Dicionario de dicionarios

· Consultar o Dicionario de dicionarios

Está a procurar a expresión esquencia entre os lemas no Dicionario de dicionarios


- Número de acepcións atopadas: 9
- Distribución por dicionarios: Rodríguez (1854c) (1), Rodríguez (1863) (1), Cuveiro (1876) (1), Porto (1900c) (1), Eladio (1958-1961) (2), Franco (1972) (2), Rivas (1978) (1)

Francisco Javier Rodríguez (1854c): Diccionario gallego-castellano, transcrito do ms da RAG por AS para este diccionario
esquencia

Olvido, falta de memoria. En portugues se escrive esquecimento.

Francisco Javier Rodríguez (1863): Diccionario gallego-castellano, ed. de Antonio dela Iglesia González, A Coruña,
Esquencia

Olvido, faltar la memoria. En portugués esquecimento.

Juan Cuveiro Piñol (1876): Diccionario Gallego, Barcelona
ESQUENCIA

Olvido, falta de memoria.

Francisco Porto Rey (1900c): Diccionario gallego-castellano, ed. de María Xesús Bugarín e Begoña González Rei;, A Coruña, Real Academia Galega, 2000
esquencia f.

Olvido. Falta de memoria.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
ESQUENCIA s. f.

Olvido, descuido, desliz femenino.

________

DESQUENCIA, ESQUECEMENTO.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
esquencia s. f.

Olvido, descuido, desliz femenino.

________

desquencia, esquecemento.

Eligio Rivas Quintas (1978): Frampas, contribución al diccionario gallego, CEME, Salamanca
esquencia f

Percance, desgracia (Fondo de Vila). Vélate nos coches que pode haber unha esquencia. V. escacer, con el que no tiene relación, sino más bien con el cast. acaecer. El dicc. refleja esquencia, olvido. (FrampasI)