logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra mandar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.9 Rows
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (2), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (2), VOCABULARIO 1275 (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
mandar
P3 IPres. (mandāre): ordenar 608, 609. P3 IPres. manda 9342, P5 mandades 1826; P3 SPres. mande 10269; P3 IPret. mandou 1770, P5 mandastes 7785; P3 SPret. mandasse 608; Imperat. mandade 575; P1 ICond. mandaria 10089. Acompanhado de infinitivos sem preposição nos versos 575, 1770, 1826, 10269. Á vista dêsses exemplos e de Lang Liederbuch 1756, não há direito para construirmos mandar com a preposição a no verso 10089. Leia-se pois, em harmonia com as propostas de Nobiling CA e Lang CA: {Johan Garcia de Guilhade} eu as mandaria por en[de] queimar.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
[mandar]
[mãdar]
v. v. 'ordenar, impoñer un precepto'; 'manifestar un a vontade de que se faga unha cousa'; 'dispoñer (por testamento, manda ou codicilo)', 'solicitar (un instrumento público, a fe notarial, etc.)'; 'determinar (por sentencia arbitral)'. IPres. P1 Mando, "pedeume sobre todo conprimento de dereyto, por que uos digo et mando en vertude de obidiẽçia et so pena d' escomuyõ" 32.35 (1419). Mãdo, "Por ende mãdey rrematar a dita madade de casa et rremato ẽno dito Afonso Gillelmes, et mãdo que a aja para todo senpre, sem enbargo do dito Martín Pequeno" 24.74 (1407); "os máys morauidís que así sobejaren mãdo que sejan entregos et pagos ao dito Martín Pequeno" 24.85 (1407); 24.95 (1407); 32.52 (1419). IImperf. P3 Mandaua, "por ende que el, continuando a dita posisón, que mandaua et mandou ao dito Juã Afonso que se saýse logo fóra da dita casa" 45.11 (1448). P6 Mandauã, "disseron que eles mandauã et mãdarõ que ficase o dito Juã Vidal cõ a medade do sótõo" 37.17 (1434); "que os çen morauidís que o dito Juã Vidal posera que pagase a parte que escollese ẽna dita partiçón que mandauã que fosen quitos de hũa parte et de outra" 37.36 (1434); "et que mandauã et mandaron aas ditas partes que touessen et agardassen todo o contijúdo en esta partiçón para senpre" 37.38 (1434); 47.37 (1450). Mãdauã, "e por ende que eles mãdauã et mãdarõ a Gonçal de Cornjço ofiçial do dito conçello, que el, altas vozes, pregoase a dita casa con cargo de quinze morauidís" 52.21 (1469). IPret. P1 Mãdey, "Et eu, alcalle sobredito, veẽdo que me pedía dereito, mãdey a Pero Fernandes, pregoeiro da dita vjla, que apregoase a dita medade da dita casa" 24.57 (1407); "Por ende mãdey rrematar a dita madade de casa et rremato ẽno dito Afonso Gillelmes" 24.73 (1407). P3 Mandou, "diso que poýna et poso ao dito Pero Vaasques en posisón da medade do dito forno et meteu porlo braço dentro ẽno dito forno, et el de dentro mandou á dita María Martís, moller do dito Rroy Novo (...) que ela et seu marido de aquí endeante ouvesen por señor da medade do dito forno" 35.26 (1422); "continuando a dita posisón, que mandaua et mandou ao dito Juã Afonso que se saýse logo fóra da dita casa" 45.11 (1448). P4 Mandamos, "Do qual mandamos fazer os contrabtos que a nós, as ditas partes conpriren, todos em hũu thenor" 44.94 (1448). Mãdamos, "Et desto mãdamos ende faser dous estormẽtos, anbos de hũu tenor" 10.129 (1390); "Et desto mãdamos fazer dous estormentos, anbos de hũu tenor" 25.54 (1409); "Do qual mãdamos faser os contrabtos" 50.89 (1462). P6 Mandaron, "et que mandauã et mandaron aas ditas partes que touessen et agardassen todo o contijúdo en esta partiçón para senpre" 37.38 (1434). Mãdarõ, "disseron que eles mandauã et mãdarõ que ficase o dito Juã Vidal cõ a medade do sótõo" 37.17 (1434); "e por ende que eles mãdauã et mãdarõ a Gonçal de Cornjço ofiçial do dito conçello, que el (...) pregoase a dita casa" 52.22 (1469). IPlusc. P6 Mandarã, "fora dada hũa sentença (...) porla qual mandarã rrestetuýr ao dito seu marydo ẽna posisón dos herdamentos" 47.16 (1450). SImperf. P3 Mãdase, "et mãdase aos caseiros que morauã ẽna dita casa que le rrecodisẽ bẽ cõ o alugeiro" 23.26 (1406); "que o posese en jur et posisón del et mãdase aos ditos forneyros que de aquí endeante o ouvesen por señor da medade del" 35.17 (1422). SFut. P4 Mãdáremos, "avédesnos de dar et pagar de foro (...) ao capellã da capella de Santiago (...) ou onde nós e nosas vozes mãdáremos, trinta et sete morauidís" 38.31 (1435); "o qual foro avedes de pagar a queẽ nós mãdáremos et nosas vozes" 38.34 (1435). P6 Mãdaren, "que posamos fazer hũa cortyna (...) ẽna dita herdade a donde consentirẽ et mãdaren o dito Pero Vaasques et Gonçaluo Olyujz" 44.71 (1448). Part.: Mandado, "lle fezera leer hũa carta monjtoria (...) perla qual dizía que lle era mandado, so pena d' escomoyõ que a çerto térmjno (...) el partise et estremase tódaslas herdades" 39.9 (1439); "se yrían et deixarían a dita casa et herdades cada et quando porlo dito Juã Rrodrigues lles fose mandado" 45.23 (1448); "et porlo dito seu testamẽto avía mandado que vendesen todos seus bẽes" 52.12 (1469). Mandados, "os deyxara por seus conpridores et destribuydores de seus bẽes para que os desen et destribuysen alí et ẽnos lugares por el mandados et porlo dito seu testamẽto avía mandado" 52.12 (1469); "aquelo que mõtasen et valuesen, os desen et destribuysen segũd os legatos por el mandados" 52.15 (1469). Mãdado, "para os dar et destribuyr (...) segũd que por el en seu testamẽto foy mãdado" 53.19 (1469).

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
mandar
'mandar, ordenar' 'regir, gobernar' 'otorgar, legar, prometer' , de MANDĀRE (REW 5286). Formas: mandar 307.26 "por que os auja de - rrey sabio", 369.16 "que me desche rreyno a - " (id. 369.20, 679.13), 827.19 "rrey mouro que passara dalẽ mar por - a Andaluzia", 311.15 "en que llj enuiou - et rogar que" (id. 318.16, 340.37, 359.4, 522.18, 608.32-33, 692.3,5, 698.7), 669.11 "en - pensar do caualo", 657.27 "que se nõ podia - ena cama" ('mover' ), mãdar 197.51 "que nõ podiam ia - os braços para ferir", 572.10 "enuioulhis - dizer" (id. 604.27, 609.39,46, 770.17), 627.40, 875.8 "que llas quero - tomar"; mando 153.19, 383.11, 449.12, 675.51, mãdo 116.148, 432.26, 546.21, 547.26, 548.10,18,19, 549.16, 555.15, 560.29,30,36, 578.63, 624.32, 658.48, mandouos 37.50, 379.5, 383.20, 617.12, mãdouos 548.20, 578.70, 617.17, manda 311.16 "com̃o - a ley", 377.40, 620.8, 765.6, 815.21 "que o dereyto... - ", mãda 173.33, 200.19, 247.28, 580.6 (c. 399) "com̃o - a lei" (id. 649.6), mandamos 59.30, 465.20, mãdades 616.15; mandaua 44.38, 156.16, 356.34, 376.24,27 "se o - entrar", 415.24-25, 500.17, 522.8, 528.42, 659.23 "que comprissem todo o que el - ", 684.22, 685.39 "et - et uedaua como rrey", 878.4, 891.16, 894.55, mãdaua 72.19, 192.10, 219.27, 239.14, 414.3, 536.15-16, 542.8, 545.10, 549.4, 587.3 "hũu messeieyro... que se o - entrar", mãdauao 531.17, mãdauaos 536.18, mandauahos 528.44; mandara 55.29, 132.5, 145.7, 167.24-25, 181.31, 192.11, 357.16, 394.44, 648.9, 660.36,39,16,17, 661.5,23, 668.18,30,32,3, 671.4,14, 673.17, 706.13, 715.59, 778.26, 825.11, 834.29, 848.8 (c. 580), 868.9 (c. 606), 893.18, mãdara 18.33, 44.46, 62.9, 202.82, 512.20, 555.5, 559.7-8, 561.4-5, 562.32,40, 563.49, 571.7, 588.10-11, 590.24, 608.37, 609.38, 709.15, 839.15, mandarades 378.31; mandey 403.16, mãdey 547.7, mandaste 495.7, mandou 10.10, 15.35, 20.20, 38.14, 40.23, 41.47,70, 44.40, 48.35, 54.13, 55.15, 92.7, 95.64, 99.2, 100.7, 102.55, 105.7, 108.2,3, 109.15,26, 110.38, 111.10, 141.25 " - logo sacallo" 143.28, 153.21, 154.11, 155.11, 156.9, 167.20, 170.83, 179.1, 180.20,26, 185.60, 192.6, 204.37, 211.14, 221.1, 232.40, 239.21-22, 240.45,46, 247.15, 253.68, 276.28, 282.17, 307.20, 309.25 "este seu padrino... llj - hũu potro... et quando llo ouuo a dar", 311.14, 314.15,19, 316.5-6, 317.36, 319.19, 321.46, 323.12,14, 324.7, 332.17, 334.8 (c. 196), 335.11 (c. 196), 337.47, 339.3,14, 343.15, 349.25, 354.23, 355.33, 369.6, 374.5 (c. 230), 375.10 (c. 230), 376.31, 379.8, 380.19,22, 381.3,13,14,16, 382.14, 385.19, 387.1, 388.7-8, 389.26, 395.2, 397.10 (c. 246), 398.17, 402.2 (c. 250), 405.8, 407.9 (c. 256), 408.13,2,4, 409.8,18, 410.28,2 (c. 260), 415.21, 417.26,2,3 (2 v.),6, 418.8,19, 419.2,4,6,10,21-22, 422.3,4,18, 424.13 (c. 273), 425.31,5, 426.9, 428.18,21, 432.34, 433.7, 435.3,11, 436.3, 437.28, 452.8, 454.37, 455.8, 460.3, 464.18, 466.4 (c. 305), 473.25,26, 478.29, 480.26, 482.35, 483.15,16, 484.9, 488.17, 489.3, 492.11,24, 496.22, 497.19, 503.32, 508.37, 510.16, 511.10,13, 512.6, 514.19, 515.10, 517.10,11 (c. 350), 519.9 (c. 352), 522.3 (c. 355), 573.40, 586.25, 613.1, 620.20, 621.37, 629.53, 630.29, 631.20, 635.17 (2 v.), 638.12,14, 640.3, 641.8, 643.36, 644.46,50, 645.89, 648.16,23, 651.2,7, 653.35, 654.21, 656.29, 657.2-3,20,22,28, 659.4,5,6,7-8,9,10,14,15,17 "primeyramente - a sua alma a Deus et - que o seu corpo fosse enterrado... et - y cõ o seu corpo muy bõos herdamentos... desi - a todos seus criados... desi - a todos os caualeyros... muy grande auer..." (en los casos de la p. 659 significa 'legar, donar por testamento' ), 660.8, 667.25,7, 669.5,15,23, 673.60, 675.28,57,58, 678.22, 679.3, 682.7, 698.9,16,20 (2 v.), 700.27, 703.40,18, 708.17, 709.17-18, 715.2, 727.13, 728.60, 736.12,15, 738.13, 743.24, 745.26, 750.23, 751.2, 752.27, 753.29, 754.3,14, 759.6, 760.31, 768.20, 770.23,25,28, 779.16, 781.20,25, 782.33, 785.11, 797.10,11, 798.19, 800.34 (2 v.), 801.36, 814.257, 830.8, 832.7-8 (c. 564), 833.10,13,21 (c. 565), 834.28, 835.5 (c. 566), 836.19, 845.1, 846.9,23, 847.12, 850.8, 851.10 (c. 585),2, 853.63, 861.1,6 (c. 597), 862.1,14, 866.11, 871.1, 872.33, 873.8,19,1 (c. 612), 874.9 (c. 613), 881.1,8 (c. 621), 884.3 (c. 626), 894.33, 896.26, 897.26, mãdou 18.24, 40.38, 42.84, 44.34, 53.26, 94.38, 98.32, 100.27, 169.62, 176.26, 186.90, 191.34, 199.9, 200.31, 200-201, 211.17, 221.4, 240.46, 242.8, 243.42, 245.35, 247.13, 274.89, 276.38, 281.10, 289.27, 310.54, 319.17, 321.49, 334.11, 335.12 (c. 196), 365.7, 378.18, 409.1, 421.16, 424.13 (c. 272), 435.11, 440.20,21, 483.16, 517.9,12 (c. 350), 520.5, 527.26, 529,4 (c. 360), 531.13, 534.29,3, 536.10,14, 543,7 (c. 373), 544.3, 545.5,8, 546.9, 548.29, 552,11, 553.12 (c. 381),1,3,9, 554.19,22,24,25,33,37,38, 556.28, 557.18,8,9, 559.22, 564.19, 565.5,11, 567.26, 568.43,44, 569.14,17, 577.26, 578.57, 579.81,90, 580.14,5 (c. 399), 581.21, 582.5, 583.16, 584.44, 585.4, 588.22, 589.2, 590.19,25 (2 v.), 593.20, 597.11,21, 612.25, 613.45,2,10, 615.2, 616.11, 617.32,10, 618.30,32,43, 633.13,14, 635.7, 637.53, 659.21, 660.10, 667.5, 715.56, 745.35, 752.27, 799.18,19, 808.90, 814.254, 823.14, 830.1, 844.1, 846.3,12,18, 850.1 (c. 584), 852.18, 866.6, 871.14, 874.2, 883.13 (c. 625), 887.11, 889.27, mandov 412.24, mandoa 282.39, 341.62, 352,10, 505.21, 737.33, 745.26-27, 785.23, mandoua 330.22, mãdoa 573.36, mandouha 531.13-14, mãdoas 849.16, mãdouhas 567.12, mandoas 199.7, 308.32, 415.22, mandoo 129.99 " - deytar en ferros", 149.80, 151.42, 202.82, 246.53, 313.23, 335.10 (c. 196), 483.14,15, 501.12, 510.20, 667.5, 669.21, 677.17, 688.59, 698.24, 718.22-23, 764.34, 845.6, 880.4 (c. 619), mandouo 29.46, 227.25, 364.13, 388.15, 449.10 (c. 292), 459.27, 462.22, 867.5 (c. 605), mãdoo 62.7, 140.37, 274.93, mãdouho 534.28, 543.11, 551.6, 584.43, 587.4, mãdouo 570.9, mandoos 236.76 "et - que se fossem", 380.33, 490.5, 498.24, 512.11, 513.36, 721.12, 768.25, 785.13,18, 789.18, mãdoos 320.15, 548.23, 635.11 (c. 432), 756.47, mãdouhos 440.30, 534.28, 547.38, mãdouos 74.32, 438.15, mandou(ll)os 239.8, mandouos 412.26, 422.19, mandoulle 103.80, 168.40, 184.44, 324.18, 331.44,45, 352.11, 371.11, 380.20, 417.12, 430.29, 778.26, mãdoulle 69.25, 255.22, 388.6-7, mãdoule 4.37, 14.20, mandoullj 309.27, 314.8, 503-504, 505.21, 630.23,27, 677.17, 687.36, 719.7, 722.32, 728.52, 811.170-171, 842.6, 866.4, mãdoullj 245.39, 597.9, 630.25, 645.89, 852.25, mãdoulli 561.38, 632.11, mãdoulhi 542.6, mandoulli 613.12, mandoulj 85.20, mandoulles 143.30, 334.10, 698.16,18,21, 776.21, 789.18, mandoullis 497.7, 512.13, 522.14, 559.17,18,26, 615.3, 811.159, 841.11, mãdoullis 243.45, 563.9-10, 611,5, 613.15, 648.24, mãdoulljs 535.5, mãdoulhis 534.21, 589.4, 607.69, mandoullo 362.27, mandoullos 778.19, mandousse 119.14 " - logo leuar a Leom", 162.14, 449.9 (c. 292), 673.16, 676.64, 679.4-5, 690.20, 692.32, mandouse 158.30, 349.15, mandastes 386.4,6, 572.24, mandastesmas 620.7, mandarõ 261.29, 403.22, 416.7, 467.12,13, 518.21, 629.6, 745.25,39, 755.27, 777.8, 808.85, mãdarõ 234.27, 273.45, 598.32, 608.26, 613.17, mandarom 106.48, mãdarõlles 197.54; mandarey 37.52, 624.34, 677.14, mãdarey 556.25, mandarlo ey 388.12 (c. 239), mãdarlo ey 617.14, mãdarll' ey 617.15, mãdaredes 200.18, mandarm' edes 386.6; mandaria 343.21, 376.26-27, 637.55-56, 681.11, 875.1, mãdaria 36.35, 289.26, 553.14 (2 v.), 557.7; manda 416.17, mandaa 106.55 " - entrar", mãde 190.10, mandade 378.14, 382.8, 620.17, 658.42,48, 713.12, 811.183, 812.193-194, mãdade 617.7, 634.21, mãdademe 568.38, mãdademj 812.211 "et - o que faça", mandadea 675.52, 713.7-8, mandadeo 645.85-86, mãdadeo 614.10 " - tomar ou - tirar dali", 633.10, mãdadeos 185.55, 560.19, 601.25, mãdadenos 437.27, mandadenos 720.39, mandadellis 620.28; mande 637.51, mãde ' yo' 555.22, mandedes 141.19, 432.32, 621.34, 623.22 "que me - dar dereyto delles", 653.25,25-26, 675.38-39, mãdedes 362.22-23, 554.30, 617.5, 618.38; mandasses 236.66, mandasse 35.19 "que llj - dar seu padre", 102.55, 151.39, 311.15, 341.61, 360.22, 438.15, 478.22, 506.12 (c. 341), 507.25, 509.12, 513.32, 517.8 (c. 350), 537.6-7, 575.30, 636.28, 702.14,27, 712.9, 763.11, 783.8, mãdasse 4.32, 99.57, 200.44, 507.15, 556.27, 565.16-17, 609.41, mandase 332.8, 375.11 (c. 230), 377.41, 381.12, 434.8, mãdase 333.52, 381.11, mandassem 518.21; mãdares 440.16 "com̃o tu - ", mandar 149.65,79 "assy como mjña corte - ... assy com̃o uossa corte - ", 575.23, 607.62, 629.44, 683.34, mãdar 550.32 "o que ele - ", 555.18 "quando eu - ", mandardes 179.100, 360.20, 574.24, 620.29; mãdada 545.11 "nẽ que tam bẽ - gente trouuesse", mandado 7.31 "fezerõ todos assy como les era - do apostolo", 110.42-43 "auya - " (id. 204.29, 773.5), 311.20 "por que se paraua bẽ a ẽparar a terra dos mouros et que era bem mandado", 334.7 (c. 195) "al rrey que llj auia - os onrrados corpos" ('donar, prometer' ), 378.75 "o conçello de Çamora seeruos a - ", 419.18-19 "que lle foy - ", 844.3 "segũdo lle foy - ", mãdado 500.17 "o que o Çide mandaua na vila era - ", 563.3 "contarõlle todo o que lle foi - ", 613.18 "com̃o o Çide auia - ", 616.18 "se me quisesedes creer et seer - ". Es verbo usual desde el XIII y conocido desde el XI: a. 1064 "et que quanto ad nobis dominum mandar dare in decimas" (PMH Diplom. 275); a. 1068 "et mandarum illo zegare" (id. 295). Cfr. CSM 5.44 "ela logo soltar mandou / o seu irmão", 16.50 "o cavaleiro fez todo quanto ll' el mandou", 15.5 "de lle seeren ben mandados", 38.77 "como monteyros ben mandados", 67.22 "mançebos collia ben mandados... que aos pobres servissen", etc. Es corriente en los documentos la acepción 'legar, donar por testamento' : a. 1214 "outrossi mando das dezimas das luctuosas... outrossi mando" (Test. Afonso II, 258, 259); a. 1302 "se vos quiserdes esta herdade mandar por vossas almas mandedela ao dito moesteiro" (Duro p. 168); a. 1324 "nen empegnoredes nen mandedes" (id. 175); a. 1357 "nonno vendades nen pinoredes nen mandedes nen obligedes" (id. 205), etc., etc. En cast. desde las Glosas y Cid.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
mandar
tr. tr. mover, hacer funcionar; to move: non foy eytor tan mal chagado nen ferido en gisa que non mandasse os dedos, I 318.11.
mandar
tr. tr. ordenar; to order: Pryamos sen mays tardar mandou buscar moytos obreyros, I 109.3, I 99.10, I 92.8.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
mandar
v. tr v. tr.: 5.44 ela logo soltar mandou / o seu irmão; 7.46 criarlo mandou; 15.95 chamar mandava / San Mercuiro ; 16.50 O cavaleiro fez todo quanto ll'el mandou; 17.40 || s. m.: mando: 165.11 este soldan... Egito e a Lapa avia a seu mandar.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
mandar
tr. tr. mandar; to order, command: mãdou lles que viesem antel, 20.36, 18.34, 51.18.
mandar
tr. tr. enviar; to send: Hercoles nõ quiso fazer mays tardança. Et mãdou por aqueles que o aviã de ajudar, 69.8.

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
mandar
v., .- v., 'mandar, ordenar, otorgar, prometer'. Del latín MANDĀRE. Formas: mando, mandouos, manda, mandauos, mandamos, IPres., a. 1253-54 "et mando que seyan ante uos" (14.13); a. 1259, 27.3,9; a. 1258-61, 33.26, 39.16, 40.22, 43.16; a. 1258-61 "et mandouos que logo en presente" (33.15-16), "que eenla manda" (33.17), 39.18, "Mandauos firmemente" (39.13); a. 1275 "mandamos ende fazer esta carta" (69.12); mandaua, IImperf., a. 1258-61 "aquelas cousas queles mandaua el Rey" (40.9), 43.2; mandey, mandoo, mandou, mandaron, mandaronle, IPret., a. 1258-61 "mandey aseelar esta carta" (43.16), 43.21; a. 1258-61 "et mandoo leer ante si" (33.6); a. 1257 "assi como uos mandou o juiz" (23.20); a. 1258-61, 34.2,3,7, 35.19, 42.6,26, 43.3, "et porlo priuilegio que mandaron leer antessi" (34.12); a. 1261, 46.29; a. 1258-61 "e mandaronle que tornase aquela pedra" (40.6), 40.19; mandara, IPlusc., a. 1234-36 "in aquilo qui mandara u iudice" (3.9), 3.11-12; a. 1258-61, 33.7; mandar, SFut., a. 1259 "et quada que mandar queir aruore" (44.15).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL