logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra fortaleza como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.3 Rows
- Número de acepcións atopadas: 3.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
forteleza
fortoleza
fortoleza
forteleza
fortaleza
'recinto fortificado, plaza fortificada' 'reciedumbre, fuerza' , del fr. ant. forterece o del prov. fortaleza, formados sobre FŎRTIS (cfr. REW 3457; FEW III, 734b; Corominas DCELC I, 590). Acepción 'recinto fortificado' : forteleza 805.5, 823.13, 836.23 " Mula he villa de gran - ", fortelleza 48.38 "nẽ de çerca nẽ doutra - nẽhũa", fortelezas 231.21, 242.16 "andãdo el per seu alcaçer catãdo suas - ", 323.10, 328.5 (c. 192), 330.11, 345.17, 473.20-21, 551.12, 553.14 (c. 381), 681.13, 705.9, 819.49, 822.13, 828.44, 831.25,37, 835.6 (c. 567), 841.17, 843.4, fortellezas 54.8, 258.15, fortelleças 95.10, fortolezas 681.26, 682.21, 683.5,7, 686.15, 687.36, 832.12 (c. 563). Acepción 'reciedumbre, fuerza' : forteleza 47.18 "ante a - del rrey", 304.31 "atreuendosse ena - de hũu seu caualo", 653.29 "et mj durar a - eno curaçõ", 807.34 "tĩjnaos presos a - do sono", fortoleza 351.16 "a - que tĩjna no curaçõ", 351.5 (c. 209) "cõ grãde esforço et cõ grã - que tijna no curaçõ". Se documentan tres variantes. De fortoleza tengo ejs. galls. de los ss. XIV-XV: Miragres "quen vsar[a] daqui endeante da tua fortoleza" (143); a. 1384 "ẽnas fortoleças como en todoslos outros bees... as ditas fortelezas... as fortalezas" (CDGH 351, 354, 356); Corónica Iria "que nunca deixaron fortolleza en todo o reino" (p. 46, en CBR fortaleza), "porlla fortolleza do lugar" (p. 91); a. 1443 "ena fortolesa da iglesia de Sant Martiño" (Ferro2 p. 281); a. 1447 "e entregase logo a fortoleza do castelo Ramiro" (id. 291); a. 1455 "contra a dita fortoleza do dito curral... das fortolezas de igllesia d' Ourense e do castelo Ramiro" (id. 319). La variante forteleza es forma de los ss. XIII-XV: a. 1261 "quod uos faciatis ubicumque uobis placuerit Castellum et forteleziam... castellum et forteleçiam... castelum et fortelezam... de ipso castello et de ipsa forteleza... cum ipsa forteleza" (Portel 13,14); a. 1294 "per razõ do muro que hy nõ auia nem forteleza nehũa" (Desc. Portug. I, Suplem. 18); a. 1328 "et con todas minas fortelezas" (Ferreiro VI, Apénd. 87); Cr. 1344 "por a gram fortelleza deste rey" (II, 446); Gal. Estoria "mays porla sua forteleza deles" (59.15); Cr. Troyana "uila nen castelo nen forteleza" (I, 135.26); D. Eduarte Ensinança "fortelleza do corpo e do coraçom" (8.2-3); Oficios "a difiinçom da fortelleza" (39.19), "a grandeza do coraçom e a fortelleza o nega" (197.15); Aves "aqui sse mostra a fforteleza do bõõ" (p. 45.11); Nunes Contr. "forteleza do fogo", "vençudo por tã gram forteleza" (RL XXVII, 41); Orto Esposo 9.3, 10.13, 340.21, etc.; Soliloquio "Senhor Deus, minha fortelleza" (10.12), "eu hya assy antre elles sem fortelleza nhũa" (15.16), etc.; Imitação Cristo "entom estarom os justos em grande forteleza cõtra aqueles" (p. 45.38); F. Lopes Cr. D. Pedro "cidades e villas e fortellezas... e tomarlhe as fortellezas... deu as fortellezas a dom F." (p. 263.14, 264.25,35), etc.; a. 1447 "por rason da dita fortelleza" (Ferro2 p. 291); a. 1455 "ena iglesia forteleza d' Ourense... outrosy forteleza" (id. 302); a. 1455 "nen enbargaren suas fortellesas... de os acoller en suas fortellesas" (id. 311); Biblia " Ruben meu primeiro filho minha forteleza" (p. 74), "Deus que he forteleza" (p. 78), etc. Para la forma mod. fortaleza tenemos ejs. desde el XIII: CSM 418.23 "o quarto é fortaleza"; a. 1384 "as fortalezas et casas fortes de Peñafiel... as fortalezas" (CDGH 350, 356); a. 1438 "sobre rason da fortaleza que o señor endeantado de galia fasia" (Ferro2 p. 35); a. 1447 "se fesera ençima da iglesia onde era fortalesa" (id. 44); a. 1457 "e que lle desen suas fortalesas" (id. 69); a. 1455 "en razon das ditas fortalezas" (id. 302); a. 1459 "o castello et fortalleza de Soboroso" (id. 359). Es la forma general desde el XVI (véase Morais ). En cast. desde el XIII (Berceo ).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{fortaleza
forteleza
fortoleza
fortoleça}
.- FORTALEZA (1015b: XV; forteleza 1263): CSM 418 "sete dões... o quarto é fortaleza" (23); 1261 "quod uos faciatis ubicumque uobis placuerit Castellum et forteleziam... castellum et forteleciam... castelum et fortelezam... et de ipsa forteleza... et cum ipsa forteleza" (Portel 13, 14); Cr. Gal. "as fortolezas de Castela... dera as fortolezas aos da sua terra" (197aR e 197bR, etc.); 1384 "as fortalezas et casas fortes... et me mandou apoderar asy eñas fortoleças como en todoslos outros bees... as ditas fortelezas... as fortalezas" (CDGH p. 350, 351, 354, 356).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
fortaleza
s. f s. f.: 418.23 O quarto (don) é fortaleza.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL