logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra pagar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.19 Rows
- Número de acepcións atopadas: 18.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (1), CANCIONEIRO DA AJUDA (3), CONCELLO DE NOIA (2), CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (2), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (2), HISTORIA TROIANA (2), VOCABULARIO 1275 (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
pagar-se
v. pron. v. pron. pagar-se de, XLV, 13, CXXII, 2, CCLIX, 5, etc., gostar; pagar-se de si, vol. I, (biog. de Pero d' Armea), sentir, ter prazer, consolação. (Cantigas d' amigo).

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
ar-pagar
: 2312 {Pero Garcia Burgales} nunca m' ar paguei d' outra ren.
pagar
(pacāre de pax): satisfazer, contentar; dar o valor de 636.
pagar-se
de alg. c. ( pagar-se de alguma coisa): ter prazer em, gostar de, contentar-se com 1747, 3441, 6174, 6684, 7075, 7078, 8576, 8923; ({Johan Garcia de Guilhade} non se pagar ren de alguma coisa), 5159.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
pagar
v. .- v. 1.- 'dar un a outro, ou satisfacer o que se lle debe'. Inf.: Pagar, "deuedes vós de pagar a terça parte et nós, o dito Migell Leyto, et mỉa moller as dúas partes" 11.30 (1390); "que le rrecodisẽ bẽ et conplidamente cõ o alugeiro que ha de pagar porla madade de casa este dito ano" 23.28 (1406); "et obligouse de pagar bẽ et conplidamente os alugeiros dela" 23.39 (1406); "et ela así rrematada que le fesese pagar os ditos morauidís cõ tódaslas custas" 24.55 (1407); "lle era tiúdo de lle dar et pagar quorẽta et çinquo morauidís" 24.91 (1407); 24.109 (1407); 25.22 (1409). Hai 49 ocorrencias vid. listado s.v. pagar. Pagarlle, "et deuedes seer obedientes et mãdados ao dito moesteiro et pagarlle os ditos foros et rrendas sem pleito" 10.78 (1390). Pagarvos, "para o qual así teer et conprir et agardar et pagarvos, obligamos para elo a nós et a nosos bẽes" 50.77 (1462). IPres. P1 Pago, "et das quaees çento et vijnte libras eu, Martín Mouro, pago a quarta et eu, María Oanes, as tres quartas" 2.16 (1341). P5 Pagades, "a cõtía que me así por elas dades et pagades" 41.34 (1443); "de moeda vella que me logo dades et pagades et eu de vós rreçebo" 58.30 (1480); "que me logo dades et pagades, et eu de vós rreçebo en ouro et plata" 61.21 (1487); 61.29 (1487); 62.16 (1487); 62.22 (1487); 63.30 (1487). IPret. P1 Pagey, "quatro mjll et quinẽtos morauidís vellos que lles por ela dey et pagey, segũd se contẽ ẽna carta dos pregõos" 53.30 (1469); "que eu así pagey porla dita casa vós me destes et pagastes" 53.36 (1469). Paguey, "et a paguey de vosos dineiros propios" 53.35 (1469). P3 Pagou, "em voso nome a mỉ dou et pagou Pero Ares, clérigo" 12.14 (1394). P5 Pagastes, "et uós, o dito Garçía Baasques, pagastes os morauidís das ditas custas et escripturas" 24.110 (1407); "et vós me destes et pagastes, de que me outorgo deles por entrego" 40.22 (1440); "ouue et rresçebí et vós me destes et pagastes por vós et en nome da dita vosa moller" 41.25 (1443); 43.27 (1447); 50.43 (1462). Hai 12 ocorrencias vid. listado s.v. pagastes. SPres. P3 Pague, "pague os ditos dusẽtos morauidís da dita moeda" 24.77 (1407); "que nos pague noso foro" 31.67 (1417); "et tal que nos dé et pague en cada vn ano, a nós et a nosos herdeyros" 65.32 (1494); 69.63 (1503). Page, "e que seja obidiente et tal que nos page o dito foro" 25.31 (1409); "seja mysuráuel et bõo rreparador et page ben o dito foro ao dito moesteiro" 30.42 (1415). Hai 10 ocorrencias vid. listado s.v. page. P4 Pagemos, "et nosas vozes et herdeiros demos et pagemos aa dita Ysabela Rrodriges et a vós (...) a quarta parte" 44.43 (1448); 50.78 (1462); 68.85 (1499). P5 Pagedes, "et lle pagedes os nouos et terrádegos dos tenpos pasados" 32.43 (1419); 32.44 (1419); 53.47 (1469). P6 Pagen, "e taes que den e pagen o dito foro en cada vn ano" 56.44 (1477); "sejan semellantes de vós, tales que pagen o dito foro benjnamẽte, sen rrebolta algũa" 66.67 (1497). Paguẽ, "que paguẽ et cũplã ben o dito foro" 54.34 (1472). SImperf. P3 Pagase, "que pagase a parte que o nõ conprise" 37.40 (1434). Pagasse, "que o dito Juã Vidal posera que pagasse a parte que escollese ẽna dita partiçón" 37.35 (1434). P4 Pagasemos, "et a dita mjña moller desemos et pagasemos cada ano aa dita Ysabela Rrodriges çerta cõtía de morauidís" 44.24 (1448). Xer.: Pagando, "ou nõ pagando o dito foro, que vosla posamos tirar" 31.51 (1417); "dando et pagando aa dita Tareija Vaasques as rrendas" 35.29 (1422); 37.30 (1434); 56.38 (1477); 65.36 (1494). Pagándonos, "que posades vendimar sen noso enbargo pagándonos vós noso foro" 31.32 (1417); "et pagándonos o dito foro" 31.46 (1417).
____Inf. 2.- Pagar por pena, 'satisface-lo delito, falta ou engano, por medio da pena correspondente'. Inf.: Pagar, "prometo et me obligo que (...) vos nõ ocupemos, demãdemos nẽ enbargemos (...) dito casal (...) so pena do dobro da dita contía, que outorgo et me obligo de vos peytar et pagar por pena (...) se o así nõ teuéremos et cũplíremos" 43.60 (1447); "et so pena do dobro da dita contía que vos prometo dar et pagar por pena, se o así nõ fezer, conprir et agardar" 58.58 (1480). SPres. P3 Pague, "so pena do dobro da dita cõtía, que vos peyte et pague por pena eu, o dito vendedor, et meus herdeiros a vós, os ditos conprantes" 41.67 (1443); "que vos peyte et pague por pena eu et mjñas uoses a uós" 42.45 (1445); 53.68 (1469). Pague, "quatrosentos morauidís que peyte et pague por pena a parte que o nõ teuer et conprir" 31.79 (1417); "que peyte et pague por pena a parte de nós que o así nõ teuer" 44.88 (1448); "que peyte et pague por pena a parte de nós ou súas voses" 51.100 (1463); 54.56 (1472); 57.44 (1478); 65.58 (1494). Page, "que peyte et page por pena a parte de nós et súas vozes que o así nõ teuer et conprir" 36.58 (1425). P6 Paguẽ, "que peitẽ et paguẽ por pena eu et mjñas vozes et herederos a vós (...) se o contrario feser" 55.58 (1476). Pagẽ, "so pena de çinquo mjll morauidís de moeda vella, que pagẽ et page por pena a parte de nós et súas vozes (...) que o así nõ teuer et conprir" 50.84 (1462).

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
pagar
pagarse
'pagar, satisfacer una deuda' 'satisfacer, contentar, contentarse con, aficionarse, prendarse de' del lat. PACĀRE (REW 6132). La acepción 'pagar, satisfacer una deuda' en pagar 52.18 "a - aquel auer", 127.35, 144.50, 154.17,22 "nũca sse poderia - o auer", 513.4, 621.52, pagarlle 154.12,15, pagaua 531.18, pagarõ 688.31 "ata que - o que o Çide mandara en seu testamento", pagarono 420.33-34, pagaria 417.14, pague 546.23, pagassedes 149.76 "que se me nõ - os dineyros ao prazo", pagassem 621.44,46. Las otras acepciones en paga 133.27 "do que sse omẽ - esso tẽ por mellor", pagã 177.54 "tãto sse - de uos as dõnas", pagaua 282.32 "nõ se - de seer en tal razõ", 368.2 (c. 224) "se - del rrey", 516.5 (c. 350), 579.87 "nõ se - de taes cousas", 583.10 "por tomar plazer cõ ele quando sse - ", 716.6, 892.72 "muyto se da jgleia", pagauase 506.9 (c. 340) "et muyto destas ueydades", pagauãse 308.3 " - delle as gentes", 372.5, paguey 546.16 "senpre me dela - ", pagou 89.3 "nõ sse - do cõsello", 370.9 "lugar de que se - ", 804.97 "foy ome que sse - sempre pouco das oufanjas", 835.13 "desque ouue estado quanto se - sobre Grãada", 861.6 (c. 598) "gente os que se - ", pagousse 126.24, 166.11 "et o conde - dela", 716.4 " - moyto de hũa judia" 902.86, pagarõ 272.28 "tãto sse - hũu do outro", 815.30 "cada hũu segundo se - ", pagaron 635.15, pagasse 126.26 "que o tomasse en dõ se sse del - ", 239.5, pagandose 310.50 "et - de sua fazẽda". Son todas estas acepciones usadísimas desde el s. XIII: a. 1254 "et que lo paguen cada ano" (Sponer 116.9); a. 1265 "por aquel preço que... pagaron" (Salazar 51.14); CSM 6.23 "e de que sse mais pagava quen quer que o oya", 25.64,68 "se eu pagar non llo podia / per mi... ca eu a vos lo pagarei", 55.16 "o demo que sse paga pouco de virgĩidade", 58.17 "ss' ouve de pagar / dun cavaleiro"; Afons' Eanes do Coton (1120, 1588) "se me non pagades / ante muy bem" (18); Cr. 1344 "el rey... e o conde... pagavãsse hũu do outro" (III, 10); Gal. Estoria "pagouse et plougolle cõ el" (46.3); Cr. Troyana "o outro sse pagaua ende" (I, 209.5); Miragres "et pagouse de hũa moça" (p. 47) (también 49, 86, 127); Soliloquio "o teu filho muyto amado de que te tu muyto pagaste" (19.22), etc. Cfr. E. Rodríguez y Morais (pagar y pagarse ), también Corominas DCELC III, 608-609 y Pidal Cid p. 782.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
pagar
pron. pron. agradar, satisfacer; to please, satisfy: toda cousa que a hun prazia o outro sse pagaua ende, I 209.5, I 128.3, I 117.21.
pagar
tr. tr. pagar; to pay: era hũa terra moy grande porlas rrendas de aquela terra que lle aujan a pagar, I 112.11.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
pagar
pagar-se
v. tr v. tr.: 25.3 Pagar ben pod'o que dever; 38.95 por que dỹeiros pagados / ouvi muitos; 62.23 a usura lle creceu atanto / que a non podia pagar; 83.50, 119.57 || pagar-se: gostar, ter prazer: 6.23, 55.16 o demo, que sse paga pouco de virgĩidade; 58.17 ss'ouve de pagar / dun cavaleiro; 75.26, 78.86.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
pagar
= satisfazer, contentar: {Johan Soarez Coelho} mais, se eu vos per i ouvesse pagada, / ... peer-vos-ia 234.9.
pagar-se
= agradar-se, gostar, satisfazer-se: {Afonso X} mais me pago do mar / que de seer cavaleiro 10.34, 1; 22.5; {Afonso X} nunca me dela en corte paguei 150.13; 151.2; 196.37; {Martin Soarez} pago-me muito dos dados jogar 288.4; 307.24.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
[pagar]
pron. pron. satisfacerse, agradecerse, alegrarse; to please: tomou Ercoles de quanto y achou o mellor de que se pagou, 14.21, 21.22, 75.9.
[pagar]
tr. tr. pagar; to pay for: ameaçarõno que el lle lo pagaria, 54.2, 31.23.

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
pagar
v., .- v., 'pagar, satisfacer la deuda, contentar, contentarse'. Del latín PAGĀRE. Formas: pagar, Inf., a. 1265 "que ni una cousa nõ fica por pagar da dicta deueda" (50.2); pagaron, IPret., a. 1265 "que a nossa madre por aquela praça pagaron" (51.14); pagado, pagada, paguda, pagados, Part., a. 1260 "ũn bẽ soo pagado" (28.5), 29.12; a. 1265, 50.1; a. 1270, 57.20; a. 1271 "onde soo ben pagada" (59.7); a. 1275, 67.5; a. 1271 "de que soo bem paguda" (61.6); a. 1265 "por moy bẽ pagados" (51.13); a. 1268, 54.3; a. 1269, 55.16; a. 1272, 63.10.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
pagar
v. tr. v. tr. "Pagar, satisfacer, dá-lo que se debe por algo, particularmente diñeiro".
____IPres. IPres. P5 pagastes (2): "dosentos e vijnte morauidís (...) me / los vós prestastes e pagastes por mỉ e por meu mãdado a Domingo Saluadores" 1395, "me distes e entregastes e pagastes M CCL morauidís vellos" 1595, P6 pagã (1): "avedes de pagar os foros / segũdo que pagã os outros foreyros" 1152; IImperf. P3 pagaua (1): "pagaua / Sã Justo IIIJº morauidís" 2902, P6 pagauã (1): "os herdeyros pagauã os outros dous terços" 2901; IPret. P3 pagou (4): "çent morauidís vellos, que por vós e en voso nome me dou e pagou" 1001, 2714, 2862, "nũca pagou / padroádego" 2865; IFut. P3 pagará (1): "dará e pagará os ditos IJ M morauidís" 2111, P4 pagaremos (2): "pagaremos a vós, (...) os ditos quatro çelemjs do dito pã (...) sen descõto algũu" 1227, 1630; ICond. P6 pagaríã (1): "nõ erã tyúdos de le leuar os morauidís de seu dereyto a outra parte, (...) que llos / pagaríã en seus lugares" 2584; SPres. P3 pague (8): "que cũpra e pague" 1224, "so pena que llos pague cõ a pena / do dobro e custas" 1477, "pague o dito foro" 1574, 1668, 2046, 2061, 2414, 2571, P5 paguedes (1): "cõ que paguedes e sejades obligado de pagar" 1418, P6 paguẽ (2): "que o paguẽ de por medjo" 381, 2027; SPret. P3 pagase (1): "o dito juís mãdou ao dito Pero Peliteyro que lle pagase LXXXV morauidís" 1497; SFut. P3 pagar (3): "so pena de mjll morauidís vellos por cada ano que os nõ pagar" 1577, "E qualque(e)r de / nós, partes, que contra esto vier e o así nõ ateuer, gardar e conprir e pagar" 2570, 2571; Inf. pagar (53): "Obligouse Fernán Gomes d' Ouçẽça de pagar / a Sueyro Gomes DCCXL morauidís" 49, 321, 323, 386, "ha de pagar" 387, 581, 605, 877, 1000, 1054, 1097, 1152, 1161, 1163, 1192, 1196, 1198, 1201, 1224, 1231, 1232, 1260, 1262, 1283, 1287, 1315, "lle era tiúda de o pagar" 1315, 1392, 1397, 1399, 1401, 1419, 1431, 1462, 1475, "morauidís vellos que lle ficarõ por pagar" 1476, 1493, 1576, 1644, 1650, 1651, 1992, 1995, 2337, 2341, 2407, 2414, 2558, 2568, "para que os clérigos fosẽ pagar ao deã" 2577, 2599, 2862, 2900; Xer. pagãdo (4): "nõ / me los dãdo e pagãdo" 1587, "dándogellos e pagãdollos" 1608, 1609, 1610; Part. pagado (7): "que me outorgo por cõtẽto e bẽ pagado" 932, 967, "o desmo a Deus pagado" 1150, 1286, 1350, 1459, 1596; pago (12): "se outorgou por bẽ pago" 388, 398, 515, "fasta ser pago dos ditos V M morauidís" 693, 761, 950, 1002, "o desmo pago a Deus" 1250, 2038, 2226, 2380, 2558; pagados (2): "fasta ser / cõpridos os ditos çinco anos e pagados os ditos DL morauidís" 328, 336; pagos (4): "fasta os ditos seys anos serẽ cõpridos e pagos os / ditos DCLX morauidís" 340, "morauidís vellos (...) pagos por vós" 1566, "diserõ que se dauã / e derõ por entregos, cõtentos e pagos de toda a parte dos bẽes mobles / que aos ditos menores perteesçíã" 2195, 2198; pagada (5): "morauidís vellos, de que se outorgou por bẽ pagada" 503, 731, 1075, "a pena pagada o nõ" 1162, 2415; paga (1): "me obligo de faser cõtenta e paga aa dita Mayor Afonso" 1091; pagas (1): "pagas todas debdas" 2177.
____ Do lat. pacāre. Documéntase desde o XIII en textos galegos e portugueses, aínda que o participio xa se rexistra no XI (Lorenzo Crónica s.v. pagar e pagado). Outros exemplos do XIII en Montederramo (Martínez Montederramo s.v.). Véxase tamén o estudio lingüístico e institucional do cast. paga en Carrasco Partida V, pp. 243-249.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL