logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra temor como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.9 Rows
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
temor
m. [m.] temor; fear: foron en gran coyta et en gran temor, I 350.5.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
temor
' temor' , de TĬMOR, -ŌRIS (REW 8738). Una vez: 115.123 "estauã muy cãsados et desmayados... et a - de perder aly os corpos". Desde el s. XIII (Machado DELP la conocía en los ss. XIV-XV): CSM 307.48 "e perdeu en logo a gente temor", 418.38 "o septimo destes dões é aver de Deus temor"; R. S. Bento "servide a Nostro Senhor ĩ temor" (RBF V, 35); Miragres "et coriscos moyto espantosos en maneira que quantos y morauã aviã moy grã temor" (p. 57); Cr. Troyana "foron en gran coyta et en gran temor" (I, 350.5); Corónica Iria "foy moy espantado et con gran themor diso" (p. 59); Virgeu de Consolaçon "nõ ajas temor" (p. 22); Orto Esposo (5.6, 9.2,3, 20.26, 76.18, 237.21), Frades Menores "por temor da quall visom" (II, 209); "com themor umanall" (II, 5), etc. Otros ejs. en Morais y E. Rodríguez; en cast. desde el XIII (Berceo S. Oria 105).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{temor}
.- TEMOR (2061b: XIV-XV): CSM 298 "ouveron todos en mui gran temor" (32); 307 "e perdeu en logo a gente temor" (48); 418 "aver de Deus temor" (38), etc.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
temor
s. m s. m.: 298.32 ouveron todos en mui gran temor; 307.48, 418.38.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
temor
m. m. temor; fear: chegou aos touros esforçadamẽte sem nẽgũ temor, 24.30, 106.11, 295.26.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
temor
subst. .- subst. " temor, miedo". 57.7 "quantos y morauã aviã moy grã temor".

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
temor
m. m. "Temor, medo ó que poida facer mal".
____ temor (1): "e que esto día cõ temor da dita descomujõ" 2937.
________ Do lat. tĭmor, -ōris. Documéntase desde o séc. XIII nas CSM, nos Miragres, en Cr. Troyana, etc. (Lorenzo Crónica s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL