logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra estimar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.5 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{estimar}
.- ESTIMAR (917ab: 1349): 1264 "estimarse a renda dese ãno a mandado de dous oméés bous" (Sponer 189.41).

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
estimar
= calcular, avaliar: {Roi Paez de Ribela} non poderá estimar ben / se x' este carne, se pescaz 414.11.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
estimar
v. tr. v. tr. "Estimar, avaliar, valorar, atribuírlle a unha cousa certo valor".
____IImperf. IImperf. P3 estimaua (1): "E logo o dito dõ abade diso ao dito Fernã Martíns que estimaua e estimou os frutos e rrentas e nouos do dito paaço e vjnas en X M morauidís" 2492; IPret. P3 estimou (1): "estimou os frutos e rrentas e nouos do dito paaço e vjnas en X M morauidís" 2492.
____ Do lat. aestĭmāre "estimar, avaliar" "apreciar, recoñece-lo mérito", "xulgar". Documéntase en textos galegos, con esta mesma acepción, desde o séc. XIII: estimarse en 1264 (Lorenzo Cronologia s.v.). Outros exemplos do XIII en Montederramo (Martínez Montederramo s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL