaría de Medio Ambiente, 2000. - http://www.siam-cma.org/publicacions/doc.asp?id=66
[A654]
Del Valle González, J. "Consideracións xerais" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A655]
Del Valle González, J. "Obxecto do proxecto" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A656]
Del Valle González, J. "documentos do proxecto" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A657]
Del Valle González, J. "Definición do proxecto" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A658]
Del Valle González, J. "Estudo enerxético" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A659]
Del Valle González, J. "Estudo climatolóxico" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A660]
Del Valle González, J. "Lexislación aplicable" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A661]
Del Valle González, J. "Predeseño da instalación" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A662]
Del Valle González, J. "Colectores de placa plana" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A663]
Del Valle González, J. "Orientación e inclinación dos C.P.P." en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A664]
Del Valle González, J. "Intercambiador de calor" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A665]
Del Valle González, J. "Acumulador de auga" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A666]
Del Valle González, J. "Diámetros de tubería" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A667]
Del Valle González, J. "Illamento" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A668]
Del Valle González, J. "Depósito de expansión" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A669]
Del Valle González, J. "Materiais de instalación" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A670]
Del Valle González, J. "Accesorios da instalación" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A671]
Del Valle González, J. "Electrocirculador" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A672]
Del Valle González, J. "Sistema de regulación" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A673]
Del Valle González, J. "Estrutura e soporte" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A674]
Del Valle González, J. "Resumo do presuposto" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A675]
Del Valle González, J. "Estudo e valoración técnico e económica de posibles instalacións solares para distintas necesidades. Estimación do aforro de emisións de CO2 a atmósfera" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A676]
Del Valle González, J. "Cálculo da combustión" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A677]
Del Valle González, J. "Calefacción por solo radiante con enerxía solar" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A678]
Del Valle González, J. "Climatización de piscina" en Deseño e implantación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar para vivenda unifamiliar en Galicia Sur, Proxecto fin de carreira dirixido por Miren Itziar de Goicoechea y Castaño, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas, Departamento de Deseño na Enxeñería, Universidade de Vigo, 2004.
[A679]
Piñeiro Araújo, I. "Memoria descriptiva" en Proxecto para instalacións de planta de fabricación de compost, Proxecto fin de carreira dirixido por Ricardo Bendaña Jácome, Facultade de Ciencias (Ourense), Universidade de Vigo, 2005.
[A680]
Piñeiro Araújo, I. "Memoria xustificativa" en Proxecto para instalacións de planta de fabricación de compost, Proxecto fin de carreira dirixido por Ricardo Bendaña Jácome, Facultade de Ciencias (Ourense), Universidade de Vigo, 2005.
[A681]
Coto Martínez, J. "Introdución" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A682]
Coto Martínez, J. "Antecedentes" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A683]
Coto Martínez, J. "Depuracións de augas residuais. Consideracións previas ó deseño do proceso" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A684]
Coto Martínez, J. "Descrición do proceso de depuración en augas residuais" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A685]
Coto Martínez, J. "Especificacións dos equipos" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A686]
Coto Martínez, J. "Cálculos xustificativos" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A687]
Coto Martínez, J. "Estudio económico do proxecto" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A688]
Coto Martínez, J. "Conclusións" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A689]
Coto Martínez, J. "Definición dos equipos de produción" en Estudio dunha planta de tratamento de augas residuais para unha industria láctea, Proxecto fin de carreira dirixido por Ernestina Pérez García e Miguel F. López González, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, Universidade de Vigo, 2005.
[A690]
Queiru Calvo, L. "Introducción" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A691]
Queiru Calvo, L. "Estado legal" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A692]
Queiru Calvo, L. "Estudio socio-ecnómico" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A693]
Queiru Calvo, L. "Estado natural" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A694]
Queiru Calvo, L. "Estudio fisiográfico" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A695]
Queiru Calvo, L. "Estudio climatolóxico" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A696]
Queiru Calvo, L. "Estudio edafolóxico" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A697]
Queiru Calvo, L. "Estudio da vexetación" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A698]
Queiru Calvo, L. "Estudio hidrolóxico" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A699]
Queiru Calvo, L. "Estudio faunístico" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A700]
Queiru Calvo, L. "Estudio sobre a sanidade vexetal" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A701]
Queiru Calvo, L. "Apeo de rodais" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A702]
Queiru Calvo, L. "Estudio de incendios forestais" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A703]
Queiru Calvo, L. "Plan de repoboación" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A704]
Queiru Calvo, L. "Método de repoboación" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A705]
Queiru Calvo, L. "Coidados culturais do voo" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A706]
Queiru Calvo, L. "Planificación da execución" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A707]
Queiru Calvo, L. "Estudio de impacto ambiental" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A708]
Queiru Calvo, L. "Estudio de seguridade e hixiene" en Repoboación e acondicionamento do M.V.M.C. de Colón, Lesende (Lousame), 2005.
[A709]
López Fernández, A. "Introducción" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A710]
López Fernández, A. "Materiais e métodos" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A711]
López Fernández, A. "Guía para a incorporación dos datos á base de datos ATLANCETUS" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A712]
López Fernández, A. "Resultados xerais" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A713]
López Fernández, A. "Estatus do golfiño común, Delphinus delphis, Linnaeus 1758 en Galicia" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A714]
López Fernández, A. "Estatus do arroaz, Tursiops truncatus (Montagu 1821) en Galicia" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A715]
López Fernández, A. "Estatus da toniña, Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) en Galcia " en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A716]
López Fernández, A. "Estatus do golfiño riscado, Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) en Galcia" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A717]
López Fernández, A. "Estatus do arroaz boto, Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) en Galicia." en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A718]
López Fernández, A. "Estatus dos caldeiróns en Galicia, xénero Globicephala Lesson, 1828. Globicephala melas (Traill, 1809) e Globicephala macrorhynchus Gray, 1846" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A719]
López Fernández, A. "Especies esporádicas, raras ou inusuais en Galcia, Kogia breviceps (Blainville, 1838), Orcinus orca (Linnaeus, 1758) e Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A720]
López Fernández, A. "Consideracións finais sobre as diferentes especies de pequenos cetáceos da costa de Galicia" en Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia, Tese de doutoramento dirixida por D. Angel Guerra Sierra e D. Graham J. Pierce, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
[A721]
Alonso Crespo, U., "Introducción" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A722]
Alonso Crespo, U., "Estado legal" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A723]
Alonso Crespo, U., "Estado natural" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A724]
Alonso Crespo, U., "Plan de repoboación" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A725]
Alonso Crespo, U., "Avaliación ambiental" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A726]
Alonso Crespo, U., "Presuposto" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A727]
Alonso Crespo, U., "Clima" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A728]
Alonso Crespo, U., "Estudio xeolóxico e edafolóxico" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A729]
Alonso Crespo, U., "Estudio fisiográfico" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A730]
Alonso Crespo, U., "Estudio da vexetación" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A731]
Alonso Crespo, U., "Estudio faunístico" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A732]
Alonso Crespo, U., "Estudio de pragas e enfermidades" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A733]
Alonso Crespo, U., "Estudio das causas e frecuencia de incendios" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A734]
Alonso Crespo, U., "Plan de repoboación" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A735]
Alonso Crespo, U., "Obras complementarias" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A736]
Alonso Crespo, U., "Planificación das obras" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A737]
Alonso Crespo, U., "Estudio de impacto ambiental" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A738]
Alonso Crespo, U., "Avaliación económica" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A739]
Alonso Crespo, U., "Estudio básico de seguridade e saúde" en Proxecto de repoboación forestal do M.V.M.C. de "Folloval", na parroquia de Torés, pertencente ó concello de "As Nogais" (Lugo), Proxecto fin de carreira, Escola universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, 2005.
[A740]
Rey Quintela, J."Obxectivo e xustificación" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A741]
Rey Quintela, J. "Normativa aplicable" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A742]
Rey Quintela, J."Estudo do medio natural" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A743]
Rey Quintela, J."Estado socioeconómico" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A744]
Rey Quintela, J."Determinación dos rodais de repoboación" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A745]
Rey Quintela, J."Proceso de elección da especie" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A746]
Rey Quintela, J."Preparación do terreo" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A747]
Rey Quintela, J. "Procedemento de prantación" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A748]
Rey Quintela, J."Factores culturais posteriores á prantación" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A749]
Rey Quintela, J." Estudo de seguridade e hixiene" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A750]
Rey Quintela, J."Estudo do impacto ambiental" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A751]
Rey Quintela, J."Estudo experimental" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A752]
Rey Quintela, J."Material e métodos" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A753]
Rey Quintela, J."Resultados e discusións" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A754]
Rey Quintela, J."Conclusións" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A755]
Rey Quintela, J."Prego de condicións" en Proposta de recuperación da cuberta forestal nas minas de Bama (Touro), mediante a aplicación de fangos residuais. Proxecto fin de carreira, dirixido por Purificación Marcet Miramontes. Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal. Universidade de Vigo, 2005.
[A756]
Munilla Rumbao, I. Manual sinxelo de reforestación por sementeira. Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2006. - http://webs.uvigo.es/oma/document/Sementeira.pdf
[A757]
VVAA., Regulamento da oficina do medio ambiente da Universidade de Vigo, 2000. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/RegulOMA.pdf
[A758]
VVAA, Recomendacións para o coidado das árbores, Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2006. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/recomencoi.pdf
[A759]
VVAA, Directrices básicas para os traballos coas terras procedentesdas obras. Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2006. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/Directrices%20acopio%20terras.pdf
[A760]
Comisión de formación de monitores da Facultade de Ciencias da universidade de Vigo, Documento de formación de monitires, Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2002. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/guionmonitores.pdf
[A761]
VVAA., Memoria do curso 1999-2000 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2000. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/memo99-00.pdf
[A762]
Munilla Rumbao, I., Memoria do curso 2000-2001 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2001. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/memo00_01.pdf
[A763]
Munilla Rumbao, I., Memoria do curso 2001-2002 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2002. - http://webs.uvigo.es/servicios/weboma/document/memo01_02.pdf
[A764]
Munilla Rumbao, I., Memoria do curso 2002-2003 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2003. - http://webs.uvigo.es/oma/document/memo02_03.pdf
[A765]
Munilla Rumbao, I., Memoria do curso 2003-2004 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2004. - http://webs.uvigo.es/oma/document/memoria%2003_04.pdf
[A766]
Munilla Rumbao, I., Memoria do curso 2004-2005 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2005. - http://webs.uvigo.es/oma/document/memoria%2004_05.pdf
[A767]
Munilla Rumbao, I., Memoria do curso 2005-2006 da Oficina de Medio Ambiente, Universidade de Vigo, 2006. - http://webs.uvigo.es/oma/document/memoria%2005_06.pdf
[A768]
Cochón Rodríguez, G., "Introdución" en Estudo de Zostera noltii na Ría de Pontevedra. Tese de licenciatura dirixida por José Mª Sánchez Fernández, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2004.
[A769]
Cochón Rodríguez, G., "Estudo da distribución na Ría de Pontevedra" en Estudo de Zostera noltii na Ría de Pontevedra. Tese de licenciatura dirixida por José Mª Sánchez Fernández, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2004.
[A770]
Cochón Rodríguez, G., "Estudo da biomasa dispoñible" en Estudo de Zostera noltii na Ría de Pontevedra. Tese de licenciatura dirixida por José Mª Sánchez Fernández, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2004.
[A771]
Cochón Rodríguez, G., "Produción" en Estudo de Zostera noltii na Ría de Pontevedra. Tese de licenciatura dirixida por José Mª Sánchez Fernández, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2004.
[A772]
Chapela Rodríguez, D., "Introducción" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A773]
Chapela Rodríguez, D., "Obxectivos" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A774]
Chapela Rodríguez, D., "Material e metodoloxía" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A775]
Chapela Rodríguez, D., "Resultados" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A776]
Chapela Rodríguez, D., "Discusión" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A777]
Chapela Rodríguez, D., "Estudio edafolóxico" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A778]
Chapela Rodríguez, D., "Estudio da vexetación e flora" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A779]
Chapela Rodríguez, D., "Estudio da fauna" en Estudio dendroecolóxico do Laurus nobilis na Illa de Cortegada. Proxecto fin de carreira dirixido por Adolfo Cordero Rivera, Vicente F. Rozas Ortiz, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A780]
Lis Caldas, I. Mª "Antecedentes e obxectivos" en Estudio fitosanitario do arboreto do Parlamento de Galicia. Proxecto fin de carreira dirixido por María Eugenia López de Silanes Vázquez, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A781]
Lis Caldas, I. Mª "Estado legal" en Estudio fitisanitario do arboreto do Parlamento de Galicia. Proxecto fin de carreira dirixido por María Eugenia López de Silanes Vázquez, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A782]
Lis Caldas, I. Mª "Estado económico-social" en Estudio fitisanitario do arboreto do Parlamento de Galicia. Proxecto fin de carreira dirixido por María Eugenia López de Silanes Vázquez, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A783]
Lis Caldas, I. Mª "Estado natural" en Estudio fitisanitario do arboreto do Parlamento de Galicia. Proxecto fin de carreira dirixido por María Eugenia López de Silanes Vázquez, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A784]
Lis Caldas, I. Mª "Metodoloxía de traballo" en Estudio fitisanitario do arboreto do Parlamento de Galicia. Proxecto fin de carreira dirixido por María Eugenia López de Silanes Vázquez, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A785]
Lis Caldas, I. Mª "Tratamento e aplicación" en Estudio fitisanitario do arboreto do Parlamento de Galicia. Proxecto fin de carreira dirixido por María Eugenia López de Silanes Vázquez, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2005.
[A786]
Lemos Rodríguez, J. C., "Descrición e obxectivos" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A787]
Lemos Rodríguez, J. C., "Enxeñeria do proxecto" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A788]
Lemos Rodríguez, J. C., "Materiais e equipo" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A789]
Lemos Rodríguez, J. C., "Seguridade e hixiene no traballo" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A790]
Lemos Rodríguez, J. C., "Rendementos e cronogramas" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A791]
Lemos Rodríguez, J. C., "Estudio de viabilidade" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A792]
Lemos Rodríguez, J. C., "Prego de condicións de índole técnica" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A793]
Lemos Rodríguez, J. C., "Prego de condicións de índole facultativa" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A794]
Lemos Rodríguez, J. C., "Prego de condicións de índole económica" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A795]
Lemos Rodríguez, J. C., "Prego de condicións de índole legal" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A796]
Lemos Rodríguez, J. C., "Xustificación do proxecto" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A797]
Lemos Rodríguez, J. C., "Descrición de materiais e equipos" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A798]
Lemos Rodríguez, J. C., "Persoal e funcionamento" en Invernadeiro forestal con calefacción solar. Proxecto fin de carreira dirixido por Henrique Lorenzo Cimadevila e Fernando López López, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal, Universidade de Vigo, 2003.
[A799]
Lorenzo Castro, P., "Introdución e obxectivos" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A800]
Lorenzo Castro, P., "Material e métodos" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A801]
Lorenzo Castro, P., "Descrición da área de estudo" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A802]
Lorenzo Castro, P., "Catálogo de especies" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A803]
Lorenzo Castro, P., "Ecoloxía" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A804]
Lorenzo Castro, P., "Conservación" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A805]
Lorenzo Castro, P., "Resumo e conclusións" en Basidiomicetos do parque natural do Monte Aloia. Taxonomía e ecoloxía. Tese de licenciatura dirixida por Mª Luisa Castro Cerceda, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A806]
Barciela García, S. "Introdución" en Estudo da dinámica poboacional e organización social do cabalo de monte (Equus caballus Linnaeus 1758) segundo a presenza do lobo (Canis lupus Linnaeus 1758). Traballo de investigación destinado á obtención da suficiencia investigadora/diploma de estudos avanzados dirixido por Ricardo Munilla Rumbao e Adolfo Cordero Rivera, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A807]
Barciela García, S. "Área de estudo" en Estudo da dinámica poboacional e organización social do cabalo de monte (Equus caballus Linnaeus 1758) segundo a presenza do lobo (Canis lupus Linnaeus 1758). Traballo de investigación destinado á obtención da suficiencia investigadora/diploma de estudos avanzados dirixido por Ricardo Munilla Rumbao e Adolfo Cordero Rivera, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A808]
Barciela García, S. "Métodos" en Estudo da dinámica poboacional e organización social do cabalo de monte (Equus caballus Linnaeus 1758) segundo a presenza do lobo (Canis lupus Linnaeus 1758). Traballo de investigación destinado á obtención da suficiencia investigadora/diploma de estudos avanzados dirixido por Ricardo Munilla Rumbao e Adolfo Cordero Rivera, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A809]
Barciela García, S. "Resultados" en Estudo da dinámica poboacional e organización social do cabalo de monte (Equus caballus Linnaeus 1758) segundo a presenza do lobo (Canis lupus Linnaeus 1758). Traballo de investigación destinado á obtención da suficiencia investigadora/diploma de estudos avanzados dirixido por Ricardo Munilla Rumbao e Adolfo Cordero Rivera, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A810]
Barciela García, S. "Discusión" en Estudo da dinámica poboacional e organización social do cabalo de monte (Equus caballus Linnaeus 1758) segundo a presenza do lobo (Canis lupus Linnaeus 1758). Traballo de investigación destinado á obtención da suficiencia investigadora/diploma de estudos avanzados dirixido por Ricardo Munilla Rumbao e Adolfo Cordero Rivera, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, 2006.
[A811]
Reboiro Jato, J. R., "Introdución" en Valoración agronómico-ambiental de residuos perlíticos procedentes de industrias vitivinícolas. Proxecto fin de carreira dirixido por J. Carlos Novoa Muñoz e Manuel Arias Estévez, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, 2006.
[A812]
Reboiro Jato, J. R., "Xustificación e obxectivos" en Valoración agronómico-ambiental de residuos perlíticos procedentes de industrias vitivinícolas. Proxecto fin de carreira dirixido por J. Carlos Novoa Muñoz e Manuel Arias Estévez, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, 2006.
[A813]
Reboiro Jato, J. R., "Material e métodos" en Valoración agronómico-ambiental de residuos perlíticos procedentes de industrias vitivinícolas. Proxecto fin de carreira dirixido por J. Carlos Novoa Muñoz e Manuel Arias Estévez, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, 2006.
[A814]
Reboiro Jato, J. R., "Resultados e discusión" en Valoración agronómico-ambiental de residuos perlíticos procedentes de industrias vitivinícolas. Proxecto fin de carreira dirixido por J. Carlos Novoa Muñoz e Manuel Arias Estévez, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, 2006.
[A815]
Reboiro Jato, J. R., "Conclusións" en Valoración agronómico-ambiental de residuos perlíticos procedentes de industrias vitivinícolas. Proxecto fin de carreira dirixido por J. Carlos Novoa Muñoz e Manuel Arias Estévez, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, 2006.
[A816]
González Sobral, E., "Introdución, obxectivos e xustificación" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A817]
González Sobral, E., "Estado legal e administrativo" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A818]
González Sobral, E., "Situación xeográfica" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A819]
González Sobral, E., "Normativa aplicábel" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A820]
González Sobral, E., "Estudo do medio físico" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A821]
González Sobral, E., "Estudo do medio natural" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A822]
González Sobral, E., "Estudo socioeconómico" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A823]
González Sobral, E., "Conservación e acondicinamento da vexetación" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A824]
González Sobral, E., "Rehabilitación dos muíños do Regueiro da Maceira" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A825]
González Sobral, E., "A creación dunha senda ecolóxica" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A826]
González Sobral, E., "Estudo de impacto ambiental" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A827]
González Sobral, E., "Estudo deseguridade e saúde" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A828]
González Sobral, E., "Anexo 1. Estudo do medio físico" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A829]
González Sobral, E., "Anexo 2. Estudo do medio natural" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A830]
González Sobral, E., "Anexo 3 Estudo do medio socioeconómico" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A831]
González Sobral, E., "Anexo 4 Estudo do impacto ambietal" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A832]
González Sobral, E., "Anexo 5. Estudo básico de seguridade e saúde" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A833]
González Sobral, E., "Anexo 9. Recuperación do bosque de galería. Repoboación das marxes do Regueiro Maceira" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A834]
González Sobral, E., "Anexo 10. Funcións da vexetación riparia" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A835]
González Sobral, E., "Anexo 11. Creación dunha senda ecolóxica do Regueiro de Maceira" en Recuperación recreopaisaxística do Regueiro da Maceira (Marín, Pontevedra), Proxecto fin de carreira dirixido por Antonio de María Angulo, Escola Técnica de Enxeñería Forestal, Universidade de Vigo, 2006.
[A836]
VVAA. "Editorial" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=33
[A837]
Veiras García, X. "Entrevista con Federico Martín Palmero" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=26
[A838]
VVAA. "Debate" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=26
[A839]
VVAA. "Prevención de incendios, é posible?" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=26
[A840]
VVAA. "Galicia incumpre o protocolo de Quioto" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=26
[A841]
VVAA. "Salvemos Monteferro" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=26
[A842]
María Xosé Vázquez Rodríguez. "Reseña. A cuestión ambiental en Galicia. Raíces dunha nova cultura. 1750-1972" en Cos pés na terra. Revista electrónica semestral, 2006. - http://www.cospesnaterra.info/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47
[A843]
Pereiro Muñóz, C. "Introducción" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A844]
Pereiro Muñóz, C. "O concepto de Educación Ambiental e o seu traslado á aula" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A845]
Pereiro Muñóz, C. "Metodoloxía" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A846]
Pereiro Muñóz, C. "Unidade didáctica" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A847]
Pereiro Muñóz, C. "Avaliación do impacto ambiental" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A848]
Pereiro Muñóz, C. "Argumentos sobre o colector e as súas xustificacións" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A849]
Pereiro Muñóz, C. "Conclusións e implicacións didácticas" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A850]
Pereiro Muñóz, C. " Anexos. Entrevista ó Sr.Landeira" en Desenvolvemento da capacidade de elaborar argumentos sobre impacto ambiental no contexto da aprendizaxe da bioloxía e xeoloxía no bacharelato, Tese de doutoramento dirixida por Dna. María Pilar Jiménez Aleixandre, Departamento dedidáctica das ciencias experimentais, Universidade de Santiago de Compostela, 2000.
[A1000]
Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia. - http://www.avogaciagalega.org/documentos/lexislacion/ambiente/lpmaga.htm
[A1001]
Pearce, Fred: "Bangladesh envelenado: á busca dos culpables", O Correo da Unesco, febreiro 2001 - http://www.unesco.org
[A1002]
Demenet, Philippe: "Os OXM alimentarán o planeta?", O Correo da Unesco, outubro 2001 - http://www.unesco.org
[A1003]
Bessiéres, Michel: "Clima: canto máis se sabe, menos se fai", O Correo da Unesco, xullo 2001 - http://www.unesco.org
[A1004]
Denecke, Christl : "Corais asediados", O Correo da Unesco, abril 2001 - http://www.unesco.org
[A1005]
Ryan, John C: "De patrulla polos arrecifes", O Correo da Unesco, abril 2001 - http://www.unesco.org
[A1006]
Padilla Castro, Nelson Fredy: "Chuvia de veleno en Colombia", O Correo da Unesco, xuño 2001 - http://www.unesco.org
[A1007]
Marti, Octavi:"Transvasamento do Ebro: unha solución incompleta", O Correo da Unesco, xaneiro 2001 - http://www.unesco.org
[A1008]
Cuba, Jorge: "Conflicto pola auga en Bolivia AUGA DOCE, VICTORIA AMARGA", O Correo da Unesco, xaneiro 2001 - http://www.unesco.org
[A1009]
Iglesias Kuntz, Lucía: "Litoral: garda-las costas", O Correo da Unesco, decembro 2001 - http://www.unesco.org
[A1010]
Tena, Gerardo: "O lugar que evitou ser Cancún", O Correo da Unesco, decembro 2001 - http://www.unesco.org
[A1011]
Sidhva, Shiraz: "Ecoloxía: o imperialismo disfrázase de verde",O Correo da Unesco, maio 2001 - http://www.unesco.org
[A1012]
Sidhva, Shiraz: "Poñerse no lugar dos demais",O Correo da Unesco, maio 2001 - http://www.unesco.org
[A1013]
Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=162&lang=
[A1014]
Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=803&lang=
[A1015]
Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lla dá nova redacción á disposición derrogatoria única da lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=943&lang=
[A1016]
Lei 1/1997 do 24 de marzo, do solo de Galicia - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=196&lang=
[A1017]
Real Decreto Lei 10/2005, do 20 de xuño, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos producidos no sector agrario pola seca e outras adversidades climáticas - http://www.boe.es
[A1018]
LEI 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro - http://www.boe.es
[A1019]
Real Decreto 1866/2004, do 6 de setembro, polo que se aproba o Plan Nacional de Asignación de Dereitos de Emisión, 2005-2007. - http://www.boe.es
[A1020]
Real Decreto 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ó ozono no aire ambiente - http://www.boe.es
[A1021]
Real Decreto 1892/2004, do 10 de setembro, polo que se ditan normas para a execución do Convenio internacional sobre a responsabilidade civil derivada de danos debidos á contaminación das augas do mar por hidrocarburos. - http://www.boe.es
[A1022]
Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. - http://www.boe.es
[A1023]
Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal. - http://www.boe.es
[A1024]
Lei 6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental. - http://www.boe.es
[A1025]
Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos. - http://www.boe.es
[A1026]
Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola que se crea a escala de axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=337&lang=
[A1027]
Lei 2/2001, de 24 de xaneiro, pola que se crea a escala de persoal investigador para os centros de investigación e desenvolvemento tecnolóxico da Xunta de Galicia e se establecen normas para a provisión de seus postos de traballo - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=350&lang=
[A1028]
Lei 8/2001 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=759&lang=
[A1029]
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=501&lang=
[A1030]
Corrección de erros.-Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servicio público de depuración de augas residuais urbanas. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=545&lang=
[A1031]
Lei 12/2001, do 10 de setembro, de modificación da lei de concentración parcelaria para Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=546&lang=
[A1032]
Lei 31/2003, do 27 de outubro, de conservación da fauna silvestre nos parques zoolóxicos - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=310
[A1033]
Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=974&lang=
[A1034]
Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=1354&lang=
[A1035]
Real Decreto 1796/2003, de 26 de decembro, relativo ao ozono no aire ambiente. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=1163&lang=
[A1036]
Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia.. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=1022&lang=
[A1037]
Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=1067&lang=
[A1038]
Lei 11/2005, do 22 de xuño, pola que se modifica a lei 10/2001, do 5 de xullo, do plan hidrolóxico nacional - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=941
[A1039]
Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=486
[A1040]
Real Decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da posesión de animais potencialmente perigosos. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=602
[A1041]
Real Decreto 255/2003, 28 febreiro, polo que se aproba o regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de preparados perigosos. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=511
[A1042]
Corrección de erros do Real Decreto 653/2003, do 30de maio, sobre incineración de residuos - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=959
[A1043]
Real Decreto 1429/2003, de 21 de novembro, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=606
[A1044]
Real Decreto 178/2004, do 30 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento xeral para o desenvolvemento e execución da Lei 9/2003, do 25 de abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria e comercialización de organismos modificados xeneticamente. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=408
[A1045]
Real Decreto 430/2004, do 12 de marzo, polo que se establecen novas normas sobre limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión, e se fixan certas condicións para o control das emisións á atmosfera das refinerías de petróleo. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=902
[A1046]
Real Decreto-Lei 2/2004, do 18 de xuño, polo que se modifica a lei 10/2001, do 5 de xullo, do plan hidrolóxico nacional. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=904
[A1047]
Real Decreto 2127/2004, do 29 de outubro, polo que se regulan os requisitos de seguridade das embarcacións de lecer, das motos náuticas, dos seus compoñentes e das emisións de escape e sonoras dos seus motores. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=921
[A1048]
REAL DECRETO 208/2005, do 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=694
[A1049]
Coles, Peter (2000): "As grandes presas, ¿a fin dunha época?" O Correo da Unesco, maio de 2000. - http://www.unesco.org
[A1050]
Otchet, Amy (2000): "Negro e azul, patrimonio líquido de Libia", O Correo da Unesco, marzo de 2000. - http://www.unesco.org
[A1051]
Pearce Fred (2000): "Chernobil pecha, o debate segue aberto", O Correo da Unesco, novembro de 2000. - http://www.unesco.org
[A1052]
Fred Pearce "Guerra e medio natural: reaccións en cadea", O Correo da Unesco, xuño de 2000. - http://www.unesco.org
[A1053]
Corrección de erros.-Resolución do 27 de maio de 2002 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de abril, en relación coa tramitación e resolución dos expedientes de autorización para sementeiras, plantacións e corta de árbores en terreos de dominio público hidráulico, e para o proveitamento e utilización da vegetación arbórea ou arbustiva das ribeiras dos ríos - http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=30
[A1054]
Resolución do 10 de decembro de 2002 pola que se prohíbe a pesca nas zonas de desembocadura afectadas polos vertidos procedentes do buque Prestige. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=723&lang=
[A1055]
Anuncio do 9 de xaneiro de 2003, del Servicio de Vertidos, polo que se publica a renovación da autorización de vertido de augas residuais industriais e a tramitación do estudio de impacto ambiental presentadas polo grupo empresarial Ence, S.A. (Clave DH.V36.6528). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=415&lang=
[A1056]
Resolución do 14 de febreiro de 2003, da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente, pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, para a contratación de servicios para a recuperación de solos contaminados por vertidos incontrolados nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=428&lang=
[A1057]
Resolución do 16 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se modifica o inicio e o final do período de caza do corzo (Capreolus capreolus), sinalado na Orde do 26 de xullo de 2002 pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a temporada 2002-2003. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=784&lang=
[A1058]
Resolución do 14 de maio de 2003, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se fai público o Acordo do 21 de febreiro de 2003 sobre a necesidade de avaliación de impacto ambiental do proxecto de instalacións dunha nave para desmantelamento de vehículos-card de VFU, no concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), promovido por Automoción La Junquera, S.L. (Clave 2003/0005). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=764&lang=
[A1059]
Resolución do 10 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do aproveitamento hidroeléctrico de Dradelo no río Bibei, no concello de Viana do Bolo (Ourense), promovido pola empresa Hidroeléctrica del Liñares, S.L. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=765&lang=
[A1060]
Resolución do 28 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto L.A.T. aérea 132 kV desde subestación do Parque Eólico Álabe-Terral ata a L.A.T. aérea existente a 132 kV Mondoñedo-Montouto, no Concello de Abadín (Lugo), promovido pola empresa Acciona Eólica de Galicia, S.A. (Clave: 2001/1070). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=763&lang=
[A1061]
Resolución do 5 de maio de 2003, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se fai público o acordo do 27 de febreiro de 2003 sobre a avaliación de impacto ambiental dun centro de recollida e descontaminación dos vehículos ó final da súa vida útil, no concello de Outeiro de Rei (Lugo), promovido por Hermanos Vila e Bagaria S.R.L.L. (Clave 2003/0012). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=782&lang=
[A1062]
Resolución do 5 de maio de 2003, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se fai público o Acordo do 20 de febreiro de 2003 sobre a avaliación de impacto ambiental dun centro de recollida e descontaminación dos vehículos ó final da súa vida útil, no concello da Laracha (A Coruña), promovido por Desguaces Laracha, S.L. (Clave 0006/2003). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=766&lang=
[A1063]
Resolución do 2 de abril de 2003, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se fai pública a clasificación do monte coa denominación da Leira, A Munia, A Cardea, A Derrasa, Os Marquiños, Corgo, O Pendón, O Castro de Fechas, A Edreira, Picoto e A Fraga, a favor dos veciños dos lugares de Pousa, Fondo de Vila, O Pazo, O Campo, O Outeiro, Fechas, Pegariña e As Mamoelas, no concello da Bola (Ourense). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=768&lang=
[A1064]
Resolución do 2 de abril de 2003, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se fai pública a clasificación do monte coa denominación da Cidade, Lavarqueira, Outeiro da Paixón, As Barxas e Portal do Monte, a favor dos veciños do lugar de Morgade, no concello de Xinzo de Limia (Ourense). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=839&lang=
[A1066]
Resolución do 3 de xuño de 2003, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se fai público o Acordo do 24 de febreiro de 2003 sobre a avaliación de impacto ambiental do proxecto técnico para a autorización de xestor de residuos dunha empresa dedicada á clasificación e selección de metais, nos concellos de Fene e Ferrol (A Coruña), promovido por Suymetal Aragunde, S.L. (clave 2003/0008). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=838&lang=
[A1067]
Resolución do 25 de xuño de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Touriñán IV (serra do Moncoso), nos concellos de Monfero, Irixoa e Aranga (A Coruña), promovido pola empresa Eólicos Touriñán, S.A. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=837&lang=
[A1068]
Resolución do 3 de xullo de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se publica a declaración de impacto ambiental do modificado do proxecto do Parque Eólico Álabe-Ventoada, no concello de Muras (Lugo), promovido pola empresa Acciona Eólica de Galicia, S.A. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=836&lang=
[A1069]
Resolución do 9 de xuño de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental da ampliación da canteira Granitos del Noroeste número 6, sita nos concellos de Arteixo e A Coruña (A Coruña), promovida por Explotaciones y Canteras de Moucho, S.A. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=834&ang=
[A1070]
Resolución do 16 de xuño de 2003, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se fai público o Acordo do 26 de febreiro de 2003 sobre a avaliación de impacto ambiental da instalación dun centro de recollida e descontaminación dos vehículos ó final da súa vida útil, no concello de Santiago de Compostela (A Coruña), promovido por Tratamiento Medioambiental de Vehículos, S.L. (Clave 2003/0009). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=835&lang=
[A1071]
Resolución do 8 de agosto de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se veda para o exercicio da pesca da troita un tramo do río Miño no concello de Lugo. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=833&lang=
[A1072]
Resolución do 26 de agosto de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico ampliación Meda, no Concello de Parada de Sil (Ourense), promovido pola empresa Eólicas del Sil, S.A. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=821&lang=
[A1073]
Resolución do 14 de agosto de 2003 pola que se adxudican as axudas correspondentes ó programa de biodiversidade e recursos forestais convocadas no anexo III, da Orde do 22 de abril de 2002 (Diario Oficial de Galicia do 30 de abril) e na Orde do 13 de febreiro de 2003 (Diario Oficial de Galicia do 21 de febreiro). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=826&lang=
[A1074]
Resolución do 28 de agosto de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Montouto 2000, nos concellos de Arbo, A Cañiza, Covelo, Mondariz e As Neves (Pontevedra), promovido pola empresa Montouto 2000, S.A. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=829&lang=
[A1075]
Resolución do 8 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Obras Públicas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data 2 de xuño de 2003 relativa ó estudio informativo da autovía Ferrol-Vilalba, treito: Cabreiros-autovía do Cantábrico. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=830&lang=
[A1076]
Resolución do 25 setembro de 2003 pola que se publica o Regulamento do premio Agader ó embelecemento do medio rural galego e se convoca o premio correspondente ó ano 2003 - http://www.siamcma.org/lexislacion/norma.asp?idn=840&lang=
[A1077]
Resolución do 17 de setembro de 2003 pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ordenación do río Deza e acondicionamento da área recreativa da Carixa en Merza no concello de Vila de Cruces (Pontevedra), promovido polo organismo autónomo Augas de Galicia. (Clave 2002/0192). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=841&lang=
[A1078]
Resolución do 1 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fixan as normas do sorteo de permisos para pesca en coutos para a tempada 2004 - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=846& lang=
[A1079]
Resolución do 11 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Goa, nos concellos de Viveiro e O Vicedo (Lugo), promovido pola empresa Eurovento, S.L., Unipersonal." - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=848& lang=
[A1080]
Resolución do 3 de outubro de 2003, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dicta a normativa para a pesca da lamprea no río Ulla e se fixa o período e condicións para presenta-las solicitudes para a súa adxudicación no vindeiro ano 2004. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=861& lang=
[A1081]
Resolución do 26 de setembro de 2003, da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente, pola que se convoca a poxa para o alleamento de madeiras dos lotes que se citan." - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=937& lang=
[A1082]
Corrección de erros.-Resolución do 26 de setembro de 2003, da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente, pola que se convoca a poxa para o alleamento de madeiras dos lotes que se citan. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=938& lang= "
[A1083]
Resolución do 9 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto modificado do Parque Eólico Monseivane, nos concellos de Vilalba e Abadín (Lugo), promovido pola empresa Desarrollos Eólicos, S.A." - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=880& lang= "
[A1084]
Resolución do 21 de outubro de 2003 pola que se adxudican as axudas correspondentes ó Programa de Tecnoloxías Ambientais convocadas no anexo III, da Orde do 29 de abril de 2002 (Diario Oficial de Galicia do 15 de maio) e na Orde do 28 de febreiro de 2003 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo)" - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=890& lang=
[A1085]
Resolución do 22 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Serra de Meira, nos concellos de Meira e Ribeira de Piquín (Lugo), promovido pola empresa Gamesa Energía, S.A. (Expediente 044-EOL)." - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=883& lang=
[A1086]
Resolución do 28 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de efectos ambientais do proxecto de instalación de almacenamento e regasificación de gas natural licuado de Mugardos (A Coruña), promovido por Regasificadora del Noroeste, S.A - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=894& lang= "
[A1087]
Resolución do 14 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Transportes, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto sectorial da central de transportes no termo municipal de Ponte Caldelas, no Concello de Ponte Caldelas (Pontevedra), promovido pola Dirección Xeral de Transportes, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Xestur Pontevedra, S.A." - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=895& lang=
[A1088]
Resolución do 22 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Fiouco, no concello de Abadín (Lugo), promovido pola empresa Norvento, S.L. (Expediente 068-EOL). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=906& lang=
[A1089]
Resolución do 3 de novembro de 2003, da Dirección Xeral de Urbanismo, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto sectorial do parque empresarial de Mondoñedo (Lugo). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=908&lang=
[A1090]
Resolución do 30 de outubro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental, relativa ó proxecto da L.A.T. 132 y 30 kV subestación Farelo-subestación Faro, nos concellos de Agolada e Rodeiro na provincia de Pontevedra e Antas de Ulla e Chantada na provincia de Lugo, promovido pola empresa Enerfín, S.A - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=909&lang=
[A1091]
Resolución do 6 de novembro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental, relativa ó proxecto da L.A.T. 132 kV subestación Chantada-subestación Faro, no concello de Chantada (Lugo), promovido pola empresa Enerfín, S.A - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=911&lang=
[A1092]
Resolución do 6 de outubro de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública a declaración de efectos ambientais do proxecto de concesión de explotación Baio, número 6950, no concello de Vimianzo (provincia da Coruña) e promovido por Baio de Granitos, S.A. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=913&lang=
[A1093]
Resolución do 1 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental relativa ó aproveitamento hidroeléctrico modificado denominado Central de Ramallal, no río Verdugo (concello da Lama, Pontevedra), promovido pola empresa Minicentrales del Verdugo, S.L. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=915&lang=
[A1094]
Resolución do 27 de novembro de 2003, da Dirección Xeral de Obras Públicaspola que se fai pública a declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental con data do 16 de xullo de 2003 relativa ó estudio informativo do corredor CRG.2.2, treito: Lugo (Nadela)-Sarria sur. (Clave LU/01/66.0). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=914&lang=
[A1095]
Resolución conxunta do 19 de novembro de 2003, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa e do Instituto Enerxético de Galicia, pola que se convocan premios á innovación educativa sobre as enerxías renovables en Galicia. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=919&lang=
[A1096]
Resolución do 20 de novembro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Mondoñedo, no concello de Mondoñedo (Lugo), promovido pola empresa Fergogalicia Vento, S.L. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=927&lang=
[A1097]
Resolución do 20 de novembro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico de Buio, nos concellos de Xove, Cervo, O Valadouro e Viveiro (Lugo), promovido pola empresa Eurovento, S.L. Unipersonal. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=926&lang=
[A1098]
Resolución do 13 de xaneiro de 2004 sobre medidas para a prevención de incendios forestais durante o ano 2004. - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=933&lang=
[A1099]
Resolución do 23 de xaneiro de 2004, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico ampliación Serra do Burgo, nos concellos de Montederramo e Chandrexa de Queixa (Ourense), promovido pola empresa Eólicas del Sil, S.A. (Expediente IN661A 01/10-3 A.T.) - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=968&lang=
[A1100]
Resolución do 13 de xaneiro de 2004, da Dirección Xeral de Obras Públicas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data do 1 de setembro de 2003, relativa ó estudio informativo da nova estrada Ponte Illa de Arousa-Xufre. (Clave N/PO/97.20). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=934&lang=
[A1101]
Resolución do 13 de xaneiro de 2004, da Dirección Xeral de Obras Públicas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o 14 de novembro de 2003, relativa ó proxecto de nova conexión da N-120 en Mos, coa PO-331 no Porriño. (Clave PO/02/008.1). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=935&lang=
[A1102]
Resolución do 19 de xaneiro de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental da liña L.A.T. 66 kV Parque Eólico Corzán-apoio número 1 da L.A.T. Parque Eólico Serra de Outes-Subestación Mazaricos, nos concelos de Negreira, Mazaricos (A Coruña), promovido pola empresa Unión Fenosa Energías Especiales, S.A. (Clave 2003/0129). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=939&lang=
[A1103]
Resolución do 23 de xaneiro de 2004, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico ampliación Pena da Cruz, nos concellos de Montederramo e Chandrexa de Queixa (Ourense), promovido pola empresa Gamesa Energía, S.A. (Expediente IN661A 01/11-3 A.T.). - http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=952&lang=
[A1104]
FRANCISCO DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA. "Historia da meteoroloxía". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1105]
RAFAEL SISTO EDREIRA, M.ª LUISA LOSADA SANMARTÍN. "As primeiras estacións meteorolóxicas galegas". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1106]
RAFAEL SISTO EDREIRA, M.ª LUISA LOSADA SANMARTÍN. "O instrumental das observacións meteorolóxicas". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1107]
PABLO RAMIL REGO, LUIS GÓMEZ-ORELLANA, CASTOR MUÑOZ-SOBRINO. "Paleoclimatoloxía". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1108]
M.ª LUISA LOSADA SANMARTÍN. "Documentación histórica e clima". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1109]
FRANCISCO DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA. "Os estudos dendrocronolóxicos como indicadores da historia climática". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1110]
JAVIER CANCELO, FRANCISCO DÍAZ-FIERROS. "As medidas instrumentais". En Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008 <http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/historia_da_meteoroloxia.pdf> [Consulta: 13 de outubro 2009]
[A1111]
Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. "Enerxía Solar Fotovoltaica na Comunidade Autónoma de Galicia". Santiago de Compostela: Consellería de Innovación, Industria e Comercio, Xunta de Galicia, 2004 <http://www.inega.es/inega/2007/upload/gal/59-d-EnerxiaSolarFotovoltaicaGalicia.pdf> [Consulta: 09 de xullo 2010]
[A1112]
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). "Enerxía Solar Térmica na Comunidade Autónoma de Galicia". Santiago de Compostela: Consellería de Innovación, Industria e Comercio, Xunta de Galicia, 2005 <http://www.inega.es/inega/2007/upload/gal/60-d-EnerxiaSolarTerrmicaGalicia.pdf> [Consulta: 09 de xullo 2010]
[A1113]
Fernando Aguado Agelet. "Redes de Área Local. UD 2: Elementos Físicos dunha Rede", 2007 <http://aguado.files.wordpress.com/2008/10/redes-ud-2.pdf> [Consulta: 09 de xullo 2010]
[A1114]
I.E.S. Eduardo Blanco Amor. "Unidade 7: Recursos I", 2010 <http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/files/adm/documentos/fidel/apuntesCCTerra/UNIDADE%207%20RECURSOS%201.pdf> [Consulta: 16 de xullo 2010]
[A1115]
Xurxo Mariño Alfonso. "Os Dados do Reloxeiro. Ciencia amena para mantes inquietas", 2005 <http://consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/dados.pdf/> [Consulta: 16 de xullo 2010]
[A1116]
Emilio Saavedra Otero. "Simulación numérica de procesos de tratamento térmico superficial de aceiros con láser de potencia", <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/1177/1/SaavedraOtero_Emilio_td_gl.pdf> [Consulta: 20 de xullo 2010]
[A1117]
Universidade de Vigo. "Plan Sostibilidade e Medio Ambiente na UVIGO: Plan SuMA. Proxecto de Iluminación Exterior do Campus Norte de Ourense", 2009 <http://webs.uvigo.es/plansuma/programa1222.html> [Consulta: 20 de xullo 2010]
[A1118]
Ángel Rodríguez de Lera. "Centro de Apoio Científico-Tecnlóxico á Investigación (C.A.C.T.I.), Universidade de Vigo", 2010 <http://webs.uvigo.es/cactiweb/Libro%20CACTI%20galego.pdf> [Consulta: 20 de xullo 2010]
[A1119]
Ana Ulla Miguel & Benigno González Castro, Grupo de Astronomía e Astrofísica da Universidade de Vigo. "O Cosmos: Unha Aproximación á Astronomía", 2009 <http://webs.uvigo.es/otri/ucc/documentos/libro_astronomia.pdf> [Consulta: 20 de xullo 2010]
[A1120]
Manoel da Costa Pardo e Raimundo Silveira. "Instalacións Eléctricas. Curso 2009-2010", 2009 <http://webs.uvigo.es/t02/webt02/3071102010.pdf> [Consulta: 20 de xullo 2010]
[A1121]
Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia. Versión en galego por: X. Dositeo Veiga da Asociación Animacción. "Stellarium. Manual do Usuario", 2006 <http://www.animaccion.info/documentacion/StellariumManual.pdf> [Consulta: 20 de xullo 2010]
[A1122]
Javier Diz Bugarín. "OBRADOIRO DE ELECTRIFICACIÓN SOLAR. CARGA SOLAR DE BATERÍAS DE CHUMBO CON REGULADOR CONMUTADO LM2576", 2009 <http://www.apetega.org/xor-outono09/documentacion/obradoiro_fv_regulador_lm2576.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1123]
ORDE ARM/3238/2008, do 5 de novembro, pola que se modifica a Orde APA/3660/2003, do 22 de decembro, pola que se regula en España o sistema de localización de buques pesqueiros vía satélite e pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición e instalación dos sistemas de localización nos buques pesqueiros. («BOE» 274, do 13-11-2008.), 2008 <http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2008/11/17/pdfs/A01248-01271.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1124]
Clube Compostelán de Astronomía Vega. "CIRCULAR Nº 21. ECLIPSE ANULAR DE SOL O DÍA 3 DE OUTUBRO", 2005 <http://www.denebola.org/japp/vega/clube/arquivos/circular21_eclipse051003.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1125]
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). "Parte IV: Catálogo de Edifiacións", 2010 <http://www.enerintown.org/download.ashx?f=Gua_EnerinTown_Parte_IV.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1126]
OBRADOIRO ENERXÍAS RENOVABLES. DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. IES CASTRO DA UZ. "II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ENERGÉTICA", 2007 <http://www.enerxiasrenovables.net/galego/outras/pdf/congreso.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1127]
Mª Dolores Vila Alonso. "Programación Didáctica: Física, 2º Bacharelato (Curso 2009-2010)", 2009 <http://www.hhcarmelitas.com/temas/Fca2Bach/Programa%20fisica.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1128]
Diario Oficial de Galicia n.º213. "Resolución do 21 de outubro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética correspondentes ao exercicio 2009 e ao abeiro do convenio subscrito entre o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) e o Instituto Enexético de Galicia (Inega) o día 3 de xullo de 2009.", 2009 <http://www.redesostible.net/img/archivos/adoginega092.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1129]
Asociación Socio-Pedagóxica Galega & Confederación Intersindical Galega (CIG). "Xornadas de Verán", 2009 <http://www.sgea.org/documentos/000107_encontros_pedagoxico.pdf> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1130]
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Xunta de Galicia. "Plan Galego de Acción contra o Cambio ClimáticO2: 2008-2012", 2008 <http://www.siam-cma.org/cambioclimaticogalicia/Descargas/new/plangalego.pdf> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1131]
Xurxo Mariño Alfonso. "Po de Estrelas: Novas Receitas Científicas de ŽOs Dados do ReloxeiroŽ", 2007 <http://www.udc.es/dep/medicina/neurocom/prensa/po_de_estrelas.pdf> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1132]
Universidade de Santiago de Compostela. "Vocabulario", 2010 <http://www.usc.es/pecas/galego/vocabulariogal.htm> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1133]
Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). Suplemento núm.4. "ORDE ITC/270/2007, do 1 de febreiro, pola que se aproban os modelos de solicitude de títulos habilitantes para o uso do dominio público radioeléctrico. («BOE» 39, do 14-2-2007.).", 2007 <http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2007/02/16/pdfs/A00713-00730.pdf> [Consulta: 22 de xullo 2010]
[A1134]
Xurxo Mariño. "Os Dados do Reloxeiro", 2004 <http://www.culturagalega.org/colaboracion_detalle.php?id=7&aid=227&autor=xurxo> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1135]
Consello da Cultura Galega. "O INEGA traballa para implantar o aproveitamento da enerxía solar en Galicia, un recurso pouco empregado.", 2005 <http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=5672> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1136]
"PLACAS FOTOVOLTAICAS", <http://www.enerxiasrenovables.net/galego/fotovol/placas_fot.htm> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1137]
Repsol. "Impermeabilización", 2010 <http://www.repsol.com/es_gl/productos_y_servicios/productos/productos_quimicos/informacion_comercial/aplicaciones_quimicas/impermeabilizacion/geomembranas/> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1138]
Carme Jordi & Robert Estalella. "A esfera celeste e a observación a primeira ollada", 2009 <http://www.sea-astronomia.es/drupal/sites/default/files/archivos/exposiciones/ESFERA%20GALEGO.pdf> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1139]
Solaso Enerxías Renovables. "Enerxía Solar Fotovoltaica", 2010 <http://www.solaso-er.com/pages/pages/solar-fotovoltaica.html> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1140]
Universidade de A Coruña. "Programa de Doutoramento: Física Aplicada", 2007 <http://www.udc.es/3Ciclo.Programas.Web/Paxinas/programa.aspx?id=> [Consulta: 27 de xullo 2010]
[A1141]
Concello de Vigo. "ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPRI-LAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA", 2010 <http://www.vigo.org/pdf/Normativas/alumeado.pdf> [Consulta: 27 de xullo 2010]


Corpus SOGAL de textos de socioloxía en galego

[S0001]
Proxecto Galicia 2010, "DINÁMICA SOCIAL. POBOACIÓN E TERRITORIO". - http://www.galicia2010.com/marco_dinámica_social1.htm
[S0002]
Proxecto Galicia 2010, "DINÁMICA SOCIAL. ESTRUCTURA E MOBILIDADE SOCIAL" - http://www.galicia2010.com/texto_dinámica_social1.htm
[S0003]
Proxecto Galicia 2010, "DINÁMICA SOCIAL. A EDUCACIÓN E O COÑECEMENTO" - http://www.galicia2010.com/texto_dinámica_social1.htm
[S0004]
Proxecto Galicia 2010, "DINÁMICA SOCIAL. A FORMACIÓN DE MODELOS CULTURAIS" - http://www.galicia2010.com/texto_dinámica_social1.htm
[S0005]
Proxecto Galicia 2010, "DINÁMICA SOCIAL. A ANÁLISE DA FAMILIA DESDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO" - http://www.galicia2010.com/texto_dinámica_social1.htm
[S0006]
Proxecto Galicia 2010, "DINÁMICA SOCIAL. POLÍTICA" - http://www.galicia2010.com/texto_dinámica_social1.htm
[S0007]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. INTRODUCCIÓN: DESCRICIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0008]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. BASES SOBRE AS QUE TRABALLOU A MESA: A BUSCA DE FLEXIBILIDADE, ESTABILIDADE E NON PRECARIEDADE." - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0009]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. RELACIÓNS LABORAIS" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0010]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. FORMACION PARA O EMPREGO" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0011]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0012]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. INMIGRACIÓN E EMPREGO" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0013]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0014]
Proxecto Galicia 2010, "TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL. PROTECCIÓN SOCIAL" - http://www.galicia2010.com/marco_traballo_e_protección_social1.htm
[S0015]
Álvaro Rodríguez Bereijo, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. INTRODUCCIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm
[S0016]
José Luis Meilán Gil, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. ESTATUTO E AUTOGOBERNO" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0017]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. CAPACITACIÓN LINGUÍSTICA DA CIDADANÍA E PROMOCIÓN DO IDIOMA GALEGO - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0018]
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. ESTATUTO E AUTOGOBERNO GALEGO: NOVAS PERSPECTIVAS" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0019]
Roberto L. Blanco Valdés, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. INSTITUCIONALIZACIÓN AUTONÓMICA E POLÍTICAS PÚBLICAS" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0020]
José Antonio Portero Molina, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. POR UNHA DEMOCRACIA DE CALIDADE" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0021]
Pablo González Mariñas, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. NOTAS SOBRE A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0022]
José Luis Carro Fernández-Valmayor, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. ENTES LOCAIS E COMUNIDADE AUTÓNOMA" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0023]
Antonio Carro Fernández Valmayor, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. ALGUNHAS CONSIDERACIÓNS SOBRE AS INSTITUCIÓNS AUTONÓMICAS" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0024]
José Ramón Vázquez Sandes, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. XUSTIZA: ESTADO E PROPOSTAS DE REFORMA NUN PRAZO RAZOABLE" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0025]
José Antonio Orza Fernández, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. REFLEXIÓNS SOBRE A REVISIÓN DO SISTEMA" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0026]
Luis Caramés Vieitez, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. ALGUNHAS IDEAS PARA A REFORMA DO FINANCIAMENTO AUTONÓMICO" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0027]
Enrique Moldes Teo, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. ANOTACIÓNS SOBRE O FINANCIAMENTO AUTONÓMICO DA VINDEIRA DÉCADA" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0028]
Joaquín Álvarez Corbacho, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. FINANCIAMENTO DAS FACENDAS TERRITORIAIS GALEGAS" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0029]
Carlos Monasterio Escudero, "ESTATUTO E INSTITUCIÓNS. O FUTURO DO FINANCIAMENTO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA" - fonte="http://www.galicia2010.com/marco_estatuto_e_institucións1.htm"
[S0030]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. REFLEXIÓNS E PROPOSTAS SOBRE A CULTURA GALEGA NO HORIZONTE DO TERCEIRO MILENIO" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0031]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. POLÍTICAS CULTURAIS" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0032]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. LIBRO E EDICIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0033]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. MEDIOS DE COMUNICACIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0034]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. SECTOR AUDIOVISUAL" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0035]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. DESEÑO" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0036]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. ARTES PLÁSTICAS" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0037]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. ARTES ESCÉNICAS" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0038]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS. PATRIMONIO HISTÓRICO" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0039]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. CULTURA TRADICIONAL E ANTROPOLOXÍA" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0040]
Proxecto Galicia 2010, "LINGUA E CULTURA. ASOCIACIONISMO CULTURAL" - http://www.galicia2010.com/marco_lingua_e_cultura1.htm
[S0041]
Proxecto Galicia 2010, "SANIDADE. INTRODUCCIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_sanidade1.htm
[S0042]
Proxecto Galicia 2010, "SANIDADE. SITUACIÓN ACTUAL E ESCENARIO PREVISIBLE" - http://www.galicia2010.com/marco_sanidade1.htm
[S0043]
Proxecto Galicia 2010, "SANIDADE. ACHEGA DAS NOVAS TECNOLOXÍAS" - http://www.galicia2010.com/marco_sanidade1.htm
[S0044]
Proxecto Galicia 2010, "SANIDADE. ORGANIZACIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_sanidade1.htm
[S0045]
Proxecto Galicia 2010, "INFRAESTRUCTURAS. A ORDENACIÓN DO TERRITORIO E A DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMO FACTORES DE COMPETITIVIDADE" - http://www.galicia2010.com/marco_infraestructuras1.htm
[S0046]
Proxecto Galicia 2010, "INFRAESTRUCTURAS. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS DO TERRITORIO GALEGO" - http://www.galicia2010.com/marco_infraestructuras1.htm
[S0047]
Proxecto Galicia 2010, "INFRAESTRUCTURAS. O PROCESO DE REFLEXIÓN DO RELATORIO DE 'INFRAESTRUCTURAS E ORDENACIÓN DO TERRITORIO'" - http://www.galicia2010.com/marco_infraestructuras1.htm
[S0048]
Proxecto Galicia 2010, "COMERCIO, SERVICIOS E TURISMO. UN RETO IMPOSTO POR UN CAMBIO DE ESCENARIO" - http://www.galicia2010.com/marco_comercio,_servicios_e_turismo1.htm
[S0049]
Proxecto Galicia 2010, "COMERCIO, SERVICIOS E TURISMO. O TURISMO GALEGO NO 2010" - http://www.galicia2010.com/marco_comercio,_servicios_e_turismo1.htm
[S0050]
Proxecto Galicia 2010, "COMERCIO, SERVICIOS E TURISMO. O COMERCIO GALEGO NO 2010" - http://www.galicia2010.com/marco_comercio,_servicios_e_turismo1.htm
[S0051]
Proxecto Galicia 2010, "COMERCIO, SERVICIOS E TURISMO. O DEPORTE EN GALICIA" - http://www.galicia2010.com/marco_comercio,_servicios_e_turismo1.htm
[S0052]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. INTRODUCCIÓN. ASPECTOS MACROECONÓMICOS DO SECTOR INDUSTRIAL" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0053]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. A CONFIGURACIÓN SECTORIAL. ANÁLISE INPUT-OUTPUT" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0054]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. O EMPREGO NA INDUSTRIA GALEGA. DOUS ESCENARIOS DE CREACIÓN DE EMPREGO" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0055]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. IV.- TENDENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL, QUE SE OBSERVAN POLA CAPACIDADE DE APERTURA Ó EXTERIOR, NO HORIZONTE DO 2010" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0056]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. AS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURAIS NA UNIÓN EUROPEA DOS SECTORES NOS QUE ESTÁ ESPECIALIZADA A INDUSTRIA GALEGA" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0057]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. ENCADRAMENTO SECTORIAL DA INDUSTRIA GALEGA" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0058]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. O SECTOR DA CONSTRUCCIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0059]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA INDUSTRIAL. RESUMO E CONCLUSIÓNS" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0060]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA AGROINDUSTRIAL. SUMARIO" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_industrial1.htm
[S0061]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA AGROINDUSTRIAL. ANÁLISE DO CONTORNO NO QUE SE DESENVOLVE A ACTIVIDADE AGRARIA" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_agroindustrial_y_forestal1.htm
[S0062]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA AGROINDUSTRIAL. ANÁLISE INTERNA DO SECTOR PRODUCTIVO" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_agroindustrial_y_forestal1.htm
[S0063]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA AGROINDUSTRIAL. A AGROINDUSTRIA EN GALICIA" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_agroindustrial_y_forestal1.htm
[S0064]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA AGROINDUSTRIAL. COMERCIALIZACIÓN AGRARIA" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_agroindustrial_y_forestal1.htm
[S0065]
Proxecto Galicia 2010, "SISTEMA AGROINDUSTRIAL. PERSPECTIVA XURÍDICA DO COOPERATIVISMO AGRARIO" - http://www.galicia2010.com/marco_sistema_agroindustrial_y_forestal1.htm
[S0066]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. INTRODUCCIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0067]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. CONCEPTO DE INNOVACIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0068]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. O PROCESO DE INNOVACIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0069]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. A INNOVACIÓN COMO FACTOR DE COMPETITIVIDADE" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0070]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. O ESCENARIO TECNOLÓXICO 2000-2010" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0071]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. SECTORES DE FUTURO PARA GALICIA" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0072]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. O SISTEMA REXIONAL DE INNOVACIÓN IDEAL" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0073]
Proxecto Galicia 2010, "INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. DIAGNÓSTICO E RECOMENDACIÓNS PARA O SISTEMA REXIONAL DE INNOVACIÓN ACTUAL" - http://www.galicia2010.com/marco_innovación_tecnolóxica1.htm
[S0074]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. INTRODUCCIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0075]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. ALGUNHAS CUESTIÓNS DE CONCEPTO" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0076]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. SOBRE A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0077]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. O CAPITAL HUMANO. AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E O ÁMBITO EDUCATIVO" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0078]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. A XESTIÓN DO COÑECEMENTO" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0079]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. INTERNET" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0080]
Proxecto Galicia 2010, "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO. CONCLUSIÓNS.ALGUNHAS REFLEXIÓNS PARA UNHA POLÍTICA ESTRATÉXICA" - http://www.galicia2010.com/marco_sociedade_do_coñecemento1.htm
[S0081]
Proxecto Galicia 2010, "MEDIO AMBIENTE. INTRODUCCIÓN" - http://www.galicia2010.com/marco_medio_ambiente1.htm
[S0082]
Proxecto Galicia 2010, "MEDIO AMBIENTE. RECURSOS NATURAIS ATMOSFERA" - http://www.galicia2010.com/marco_medio_ambiente1.htm
[S0083]
Proxecto Galicia 2010, "MEDIO AMBIENTE. MEDIO URBANO" - http://www.galicia2010.com/marco_medio_ambiente1.htm
[S0084]
Proxecto Galicia 2010, "MEDIO AMBIENTE. FERRAMENTAS PARA O CAMBIO SOCIAL EDUCACIÓN AMBIENTAL" - http://www.galicia2010.com/marco_medio_ambiente1.htm
[S0085]
Proxecto Galicia 2010, "MEDIO AMBIENTE. FACTORES QUE INCIDEN SOBRE O MEDIO ENERXÍA" - http://www.galicia2010.com/marco_medio_ambiente1.htm
[S0086]
IGE, "No ano 2005, por primeira vez dende 1994, Galicia rexistra un saldo positivo co resto deEspaña" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mov_migratorios_2005_ga.pdf
[S0089]
IGE, "No ano 2005, por primeira vez dende 1994, Galicia rexistra un saldo positivo co resto deEspaña" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mov_migratorios_2005_ga.pdf
[S0090]
IGE, "Continúa o aumento no número de nacementos" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_%202005P_ga.pdf
[S0091]
IGE, "No ano 2004 Galicia presenta un saldo vexetativo de -7.919 o que significa que faleceron 8.000 persoas máis que as que naceron" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_2004_ga.pdf
[S0092]
IGE, "No ano 2003 producíronse 20.423 nacementos de nais residentes na nosa comunidade" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_2003_2.pdf
[S0093]
IGE, "No ano 2004 Galicia presenta un saldo migratorio positivo de 15.052 migracións" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mov_migratorios_2004.pdf
[S0094]
IGE, "Máis de 300 maiores de 65 anos por cada 100 mozos en moitos concellos do interior" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_indicadores_demograficos_2003.pdf
[S0095]
IGE, "No ano 2004 o número de nacementos de nais galegas foi de 20.534, 249 nacementos máis que os rexistrados no ano 2003" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_2004_ga.pdf
[S0096]
IGE, "Estímase que o número de fogares en Galicia medre un 21,5% nos próximos 12 anos" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ProFogares.pdf
[S0097]
IGE, "A longo prazo, Galicia só poderá manter o actual número de habitantes se se dan saldos migratorios de gran magnitude" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ProPob.pdf
[S0098]
IGE, "En Lugo e Ourense residen 180 maiores de 65 anos por cada 100 mozos de menos de 20" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2005_05.pdf
[S0099]
IGE, "O número de nacementos durante o ano 2003 acada o valor máis alto na última década" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_2003_ga.pdf
[S0100]
IGE, "Máis de 18.000 persoas procedentes do estranxeiro chegaron a Galicia no ano 2002" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mov_migratorios_2002_ga.pdf
[S0101]
IGE, "Só en 28 concellos galegos o número de nacementos supera ó de defuncións" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_2001_ga.pdf
[S0102]
IGE, "Galicia sofre unha perda de máis de 35.000 habitantes entre os dous últimos censos de poboación" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_censos_2001_ga.pdf
[S0103]
IGE, "A poboación estranxeira en Galicia incrementouse nun 28'45% respecto ó ano anterior" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_padron_2002_ga.pdf
[S0104]
IGE, "A porcentaxe de poboación maior de 65 anos por riba do 40% en varios concellos do interior en varios concellos do interior" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ind_dem2001_gal.pdf
[S0105]
IGE, "Mantense estable a cifra de nacementos en Galicia" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mnp_prov_galego_2002.pdf
[S0106]
IGE, "A inmigración estranxeira permite manter o saldo migratorio positivo en Galicia" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mov_mig_ga.pdf
[S0107]
IGE, "A medio prazo o proceso de envellecemento da poboación terá importantes repercusións no mercado de traballo" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/comProAct.pdf
[S0108]
IGE, "A información sobre o mercado de traballo en Galicia preséntase a través da páxina web do IGE" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_Mercado_Traballo_2004_ga.pdf
[S0109]
IGE, "No ano 2002 o número de pensións contributivas en vigor en Galicia incrementouse nun 0Ž86%" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_pensions_2002_ga.pdf
[S0111]
IGE, "No ano 2002 a taxa de paro de Galicia aumentou con respecto ó ano 2001" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mercado_2003_ga.pdf
[S0112]
IGE, "Os índices de confianza e sentimento dos consumidores acadan en marzo de 2007 saldos superiores ao mes anterior" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_mercado_2003_ga.pdf
[S0113]
IGE, "Recuperación dos indicadores de confianza e sentimento do consumidor" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2007_02.pdf
[S0114]
IGE, "O 72,37% dos fogares galegos teñen gasto en telefonía móbil. Diminúe a porcentaxe de fogares galegos con gasto en alugueiro. Os fogares galegos que teñen hipoteca invisten o 15,37% dos seus ingresos no seu pagamento" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_consumo_familias_2005.pdf
[S0115]
IGE, "Inesperada baixada dos indicadores de confianza e sentimento do consumidor" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2007_01.pdf
[S0116]
IGE, "Forte descenso do saldo da evolución pasada dos prezos" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_12.pdf
[S0117]
IGE, "O 17,72% das vivendas galegas son en propiedade con hipoteca en 2005. A porcentaxe de fogares con ordenador experimenta un crecemento maior do 100% no período 1999-2005. O 1,50% das vivendas galegas poden considerarse con deficiencia grave e o 7,65% teñen problemas de sobreocupación." - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ECV_2005_2.pdf
[S0118]
IGE, "Segue mellorando o saldo da evolución pasada dos prezos" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_11.pdf
[S0119]
IGE, "Excelente comportamento dos prezos" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_10.pdf
[S0120]
IGE, "Descenso do ICC en 0,7 puntos respecto a setembro de 2005" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_09.pdf
[S0121]
IGE, "Seguen mellorando os indicadores resumen da enquisa" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_07.pdf
[S0122]
IGE, "O fogar máis común en Galicia é o composto por dúas persoas. O ingreso medio mensual dos fogares galegos sube un 6,23% con respecto a 2004. Máis do 90% das persoas de 15 a 29 anos usan o teléfono móbil en Galicia." - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ecv_2005_2006_07_21.pdf
[S0123]
IGE, "Recuperación dos indicadores resumen da enquisa" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_06.pdf
[S0124]
IGE, "Prodúcese un 'descenso anticipado' dos indicadores resumen da enquisa" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_05.pdf
[S0125]
IGE, "Novo freo do crecemento dos indicadores resumen da enquisa" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_04.pdf
[S0126]
IGE, "Ralentización do crecemento dos indicadores resumen da enquisa" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_03.pdf
[S0127]
IGE, "Ascenso xeneralizado de todos os saldos da enquisa" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_02.pdf
[S0128]
IGE, "Segue mellorando a percepción dos consumidores galegos acerca da situación económica" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2006_01.pdf
[S0129]
IGE, "Mellora levemente a percepción dos consumidores galegos acerca da situación económica" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2005_12.pdf
[S0130]
IGE, "Empeora a percepción dos consumidores galegos acerca da situación económica" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2005_11.pdf
[S0131]
IGE, "Desigual comportamento das perspectivas de evolución da situación financeira persoal e económica de Galicia" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2005_10.pdf
[S0132]
IGE, "O índice de confianza do consumidor descende debido ás perspectivas do emprego" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icc_2005_10.pdf
[S0133]
IGE, "O fogar máis común en Galicia é o composto por dúas persoas" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ecv_2005_10.pdf
[S0134]
IGE, "A poboación total de Galicia presenta nos últimos anos un lixeiro aumento aínda que a poboación menor de 16 anos manifesta unha tendencia decrecente" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_indicadores_sociais_2004.pdf
[S0135]
IGE, "O 42,62% dos galegos fala habitualmente só en galego" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ecv_2003_usogalego_ga.pdf
[S0136]
IGE, "Galicia é a Comunidade Autónoma que máis tempo dedica á familia e menos ós medios de comunicación" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_usotempo_ga.pdf
[S0137]
IGE, "Incremento interanual das vendas do comercio polo miúdo do 6,8% no mes de decembro de 2006" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_icm_2006_12.pdf
[S0139]
IGE, "Descenden os viaxeiros de establecementos hoteleiros e aumentan nas casas de turismo rural en decembro de 2006" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_turismo_OH_TR_2006_12.pdf
[S0140]
IGE, "A maioría dos responsables de hoteis e hostais de Galicia esperan estabilidade na ocupación para o 1º trimestre de 2007" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_turismo_EH_2007_1t.pdf
[S0141]
IGE, "Notable incremento da demanda nos establecementos hoteleiros e casas de turismo rural de Galicia durante o ano 2004" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_turismo_2004.pdf
[S0142]
IGE, "A cifra de negocio do sector pesqueiro supera a barreira dos 1.000 millóns de euros" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_macro_pesca_2003_2004.pdf
[S0143]
IGE, "O prezo do leite creceu en decembro de 2005 un 0,7% con respecto ao mes anterior e descendeu un 6,6% con respecto a decembro de 2004" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_leite_2005_12.pdf
[S0144]
IGE, "Invírtese a tendencia no sector do vacún" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_bovino_2003_ga.pdf
[S0145]
IGE, "Mantense o número de explotacións mentres os efectivos seguen aumentando" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_rexistro_bovino_2003_ga.pdf
[S0146]
IGE, "A actividade inventiva experimenta un forte aumento no 2005 en Galicia" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ciencia_IDi_2006.pdf
[S0147]
IGE, "O gasto en I+D per cápita acada os 133,15 euros en 2004 na nosa comunidade"" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_ciencia_IDi_2004.pdf
[S0148]
IGE, "Nas exportacións galegas de manufacturas predominan os produtos de tecnoloxía medio alta" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_I+D_alta_tecnoloxia_ga.pdf
[S0149]
IGE, "Un total de 429 organismos e 179 sociedades creadas ou participadas polas administracións de Galicia contribúen á xestión descentralizada das súas competencias" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_oopp_2005.pdf
[S0150]
IGE, "Incremento do 9,0% nos orzamentos da Xunta no ano 2006 con respecto ao 2005" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_admonPublica_2006.pdf
[S0151]
IGE, "Incremento da recadación tributaria en Galicia durante o ano 2002" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_tributos_2002_ga.pdf
[S0152]
IGE, "En 2006 a variación neta do parque de vivendas foi de 41.071, o que supón un crecemento do 14,1% con respecto á variación rexistrada en 2005" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_construccion_vivenda_2006_12.pdf
[S0153]
IGE, "No ano 2006 o PIB de Galicia presenta un crecemento do 4,1% e o emprego do 3,1%" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_contas_galicia_2007_03_16.pdf
[S0154]
IGE, "A renda media dos fogares galegos no ano 2002 é de 9.117 euros por habitante" - http://www.ige.eu/ga/estructura/noticias/comunicados/com_IMRH_2000.pdf
[S0155]
Sociedade da información, "Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información" - http://www.sociedadedainformacion.eu/mediateca/pegsi/diagnosticos/diag1_1_1.pdf
[S0156]
Alfredo Iglesias Diéguez, "A necesaria intolerancia de Zizec" - http://altermundo.org/portal/content/view/580/61/lang,gl_ES/
[S0157]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Os fundamentalismos e a globalización" - http://altermundo.org/portal/content/view/549/61/lang,gl_ES/
[S0158]
Ângelo Gonçalves Vicente, "A dimensión internacional da lingua galega" - http://altermundo.org/portal/content/view/450/61/lang,gl_ES/
[S0159]
Manuel Rivas, "A vergonza" - http://altermundo.org/portal/content/view/384/61/lang,gl_ES/
[S0160]
Orhan Pamuk, "Para quen escribo?" - fonte="http://altermundo.org/portal/content/view/319/61/lang,gl_ES/"
[S0161]
Manoel Santos, "Galeano, abridor de ollos" - http://altermundo.org/portal/content/view/302/61/lang,gl_ES/
[S0162]
Ângelo Gonçalves Vicente, "Internacionalizar a cultura galega" - http://altermundo.org/portal/content/view/270/61/lang,gl_ES/
[S0163]
Ariel Segal, "A Crítica a Israel: Entre a lexítima disensión e a inxuriosa banalización" - http://altermundo.org/portal/content/view/262/61/lang,gl_ES/
[S0164]
Enric Miravitllas, "Existe outro Israel" - http://altermundo.org/portal/content/view/172/61/lang,gl_ES/
[S0165]
Manoel Santos, "Dos pobos orixinarios" - http://altermundo.org/portal/content/view/78/61/lang,gl_ES/
[S0166]
Manoel Santos, "Oaxaca: mexicanos de segunda" - http://altermundo.org/portal/content/view/253/61/lang,gl_ES/
[S0167]
Manoel Santos, "Os indíxenas das Andamán" - http://altermundo.org/portal/content/view/238/61/lang,gl_ES/
[S0168]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Embriagados co etanol" - http://altermundo.org/portal/content/view/618/60/lang,gl_ES/
[S0169]
Miguel-Anxo Murado, "Verdades incómodas" - http://altermundo.org/portal/content/view/616/60/lang,gl_ES/
[S0170]
Manoel Santos, "Cambio mediático (contra o climático)" - http://altermundo.org/portal/content/view/576/60/lang,gl_ES/
[S0171]
Michael Crichton, "Patentando a vida" - http://altermundo.org/portal/content/view/560/60/lang,gl_ES/
[S0172]
Manoel Santos, "Biocautelas" - http://altermundo.org/portal/content/view/537/60/lang,gl_ES/
[S0173]
Manoel Santos, "Especie urbana" - http://altermundo.org/portal/content/view/514/60/lang,gl_ES/
[S0174]
Alfredo Iglesias Diéguez, "¿Nucleares?
Non grazas" - http://altermundo.org/portal/content/view/507/60/lang,gl_ES/
[S0175]
Silvia Ribeiro, "Biocombustíbeis e transxénicos" - http://altermundo.org/portal/content/view/479/60/lang,gl_ES/
[S0176]
Alejandro Nadal, "Monsanto e os suicidios na India" - http://altermundo.org/portal/content/view/473/60/lang,gl_ES/
[S0177]
Jonathan Martínez, "Neoliberalismo e cambio climático" - http://altermundo.org/portal/content/view/382/60/lang,gl_ES/
[S0178]
Silvia Ribeiro, "Biocombustibeis e verdades convenientes" - http://altermundo.org/portal/content/view/374/60/lang,gl_ES/
[S0179]
Bob Holmes, "Imaxina unha Terra sen humanos" - http://altermundo.org/portal/content/view/369/60/lang,gl_ES/
[S0180]
Ecologistas en acción, "A seguridade alimentaria, en mans de quen?
" - http://altermundo.org/portal/content/view/328/60/lang,gl_ES/
[S0181]
Tommaso Rondinella e Duccio Zola, "Entrevista a Vandana Shiva" - http://altermundo.org/portal/content/view/296/60/lang,gl_ES/
[S0182]
Manoel Santos, "Maltratamento animal, especismo radical" - http://altermundo.org/portal/content/view/273/60/lang,gl_ES/
[S0183]
Eduardo Galeano, "Salvavidas de chumbo" - http://altermundo.org/portal/content/view/208/60/lang,gl_ES/
[S0184]
Manuel Xesús Fontán Bouzas, "O monte quere pobo" - http://altermundo.org/portal/content/view/204/60/lang,gl_ES/
[S0185]
Manoel Santos, "Corrubedo, República de Cabo Verde" - http://altermundo.org/portal/content/view/159/60/lang,gl_ES/
[S0186]
Renán Veiga Cantor, "O interminable saqueo da natureza e dos parias do sur do mundo" - http://altermundo.org/portal/content/view/127/60/lang,gl_ES/
[S0187]
Manoel Santos, "Biodiversidade en quebra" - http://altermundo.org/portal/content/view/71/60/lang,gl_ES/
[S0188]
Manoel Santos, "Bosques ceibos" - http://altermundo.org/portal/content/view/27/60/lang,gl_ES/
[S0189]
Ignacio Ramonet, "Ameazas á información" - http://altermundo.org/portal/content/view/503/58/lang,gl_ES/
[S0190]
Txema Ramírez de la Piscina, "Outro modelo de comunicacion é posíbel" - http://altermundo.org/portal/content/view/466/58/lang,gl_ES/
[S0191]
Pascual Serrano, "A televisión de Chávez e os medios españois" - http://altermundo.org/portal/content/view/425/58/lang,gl_ES/
[S0192]
Anna Politkóvskaya, "Torturas na comisaría do distrito de Groznenski" - http://altermundo.org/portal/content/view/318/58/lang,gl_ES/
[S0193]
Julio Carreras, "Os donos da realidade" - http://altermundo.org/portal/content/view/298/58/lang,gl_ES/
[S0194]
Xosé Luís Franco Grande, "Al-Zarqaui non existe" - http://altermundo.org/portal/content/view/130/58/lang,gl_ES/
[S0195]
Manoel Santos, "Información Alternativa" - http://altermundo.org/portal/content/view/38/58/lang,gl_ES/
[S0196]
Manoel Santos, "O descrédito dos medios" - http://altermundo.org/portal/content/view/35/58/lang,gl_ES/
[S0197]
Manoel Santos, "O noso Norte é o Sur" - http://altermundo.org/portal/content/view/40/58/lang,gl_ES/
[S0198]
Manoel Santos, "Ruandesas" - http://altermundo.org/portal/content/view/606/56/lang,gl_ES/
[S0199]
Alejandra Mahiques, "Mulleres: alimentando toda a vida" - http://altermundo.org/portal/content/view/570/56/lang,gl_ES/
[S0200]
Ana Barradas, "Igualdade no agro" - http://altermundo.org/portal/content/view/334/56/lang,gl_ES/
[S0201]
Andrés Montero Gómez, "O suicidio machista" - http://altermundo.org/portal/content/view/255/56/lang,gl_ES/
[S0202]
Zeltia Martínez López, "O principio constitucional de igualdade" - http://altermundo.org/portal/content/view/171/56/lang,gl_ES/
[S0203]
Manoel Santos, "Espello de Venus" - http://altermundo.org/portal/content/view/14/56/lang,gl_ES/
[S0204]
Manoel Santos, "Princesas e príncipes" - http://altermundo.org/portal/content/view/41/56/lang,gl_ES/
[S0205]
Manoel Santos, "Mulleres, máis aló do 2005" - http://altermundo.org/portal/content/view/68/56/lang,gl_ES/
[S0206]
Javier Couso, "Estatísticas da morte cotiá" - http://altermundo.org/portal/content/view/632/82/lang,gl_ES/
[S0207]
Carlos del Frade, "O lugar da fame" - http://altermundo.org/portal/content/view/631/82/lang,gl_ES/
[S0208]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Inmigración, racismo e gran capital" - http://altermundo.org/portal/content/view/615/82/lang,gl_ES/
[S0209]
Alfredo Iglesias Diéguez, "¿Acaso non é apartheid?" - http://altermundo.org/portal/content/view/586/82/lang,gl_ES/
[S0210]
RDHFIC, "Acoso transnacional en Colombia" - http://altermundo.org/portal/content/view/574/82/lang,gl_ES/
[S0211]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Paz e dereitos humanos" - http://altermundo.org/portal/content/view/529/82/lang,gl_ES/
[S0212]
Manoel Santos, "Os estoxos de Novartis" - http://altermundo.org/portal/content/view/526/82/lang,gl_ES/
[S0213]
Médicos sen fronteiras, "As dez crises humanitarias máis esquecidas" - http://altermundo.org/portal/content/view/509/82/lang,gl_ES/
[S0214]
Xosé A. Gaciño, "A inxusta desigualdade inevitábel" - http://altermundo.org/portal/content/view/434/82/lang,gl_ES/
[S0215]
Alfredo Iglesias Diéguez, "O asasinato de Sadam" - http://altermundo.org/portal/content/view/392/82/lang,gl_ES/
[S0216]
Ricardo Forster, "A guerra, Israel e ser xudeu" - http://altermundo.org/portal/content/view/376/82/lang,gl_ES/
[S0217]
Duarte Correa, "Delegación galega no Sáhara" - http://altermundo.org/portal/content/view/351/82/lang,gl_ES/
[S0218]
Alberto Sierra, "A rendibilidade da saúde" - http://altermundo.org/portal/content/view/344/82/lang,gl_ES/
[S0219]
Boaventura de Sousa Santos, "O prezo da seguranza" - http://altermundo.org/portal/content/view/343/82/lang,gl_ES/
[S0220]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Bush e os dereitos humanos" - http://altermundo.org/portal/content/view/295/82/lang,gl_ES/
[S0221]
Umberto Eco, "Onde está o antisemitismo?" - http://altermundo.org/portal/content/view/279/82/lang,gl_ES/
[S0222]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Outra vez a inmigración" - http://altermundo.org/portal/content/view/267/82/lang,gl_ES/
[S0223]
Anmistía Internacional, "Sudán invisíbel" - http://altermundo.org/portal/content/view/265/82/lang,gl_ES/
[S0224]
Pilar Rahola, "Palabra de Ratzinger" - http://altermundo.org/portal/content/view/263/82/lang,gl_ES/
[S0225]
Xulio Ríos, "Os outros" - http://altermundo.org/portal/content/view/256/82/lang,gl_ES/
[S0226]
Bernardo Veksler, "Colleitarás a túa sementeira" - http://altermundo.org/portal/content/view/230/82/lang,gl_ES/
[S0227]
Luís Yañez-Barnuevo, "Unha causa xusta" - http://altermundo.org/portal/content/view/223/82/lang,gl_ES/
[S0228]
Adolfo Pérez Esquivel, "Israel un estado terrorista" - http://altermundo.org/portal/content/view/164/82/lang,gl_ES/
[S0229]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Palestina, outra vez" - http://altermundo.org/portal/content/view/157/82/lang,gl_ES/
[S0230]
Camilo Nogueira, "Reinado do terror" - http://altermundo.org/portal/content/view/152/82/lang,gl_ES/
[S0231]
Manoel Santos, "Consello de dereitos humanos" - http://altermundo.org/portal/content/view/128/82/lang,gl_ES/
[S0232]
Manoel Santos, "Violencia" - http://altermundo.org/portal/content/view/123/82/lang,gl_ES/
[S0233]
Alfredo Iglesias Diéguez, "O Tribunal dos pobos acusa" - http://altermundo.org/portal/content/view/84/82/lang,gl_ES/
[S0234]
Manoel Santos, "Grandes babecos" - http://altermundo.org/portal/content/view/81/82/lang,gl_ES/
[S0235]
Manoel Santos, "Carta aberta a Javier Couso" - http://altermundo.org/portal/content/view/73/82/lang,gl_ES/
[S0236]
Manoel Santos, "Pandemias" - http://altermundo.org/portal/content/view/34/82/lang,gl_ES/
[S0237]
Manoel Santos, "Valle-Inclán na ONU" - http://altermundo.org/portal/content/view/39/82/lang,gl_ES/
[S0238]
Manoel Santos, "Os nenos de Putin" - http://altermundo.org/portal/content/view/55/82/lang,gl_ES/
[S0239]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Catro anos despois" - http://altermundo.org/portal/content/view/598/59/lang,gl_ES/
[S0240]
Galiza-Israel, "Entrevista con Efraim Davido (PC de Israel)" - http://altermundo.org/portal/content/view/534/59/lang,gl_ES/
[S0241]
Xulio Ríos, "Tres Estados grises" - http://altermundo.org/portal/content/view/518/59/lang,gl_ES/
[S0242]
Xulio Ríos, "A quenda de Ban Ki-Moon" - http://altermundo.org/portal/content/view/495/59/lang,gl_ES/
[S0243]
James Petras, "Estados Unidos e Latinoamérica" - http://altermundo.org/portal/content/view/481/59/lang,gl_ES/
[S0244]
Alex Callinicos, "O plan da OTAN para a guerra continua" - http://altermundo.org/portal/content/view/465/59/lang,gl_ES/
[S0245]
Xulio Ríos, "Mesa para seis" - http://altermundo.org/portal/content/view/464/59/lang,gl_ES/
[S0246]
Igadi, "Balance 2006 e perspectivas 2007" - http://altermundo.org/portal/content/view/459/59/lang,gl_ES/
[S0247]
Xulio Ríos, "De Riga a Minsk" - http://altermundo.org/portal/content/view/437/59/lang,gl_ES/
[S0248]
Sultana Wahnón, "Interminábel diálogo Palestino" - http://altermundo.org/portal/content/view/386/59/lang,gl_ES/
[S0249]
Yolí J. Núñez Oberto, "Socialismo: Inglés, Ianqui ou Sueco?" - http://altermundo.org/portal/content/view/332/59/lang,gl_ES/
[S0250]
Manoel Santos, "Quen son os okupas?" - http://altermundo.org/portal/content/view/315/59/lang,gl_ES/
[S0251]
Pedro Gómez-Valadés, "Fácil = Todo encaixa (fácil)" - http://altermundo.org/portal/content/view/307/59/lang,gl_ES/
[S0252]
Mikhail Dinerchtein, "O Medio Oriente no contexto da Unión Europea" - http://altermundo.org/portal/content/view/283/59/lang,gl_ES/
[S0253]
Alfredo Iglesias Diéguez, "A necesidade dun NOAL forte" - http://altermundo.org/portal/content/view/276/59/lang,gl_ES/
[S0254]
Juan Diego García, "Cumio na Habana" - http://altermundo.org/portal/content/view/269/59/lang,gl_ES/
[S0255]
Xulio Ríos, "A diplomacia de Chávez" - http://altermundo.org/portal/content/view/227/59/lang,gl_ES/
[S0256]
Josep Carles Laínez, "Sionismo político e solidariedade nacionalista" - http://altermundo.org/portal/content/view/219/59/lang,gl_ES/
[S0257]
Jaume Renyer i Alimbau, "Comprender Israel, pensar en Catalunya" - http://altermundo.org/portal/content/view/218/59/lang,gl_ES/
[S0258]
Manoel Santos, "U-lo espírito de Bandung?" - http://altermundo.org/portal/content/view/213/59/lang,gl_ES/
[S0259]
Xulio Ríos, "Chávez e China" - http://altermundo.org/portal/content/view/212/59/lang,gl_ES/
[S0260]
Pedro Gómez-Valadés, "Marcuse, o sionismo e os xudeos" - http://altermundo.org/portal/content/view/174/59/lang,gl_ES/
[S0261]
Ignacio Ramonet, "Planeta fútbol" - http://altermundo.org/portal/content/view/148/59/lang,gl_ES/
[S0262]
NOU CICLE, "Propostas para o socialismo europeo" - http://altermundo.org/portal/content/view/138/59/lang,gl_ES/
[S0263]
Alberte X. Rodríguez Feixóo, "O estatuto de Cataluña (versión 2006)" - http://altermundo.org/portal/content/view/131/59/lang,gl_ES/
[S0264]
Alfredo Iglesias Diéguez, "En memoria da República esquecida" - http://altermundo.org/portal/content/view/133/59/lang,gl_ES/
[S0265]
Manoel Santos, "Ano da Memoria (duns poucos)" - http://altermundo.org/portal/content/view/59/59/lang,gl_ES/
[S0266]
Manoel Santos, "Exército, para que?" - http://altermundo.org/portal/content/view/21/59/lang,gl_ES/
[S0267]
Manoel Santos, "Eu son antiamericano" - http://altermundo.org/portal/content/view/548/59/lang,gl_ES/
[S0268]
Manoel Santos, "Máis e máis vellos" - http://altermundo.org/portal/content/view/612/57/lang,gl_ES/
[S0269]
José Martín Brocos Fernández, "Socioloxía e etoloxía da fame" - http://altermundo.org/portal/content/view/502/57/lang,gl_ES/
[S0270]
Nicolás Angulo Sánchez, "Os atrancos ao desenvolvemento e a mundialización-globalización" - http://altermundo.org/portal/content/view/470/57/lang,gl_ES/
[S0271]
Hedelberto López Blanch, "Metas do Milenio, nas pavías?" - http://altermundo.org/portal/content/view/469/57/lang,gl_ES/
[S0272]
José Luís Gaona, "Deslocalización empresarial" - http://altermundo.org/portal/content/view/418/57/lang,gl_ES/
[S0273]
Xulio Ríos, "Fame no planeta" - http://altermundo.org/portal/content/view/371/57/lang,gl_ES/
[S0274]
Walden Bello, "Microcreditos, macroproblemas" - http://altermundo.org/portal/content/view/336/57/lang,gl_ES/
[S0275]
Xulio Ríos, "A aposta africana de China" - http://altermundo.org/portal/content/view/326/57/lang,gl_ES/
[S0276]
Ricardo Gómez Muñoz, "O reto da inmigración. Desmontar a Europa fortaleza" - http://altermundo.org/portal/content/view/245/57/lang,gl_ES/
[S0277]
Manoel Santos, "Desenvolvemento sustentábel" - http://altermundo.org/portal/content/view/154/57/lang,gl_ES/
[S0278]
Manoel Santos, "Armas de distracción masiva" - http://altermundo.org/portal/content/view/69/57/lang,gl_ES/
[S0279]
Manoel Santos, "Non me axudes máis" - http://altermundo.org/portal/content/view/13/57/lang,gl_ES/
[S0280]
Manoel Santos, "O escepticismo do milenio" - http://altermundo.org/portal/content/view/240/57/lang,gl_ES/
[S0281]
Éric Toussaint, "Mais aló do escándalo Wolfowitz "Unha viraxe histórica"" - http://altermundo.org/portal/content/view/635/71/lang,gl_ES/
[S0282]
Albert Recio, "A multinacional vaticana" - http://altermundo.org/portal/content/view/617/71/lang,gl_ES/
[S0283]
Manoel Santos, "Fuxindo do deus sistema" - http://altermundo.org/portal/content/view/611/71/lang,gl_ES/
[S0284]
Gustavo Duch Guillot, "Contos do capitalismo" - http://altermundo.org/portal/content/view/614/71/lang,gl_ES/
[S0285]
IAR, "A nova receita" - http://altermundo.org/portal/content/view/613/71/lang,gl_ES/
[S0286]
Eduardo Galeano, "O imperio do consumo" - http://altermundo.org/portal/content/view/605/71/lang,gl_ES/
[S0287]
Carlos Machado, "A mafia farmacéutica. Peor o remedio que a enfermidade" - http://altermundo.org/portal/content/view/602/71/lang,gl_ES/
[S0288]
Osvaldo Martínez, "Os desatinos do Banco Mundial" - http://altermundo.org/portal/content/view/575/71/lang,gl_ES/
[S0289]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Sempre precarizados" - http://altermundo.org/portal/content/view/557/71/lang,gl_ES/
[S0290]
Girish Mishra, "Fiasco en Davos" - http://altermundo.org/portal/content/view/538/71/lang,gl_ES/
[S0291]
Manoel Santos, "Pescanova, moi mal" - http://altermundo.org/portal/content/view/498/71/lang,gl_ES/
[S0292]
Damien Millet e Eric Toussaint, "Arxentina, cinco anos despois" - http://altermundo.org/portal/content/view/489/71/lang,gl_ES/
[S0293]
Joe Bageant, "Hai un banqueiro sorrindo nalgures" - http://altermundo.org/portal/content/view/462/71/lang,gl_ES/
[S0294]
Daniel Reboredo, "A nova utopía sindical" - http://altermundo.org/portal/content/view/458/71/lang,gl_ES/
[S0295]
Manoel Santos, "Pinochet vive en Washington" - http://altermundo.org/portal/content/view/440/71/lang,gl_ES/
[S0296]
Manoel Santos, "O peche da vida" - http://altermundo.org/portal/content/view/395/71/lang,gl_ES/
[S0297]
Michael Parenti, "Misterio: Por que a riqueza crea pobreza no mundo" - http://altermundo.org/portal/content/view/394/71/lang,gl_ES/
[S0298]
Manoel Santos, "O fin da humanidade" - http://altermundo.org/portal/content/view/349/71/lang,gl_ES/
[S0299]
Manoel Santos, "Decepción á norueguesa" - http://altermundo.org/portal/content/view/335/71/lang,gl_ES/
[S0300]
Gustavo Duch Guillot, "Ó outro lado do valado" - http://altermundo.org/portal/content/view/321/71/lang,gl_ES/
[S0301]
Hugo Fazio, "FMI: Cambios para que nada cambie" - http://altermundo.org/portal/content/view/299/71/lang,gl_ES/
[S0302]
Manoel Santos, "Enganosa liberdade" - http://altermundo.org/portal/content/view/284/71/lang,gl_ES/
[S0303]
Anil Netto, "O Banco Mundial lúcrase cos países pobres" - http://altermundo.org/portal/content/view/275/71/lang,gl_ES/
[S0304]
La Jornada, "Países non aliñados, a outra globalización" - http://altermundo.org/portal/content/view/266/71/lang,gl_ES/
[S0305]
Manoel Santos, "Globalización militar" - http://altermundo.org/portal/content/view/259/71/lang,gl_ES/
[S0306]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Banco Mundial: unha ruptura necesaria" - http://altermundo.org/portal/content/view/203/71/lang,gl_ES/
[S0307]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Neopobres e globalización" - http://altermundo.org/portal/content/view/114/71/lang,gl_ES/
[S0308]
Alfredo Iglesias Diéguez, "Conducindo a economía coa dereita" - http://altermundo.org/portal/content/view/105/71/lang,gl_ES/
[S0309]
Manoel Santos, "Terminar con Terminator" - http://altermundo.org/portal/content/view/19/71/lang,gl_ES/
[S0310]
Manoel Santos, "Auga, a guerra que vén" - http://altermundo.org/portal/content/view/46/71/lang,gl_ES/
[S0311]
Manoel Santos, "Limpando conciencias en clave de sol" - http://altermundo.org/portal/content/view/44/71/lang,gl_ES/
[S0312]
Manoel Santos, "As frangullas do G8" - http://altermundo.org/portal/content/view/50/71/lang,gl_ES/
[S0313]
Manoel Santos, "OMC: comerciando coa vida" - http://altermundo.org/portal/content/view/239/71/lang,gl_ES/
[S0314]
Vía Campesiña, "Día Internacional da loita labrega" - http://altermundo.org/portal/content/view/625/175/lang,gl_ES/
[S0316]
Manoel Santos, "Gobernabilidade mundial" - http://altermundo.org/portal/content/view/597/175/lang,gl_ES/
[S0317]
Nyéléni 2007, "Declaración de Nyéléni" - http://altermundo.org/portal/content/view/573/175/lang,gl_ES/
[S0318]
Carlos Taibo, "Globalización, alterglobalización, antiglobalización" - http://altermundo.org/portal/content/view/569/175/lang,gl_ES/
[S0319]
Luís Hernández Navarro, "Nyéléni 2007: biocombustíbeis e OXM" - http://altermundo.org/portal/content/view/568/175/lang,gl_ES/
[S0320]
Immanuel Wallerstein,"FSM: da defensiva á ofensiva" - http://altermundo.org/portal/content/view/542/175/lang,gl_ES/
[S0321]
Telesur, "Millóns fóra do alcance do Foro" - http://altermundo.org/portal/content/view/520/175/lang,gl_ES/
[S0322]
Hilmi Touros, "Historia de dous foros" - http://altermundo.org/portal/content/view/519/175/lang,gl_ES/
[S0323]
Sergio Ferrari, "O foro social mundial é un espazo en expansión" - http://altermundo.org/portal/content/view/513/175/lang,gl_ES/
[S0324]
Consello da Cultura Galega, "Lingua e territorio" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/lingua_territorio.pdf
[S0325]
Consello da Cultura Galega, "A SOCIEDADE GALEGA E O IDIOMA. A evolución sociolingüística de Galicia (1992 - 2003)" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/lingua_sociedade.pdf
[S0326]
Consello da Cultura Galega, "Estudos de Comunicación" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/estudios_com_3.pdf
[S0327]
Consello da Cultura Galega, "Cultura e participación" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/cultura_concellos_III.pdf
[S0328]
Consello da Cultura Galega, "Etnicidade e nacionalismo" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/etnicidade.pdf
[S0329]
Consello da Cultura Galega, "Economía ambiental e sociedade" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/economia_ambiental.pdf
[S0330]
Xunta de Galicia, "A situación das mulleres no ámbito rural galego: síntese de resultados" - http://sgi.xunta.es/document/resmulru.pdf
[S0331]
Seminario Galego de Educación para a Paz, "Sobre a tolerancia" - http://www.sgep.org/modules/contidos/recursosgep/unidadesdidacticas/sobreatolerancia.doc
[S0332]
Consello de Avogacía Galega, "Criminalidade xuvenil" - http://www.avogacia.org/w3/IMG/doc/Criminalidade_Xuvenil.doc
[S0333]
CIG, "Muller e retorno. Realidade socio-laboral da muller emigrante retornada a Galiza" - http://www.galizacig.com/index.html
[S0334]
Consello Económico e Social de Galicia, "A situación da pobreza e o nivel de protección social en Galicia" - http://www.ces-galicia.org/pdf/informes/1997/1/informe1-
[S0335]
Anxo Lorenzo, "Sociolingüística" - webs.uvigo.es/alorenzo/Docs/Anxo_SocioManual_2000.pdf
[S0336]
Xunta de Galicia, "ACCIÓN EXTERIOR E COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO - GALICIA NA UNIÓN EUROPEA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/25_02.htm
[S0337]
Xunta de Galicia, "ACCIÓN EXTERIOR E COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO - COOPERACIÓN INTERREXIONAL EUROPEA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/25_03.htm
[S0338]
Xunta de Galicia, "ACCIÓN EXTERIOR E COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO - AMÉRICA LATINA E OUTRAS ÁREAS EMERXENTES" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/25_04.htm
[S0339]
Xunta de Galicia, "ACCIÓN EXTERIOR E COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO - COOPERACIÓN EXTERIOR Ó DESENVOLVEMENTO" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/25_05.htm
[S0340]
Xunta de Galicia, "EMIGRACIÓN" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/24_01.htm
[S0341]
Xunta de Galicia, "EMIGRACIÓN. Accións en favor da Galicia exterior" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/24_02.htm
[S0342]
Xunta de Galicia, "EMIGRACIÓN. Participación social" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/24_03.htm
[S0343]
Xunta de Galicia, "EMIGRACIÓN. Apoio á inmigración" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/24_04.htm
[S0344]
Xunta de Galicia, "EMIGRACIÓN. A sensibilización da poboación de acollida" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/24_05.htm
[S0345]
Xunta de Galicia, "EMIGRACIÓN. Fundación Galicia Emigración" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/24_06.htm
[S0346]
Xunta de Galicia, "Xestión de recursos forestais en Galicia" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_01.htm
[S0347]
Xunta de Galicia, "Fomento da cultura forestal" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_02.htm
[S0348]
Xunta de Galicia, "Accións de fomento da comercialización de productos forestais" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_03.htm
[S0349]
Xunta de Galicia, "Prevención e loita contra os incendios forestais" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_04.htm
[S0350]
Xunta de Galicia, "Programa de conservación da biodiversidade" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_05.htm
[S0351]
Xunta de Galicia, "A Rede Natura 2000 e os espacios naturais protexidos" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_06.htm
[S0352]
Xunta de Galicia, "Flora e fauna silvestres" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_07.htm
[S0353]
Xunta de Galicia, "Programa de calidade e avaliación ambiental" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_08.htm
[S0354]
Xunta de Galicia, "Avaliación ambiental" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_09.htm
[S0355]
Xunta de Galicia, "Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_10.htm
[S0356]
Xunta de Galicia, "Dirección xeral do centro de desenvolvemento sostible" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_11.htm
[S0357]
Xunta de Galicia, "Programa de promoción da implantación da Agenda 21 Local" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_12.htm
[S0358]
Xunta de Galicia, "Plan de actuación na loita contra o cambio climático" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_13.htm
[S0359]
Xunta de Galicia, "Programa de información e Educación Ambiental" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_14.htm
[S0360]
Xunta de Galicia, "Plan de difusión ambiental" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_15.htm
[S0361]
Xunta de Galicia, "Sistema de información ambiental (SIAM)" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_16.htm
[S0362]
Xunta de Galicia, "Programa de tecnoloxía ambiental" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_17.htm
[S0363]
Xunta de Galicia, "Administración hidráulica de Galicia" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_18.htm
[S0364]
Xunta de Galicia, "Xestión do dominio público hidráulico" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/22_19.htm
[S0365]
Xunta de Galicia, "DEPORTE" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/21_01.htm
[S0366]
Xunta de Galicia, "Apoio ós deportistas de alta competición" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/21_02.htm
[S0367]
Xunta de Galicia, "Plan de tecnificación de Galicia" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/21_03.htm
[S0368]
Xunta de Galicia, "Deporte escolar" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/21_04.htm
[S0369]
Xunta de Galicia, "TURISMO" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/19_01.htm
[S0370]
Xunta de Galicia, "Evolución da afluencia turística a Galicia" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/19_02.htm
[S0371]
Xunta de Galicia, "Gasto turístico" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/19_03.htm
[S0372]
Xunta de Galicia, "Ocupación hoteleira" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/19_04.htm
[S0373]
Xunta de Galicia, "Plan de mercadotecnia operacional" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/19_05.htm
[S0374]
Xunta de Galicia, "Galicia destino turístico" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/19_06.htm
[S0375]
Xunta de Galicia, "Familia" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/17_01.htm
[S0376]
Xunta de Galicia, "Muller" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/17_02.htm
[S0377]
Xunta de Galicia, "Xuventude" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/17_03.htm
[S0378]
Xunta de Galicia, "Voluntariado" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/17_04.htm
[S0379]
Xunta de Galicia, "Ensino non universitario" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_01.htm
[S0380]
Xunta de Galicia, "Ensino non universitario. ENSINANZAS DE RÉXIME XERAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_01_01.htm
[S0381]
Xunta de Galicia, "ENSINO NON UNIVERSITARIO - ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_01_02.htm
[S0382]
Xunta de Galicia, "ENSINO NON UNIVERSITARIO - ACCIÓNS ESPECÍFICAS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_01_03.htm
[S0383]
Xunta de Galicia, "ENSINO UNIVERSITARIO" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_02.htm
[S0384]
Xunta de Galicia, "ENSINO UNIVERSITARIO - TITULACIÓNS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_02_01.htm
[S0385]
Xunta de Galicia, "ENSINO UNIVERSITARIO - PROGRAMAS, PLANS, LEI ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_02_02.htm
[S0386]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA LINGÜÍSTICA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/14_03.htm
[S0387]
Xunta de Galicia, "CULTURA - PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_01.htm
[S0388]
Xunta de Galicia, "CULTURA - ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_02.htm
[S0389]
Xunta de Galicia, "CULTURA - PATRIMONIO CULTURAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_03.htm
[S0390]
Xunta de Galicia, "CULTURA - O SECTOR AUDIOVISUAL EN GALICIA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_04.htm
[S0391]
Xunta de Galicia, "CULTURA - A CULTURA GALEGA A TRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_05.htm
[S0392]
Xunta de Galicia, "CULTURA - NOVAS TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_06.htm
[S0393]
Xunta de Galicia, "CULTURA - A CIDADE DA CULTURA DE GALICIA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/18_07.htm
[S0394]
Xunta de Galicia, "ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS - ATENCIÓN PRIMARIA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/16_01.htm
[S0395]
Xunta de Galicia, "ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS - INCLUSIÓN SOCIAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/16_02.htm
[S0396]
Xunta de Galicia, "ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS - ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/16_03.htm
[S0397]
Xunta de Galicia, "ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS - ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/16_04.htm
[S0398]
Xunta de Galicia, "ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS - PROMOCIÓN DA ACCESIBILIDADE" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/16_05.htm
[S0399]
Xunta de Galicia, "ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS - EMPREGO" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/16_06.htm
[S0400]
Xunta de Galicia, "ORGANIZACIÓN DA ASISTENCIA SANITARIA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_01.htm"
[S0401]
Xunta de Galicia, "ATENCIÓN PRIMARIA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_02.htm"
[S0402]
Xunta de Galicia, "URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_03.htm"
[S0403]
Xunta de Galicia, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_04.htm"
[S0404]
Xunta de Galicia, "SANIDADE - RECURSOS HUMANOS" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_05.htm"
[S0405]
Xunta de Galicia, "SANIDADE - INVESTIMENTOS" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_06.htm"
[S0406]
Xunta de Galicia, "SAÚDE PÚBLICA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_07.htm"
[S0407]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA FARMACÉUTICA E DE PRODUCTOS SANITARIOS" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_08.htm"
[S0408]
Xunta de Galicia, "PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS (PGD" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_09.htm"
[S0409]
Xunta de Galicia, "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_10.htm"
[S0410]
Xunta de Galicia, "PLANIFICACIÓN SANITARIA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_11.htm"
[S0411]
Xunta de Galicia, "INFORMACIÓN SANITARIA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_12.htm"
[S0412]
Xunta de Galicia, "SANIDADE - BIBLIOTECA" - fonte="http://www.xunta.es/galicia2004/gl/15_13.htm"
[S0413]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_00.htm
[S0414]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA - DEMANDA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_01.htm
[S0415]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA - PRODUCCIÓN" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_02.htm
[S0416]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA - MERCADO DE TRABALLO" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_03.htm
[S0417]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA - SALARIOS E PREZOS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_04.htm
[S0418]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA - DATOS FINANCEIROS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_05.htm
[S0419]
Xunta de Galicia, "POLÍTICA ECONÓMICA - A ECONOMÍA GALEGA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2003 E PERSPECTIVAS FUTURAS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/05_06.htm
[S0420]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - INTRODUCCIÓN" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_01.htm
[S0421]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - SECTOR AERONÁUTICO" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_02.htm
[S0422]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - INDUSTRIA DO AUTOMÓBIL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_03.htm
[S0423]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - INDUSTRIA DA MADEIRA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_04.htm
[S0424]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - INDUSTRIA DO TÉXTIL-CONFECCIÓN" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_05.htm
[S0425]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - O SECTOR NAVAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_06.htm
[S0426]
Xunta de Galicia, "INDUSTRIA - MINERÍA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/08_07.htm
[S0427]
Xunta de Galicia, "PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA (PGIDIT) 2002-2005" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/09_01.htm
[S0428]
Xunta de Galicia, "SOCIEDADE DA INFORMACIÓN" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/09_02.htm
[S0429]
Xunta de Galicia, "UNIDADE DO CORPO NACIONAL DE POLICÍA ADSCRITA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/04_01.htm
[S0430]
Xunta de Galicia, "INTERIOR E PROTECCIÓN CIVIL - XOGO, ASOCIACIÓNS E ESPECTÁCULOS PÚBLICOS" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/04_02.htm
[S0431]
Xunta de Galicia, "PROTECCIÓN CIVIL DE GALICIA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/04_03.htm
[S0432]
Xunta de Galicia, "SERVICIO DE EMERXENCIAS 112 SOS-GALICIA" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/04_04.htm
[S0433]
Xunta de Galicia, "INTERIOR E PROTECCIÓN CIVIL - DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL" - http://www.xunta.es/galicia2004/gl/04_05.htm
[S0434]
Meniños, fundación para a infancia, " Facendo familias. Fomentando a participación da infancia na construción dun ambiente familiar positivo " - http://www.meninos.org/Textos/Milu_anexo05.pdf
[S0435]
Uxío Labarta, "Da ecoloxía á economía: o crecemento sustentable" - http://www.editorialgalaxia.es/imxd/libros/doc/1145882774Uxio_Labarta_169.pdf
[S0436]
Servizo de Prevención de Drogodependencias, "DÍA MUNDIAL CONTRA O USO INDEBIDO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS." - http://www.lugo.es/concello/docs/Muller_Benestar_Social/Consellos_drogas_2006.pdf
[S0437]
Slavoj Zizek, "TOLERANCIA MULTICULTURAL COMO IDEOLOXÍA" - http://consellodacultura.org/sentidos/wp-content/uploads/2007/03/zizek_galego.pdf
[S0438]
Esquerda Nacionalista, "RELATORIO DE ANÁLISE SECTORIAL" - http://www.esquerdanacionalista.com/mocidade/docs_9an/sector.pdf
[S0439]
Xunta de Galicia, "Evolución e estado actual do sistema educativo en Galicia" - http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/CEG/Evolucion.pdf
[S0440]
Esquerda Nacionalista, "RELATORIO POLÍTICO" - http://www.esquerdanacionalista.com/mocidade/docs_9an/politico.pdf
[S0441]
Esquerda Nacionalista, "RELATORIO DE MULLER" - http://www.esquerdanacionalista.com/mocidade/docs_9an/muller.pdf
[S0442]
Axenda 21, "Estabilidade Social" - http://www.lugo.es/ws/Axenda21/docs/ax21_Estabilidade_Social.pdf
[S0443]
Concello de Santiago, "A estrutura sociodemográfica da cidade" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/poboacion.pdf
[S0444]
Concello de Santiago, "A súa base económica" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/economia.pdf
[S0445]
Concello de Santiago, "A formación universitaria para a innovación." - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/formacion.pdf
[S0446]
Concello de Santiago, "A Universidade, o I+D e as potencialidades de innovación e emprendemento." - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/universidade.pdf
[S0447]
Concello de Santiago, "O perfil turístico de Compotela." - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/turismo.pdf
[S0448]
Concello de Santiago, "A estrutura industrial de Santiago e a súa comarca." - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/industrias.pdf
[S0449]
Concello de Santiago, "A organización dos servizos públicos" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/servizospublicos.pdf
[S0450]
Concello de Santiago, "Compostela como Capital Cultural Europea" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/capitalcultural.pdf
[S0451]
Concello de Santiago, "A inserción espacial da cidade" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/territorio.pdf
[S0452]
Concello de Santiago, "As infraestruturas de transporte, a accesibilidade e as telecomunicacións" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/transporte.pdf
[S0453]
Concello de Santiago, "A calidade ambiental" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/ambiental.pdf
[S0454]
Concello de Santiago, "A gobernabilidade da nova cidade" - http://invest.maiscompostela.com/medi/doc/conecernos/gobernabilidade.pdf
[S0455]
Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia, "A inmigración" - http://www.traballosocial.com/centrodoc/fervenzas/Fervenzas_9.pdf
[S0456]
Revista Galega de TRABALLO SOCIAL. Número 7 - http://www.traballosocial.com/centrodoc/fervenzas/Fervenzas_7.pdf
[S0457]
Revista Galega de TRABALLO SOCIAL. Número 8 - http://www.traballosocial.com/centrodoc/fervenzas/Fervenzas_8.pdf
[S0458]
María Debén Alfonso, "O tratamento penal da violencia contra as mulleres" - http://www.xunta.es/auto/sgi/document/trapevio.pdf
[S0459]
MARIA HELENA ZAPICO BARBEITO, "Materiais curriculares e percepción social da vellez" en Revista Comunicación e Cidadanía - http://www.observatoriodosmedios.org/mediateca/observatorio/xornadas/200702/comunicacions/artigo09.pdf
[S0460]
Consello da Xuventude de Galicia, "Se estamos, por que cando nos buscas non nos atopas?" en Revista Comunicación e Cidadanía - http://www.observatoriodosmedios.org/mediateca/observatorio/xornadas/200701/comunicacions/artigo7.pdf
[S0461]
DEPARTAMENTO DA XUVENTUDE DE UGT-GALICIA, "Binómio medios de comunicación - xuventude" en Revista Comunicación e Cidadanía - http://www.observatoriodosmedios.org/mediateca/observatorio/xornadas/200701/comunicacions/artigo8.pdf
[S0462]
PRECARIOS GALICIA, "Investigación, precariedade e xuventude" en Revista Comunicación e Cidadanía - http://www.observatoriodosmedios.org/mediateca/observatorio/xornadas/200701/comunicacions/artigo11.pdf
[S0463]
EVA MARIÑO AMOR; LOIS RODRÍGUEZ CABANA, "Medios de información, sociedade e xuventude"en Revista Comunicación e Cidadanía - http://www.observatoriodosmedios.org/mediateca/observatorio/xornadas/200701/comunicacions/artigo18.pdf
[S0464]
PABLO CARLOS LÓPEZ LÓPEZ, "Participación socio-política da mocidade"en Revista Comunicación e Cidadanía - http://www.observatoriodosmedios.org/mediateca/observatorio/xornadas/200701/comunicacions/artigo22.pdf
[S0465]
Pilar Allegue, "DAS MULLERES E DA DIVISIÓN SEXUAL DO TRABALLO" - http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/pilar_allegue/mulleres_division.doc
[S0466]
Pilar del Oro Sáez, Xan Bouzada Fernández, João Carlos Gonçalves, "Informe sobre a Xuventude no Espacio Atlántico" - http://www.eixoatlantico.com/documentos/estudo%20xuventude%20eixo%20interior.pdf
[S0467]
Xunta de Galicia, "A violencia contra as mulleres en Galicia" - http://sgi.xunta.es/document/infvioga.pdf
[S0468]
JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ SANDES, "INFORME EXTRAORDINARIO DO VALEDOR DO POBO SOBRE A SITUACIÓN DA POBOACIÓN XITANA DE GALICIA" - http://www.gitanos.org/upload/16/64/Informe_Poboacion_xitana_Valedor_2006.pdf
[S0469]
Valedor do Pobo, "INFORME DO VALEDOR DO POBO AO PARLAMENTO DE GALICIA" - http://www.valedordopobo.com/repositorio/uploads/Informe-ValedorDoPobo-2005(Galego).pdf
[S0470]
Carlos Abella, "Xadrez e Socioloxía: Algunhas reflexións desde a perspectiva de xénero." - http://www.fegaxa.com/monitores/xadrez_e_socioloxia.pdf
[S0471]
Consello Superior de Deportes de España, "CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA" - http://www.clubciclistaferrol.com/ccferrol/gallego/cartasmanifiestosg/codietcaspain.htm
[S0472]
Alberto Dafonte Gómez, "Lingua e identidade en Internet: unha breve aproximación ós blogues culturais en galego" en III Congreso Online-Observatorio para a Sociedade - http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=202&llengua=ga
[S0473]
Xaime Fandiño Alonso, Alberto Dafonte Gómez, "O uso de internet por parte dos formatos televisivos de entretemento" en III Congreso Online-Observatorio para a Sociedade - http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=571&llengua=ga
[S0474]
Antonio Gregorio Montes, "Consideracións sobre a migración á aprendizaxe-e" en III Congreso Online-Observatorio para a Sociedade - http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=908&llengua=ga
[S0475]
Consello Galego de Relacións Laborais, "OS NOVOS RETOS DA MULLER NA SOCIEDADE E NO MERCADO LABORAL" - http://cgrl.xunta.es/upload/6006110-RETOS%20DA%20MULLER_I.pdf
[S0476]
Sindicato Labrego, "Relatorio do VI Congreso do SLG" - http://www.sindicatolabrego.com/
[S0477]
Revista das Letras, "Antropoloxía de Galicia" - http://www.elcorreogallego.es/suplementos/revistadasletras/20070531.swf
[S0478]
Julia Varela, "O declive da civilización labrega. Aproximación ao contexto social e cultural de María Mariño." - http://www.culturagalega.org/album/docs/juliavarela.pdf
[S0479]
Ángel Alonso, "Xornal Inclusión" - http://inclusionweb.org/contenidos/revista/12/rEVISTA%2012.doc
[S0480]
Acción Rural Diocesana, "EDUCACIÓN COMUNITARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL " en IV CONGRESO ESTATAL DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL - http://www.contaconelas.org/materiales_files/2._Factores_que_diferencian....pdf
[S0481]
Consejo de la Juventud de España, "Emprego. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C15/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0482]
Consejo de la Juventud de España, "Vivenda. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C16/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0483]
Consejo de la Juventud de España, "Educación formal. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C17/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0484]
Consejo de la Juventud de España, "Educación non formal. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C18/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0485]
Consejo de la Juventud de España, "Desenvolvemento sostible. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C19/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0486]
Consejo de la Juventud de España, "Saúde, sida e drogas. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C20/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0487]
Consejo de la Juventud de España, "Diversidade sexual. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C21/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0488]
Consejo de la Juventud de España, "Discapacidade. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C22/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0489]
Consejo de la Juventud de España, "Inmigración. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C23/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0490]
Consejo de la Juventud de España, "Infancia. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C24/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0491]
Consejo de la Juventud de España, "Xuventude rural. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C25/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0492]
Consejo de la Juventud de España, "Muller nova. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C26/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0493]
Consejo de la Juventud de España, "Comunidade xitana. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C27/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0494]
Consejo de la Juventud de España, "Educación para a paz. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C28/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0495]
Consejo de la Juventud de España, "Asociacionismo xuvenil e participación social. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C29/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0496]
Consejo de la Juventud de España, "Políticas públicas de xuventude. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C30/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0497]
Consejo de la Juventud de España, "Consellos de Xuventude. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C31/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0498]
Consejo de la Juventud de España, "Cooperación internacional. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C32/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0499]
Consejo de la Juventud de España, "Europa. ¿Como está o tema?" - http://www.cje.org/C33/%C2%BFComo%20est%C3%A1%20o%20tema/default.aspx?lang=ga-ES
[S0500]
BEGOÑA BESTEIRO RODRÍGUEZ, "TURISMO RURAL EN GALICIA: DE COMPLEMENTO DE RENDAS Á PROFESIONALIZACIÓN" - http://unipro.es/editorial/36-6.pdf
[S0501]
Maria Reimóndez, "Crónicas dende a India" - http://www.aimaxe.com/ind/galego/index_gal.htm
[S0502]
Miguel Angel Santos Guerra, "Aprender a convivir na escola" - http://centros.edu.xunta.es/cfr/coruna/Web/pdf/aprender.pdf
[S0503]
Francisco López Pico, "Equipos de Mediación en conflictos" - http://centros.edu.xunta.es/cfr/coruna/Web/pdf/equipos.pdf
[S0504]
Mónica Diz Besada, "O CONFLITO ESCOLAR A DEBATE" - http://centros.edu.xunta.es/cfr/coruna/Web/pdf/conflicto.pdf
[S0505]
Margarita Saavedra Sánchez, "INTEGRAR DESDE AS NOSAS RAICES." - http://centros.edu.xunta.es/cfr/coruna/Web/pdf/integridad.pdf
[S0506]
Manuel Rivero Pérez, "XOGOS POPULARES NA MEMORIA: OS VINTE" - http://www.xogospopulares.com/artigos.php?subaction=showfull&id=1160321297&archive=&start_from=&ucat=3&
[S0507]
Carlos Gradín Lago, Olga Cantó Sánchez, Coral del Río Otero e Francisco Azpitarte Raposeiras, "A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL EN GALICIA" - http://vicepresidencia.xunta.es/documentos/~2912178.pdf
[S0508]
Carlos Gradín e Coral Del Río, "A DISTRIBUCIÓN DA RENDA EN GALICIA: BALANCE DAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS" - http://webs.uvigo.es/cgradin/Publicacions/Revista%20galega.pdf
[S0509]
Carlos Gradín, "POBREZA E INCLUSION SOCIAL EN GALICIA" - http://webs.uvigo.es/cgradin/Publicacions/Xornadas%20IDEGA.pdf
[S0510]
ANGEL ALONSO, "Xornal Inclusión nº 12" - http://www.inclusionweb.org/contenidos/revista.html
[S0511]
Camilo F. Valdehorras, Suso Mon, Helena Domínguez, Xelasio Nogueira, Xosé Antón Armesto, Pepe de Requeixo, Xosé Lois García., "reNOVA GALIza" - http://www.forocivicogalegobcn.org/reNOVAGALIza/reNOVAGALIza.htm
[S0512]
Bernardo García Cendán, "Aproximación sociolóxica ao mundo xuvenil" - http://www.encrucillada.org.es/apro.html
[S0513]
Madó Domínguez Santos, "A MOCIDADE NA SOCIEDADE ACTUAL: Perspectiva psico-educativa" - http://www.encrucillada.org.es/sociedade.html
[S0514]
Consello Económico e Social de Galicia, "Emprego e tecido empresarial" - http://www.ces-galicia.org/
[S0515]
Consello Económico e Social de Galicia, "Poboación" - http://www.ces-galicia.org/
[S0516]
Consello Económico e Social de Galicia, "Emprego" - http://www.ces-galicia.org/
[S0517]
Consello Económico e Social de Galicia, "Medio Ambiente" - http://www.ces-galicia.org/
[S0518]
Consello Económico e Social de Galicia, "Prestacións sanitarias e sociais" - http://www.ces-galicia.org/
[S0519]
Consello Económico e Social de Galicia, "Infraestructuras" - http://www.ces-galicia.org/
[S0520]
Consello Económico e Social de Galicia, "Investigación e tecnoloxía" - http://www.ces-galicia.org/
[S0521]
Barreiro Paz, Raquel, "Combativas" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Combativas&Submit3=intro
[S0522]
Marco, Aurora, "Mulleres na guerrilla antifranquista" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Mulleres+na+guerrilla+antifranquista%3A+Consuelo+Rodr%EDguez+L%F3pez&Submit3=intro
[S0523]
Díaz, Victoria, "Ao cárcere por terceira vez" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Ao+c%E1rcere+por+terceira+vez&Submit3=intro
[S0524]
Isabel Lodeiro, "Feminismo versus pacifismo. Sobre Tres guineas de Virginia Woolf" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Feminismo+versus+pacifismo.+Tres+guineas+de+Virginia+Woolf&Submit3=intro
[S0525]
Carmen Blanco, "Memoria de mulleres libres" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Memoria+de+Mulleres+libres&Submit3=intro
[S0526]
Áurea Sánchez, "O neocaciquismo" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=O+neocaciquismo+%281%AA+parte%29&Submit32=intro
[S0527]
Mercè Coll, "O CINE DE MULLERES: DA EXCLUSIÓN AO RECOÑECEMENTO" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=O+cine+de+mulleres%3A+da+exclusi%F3n+ao+reco%F1ecemento&Submit32=intro
[S0528]
Isabel Holgado Fernández, "TRABALLO SEXUAL NO MUNDO GLOBAL: CUESTIÓN DE DEREITOS, NON DE PÁNICOS SEXUAIS" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Traballo+sexual+no+mundo+global%3A+Cuesti%F3n+de+dereitos%2C+non+de+p%E1nicos&Submit32=intro
[S0529]
Margarita Ledo Andión, "Arredor do sostén" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Arredor+do+sost%E9n&Submit3224=intro
[S0530]
Marisa González Seoane e Raquel Mato Paderne, "Feminicidio" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Feminicidio&Submit3223=intro
[S0531]
Sandra Martínez Costa, "A interpretación publicitaria dos novos roles familiares" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+interpretaci%F3n+publicitaria+dos+novos+roles+familiares&Submit3223=intro
[S0532]
Isabel Castillo González, "Custodia Compartida" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Custodia+Compartida&Submit3226=intro
[S0533]
Sabela Álvarez Núñez, "Violencia de xénero: O crime encuberto máis frecuente do mundo" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Violencia+de+x%E9nero%3A+O+crime+encuberto+m%E1is+frecuente&Submit3226=intro
[S0534]
Fadela Amara, "Nin putas nin sumisas" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Nin+putas+nin+sumisas&Submit3226=intro
[S0535]
Oso Casas, Laura, "MULLERES INMIGRANTES E PROSTITUCIÓN EN GALICIA" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Mulleres+inmigrantes+e+prostituci%F3n+en+Galicia&Submit3226=intro
[S0536]
Mercedes Bengoechea, "A comunicación feminina e o mundo laboral" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+comunicaci%F3n+feminina+e+o+mundo+laboral&Submit3225=intro
[S0537]
Carmen Carrazoni, Elvira Perpinyà, Lola García, Neves Navas, Sus Cubells e Roser Casas, "A medicalización da vida cotiá" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+medicalizaci%F3n+da+vida+coti%E1&Submit3225=intro
[S0538]
Sabela Álvarez Núñez, "Maternidade social: unha ficción" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Maternidade+social%3A+unha+ficci%F3n&Submit3225=intro
[S0539]
Ana Fraga, "Medea: A paixón e os ciumes condeados" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Medea%3A+A+paix%F3n+e+os+ciumes+condeados&Submit3222=intro
[S0540]
Mariana Ruíz de Lobera, "Veos sobre as mulleres" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Veos+sobre+as+mulleres&Submit3222=intro
[S0541]
Santos Castroviejo, Nanina, "Algunhas preocupacións encol do feminismo" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Algunhas+preocupaci%F3ns+encol+do+feminismo&Submit3222=intro
[S0542]
Nanina Santos, "As nenas boas van ao ceo e as malas a todas partes" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=As+nenas+boas+van+ao+ceo+e+as+malas+a+todas+partes&Submit3222=intro
[S0543]
Graciela Ferro, "A violencia contra as mulleres maiores" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+violencia+contra+as+mulleres+maiores&Submit3222=intro
[S0544]
Pilar Lobato Astorga, Pilar Regato Pajares e Carmen Martínez Aguayo, "A Segunda Revolución das mulleres?" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+Segunda+Revoluci%F3n+das+mulleres%3F&Submit3222=intro
[S0545]
Ana Rubio, "A liberdade e a corporalidade das mulleres: algunhas notas sobre a anorexia" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+liberdade+e+a+corporalidade+das+mulleres%3A+algunhas+notas+sobre+a+anorexia&Submit3222=intro
[S0546]
Nanina Santos, "Algunhas consideracións sobre as mulleres no panorama actual das músicas galegas" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Algunhas+consideraci%F3ns+sobre+as+mulleres+no+panorama+actual+das+m%FAsicas+galegas&Submit322=intro
[S0547]
Nanina Santos Castroviejo, "O Sexismo reina tamén no mundo da música" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=O+sexismo+reina+tam%E9n+no+mundo+da+m%FAsica&Submit322=intro
[S0548]
Aurora García González, "Estética da frivolidade e da apariencia" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Est%E9tica+da+frivolidade+e+da+apariencia&Submit323=intro
[S0549]
Ana Luisa Bouza Santiago, "Nais soas" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=Nais+soas&Submit323=intro
[S0550]
Tensi Álvarez Folgar, "As diferencias salariais entre homes e mulleres" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=As+diferencias+salariais+entre+homes+e+mulleres&Submit324=intro
[S0551]
Begoña Iglesias, "A victimización na escola" - http://www.andainamulleres.org/artigresul_2.php?tiduo=A+victimizaci%F3n+na+escola&Submit33=intro
[S0552]
Fírgoa, "Privatización da educación" - http://firgoa.usc.es/drupal/node/4987
[S0553]
José Dias Sobrinho, "Avaliación ética e política en función da educación como dereito público ou como mercadoría?" - http://firgoa.usc.es/drupal/node/34262
[S0554]
Consello da Cultura Galega, "ESTUDIOS MIGRATORIOS" - http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/estudios_migratorios_5.pdf
[S0555]
Fermín Bouza, "As mobilidades migratorias e o eu nativo" - http://www.forocivicogalegobcn.org/documentos/%2041%20a%2072.pdf
[S0556]
Eixo atlántico, "O turismo nas cidades do Eixo Atlántico" - http://www.eixoatlantico.com/documentos/turismo.pdf
[S0557]
Xavier Úcar Martínez, "EDUCACIÓN E CULTURA NO ÁMBITO LOCAL" - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/04cultivar.htm
[S0558]
Iria Belén Fabeiro Vigo, "A industria audiovisual galega: entre o desenvolvemento municipal e unha nova cultura." - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/04industria.htm
[S0559]
Manuel Mosquera Cobián, "A divulgación nos museos, unha peza clave para a transmisión do patrimonio" - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/04divulgacion.htm
[S0560]
Eduardo Terrén, "O local e o global:A diversidade cultural das cidades nun mundo globalizado" - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/07local.htm
[S0561]
Jorge Morales Miranda, "O poder da interpretación como estratexia de comunicación" - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/07poder.htm
[S0562]
Araceli Serantes e Dolores Candedo, "A divulgación dunha cultura ambiental na Galiza: análise e reflexións sobre o papel dos equipamentos para a educación ambiental na provincia da Coruña" - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/09divulgacion.htm
[S0563]
Valedor do Pobo, "SER VELLO EN GALICIA" - http://www.valedordopobo.com/repositorio/uploads/servello_ga.pdf
[S0564]
Valedor do Pobo, "DISCRIMINACIÓN, MARXINACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL EN GALICIA" - http://www.valedordopobo.com/repositorio/uploads/discriminacion_ga.pdf
[S0565]
Valedor do Pobo, "A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN GALICIA" - http://www.valedordopobo.com/repositorio/uploads/contacustica_ga.pdf
[S0566]
Valedor do Pobo, "MACROENQUISA SOBRE A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES EN GALICIA" - http://sgi.xunta.es/document/macroenquisa.pdf
[S0567]
Deputación da Coruña, "Educación en cultura" - http://merlin.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea03/pdf/intereavisual3.pdf
[S0568]
Deputación da Coruña, "Patrimonio e xestión cultural" - http://www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea04/pdf/intereavisual4.pdf
[S0569]
Oleguer Camerino Foguet, "O DEPORTE RECREATIVO: un recurso para o lecer dos cidadáns" - http://www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea02/visual02_deporte_art1.php?seccion=3
[S0570]
Jose Mª Pazos Couto, "ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS: ¿Poden satisfacer as necesidades e demandas dos veciños no referente á motricidade e desenvolvemento persoal?" - http://www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea02/visual02_deporte_art2.php?seccion=3
[S0571]
Paco Veiga, "OS XOGOS POPULARES GALEGOS: máis alá do DEPORTE, un chanzo imprescindible na procura da identidade local e nacional." - http://www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea02/visual02_deporte_art3.php?seccion=3
[S0572]
Juancho Armental, "Os PROBLEMAS do FÚTBOL MODESTO, ¿Teñen solución?" - http://www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea02/visual02_experiencia_art1.php?seccion=4
[S0573]
Raúl Fraguela, "O DEPORTE como OCUPACIÓN do LECER dos CIDADÁNS" - http://www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea02/visual02_claves_art2.php?seccion=6
[S0574]
Miguel Anxo Sartal Lorenzo, "Sexo, cultura e natureza. A creación do xénero en Poio - http://www.geocities.com/alendoval/antropoloxia-sexo.html
[S0575]
Víctor F. Freixanes, "Algunhas ideas para o Foro Civil do Novo Estatuto de Autonomía." - www.novoestatuto.com/imxd/recursos/1110298258identidade-cultura.doc

Corpus MEDIGAL de textos de medicina en galego

[M001]
Clínica Dental Pardiñas. "Os implantes dentais" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implantes.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M002]
Clínica Dental Pardiñas. "Falsas expectativas nos tratamentos dentais" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_expecta.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M003]
Clínica Dental Pardiñas. "Enfermidades das enxivas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_periodontal.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M004]
Clínica Dental Pardiñas. "Halitose" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_halitosis.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M005]
Clínica Dental Pardiñas. "¿Qué é unha limpeza de boca?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_perio_limpieza.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M006]
Clínica Dental Pardiñas. "A enfermidade periodontal: Unha introducción" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_perio_intro.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M007]
Clínica Dental Pardiñas. "¿Cómo se trata a enfermidade periodontal crónica do adulto?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_perio_tratamiento.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M008]
Clínica Dental Pardiñas. "Factores de Crecemento Óseos: A súa importancia para poder rehabilitar con éxito maxilares atróficos" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_regeneracion.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M009]
Clínica Dental Pardiñas. "A ortodoncia" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_ortodoncia.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M010]
Clínica Dental Pardiñas. "Preguntas e Respostas os seus problemas dentais: Ortodoncias" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_orto_pregunta.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M011]
Clínica Dental Pardiñas. "Estética dental" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_estetica.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M012]
Clínica Dental Pardiñas. "A disfunción temporomandibular" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_disfuncion.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M013]
Clínica Dental Pardiñas. "Normas a seguir despois de tratamentos cirúrxicos en boca" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_normas_op.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M014]
Clínica Dental Pardiñas. "Estética e Periodoncia" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_perio_estetica.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M015]
Clínica Dental Pardiñas. "Cirurxía estética das enxivas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_perio_cirugia.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M016]
Clínica Dental Pardiñas. "¿Qué son os implantes inmediatos?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_inmediato.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M017]
Clínica Dental Pardiñas. "Implantes e dentes no día" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_dia.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M018]
Clínica Dental Pardiñas. "Importancia do mantemento" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_mantener.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M019]
Clínica Dental Pardiñas. "Importancia do soporte óseo nos maxilares para a súa rehabilitación con implantes" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_soporte.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M020]
Clínica Dental Pardiñas. "¿Existe o rexeitamento?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_rechazo.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M021]
Clínica Dental Pardiñas. "Posibles complicacións:¿Poden fracasar os implantes dentais?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_complica.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M022]
Clínica Dental Pardiñas. "¿Cánto custa un implante dental?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_coste.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M023]
Clínica Dental Pardiñas. "A clínica" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_clinica.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M024]
Clínica Dental Pardiñas. "O noso equipo" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_equipo.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M025]
Clínica Dental Pardiñas. "Procedementos de Esterilización na Clínica" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_esteril.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M026]
Clínica Dental Pardiñas. "A nosa garantía" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_garantia.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M027]
Clínica Dental Pardiñas. "Seguridade e Medio Ambiente" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_seguridad.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M028]
Clínica Dental Pardiñas. "A Clínica Dental Pardiñas é a primeira clínica dental de Galicia en obter a ISO 9001, e a terceira de España en obter o certificado de AENOR" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_iso9001.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M029]
Clínica Dental Pardiñas. "¿Qué son os Implantes Dentais?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_def.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M030]
Clínica Dental Pardiñas. "Indicacións e Contraindicacións" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_indicar.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M031]
Clínica Dental Pardiñas. "¿En qué consiste o tratamento?" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.clinicapardinas.com/gal/ga_implante_tratar.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M032]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Traumatismos leves" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M033]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Feridas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M034]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Hemorraxia nasal" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M035]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Queimaduras" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M036]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Desvanecemento" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M037]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Picaduras de insectos" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M038]
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. "Intoxicacións" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://virxedaxunqueira.sergas.es/XUNQUEIRA.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M039]
Reia análisis especiales. "Interpretación das probas para o screening de drogas de abuso" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.reialab.com/gal/clientes/drogas.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M040]
Reia análisis especiales. "Metahemoglobina" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.reialab.com/gal/clientes/metahe.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M041]
Reia análisis especiales. "Transferrina sérica deficiente en carbohidratos" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.reialab.com/gal/clientes/transfe.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M042]
Soutullo, Daniel. "Clonación humana non reproductiva en Corea"[en liña]. Tempos Novos, 82, III, 2004, pp. 56-61. <http://www.pensamientocritico.org/dansou0304.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M043]
Soutullo, Daniel. "Selección de embrións e princípios da bioética"[en liña]. Inzar Razóns, 31, xullo 2004. <http://www.pensamientocritico.org/dansou1004.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M044]
USC. "Campañas preventivas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/prestacions/campanas.jsp> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M045]
USC. "Vacinas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/prestacions/vacinas.jsp> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M046]
Down Compostela. "A Síndrome de Down" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.corevia.com/downcompostela/sindro.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M047]
Printo. "Lupus eritematoso sistémico" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/2.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M048]
Printo. "Artrite idiopática xuvenil" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/1.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M049]
Printo. "Dermatomiosite xuvenil" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/3.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M050]
Printo. "Esclerodermia" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/4.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M051]
Printo. "Espondiloarropatías" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/5.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M052]
Printo. "Enfermidade de Kawasaki" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/6.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M053]
Printo. "Púrpura de Schönlein-Henoch" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/7.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M054]
Printo. "Vasculites primarias sistémicas xuvenís pouco frecuentes" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/8.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M055]
Printo. "Enfermidade de Behçet" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/10.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M056]
Printo. "Febre reumática e artrite reactiva postestreptocócica" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/9.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M057]
Printo. "Artrite da enfermidade de Lyme" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/11.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M058]
Printo. "Síndromes dolorosas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/12.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M059]
Printo. "Síndromes febrís recorrentes asociadas a anomalías xenéticas" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/13.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M060]
Printo. "Febre mediterránea familiar" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/14.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M061]
Printo. "Efectos secundarios do tratamento farmacolóxico" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/15.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M061]
Printo. "Efectos secundarios do tratamento farmacolóxico" [en liña]. 19 outubro 2007 <http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Spain_gallego/15.htm> [Consulta: 19 outubro 2007]
[M062]
Revista Consumer. "Novas terapias contra o cancro: A loita contra o cancro, unha batalla desigual" [en liña]. 01 outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/salud/71906.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M063]
Revista Consumer. "Sufrir polos tendóns" [en liña]. 01 outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/salud/71907.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M064]
Revista Consumer. "Botulismo / O consumo excesivo de bebidas de cola / Os gatos potencian os síntomas de alerxia / Leite de cabra contra a anemia ferropénica / Entrevista:Manuel Martínez Lavín" [en liña]. 01 outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/salud/71908.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M065]
Revista Consumer. "Morte súbita: Dez minutos para salvar unha vida" [en liña]. 01 setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/salud/71812.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M066]
Revista Consumer. "Tensión desbocada" [en liña]. 01 setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/salud/71813.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M067]
Revista Consumer. "Os nenos fronte ao televisor / A depresión posparto / Parellas infértiles / Entrevista: Mercè Boada" [en liña]. 01 setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/salud/71845.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M068]
Revista Consumer. "Meniscos de cristal" [en liña]. 01 xullo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070701/salud/71759.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M069]
Revista Consumer. "Ictus / Tabaco / Sal / Cambio climático / Café / Entrevista: Josep Blanch" [en liña]. 01 xullo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070701/salud/71767.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M070]
Revista Consumer. "A flexibilidade, garantía de xuventude" [en liña]. 01 xuño 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070601/salud/71629.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M071]
Revista Consumer. "Astenia / O abuso de SMS aumenta as lesións musculares / Goma de mascar para adelgazar / Exercicio contra o cancro de mama / Os videoxogos, útiles para a cirurxía laparoscópica / Ramón Planas Vilà" [en liña]. 01 xuño 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070601/salud/71630.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M072]
Revista Consumer. "Corpos estraños: intrusos máis que molestos" [en liña]. 01 maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/salud/71541.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M073]
Revista Consumer. "Lingua xeográfica / Durmir pouco e memorizar / Fumar marihuana afecta aos pulmóns / Novo fármaco que corta as hemorraxias / Cacao tan curativo como a penicilina / Entrevista: José Manuel García Almeida, endocrinólogo" [en liña]. 01 maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/salud/71555.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M074]
Revista Consumer. "Ictericia neonatal / A contaminación / O optimismo / Enfermidades cardíacas e sobrealimentación na infancia / A depresión debilita os ósos / Joaquim Mullol" [en liña]. 01 abril 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070401/salud/71459.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M075]
Revista Consumer. "O coidado do enfermo terminal" [en liña]. 01 abril 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070401/salud/71484.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M076]
Revista Consumer. "Rinite alérxica estacional: A batalla do pole" [en liña]. 01 marzo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070301/salud/71359.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M077]
Revista Consumer. "Cortisona / Tabaco / Tai Chi / Os cans son útiles para tratar alerxias infantís / Os bicos non transmiten catarreiras / Planean o primeiro transplante de útero / Entrevista: Luis Pulpón" [en liña]. 01 marzo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070301/salud/71376.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M078]
Revista Consumer. "Afasia / Facer dieta sen realizar exercicio / Coñecer o sexo do bebé ás seis semanas de embarazo / Radiación para diferenciar células canceríxenas das sas / Dra. Teresa Noguer" [en liña]. 01 febreiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070201/salud/71203.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M079]
Revista Consumer. "Os riscos das espullas xenitais" [en liña]. 01 febreiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070201/salud/71278.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M080]
Revista Consumer. "Respiración: O xeito mellor de tomar osíxeno" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070101/salud/71081.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M081]
Revista Consumer. "Glaucoma / Os riscos do piercing na boca / Tomar té preserva a memoria / Beneficios do sol de media mañá / Unha aspirina ao día?" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070101/salud/71103.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M082]
Revista Consumer. "Enfermidade celíaca: A síndrome do glute prohibido" [en liña]. 01 decembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061201/salud/70981.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M083]
Revista Consumer. "Nanomedicina / Estrés materno / Cebola e allo para o cancro de estómago / Sol para a próstata / Receita doce para o corazón / Entrevista: Eva Swahn, departamento de Cardioloxía do Instituto Karolinska" [en liña]. 01 decembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061201/salud/70982.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M084]
Revista Consumer. "Candidiase / Traballar demasiado favorece a hipertensión / Hipnose para os calvos / O po non favorece a asma / Máis fatigados se hai lúa chea / Entrevista: Ian Banks, presidente do Foro Europeo para a Saúde Masculina En catro palabras" [en liña]. 01 novembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061101/salud/70924.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M085]
Revista Consumer. "Arteriopatía periférica obstrutiva: Pernas sen risco" [en liña]. 01 novembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061101/salud/70925.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M086]
Revista Consumer. "Acupuntura: Agullas saudables, pero con limitacións" [en liña]. 01 outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/salud/70785.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M087]
Revista Consumer. "Blefaroplastia / Os perigos dunha dieta vexetariana nos nenos / A tintura do pelo pode provocar linfoma / Comer chocolate non provoca acne / Entrevista: Josep Toro, Servizo de Psiquiatría Infantil e Xuvenil" [en liña]. 01 outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/salud/70798.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M088]
Revista Consumer. "Endometriose: Tecido uterino invasivo" [en liña]. 01 setembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060901/salud/70727.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M089]
Revista Consumer. "Entrevista: Vicenç Torregrosa, servizo de Nefroloxía / Videoxogos para emerxencias / Espermatozoides con nariz / Demasiados analxésicos / Alimentos con memoria" [en liña]. 01 setembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060901/salud/70728.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M090]
Revista Consumer. "Aerofaxia e meteorismo: Gases pouco edificantes" [en liña]. 01 xullo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060701/salud/70608.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M091]
Revista Consumer. "A ergonomía / Sobredose de vitaminas / Epilepsia e condución / Lentes electrónicos / Chega o doutor Da Vinci / A entrevista: Lluís Serra Majem" [en liña]. 01 xullo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060701/salud/70658.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M092]
Revista Consumer. "Ollo cos antisépticos / Prata nas feridas / O que axuda unha cebola / Cubatas enerxéticos" [en liña]. 01 xuño 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060601/salud/70485.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M093]
Revista Consumer. "Alteracións da pigmentación: Peles con marca" [en liña]. 01 xuño 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060601/salud/70486.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M094]
Revista Consumer. "Litiase biliar Vesícula pedregosa" [en liña]. 01 maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/salud/70424.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M095]
Revista Consumer. "Espondilite anquilosante Rixidez a idade temperá" [en liña]. 01 abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/salud/70351.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M096]
Revista Consumer. "Toxoplasmose Gatos a distancia" [en liña]. 01 marzo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060301/salud/70288.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M097]
Revista Consumer. "Patoloxías das pálpebras e do lacrimal Pálpebras e lágrimas doridas" [en liña]. 01 febreiro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060201/salud/70227.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M098]
Revista Consumer. "Pólipos intestinais Revisión e prevención, claves" [en liña]. 01 xaneiro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060101/salud/70150.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M099]
Revista Consumer. "Ataques de gota Cristais de dor" [en liña]. 01 decembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051201/salud/70106.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M100]
Revista Consumer. "Otite O son da dor" [en liña]. 01 novembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051101/salud/70043.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M101]
Revista Consumer. "Cólicos infantís Un choro molesto pero inocuo" [en liña]. 01 outubro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051001/salud/69982.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M102]
Revista Consumer. "Hirsutismo e fotodepilación Antiestético exceso de pelo" [en liña]. 01 setembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050901/salud/69918.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M103]
Revista Consumer. "Golpe de calor O risco das altas temperaturas" [en liña]. 01 xullo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050701/salud/69859.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M104]
Revista Consumer. "Infeccións testiculares Un risco para a fertilidade" [en liña]. 01 xuño 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050601/salud/69796.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M105]
Revista Consumer. "Psoríase A enfermidade das manchas vermellas" [en liña]. 01 maio 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050501/salud/69741.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M106]
Revista Consumer. "Sinusite Dificultades coa drenaxe nasal" [en liña]. 01 abril 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/salud/69672.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M107]
Revista Consumer. "Homeopatía Unha alternativa menos agresiva" [en liña]. 01 marzo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050301/salud/69609.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M108]
Revista Consumer. "Cirurxía ocular Técnicas múltiples sen unha solución definitiva" [en liña]. 01 febreiro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050201/salud/69549.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M109]
Revista Consumer. "Dislipemias: alteracións de graxa en sangue Un risco potencial que esixe unha análise individual" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050101/salud/69468.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M110]
Revista Consumer. "Dispepsia: dixestións difíciles Unha afección común, leve e de orixe incerta" [en liña]. 01 decembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041201/salud/69434.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M111]
Revista Consumer. "Hipotiroidismo subclínico Síntomas difusos que pasan desapercibidos" [en liña]. 01 novembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041101/salud/69348.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M112]
Revista Consumer. "Hixiene bucodental Previr mellor ca sandar" [en liña]. 01 outubro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/salud/69291.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M113]
Revista Consumer. "Dermatite de contacto Máis complicadas de diagnosticar ca de curar" [en liña]. 01 setembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040901/salud/69208.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M114]
Revista Consumer. "Hipersudoración Exceso de suor que traumatiza" [en liña]. 01 xullo 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040701/salud/69126.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M115]
Revista Consumer. "Ansiedade Aprendamos a non sobredimensionar os problemas" [en liña]. 01 xuño 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040601/salud/69048.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M116]
Revista Consumer. "Cancro de próstata Unha detección precoz, clave para a curación" [en liña]. 01 maio 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040501/salud/68911.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M117]
Revista Consumer. "Síndrome do túnel carpiano Enfermidade profesional en aumento" [en liña]. 01 abril 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040401/salud/68622.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M118]
Revista Consumer. "Glaucoma Un diagnóstico precoz, fundamental" [en liña]. 01 marzo 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040301/salud/68330.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M119]
Revista Consumer. "Ombreiro doloroso: tendinite por rozamento Lesión crónica que non sanda sen tratamento" [en liña]. 01 febreiro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040201/salud/67997.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M120]
Revista Consumer. "Hernias de disco Operar non sempre é a mellor solución" [en liña]. 01 xaneiro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040101/salud/67689.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M121]
Revista Consumer. "Manobra de Heimlich Cómpre actuar axiña e con moita serenidade" [en liña]. 01 decembro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20031201/salud/67384.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M122]
Revista Consumer. "Cistite A visita ó médico, fundamental" [en liña]. 01 novembro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20031101/salud/66769.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M123]
Revista Consumer. "Cervicalxias Sobrecargas musculares, a causa máis habitual" [en liña]. 01 outubro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20031001/salud/65236.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M124]
Revista Consumer. "Estrinximento Coidado cos laxantes" [en liña]. 01 setembro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030901/salud/63682.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M125]
Revista Consumer. "Primeiros auxilios no verán Ante todo, tranquilidade" [en liña]. 01 xullo 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030701/salud/62391.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M126]
Revista Consumer. "Párkinson Non hai tratamento curativo, só paliativo" [en liña]. 01 xuño 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030601/salud/61184.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M127]
Revista Consumer. "As xaquecas De evolución imprevisible" [en liña]. 01 maio 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030501/salud/60062.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M128]
Revista Consumer. "Úlceras pépticas O tratamento é complicado pero efectivo" [en liña]. 01 abril 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030401/salud/59264.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M129]
Revista Consumer. "Xordeiras Un serio problema que non sempre se afronta" [en liña]. 01 marzo 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030301/salud/58222.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M130]
Revista Consumer. "Reanimación cardiopulmonar Actuar axiña é fundamental" [en liña]. 01 febreiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030201/salud/57493.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M131]
Revista Consumer. "Asma infantil Nos últimos vinte anos duplicáronse os casos" [en liña]. 01 xaneiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030101/salud/55597.php> [Consulta: 25 outubro 2007]
[M132]
Revista Consumer. "Tics Cesan antes se se lles presta pouca atención" [en liña]. 01 decembro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20021201/salud/54919.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M133]
Revista Consumer. "Artrite reumatoide O diagnóstico precoz, o mellor para combatela" [en liña]. 01 novembro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20021101/salud/53815.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M134]
Revista Consumer. "Tabaquismo feminino As mulleres novas fuman máis cós homes" [en liña]. 01 outubro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20021001/salud/52194.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M135]
Revista Consumer. "Varices e outros problemas do sistema circulatorio Un tratamento precoz pode retarda-la súa evolución" [en liña]. 01 setembro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020901/salud/50906.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M136]
Revista Consumer. "Deporte na infancia e na adolescencia Beneficioso para o desenvolvemento físico e persoal" [en liña]. 01 xullo 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020701/salud/49103.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M137]
Revista Consumer. "Calzado axeitado Hai que elixir cos pés, non coa vista" [en liña]. 01 xuño 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020601/salud/47974.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M138]
Revista Consumer. "Arteriosclerose Estreitamento das arterias" [en liña]. 01 maio 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020501/salud/43506.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M139]
Revista Consumer. "Enfermidade de Crohn Inflamación crónica do intestino, de orixe descoñecida" [en liña]. 01 abril 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020401/salud/40466.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M140]
Revista Consumer. "Disfunción eréctil do pene Un problema con solución" [en liña]. 01 marzo 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020301/salud/39180.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M141]
Revista Consumer. "Mononucleose infecciosa A enfermidade silandeira" [en liña]. 01 febreiro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020201/salud/37600.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M142]
Revista Consumer. "Automedicación responsable O paciente, protagonista do coidado da súa saúde" [en liña]. 01 xaneiro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020101/salud/33688.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M143]
Revista Consumer. "Artrose de cadeira A prevención desde a infancia, fundamental" [en liña]. 01 decembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20011201/salud/31671.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M144]
Revista Consumer. "Meninxite" [en liña]. 01 novembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20011101/salud/29377.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M145]
Revista Consumer. "Apnea Obstructiva do Sono" [en liña]. 01 outubro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20011001/salud/28134.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M146]
Revista Consumer. "Dores nas costas" [en liña]. 01 setembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010901/salud/27722.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M147]
Revista Consumer. "A importancia da auga" [en liña]. 01 xullo 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010701/salud/27269.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M148]
Revista Consumer. "Aire acondicionado" [en liña]. 01 xuño 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010601/salud/27102.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M149]
Revista Consumer. "O ruído Principal agresor e contaminante da nosa saúde" [en liña]. 01 maio 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010501/salud/39935.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M150]
Revista Consumer. "O insomnio Cando Morfeo nos abandona" [en liña]. 01 abril 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010401/salud/40467.php> [Consulta: 02 novembro 2007]
[M151]
Revista Consumer. "Hemorroides Un mal estendido, pero de difícil curación" [en liña]. 01 marzo 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010301/salud/40732.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M152]
Revista Consumer. "A hepatite C Os seus síntomas confúndense cos doutras enfermidades e pode pasar desapercibida" [en liña]. 01 febreiro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010201/salud/40948.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M153]
Revista Consumer. "Hemorroides Un mal estendido, pero de difícil curación" [en liña]. 01 xaneiro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010101/salud/41361.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M154]
Revista Consumer. "Sinusite Ventila-las fosas nasais, clave para mellorar" [en liña]. 01 decembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20001201/salud/46291.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M155]
Revista Consumer. "O mareo A variedade das causas dificulta o diagnóstico" [en liña]. 01 novembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20001101/salud/46260.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M156]
Revista Consumer. "Antibióticos Cada vez menos eficaces debido ó seu uso indebido" [en liña]. 01 outubro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20001001/salud/46744.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M157]
Revista Consumer. "Medicamentos xenéricos Máis baratos, pero igual de eficaces e fiables" [en liña]. 01 setembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000901/salud/45993.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M158]
Revista Consumer. "A pel Máis có espello da alma" [en liña]. 01 xullo 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000701/salud/46400.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M159]
Revista Consumer. "Alerxias alimentarias Unha epidemia silenciosa" [en liña]. 01 xuño 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000601/salud/46421.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M160]
Revista Consumer. "Mordeduras de animais e insectos A vacinación, esencial para evitar infeccións" [en liña]. 01 abril 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000401/salud/46128.php> [Consulta: 06 novembro 2007]
[M161]
Sergas. "A medición da presión arterial" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/presionarterial.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M162]
Sergas. "A saúde durante as ondas de calor" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/olacalor.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M163]
Sergas. "Coidado cos pés no paciente diabético" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/pies.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M164]
Sergas. "Coidados tras unha intervención de cirurxía menor" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/cirugia.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M165]
Sergas. "¿Como previr caídas nos anciáns?" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/ancianos.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M166]
Sergas. "Consellos para a lactación materna" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/lactancia.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M167]
Sergas. "Consellos para pacientes con sonda urinaria" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/sonda.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M168]
Sergas. "Diarrea aguda" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/diarrea.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M169]
Sergas. "Dismenorrea" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/dismenorrea.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M170]
Sergas. "Dor lumbar aguda ou lumbago común" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/lumbago.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M171]
Sergas. "Enfermidade por refluxo gastro-esofáxico" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/refluxo.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M172]
Sergas. "Escordadura de nocello" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/esguince.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M173]
Sergas. "Estrinximento" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/estrenimiento.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M174]
Sergas. "Exercicios para fortalece-las costas" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/espalda.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M175]
Sergas. "Exercicios para previ-la dor cervical" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/cervical.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M176]
Sergas. "Hemorroides" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/hemorroides.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M177]
Sergas. "Medidas de control ambiental para pacientes alérxicos ó po" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/alergia.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M178]
Sergas. "Medidas de control ambiental para pacientes alérxicos ó po" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/alergia.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M179]
Sergas. "O insomnio: consellos para durmir mellor" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/insomnio.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M180]
Sergas. "Recomendacións para pacientes anticoagulados" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/anticoag.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M181]
Sergas. "Tatuaxes e piercing" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud/piercing.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M182]
Sergas. "Úlcera péptica / gastrite" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/ulcera.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M183]
Sergas. "Vixilancia no domicilio tras un golpe na cabeza" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/trauma.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M184]
Sergas. "Xaqueca" [en liña]. 08 novembro 2007 <http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/ConsejosSalud2/jaqueca.htm> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M185]
Sergas. "Preguntas arredor do Alzheimer" [en liña]. 01 agosto 2003 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=661> [Consulta: 08 novembro 2007]
[M186]
Sergas. "Anorexia-bulimia. Cando comer se converte nun problema acude ao teu centro de saúde" [en liña]. 01 agosto 2003 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1394> [Consulta: 20 novembro 2007]
[M187]
R. Nóvoa Santos. Sergas. "Psicopatoloxía xeral" [en liña]. 01 xaneiro 2002 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=512> [Consulta: 20 novembro 2007]
[M188]
Sergas. "Guía de bo uso de tiras de autoanálise da Glicemia Capilar na Diabete Mellitas" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?Idpaxina=40008&IDCatalogo=1484> [Consulta: 20 novembro 2007]
[M189]
Sergas. "Guía de bo uso de absorbentes de incontinencia urinaria" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1483> [Consulta: 20 novembro 2007]
[M190]
Sergas. "Procedemento de xestión de gases medicinais no medio sanitario" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1432> [Consulta: 01 decembro 2007]
[M191]
Sergas. "Farmacovixilancia" [en liña]. 01 novembro 2006 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1475> [Consulta: 01 decembro 2007]
[M192]
Sergas. "Estandarización de coidados de enfermería ao paciente inmobilizado no domicilio. Edición bilingüe" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/CPublicaFileInfo.asp?Color=&Id=1322> [Consulta: 01 decembro 2007]
[M193]
Sergas. "Pílula poscoital: Anticoncepción de emerxencia" [en liña]. 01 xaneiro 2006 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/CPublicaFileInfo.asp?Color=&Id=1356> [Consulta: 04 decembro 2007]
[M194]
Sergas. "Guía para o coidador - Úlceras por presión. Edición bilingüe" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/CPublicaFileInfo.asp?Color=&Id=1324> [Consulta: 04 decembro 2007]
[M195]
Sergas. "Manual de cirurxía menor en atención primaria" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/CPublicaFileInfo.asp?Color=&Id=1258> [Consulta: 04 decembro 2007]
[M196]
Sergas. "Manual de prevención e tratamento de úlceras por presión. Edición bilingüe" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/CPublicaFileInfo.asp?Color=&Id=1323> [Consulta: 04 decembro 2007]
[M197]
Sergas. "Programa de saúde bucodental na Atención Primaria de Ourense" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/Docs/AtPrimaria/ZIP2-157.zip> [Consulta: 05 decembro 2007]
[M198]
Sergas. "Conceptos clave en anticoncepción para médicos de Atención Primaria" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1247> [Consulta: 05 decembro 2007]
[M199]
Sergas. "Control do embarazo de baixo risco" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1269> [Consulta: 10 decembro 2007]
[M200]
Sergas. "O que necesita saber da dor oncolóxica. Guía para o paciente" [en liña]. 27 novembro 2000 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=369> [Consulta: 10 decembro 2007]
[M201]
Sergas. "Manual de definicións. Sisinfo 2002" [en liña]. 01 xaneiro 2002 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=574> [Consulta: 10 decembro 2007]
[M202]
Sergas. "Memoria 1998. 7 Actividade asistencial" [en liña]. 01 xaneiro 1999 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=324> [Consulta: 11 decembro 2007]
[M203]
Sergas. "Memoria 1998. 10 Sociedades públicas autonómicas" [en liña]. 01 xaneiro 1999 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=324> [Consulta: 11 decembro 2007]
[M204]
Sergas. "Protocolo de actuación en anticoncepción de emerxencia" [en liña]. 01 xaneiro 2001 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=599> [Consulta: 11 decembro 2007]
[M205]
Sergas. "Preguntas e respostas sobre doazón e transplante de órganos e tecidos" [en liña]. 01 xaneiro 2003 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=618> [Consulta: 17 decembro 2007]
[M206]
Sergas. "Un novo membro na familia. Un bebé Xordo/a" [en liña]. 17 decembro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=648> [Consulta: 17 decembro 2007]
[M207]
Sergas. "A saúde bucodental infantil na área de saúde de Vigo" [en liña]. 17 decembro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=638> [Consulta: 17 decembro 2007]
[M208]
Sergas. "Situación de saúde da adolescencia en Galicia" [en liña]. 17 decembro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1233> [Consulta: 18 decembro 2007]
[M209]
Sergas. "Manual de enfermería para a atención do paciente ostomizado" [en liña]. 01 xaneiro 2003 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=683> [Consulta: 18 decembro 2007]
[M210]
Sergas. "Guía para pacientes a tratamento con Sintrom" [en liña]. 24 xaneiro 2006 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1359> [Consulta: 18 decembro 2007]
[M211]
Sergas. "Plan galego de coidados paliativos" [en liña]. 01 xaneiro 2006 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1391> [Consulta: 18 decembro 2007]
[M212]
Sergas. "Guia de hixiene oral para coidadores" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1530> [Consulta: 21 decembro 2007]
[M213]
Sergas. "Manual de reanimación cardiopulmonar básica en nenos" [en liña]. 01 xaneiro 2002 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=507> [Consulta: 21 decembro 2007]
[M214]
Sergas. "Libro de saúde da embarazada" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1208> [Consulta: 21 decembro 2007]
[M215]
Sergas. "Guía orientativa de justificación en diagnóstico pola imaxe" [en liña]. 01 xaneiro 2006 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?Idpaxina=40008&IDCatalogo=1430&hifr=750> [Consulta: 21 decembro 2007]
[M216]
Sergas. "Manual de primeiros auxilios do 061 de Galicia" [en liña]. 01 xaneiro 2002 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=550> [Consulta: 26 decembro 2007]
[M217]
Sergas. "Ollo cos ollos. Guía técnica" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1554> [Consulta: 26 decembro 2007]
[M218]
Sergas. "Manual de definicións. Sisinfo 2004" [en liña]. 01 xaneiro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1158> [Consulta: 27 decembro 2007]
[M219]
Sergas. "Cuantificación dos custos sociais do consumo de drogas ilegais na comunidade autónoma de Galicia" [en liña]. 01 xaneiro 2006 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1560> [Consulta: 27 decembro 2007]
[M220]
Sergas. "Desfibrilación semiautomática externa. Manual do alumno" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1498> [Consulta: 27 decembro 2007]
[M221]
Sergas. "Guía clínica da diabete para atención primaria" [en liña]. 01 xullo 2007 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-115.pdf > [Consulta: 27 decembro 2007]
[M222]
Sergas. "Introdución da vacina fronte á VARICELA no calendario de vacinación infantil. Vacinación fronte á varicela noutros grupos de risco" [en liña]. 15 maio 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1224> [Consulta: 28 decembro 2007]
[M223]
Sergas. "Memoria 2004. 11 Fundacións públicas non hospitalarias" [en liña]. 01 xaneiro 2004 <http://www.sergas.es/gal/organizacion/memoria/2003/11.pdf > [Consulta: 28 decembro 2007]
[M224]
Sergas. "A infección polo VIH e a SIDA. Previr é posible, de nós depende" [en liña]. 28 decembro 2007 <http://www.galiciasalud.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IDCatalogo=1294&IdPaxina=40008> [Consulta: 28 decembro 2007]
[M225]
Sergas. "SERIE II: sección e. Endócrinas e metab.: informe 2. Actualización do programa galego para a detección precoz de enfermidades endócrinas e metabólicas en período neonatal. Resultados 1995-2004" [en liña]. 01 decembro 2005 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-555.pdf > [Consulta: 02 xaneiro 2008]
[M226]
Sergas. "Informe do programa galego de prevención e control da tuberculose 1996-2002" [en liña]. 01 xaneiro 2003 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?Idpaxina=40008&IDCatalogo=788&hifr=752> [Consulta: 02 xaneiro 2008]
[M227]
Sergas. "Manual da enfermidade celíaca" [en liña]. 01 xaneiro 2004 <http://www.sergas.es/gal/publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-186.pdf > [Consulta: 02 xaneiro 2008]
[M228]
Sergas. "SERIE II: Sección xordeira neonatal: informe 2. Programa galego para a detección da xordeira en período neonatal (PGDXPN). Resultados 2002-2004" [en liña]. 01 outubro 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1352> [Consulta: 03 xaneiro 2008]
[M229]
Sergas. "SERIE II: Sección cancro de mama: informe 7. Programa galego de detección precoz do cancro de mama (PGDPCM). Resultados 1992-2005" [en liña]. 01 novembro 2006 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1473> [Consulta: 03 xaneiro 2008]
[M230]
Sergas. "Guía de prevención dos trastornos causados polo déficit de iodo na Comunidade Autónoma de Galicia" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1519> [Consulta: 03 xaneiro 2008]
[M231]
Sergas. "Tularemia" [en liña]. 01 xaneiro 2008 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1587> [Consulta: 03 xaneiro 2008]
[M232]
Javier Cereijo Fernández. "Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://www.galiciasaude.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1542> [Consulta: 08 xaneiro 2008]
[M233]
Sergas. "Serie I: Sección lexionelose: Informe 1. Protocolo de vixilancia da pneumonía por lexionela. O protocolo de vixilancia da pneumonía por lexionela forma parte do Programa Galego de Prevención e Control da Lexionelose" [en liña]. 01 xaneiro 2003. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=960> [Consulta: 08 xaneiro 2008]
[M234]
Sergas. "Serie I: Sección lexionelose: informe 2. Recomendacións para a investigación e o control dun abrocho comunitario de lexionellose" [en liña]. 01 xaneiro 2003. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=961> [Consulta: 08 xaneiro 2008]
[M235]
Sergas. "Boletín de farmacovixilancia 1" [en liña]. 01 xullo 2002. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=601> [Consulta: 08 xaneiro 2008]
[M236]
Sergas. "Decreto 45/2006, do 23 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade" [en liña]. 23 febreiro 2003. <http://www.sergas.es/gal/organizacion/organigrama/docs/Estructura/estructuraConselleria.htm> [Consulta: 10 xaneiro 2008]
[M237]
Sergas. "Decreto 15/2005, do 3 de febreiro, polo que se establece a estrutura da área sanitaria de Ferrol." [en liña]. 01 xaneiro 2005. <http://www.sergas.es/gal/organizacion/organigrama/docs/Estructura/estructuraAreaFerrol.htm> [Consulta: 10 xaneiro 2008]
[M238]
Sergas. "Manipulación manual de cargas" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1514> [Consulta: 10 xaneiro 2008]
[M239]
Sergas. "Mobilización de pacientes" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1516> [Consulta: 10 xaneiro 2008]
[M240]
Sergas. "Rede de saúde. Informe de execución 2006" [en liña]. 01 xaneiro 2006. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1512> [Consulta: 15 xaneiro 2008]
[M241]
Sergas. "Programa galego de atención do infarto agudo de miocardio con elevación do segmento ST" [en liña]. 01 xaneiro 2006. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1355> [Consulta: 15 xaneiro 2008]
[M242]
Sergas. "Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Plan estratéxico. Resumo executivo" [en liña]. 01 xaneiro 2006. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1392> [Consulta: 17 xaneiro 2008]
[M243]
Sergas. "Manual de soporte vital avanzado en urxencias prehospitalarias" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1497> [Consulta: 17 xaneiro 2008]
[M244]
Sergas. "Guía de coordinación e mobilización de recursos en urxencias extrahospitalarias" [en liña]. 01 xaneiro 2004. <http://chus.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1190> [Consulta: 17 xaneiro 2008]
[M245]
Sergas. "De cabeceira nº1" [en liña]. 01 xaneiro 2004. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1520> [Consulta: 21 xaneiro 2008]
[M246]
Dr. Manuel Ángel Blanco Ramos. "Avaliación da calidade de vida da xente maior. Aplicación práctica na provincia de Ourense" [en liña]. 01 xaneiro 2004. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1249> [Consulta: 21 xaneiro 2008]
[M247]
Sergas. "Guía de práctica clínica da hipertensión arterial para atención primaria" [en liña]. 01 xaneiro 2000. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=630> [Consulta: 21 xaneiro 2008]
[M248]
Mª Alvarita García Rodríguez, Antonio García Quintáns. "Manual de procedementos de atención primaria. Persoal de enfermería" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=527> [Consulta: 22 xaneiro 2008]
[M249]
Sergas. "Guía técnica. Programa de saúde bucodental en atención primaria. Novas prestacións" [en liña]. 01 xaneiro 2006. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1390> [Consulta: 22 xaneiro 2008]
[M250]
Sergas. "Protocolo de Ictus do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela" [en liña]. 01 xaneiro 2004. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=746> [Consulta: 22 xaneiro 2008]
[M251]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Introdución" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 28 xaneiro 2008]
[M252]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Material e métodos" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 28 xaneiro 2008]
[M253]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Aparello circulatorio" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 28 xaneiro 2008]
[M254]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Aparello respiratorio" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 29 xaneiro 2008]
[M255]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Aparello dixestivo" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 29 xaneiro 2008]
[M256]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Neoplasias" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 29 xaneiro 2008]
[M257]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Xestación, parto e puerperio" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 04 febreiro 2008]
[M258]
Antonio V. Martínez Calvo. "Morbimortalidade frecuente en Galicia. Conclusións" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=395> [Consulta: 04 febreiro 2008]
[M259]
Miguel Amor Otero. "Normas de boa práctica en investigación en seres humanos. Guía para o investigador" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=0&IDCatalogo=1488> [Consulta: 04 febreiro 2008]
[M260]
Sergas. "Guía do programa da muller para atención primaria" [en liña]. 01 xaneiro 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=0&IDCatalogo=524> [Consulta: 04 febreiro 2008]
[M261]
Sergas. "Manual de prevención de riscos laborais. Para os traballadores do Complexo Hospitalario Xeral-Calde" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1510> [Consulta: 05 febreiro 2008]
[M262]
Sergas. "Guías de práctica clínica en cancro de pulmón e mesotelioma" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1595> [Consulta: 12 febreiro 2008]
[M263]
Sergas. "Guía para o cribado, diagnóstico e tratamento da hipoacusia neonatal 2002" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=607> [Consulta: 12 febreiro 2008]
[M264]
Sergas. "Guía de procedementos de desinfección de productos sanitarios no medio hospitalario" [en liña]. 01 novembro 2002. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=636> [Consulta: 12 febreiro 2008]
[M265]
Sergas. "Protocolo de inmunoprofilaxe da hepatite B en grupos de alto risco" [en liña]. 01 xaneiro 2007. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=940> [Consulta: 18 febreiro 2008]
[M266]
Sergas. "Boletín informativo Unidades do Instituto Galego de Medicina Técnica. Nº 9" [en liña]. 01 decembro 2003. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=0&IDCatalogo=707> [Consulta: 18 febreiro 2008]
[M267]
Sergas. "Informe de xestión do Programa Galego de prevención e control da hepatite B: Unha aproximación ó índice de coberturas de vacinación de neonatos. Ano 1997" [en liña]. 01 decembro 1998. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=1020> [Consulta: 18 febreiro 2008]
[M268]
Sergas. "Investigación dos fallos na prevención da transmisión perinatal da hepatite B" [en liña]. 01 febreiro 2002. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=947> [Consulta: 26 febreiro 2008]
[M269]
Sergas. "Informe de avaliación da xestión da Campaña de vacinación fronte á meninxite C en Galicia" [en liña]. 01 xullo 1997. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=1021> [Consulta: 26 febreiro 2008]
[M270]
Sergas. "Protocolo para a prevención e o control da hepatite A" [en liña]. 01 xuño 1998. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=941> [Consulta: 26 febreiro 2008]
[M271]
Sergas. "Protocolo de Actuación fronte ós abrochos de meninxite vírica de orixe descoñecida ou debidos a enterovirus" [en liña]. 01 maio 2001. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=937> [Consulta: 13 marzo 2008]
[M272]
Sergas. "Procedementos clínicos en atención primaria. Índices de cobertura a criterios mínimos de calidade" [en liña]. 01 xaneiro 2001. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=438> [Consulta: 13 marzo 2008]
[M273]
Sergas. "Meninxite infecciosa: Protocolos de actuación fronte ás infeccións que son causa da meirande parte das meninxites agudas no noso medio" [en liña]. 01 abril 1995. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=935> [Consulta: 13 marzo 2008]
[M274]
Sergas. "Protocolo de vixilancia e control da enfermidade meningocócica invasiva adaptado ó período que segue á inclusión no calendario da vacina fronte o serogrupo C" [en liña]. 01 novembro 2000. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=935> [Consulta: 13 marzo 2008]
[M275]
Sergas. "Guía para o diagnóstico e tratamento do cancro de mama. 2002 PGDPCM" [en liña]. 22 agosto 2003. <http://www.sergas.net/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40007&IDCatalogo=676> [Consulta: 13 marzo 2008]
[M276]
Sergas. "Rexistro de enfermos renais de Galicia. Informe 1998-1999" [en liña]. 01 xaneiro 2001. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=433> [Consulta: 13 marzo 2008]
[M277]
CIG. "Enfermidades profesionais" [en liña]. 18 novembro 2005 <http://www.galizacig.com/saude_laboral/documentacion/profesionais.pdf> [Consulta: 08 abril 2008]
[M278]
CIG. "Limpeza" [en liña]. 18 novembro 2005 <http://www.galizacig.com/saude_laboral/documentacion/limpeza.pdf> [Consulta: 08 abril 2008]
[M279]
CIG. "Prevención na pequena empresa" [en liña]. 18 novembro 2005 <http://www.galizacig.com/saude_laboral/documentacion/pequena_empresa.pdf> [Consulta: 08 abril 2008]
[M280]
CIG. "Prevención na escola" [en liña]. 18 novembro 2005 <http://www.galizacig.com/saude_laboral/documentacion/prevescola.pdf> [Consulta: 10 abril 2008]
[M281]
CIG. "Axentes canceríxenos" [en liña]. 18 novembro 2005 <http://www.galizacig.com/saude_laboral/documentacion/cancerixenos.pdf> [Consulta: 10 abril 2008]
[M282]
CIG. "Prevención do estrés" [en liña]. 18 novembro 2005 <http://www.galizacig.com/saude_laboral/documentacion/estres.pdf> [Consulta: 10 abril 2008]
[M283]
CIG. "Guía de saúde laboral desde unha perspectiva de xénero" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.galizacig.com/actualidade/200710/doc/200708guia_saude_laboral_prespectiva_xenero.pdf> [Consulta: 05 maio 2008]
[M284]
Enrique J. Vázquez Fernández. "Análise de supervivencia do cancro de mama. Seguimento dun grupo de pacientes diagnosticadas en Galicia entre 1986 e 1989". Teses de ciencias experimentais e da saúde [CD-ROM]. Universidade de Santiago de Compostela, 1997. Data de defensa da tese: 22 de abril de 1997. Dirixida por Xoán M. Barros Dios e Xosé L. Otero Cepeda.
[M285]
Xosé Manuel Segade Buceta. "Prevalencia e actitudes en relación ao consumo de tabaco en estudiantes de enfermería de Galicia". Teses de ciencias experimentais e da saúde [CD-ROM]. Universidade de Santiago de Compostela, 1998. Data de defensa da tese: xullo de 1998. Dirixida por Juan J. Gestal.
[M286]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 8. Ano 1995. Número 8. A Rubéola e a prevención do síndrome de rubéola conxénito." [en liña]. 01 decembro 1996 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61665> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M287]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 9. Ano 1996. Número 4. A enfermidade meningocócica en Galicia: Tempada: 1995/1996" [en liña]. 01 decembro 1996 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61661> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M288]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 9. Ano 1996. Número 5. Sistema de alerta epidemiolóxica: SAEG" [en liña]. 01 xaneiro 1997 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61662> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M289]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 9. Ano 1996. Número 6. A campaña de vacinación fronte o meningococo C: resultados e primeira avaliación" [en liña]. 01 maio 1997 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61663> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M290]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 10. Ano 1997. Número 1. Comentario epidemiolóxico das enfermidades de declaración obrigatoria (EDO). Galicia, 1996" [en liña]. 01 setembro 1997 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61654> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M291]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 10. Ano 1997. Número 2. A eliminación da Poliomielite en Europa" [en liña]. 01 novembro 1997 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61655> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M292]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 10. Ano 1997. Número 3. Portadores de N. Meningitidis E incidencia de Enfermidade Meningocócica" [en liña]. 01 decembro 1997 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61656> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M293]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 10. Ano 1997. Número 4. Abrocho de intoxicación por exposición aguda a pentaclorofenato sódico en traballadores de serradoiros en Galicia" [en liña]. 01 abril 1998 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61657> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M294]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 10. Ano 1997. Número 5. Transmisión das encefalopatías esponxiformes transmisibles polo sangue e os seus derivados" [en liña]. 01 xullo 1998 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61658> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M295]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 10. Ano 1997. Número 6. A tularemia, un diagnóstico a ter en conta." [en liña]. 01 outubro 1998 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61659> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M296]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 11. Ano 1998. Número 1. Comentario epidemiolóxico das enfermidades de declaración obrigatoria (EDO). Galicia, 1997." [en liña]. 01 novembro 1998 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61647> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M297]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 11. Ano 1998. Número 2. A enfermidade meningocócica en Galicia trala campaña de vacinación" [en liña]. 01 febreiro 1999 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61648> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M298]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 11. Ano 1998. Número 3. A eliminación do sarampelo en Galicia" [en liña]. 01 abril 1999 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61649> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M299]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 11. Ano 1998. Número 4.Cobertura vacinal e antecedentes de reaccións adversas á vacinación" [en liña]. 01 agosto 1999 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61650> [Consulta: 03 xullo 2008]
[M300]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 11. Ano 1998. Número 5. A singular epidemioloxía da gripe" [en liña]. 01 novembro 1999 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61651> [Consulta: 04 xullo 2008]
[M301]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 12. Ano 1999. Número 6. A nova estratexia de control da enfermidade meningocócica do serogrupo C" [en liña]. 01 outubro 2000 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61645> [Consulta: 04 xullo 2008]
[M302]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 14. Ano 2001. Número 2. Distribución xeográfica e temporal do suicidio en Galicia (1976-98)" [en liña]. 01 xaneiro 2002 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61627> [Consulta: 04 xullo 2008]
[M303]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 15. Ano 2002. Número 1. A rexión europea da organización mundial da saúde declara ceibe de polio" [en liña]. 01 outubro 2002 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61620> [Consulta: 04 xullo 2008]
[M304]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 15. Ano 2002. Número 2. Telefonía Móbil e Saúde. Informe do comité de expertos da comunidade de Galicia. Maio 2002 (I)" [en liña]. 01 novembro 2002 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61621> [Consulta: 04 xullo 2008]
[M305]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 15. Ano 2002. Número 4. Guía para manexa-la exposición a unha enfermidade exantemática durante o embarazo" [en liña]. 01 febreiro 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61622> [Consulta: 07 xullo 2008]
[M306]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 15. Ano 2002. Número 5. Enquisa ás usuarias do programa galego de detección precoz do cancro de mama" [en liña]. 01 marzo 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61623> [Consulta: 07 xullo 2008]
[M307]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 15. Ano 2002. Número 6. Enquisa galega de seroprevalencia 2001" [en liña]. 01 maio 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61624> [Consulta: 07 xullo 2008]
[M308]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 16. Ano 2003. Número 1. Comentario epidemiolóxico das enfermidades de declaración obrigatoria. Galicia 2002" [en liña]. 01 xullo 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61618> [Consulta: 29 xullo 2008]
[M309]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 16. Ano 2003. Número 2. Síndrome respiratoria aguda severa: Mantense a vixilancia" [en liña]. 01 setembro 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61617> [Consulta: 29 xullo 2008]
[M310]
Sergas. "Boletín Epidemiolóxico de Galicia. Volume 16. Ano 2003. Número 3. VIH/Sida. Informe do rexistro galego da Sida. 1984-2002" [en liña]. 01 novembro 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61616> [Consulta: 29 xullo 2008]
[M311]
Sergas. "BEG. Volume 16. Ano 2003. Número 4" [en liña]. 01 decembro 2003 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61615> [Consulta: 29 xullo 2008]
[M312]
Sergas. "BEG. Volume 16. Ano 2003. Número 5" [en liña]. 01 febreiro 2004 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61614> [Consulta: 29 xullo 2008]
[M313]
Sergas. "BEG. Volume 16. Ano 2003. Número 6" [en liña]. 01 abril 2004 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61613> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M314]
Sergas. "BEG. Volume 17. Ano 2004. Número 1" [en liña]. 01 xuño 2004 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61611> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M315]
Sergas. "BEG. Volume 17. Ano 2004. Número 2" [en liña]. 01 setembro 2004 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61610> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M316]
Sergas. "BEG. Volume 17. Ano 2004. Número 3" [en liña]. 01 novembro 2004 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61609> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M317]
Sergas. "BEG. Volume 17. Ano 2004. Número 4" [en liña]. 01 xaneiro 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61608> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M318]
Sergas. "BEG. Volume 17. Ano 2004. Número 5" [en liña]. 01 marzo 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61607> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M319]
Sergas. "BEG. Volume 17. Ano 2004. Número 6" [en liña]. 01 abril 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61606> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M320]
Sergas. "BEG. Volume 18. Ano 2005. Número 1" [en liña]. 01 xuño 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61604> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M321]
Sergas. "BEG. Volume 18. Ano 2005. Número 2" [en liña]. 01 setembro 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61603> [Consulta: 8 outubro 2008]
[M322]
Sergas. "BEG. Volume 18. Ano 2005. Número 3" [en liña]. 01 novembro 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61602> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M323]
Sergas. "BEG. Volume 18. Ano 2005. Número 4" [en liña]. 01 decembro 2005 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61601> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M324]
Sergas. "BEG. Volume 18. Ano 2005. Número 5" [en liña]. 01 febreiro 2006 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61600> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M325]
Sergas. "BEG. Volume 18. Ano 2005. Número 6" [en liña]. 01 abril 2006 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61599> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M326]
Sergas. "BEG. Volume 19. Ano 2006. Número 1" [en liña]. 01 xuño 2006 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61595> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M327]
Sergas. "BEG. Volume 19. Ano 2006. Número 2" [en liña]. 01 novembro 2006 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61596> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M328]
Sergas. "BEG. Volume 19. Ano 2006. Número 3" [en liña]. 01 xaneiro 2007 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61597> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M329]
Sergas. "BEG. Volume 19. Ano 2006. Número 4" [en liña]. 01 abril 2007 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=68892> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M330]
Sergas. "BEG. Volume 20. Ano 2007. Número 1" [en liña]. 01 setembro 2007 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62238> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M331]
Sergas. "BEG. Volume 20. Ano 2007. Número 2" [en liña]. 01 novembro 2007 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62239> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M332]
Sergas. "BEG. Volume 20. Ano 2007. Número 3" [en liña]. 01 xaneiro 2008 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62240> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M333]
Sergas. "BEG. Volume 20. Ano 2007. Número 4" [en liña]. 01 marzo 2008 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62241> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M334]
Sergas. "BEG. Volume 20. Ano 2007. Número 5" [en liña]. 01 maio 2008 <http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62242> [Consulta: 10 outubro 2008]
[M335]
Sergas. "Guía para o manexo ambulatorio dos problemas relacionados co consumo de alcohol" [en liña]. 16 marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF-1723-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 marzo 2009]
[M336]
A.Carracedo Álvarez. "A investigación biomédica en Galicia" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M337]
P.Merino Gómez. "A investigación sanitaria no Plan Galego de I+D+I " en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M338]
A.M. Gutiérrez Molina e Cols. "As redes temáticas de investigación cooperativa: Un novo modelo de investigación biomédica. Participación de Galicia" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M339]
R.Barreiro García. "O marco xurídico da investigación sanitaria" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M340]
F. Casanueva Freijo. "Novas fórmulas para a xestión da investigación: As Fundacións de Investigación" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M341]
C. Navarro Balbuena e cols. "A importancia da investigación básica e a súa integración na clínica" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M342]
J. Cabanelas Omil. "Xestión do coñecemento e aprendizaxe organizativa" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M343]
E. Casariego Vales e cols. "As necesidades da investigación clínica en Galicia" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M344]
M.C. Fernández Merino. "A investigación en Atención Primaria en Galicia" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M345]
P.Uriel Latorre. "Investigación en enfermería" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M346]
M.R. Pérez Fernández. "Estado actual da investigación en Fisioterapia en Galicia e perspectivas de futuro" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M347]
M.J. Gimeno Longas e cols. "Enxeñaría tisular e medicina reparativa" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M348]
A.García García. "Distracción ósea alveolar. O seu papel na implantoloxía dental avanzada" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.3 [en liña]. 1 novembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1184> [Consulta:17 marzo 2009]
[M349]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M350]
C.Salgado e cols. "Coidados enfermeiros na colonoscopia: unha viaxe contra natura" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M351]
A.J. Pardo. "O estatuto marco: contido e aspectos salientables da lei 55/2003, do 16 de decembro" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M352]
F.J.García. "Tecnoloxías emerxentes para o tratamento de cáncer de próstata" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M353]
F.J.García. "Artrite reumatoide: uso de drogas convencionais e drogas biolóxicas antirreumáticas modificadoras da enfermidade" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M354]
F.J.García. "Ablación endometrial por microondas ou ablación con balón térmico como alternativas no tratamento da menorraxia" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M355]
A. Túñez e Cols. "Acceso a medicamentos esenciais, falamos simplemente do dereito á vida" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M356]
Sergas. "Un día con…Inmaculada Malagón Luesma…Carlos Sáez Taboada...Ana Cristina Solís Solís… A Unidade de Prevención de Riscos Laborais de Pontevedra-Norte" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.2 [en liña]. 2 setembro 2004 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1155> [Consulta:18 marzo 2009]
[M357]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M358]
B.Rosón Calvo. "Área clínica" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M359]
M.J.García Sexto. "Área de xestión" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M360]
A.I.García Vallejo. "Área de atención primaria" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M361]
M.Pereira Álvarez. "Área de programas especiais" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M362]
L.Rodríguez Currais. "Área de novas tecnoloxías" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M363]
J.Prado Casal. "Área de soporte e implantación" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M364]
A.Lence Paz. "Área de arquitecturas tecnolóxicas" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M365]
A.Bueno Iglesias. "Área de sistemas" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M366]
AM.Fernández Dabouza. "Rede de datos do Sergas" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.3 [en liña]. 3 setembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:19 marzo 2009]
[M367]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.5 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-26.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:20 marzo 2009]
[M368]
I. Montesino y cols. "A Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira e o sistema de auditoría organizacional da KingŽs Fund-Health Quality Sevice" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.5 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-26.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:20 marzo 2009]
[M369]
C.García-Argüelles Suárez;A. Lagares Pico. "O aseguramiento da calidade sanitaria da carne. O programa SEMAGA: un proxecto galego de I+D." en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.5 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-26.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:20 marzo 2009]
[M370]
Sergas. "Informes breves" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.5 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-26.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:20 marzo 2009]
[M371]
Sergas. "Un día con…" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.5 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-26.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:20 marzo 2009]
[M372]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.1 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=786 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M373]
J. Noval Cinza, S. Pena Cartelle, M.Debén Sánchez . "O consentimento informado en cirurxía menor de atención primaria" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.1 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=786 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M374]
M. Jato Díaz. "Os usos tutelados dentro das prestacións do Sistema Nacional de Saúde" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.1 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=786 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M375]
Sergas. "Informes breves" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.1 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=786 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M376]
Sergas. "Un día con…" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.3, num.1 [en liña]. 5 xuño 2002. <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=786 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M377]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.6 [en liña]. Setembro 2002 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-27.pdf&seccion=0&hifr=650 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M378]
M.I. Riobo; C. Rodríguez Valdés; A. Ruso; M. Sánchez Enjamio; S. Fernández; J.Medina. "Unidade de dor aguda postoperatoria" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.6 [en liña]. Setembro 2002 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-27.pdf&seccion=0&hifr=650 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M379]
V.Vez Vilar. "Prevención do alcoholismo na escola: Unha intervención na comunidade" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.6 [en liña]. Setembro 2002 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-27.pdf&seccion=0&hifr=650 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M380]
Sergas. "Informes breves" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.6 [en liña]. Setembro 2002 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-27.pdf&seccion=0&hifr=650 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M381]
Sergas. "Un día con…" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.1, num.6 [en liña]. Setembro 2002 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-27.pdf&seccion=0&hifr=650 > [Consulta:20 marzo 2009]
[M382]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M383]
I. Gómez. "A atención sociosanitaria en Saúde Mental" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M384]
L.Vilachán e cols. "Avances na facturación a terceiros: Novo aplicativo informático para a rede hospitalaria do Servicio Galego de Saúde" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M385]
R.Bouzas. "Avances na tomografía computerizada" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M386]
Sergas. "Informes breves: Cirurxía de reducción de volume pulmonar no enfisema. Neuromodulación sacra no tratamento da incontinencia urinaria. Suplementación con folato para a prevención dos defectos do tubo neural" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M387]
Sergas. "Un día con…" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M388]
Sergas. "Os meninxiomas" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.1 [en liña]. Marzo 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-42.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M389]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M390]
I.Gómez Tato, R.Mateo Rodríguez, E.Duncam. " A compra de servicios sociosanitarios" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M391]
J. García Comesaña. "Criterios clínicos para exposicións médicas e doses de referencia" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M392]
D.Calvo i cols. "O hotel de pacientes, unha alternativa á hospitalización tradicional" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M393]
Mª I. Santiago. "Epidat 3.0" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M394]
Sergas. "Informes breves:Utilización do electroshock en psiquiatría.Marcadores tumorais en oncoloxía pediátrica: neuroblastoma e sarcoma de Ewing.Aplicacións da telemedicina" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M395]
Sergas. "Un día con…" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.2 [en liña]. Xuño 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta:24 marzo 2009]
[M396]
Sergas. "Editorial" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M397]
J.L. Salgado Conde e cols. "Melloras no centro de saúde da Guarda 2003" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M398]
C.Millán Cachinero e cols. " A central de esterilización do Hospital do Meixoiro obtén a certificación pola norma ISO 9001-2000" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M399]
R. Gómez Vázquez. "A escola Camilo José Cela do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Tres perspectivas dunha escola "diferente"" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M400]
R.A. Millán Calenti. "A biotecnoloxía ¿camiño para patentar a vida?" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M401]
L. Paz Valiñas. "Redescubrindo a osixenoterapia hiperbárica" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M402]
Sergas. "Informes breves" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M403]
MP Salinas Buján e cols. "Estudio de necesidades sociosanitarias das persoas maiores no domicilio.Metodoloxía e avance de resultados" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M404]
Sergas. "Un día con…" en Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.2, num.4 [en liña]. Decembro 2003 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PublPeriodicas/PDF8-62.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta:25 marzo 2009]
[M405]
Sergas. "Grazas por doar unha parte de ti" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF1-243.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta: 26 marzo 2009]
[M406]
Dr. Manuel Veiga Tuimil, Dra. Ana Mariño Callejo, Dr. José Fco. García Rodríguez, Dra. Cristina De las Heras Sotos, Dr. Benigno Monteagudo Sánchez, Dr. Andrés Rodríguez Alonso, Dra. Cruz Grandal Amor, Dr. Emilio García Fernández, Dr. José Manuel López Rodríguez, Dra. María D. Rodríguez Mayo. "Protocolo de diagnóstico e tratamento das infeccións de transmisión sexual. Área Sanitaria de Ferrol" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-184.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta: 26 marzo 2009]
[M407]
Sergas. "Métodos anticonceptivos" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=50021&uri=/muller/docs/es/MetAnticoncep.pdf&hifr=1000&seccion=0&seccion=0>[Consulta: 26 marzo 2009]
[M408]
Sergas. "Guía técnica do proceso de educación maternal prenatal e posnatal" [en liña]. Xuño 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1737-ga.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta: 26 marzo 2009]
[M409]
Sergas. "GUÍA TÉCNICA DO PROCESO DE CONSULTA PRECONCEPCIONAL"[en liña]. Xuño 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1739-ga.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta: 27 marzo 2009]
[M410]
Sergas. "Guía técnica do proceso de atención ó parto normal e puerperio" [en liña]. Decembro 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1746-ga.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta: 27 marzo 2009]
[M411]
Sergas. "Guía técnica do proceso de atención ó embarazo normal" [en liña]. Xuño 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1736-ga.pdf&seccion=0&hifr=650>[Consulta: 27 marzo 2009]
[M412]
Sergas. "Guía técnica do proceso de atención ó climaterio" [en liña]. Setembro 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1747-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 27 marzo 2009]
[M413]
Sergas. " Guía técnica do proceso de anticoncepción" [en liña]. Xuño 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1738-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M414]
Barón Duarte, Francisco Javier; Castillo Losada, Mª Ángeles; De la Fuente Cid, Ramón; Getino García, Mª del Pilar; López García, Mª Luisa; Mato Gervás, Mª Antonia Molíns Gauna, Nieves; Sánchez Ibáñez, Jacinto; Tasende Souto, Margarita Mercedes. " Guía de instrucións previas sobre coidados e tratamento da saúde. Edición bilingüe" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1729-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M415]
Sergas. "Gonartrose (atrose de xeonllo)" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF-1778-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M416]
Dra. P. Pavón; Dra. B. Guillán; Dra. L. Monasterio; Dna. T. García. "Estado actual da enfermidade celíaca: Guía de diagnóstico e tratamento de atención primaria a especializada" [en liña] Abril 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1755-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M417]
Sergas. "Coxartrose (atrose de cadeira)" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF-1779-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M418]
Sergas. "Control do embarazo de baixo risco" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-155.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M419]
Sergas. "Guía clínica da Diabete para atención primaria" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-115.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 marzo 2009]
[M420]
Sergas. "Guía de apoio para o programa do neno san. Actividades preventivas en pediatría" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M421]
Antolín Rodríguez Martínez. "A alimentación no lactante san" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M422]
Luis Bamonde Rodríguez. "Anemia ferropénica" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M423]
Manuel Sampedro Campos. "Crecemento e desenvolvemento" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M424]
Paloma Puime Montero. "Vacinas sistemáticas" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M425]
Paloma Puime Montero. "Vacinas de utilización en grupos de risco" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M426]
Nazaret Castro López. "Coidados da pel e consellos de protección solar" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M427]
Juan Sánchez Lastres. "Prevencións de accidentes infantís" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M428]
Luis Sánchez Santos, Paloma Puime Montero. "Metabolopatías conxénitas" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M429]
Luciano Garnelo Suárez. "Síndrome de morte súbita do lactante" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M430]
Nazaret Castro López. "A actividade física na infancia" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M431]
Manuel Sanpedro Campos. "Prevención cardiovascular na infancia. Obesidade infantil" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M432]
Luis Bamonde Rodríguez. "Hipoacusia" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M433]
Luis Bamonde Rodríguez. "Anomalías da visión" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M434]
Juan Sánchez Lastres. "Displasia do desenvolvemento da cadeira" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M435]
Juan Sánchez Lastres. "Raque: Avaliación periódica" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M436]
Paloma Puime Montero. "Saúde bucodental" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M437]
Luis Bamonde Rodríguez. "Tuberculose" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M438]
Luis Sánchez Santos. "Supervisión do desenvolvemento psicomotor" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M439]
Luis Sánchez Santos. "Trastornos por déficit de atención e hiperactividade" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M440]
Luis Sánchez Santos. "Trastornos do comportamento. Autismo" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M441]
Luis Sánchez Santos. "Trastornos da fala ou da linguaxe" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M442]
Luis Sánchez Santos. "Trastornos da aprendizaxe. Dislexia" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M443]
Mª Josefa Díaz Otero. " A prevención nos problemas de saúde mental" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M444]
Mª Josefa Díaz Otero. "A prevención do consumo de alcohol e tabaco" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M445]
Mª Josefa Díaz Otero. "Prevención e detección do maltrato infantil" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M446]
Luciano Garnelo Suárez. "Criptorquidia" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M447]
Luciano Garnelo Suárez. "Fimose" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M448]
Manuel Sanpedro Campos. "Embarazo na adolescencia. Enfermidades de transmisión sexual" [en liña]. Marzo 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-134.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 31 marzo 2009]
[M449]
Sergas. "Protocolo de actividade. 2003" [en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-106.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 1 abril 2009]
[M450]
Sergas. "Manual de enfermería para a atención integral do paciente ostomizado"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-109.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 1 abril 2009]
[M451]
Sergas. "Guía clínica do programa da muller para atención primaria"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-87.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 2 abril 2009]
[M452]
Martín José Debén Sánchez, Manuel Veiga Tuimil, María Concepción Cageao Díaz. "Prevención do cancro xinecolóxico"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-87.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 2 abril 2009]
[M453]
Ana Zamora Casal, Isolina Bonacho Paniagua, Mª Luisa Gromaz Martín. "Anticoncepción"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-87.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 2 abril 2009]
[M454]
Mª José Veleiro Tenreiro, Beatríz Aguado Ortega . "Menopausa"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-87.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 2 abril 2009]
[M455]
Manuel Abuín Rodríguez, Margarita Vergara Espiñeiram Jesús Montero de Angulo. "Embarazo"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-87.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 2 abril 2009]
[M456]
Sergas. "Situación da saúde da adolescencia en Galicia"[en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1233> [Consulta: 2 abril 2009]
[M457]
Sergas. "Protocolo de intervención en urxencias hospitalarias 061" [en liña]. Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/UrgSanitarias/PDF-1740-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 3 abril 2009]
[M458]
Sergas. "Docencia e Pregrao, produto diferenciado" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M459]
Sergas. "Retos na formación pregrao" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M460]
Manuel Arias Gómez. "O cerebro e a música" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M461]
Sergas. "Mellora do tratamento da esquizofrenia" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M462]
Xosé Sánchez Bugallo. "Apoiamos o Plan Avante" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M463]
Sergas. "O CHUS mellorou a súa eficiencia no primeiro semestre" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M464]
Sergas. "As estatinas, beneficiosas nos pacientes con Ictus" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]ntes con Ictus
[M465]
Sergas. "Galicia continuará a desenvolver o seu propio modelo de saúde bucodental" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M466]
Sergas. "O CHUS organiza a liga de fútbol intrahospitalaria" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M467]
Sergas. "As obras do complexo avanzan a bo ritmo" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, núm.5 [en liña] Abril 2009. <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M468]
Sergas. "ENFERMIDADE DE ALZHEIMER: REACCIÓNS ADVERSAS ASOCIADAS Ó SEU TRATAMENTO" [en liña] Abril 2009. <http://www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/Farmacia/Farmacovixilancia/farmacovixilancia%20n5.pdf> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M469]
Sergas. "A saúde durante as vagas de calor. Información dirixida ao voluntariado e persoal do ámbito sociosanitario" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-655.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 3 de abril 2009]
[M470]
Asociación Galega de Saúde Mental. "Caso Clínico" en Siso Saúde 28 [en liña] Abril 2009 <http://siso.chez.com/siso28/caso.htm> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M471]
Sergas. "O consumo de drogas en Galicia" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Drogodependencias/PDF3-90.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M472]
Sergas. "A infección polo VIH e a SIDA, previr é posible" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF-1728-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M473]
Sergas. "Galicia terá a súa propia rede de Banco de Tumores" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M474]
Sergas. "Á vangarda da alta tecnoloxía" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M475]
Sergas. "Enfrentados cunha epidemia" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M476]
Sergas. "A Historia Clínica Electrónica xa ten imaxe médica" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M477]
Sergas. "MÁIS DE 60 transplantes no complexo durante 2007" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M478]
Sergas. "O complexo pode liderar a implantación da biomedicina" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M479]
Sergas. "Calidade e tecnoloxía" en Revista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago [en liña] Abril 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-6.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2009]
[M480]
Sergas. "Actualización do Programa Galego para a detección precoz de enfermidades endocrinas e metabólicas en período neonatal. Resultados 1995-2007" [en liña] Abril 2008 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1734> [Consulta: 7 de abril de 2009]
[M481]
Sergas. "Plan Estratéxico de Saúde Mental Galicia 2006-2011" [en liña] Abril 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludMental/PDF9-50.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 7 de abril de 2009]
[M482]
Sergas. "Campaña de vacinación antigripal / antipneumocócica 2008" [en liña] Outubro 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-668.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 7 de abril de 2009]
[M483]
Sergas. "Boletín de Codificación diagnóstica da Comunidade Autónoma de Galicia, Nº 14" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/InfSanitaria/PDF-1724-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 7 de abril de 2009]
[M484]
Sergas. "Características dos casos de tuberculose de Galicia dos anos 2005 e 2006 e evolución no período 1996-2006" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-648.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 7 de abril de 2009]
[M485]
Sergas. "Manual de intervención nas autoescolas. Alcohol, outras drogas e condución" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Drogodependencias/PDF-1663> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M486]
Sergas. "Plan de Atención Integral á saúde da muller en Galicia" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF1-259.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M487]
Sergas. "Factores de risco psicosocial" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/RiesgosLaborales/PDF-1760-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M488]
María Jesús Cerceda Pérez. "A mellora da atención primaria" en De cabeceira. Ano 1. Nº 2 [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1625> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M489]
Teresa Casas Noriega, Mercedes Pereiro Saavedra, M.ª Dolores Rodríguez Marino, Modesto Tajes Vázquez. "Escola de hixiene oral para coidadores" en De cabeceira. Ano 1. Nº 2 [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1625> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M490]
Sergas. "Vacinación antigripal" en De cabeceira. Ano 1. Nº 2 [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1625> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M491]
Sergas. "Tratamento anticoagulante oral "sintrom" en toda a nosa área" en De cabeceira. Ano 1. Nº 2 [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1625> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M492]
Sergas. "Escola de costas de Cee" en De cabeceira. Ano 1. Nº 2 [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1625> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M493]
Pablo Vaamonde García. "O botellón, ¿un problema de saúde?" en De cabeceira. Ano 1. Nº 2 [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1625> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M494]
Sergas. "Boletín de avaliación farmacoterapéutica de novos medicamentos, Nº 4-2007. IVABRADINA"[en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-86.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 8 de abril de 2009]
[M495]
Sergas. "Un fito na investigación biomédica" en Revista i+u núm. 7 [en liña] Agosto 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-7.pdf> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M496]
Sergas. "Un equipo novo, referente da investigación neurovascular en España" en Revista i+u núm. 7 [en liña] Agosto 2008 <http://chusantiago.sergas.es/Isaude/CHUS-7.pdf> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M497]
Sergas. "Vacina fronte ao virus do papiloma humano" [en liña] Outubro 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF-1789-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M498]
Sergas. "Exenatida" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF-1788-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M499]
Sergas. "Paliperidona" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF-1730-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M500]
Sergas. "Vareniclina" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-85.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M501]
Sergas. "Sitagliptina" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-93.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M502]
Sergas. "Atomoxetina" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-91.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M503]
Sergas. "A saúde bucodental nos escolares de Galicia"[en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-201.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 13 de abril de 2009]
[M504]
Sergas. "Informe do rexistro galego da SIDA" [en liña] Xaneiro 2000 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-203.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M505]
Sergas. " PROGRAMA GALEGO DE CONTROL SANITARIO DE AUGAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO" [en liña] Novembro 1997 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-274.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M506]
Sergas. "Guía de profilaxe postexposición" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-371.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M507]
Sergas. " GUÍA DE RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN E CONTROL DAS EETH NO MEDIO HOSPITALARIO" [en liña] Xullo 2001 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-372.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M508]
Sergas. " GUÍA DE RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN E CONTROL DA TUBERCULOSE HOSPITALARIO" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-373.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M509]
Sergas. "Programa para deixar de fumar por correo" [en liña] Xuño 1999 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-375.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M510]
Sergas. " INFORME SOBRE O SEGUIMENTO DA INCIDENCIA DE ENFERMIDADE INVASIVA POLO HAEMOPHILUS INFLUENZA" [en liña] Agosto 2000 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-380.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M511]
Sergas. "IMPACTO DA MORTALIDADE POR DIABETE NA ESPERANZA DE VIDA EN GALICIA (1976 - 1992)" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-388.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M512]
Sergas. "Guía de vixilancia epidemiolóxica" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-409.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M513]
Sergas. "Comisión de infección hospitalaria e política antimicrobiana dos hospitais de Galicia" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-411.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M514]
Sergas. "Sistema de vixilancia da infección nosocomial de Galicia" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-417.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 14 de abril de 2009]
[M515]
Sergas. "PROTEXA A SÚA VIDA E A DA SÚA FAMILIA. EVITE A INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO: UN VENENO INVISIBLE" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-422.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 15 de abril de 2009]
[M516]
Sergas. "Recomendacións para previ-lo aumento de peso ao deixar de fumar" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-427.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 15 de abril de 2009]
[M517]
Sergas. " Informe de Xestión 2002" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-441.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 15 de abril de 2009]
[M518]
Sergas. "Tularemia" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-645.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M519]
Sergas. "Programa de vixilancia sanitaria de augas de consumo humano da comunidade autónoma de Galicia" [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-656.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M520]
Sergas. "Novo calendario de vacinación infantil" [en liña] Setembro 2008 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-657.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M521]
Cereijo Fernández Javier. "Anatomía e funcións da pel e das mucosas. Conceptos básicos na microbioloxía da pel e das mucosas. Enfermidades de transmisión hemática ou cutáneo-mucosa" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe,micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M522]
Fernández Naveiro Jose M.. "Asepsia /antisepsia/desinfección / esterilización. Antisepsia da pel e das mucosas. Limpeza do instrumental" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M523]
Paredes Arán Andrés, Rivas Souto Graciela. "Utensilios e materiais: tipos e usos. Locais e instalacións: condicións e usos" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M524]
Rivas Souto Graciela. "Requisitos das tintas, Residuos" en Manual de boas prácticaspara profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M525]
Fernández Naveiro Jose M.. "Prevención e protección persoal" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M526]
González García Isabel. "Primeiros auxilios" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M527]
Otero Serrano Eva. "Formación, titulación e información" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M528]
Justo Vicente Sara. "Información para as persoas usuarias" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M529]
Esteban Meruendano Luis. "Rexistro da clientela" en Manual de boas prácticas para profesionais de tatuaxe, micropigmentación e piercing. [en liña] Abril 2009 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-631.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M530]
Sergas. "Insulina Inhalada" [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-83.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M531]
Sergas. "Rotigotina transdérmica" [en liña] Xaneiro 2007 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-84.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M532]
Sergas. "Rasagilina" [en liña] Xaneiro 2006 < http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-79.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M533]
Sergas. "PROBLEMAS MÁIS IMPORTANTES EN GALICIA EN RELACIÓN COA SAÚDE DESDE O PUNTO DE VISTA DOS EXPERTOS" Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/PlOrSanitaria/PDF7-89.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 16 de abril de 2009]
[M534]
Sergas. "Olmesartán" Setembro 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1320> [Consulta: 17 de abril de 2009]
[M535]
Sergas. "Emerxencias externas de Ourense" Abril 2009 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/UrgSanitarias/PDF12-82.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 17 de abril de 2009]
[M536]
Sergas. "Pregabalina" Setembro 2005 <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/UrgSanitarias/PDF12-82.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 17 de abril de 2009]
[M537]
Sergas. "Pregabalina" Setembro 2005 <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1319> [Consulta: 17 de abril de 2009]
[M538]
José Noval Cinza, Luís Pita Chento. "A extracción de tapóns óticos de cerume en atención primaria: proposta de protocolo e de consentimento informado" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.4. Decembro 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/PDF_WEB_VOL15_N4/04%20Para%20Saber%20de%202.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M539]
Taboada Rodríguez JA, Lema Mougán R, Márquez Riveras C, Vázquez Lago JM, Hervada Vidal X. "25 anos de SIDA en Galicia. Novos retos para a Atención Primaria" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.4. Decembro 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/PDF_WEB_VOL15_N4/02%20Que%20hai%20de%20novo.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M540]
Pablo Vaamonde García. "O futuro da Atención Primaria en Galicia" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.4. Decembro 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/PDF_WEB_VOL15_N4/11%20Espazo%20para%20o%20debate%202.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M541]
Roberto Fernández Álvarez, Carlos Menéndez Villalva. "O paciente difícil en atención primaria" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.3. Setembro 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/PDF_web_VOL15N3/06_Habilidades_Terapeutica_02.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M542]
Roberto Fernández Álvarez. "Hidrocoloides" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.3. Setembro 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/PDF_web_VOL15N3/09_Humanidades.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M543]
Bernardino Pardo Teijeiro. "Manifesto de Nadela. Consideracións sobre o uso dos xenéricos no Sergas" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.2. Xuño 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/PDF%20WEB%20VOL15%20N2/06_Espazo.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M544]
Mercedes Espinosa Arévalo. "Violencia de xénero. Un problema emerxente?" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.1. Marzo 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/01_Editorial_N15_1.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M545]
José Antonio Fernandez Camiñas, Andrea Gallego Valdeiglesia, Antonio Javier Machin Fernandez. "Análise co cumplimento do consello antitabaco nun centro de saúde" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.1. Marzo 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/03B_Orixinais_N15_1.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M546]
Xosé Antonio Taboada Rodríguez. "Vacinación fronte ao VPH: historia e razóns para a toma de decisión" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.1. Marzo 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/09_Colabo_N15_1.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M547]
Ramón Veras Castro. "Rexistro de Instrucións Previas" en Cadernos de atención primaria, vol. 15 n.1. Marzo 2008 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/10_Human_N15_1.pdf> [Consulta: 20 de abril 2009]
[M548]
José Noval Cinza. " Necesidade de incorporar a bioética ao sector sociosanitario e a creación de comités de ética" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.1. Abril 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_1/10_Colaboracion.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M549]
Veras Castro, Ramón, Núñez Vázquez, Ángel, Rodríguez Álvarez, Rosa, García Jares, Olalla, Reboiras Baliña, J. Ramón, Herrero de Padura, Ignacio. " Descrición da interconsulta con reumatoloxía. Diferenzas observadas segundo o modo de derivación" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.2. Xuño 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_2/03_Orixinais_B.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M550]
Galiano Leis María Ángeles, Bugarín González Rosendo, Del Río Martín Paula, Iglesias Caamaño María. "Lesións prurixinosas" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.2. Xuño 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_2/08_Casos_Clinicos.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M551]
Pablo Vaamonde García. "Epístola aos residentes de familia ao final do seu período de formación" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.2. Xuño 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_2/12_Humanidades.pdf > [Consulta: 21 de abril 2009]
[M552]
Vidal Lorenzo, Juan Carlos, Seijas Rico, Carmen. "Anticoncepción hormonal postcoital: perfil das usuarias no punto de atención continuada da cidade da Coruña" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.4. Decembro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_4/03_Orixinais_V14N4.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M553]
Segade Buceta, Xosé Manuel, García Cedrón, Ana María. "Análise da incapacidade temporal en traballadores dunha área de saúde de Atención Primaria" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.4. Decembro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_4/03_Orixinais_V14N4.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M554]
Xosé Luis López Álvarez, Paula García Seijo. "¿Cando o nivel de LDL-colesterol está baixo ou moi baixo paga a pena medir o nivel de HDL-colesterol?"" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.4. Decembro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_4/07_Alerta%20Bibliografica_V14N4.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M555]
Pablo Vaamonde García. "¿Vacina contra do cancro de cérvix?" en Cadernos de atención primaria, vol. 14 n.4. Decembro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL14/PDF%20WEB%20N14_4/11_Humanidades_V14N4.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M556]
Ana Arceo Túñez, Xosé Manuel Segade Buceta. " Prevalencia de síndrome metabólico nun centro de Atención Primaria" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.1. Xuño 2006 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_1/02_Orixinais.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M557]
J. Javier Ventosa Rial, Mª Nieves Domínguez González. "Introducción á seguridade dos pacientes" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.1. Xuño 2006 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_1/08_Colaboracion_A.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M558]
A. Arceo Túñez, N. Proupín Vázquez. "Varón xoven con dor de ombro, lesións orais dolorosas e molestias urinarias" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.2. Outubro 2006 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_2/08_CasosClinicos.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M559]
Luís Díaz Cabanela. "Contaminación atmosférica polo fume dos incendios forestais" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.2. Outubro 2006 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_2/09_Colaboracion_D.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M560]
Pablo Vaamonde García. "As esperas na sanidade pública" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.3. Xaneiro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_3/02_Espazo_para_o_debate.pdf>[Consulta: 21 de abril 2009]
[M561]
Purriños Orgeira, Lourdes, Lago Pose, Eva, Yáñez López, Ana, Lamelo Alfonsín, Fernando. "Uso da vía subcutánea en atención primaria" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.3. Xaneiro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_3/03_Orixinais.pdf>[Consulta: 21 de abril 2009]
[M562]
José Antonio Fernández Camiñas; Francisco Tuñez Bastida; Antonio Javier Machin Fernández; Maria Teresa García Arean. " Enquisa sobre a saúde oral en escolares dunha área rural de Lugo" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.3. Xaneiro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_3/03_Orixinais_C.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M563]
Vázquez Troitiño, Francisco; García Soidán, Francisco Javier; Meleiro Rodríguez, Luís. "Intervención comunitaria para a promoción de hábitos sans e diagnósticos precoz de HTA, dislipemia e diabete" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.4. Xaneiro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_4/03_Orixinais.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M564]
José Antonio Fernández Camiñas; M.ª Amalia Fernández Camiñas; M.ª Natividad Fernández Camiñas; M.ª Teresa García Areán. " Unha proposta de cartel de educación bucodental infantil" en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.4. Xaneiro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_4/03_Orixinais_D.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M565]
Xulio Castañal Canto; Felisa Dominguez Grandal. "Tabaquismo"en Cadernos de atención primaria, vol. 13 n.4. Xaneiro 2007 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL13/VOL13_4/08_Biblioscopia.pdf> [Consulta: 21 de abril 2009]
[M566]
Martínez Rodríguez, B.; Gil Calvo, G.; Casas Rodrigues, J.J. "¿Víbora ou cobra?" en Cadernos de atención primaria, vol. 12 n.2. Xuño 2005 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL12/Vol%2012_2/04B_Saber_N12_2.pdf> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M567]
Rial Rama, F.; Zardoya Cabo, E.; Fernández Rodríguez, V.. "Quiste triquilémico en coiro cabeludo: cirurxía minimamente invasiva" en Cadernos de atención primaria, vol. 12 n.4. Decembro 2005 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL12/Vol%2012_4/05_Habili_N12_4.pdf> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M568]
Constenla Acasuso, F.J.; Santana Suárez, M.. "As Fundacións sanitarias como instrumentoda nova xestión pública" en Cadernos de atención primaria, vol. 11 n.1. Decembro 2005 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL11/VOL11_1/09B_Colab_N11_1.pdf> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M569]
Cons, X. "A situación laboral nas fundacións" en Cadernos de atención primaria, vol. 11 n.1. Decembro 2005 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL11/VOL11_1/11A_Sindi_N11_1.pdf> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M570]
Antelo, J. "Resultados asistenciais da xestión empresarial" en Cadernos de atención primaria, vol. 11 n.1. Decembro 2005 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL11/VOL11_1/11B_Sindi_N11_1.pdf> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M571]
Díaz Cabanela, L. "Saúde e Prestige. Avaliación das actuacións fronte a catástrofe dous anos despois" en Cadernos de atención primaria, vol. 11 n.5. Decembro 2004 [en liña] <http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL11/VOL11_5/09A_Colabo_N11_5.pdf> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M572]
Sergas. "Oxicodona" Xuño 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1319> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M573]
Sergas. "Ariprazol" Maio 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1318> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M574]
Sergas. "Omalizumab" Abril 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-80.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M575]
Sergas. "Eplerenona" Marzo 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1317> [Consulta: 22 de abril 2009]
[M576]
Sergas. "Xuventude e alcohol, unha mala compaña" Abril 2009 [en liña] <http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1254> [Consulta: 29 de abril 2009]
[M577]
Sergas. "Ranelato de estroncio" Xaneiro 2006 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-70.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 29 de abril 2009]
[M578]
Sergas. "Persoas coma ti. Saúde Mental" Abril 2009 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludMental/PDF9-43.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 29 de abril 2009]
[M579]
Sergas. "Boletín de farmacovixilancia n. 8" Xullo 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-64.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M580]
Sergas. "Boletín de farmacovixilancia n. 7" Xullo 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-63.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M581]
Sergas. "Boletín de farmacovixilancia n. 6" Novembro 2004 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-59.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M582]
Sergas. "Dutasteride" Agosto 2004 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-57.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M583]
Sergas. "Insulina glargina" Xuño 2004 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-54.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M584]
Sergas. "Brivudina" Maio 2004 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-53.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M585]
Sergas. "Becaplermina" Abril 2004 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-52.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M586]
Sergas. "Solifenacina" Marzo 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-62.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M587]
Sergas. "Etoricoxib" Febreiro 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-61.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M588]
Sergas. "Escitalopram" Xaneiro 2005 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-60.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M589]
Sergas. "Unidade de cirurxía maior. Información xeral" Abril 2009 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF1-167.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M590]
Sergas. " Unidade de cirurxía maior. Microcirurxía da larinxe" Abril 2009 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF1-172.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 30 de abril 2009]
[M591]
Sergas. "Desloratadina" Abril 2003 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-22.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M592]
Sergas. "Nateglinida" Marzo 2003 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-20.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M593]
Sergas. "Barnidipino" Febreiro 2003 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-21.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M594]
Sergas. "Telitromicina" Xaneiro 2003 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF-681-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M595]
Sergas. "Diacereína" Novembro 2003 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-29.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M596]
Sergas. "Acetato de glatiramero" Novembro 2003. [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-28.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M597]
Sergas. "Próteses de ombro: tipos e indicacións, avaliación de resultados" Outubro 2001 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/avalia-t/PDF7-50.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 4 de maio 2009]
[M598]
Sergas. "Boletín de información farmacoterapéutica, vol. 3, núm. 3. A migraña". Setembro 2002 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-45.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M599]
Sergas. "Boletín de información farmacoterapéutica, vol. 3, núm. 3. NATEGLINIDA: secretagogo de insulina de acción rápida e duración breve". Setembro 2002 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-45.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M600]
Sergas. "ESTUDIO SOBRE RESISTENCIAS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN GALICIA E RECOMENDACIÓNS DE MANEXO". Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-179.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M601]
Sergas. "Insulina Detemir" Febreiro 2006 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-71.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M602]
Sergas. "Lexionelose. Informe 3" Novembro 2003 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/pdf10-335.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M603]
Sergas. "REACCIÓNS DE FOTOSENSIBILIDADE CAUSADAS POR MEDICAMENTOS: FOTOTOXIA E FOTOALERXIA" Novembro 2003 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-37.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M604]
Sergas. "IMPACTO SOBRE O MEDICAMENTO DAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE SEGURIDADE. ALGÚNS EXEMPLOS" Decembro 2003 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-38.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M605]
Sergas. "Os pais fronte ao consumo abusivo de alcohol". Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1253> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M606]
Sergas. "Prevención de riscos laborais. Produtos químicos". Novembro 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1306> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M607]
Sergas. "Telitromicina". Xuño 2003 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-36.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 18 de maio 2009]
[M608]
Sergas. "Manual de definicións SISINFO". Xaneiro 2004 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/InfSanitaria/PDF5-53.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 19 de maio 2009]
[M609]
Sergas. "Ezetimiba". Marzo 2004 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-33.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 19 de maio 2009]
[M610]
Sergas. "Pimecrolimus". Febreiro 2004 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-32.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 19 de maio 2009]
[M613]
Sergas. "Ziprasidona". Decembro 2003 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-30.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 19 de maio 2009]
[M612]
Sergas. "Recomendacións clínicas no trastorno bipolar". Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludMental/PDF-1794-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 19 de maio 2009]
[M613]
Sergas. "GUÍA TÉCNICA DO PROCESO DE REPRODUCIÓN HUMANA ASISTIDA" Abril 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&amp;uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1818-ga.pdf&amp;seccion=0&amp;hifr=650> [Consulta: 20 de maio 2009]
[M614]
Sergas. "Guía sobre a esquizofrenia" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1822-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 20 de maio 2009]
[M615]
Sergas. "Guía técnica do proceso de atención á fibromialxia" Febreiro 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1802-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 20 de maio 2009]
[M616]
Sergas. "GUÍA TÉCNICA DO PROCESO DE ATENCIÓN ÁS DISFUNCIÓNS SEXUAIS FEMININAS" 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1813-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 20 de maio 2009]
[M617]
Sergas. "Guía técnica do proceso de atención aos trastornos de tiroide" Marzo 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1814-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 20 de maio 2009]
[M618]
Sergas. "Utilización dos AINE" Outubro 2002 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-46.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 20 de maio 2009]
[M619]
Sergas. "SISTEMA DE AVALIACIÓN ASISTENCIAL (SAA) DO PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS" 200 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/PDF10-529.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 21 de maio 2009]
[M620]
Sergas. " Braquiterapia no cancro de próstata localizado" Outubro 2001 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/avalia-t/PDF7-52.pdf&seccion=0&hifr=650 > [Consulta: 21 de maio 2009]
[M621]
Sergas. "Avaliación das técnicas de cirurxía bariátrica no tratamento da obesidade mórbida" Xuño 2001 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/avalia-t/PDF7-51.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 21 de maio 2009]
[M622]
Sergas. "Recomendacións para previ-lo aumento de peso" Novembro 2001 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/pdf10-295.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 21 de maio 2009]
[M623]
Sergas. "Protocolo de vixilancia de brucelose humana" Maio 2001 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/pdf10-324.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 21 de maio 2009]
[M624]
Sergas. "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE ÓS ABROCHOS DE MENINXITE VÍRICA DE ORIXE DESCOÑECIDA OU DEBIDOS A ENTEROVIRUS" Maio 2001 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=937> [Consulta: 21 de maio 2009]
[M625]
Sergas. "PROCEDEMENTOS CLÍNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&amp;uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtPrimaria/PDF2-12.pdf&amp;seccion=0&amp;hifr=650> [Consulta: 21 de maio 2009]
[M626]
Sergas. "Conxunto mínimo básico de datos sociosanitarios. Estudio descriptivo en centros de persoas maiores. Ano 1999" Novembro 2000 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/SocioSanitario/PDF15-1.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M627]
Sergas. " Programa de interconsulta e enlace hospitalario en psiquiatría" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1624> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M628]
Sergas. "Guía do peregrino para situacións de emerxencia sanitaria" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/UrgSanitarias/PDF12-51.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M629]
Sergas. "GUÍA TÉCNICA DO PROCESO DE ATENCIÓN ÁS MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO" Xaneiro 2008 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1803-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M630]
Sergas. " A hepatite C" Maio 2009 [en liña] <http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF-1791-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M631]
Sergas. "Guía orientativa de xustificación en diagnóstico pola imaxe" Maio 2006 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF1-246.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M632]
Sergas. " Cirurxía de oído" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/AtEspecializada/PDF1-173.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 22 de maio 2009]
[M633]
Coidanet."A demencia" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.coidanet.com/uploads/documentos/680956908275114769ef6d5a5a956669.pdf> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M634]
Forem Galicia."Glosario de atención sanitaria" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.coidanet.com/uploads/documentos/680956908275114769ef6d5a5a956669.pdf> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M635]
AGAL."O lupus" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.diswebline.net/agal/lupusg.htm> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M636]
AGAL."Síntomas do lupus" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.diswebline.net/agal/sintomasg.htm> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M637]
AGAL."Diagnóstico do lupus" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.diswebline.net/agal/diagnosticog.htm> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M638]
AGAL."Tratamentos para o lupus" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.diswebline.net/agal/tratamientog.htm> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M639]
ADICAM."O que debes saber sobre o cancro de mama" Outubro 2008 [en liña] &lt;http://www.adicam.net/files/r_cancrom.pdf> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M640]
ADICAM."O que debes saber da radioterapia" Outubro 2008 [en liña] &lt;http://www.adicam.net/files/r_radioga.pdf> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M641]
ADICAM."O que debes saber da quimioterapia" Outubro 2008 [en liña] &lt;http://www.adicam.net/files/r_quimioga.pdf> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M642]
ADICAM."O que debes saber do linfedema" Outubro 2008 [en liña] &lt;http://www.adicam.net/files/r_linfga.pdf> [Consulta: 25 de maio 2009]
[M643]
S. López Álvarez; C. Bonomé González; C. Cereijo Garea; C.González Nisarre, J.M. Cobián Llamas. "O tratamento da dor posoperatoria como elemento clave para o éxito da cirurxía ambulatoria"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M644]
I.González Martínez; SMa Canosa Hermida; S. Prenas López."Valoración da eficacia dun programa de exercicios de reeducación do solo pélvico para curar ou mellorar a incontinencia urinaria de esforzo"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M645]
Ma NM. Rodríguez Carroceda."Ostomías e educación do paciente ostomizado"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M646]
Fco. Javier García Vega."Tratamento das exacerbacións da EPOC mediante ventilación con presión positiva non invasiva"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M647]
Fco. Javier García Vega."Programa de axuda a triaxe nos servizos de urxencias hospitalarios"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M648]
Fco. Javier García Vega."Cirurxía robótica"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M649]
Fco. Javier García Vega."Sistema de auga a alta presión para diseccións e reseccións cirúrxicas"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M650]
Fco. Javier García Vega."Ozonoterapia para o tratamento da carie dental"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M651]
Jerónimo Pardo."Urxencias de pediatría: presente e futuro"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M652]
J. A. Ortigueira."Un día con.. Jesús Antelo Cortizas"En Revista Galega de Actualidade Sanitaria, vol.4, num.1. Maio 2005 [en liña] &lt;http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=1231> [Consulta: 26 de maio]
[M653]
GNPK."Enfermidade do Parkinson" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.usc.es/gnpk/ParkinsonGal.htm> [Consulta: 26 de maio]
[M654]
Servizo de Vixilancia da Saúde."Recoñecementos médicos preventivos" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/reconoc.html> [Consulta: 26 de maio]
[M655]
Servizo de Vixilancia da Saúde."Atención médica" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/asistencia.html> [Consulta: 26 de maio]
[M656]
Servizo de Vixilancia da Saúde."Campañas preventivas" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/campanas.html> [Consulta: 26 de maio]
[M657]
Servizo de Vixilancia da Saúde."Vacinas" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/vacinas.html> [Consulta: 26 de maio]
[M658]
Servizo de Vixilancia da Saúde."Outras actividades" Maio 2009 [en liña] &lt;http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/svsaude/outras.html> [Consulta: 26 de maio]
[M659]
L. Maceiras."Diminuíndo desigualdades"en Saudiña, 1995 4:10 Outubro 1995 [en liña] &lt;http://webs.uvigo.es/ageps/dimdes.htm> [Consulta: 26 de maio]
[M660]
L. Maceiras, A. Segovia, T. García, et al."A saúde e a educación psicomotriz nas escolas unitarias dun C.P.R.A."en ADAXE. Revista de estudos e experiencias educativas. 1995; 11: 77-85. Novembro 1995 &lt;http://webs.uvigo.es/ageps/motrizcra.htm> [Consulta: 26 de maio]
[M661]
L. Maceiras, A. Segovia."Da Educación Sexual para a Saúde á Saúde Sexual pola Educación"en ADAXE. Revista de estudos e experiencias educativas. 1995; 8: 137-152. Agosto 1995 &lt;http://webs.uvigo.es/ageps/epsexld.htm> [Consulta: 26 de maio]
[M662]
Xurxo Mariño."Os dados do reloxeiro"Novembro 2005 &lt;http://www.culturagalega.org/colaboracion_detalle.php?id=7&aid=416&autor=xurxo> [Consulta: 26 de maio]
[M663]
Elena Carballo."Saúde bucodental" Xaneiro 2008 &lt;http://saudebucodental.blogspot.com/> [Consulta: 27 de maio]
[M664]
Espineira."Enfermidades endócrinas"Marzo 2009 &lt;http://www.slideshare.net/Espineira/enfermidades-endcrinas-1210481> [Consulta: 27 de maio]
[M665]
SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALICIA."As enfermidades profesionais en Galicia" Maio 2009 &lt;http://www.stegsindicato.org/campanhas/saude_laboral/reconhec_enferm.htm> [Consulta: 27 de maio]
[M666]
ACEM."A Esclerose Múltiple"Decembro 2003 &lt;http://personal.telefonica.terra.es/web/acemen/esclerosis/definicion_g.html> [Consulta: 27 de maio]
[M667]
ACEM."A Esclerose Múltiple. Síntomas"Decembro 2003 &lt;http://personal.telefonica.terra.es/web/acemen/esclerosis/caract_g.html> [Consulta: 27 de maio]
[M668]
ACEM."A Esclerose Múltiple. Tratamento"Decembro 2003 &lt;http://personal.telefonica.terra.es/web/acemen/esclerosis/trat_g.html> [Consulta: 27 de maio]
[M669]
ACEM."A Esclerose Múltiple. Tipos"Decembro 2003 &lt;http://personal.telefonica.terra.es/web/acemen/esclerosis/tipos_g.html> [Consulta: 27 de maio]
[M670]
Sergas."A tuberculose" Maio 2009 &lt;http://www.galiciaaberta.com/files/TUBERCULOSE(fifux).pdf> [Consulta: 27 de maio]
[M671]
Sergas."A organización do corpo humano: saúde, doenza e nutrición" Maio 2009 &lt;http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/adultos/ambito_cientifico/Modulo3/CIEN_TEC_M3_Unidade_5.pdf> [Consulta: 27 de maio]
[M672]
Sergas."Rosiglitazona" Agosto 2003 &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF-763-ga.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 27 de maio]
[M673]
Sergas."Racecadrotilo" Xullo 2003 &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=40007&uri=/gal/Publicaciones/Docs/Farmacia/PDF4-25.pdf&seccion=0&hifr=650> [Consulta: 27 de maio]
[M674]
Revista Consumer."Da timidez ao illamento social" Maio 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090501/interiormente/74847.php> [Consulta: 28 de maio]
[M675]
Revista Consumer."Sorrisos, nada aparatosos" Maio 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090501/salud/74845.php> [Consulta: 28 de maio]
[M676]
Revista Consumer."Tratamento estético capilar" Maio 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090501/practico/sentencias/74842.php> [Consulta: 28 de maio]
[M677]
Revista Consumer."Sete autobronceadores" Maio 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090501/actualidad/analisis2/74833.php> [Consulta: 28 de maio]
[M678]
Revista Consumer."Hospitalización domiciliaria" Maio 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090501/salud/74846.php> [Consulta: 28 de maio]
[M679]
Revista Consumer."Saúde laboral" Abril 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090401/interiormente/74749.php> [Consulta: 28 de maio]
[M680]
Revista Consumer."Políticas de prevención sanitaria" Abril 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090401/salud/74736.php> [Consulta: 28 de maio]
[M681]
Revista Consumer."Tecnoloxía médica para mellorar a audición" Abril 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090401/salud/74735.php> [Consulta: 28 de maio]
[M682]
Revista Consumer."Enxaugaduras bucais alcohólicas mentoladas"Marzo 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090301/actualidad/analisis2/74673.php> [Consulta: 28 de maio]
[M683]
Revista Consumer."Os beneficios e inconvenientes da soidade"Marzo 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090301/interiormente/74645.php> [Consulta: 28 de maio 2009]
[M684]
Revista Consumer."Exercicio físico sen saír da casa"Marzo 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090301/salud/74644.php> [Consulta: 28 de maio 2009]
[M685]
Revista Consumer."Eliminar as varices: da cirurxía clásica á ambulatoria"Marzo 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090301/salud/74643.php> [Consulta: 28 de maio 2009]
[M686]
Revista Consumer."Natación infantil"Marzo 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090301/practico/consejo_del_mes/74633.php> [Consulta: 28 de maio 2009]
[M687]
Revista Consumer."Enfermidades, fármacos e condución: un triángulo perigoso"Febreiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090201/actualidad/informe1/74586.php> [Consulta: 28 de maio 2009]
[M688]
Revista Consumer."Afrontar o estrés durante a crise económica"Febreiro 2009 &lt;http://www.consumer.es/saude/#rc-contenido> [Consulta: 28 de maio 2009]
[M689]
Revista Consumer."Os factores de risco non son unha enfermidade"Febreiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090201/salud/74572.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M690]
Revista Consumer."Electricidade contra a migraña"Febreiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090201/salud/74571.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M691]
Revista Consumer."Maite Garaigordobil, psicóloga e investigadora do xogo"Febreiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090201/entrevista/74569.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M692]
Revista Consumer."Calzado infantil"Febreiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090201/practico/consejo_del_mes/74559.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M693]
Revista Consumer."Nenos desafiantes e rebeldes" Xaneiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090101/interiormente/74479.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M694]
Revista Consumer."Anxinas: adeus ás extirpacións sistemáticas" Xaneiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090101/salud/74475.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M695]
Revista Consumer."Otite: cando a dor entra polo oído" Xaneiro 2009 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20090101/salud/74474.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M696]
Revista Consumer."Durmir sen descanso" Decembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081201/interiormente/74395.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M697]
Revista Consumer."Responsabilidade médica. Dereito á información" Decembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081201/practico/sentencias/74375.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M698]
Revista Consumer."Fígado graxo" Decembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081201/salud/74369.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M699]
Revista Consumer."Efectos adversos (EA) na asistencia sanitaria" Decembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081201/salud/74368.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M700]
Revista Consumer."Ergonomía infantil" Novembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081101/practico/consejo_del_mes/74281.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M701]
Revista Consumer."Cleptomanía: o roubo da vontade e o control persoal" Novembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081101/interiormente/74277.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M702]
Revista Consumer."O enfermo, menos paciente e máis activo" Novembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081101/salud/74276.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M703]
Revista Consumer."Caídas en anciáns" Novembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081101/salud/74275.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M704]
Revista Consumer."Doazón de sangue: vida en glóbulos e plaquetas" Novembro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081101/actualidad/informe1/74270.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M705]
Revista Consumer."Analizados 160 establecementos de tatuaxes e perforacións corporais (piércings) en 18 capitais"Outubro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081001/actualidad/tema_de_portada/74218.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M706]
Revista Consumer."Analizados 160 establecementos de tatuaxes e perforacións corporais (piércings) en 18 capitais2" Outubro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081001/actualidad/tema_de_portada/74218_2.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M707]
Revista Consumer."Analizados 160 establecementos de tatuaxes e perforacións corporais (piércings) en 18 capitais3" Outubro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20081001/actualidad/tema_de_portada/74218_3.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M708]
Revista Consumer."O pánico aliméntase de pánico" Outubro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081001/interiormente/74216.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M709]
Revista Consumer."As lentes de contacto tamén son unha alternativa para os máis pequenos" Outubro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081001/practico/consejo_del_mes/74179.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M710]
Revista Consumer."A gripe: o virus recorrente" Outubro 2008 &lt;http://revista.consumer.es/web/ga/20081001/salud/74163.php> [Consulta: 29 de maio 2009]
[M711]
Sergas. "BEG. Volume 20. Ano 2007. Número 6" [en liña]. 01 agosto 2008 http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=50195> [Consulta: 05 maio 2009]
[M712]
Sergas. "BEG. Volume 21. Ano 2008. Número 1" [en liña]. 01 setembro 2008&lt;http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=50197> [Consulta: 05 maio 2009]
[M713]
Sergas. "BEG. Volume 21. Ano 2008. Número 2" [en liña]. 01 outubro 2008 &lt;http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62451> [Consulta: 05 maio 2009]
[M714]
Sergas. "BEG. Volume 21. Ano 2008. Número 3" [en liña]. 01 novembro 2008 &lt;http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62485> [Consulta: 05 maio 2009]
[M715]
Sergas. "BEG. Volume 21. Ano 2008. Número 4" [en liña]. 01 xaneiro 2009 &lt;http://www.galiciasaude.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62490> [Consulta: 05 maio 2009]
[M716]
Sergas. "BEG. Volume 21. Ano 2008. Número 5" [en liña]. 01 marzo 2009 &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=50700> [Consulta: 05 maio 2009]
[M717]
Sergas. "BEG. Volume 21. Ano 2008. Número 6" [en liña]. 01 abril 2009 &lt;http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=62527> [Consulta: 25 maio 2009]
[M718]
Revista Consumer. "Pagar o dobre non protexe máis" [en liña] Setembro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080901/actualidad/analisis2/73950.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M719]
Revista Consumer. "Cistite intersticial" [en liña] Setembro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080901/salud/73947.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M720]
Revista Consumer. "A tose máis tenra" [en liña] Setembro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080901/salud/73603.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M721]
Revista Consumer. "Tranquilidade e rutina, o mellor remedio contra os pesadelos infantís" [en liña] Setembro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080901/interiormente/73600.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M722]
Revista Consumer. "Antidepresivos, a clave está na dose" [en liña] Xullo 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080701/salud/72949.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M723]
Revista Consumer. "Alerxias no traballo" [en liña] Xullo 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080701/salud/72948.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M724]
Revista Consumer. "A autoestima: un equilibrio necesario, pero complexo" [en liña] Xullo 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080701/interiormente/72947.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M725]
Revista Consumer. "O comportamento impulsivo" [en liña] Xuño 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080601/interiormente/72713.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M726]
Revista Consumer. "Lentes de sol" [en liña] Xuño 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080601/actualidad/analisis2/72712.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M727]
Revista Consumer. "Cirurxía sen cicatrices" [en liña] Xuño 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080601/salud/72642.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M728]
Revista Consumer. "Pulsómetros dixitais" [en liña] Maio 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080501/actualidad/analisis2/72585.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M729]
Revista Consumer. "Javier Meana, Director do Banco de Cerebros da UPV/EHU" [en liña] Maio 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080501/entrevista/72584.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M730]
Revista Consumer. "Hipocondría" [en liña] Maio 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080501/interiormente/72576.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M731]
Revista Consumer. "Astenia primaveral" [en liña] Maio 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080501/salud/72557.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M732]
Revista Consumer. "Embarazo e saúde laboral, unha relación sen escusas" [en liña] Maio 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080501/salud/72556.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M733]
Revista Consumer. "Enfermidade laboral por edificio enfermo" [en liña] Abril 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080401/salud/72449.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M734]
Revista Consumer. "Fumadores pasivos" [en liña] Abril 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080401/salud/72448.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M735]
Revista Consumer. "A saúde de Narciso" [en liña] Abril 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080401/interiormente/72447.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M736]
Revista Consumer. "Previr un segundo infarto" [en liña] Marzo 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080301/salud/72402.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M737]
Revista Consumer. "Síndrome metabólica" [en liña] Marzo 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080301/salud/72401.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M738]
Revista Consumer. "Enfrontarse aos problemas e ás situacións imprevistas" [en liña] Marzo 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080301/interiormente/72399.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M739]
Revista Consumer. "Problemas mentais na asitencia primaria" [en liña] Febreiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080201/salud/72306.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M740]
Revista Consumer. "Novos riscos para a apnea do sono" [en liña] Febreiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080201/salud/72305.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M741]
Revista Consumer. "Alimentos que fan de medicamentos" [en liña] Febreiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080201/alimentacion/72301.php> [Consulta: 1 de xuño 2009]
[M742]
Revista Consumer. "Unha clínica dental quérelle cobrar 10.000 euros máis do orzamentado a un cliente" Febreiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20090601/practico/sentencias/74933.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M743]
Revista Consumer. " Infeccións fúnxicas e micóticas" Febreiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20090601/practico/sentencias/74933.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M744]
Revista Consumer. " Limpeza e remedios para tratar as feridas" Febreiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20090601/salud/74922.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M745]
Revista Consumer. " Vantaxes psicolóxicas do deporte na xente nova" Xaneiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20090601/interiormente/74927.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M746]
Revista Consumer. "Conflitos de parella" Xaneiro 2008 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080201/interiormente/72297.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M747]
Revista Consumer. "Cesárea, cando son necesarias" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080101/salud/72209.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M748]
Revista Consumer. "A EPOC, unha enfermidade evitable" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20080101/salud/72206.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M749]
Revista Consumer. "Responsabilidade por produtos defectuosos" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071201/salud/72118.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M750]
Revista Consumer. "Atentos aos riles" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071201/salud/72114.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M751]
Revista Consumer. "Dor de costas" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071201/entrevista/72110.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M752]
Revista Consumer. "O ser humano é o seu primeiro psicólogo" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071201/entrevista/72110.php> [Consulta: 7 de xuño 2009]
[M753]
Revista Consumer. "A peor graxa para o corazón" Decembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071201/alimentacion/72081.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M754]
Revista Consumer. "Baixo o peso da espera" Novembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071101/interiormente/72058.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M755]
Revista Consumer. "A vida despois do ictus" Novembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071101/salud/72057.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M756]
Revista Consumer. "Cirurxía estética. Secuelas e responsabilidades" Outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/practico/sentencias/71930.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M757]
Revista Consumer. "Transplante de órganos" Outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/actualidad/informe1/71911.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M758]
Revista Consumer. "Sufrir polos tendóns" Outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/salud/71907.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M759]
Revista Consumer. "Novas terapias contra o cancro" Outubro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20071001/salud/71906.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M760]
Revista Consumer. "Tensión desbocada" Setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/salud/71813.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M761]
Revista Consumer. "Morte súbita" Setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/salud/71812.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M762]
Revista Consumer. "O dominio das emocións, clave no traballo e fóra del" Setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/interiormente/71811.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M763]
Revista Consumer. "Cirurxía estética e consentimento informado" Setembro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070901/practico/sentencias/71809.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M764]
Revista Consumer. "Analizados 8 protectores solares do factor 15" Xullo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070701/actualidad/analisis2/71770.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M765]
Revista Consumer. "Meniscos de cristal" Xullo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070701/salud/71759.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M766]
Revista Consumer. "O bebé non chega" Xuño 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070601/interiormente/71634.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M767]
Revista Consumer. "A flexibilidade, garantía de xuventude" Xuño 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070601/salud/71629.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M768]
Revista Consumer. "15 preservativos a exame" Maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/actualidad/analisis2/71584.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M769]
Revista Consumer. "Corpos estraños: intrusos máis que molestos" Maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/salud/71541.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M770]
Revista Consumer. "Cando aturar ao xefe é un milagre" Maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/interiormente/71540.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M771]
Revista Consumer. "Responsabilidade médico-estética" Maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/practico/sentencias/71537.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M772]
Revista Consumer. "Hixiene bucal" Maio 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070501/practico/consejo_del_mes/71532.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M773]
Revista Consumer. "O coidado do enfermo terminal" Abril 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070401/salud/71484.php> [Consulta: 8 de xuño]
[M774]
Revista Consumer. "Envexa: unha competición na que sempre se perde" Abril 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070401/interiormente/71483.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M775]
Revista Consumer. "A solteiría non é un fracaso" Marzo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070301/interiormente/71365.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M776]
Revista Consumer. "Rinite alérxica estacional" Marzo 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070301/salud/71359.php> http://revista.consumer.es/web/ga/20070301/salud/71359.php [Consulta: 9 de xuño]
[M777]
Revista Consumer. "A marcha do fogar paterno, sen traumas" Febreiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070201/interiormente/71286.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M778]
Revista Consumer. "Analizadas 133 piscinas cubertas de 18 cidades españolas" Febreiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070201/salud/71278.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M779]
Revista Consumer. "Os riscos das espullas xenitais" Febreiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070101/actualidad/tema_de_portada/71100.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M780]
Revista Consumer. "Centros de día" Xaneiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070101/actualidad/informe1/71094.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M781]
Revista Consumer. "Adaptación á adopción" Xaneiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070101/entrevista/71093.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M782]
Revista Consumer. "Estamos a crear nenos consentidos" Xaneiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20070101/salud/71081.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M783]
Revista Consumer. "Respiración" Xaneiro 2007 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061201/practico/sentencias/71235.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M784]
Revista Consumer. "Responsabilidade médica" Decembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061201/interiormente/70983.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M785]
Revista Consumer. "Familia" Decembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061201/salud/70981.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M786]
Revista Consumer. "Enfermidade celíaca" Decembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061101/actualidad/informe1/70930.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M787]
Revista Consumer. "24 horas cara á vida" Novembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061101/interiormente/70929.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M788]
Revista Consumer. "Os erros son tamén motores de cambio" Novembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061101/actualidad/tema_de_portada/70928.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M789]
Revista Consumer. "Centros de Saúde de Atención Primaria, dobre investigación exclusiva" Novembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061101/salud/70925.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M790]
Revista Consumer. "Arteriopatía periférica obstrutiva" Novembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/practico/sentencias/71217.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M791]
Revista Consumer. "Responsabilidade médica" Outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/actualidad/informe1/70833.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M792]
Revista Consumer. "Exercicio físico" Outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/practico/consejo_del_mes/70804.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M793]
Revista Consumer. "Accidentes domésticos" Outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/interiormente/70802.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M794]
Revista Consumer. "A nosa relación cos demais" Outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20061001/salud/70785.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M795]
Revista Consumer. "Acupuntura" Outubro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060901/salud/70727.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M796]
Revista Consumer. "Endometriose" Setembro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060701/interiormente/70611.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M797]
Revista Consumer. "Espazo propio" Xullo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060701/salud/70608.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M798]
Revista Consumer. "Aerofaxia e meteorismo" Xullo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060601/interiormente/70497.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M799]
Revista Consumer. "Elixir parella" Xuño 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060601/salud/70486.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M800]
Revista Consumer. "Dentífricos branqueantes e convencionais" Xuño 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060601/actualidad/analisis2/70480.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M801]
Revista Consumer. "Visitados 425 lugares e establecementos públicos "libres de fume" en 18 cidades españolas" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/actualidad/tema_de_portada/70441.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M802]
Revista Consumer. "Visitados 425 lugares e establecementos públicos "libres de fume" en 18 cidades españolas2" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/actualidad/tema_de_portada/70441_2.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M803]
Revista Consumer. "Visitados 425 lugares e establecementos públicos "libres de fume" en 18 cidades españolas3" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/actualidad/tema_de_portada/70441_3.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M804]
Revista Consumer. "Visitados 425 lugares e establecementos públicos "libres de fume" en 18 cidades españolas4" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/actualidad/tema_de_portada/70441_4.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M805]
Revista Consumer. "Visitados 425 lugares e establecementos públicos "libres de fume5" en 18 cidades españolas" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/actualidad/tema_de_portada/70441_5.php> [Consulta: 9 de xuño]
[M806]
Revista Consumer. "Coidar dunha persoa dependente" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/interiormente/70425.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M807]
Revista Consumer. "Litiase biliar" Maio 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060501/salud/70424.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M808]
Revista Consumer. "Aerofobia"Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/miscelanea1/70354.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M809]
Revista Consumer. "Os nenos tamén necesitan límites"Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/interiormente/70353.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M810]
Revista Consumer. "Espondilite anquilosante" Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/salud/70351.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M811]
Revista Consumer. "Talasoterapia" Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/actualidad/informe1/70336.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M812]
Revista Consumer. "Talasoterapia 2" Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/actualidad/informe1/70336_2.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M813]
Revista Consumer. "Talasoterapia 3" Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/actualidad/informe1/70336_3.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M814]
Revista Consumer. "Talasoterapia 4" Abril 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060401/actualidad/informe1/70336_4.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M815]
Revista Consumer. "Vellos no ximnasio" Marzo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060301/practico/consejo_del_mes/70296.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M816]
Revista Consumer. "Aceptar o pasado" Marzo 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060301/interiormente/70289.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M817]
Revista Consumer. "Adormentar os nenos" Febreiro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060201/practico/consejo_del_mes/70235.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M818]
Revista Consumer. "Crecemento persoal" Febreiro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060201/interiormente/70228.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M819]
Revista Consumer. "Falta de desexo sexual" Xaneiro 2006 <http://revista.consumer.es/web/ga/20060101/interiormente/70159.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M820]
Revista Consumer. "Combater os excesos do alcohol" Decembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051201/practico/consejo_del_mes/70114.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M821]
Revista Consumer. "Indicadores da saúde familiar" Decembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051201/interiormente/70107.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M822]
Revista Consumer. "A risa" Novembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051101/interiormente/70053.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M823]
Revista Consumer. "Como coidar as unllas" Octubre 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051001/practico/consejo_del_mes/69990.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M824]
Revista Consumer. "Relacións virtuais" Octubre 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20051001/interiormente/69983.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M825]
Revista Consumer. "Sexualidade" Setembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050901/interiormente/69919.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M826]
Revista Consumer. "Seguros médicos privados" Setembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050901/actualidad/informe1/69917.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M827]
Revista Consumer. "Seguros médicos 2" Setembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050901/actualidad/informe1/69917_2.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M828]
Revista Consumer. "Seguros médicos 3" Setembro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050901/actualidad/informe1/69917_3.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M829]
Revista Consumer. "Autoaxuda" Xullo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050701/interiormente/69868.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M830]
Revista Consumer. "Compartir a experiencia con outras mulleres masectomizadas é unha maneira de atopar axuda" Maio 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050501/entrevista/69740.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M831]
Revista Consumer. "Fillos e fillas nas familias monoparentais" Maio 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050501/interiormente/69739.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M832]
Revista Consumer. "Competencias transversais" Abril 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/interiormente/69674.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M833]
Revista Consumer. "Adaptación da casa para persoas maiores" Abril 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/actualidad/informe1/69671.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M834]
Revista Consumer. "Adaptación da casa para persoas maiores2" Abril 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/actualidad/informe1/69671_2.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M835]
Revista Consumer. "Adaptación da casa para persoas maiores3" Abril 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/actualidad/informe1/69671_3.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M836]
Revista Consumer. "Adaptación da casa para persoas maiores4" Abril 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050401/actualidad/informe1/69671_4.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M837]
Revista Consumer. "Sauna e baño turco" Marzo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050301/actualidad/informe1/69618.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M838]
Revista Consumer. "Sauna e baño turco2" Marzo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050301/actualidad/informe1/69618_2.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M839]
Revista Consumer. "Sauna e baño turco3" Marzo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050301/actualidad/informe1/69618_3.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M840]
Revista Consumer. "As manías" Marzo 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050301/interiormente/69610.php> [Consulta: 10 de xuño]
[M841]
Revista Consumer. "O maltrato psicolóxico" Febreiro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050201/interiormente/69550.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M842]
Revista Consumer. "Socialización de fillos e fillas" Xaneiro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20050101/interiormente/69472.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M843]
Revista Consumer. "Análise transaccional de Berne" Decembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041201/interiormente/69433.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M844]
Revista Consumer. "Exercitar a memoria" Decembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041201/practico/consejo_del_mes/69429.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M845]
Revista Consumer. "O sentimento de culpa" Novembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041101/interiormente/69349.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M846]
Revista Consumer. "Ser zurdo ou zurda" Outubro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/miscelanea1/69293.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M847]
Revista Consumer. "A confianza" Outubro 2005 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/interiormente/69279.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M848]
Revista Consumer. "Sistemas de descanso" Outubro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/actualidad/informe1/69278.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M849]
Revista Consumer. "Sistemas de descanso 2" Outubro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/actualidad/informe1/69278_2.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M850]
Revista Consumer. "Sistemas de descanso 3" Outubro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20041001/actualidad/informe1/69278_3.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M851]
Revista Consumer. "Vista e ordenador" Setembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040901/practico/consejo_del_mes/69231.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M852]
Revista Consumer. "Avellentar non é sinónimo de enfermar" Setembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040901/entrevista/69210.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M853]
Revista Consumer. "Problemas en parella: a monotonía" Setembro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040901/interiormente/69209.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M854]
Revista Consumer. "Autobronceadores" Xullo 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040701/practico/consejo_del_mes/69133.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M855]
Revista Consumer. "A autoestima" Xullo 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040701/interiormente/69127.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M856]
Revista Consumer. "A aprendizaxe da vida" Xuño 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040601/interiormente/69049.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M857]
Revista Consumer. "Elixir calzado para camiñar" Maio 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040501/practico/consejo_del_mes/68935.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M858]
Revista Consumer. "Converterse en avó ou avoa" Maio 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040501/interiormente/68914.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M859]
Revista Consumer. "Como afrontarmos os conflitos?" Marzo 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040301/interiormente/68342.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M860]
Revista Consumer. "A amizade" Febreiro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040201/interiormente/68027.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M861]
Revista Consumer. "Ludopatía" Xaneiro 2004 <http://revista.consumer.es/web/ga/20040101/interiormente/67692.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M862]
Revista Consumer. "Habilidades sociais" Decembro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20031201/interiormente/67387.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M863]
Revista Consumer. "Método Pilates" Setembro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030901/miscelanea1/63691.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M864]
Revista Consumer. "Intelixencia emocional" Xullo 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030701/interiormente/62394.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M865]
Revista Consumer. "Instalados no pesimismo" Xuño 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030601/interiormente/61199.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M866]
Revista Consumer. "Medo ao compromiso" Abril 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030401/interiormente/59267.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M867]
Revista Consumer. "Os pés" Abril 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030401/practico/consejo_del_mes/59255.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M868]
Revista Consumer. "A psicanálise" Marzo 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030301/interiormente/58124.php> [Consulta: 11 de xuño]
[M869]
Revista Consumer. "Masaxes non-terapéuticas" Febreiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030201/miscelanea1/57496.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M870]
Revista Consumer. "Celiaquía" Febreiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030201/alimentacion/57467.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M871]
Revista Consumer. "A grandeza de sermos febles" Febreiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030201/interiormente/57473.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M872]
Revista Consumer. "Hixiene dental" Febreiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030201/practico/consejo_del_mes/57032.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M873]
Revista Consumer. "Alimentos saudables para o corazón" Xaneiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030101/alimentacion/56377.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M874]
Revista Consumer. "Conseguírmo-los nosos obxectivos esixe esforzo e disciplina" Xaneiro 2003 <http://revista.consumer.es/web/ga/20030101/interiormente/55603.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M875]
Revista Consumer. "Compra compulsiva" Decembro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20021201/interiormente/54920.php > [Consulta: 15 de xuño]
[M876]
Revista Consumer. "Afronta-la morte dunha persoa moi querida" Novembro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20021101/interiormente/53816.php > [Consulta: 15 de xuño]
[M877]
Revista Consumer. "A mentira" Outubro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20021001/interiormente/52200.php > [Consulta: 15 de xuño]
[M878]
Revista Consumer. "Actitudes positivas" Setembro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020901/interiormente/50877.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M879]
Revista Consumer. "Caricias, abrazos, saúdos… unha linguaxe moi valiosa" Xullo 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020701/interiormente/48983.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M880]
Revista Consumer. "Calzado axeitado" Xuño 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020601/salud/47974.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M881]
Revista Consumer. "Facer e recibir críticas" Maio 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020501/interiormente/43502.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M882]
Revista Consumer. "A memoria" Abril 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020401/interiormente/40465.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M883]
Revista Consumer. "Un especialista que pode axudarnos" Marzo 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020301/interiormente/38952.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M884]
Revista Consumer. "O insomnio" Febreiro 2002 <http://revista.consumer.es/web/ga/20020201/interiormente/37682.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M885]
Revista Consumer. "Dixestións pesadas" Decembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20011201/alimentacion/31601.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M886]
Revista Consumer. "A felicidade" Decembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20011201/interiormente/31597.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M887]
Revista Consumer. "A envexa" Novembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20011101/interiormente/29112.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M888]
Revista Consumer. "Técnicas de persuasión" Setembro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010901/interiormente/27721.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M889]
Revista Consumer. "O namoramento" Xullo 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010701/interiormente/27277.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M890]
Revista Consumer. "A importancia da auga" Xullo 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010701/salud/27269.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M891]
Revista Consumer. "Estrés: a vida haina que tomar con calma" Xuño 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010601/interiormente/27115.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M892]
Revista Consumer. "Alerxias alimentarias" Xuño 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010601/alimentacion/27134.php > [Consulta: 15 de xuño]
[M893]
Revista Consumer. "As obsesións" Marzo 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010301/interiormente/40730.php> [Consulta: 15 de xuño]
[M894]
Revista Consumer. "Habilidades sociais" Xaneiro 2001 <http://revista.consumer.es/web/ga/20010101/interiormente/41345.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M895]
Revista Consumer. "A andropausa" Novembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20001101/salud/46260.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M896]
Revista Consumer. "A idade do pavo" Novembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20001101/interiormente/46258.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M897]
Revista Consumer. "Maternidade a partir dos 35 anos" Setembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000901/actualidad/informe1/46227.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M898]
Revista Consumer. "Maternidade a partir dos 35 anos 2" Setembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000901/actualidad/informe1/46227_2.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M899]
Revista Consumer. "Maternidade a partir dos 35 anos 3" Setembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000901/actualidad/informe1/46227_3.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M900]
Revista Consumer. "Recupera-los valores de sempre" Setembro 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000901/interiormente/46004.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M901]
Revista Consumer. "Un verán de contemplación" Xullo 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000701/interiormente/46401.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M902]
Revista Consumer. "Un verán moi saudable" Xuño 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000601/practico/consejo_del_mes/46408.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M903]
Revista Consumer. "Os celos" Xuño 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000601/interiormente/46418.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M904]
Revista Consumer. "Anorexia e bulimia nerviosas" Abril 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000401/alimentacion/46134.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M905]
Revista Consumer. "Violencia xuvenil" Abril 2000 <http://revista.consumer.es/web/ga/20000401/interiormente/46129.php> [Consulta: 16 de xuño]
[M906]
Repsol. "Acalasia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/acalasia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M907]
Repsol. "Accidente vascular cerebral (AVC) ou accidente vascular encefálico" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/accidente_vascular_cerebral.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M908]
Repsol. "Acne" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/acne.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M909]
Repsol. "Acondroplasia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/acondroplasia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M910]
Repsol. "Actinomicose pulmonar" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/actinomicosis_pulmonar.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M911]
Repsol. "Adenoidismo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/adenoidismo.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M912]
Repsol. "Adenoma de próstata" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/adenoma_de_prostata.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M913]
Repsol. "Afasia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/afasia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M914]
Repsol. "Agorafobia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/agorafobia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M915]
Repsol. "Alerxia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/alergia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M916]
Repsol. "Alopecia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/alopecia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M917]
Repsol. "Ambliopía" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ambliopia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M918]
Repsol. "Amebiase" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/amebiasis.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M919]
Repsol. "Amigdalite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/amigdalitis.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M920]
Repsol. "Amnesia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/amnesia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M921]
Repsol. "Anexite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/anexitis_aguda.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M922]
Repsol. "Anxina de peito" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/angina_de_pecho.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M923]
Repsol. "Anorexia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/anorexia.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M924]
Repsol. "Apendicite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/apendicitis.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M925]
Repsol. "Arrenoblastoma de ovario" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/arrenoblastoma_de_ovario.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M926]
Repsol. "Arritmia cardíaca" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/arritmia_cardiaca.aspx> [Consulta: 16 de xuño 2009]
[M928]
Repsol. " Arteriopatías obstrutivas periféricas" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/arteriopatias_obstructivas_perifericas.aspx> [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M929]
Repsol. " Artrite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/artrosis.aspx> [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M930]
Repsol. "Asma bronquial" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/asma_bronquial.aspx> [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M931]
Repsol. " Ataque cardíaco" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ataque_cardiaco.aspx> [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M932]
Repsol. " Ataxia de Friedreich" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ataxia_de_friedreich.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M933]
Repsol. " Ateroembolia renal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ateroembolia_renal.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M934]
Repsol. " Autismo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/autismo.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M935]
Repsol. " Balanopostite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/balanopostitis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M936]
Repsol. " Barotrauma de oído" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/barotrauma_de_oido.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M937]
Repsol. " Bocio" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/bocio.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M938]
Repsol. " Broncopneumonía" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/bronconeumonia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M939]
Repsol. " Bronquiectasias" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/bronquiectasias.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M940]
Repsol. " Bronquite crónica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/bronquitis_cronica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M941]
Repsol. " Brucelose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/brucelosis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M942]
Repsol. " Bulimia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/bulimia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M943]
Repsol. " Bursite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/bursitis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M944]
Repsol. " Candidiase vaxinal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/candidiasis_vaginal.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M945]
Repsol. " Cataratas" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cataratas.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M946]
Repsol. " Celulite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/celulitis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M947]
Repsol. " Cirrose biliar primaria" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cirrosis_biliar_primaria.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M948]
Repsol. " Cirrose hepática" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cirrosis_hepatica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M949]
Repsol. " Cistinuria" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cistinuria.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M950]
Repsol. " Cistite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cistitis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M951]
Repsol. " Cistocele" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cistocele.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M952]
Repsol. " Clamidia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/clamidia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M953]
Repsol. " Colecistite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/colecistitis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M954]
Repsol. " Cólera" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/colera.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M955]
Repsol. " Colesteatoma" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_es/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/colesteatoma.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M956]
Repsol. " Cólico nefrítico" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/colico_nefritico.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M957]
Repsol. " Conxuntivite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/conjuntivitis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M958]
Repsol. " Corea de Huntington" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/corea_de_huntington.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M959]
Repsol. " Córnea opaca" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/cornea_opaca.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M960]
Repsol. " Coronariopatía" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/coronariopatia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M961]
Repsol. " Coxa vara" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/coxa_vara.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M962]
Repsol. " Coxalxia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/coxalgia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M963]
Repsol. " Criptorquidia auténtica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/criptorquidia_autentica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M964]
Repsol. " Demencia senil" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/demencia_senil.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M965]
Repsol. "Depresión" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/depresion.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M966]
Repsol. " Dermatite atópica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/dermatitis_atopica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M967]
Repsol. " Dermatite seborreica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/dermatitis_seborreica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M968]
Repsol. " Desprendemento de retina" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/desprendimiento_de_retina.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M969]
Repsol. " Diabete insípida" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/diabetes_insipida.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M970]
Repsol. " Diabete Mellitus" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/diabetes_mellitus.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M971]
Repsol. " Difteria" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/difteria.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M972]
Repsol. " Disqueratose folicular ou enfermidade de Darier" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/disqueratosis_folicular_o_enfermedad_de.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M973]
Repsol. " Distimia ou depresión neurótica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/distimia_o_depresion_neurotica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M974]
Repsol. " Edema agudo de pulmón" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/edema_agudo_de_pulmon.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M975]
Repsol. " Embarazo ectópico" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/embarazo_ectopico.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M976]
Repsol. " Enfermidade de Adisson" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/enfermedad_de_adisson.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M977]
Repsol. " Enfermidade de Peyronie" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/enfermedad_de_peyronie.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M978]
Repsol. " Enfermidade diverticular do colon" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/enfermedad_diverticular_del_colon.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M979]
Repsol. "Enfermidade ou contractura de Dupuytren" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/enfermedad_o_contractura_de_dupuytren.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M980]
Repsol. " Enfermidade renal terminal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/enfermedad_renal_terminal.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M981]
Repsol. " Enurese" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/enuresis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M982]
Repsol. " Epilepsia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/epilepsia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M983]
Repsol. "Erisipela" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/erisipela.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M984]
Repsol. " Esclerose lateral amiotrófica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/esclerosis_lateral_amiotrofica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M985]
Repsol. " Esclerose múltiple" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/esclerosis_multiple.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M986]
Repsol. " Escoliose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/escoliosis.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M987]
Repsol. " Espondiloartrite anquilopoyetica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/espondiloartritis_anquilopoyetica.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M988]
Repsol. " Esquizofrenia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/esquizofrenia.aspx > [Consulta: 17 de xuño 2009]
[M989]
Repsol. "Estrabismo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/estrabismo.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M990]
Repsol. " Estreitamento da uretra" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/estrechamiento_de_la_uretra.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M991]
Repsol. " Estrés" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/estres.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M992]
Repsol. " Farinxite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/faringitis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M993]
Repsol. " Fibrilación auricular" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/fibrilacion_auricular.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M994]
Repsol. " Fibroma uterino" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/fibroma_uterino.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M995]
Repsol. " Fibromialxia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/fibromialgia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M996]
Repsol. " Fimose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/fimosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M997]
Repsol. " Fístula pilonidal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/fistula_pilonidal.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M998]
Repsol. " Forunculose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/forunculosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M999]
Repsol. " Frixidez" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/frigidez.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1000]
Repsol. " Gastrite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/gastritis_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1001]
Repsol. " Gastroenterite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/gastroenteritis_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1002]
Repsol. " Genu-varo ou pernas arqueadas" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/genuvaro_o_piernas_arqueadas.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1003]
Repsol. " Glaucoma" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/glaucoma.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1004]
Repsol. " Glomerulonefrite difusa aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/glomerulonefritis_difusa_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1005]
Repsol. " Gonorrea" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/gonorrea.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1006]
Repsol. " Gota" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/gota.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1007]
Repsol. " Gripe" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/gripe.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1008]
Repsol. " Hemofilia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hemofilia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1009]
Repsol. " Hemorroides" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hemorroides.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1010]
Repsol. " Hernia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hernia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1011]
Repsol. " Herpes xenital" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/herpes_genital.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1012]
Repsol. " Hidrocefalia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hidrocefalia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1013]
Repsol. " Hidronefrose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hidronefrosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1014]
Repsol. " Hiperlipidemia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hiperlipidemia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1015]
Repsol. " Hipertensión arterial" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hipertension_arterial.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1016]
Repsol. " Hipertensión endocraneana" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hipertension_endocraneana.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1017]
Repsol. " Hipocondriase" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hipocondriasis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1018]
Repsol. " Hipoglicemia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/hipoglucemia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1019]
Repsol. " Ictiose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ictiosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1020]
Repsol. " Impotencia sexual" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/impotencia_sexual.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1021]
Repsol. " Incontinencia urinaria" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/incontinencia_urinaria.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1022]
Repsol. " Infarto de miocardio" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/infarto_de_miocardio.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1023]
Repsol. " Laberintite bacteriana" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/laberintitis_bacteriana.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1024]
Repsol. " Larinxite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/laringitis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1025]
Repsol. " Lexionelose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/legionela.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1026]
Repsol. " Leucemia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/leucemia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1027]
Repsol. " Lique espinuloso" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/liquen_espinuloso.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1028]
Repsol. " Litiase urinaria" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/litiasis_urinaria.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1029]
Repsol. " Ludopatía" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ludopatia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1030]
Repsol. " Mal das vacas tolas ou encefalopatía esponxiforme bovina, que dá lugar no home á enfermidade de Creutzfeldt-Jakob" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/mal_de_las_vacas_locas.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1031]
Repsol. " Mastoidite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/mastoiditis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1032]
Repsol. " Melanomas" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/melanomas.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1033]
Repsol. " Meninxite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/meningitis_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1034]
Repsol. " Menorraxia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/menorragia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1035]
Repsol. " Miastenia grave" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/miastenia_grave.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1036]
Repsol. " Xaquecas" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/migrana.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1037]
Repsol. " Miocardite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/miocarditis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1038]
Repsol. " Narcolepsia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/narcolepsia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1039]
Repsol. " Neumotórax espontáneo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neumotorax_espontaneo.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1040]
Repsol. " Neuropatías periféricas" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neuropatias_perifericas.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1041]
Repsol. " Neurose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neurosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1042]
Repsol. " Neurose de angustia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neurosis_de_angustia.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1043]
Repsol. " Neurose histérica" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neurosis_histerica.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1044]
Repsol. " Neurose obsesiva" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neurosis_obsesiva.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1045]
Repsol. " Neurose reactiva" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/neurosis_reactiva.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1046]
Repsol. " Obesidade" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/obesidad.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1047]
Repsol. " Ollos secos" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ojos_secos.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1048]
Repsol. " Osteomielite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/osteomielitis_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1049]
Repsol. " Osteomielite cranial" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/osteomielitis_craneal.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1050]
Repsol. " Osteoporose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/osteoporosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1051]
Repsol. "Otite externa aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/otitis_externa_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1052]
Repsol. "Otite media aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/otitis_media_aguda.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1053]
Repsol. "Otite seromucosa" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/otitis_seromucosa.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1054]
Repsol. "Otoesclerose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/otoesclerosis.aspx> [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1055]
Repsol. " Pancreatite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/pancreatitis_aguda.aspx > [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1056]
Repsol. " Paranoia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/paranoia.aspx > [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1057]
Repsol. " Parkinson" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/parkinson.aspx > [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1058]
Repsol. " Pediculose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/pediculosis.aspx > [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1059]
Repsol. " Pericondrite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/pericondritis.aspx > [Consulta: 18 de xuño 2009]
[M1060]
Repsol. " Peritonite aguda" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/peritonitis_aguda.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1061]
Repsol. " Pitiriase rubra pilaris" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/pitiriasis_rubra_pilaris.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1062]
Repsol. " Poliomielite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/poliomielitis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1063]
Repsol. " Prostatite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/prostatitis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1064]
Repsol. " Psicose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/psicosis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1065]
Repsol. " Psicose disociativa" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/psicosis_disociativa.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1066]
Repsol. " Psoríase" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/psoriasis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1067]
Repsol. " Queratose piar" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/queratosis_pilar.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1068]
Repsol. " Quiste de ovario" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/quiste_de_ovario.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1069]
Repsol. " Quiste sebáceo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/quiste_sebaceo.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1070]
Repsol. " Rabia" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/rabia.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1071]
Repsol. " Retención aguda de vexiga" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/retencion_aguda_de_vejiga.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1072]
Repsol. " Retinite pigmentosa" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/retinitis_pigmentosa.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1073]
Repsol. " Rinite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/rinitis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1074]
Repsol. " Riles císticos" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/rinones_quisticos.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1075]
Repsol. " Sarcoidose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sarcoidosis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1076]
Repsol. " Sífilis" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sifilis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1077]
Repsol. " Síndrome de Guillain-Barrei Landry" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sindrome_de_guillainbarre_landry.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1078]
Repsol. " Síndrome de Turner ou disxenesia gonadal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sindrome_de_turner_o_disgenesia_gonadal.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1079]
Repsol. " Síndrome Ménière" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sindrome_menire.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1080]
Repsol. " Sinusite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sinusitis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1081]
Repsol. " Somnambulismo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sonambulismo.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1082]
Repsol. " Xordeira brusca" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/sordera_brusca.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1083]
Repsol. " Tenosinovite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/tenosinovitis.aspx> [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1084]
Repsol. " Cabalo" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/torticolis.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1085]
Repsol. " Trastorno de pánico" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/trastorno_de_panico.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1086]
Repsol. " Tromboflebite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/tromboflebitis.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1087]
Repsol. " Tuberculose" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/tuberculosis.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1088]
Repsol. " Úlcera de decúbito" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ulcera_de_decubito.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1089]
Repsol. " Úlcera gastroduodenal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ulcera_gastroduodenal.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1090]
Repsol. " Uremia ou azotemia prerrenal" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/uremia_o_azotemia_prerrenal.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1091]
Repsol. " Ureterocele" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/ureterocele.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1092]
Repsol. " Varices" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/varices.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1093]
Repsol. " Vasculite" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/utilidades/guia_salud/vasculitis.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1094]
Repsol. " Medicina natural na túa maleta" Setembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/med.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1095]
Repsol. " Tratar a febre en verán" Agosto 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/tratar_fiebre_verano.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1096]
Repsol. " Sabes que é a drunkorexia?" Xuño 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/drunkorexia.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1097]
Repsol. "Cansado de espirrar en primavera?" Abril 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/estornudar_en_primavera.aspx > [Consulta: 19 de xuño 2009]
[M1098]
Repsol. " Combate a melancolía, o insomnio e a asma con cores" Abril 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/colores_cromoterapia_melancolia.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1099]
Repsol. " Aceites esenciais contra cefalea e hemicranias" Abril 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/aceites_cefaleas.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1100]
Repsol. " Tratamentos de beleza exprés: impecable en pouco tempo" Marzo 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/belleza_expres.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1101]
Repsol. " Mima a túa pel cunha sesión a base de arxila" Marzo 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/arcilla.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1102]
Repsol. " O fogar, un lugar confortable para manterte en forma" Marzo 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/gimnasia.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1103]
Repsol. " Vitamina A, o reforzo que precisas para o teu organismo" Febreiro 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/Vitamina_A.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1104]
Repsol. " Canaliza as túas emocións e previrás enfermidades" Febreiro 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/emociones.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1105]
Repsol. " Aromaterapia" Febreiro 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/aromaterapia.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1106]
Repsol. " Monta o teu propio spa na casa" Xaneiro 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/spas.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1107]
Repsol. " Tratamentos de beleza sen saír da casa" Xaneiro 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/tratamientos_de_belleza.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1108]
Repsol. " Herba dos cantores e tisana, perfectas para mellorar a afonía" Xaneiro 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/erisimo_tisana.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1108]
Repsol. " Prudencia nas comidas de Nadal para que o corazón non se resinta" Decembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/prudencia_y_moderacion.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1110]
Repsol. " Consellos para a túa pel e cabelos" Decembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/consejos_para_tu_piel_cabellos.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1111]
Repsol. " Previr a falta de ferro" Decembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/falta_de_hierro.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1112]
Repsol. " Homeopatía, a medicina alternativa" Decembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/Homeopatia.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1113]
Repsol. " Plantas inmunoestimulantes" Decembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/Plantas_inmunoestimulantes.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1114]
Repsol. " Controla o uso de produtos químicos no fogar" Maio 2009 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/controla_uso_productos_quimicos.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1115]
Repsol. " O poder do loureiro" Novembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/poder_laurel.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1116]
Repsol. " Froitas e verduras para o fígado" Outubro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/frutas_verduras_higado.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1117]
Repsol. "Vitaminas para os máis pequenos en outono" Outubro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/vitaminas_pequenos_otono.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1118]
Repsol. "Proteínas, ineludibles na dieta" Setembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/proteinas_fuente_energia.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1119]
Repsol. "O poder das rosas" Setembro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/las_rosas_flor_cosmetica.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1120]
Repsol. "Fitoterapia chinesa, un tratamento moi natural" Agosto 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/fitoterapia_china.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1121]
Repsol. "Shiatsu, o poder da enerxía" Agosto 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/Shiatsu.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1122]
Repsol. "Dóenche os oídos?" Agosto 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/te_duelen_los_oidos.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1123]
Repsol. "Precaucións perante a calor" Xullo 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/precauciones_ante_el_calor.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1124]
Repsol. "Coidado para os pés" Xullo 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/cuidado_para_los_pies.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1125]
Repsol. "Aceite de Argán, fonte de vida " Xullo 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/aceite.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1126]
Repsol. "Ensínaos a durmir" Xuño 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/insomnio_infantil.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1127]
Repsol. "Ensínaos a comer ben" Maio 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/ensenales_comer_bien.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1128]
Repsol. "Filosofía Wellness" Maio 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/filosofia_welnes.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1129]
Repsol. "¿Pódese previr a gripe?" Maio 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/se_puede_prevenir_la_gripe.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1130]
Repsol. "Almofadas de calor" Abril 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/almohadillas_de_calor.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1131]
Repsol. "Cosmética natural" Febreiro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/cosmetica_natural.aspx > [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1132]
Repsol. "A equinácea, contra as enfermidades de inverno" Xaneiro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/la_equinacea_contra_las_enfermedades_de_invierno.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1133]
Repsol. "Propósitos para o ano novo" Xaneiro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/propositos_para_el_nuevo_ano.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1134]
Repsol. "En Nadal, ao balneario" Xaneiro 2008 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/en_navidad_al_balneario.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1135]
Repsol. "Osteopatía, maís alá dos síntomas" Decembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/osteopatia_mas_alla_de_los_sintomas.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1136]
Repsol. ""Combater a febre infantil Decembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/fiebre_infantil.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1137]
Repsol. "Beneficios da natación" Novembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/beneficios_natacion.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1138]
Repsol. "A enfermidade que reaparece co frío" Novembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/artrosis_la_enfermedad_Del_frio.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1139]
Repsol. "Riscos da automedicación" Novembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/los_riesgos_de_la_automedicacion.aspx> [Consulta: 22 de xuño 2009]
[M1140]
Repsol. " O trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)" Outubro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/trastorno_por_deficit_de_atencion_e_hiperactividad.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1141]
Repsol. " Alopecia: estética pero tamén saúde" Outubro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/alopecia_estetica_pero_tambien_salud.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1142]
Repsol. " Bos hábitos contra o cancro" Outubro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/buenos_habitos_contra_cancer.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1143]
Repsol. " Astenia outonal, corpo sen forzas e tristeza emocional" Setembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/astenia_otonal_cuerpo_sin_fuerzas_tristeza_emocional.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1144]
Repsol. " Corpo de home, mentalidade de neno" Setembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/cuerpo_hombre_mentalidad_nino.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1145]
Repsol. " De novo no traballo: volta á rutina … ¿ou non?" Setembro 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/de_nuevo_en_trabajo_vuelta_a_rutina.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1146]
Repsol. " Tras o sol, manter o bronceado" Agosto 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/tras_el_sol_mantener_el_bronceado.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1147]
Repsol. " Molestos visitantes nas praias" Agosto 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/molestos_visitantes_en_la_playa.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1148]
Repsol. " Perigos que asexan os nenos na praia" Agosto 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/peligros_acechan_ninos_playa.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1149]
Repsol. " Mesoterapia, ao servizo da beleza" Agosto 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/mesoterapia_al_servicio_de_la_belleza.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1150]
Repsol. " Combater as picaduras de insectos en verán" Xullo 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/combatir_las_picaduras_de_insectos_en_verano.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1151]
Repsol. " Precaucións para non sufrir fungos nin papilomas" Xullo 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/precauciones_para_no_sufrir_hongos_y_papilomas.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1152]
Repsol. " Lipoatrofia, a enfermidade da oficina" Xuño 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/lipoatrofia_enfermedad_de_oficina.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1153]
Repsol. " Hiperhidrose, a sudación excesiva" Xuño 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/hiperhidrosis_sudoracion_excesiva.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1154]
Repsol. " A silenciosa enfermidade de Chagas" Maio 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/la_silenciosa_enfermedade_chagas.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1155]
Repsol. " Astenia primaveral, cando a vitalidade desaparece" Maio 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/astenia_primaveral_vitalidad_desaparece.aspx> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1156]
Repsol. " Lentes de contacto, vantaxes e inconvenientes" Abril 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/lentillas_ventajas_inconvenientes.asp> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1157]
Repsol. " O coidado dos dentes de leite " Abril 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/cuidado_dientes_de_leche.asp> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1158]
Repsol. " A importancia de coidar a vista" Marzo 2007 <http://www.repsol.com/es_gl/casa_y_hogar/sin_salir_de_casa/reportajes/salud/importancia_cuidar_vista.asp> [Consulta: 23 de xuño 2009]
[M1159]
Reps