Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression avó among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries without taking into account the accentuation of the word or the difference b/v


- Number of definitions found: 29
- Distribution by dictionaries: Sarmiento (1746-1770) (1), Sobreira (1792-1797) (2), Anónimo (1833C) (1), Aguirre (1858) (1), Rodríguez (1863) (1), Pintos (1865c) (1), Valladares (1884) (1), RAG (1913-1928) (2), Filgueira (1926) (1), Carré (1928-1931) (1), Carré (1933) (1), Ibañez (1950) (2), Carré (1951) (1), Eladio (1958-1961) (6), Franco (1972) (5), Carré (1979) (1), CGarcía (1985) (1)

Martín Sarmiento (1746-1770): Colección de voces y frases de la lengua gallega, ed. de J. L. Pensado Tomé (U. de Salamanca, 1970)
[pai][avó]

Teus pais e avôs son de Carvalledo. Colección 1746-1770

Juan Sobreira Salgado (1792-1797): Papeletas de un diccionario gallego, ed. de J. L. Pensado Tomé (Instituto de Estudios Orensanos, Ourense 1979).
abó

Abuelo. Papeletas

[pai] [nai] [abó] [caldo] [verza] [pan]

Ey ven teu pay,
ey ven tua nay
ey ven teu abó,
que nunca foy bó
caldiño pouco
e verciñas catro
sabell-o pan
comá lengua d'un gato.
Papeletas

Anónimo (1833C): Dialecto de Galicia, ed. de J. L. Pensado, Homaxe a R. Otero Pedrayo, Galaxia, Vigo ,1958, pp. 275-286 (ms 11-5-1/947-1 BAH)
abo

Abuelo.

Luís Aguirre del Río (1858): Diccionario del dialecto gallego, ed. de Carme Hermida Gulías, CSIC-IPS, 2007
avó ne

Abuelo. Port. id.

Francisco Javier Rodríguez (1863): Diccionario gallego-castellano, ed. de Antonio dela Iglesia González, A Coruña,
Avó

Abuelo. En port., ital. y lat. id.

Juan Manuel Pintos Villar (1865c): Vocabulario gallego-castellano, ed. de Margarita Neira e Xesús Riveiro, A Coruña, RAG, 2000
avó

Abuelo.

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
ABÓ

Abuelo.

Real Academia Galega (1913-1928): Diccionario gallego-castellano
ABO

V. ABOO.

AVO s. m.

arit. Avo. Voz que expresa las fracciones de la unidad.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
ABÓ sm.

Abuelo.

Leandro Carré Alvarellos (1928-1931): Diccionario galego-castelán, 1ª ed., Lar, A Cruña, 1926-1931
abós. m.

Abuelo.

Leandro Carré Alvarellos (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón, A Coruña, Roel
abó s. m.

Abuelo.

José Ibáñez Fernández (1950): Diccionario galego da rima e galego-castelán, Madrid
avó

Abuelo.

abós. m.

Abuelo. (1) Dic. Leandro Carré e Gramática de Lugrís Freire.- Según Vocabulario das Irmandades da Fala: Avó e avoa (ort. ant).- Diminutivos: Avoiño, avoiña, e moi usal: volito e volita].

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
abó s. m.

Abuelo.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
ABÓ s. m.

Abuelo.

________

Hombre anciano.

________

ABÓN. [No orixinal sen acento].

________

ABÓO.

________

FRAS. Neno criado por abó, nunca é bó. O que no sabe dos mimos do abó, non sabe o que é bó.

AVO,-VA

Terminación que se añade al final de los números cardinales para indicar qué parte son de la unidad: un dozavo, unha vinteava parte.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
abó s. m.

Abuelo.

________

Hombre anciano.

________

abón.

________

abóo.

________

Neno criado por abó, nunca é bó. O que non sabe dos mimos do abó, non sabe o que é bó.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Abó s. m.

Abuelo.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
abó m.

(Cur. Raz. Lax. Dum. San. Com. Val. Inc. Mra. Ver. Vil.), abolo (Ced. Bur.), abón (Mel.), bolico (Ped.), bolito (Ced.) abuelo.