logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra figura como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.5 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
fegura
figura
'figura' , del lat. FĬGŪRA. Formas: fegura 165.44,52 "aquel seu vasalo en cuia - aquel pareçera... por esso quisera el enuyar a seu angeo en sua - que lidasse por el" (A1 figura ), feguras 467.14 "fezo ẽno Abeçe suas - das leteras". Desde el XIII (cfr. Lorenzo Cronologia 180): CSM 149.41 "porque a ti semella que de pan á fegura", 196.30 "ca, par Deus, mellor fegura lle foy y appareçuda", 219.24 "en sa fegura"; Cr. 1344 "que deziã cousas tã desassemelhadas e de tal fegura" (III, 54), "que façamos hũa pedra em fegura do conde" (III, 77); Cr. Troyana "por lle demostrar por el a fegura do mundo" (I, 313.23); Gal. Estoria "em fegura de serpente" (7.24); Miragres "feguras de moytas maneiras" (164), "oyto feguras de molleres" (165); Pero Menino Falcoaria "em fegura de grãaos" (13.24), "por outras muytas feguras" (34.9), etc. Es aún forma literaria del XV: Corónica Iria "o pavimento... pintado de fermosas feguras" (84); Oficios "aquella fegura en que está fremosura" (75.8), "a fegura do homem" (188.3); Vida S. Bernardo "cõ o seelo da cruz a qual fegura per sua actoridade fez someter e abaixar asi as cousas tereaaes" (p. 100); Frades Menores "e pintado com deversidade de collores e de feguras" (I, 227). Es aún forma pop. port. (y posiblemente gall.). El mod. figura coexiste ya desde el XIII: Afonso X (B 467) "en nossa figura" (30); CSM 29.10 "foron achadas figuras / da Madre de Deus", 39.4 "da Virgen ssa figura", 44.31 "e demais esta cera ti darei / en sa figura", etc.; Miragres "as figuras dos quatro auãgelistas" (166); Cr. Troyana "as duas destas imagees eran de figuras de donzelas" (I, 326.4); Cr. 1344 "aa figura do conde" (III, 78); Pero Menino Falcoaria "per tal figura que esta agua vidrada tapa todolos canos" (10.6), etc.; Soliloquio "e eu te vejo per spelho e per figura" (18.12), "em figura de angeo" (40.11); F. Lopes Cr. D. Pedro "da outra figura d' homem" (p. 132.41); cfr. a. 1400 "senhas feguras de gallẽẽs... as ditas figuras" (Desc. Portug. I, 212). Véase Morais. En cast. se usó fegura y hoy es dialectal (Corominas DCELC II, 521).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
fegura
figura
f. [f.] figura, forma; figure: as duas destas jmagees eran de figuras de donzelas, I 326.4, I 306.24, I 289.14 (fegura).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{figura
fegura}
.- FIGURA (983a: XIV, id. fegura): CSM 29 "foron achadas figuras / da madre de Deus" (10); 39 "ssa figura" (4); 44 "esta cera ti darei / en sa figura" (31), etc.; 149 "a ti semella que de pan á fegura" (41); 196 "mellor fegura lle foy y appareçuda" (30); 219 "mui mal feit' en sa fegura" (24), etc.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
figura
fegura
s. f s. f.: 29.10 na santa Gessemani / foron achadas figuras / da Madre de Deus; 39.4, 76.4, 196.30, 256.30 || 40.26 nos disti / en nossa figura / o seu Fillo; 44.31, 47.24 o dem'... en figura de touro; 82.2, 149.41 de pan á fegura.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
figura
{fegura}
subst. .- subst. " figura, grabado, estatua, pintura". FIGURA, 53.13 "et el pediome o pano et posoo ẽna sua cara et doumo encayado cõ tal figura cal era o seu santo rrostro". FIGURAS, 156.6 "et cõ mais calopnas de marmore laurado de moytas figuras [...] ca son figuras de moytas omayas et de omees santos"; 166.3 "ençima do çinborio ẽna cubertura seẽ as figuras dos quatro Auãgelistas". FEGURAS, 164.8 "he obrada moy marauillosamẽte de boas pỹturas et debuxaduras de feguras de moytas maneiras"; 165.2 "Et de dentro ẽna primeira ordeẽ son oyto feguras de molleres de que faz cõmemoraçõ san Paulo".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL