Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression criar among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries without taking into account the accentuation of the word or the difference b/v


- Number of definitions found: 26
- Distribution by dictionaries: Sobreira (1792-1797) (1), Filgueira (1926) (1), Carré (1933) (1), Ibañez (1950) (1), Carré (1951) (2), Eladio (1958-1961) (11), AO (1977) (2), Carré (1979) (2), CGarcía (1985) (4), Rivas (1988) (1)

Juan Sobreira Salgado (1792-1797): Papeletas de un diccionario gallego, ed. de J. L. Pensado Tomé (Instituto de Estudios Orensanos, Ourense 1979).
[bimar] [vendimar] [criar] [piar]

O que non bima non vendima, o que non cría, non pía. Papeletas

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
CRIAR v.

Criar, educar.

Leandro Carré Alvarellos (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón, A Coruña, Roel
criar* v. a.

Educar.

José Ibáñez Fernández (1950): Diccionario galego da rima e galego-castelán, Madrid
criarv. a.

Educar. (ant).

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
criar* v. a.

Educar.

________

Criar.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
CRIAR v. a.

Criar, dar ser a lo que antes no lo tenía.

________

Producir.

________

Nutrir y alimentar la madre o la nodriza al niño con la leche de sus pechos.

________

Cuidar y alimentar un animal a sus hijuelos.

________

Hacer cría.

________

Alimentar, cuidar y cebar las aves caseras y otros animales.

________

Criar, educar, dirigir, instruir.

________

Criar carnes, engordar.

________

Criar a un ós seus peitos, dirigirlo desde su infancia, acostumbrarlo a sus máximas.

________

Vaite criar, suele decirse despectivamente al mocosuelo que sin llegar a la pubertad ya quiere alternar con los mozos y aun con las personas mayores.

________

FRAS. A que cría, empiora; e a que pare, millora. A que cría, fillo alleo, brasa trai no seo. A que os seus fillos cría, boa tea fía. Á que cría polos e nenos, sempre lle lamben os dedos. ¿Cómo criaches tantos filliños? Querendo máis ós máis pequeniños. Cría a tua filla, i a tua tea fía. Cría corvos e tiraranche os ollos. ¿Criache e non ensiñache? Non criache. Crían bo sangre o pan, o viño i a carne. Desque o din a criar, nono volvín aleitar. Non críes galiñas cerca da raposa, nin creas en bágoas de muller chorona. O que nada cría, ben pode decir que nada tèn. O que non cría, non pía. O viño cría sangue, i o pan, panza; todo o demáis é chanza.

Aníbal Otero Álvarez (1977): Vocabulario de San Jorge de Piquín, Universidade de Santiago, 1977 (Verba anexo 7)
peco, criaro

fr. fam. Dícese del animal que no desarrolla.

________

Pêco, doença dos vegetaes, que os faz definhar, en CF. especibiñado, persona ruín, en A Pena. (VSP)

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Criar v. a.

Educar.

________

Criar.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
criar v.

1. (Sco. Com. Cod. Ram.) criar;

________

2. (Raz.) tener parásitos;

________

criar ó cacho (Mez. Ver.) criar a los cerdos con lactancia artificial;

________

criarse máis axiña (Cre.) madurar antes.

Eligio Rivas Quintas (1988): Frampas, contribución al diccionario gallego, Alvarellos, Lugo
criar v. tr. y pron.

Formar, hacer, aumentar (A Limia). Así: O tempo fresco cría grau. En Covelas: Cría mais o vrau co temperau. (FrampasII)