logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra CAMA como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.9 Rows
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE SANTIAGO (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

F. R. Tato Plaza (1986): Léxico do Libro de Actas do Concello de Santiago (1416-1422).Vol. I (Glosario A-D). Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
cama
f. s. f. Cama, leito, moble que serve para durmir ou repousar nel; aparece na expresión jaser en cama que indica estar nela por enfermidade ou doenza: "et o dito Garçia Rodrigues era fraquo et jasia en cama en tal maneira que non podia husar do dito procuratorio" (429).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
cama
f. f. lecho; bed, couch: Jazen eu bõas casas telladas et en bõas camas, I 127.25, I 359.7.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
cama
'cama ' , del hisp. lat. CAMA, quizá de origen prerromano. Véanse pormenores en Corominas DCELC (I, 605-6; IV, 954). H. Meier Cama intentó extraerla de *SQUAMARE, pero fallan las comparaciones que establece (cfr. Rohlfs Cama ). Tampoco puede pensarse que sea derivado regresivo de cameña < CHAMEUNIA, como defiende Brüch Cama, cuando ya cama se halla en S. Isidoro Etymologiarum: "camisias vocari quod in his dormimus in camis, id est in stratis nostris" (XIX, 22,29), "cama est brevis et circa terram; Graeci enim Χαμαί breve dicunt" (XX, 11,2). Formas: cama 282.18 "et fazerlli muy bõa - " (al caballo ), 314.19 "mandou fazer - para si et para o gafo et albergarõ desũu", 315.25,42, 418.16, 599.14 "fezellis - de follas et d' eruas", 655.2 "dormindo en sua - ", 655.23, 657.18,27, 659.26, 680.29, camas 423.27 "ia melloraremos as - et as pousadas". Desde el s. XIII (Machado DELP1 470b; DELP2, 512a, en 1337): a. 1223 (trad.) "duas camas" (PMH Leges 595); CSM 65.150 "fezlle sa cama ben entre dous cantos", 173.22 "achou enteira / a pedra sigo na cama", 367.8 "macar jaça en leito ou en cama / con gran door"; Fernan Velho (B 1504) "e deulh' a cama en que sol iazer" (19); Fernan Garcia Esgaravunha (B 1510) "e mandey-lhi fazer / mui boa cama adormeceu" (5); a. 1300 "mando y mingo a mia cama en que iasco" (Duro p. 167); Cr. 1344 "mandou Rodrigo fazer a cama pera si e pera o gaffo... e catou toda a pousada e nõ achou o gaffo e tornouse aa cama" (III, 304), "sayo da cama e posesse ẽ oraçom" (III, 424); Cr. Troyana "jazen en bõas casas telladas et en bõas camas" (I, 127.25); a. 1364 "it. tres sauaas de cama" (Machado Voc. XIV 239). Véase Magne Gloss. Graal 244-245. En cast. desde el XIII.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{cama}
.- CAMA (470b: 1337): CSM 65 "fez-lle sa cama" (150); 367 "en leito ou en cama" (8); 1223 (trad.) "duas camas" (PMH Leges 595).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
cama
s. f.: s. f.: 65.150 fez-lle sa cama ben entre dous cantos; 173.22, 361.2; 367.8 macar jaça en leito ou en cama / con gran door.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
cama
= leito: {Fernan Velho} un clérigo filhou / e deu-lh' a cama en que sol jazer 146.19; 71.6.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
cama
f. f. "Cama, leito, moble empregado para durmir". Rexístrase na expresión roupa de cama e vestir.
____ cama (1): "rroupas de lana e de ljno e de / cama e bestyr" 2172.
________ Do hispanolatino cama "leito no chan", de orixe incerta, quizais prerromana (DCECH); véxanse máis referencias sobre a discusión etimolóxica en Meier Notas s.v. cama1. Documéntase desde o séc. XIII nas CSM, e en textos portugueses desde 1223 (Lorenzo Crónica s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL