logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra torre como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.16 Rows
- Número de acepcións atopadas: 16.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (2), HISTORIA TROIANA (1), INDICE ANTROPONOMICO RIANXO (1), CRÓNICA XERAL (ÍNDICE TOPONÍMICO) (2), LIBRO DE NOTAS (ÍNDICE TOPONÍMICO) (2), MIRAGRES DE SANTIAGO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
torre
subst. .- subst. 'construcción máis alta ca ancha, que sobresae dunha edificación'. Torre, "aquelas hũas mjnas casas (...) se teen por parede et taboado ao longo da dita rrúa en dereito á torre de Afonso de Lema, et saen cõ portas et fiestras contra a parte de baixo" 41.16 (1443); "aquelas casas, soto et sobrado, con súa torre et cauanel en que eu agora viuo et moro" 59.10 (1482); "e sal cõ a dita torre e porta ẽno muro do conçello da dita vila" 59.15 (1482).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
torre
f. f. torre; tower: non auya y tan alto muro nen tan alta torre que sse lles defendesse, I 92.17, I 109.15.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
torre
' torre' , del lat. TŬRRIS (REW 9008). Formas: torre 97.27, 211.15, 345.33 "da - de Babilonia" (id. 346.12 ' torre de Babel' ), 455.8, 522.3 (c. 356), 532.14,17, 534.13 "ena - da mezquita que era çerca do alcaçer", 545.3, 553.12 (c. 381), 566.20, 567.23, 587.14, 711.10, 741.26, 768.21,22, 780.4, 784.9, 785.12, 807.46,49,51,52, 808.60,62, 814.254, 828.33, 883.14 (c. 625), 887.12,15,18 (2 v.), torres 20.25, 28.39, 31.17, 66.24, 156.15, 211.16 "todalas outras - dos muros", 212.6 (c. 125), 220.7, 375.13, 504.7 (c. 338), 510.17, 514.20, 518.22, 519.13 (c. 352),3, 534.17, 536.23, 544.14 (c. 375), 545.6, 658.43, 686.11, 740.15,19, 785.31, 788.5, 792.6, 793.12 (c. 540), 806.22, 807.33,35, 808.63,65-66, 834.38, 840.22, 876.31,38, 879.7 (c. 618), 887.7. Desde el s. X: a. 998 "in illa torre de miranda" (PMH Diplom. 110); a. 1102 "medietate de uilla Torris nomine" (Doc. Med. Port. III, 63); a. 1103 "de illa uilla de Torres" (id. 118); a. 1113 "illa mamoa de Torres" (id. 393); CSM 5.37 "en hũa torre o meteu en muy gran prijon"; Cr. Troyana "non auja y tan alto muro nen tan alta torre que sse lles defendesse" (I, 92.17); Gal. Estoria "façamos hũa torre moy grande" (58.16); a. 1362 "na torre que fezo ẽna dita cassa fforte" (Salazar 119.14), etc. Otros ejs. en Morais; en cast. documento de 929 (Oelschläger ).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{torre}
.- TORRE (2096b: 1103): 998 "in illa torre de miranda" (PMH Diplom. 110).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
San Salvador da Torre
: (distrito de Viana do Castelo): 245.12 en riba de Limia... en San Salvador da Torre ; 245.21.
torre
s. f s. f.: 5.37 en hũa torre o meteu en muy gran prijon; 165.45, 205.2, 266.14 358.33. Cf. San Salvador da Torre.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
torre
f. f. torre; tower: poserõ por las torres et por los muros mays de mjll caualeyros, 73.37, 71.3, 129.9.

INDICE ANTROPONOMICO RIANXO
Johán
Rrodriges
Torre
(morador en Rianxo): 861. Johán Rrodriges de Rriãjo: 839.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo. ["Índice onomástico"].
Torre del Canõ
849.16; Cr. 1344 f. 308aV Torre do Cabo; Cr. Castilla ms. 7403 f . 198bR y ms. 1347 f. 466bV T. del Caño; PCG 750b41 T. del Canno (en el Guadalquivir).
Torre do Ouro
872.43, 887.9: Torre del Oro (Sevilla).

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Índice toponímico].
Ozo da Torre
: 691. Oso da Torre: 88.
Torre
: Véxase Ozo da Torre.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
torre
subst. .- subst. " torre". 157.4 "Et esta torre esta sobre duas pedras"; 191.10 "et deytarõno en cadeas en fondo de hũa torre"; 192.2 "sobio ençima da torre"; 193.18 "et leuoo cõsigo a çima da torre, et a torre mergeuse". TORRES, 77.5 " Osca, et soya y aver noveẽta torres"; 156.8 "As torres da igleia"; 156.10 "Ẽna igleia son noue torres".

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
torre
f. f. "Torre, edificio cilíndrico e alto que servía de defensa".
____ torre (9): "torre de Rriãjo" 167, "De como dou a torre e chaues a Gonçaluo Marĩo" 169, 219, 1337, 1338, 1346, 1347, 2044, 2528.
________ Do lat. tŭrris. Desde o séc. X: torre nun texto port. de 998, nas CSM, na Gal. Estoria, etc. (Lorenzo Crónica s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL