logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra falar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.19 Rows
- Número de acepcións atopadas: 19.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (1), CANCIONEIRO DA AJUDA (4), CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (2), CRÓNICA TROIANA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), HISTORIA TROIANA (4), MIRAGRES DE SANTIAGO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
falar
v. intr. v. intr., CCXIX, 10, CCCXXXIII, 3, conversar, dizer, non seer de falar, LIV, 4, ser indizível, não haver palavras que possam dar a entender uma cousa. (Cantigas d' amigo).

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
ar-falar
: 3099 {Roi Queimado} nunc' averia poder de lh' ar falar.
ben-falar
: eloqüência 1012.
bon-falar
1012 v.
falar
(fabulare): dizer, conversar 3741; 1693, 3702 (alg. c.), 4548 (a alg.); 58, 548, 4549 ( falar con alguem); 4559 ({Johan Lopez de Ulhoa} falar en alguem); 184 ({Vasco Praga de Sandin} falar de alguem); 3741 ({Johan Soarez Coelho} falar con alguem alguma coisa); 5645 ({Pai Gomez Charinho} falar aposto); 49 ({Vasco Praga de Sandin} ben), 683; 104, 78, 252 ({Vasco Praga de Sandin} melhor).

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
[falar]
v. v. 'tratar sobre certo asunto'. IPres. P3 Fala, 63.35 (1487) "rrenũçio a toda eixeiçión (...) et aa ley da ynumerata pecunja que fala en rrazón das pagas quando se nõ faz toda en presençia de notario e testigos". P6 Falan, 67.44 (1499) "rrenũçiamos a ley que dis que ome he tiúdo de probar a paga que faz dentro de dous anos (...) et outras quaesquer que çerca delo falan".

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
falar
fallar
reflex. 'hablar, conversar' , del lat. FABŬLĀRI (con evolución extraña, tal vez por influencia de calar ) (REW 3125). Formas: falar 5.20, 104.28, 110.51 116.62, 123.18, 125.22,23, 135.40, 141.37 " - desta razõ", 144.51, 146.25, 155.33, 165.37,43 "et nõ lle pode - en todo o cãpo" (PCG "nol p. fallar" ), 167.19, 173.37, 174.67, 175.18, 182.66, 183.19, 184.30, 186.98 " - en esta razõ", 189.67, 194.55, 202.84, 206.73, 212.8 (c. 125), 251.13, 255.21, 256.44, 259.44, 262.51, 264.31,7, 269.14, 270.22, 277.42, 281.103, 284.75, 311.16, 312.28, 316.49, 318.8 "sua fala feyta enviarõno - cõnos mouros", 323.14 (2 v., c. 187), 358.6, 373.33, 384.35, 392.36, 401.35, 430.18, 440.33, 441.11, 448.16, 476.15, 487.20, 489.24, 511.5, 523.18, 525.14, 541.40, 549.1, 564.26, 574.20, 575.11, 587.4, 588.8, 610.22, 627.40,11, 628.33, 629.51, 643.26, 646.19, 676.62,63, 689.28,1, 709.9, 716.12 (c. 491), 729.71, 792.27, 798.33, 811.166,168, 821.6 "de - en aquella meesma razom", 856.15 "a - desto", ffalar 257.97, fallar 13.46 (2 v.), 17.29, 38.66,16, 45.56, 51.35, 52.23, 53.28, 68.27, 70.31, 84.43, 85.15, 95.65, 103.90, 167.25, 281.103, 299.64, 335.14 (c. 196), 396.23, 461.9, 467.19, 677.11 "et - en casamento de mjna filla", ffallar 74.25,30 "tĩjna muyto de - cõ elles... - cõ elles", 79.31, 96.20; fala 170.94, 308.1, 312.1, 334.1, 538.1, 575.23 " - en elo", 580.1 (c. 398), 582.1 (c. 400), 586.1, 587.1, 601.1, 633.1, 648.1, 650.1, 651.1, 653.1, 669.1, 679.1., 685.1, 691.1, 694.1, 697.1, 701.1, 703.1, 704.1, 706.1, 709.1, 715.1, 717.1., 718.1, 723.1, 730.1, 742.1, 759.1, 764.1, 769.1 (c. 525), 771.1, 779.1, 791.1, 815.9, 817.87 "et - en casamento del rrey", falla 313.1, falamos 166.2 (c. 106), falades 188.45, falã 177.55,57, 541.37, fallam 102.50; falaua 542.7, 627.3, 643.40, falauã 525.2, 595.27, 596.5; falara 276.36; faley 608.14, falley 89.33, falou 90.1, 126.19, 127.38, 140.6, 152.57, 167.14, 187.4, 237.11, 271.13, 272.27, 311.10, 313.17, 352.24, 383.16, 417.9, 434.16, 490.13, 533.5,8 (c. 365), 541.1, 542.5, 555.1,2, 558.6, 575.26, 595.3, 611.5, 624.24, 682.9, 694.4, 713.10, 820.8, fallou 41.58, 88.22, falousse 154.23 , " - cõ seus uasalos et acordarõ" (PCG fablose), falamos 689.3, falastes 425.30, 824.62, falarõ 136.4, 150.12 " - muyto en elo", 151.43, 185.73, 336.21, 367.5, 408.11 (c. 258), 421.25, 513.27, 535.22, 537.9,12, 573.1, 624.23 "os do Çide - todos et pero ar calarõ et non falou nenhũu", 677.2, 716.13 (c. 491), 806.21, 855.7 (c. 589) "mays o meestre et esses ricos omes se - et deytaronllis çiada", fallarõ 47.7 "et - de como matasem el rrey", falaron 485.36 " - sobre ello", falarõlle 301.14, falarõse 807.35-36 " - et disserõ"; falaremos 226.17, 395.60, 445.17, 690.25, fallaremos 78.1, falarã 193.35, 588.22; falariã 533.4 (c. 364), 550.24 "rrespõderõllj que sse - sobrelo"; fala 627.5 " - Pero Mudo", falade 365.13 (c. 220), 415.15; fale 617.12, faledes 852.46 "nõ mj - en elo mays"; falasse 173.31, 542.6, 655.8, 712.10, 772.29, falassem 128.61-62 "que - en hũu a seu sabor", 573.8, 595.11; falando 187.22, 190.12 " - en esto", 273.61-62, 372.16 " - en ello", 459.22 "en elo - ", 526.11,21, 561.11 " - ena mesura do Çide et da sua lealdade", 575.25 "jndo en esto - ", 576.16 " - en hũu", 581.14, 586.8 "estando en esto - ", 587.2 "que eles - en esto", 602.11, 633.4, 666.33, 683.10, 712.20,29, 809.106, falãdo 525.9 "forõ todos - en ello", fa(n)llando 364.4 " - en esto"; falado 131.25 "que ouuerõ todo - " (id. 272.27, 586.3, 882.5), 339.15 "que o tijna - cõno Çide", 483.20 "auiã - " (id. 585.20), 574.30 "auja - ", 845.5 "ouue... - ", 870.34 "foy - ". Como hemos visto por los ejs. es muy corriente la expresión falar en (hoy port., no gall.). En los pocos casos en que está como reflex. vale 'hablar, ponerse de acuerdo' . El v. se usa normalmente desde el XIII: CSM 1.48 "do angeo que lle falar / foy", 5.70 "falaron ontre si", etc. Véanse acepciones en Morais y E. Rodríguez. Para el cast. Corominas DCELC II, 860 y Pidal Cid 680. Para los derivados de FABŬLĀRI, Chatton 24-27, 37-57.
fallar
falar
falarse
'hallar' . Es la forma castellana, utilizada equivocadamente por el copista, en lugar de ACHAR (véase para el cast. Corominas DCELC II, 871-872). Formas: fallamos 15.9 "segũdo o - pellas estorias", fallarõ 743.26 "quando forõ en somo de la serra - bem dous mĩll caualeyros", fallarõse 41.57 "teuerõno por bem et - sobre ello" (PCG "fallaronse en ello" ), falousse 128.60 "et o conde - en elo et outorgoullo" (confusión con falar-se; en PCG fallose). La misma forma la utiliza Roi Fernandiz de Santiago (486, 901) "ca o demo agora d' Amor / me fez falhar outra senhor" (6) (los Machado Gloss. CBN, 313a, interpretan 'faltar' ??). Cfr. H. Meier F- no etim.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
falar
tr. tr. hablar; to speak, say, tell: el Rey peleus... falou primeyro. Et moueu sua rrazon en tal maneyra, I 94.16, I 95.8.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
falar
intr v. i. {intr.}: 1.48 do angeo, que lle falar / foy e disse; 5.70 falaron ontre si; 16.53 yan con el falar; 33.44 escarmentos, / de que oyan falar; 53.58 soube... latin mui ben falar; 54.51 en tan gran coita jazia / que já ren non falava nen oya; 105.64 tanto foi sen guisa, / que non pod'ome per ren y falar; 194.41 viu que assi estavan / catando-sse ũu con outro e que non se falavan || falar en : 25.1 como a ymagen de Santa Maria falou en testimonio ontr'o crischão e o judeu; 108.16 começou a falar... ena Virgen; 135.52 se lles falass'alguen / en casar; 401.71 dos que lealdade non preçan quant'un pan, / pero que sempr'en ela muito faland'estan || s. m.: 269.2 fez-lle cobrar o falar e o oyr.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
falar
: {Afonso X} en sa prol nunca me vós faledes 1.20; 4.2, 5; 5.1; 22.11.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
falar
tr. tr. arreglar, concertar; to plan, arrange: cõmo a Rreyna Ecuba falou a morte de Achilles, 276.26, 277.11.
falar
intr. intr. hablar; speak: falou lles moy brauo de sua palaura, 19.14, 9.5, 13.23.
falar
tr. tr. hablar; to speak (Vid. departimẽto), 47.35.
oyr falar
expr. oír hablar; to hear something spoken of: quẽ oyo falar de tal coyta, 74.7, 119.30.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
falar
v. .- v. " hablar, conversar". Inf.: FALAR, 26.13 "que d' ali endeante soubemos falar toda las lingoajẽes"; 41.3 "nõ queria veer nẽ oyr del falar"; 43.5 "que nõ poderõ falar"; 50.9; 104.8; 109.6; 195.9; 198.10; 199.16; 232.7. IPret. P3: FALOU, 60.7 "Et en esto coydando hũa peça falou cõ o mõje". IImperf. P3: FALAUA, 105.12 "vio que lle rrei Calrros falaua por lo araueo"; 121.2 "Et el falaua o lyngoajeẽ de Espana". IPlusc. P3: FALARA, 61.5 "et mãdou a el et ao monje cõ que o falara [...] que se traballase de o cõprir". IFut. P2: FALARAS, 94.6 "Sobr' esto falaras cõ el". // SImperf. P1: FALASE, 199.8 "Et agora ante pouco que eu falase entrou Santiago". Gerund. {Xer.}: FALANDO, 87.6 "et todo los da oste marauillarõse moyto et falando ontre sy de tã grã cousa"; 222.17 "Et eles falando en esto...".

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
falar
v. intr. v. intr. "Tratar, referirse a algunha cousa, ocuparse de certo asunto".
____IPres. IPres. P6 falã (7): "en rrasõ da paga rrenũçió as leys que falã / en rrasõ dela" 323, 453, 504, 762, 954, 1003, 1076; falan (1): "rrenũçio as leys que falan en rrasõ dela" 1459.
____ Do lat. familiar fabŭlāri "conversar", "falar", der. do lat. fabŭla "conversa", "conto, fábula", e este de fari "falar"; presenta unha evolución fonética estraña, quizais con influencia de calar. Documéntase normalmente desde o séc. XIII, nas CSM. É corrente en toda a Idade Media a expresión falar en, que se conserva en port. pero non en gal. (Lorenzo Crónica s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL