logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra arco como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.9 Rows
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (2), HISTORIA TROIANA (3), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
arco
m. m. arma que sirve para disparar flechas; bow: poso ẽno arco hũa boa seeta, II 39.18, I 109.14. M-P balesta.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
arco
'arco, porción de curva ' , del lat. ARCUS (REW 618). Formas: arco 49.48 "et diriboulles o - da ponte"; arcos 15.2 "hũa jgleia... abouedada cõ - ", 54.24 "hũa jgleia... cõ piares et - de pedra". Otros ejs. de los ss. XIV-XV: Cr. Troyana "en esta obra nõ auja arquo nẽ boueda nẽ piar" (II, 111.14); Cr. 1344 "e derriboulhes logo o arco da ponte" (II, 447); Gal. Estoria "da rrazom do arco do çeo" (47.20), "disolles em cõmo lles daua em synal o seu arco que paresçe ẽno çeo ẽno tempo chuvioso" (48.8); Biblia "poese o seu arco enas nuvẽes a que chamom o arco das velhas" (p. 31); a. 1435 "da dita ponte... e dar feito o primeiro arco que esta a par do arco grande... o dito arco estaua todo por faser... que fesese o dito arco... o que estaua feito do dito arco" (Ferro2 pp. 401, 402); a. 1438 "os ditos arcos ambos da dita ponte... ho arco pequeno de hun arco e ho arco grande con seu arquo e sobre arco... pera faser os arcos de madeira..." (id. 411); a. 1441 "cabo o rio do Miño su ho arco mais de cabo da ponte" (id. 270).
arco
'arco, arma para arrojar flechas y saetas ' , del lat. ARCUS. Formas: arco 391.9 "que lle tirase do - ", 662.7 "et aquella moura negra diziã que era tã maestra et tã aperçebuda de tirar d' arco torqui"; arcos 660.7,11 "et de - torquijs... cõ aquelles - ", 745.33 "seetas de beestas et d' - ", 748.69 "muytos - postos cõ seetas". Desde el XIII: Fernand' Esquio (902, 1298) "ennas ribas do lago, u eu andar ir, / seu arco na maão as aves ferir / a las aves meu amigo / ... seu arco na maão as aves ferir / a las que cantavan leixalas guarir" (lección de Nunes); Cr. 1344 "se queria que lhe tirasse do arco" (III, 391), "e arredor delles postos muitos arcos et seetas hũus sobre outros" (fol. 282aV); Miragres "que eran moy sabedores en armas et mayormẽte en arquos et en saetas" (p. 101); Gal. Estoria "este Lamec foy omẽ que tiraua de arco moy bem, et çertaua moyto, et mataua moytos veados" (20.16); Cr. Troyana "poso ẽno arco hũa boa seeta" (II, 39.18), "todos tragian arquos torquijs et saetas" (I, 195.10); a. 1364 "it. dous arcos de beestas quebrados" (Machado Voc. XIV 246); Cativo Monge "traziam coldres chééos de séétas e arcos e dardos" (BF I, 141.77). Véase Giese Waffen 72-74; Portug. Waff. 572.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
arco
m. m. arco; arch: em esta obra nõ avia arco nẽ boueda nẽ pilar, 284.32.
arco
m. m. nicho; niche: hũa aguya de ouro estaua alçada ençima sobre o donzel en hũ arco moyto fermoso, 196.32.
arco
m. m. arco; bow: Et quanto hum arco podia tyrar, os fezerõ yr atras, 72.32, 85.35, 131.30, 131.32 (arquo).

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
arco
m. m. "Arco, obra en forma curva con que se cobre a parte superior do van dunha porta, ventá, etc.".
____ arcos (2): "vira leuar a Ferrnando de Deyra e a súa moller dous / carros de madeyra, cabros e arcos e outra madeyra para / donde el mora" 2694, "este mjsmo testigo tallara paaos e arcos" 2696.
________ Do lat. arcus, -ūs. Documéntase en textos gal. nos ss. XIV-XV (Lorenzo Crónica s.v.). Tamén se rexistra como top. no 943, villa de Arcus (DELP s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL