logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra fillo como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.17 Rows
- Número de acepcións atopadas: 17.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (2), CRÓNICA TROIANA (2), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (3), VOCABULARIO 1275 (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (3), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
fillo
filla
fila
ffillo
ffila
[fyllo]
[ffyllo]
subst. subst. 'fillo, filla, calquera persoa con relación ós seus pais'. Fillo, 2.35 (1341) " Esteeuõo Peres, seu fillo"; 4.32, 33 (1343) " Affonso Peres, fillo de Pero Eanes da Corredoyra, Johán de Bẽ, fillo de Johán Taliño"; 7.2 (1376) "eu, Domỉgo Affonso, fillo de Affonsso Dominges d' Agrello". Con esta grafía hai 22 ocorrencias vid. listado s.v. fillo. Fillos, "fillos de Aras Fernandes" 17.4 (1397); "pertẽesçe de auer et herdar a fillos de Johán Taliño" 33.12, 15 (1421). Con esta grafía hai 18 ocorrencias vid. listado s.v. fillos. Fyllos, "en nome dos ditos meus fyllos" 8.34 (1381). Ffyllos, 3.12 (1342). Filla, "por parte de mỉa Jnés Ferrnandes, filla que foy de Fernã de Sandreço" 20.12 (1403). Con esta forma hai 7 ocorrencias vid. listado s.v. filla. Ffila, 6.2 (1373) "eu, Eluira Rrodriges, ffila que foýn de Rroy Ffernandes de Uelles". Fillas, 42.12 (1445). Fyllas, 8.15, 21, 37 (1381).

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
fillo
filho
filo
'hijo' , del. lat. FĪLĬUS (REW 3303). Formas: fillo 5.17,18, 9.23, 103,6,8, 16.4 (c. 11), 18.8,10, 20.13,14,15, 21.3, 22.14, 24.7, 25.11, 27.10,14, 45.66,68, 46.83, 48.24, 49.45, 50.20, 52.22, 57.60,63, 59.2,7, 62.1,7,14,17,21, 63.1,7,9,10, 64.3, 65.8,9 (c. 43),5 (c. 44), 67.8, 72.14, 74.28 (2 v.), 77.18,28,29,30,31,34, 78.10,20, 79.27,29, 80.4,10, 81.18, 83.5, 117.13,15, 118.27, 119.3, 120.27, 124.30, 125.21, 148.55, 155.17, 157.2, 159.42,4,10, 162.2, 163.24,3, 166.13, 170.87, 172.12 (c. 108), 174.63,2, 175.7, 186.94, 201.68, 202.80,81, 203.4,19, 206.3,6,13, 207.17, 208.29, 212.9,4 (c. 126), 214.43, 220.5, 223.31,37, 224.12,16,19,20,21, 229.27,5,6,11, 230.3, 231.15,20, 241.57, 245.31, 252.39, 256.7, 259.30, 263.1,3,19, 264.27, 265.21,4, 266.14,20,31 (2 v.),34, 269.1,3 (c. 160),1 (c. 161), 270.6, 276.26,28, 277.9, 278.26,30,32,33,36,38,42, 279.48,52,62,63,65,69, 280.78,88, 282.21,28, 283.41,61,65, 284.4, 285.1,3 (c. 167),1 (c. 168), 286.23, 287.39, 288.4, 289.17, 290.48, 49, 291.59, 292.82,1,7, 293.18 (2 v.),19,21,24, 294.37,1,4, 295.16, 296.40,1,3, 297.13,15, 298.38,46, 299.59, 301.13,20,31, 308.38, 309.16 (2 v.),21, 313.26, 316.44, 318.44, 322.56,62, 342.68, 345.32, 346.40,14, 349.17,19,21, 350.26,29, 368.3 (c. 224), 380.20, 385.9, 390.13, 399.16,1, 400.14,2,6, 405.25,3, 406.5,13,17,20, 409.21, 410.26, 415.13, 432.36, 445.15, 446.3 (c. 289), 448.3 (c. 291), 450.7, 464.14, 475.1,2 (c. 314),1,2 (c. 315), 476.7 (c. 315), 478.31, 479.2, 480.9, 481.29,1,2,4,6,10,11, 482.24,28,29,4, 485.31, 489.13, 499.2, 527.16,21, 572.26, 584.40 (le dice el Cid al león), 625.37,42, 640.13, 648.7,11,12,13, 650.16, 651.21, 654.9, 656.42, 670.9,12, 672.51, 673.59, 674.8,9, 676.25, 677.26, 678.21, 683.14, 685.29, 686.33, 687.55, 688.2, 690.22,24 (2 v.),26,37,39,46, 691.21, 692.30,33,42, 694.35, 695.25 (2 v.),28, 700.33,43, 702.29, 704.3, 705.9,15,29, 709.7,8 (2 v.), 718.4,7,11, 721.5, 723.3,12, 724.9, 726.23, 729.64, 735.24, 736.25, 737.31, 746.11,15,20,22, 758.8, 759.2,5, 771.10,12, 772.21,26,31,35, 776.3, 777.10, 778.6, 788.38, 791.36, 797.10,17, 800.7,9, 805.136, 816.53,55,59,61, 817.71, 818.14,26,28, 829.4,5 (c. 561), 830.13,16 (c. 561),1,8, 832.4,6,8,14,19, 833.5,10, 835.17,3 (c. 567), 836.6, 837.11 (c. 568),9,11 (c. 569), 839.5, 843.17,29, 863.5, 866.3, 867.8 (c. 606), 893.10, 894.45, 895.58, 899.11,20,24,28,32,34, filho 543.14, 551.5, 554.30,33,37, 583.14, ffillo 58.23, 160.18, 67.8, 72.9,12, 900.7,13, 901.20,38,41,50, 902.63,74,79,80 (2 v.), 903.93,94, filo 565.3, fillos 15.33,35, 16.12, 18.7, 22.9, 25.11, 30.25, 49.52, 50.20, 51.32, 56.39,43,45, 57.66, 63.5,8, 67.6,9, 75.1,8,11 (c. 52), 77.27, 78.7, 85.2,8,16, 108.88,4, 110.59, 125.16, 151.40 "que o caualo trauado nũca bem pode fazer - ", 153.13, 176.11,21, 177.35,40,48,50, 179.97, 183.10, 184.47,52, 185.71, 188.28,39, 190.8, 192.13, 20, 193.39,45, 199.2, 200.36, 201.49,58, 206.7, 207.18,20, 214.50, 224.11, 235.61, 250.6, 252.28, 259.24, 261.35, 263.15, 269.5, 271.2,8, 272.16,25,37, 275.1,8,9,10,12, 276.22, 278.27, 279.50,61,67, 280.72,73,84, 283.41,52,59,63, 285.6,9 (c. 167), 293.13, 299.62,65,5, 301.34, 308.30,11, 310.8, 322.57, 345.32,34,35, 346.11, 347.6,10, 348.3, 372.27, 377.44, 379.37, 382.18, 384.25, 391.10, 395.54, 396.4, 398.13,18 (c. 246),4,6 (c. 247), 432.28, 433.4, 455.9 "os - de Ihesu Cristo", 468.22,2, 472.14, 473.25, 474.28, 487.16, 499.3, 501.9, 508.9, 509.3, 517.16,11 (c. 351), 518.20, 521.23, 523.12,15,21, 524.30,4,10, 525.15,1, 526.13,1, 527.26,28, 578.64, 587.22, 608.24, 631.6, 632.29 (2 v.), 636.21, 653.28, 654.32, 681.24, 690.31,36,38,40, 692.1, 693.13,18,20, 705.13, 706.31, 723.22, 725.18,19, 7262, 733.4, 748.54, 760.15, 766.22, 767.4, 775.24, 776.7, 818.31, 886.15, 894.34,39,42,46, 899.14, filhos 542.15, 556.28, 572.13, 593.5, 594.4,17, 595.29, 603.12,14, 612.18, ffillos 58.26, 61.4, 901.23, filos 73.18, 649.23. Es usual desde el s. XIII: a. 1209 "e fillos ou fillas oueren" (PMH Leges 868); a. 1214 "de meus filios... mia molier e meus filios... meu fillo infante don Sancho... ssi filio baron non ouuermos" (Test. Afonso II, 258); CSM 43.7 "non podia aver fillos", 55.2 "e lli criou o fillo que fezera ala andando", etc., etc. Véase Morais, FILLA y FYLLO DE PUTA.
fillo dalgo
filla dalgo
filho dalgo
fijo dalgo
'hidalgo, hidalga, noble' , de fillo, de y algo. Formas: fillo dalgo 27.9, 167.18,24,27 "algũu ome - et aposto et fremoso... era ome - ... se era ome - ", 404.7-8, 674.23, filho dalgo 442.26, 538.10 "era ome muy - ", fillos dalgo 16.6 (c. 10), 60.7, 76.17, 170.100, "caualeyros - " (id. 171.111, 290.43, 433.16, 806.13, 824.50,65), 292.9 "de muytos - ", 310.48, 375.11 (c. 230) "cõ todos seus - ", 403.11, 404.1,5,11,17, 414.25, 418.4, 482.32, 613.15 "escudeiros - " (id. 659.12), 625.35,36 "segũdo foro dos - ... que sodes - mays ca elas", 640.3 "condes et rricos omes et muytos omes - ", 641.6, 650.9, 696.10, 728.45, 731.9, 732.11 "os - de Castella", 754.6, 813.244, filhos dalgo 442.24, 611.4 "quinẽtos caualeiros - ", 612.19 "quinẽtos escudeyros de pee - ", fijos dalgo 338.32 "Vco mĩll caualleyros - ", filla dalgo 186.90 "a hũa moura - ", 284.5 "hũa dona - ", fillas dalgo 5.13, 649.15 "oyto mil pessoas - ", 823.43 "as donas - ". Se usa desde el s. XIII al XV: a. 1251 "fecit cum consilio suorum riquorum hominum et suorum filiorum de algo tale encautum. In primis. Quicumque fuerit ad domum filii de algo ut faciat ei malum" (PMH Leges 190; en la trad. "e de seus filhos dalgo... a casa dos filhos dalgo" ); a. 1273 "unum militem filium de algo... debet esse filius de algo" (id. 729); CSM 268.1,10 "hũa dona filladalgo"; Estevan da Guarda (926, 1321) "filhadalgo he" (8, 16, 24); Fernan Rodriguez de Calheiros (233, 632) "hun filho dalgo" (8); Cr. 1344 "cinquoenta donzellas muy filhas d' algo" (II, 402), "em hũa dona filha dalgo" (III, 257), "tragia conssigo trezẽtos cavalleiros filhos dalgo" (III, 440); Cr. Troyana "muytas donzelas fillas dalgo" (II, 184.24), "semellaua fillo dalgo" (I, 349.31); a. 1363 "nen de dona nen d' ome fillo dalgo" (Duro p. 209); a. 1374 "non seia home nen moller fillosdalgo" (id. 213 y 215); a. 1381 "a home fillo dalgo" (id. 216); a. 1384 "a ohme (sic) fillo dalgo" (id. 217); a. 1387 "nen supinoredes a home fillo dalgo" (id. 219); a. 1394 "a home fillo dalgo" (id. 224); a. 1432 "salvo omees fillos dalgo" (Ferro2 p. 16); a. 1447 "como fillodalgo" (id. 138); a. 1437 "todos los omees de pe fillos dalgo" (id. 171); a. 1456 "que asy fasia o dito pleyto et omenagee como fillodalgo" (id. 187); a. 1441 "todo ome fillodalgo" (id. 271); a. 1443 "como omees fillosdalgos" (id. 277), id. "como ome fillodalgo" (id. 281 y 282); a. 1467 "como ome fillodalgo" (id. 377); Corónica Iria "moitas moças fillasdalgo" (p. 87); Condestabre "esta dona era muy filha dalgo e de grã guisa" (p. 7), etc. Un ej. del XV en Morais y véase también Machado DELP2 1038b. Cfr. João de Barros Gram. "apócope... quando dizemos fidalgo por filho de algo" (p. 48). Véase FIDALGO.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
fillo
m. m. hijo; son: essa uegada matou hun sobriño de rrey leomedon fillo de sua yrmaa et del Rey de cartagen, I 101.23, I 103.28.
fillo dalgo
m. m. hombre de la clase noble; nobleman: fazia tantas bõas caualarias que ben semellaua fillo dalgo, I 349.31, I 151.3, I 357.16.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{filio
fillo}
.- FILHO (984a: 1265): 1214 "e de meus filios... mia molier e meus filios... meu fillo... e ssi filio barom non ouuermos a maior filia..." (Test. Afonso II, 258).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
fillo
s. m s. m.: 1.57 u vyu alçar / a nuv'enlumẽada / seu Fill'; 3.13, 4.1, 6.14, 15.8, 43.7 de ssa moller... non podia aver fillos || fazer fillo : dar à luz: 31.39 a vaca... fez fillo; 55.2 como Santa Maria serviu pola monja... e lli criou o fillo que fezera alá andando.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
fillo
m. m. hijo; son: foy señora Filij, que conçebeu Demoson, fillo del Rrey Eseo, 8.15, 10.42, 18.41.
fillo
m. m. niño; child: nõ avia fillo varõ negũ, 18.6.
fillo d' algo
m. m. hidalgo; person of noble birth: mandou logo Ercoles a as cõpañas que se metesen por la çibdade... et prendesen aos fillos d' algo et aos onrrados, 14.11, 55.40, 94.2, 69.31 (fidalgo).

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
fillofilio
ffillo
filo
filu
subst., .- subst., 'hijo, hija'. Del latín FĪLĬUM, -AM; a. 1260 "sou fillo Pedro Pedriz" (30.13); a. 1269, 55.3, 56.21; a. 1271, 59.4; a. 1273, 64.4,5; a. 1228 "e a uossos fillos e a toda uossa generacion" (15.7); a. 1260, 29.7,11; a. 1272, 62.12; a. 1275, 68.18; a. 1260 "ffillo que ffoy de" (28.2); a. 1268, 53.12; a. 1260 "Azenda Playz filla de Play Lomigo" (29.10); a. 1272, 62.13; a. 1260 "fillas de Maria Rodriguiz" (29.16); a. 1268 "Maria Iohanes ffilla que ffoy de" (53.14); a. 1271, 60.19. También aparecen las formas filo, filos, filio, filios, filu, fila, a. 1257 "Rodrigo Gunsaluiz filo de" (22.12); a. 1258-61, 35.24,26, 36.9; a. 1261 "e a meadade de sous filos quita" (46.22), 46.23,24; a. 1265, 50.17; a. 1274 "e seu filio Johan Uidal" (66.19); a. 1262 "en alguũ dos filios" (48.7); a. 1259 "filu de Pedro Fernandiz" (27.2); a. 1257 "fila de dona Guntrode Rodriguiz" (22.9), 25.4.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
fillo
subst. .- subst. 1.- " hijo". 6.10 "et porque entẽdia que era mayor dereito do fillo varõ erdar o castelo"; 20.4 "Et este Santiago en seendo en Iherusalem hu preegaua de Ihesucristo fillo de Deus viuo"; 22.11; 24.10; 25.4; 26.11; 26.14 "soubemos falar toda las lingoajẽes et dizer as grãdes cousas que forã feictas por Nostro Señor Ihesucristo fillo de Deus viuo"; 29.9,11 "Este Santiago Alfeu fillo da yrmãa da madre de Nostro Señor"; 30.2; 33.7 "fillo de Anãnias"; 37.1; 40.6; 42.13,14,15,18; 43.6; 45.5; 47.2,4; 48.2,6,9; 49.3,4,9; 51.6; 72.1,3; 100.10; 101.3; 121.11,16; 123.2,5,14,17; 124.3,5,15; 172.9; 173.3; 174.2; 227.9; 230.4,5,10; 232.16. FILLOS, 6.4 "-O señor de hũ castelo que eu ora teno ouve dous fillos"; 28.14 "Et hũu dos fillos de Rrechab et de Rrechab[ẽ]"; 41.15,16 "et as madres comiã os fillos, et os fillos eles"; 43.5 "-Meus fillos, comede"; 99.3; 123.5; 180.15; 181.3,4; 183.1; 186.11; 189.17. FILLA, 48.1 "et pagouse de hũa moça que chamauã Pila, filla de hũu moleiro".
____ 2.- " prole, descendencia". 172.6,7 "hũu home casou cõ hũa dona por razõ de aver fillo. Et viueu cõ ela grã tenpo, et por seus pecados nõ poderõ auer fillo que erdase os seus bẽes".
________ 3.- " segunda persona de la Santísima Trinidad". 107.3 "mais nos creemos et oramos o Padre et o Fillo et o Spiritu Santo"; 121.20 "en esto erras, ca se crees ẽno Padre, cree ẽno Fillo et ẽno Spiritu Santo, ca o Deus que he Padre, he Fillo et Spiritu Santo"; 122.2 "-Se tu dizes que o Padre he Deus, et o Fillo he Deus et o Spiritu Santo he Deus, tres Deus son logo"; 122.7 "et qual he o Padre tal he o Fillo et tal he o Spiritu Santo"; 122.14 "asi en Deus son tres cousas, Padre et Fillo et Spiritu Santo"; 167.1 "Ẽno primeiro arquo [...] esta alçado a pesoa do Padre, et ẽno segũdo [...] a pesoa do Fillo".

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
fillo
filo
fijo
s. s. "Fillo, calquera persoa en relación a seus pais".
____ fillo (41): "Foro que feso Ares de Vila a seu fillo, Gomes de Vila" 300, 344, 644, 647, 651, 654, 659, 742, 776, 842, 914, 993, 1016, 1121, 1349, 1352, 1379, 1391, "Sueyro Gomes de Soutomayor, fillo mayor legítimo do dito Pay Gomes" 1420, 1613, 1962, 2057, 2058, 2068, 2104, 2106, 2109, 2111, 2205, 2207, 2217, 2420, 2518, 2553, 2707, 2783, 2826, 2829, "Johán Rramallo, fillo de Johán Rramallo de Vermo" 2933, 2945, 3018; filo (1): "Pero de Briõ, filo do dito Fernán Paas / e de Dominga Beturra" 477; fijo (1): "porfillo e tomo e escollo por meu fijo a vós, Afonso de Lugo" 1272; fillos (18): "Carta de nuçõ dos fillos de Johán Perreyreyros" 53, 253, 256, 289, 348, "Afonso Pereyreiros e Pero Pereyreyros e Gonçaluo Pereyreyros, / fillos de Johán Perreireyros e de súa moller, Tareyia Afonso" 449, "fillos legítimos herdeyros de María Áluares de / Coorõ" 792, 917, 965, 1445, 1454, 2027, 2150, 2164, 2210, 2220, 2441, 2986; filla (7): "Dominga Beturra, filla do dito Martjn Beturro" 478, 913, "Juana, filla do dito Pero Pelyteyro" 1501, 1584, 2194, 2196, 2960.
________ Do lat. fīlĭus. É voz usual desde o séc. XIII, nas CSM (Lorenzo Crónica s.v.). Outros exemplos do XIII en Montederramo: fillos desde 1257, filla desde 1261, filio e filia desde 1262, fillo desde 1263, filo e fila desde 1270-1272, (Martínez Montederramo s.v.). A forma fijo é un castelanismo.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL