logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra leyto como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.5 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (2).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
leyto
'lecho, cama' , del lat. LĔCTUS 'cama' (REW 4965). Formas: leyto 169.67,72 "sub o - en que ãbos auyã de jazer... de sub o - ", 211.8 "et leuarsse en hũu - a aquel lugar", 331.45 "mandoulle poer hũu - ante a porta da sua camara", 389.26, 505.23 "tomoo en sogas et poseo en hũu - ", 893.17 "leixouse derribar do - ", leytos 734.24 "et boos - en que iazcam". Desde el s. XIII: a. 1231 "de leito aut de escano II denarios" (PMH Leges I, 622); CSM 67.19 "et leitos en que jouvessen en yvern' e en estade", 367.8 "macar jaça en leito ou en cama / con gran door", etc.; Pero da Ponte (1187, 1653) "hu a peixota su o leyto iaz" (13); Lopo Liaz (963, 1355) "hun infançon de Castela / que tragia leyto dourado... que non trouxesse / leyt'en cas del Rey" (línea 3; 9); Pero Gomez Barroso (1053, 1442) "trage seu leyt'e seu cobertol" (16); Johan Garcia de Guilhade (1108, 1498) "vaysse deitar con mha senhor / e diz do leyto que e seu" (18); a. 1223-1279 "d' escanos de cadeyras de leytos" (Desc. Portug. I, 12); R. S. Bento "cada hũu per senhos leitos dormhã" (RBF V, 36); Cr. Troyana "o leyto en que Eytor jazia" (I, 331.8); a. 1305 "huun leyto con hua cocedra" (CDGH 495); Miragres "acordey do leito hu jazia cõ mia infirmidade" (p. 11), etc. En el texto alterna con CAMA y es de gran uso en toda la E. M. Aún en port. es palabra normal, pero en gall. es más bien palabra literaria frente al pop. cama. Lo mismo en cast. (cfr. Corominas DCELC III, 63).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
leyto
m. m. cama; bed, couch: o leyto en que eytor jazia. Era tan rrico, I 331.8, I 249.19, I 247.28.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
leyto
m. m. lecho; bed: Hũa noyte jazendo Vlixas dormyndo em seu leyto, 367.11, 62.2, 198.3.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
leito
{leyto}
subst. .- subst. 1.- " lecho, cama". 11.4 "acordey do leito hu jazia cõ mĩa infirmidade"; 12.16 "et leuoo alo et deytoo en hũu leito, et el pedio o corpo de Deus"; 13.2 "Et en outro [dia] aa tarde leixarõno soo ẽno leito traballando cõ a morte"; 16.12 "et era mãquo que se nõ podia erger do leito"; 198.5 "foyse para a pousada et deitouse en vn leito"; 226.16 "tornouse para ali onde seyra, et deitouse en seu leito".
____ 2.- " lecho, andas en que se llevaban los cadaveres a enterrar" (Cfr. Moliner, DUE , s.v. lecho ). 16.15 "et leixou y o leito en que viera, et foise saão a seu pee para sua casa"; 223.17 "que despois que eu for morta, que leues esta palma ante o meu leito"; 227.19 "Pois que esto foy feicto, as III uirgẽes que uelauã et gardauã, lauarõla et vestirõla et deitaronla ẽno leito"; 227.22 "-Tu es uirgẽe et deues yr ante o leito da bieita Uirgẽe"; 228.2,4 "Et entõ tomarõ os apostolos o leito en seus onbros et leuarõla. Et Nostro Señor tomou os apostolos cõ o leito en hũa nuve"; 229.10 "Et vn seu prinçipe deles que vẽo despois, quando vio o leito en çerqua dos apostolos cãtando et rrezãdo sobre lo corpo de Santa Maria"; 229.13,15,16,18; 230.21 "Et os apostolos que erã ja cõ seu leito [...] meterõ o corpo da uirgẽe gloriosa no moymẽto". LEYTO, 228.4 "et eles yndo loando Deus cõ o leyto, San Pero começou a cãtar".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL