logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra sempre como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.8 Rows
- Número de acepcións atopadas: 7.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (1), CANCIONEIRO DA AJUDA (2), CRÓNICA XERAL (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
sempre
adv. adv. por sempre, CXCI, 9, CCCCXLII, 11, para sempre. (Cantigas d' amigo).

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
ja sempre
: de aqui em diante 10074.
sempre
(sĕmper): constantemente 100, 174 ({Vasco Praga de Sandin} por sempre), 200, 206, 222.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
sempre
senpre
sẽpre
por sempre
' siempre' , de SĔMPER (REW 7814). Formas: sempre 7.19, 9.11, 21.5,6, 35.24, 43.6, 46.78, 89.12, 100.10, 113.53, 114.100, 116.150, 130.123,129, 135.14, 139.20,24, 140.14, 147.23, 150.15, 153.19, 164.24, 166.6-7, 172.14, 173.28, 185.65, 187.17, 189.62, 190.14, 216.9, 219.34, 244.9, 248.42, 284.9, 294.9, 300.24, 315.40,41, 328.10 (c. 191), 331.30, 347.4, 348.14, 350.5, 354.12, 355.33,35, 356.5, 360.9, 361.18, 363.49, 368.4 (c. 224), 375.7 (c. 231), 380.28, 381.41, 383.10, 385.6, 390.45, 394.53, 402.6 (c. 251), 405.25, 418.14,15, 429.10,24, 431.22, 445.7, 450.14, 453.29,30, 456.30,38, 466.9, 472.6, 481.17, 505.8, 524.37, 578.46, 622.18, 628. 39, 642.6, 650.30, 652.11,13, 654.24, 656.33, 664.32-33, 665.4, 668.1, 669.7, 672.40,51, 673.9, 676.10, 681.11,26, 691.18, 692.8, 701.49, 704.25, 722.35, 727.10,19, 729.62,3, 734.22,27, 743.16, 750.36, 751.8, 761.43 (2 v.),54,57, 764.31, 778.6, 803.84,86, 804.97,98,100-101,101,112, 816.61,64, 817.71,81,82, 821.5 (c. 553), 824.51, 838.12 (c. 569), 840.12, 841.24,25,28-29, 853.73, 879.4, 885.13 (c. 628), 886.15, 888.52, 890.10 (c. 633), 892.58,70, 893.79, 894.49,52,53, 896.18, 897.33,41,44, senpre 9.11, 37.53, 38.11, 42.90, 59.31, 83.14, 84.42, 90.25, 93.29, 94.57, 100.8, 101.24,40, 132.48, 265.15, 266.25, 530.8, 531.6, 538.19, 539.25, 541.23, 542.19, 545.19, 546.16, 559.22, 564.39-40, 565.43, 566.2, 578.48, 581.18, 594.18, 595.25, 596.23, 596.29, 606.52,53,55, 608.26,27, 611.38, 615.32, sẽpre 549.17, 630.18, 654.6, 668.3, 714.26, 843.12. En uso desde el s. XIII: a. 1214 "cada un destes anniuersarios fazam sempre no dia de mia morte" (Test. Afonso II, 259); a. 1279 "pera todo senpre" (Portel p. 96); Cr. Troyana "porque senpre foron rricos" (I, 104.31); Gal. Estoria "et sempre pensaua que se algũ torto ou mal fezese" (10.23), etc. Otros ejs. en Morais (a veces se encuentra la locución por sempre ' para sempre' : cfr. C. Michaëlis Gloss. CA p. 84). En cast. desde el Cid.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
sempre
adv adv.: B.28, 5.4, 8.15 un seu lais senpre dizia; 9.40, 13.7.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
sempre jamays
expr. siempre (sentido esforzado); evermore: o mays do dia et da noyte sempre jamays velaua, 96.7, 63.5. DRAE.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
sempre
senpre
adv. .- adv. de tiempo " siempre". 22.6 "este sempre foi virgẽe"; 51.2 "et por esta rrazõ forõ sempre emigos"; 108.1 "fique sempre desonrrado"; 142.24 "... mais sempre foy fremosa et clara"; 150.9; 191.5 "que o trouxera por los cabelos sempre en saluo ata ali"; 208.15 "fezo hũa çela onde sempre [podia] veer o altar"; 213.7 "Et foylle dito en sonos que esteuese sempre en jeonllos"; 230.5,6. SENPRE, 23.10 "começou a çopegar moyto senpre"; 66.2 "et os outros seeredes senpre avondados"; 73.5 "Et esto se fara y senpre des lo tenpo da tua vida ata a fim do mũdo"; 73.9 "o teu nome seera senpre loado"; 106.6 "eu por ende senpre torney quanto pude as da tua lee aa nosa"; 110.13 "que senpre estan [...] rrogãdo a Deus por nos"; 132.16; 143.8; 160.7; 218.9; 226.6. // PARA SEMPRE , mod. adv. " por tiempo indefinido". 88.4 "seerã perdudos para sempre"; 122.6 "et ha en si trres pesoas, et forõ et som et seerã para sempre yguaaes"; 129.12 "et mãdou que lle desen cada ãno [...] para sempre quatro dineiros". SENPRE, 26.3 "et envio a vos o Espiritu Sãto que uos durara para senpre"; 108.2 "et a parte que vençer aja onrra para senpre". / PARA SEMPRE JAMAIS , mod. adv. reforzado, 99.4 "Et mãdou [...] que fosen liures et quitos eles et seus fillos [...] para sempre jamais". SENPRE, 234.13 "a que el seja onrrado et seruido et amado para senpre jamais". // POR SEMPRE , mod. adv. " perpetuamente"; 221.22 "Señor, eu byeygo o teu nome que foy et he et seera santo et loado por sempre". SENPRE, 148.11 "despois que se torna a ti cõ boa cõtriçon, et das a escaesçer por senpre"; 182.11 "que seerã perdudos por senpre". / POR SENPRE JAMAIS , loc. adv. reforzada, 30.2 "he Ihesucristo fillo de Deus viuo, que rreyna por senpre jamais"; 116.1 "et gaanarã o Inferno que he por senpre jamais sem fym"; 203.13 "et seeria cõtigo por senpre jamais"; 208.2 "yr ao rreyno de Deus en que tu cõ el viues et rreynas por senpre jamais".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL