logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra querela como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), HISTORIA TROIANA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
querela
f. [f.] queja, querella; complaint: quando falan con elas danlles querela de mjn, II 79.17. Graal. querela.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
querela
querrella
' querella, queja' , del lat. imperial QUĔRĒLLA, por QUĔRĒLA; Machado (DELP1 1832a; DELP2 1928b) deriva tranquilamente de QUĔRĒLA, considerando el port. cultismo y desconociendo el cast. querella, fr. querelle o prov. ant. querelha. Formas: querela 131.34 "que auia grã - della", 140.10, 191.42, 209.47 "que auya muy gram - dos seus quando nõ vençiã", 495.7, 518.13, 547.34, 549.7, 602.32, 763.24 (c. 519), 810.146, querella 132.7, 434.11, 895.18, querrella 97.14, querelas 76.13 (c. 53), 149.78, 547.29, 844.6, querrellas 97.11,19. Cfr. 856? "et non sit qui inter fratres faciat querella" (Sáez Doc. gall., 418); a. 1209 "qui ouer querela de clerigo... qui ouer querela de outro omen... aldeano que querela ouer... qui querela ouier" (PMH Leges 854, 856, 901); a. 1218 "pro totas querelas de palatio iudex sit uozeiro" (id. 578); CSM 27.22 "contra tal querela que or' ante mi / os judeus fezeron, que ides dizer"; a. 1262 "por todas querelas do paaço o joyz seia uozeiro" (Portel p. 140); Pero Gomez Barroso (1054, 1443) "porque a nunca seruju / a muy gram querela del Rey" (7); a. 1308 "e lhy poedes hi juiz que ouça as querelas dos do mar" (Desc. Portug. I, 26); Cr. 1344 "et o Cide ssayo a elles et os mouros fezeronlhe suas querellas" (fol. 244aR); Cr. Troyana "quando falan con elas danlles querela de mjn" (II, 79.17); Graal "que querela ha antre mim e vos" (I, 313), etc. Otros ejs. en Morais; en cast. desde el XIII (Berceo Milagros 86; cfr. F. Teruel p. 611-612; Alvar F. Sepúlveda s.v.; Corominas DCELC III, 944a). En port. pop. se dice crela y para el gall. citan Valladares, E. Rodríguez y Franco Grande un falso crella.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{querela}
.- QUERELA (1832a: 1262): 1209 "qui ouer querela de clerigo... qui ouer querela de outro omen... aldeano que querela ouer... qui querela ouier" (PMH Leges 854, 856, 901).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
querela
s. f s. f.: 27.22 Contra tal querela que or'ante mi / os judeus fezeron, que ides dizer?; 285.63 de que mui gran querela / sempr'aver devia; 360.11 dev'el a perder querela / de nos.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
querela
= queixa: {Pero Gomez Barroso} por que a nunca serviu, / á mui gran querela del-Rei 392.7.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
querela
f. f. querella; quarrel, dispute: a vmjldade que lle fazian da querela que d' eles avia, 90.18.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL