logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra sono como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.7 Rows
- Número de acepcións atopadas: 7.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (2), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (2).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
sono
(sŏmnu): estado de adormecimento, 852, 6838 ({Roi Fernandiz de Santiago} dormir todo seu sono).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
sono
m. m. sueño; sleep (Vid. forçar), I 136.19, I 199.19.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
sono
' sueño' ( acto de dormir ), de SŎMNUS (REW 8066). Formas: sono 106.38 "vẽeulle un - et adormeçeu", 807.35 "et tĩjnaos presos a forteleza do - ", soño 812.199 "foysse para E. et chegou y ao primeyro - ". Desde el XIII: CSM 6.79 "e que ouvera tal sono que sempre depois dormira", 83.57 "que tan gran sono avian / que non eran acordados", etc.; Roi Fernandiz de Santiago (486, 901) "e ia dormia tod' o meu / sono e non era fol" (8); Fernand' Esquio (B 1294) "esta queyxume te uenh' or' dizer / que me non queiras meu sono tolher" (8); Cr. 1344 "et chegou hy ao primeyro sono" (fol. 301aR); Gal. Estoria "estonçes meteo sono en Adam et adormentóó" (7.12); Miragres "asi com̃o se leuãtases de sono pesado" (p. 64), " Ferragudo ouve sono et deitouse a dormir" (p. 120), etc. Otros ejs. en Morais y E. Rodríguez. En cast. confusión de ' acto de dormir' y ' ensueño' (cfr. Corominas DCELC IV, 298; está ya en el Cid ).
sono
(= ñ) ' sueño' ( acto de soñar ), de SŎMNĬUM (REW 8035). Formas: sono 105.2 "et achouo morto et uẽolle en - et diselle que uenceria", sonos 6.1 "apareceu a el rrey don R. en - ". Desde el s. XIII (Machado DELP lo conocía en el XVI): CSM 15.129 "e teve que era verdadeyro / seu sonno", 42.64 "e el dormindo, en sonnos a santa M. vyu", 79.18 "pareçeulle en sonnos" (también 85.23, 292.87, etc.); Johan Mendiz de Briteiros (451, 865) "en hun sonho, ssonho que sonhey... em tal sonho auia gram sabor" (2, 17); Martin Moxa (502, 915) "e no sonho uj quen vy" (16); R. S. Bento "per sonhos dormĩtes" (RBF V, 36); Cr. 1344 "apareceulhe entõ em sonhos o apostollo" (II, 403), "pẽssãdo ẽno sonho que avya sonhado... veolhe hũu muy saboroso sõpno e começou a dormyr" (III, 48); Cr. Troyana "por uosso soño louco que soñastes" (I, 338.19); Miragres "com̃o lle fora dito en sonos" (p. 61), "a cabo de triinta dias vẽo o caualeiro de noyte en sonos a aquel seu parente" (p. 86); Virgeu de Consolaçon "e tal he como o ssonho" (p. 30); F. Lopes Cr. D. Pedro "lhe dissera em sonhos" (204.28), etc. Otros ejs. en Morais (s.v. sonho ); en cast. desde el Cid.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
sono
s. m s. m.: 6.79 ouvera tal sono que sempre depois dormira; 83.57, 132.87, 176.17, 301.31.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
sono
sopno
subst. .- subst. " sueño, acto de dormir". SONO, 64.12 "entõ leuãtarte as asi com̃o se leuãtases de sono pesado"; 120.7 "et Ferragudo ouve sono et deitouse a dormir". SOPNO, 174.8 "ergeose o moço viuo [...] com̃o se se espertase de sopno".
sono
subst. .- subst. " sueño, acto de soñar". EN SONOS , " soñando". 15.9 "foylle dito en sonos que fose ao moymẽto d' este santo Oudõ"; 61.11 "et com̃o lle fora dito en sonos que..."; 62.1 "o abade cõfiando do que lle fora dito en sonos"; 86.11 "vẽo o caualeiro de noyte en sonos a aquel seu parente"; 189.3 " Santiago aparesceulle de noyte en sonos"; 213.6; 219.15.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL