logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra calar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.11 Rows
- Número de acepcións atopadas: 10.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (2), CRÓNICA TROIANA (2), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
bon-calar
7870. Cfr. Cr. Troyana II, 63, e Graal f. 116.
calar
calarse
(do greco-latino calare, descer a âncora ou o cortinado no teatro) guardar silêncio 6728; calarse 2343, 4190, 4915, 8471, 8480, 10063.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
calar
pron. pron. callarse; to be silent: por cousa nen por castigo que lle fezessen nen lle dissessen non sse queria calar que non dissesse aquelo que dezia, I 144.34, II 129.3.
calar
tr. tr. dejar de mencionar; to fail to mention: non foy y caualeyro que prez mereçesse que lle calado fosse, I 248.30.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
calar
calarse
'callar, callarse ' , del lat. vulg. *CALLĀRE, clás. CALARE 'bajar ' (REW 1487). Formas: calaua 672.30 "que sse - ia das uozes", calauã 617.2; calouse 876.18,20, calousse 158.36 " - ... o feycto"; calarõ 624.11,24; calars' a 707.37; calaria 282.35 "et que se - "; cala 625.8, calemos 162.22 "agora nos - desto", calade 183.16, 586.28, 598.36, 629.47; calasemos 428.24-25, calassem 585.20, 617.33, 629.54,7 "que se - "; callando 520.19 (ms. tallando ). Se conoce desde el XI (véase CALADO; ej. de 1152 en Machado, DELP1 461a, DELP2 503a). Otros ejs.: CSM 1.73 "par Deus non e de calar / como foy corõada", 45.64 "non vos movades nen faledes mais calade", 67.89 "un pouco vos calade", 84.33 "enton calousse", etc.; Johan Airas (530, 942) "preguntar m' an e calar m' ey" (20); Johan Garcia de Guilhade (354, 751) "seu dano fez que sse non calaua / ca por esto o faço morrer por mj" (9), etc. (véase Gloss. CBN, 261b-2a); Cr. Troyana "non se queria calar" (I, 144.34); Gal. Estoria "et piedade sera et santa cousa pera os bispos de se calar elles" (181.28), etc. En cast. desde el Cid (Corominas DCELC I, 603b-4a).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{calar}
.- CALAR 460b-1a: 1152): 830 "ad fonte calata" (Ferreiro II, 7.31); 1047 "pomare de fonte calada" (PMH Diplom. 217).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
calar
calar-se
intr. v. i. {intr.} guardar silêncio: 1.73 E, par Deus, non é de calar / como foy corõada; 45.64 oi mais non vos movades nen faledes, mais calade; 110.12, 163.14 como se dissesse: "cala!"; 175.68 un chorar tan esquivo / fazian todos con ele, que mester ouv'y "Calade!" || calar-se: 12.12, 67.89 un pouco vos calade; 75.44 diss'ao crerigo toste que daquesto se calasse; 84.33 A moller enton calou-sse, / que lle non falou mais y; 175.70.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
calar
= não dar resposta: {Gil Perez Conde} ante [já] me lhi calarei 162.12 = antes me convém não lhe responder.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
calar
intr. intr. callarse; to keep or be silent: depois que lle esto ouvo dito, calou se, 130.28, 86.33, 279.6, 286.2.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
[calar]
v. .- v. " callar, guardar silencio". IPres. P3: CALA, 91.10 "et se cala cõtra os deostos". IPret. P3: CALOUSE, 221.14 "quãdo vio que nõ poderia ende mais saber, calouse".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL