logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra pelote como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
pelote
pellote
subst. subst. 'peza de roupa utilizada polos homes de calquera condición social. Identificouse co traxe caracterizado por ter dúas aberturas laterais que descubrían gran parte do torso e das cadeiras, podía ter forro de pel, pano, tea ou carecer de forradura'. Pellote, "Et mays me auedes de dar hũu pellote de vallãçina a mỉ, a dita María Peres, et a mỉ, o dito Migell Leyto, hũa saya de vallãçina" 11.20 (1390). Pelote, "eu de vós rreçebo (...) a dita contía, et mais pano de Aragõ para vn pelote et para hũa capa, de que me dou por entrega, contenta et paga" 58.34 (1480).

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
pelote
'pellote, especie de vestido antiguo' , de pele. Una vez: pelotes 659.15 " - d' estanforte". Otros ejs.: a. 1283 "palium meum et pelote de arraz" (CDGH p. 251); a. 1287 "o manto e o pelote e a saya" (Ferro1 p. 42); a. 1291 "o meu pellote" (CDGH p. 276); a. 1303 "et a maria p. hun pellote" (id. 277); a. 1326 "manto et pellote" (id. 295); a. 1348 "os panos que trouxer de cotio cerame et pellote et saya" (id. 308); a. 1337 "saluo do meu pelote e do meu mãto do sirgo" (Portel p. 178); a. 1348 "mando a Maria A. miña sobrina o meu pellote" (Test. Mayor, 172); a. 1361 "pera huun pelote" (Ferro1 p. 91); a. 1375 "senllos pelotes et cerames de uiado" (CDGH p. 380); a. 1395 "it. mando aas mancebas de nosa casa senllos pelotes de valencina... aas miñas donzellas senllos mantoes et senllos pelotes" (id. 158); a. 1400 "it. mando que den a marina huun pelote et manton et aas outras moças et molleres da casa senllos pelotes de pano d' arangon" (id. 614); S. Isabel "e vestiaas de quecas de pelotes e ceromees" (Textos Port. Med. 472); a. 1458 "hun pelote de morilla" (Ferro2 p. 157); a. 1455 "hun pelote claro de morella" (id. 315); a. 1458 "que se cobrera do seu pelote et se entoucara" (id. 337). No se sabe exactamente cómo era y las definiciones son muy variadas. Ejs. aún del XVI y XVII en Morais, que cita ejs. mods. de escritores arcaizantes (cfr. también Freitas BF VIII, 96-97). Existió en cast. pellote (Arcipreste de Hita 470b, 719c, etc. Cfr. Dicc. Autor.; para el arag. pellot cfr. Pottier Invent. aragonais, 189; Tilander F. aragon. descon. 1348 p. 61-62).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{pelote
pellote}
.- PELOTE (1709a: 1337): 1283 "palium meum et pelote de arraz" (na CDGH 251); 1287 "o manto e o pelote e a saya" (Ferro 42.25); 1291 "o meu pellote" (CDGH 276), etc.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
pelote
m. m. "Pelote, vestido talar antigo, feito xeralmente de pel".
____ pelote (1): "me / avedes de dar hũu pelote de morilla nouo" 1534.
________ Der. de pel, do lat. pĕllis. Documéntase en textos galegos, con esta mesma forma, desde 1283; subsistiu ata o séc. XV ou XVI (Lorenzo Crónica s.v.). Martínez Montederramo (s.v.) anticipa a primeira datación a 1275.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL