logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra fraco como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.4 Rows
- Número de acepcións atopadas: 4.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
fraco
fraca
flaco
adj. 'flaco, sin fuerzas, escaso' , del lat. FLĂCCUS (REW 3343); es adj. o sust. Formas: fraco 92.43 "deste ospedado tan - que aqui comische" (A1 fraque ), 125.8 "com̃o era medoroso et de - curaçõ" (A1 fraque ), 262.9 "o muro do castelo per hu era mays - " (A1 fraquo ), 756.3 "estaua muy - do grã traballo que leuara", 847.11, 872.29 " - uento", 880.4 (c. 619) "com̃o estaua muy - ", fracos 217.22 "os - daquella oste" (A1 fraques ), 386.8 "os da villa estam - de fame", 535.24 "et - da fame", fraca 537.28 "a gente era tã - ", fracas 608.32 "das - donas que uijnã - ". Desde el s. XIII (cfr. Lorenzo Cronologia 185): CSM 121.27 "un seu palafré / fraco", 228.23 "indo fraqu'e mui canssado"; Martin Moxa (503, 916) "se hy iouuer algũu homen fraco" (26); Cr. 1344 "era homen de fraco coraçon e medroso" (III, 22), "catando o muro do castello per onde era mais fraco" (III, 232), "estam fracos de fame" (III, 385); a. 1354 "era homem vedro e fraco" (Desc. Portug. I, Suplem. 280); Cr. Troyana "et os mays son quebrantados et fraquos" (I, 298.29), "et alçauã os muros aly hu entendiã que erã mays fracos" (II, 16.12); Aves "aqueles que son moles e fracos cõtra as tẽtações" (p. 33.3), "por esso fica fraca e magra" (p. 54.25), etc. En gall. mod. puede oírse también flaco, que ya está en textos del XIV: Cr. Troyana "son ja tan flacos que non poden tomar armas" (I, 296.17); Gal. Estoria "que a natura do omẽ era en sy tam flaca que nõ poderia despoys sofrer a Deus" (34.1). Véanse Morais y Corominas DCELC II, 531-532 (en cast. desde Berceo ).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
fraco
flaco
adx. adj. {adx.} débil, flaco; weak: son ja tan flacos que non poden tomar armas, I 296.17, I 298.29 (fraquo), II 16.12 (fraco).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{fraco
flaco}
.- FRACO (998b: XIV): CSM 121 "un seu palafré / frac' en que cavalgava" (27); 228 "indo fraqu' e mui canssado" (23); cfr. Gal. Estoria "que a natura do omẽ era en sy tam flaca" (34.1); Cr. Troyana "son ja tan flacos que non poden tomar armas" (I 296.17).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
fraco
adx adj. {adx.}: 121.27 un seu palafré / fraco en que cavalgava; 228.23 indo fraqu'e mui canssado.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL