logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra vender como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.10 Rows
- Número de acepcións atopadas: 10.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
vender
(vēndĕre) 9233 (vendeu).

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
vender
uender
[bender]
[veender]
[vẽder]
[uẽder]
v. v. 'traspasa-la propiedade que un posúe a outro polo prezo convido'. Inf.: Vender, "et nõ os deuedes vender nẽ sopenorar nẽ eallear nẽ troquar nẽ poer nẽ trasmudar en outra persoa algũa" 10.77 (1390); "et se per abentura queserdes vender ou enpenorar ou troquar ou cãbear ou poer ou trasmudar este dito aforamento em outras personas" 10.86 (1390); "posestes et fesestes poer em leilães et publicada almoeda a vender, segundo custume da dita villa de Noya" 24.6 (1407); "nõ deuedes de vender este dito foro a home poderoso nẽ a dona nẽ a caualeiro, et avéndoo de vender, que o façades saber a mỉ" 25.26, 27 (1409); 25.30 (1409). Hai 21 ocorrencias con esta grafía, véxase o listado s.v. vender. Uender, "Et uós nẽ a dita uosa uoz nõ deuedes uender nẽ sopenorar nẽ enalenar nẽ cõcanbear nẽ en outra pesoa trasmudar" 22.21 (1403). IPres. P1 Vendo, "vendo para senpre et firmamente outorgo a uós" 4.4 (1343); "Vendo a uós o dito tallo et leyras et herdade" 4.18 (1343); "cõffeso et outorgo que vendo a uós, Gonçaluo Garçía, et vosa moller" 6.4 (1373); "vos vendo o dito casall, herdades et chãtados" 6.11 (1373); 7.4 (1376); 7.13 (1376). Hai 74 ocorrencias con esta grafía vid. listado s.v. vendo. Veendo, "a qual dita metade de casas que vos veendo a mỉ pertẽce por parte et herãça de meu padre" 59.20 (1482); "e veendo como dito he con toda súa pedra, ferro, tella e madeira" 59.22 (1482); "e se máis val esto que vos veendo que a dita contía que me por elo destes" 59.31 (1482). Vẽdo, "Et se máys val esto que dito he, que vos así vẽdo, que a sobredita contía" 58.38 (1480). Uendo, "confeso et outorgo que uendo et fyrmamente outorgo en uenda pura" 8.9 (1381); "eyras et cortynas que uos así uendo ẽna dita vylla et frygisía como dito he" 8.31 (1381); 20.47 (1403). Uẽdo, "Jtem uos uẽdo tres leyras d' erdade millarías" 4.11 (1343); 4.13 (1343); 8.36 (1381). Bendo, "as quaes ditas herdades et chantados que uos así bendo, segundo dito he" 16.32 (1397); "dous quintos de herdade que uos bendo" 18.26 (1397); 18.33, 36 (1397). Véndouos, "véndouos como dito he as ditas herdades" 8.23 (1381); 19.18 (1398). Véndovos, "véndovos as ditas herdades et chantados, casas" 13.17 (1395); 15.21 (1395); 58.25 (1480). Véndovoslos, "Véndovoslos segundo dito he" 13.22 (1395). P4 Vendemos, "vendemos et para senpre firmamente et outorgamos" 9.7 (1385); "vendemos a uós, segundo dito he, por preço çerto" 9.15 (1385); "vendemos firmamente et outorgamos por jur d' erdade" 17.6 (1397); "vendemos a uós, segundo dito he" 17.16 (1397). Hai 17 ocorrencias desta forma vid. listado s.v. vendemos. Vẽdemos, "vẽdemos et ffrymemẽte outorgamos para ssenpre" 3.5 (1342). Uẽdemos, "uẽdemos para senpre et firmemente outorgamos" 2.4 (1341); 5.5 (1345); 5.9 (1345); 5.16 (1345); 29.17 (1415). Bendemos, "et se máys ualẽ as ditas herdades et chãtados et vyna que uos así bendemos que esto que dito he" 17.25 (1397). Vendémolla, "et segũdo se ẽna dita carta contẽ; vendémolla a uós, segũdo sobredito he" 2.14 (1341). IPret. P1 Vendí, "et porque así vosla vendí et vendo" 69.41 (1503). Uẽdím, "as tres quartas por que uẽdím a mĩa herdade que auía ẽna frigisía" 2.17 (1341). P6 Uẽderõ, "segũdo que nolla elles uẽderõ et concãbearõ per carta feyta per notario" 2.12 (1341). SImperf. P3 Vendese, "para que se vendese segundo dereito" 24.37 (1407). P6 Vendesen, "avía mandado que vendesen todos seus bẽes a quen por eles máis dese" 52.12 (1469).

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
vender
' vender' , del lat. VĒNDĔRE (REW 9190). Formas: uender 339.18, 507.24, 512.16,17, 522.7, 545.16, 884.1,7,9, vender 22.9, 340.19, 420.30, 493.40, 494.8, 531.17, 548.18, uẽder 531.9; vendiades 547.5, vendiam 528.47, vendiã 248.22 "hu se - ", vendianos 529.12,14; vendera 154.7, venderã 546.5; vendeu 126.2, vendeuho 543.14, uenderõ 548.9, uẽderõ 884.8-9; uenderia 126.25; vendesse 126.25, uendessem 664.44. Cfr. a. 874 "nec uindere nec donare" (PMH Diplom. 5); a. 957 "ut ubi uendermus tibi" (id. 44); a. 1101 "et siquis tamen sit in propiis tempus uender quesierit" (Doc. Med. Port. III, 17); F. Caldelas "se alguun uender boy ou uaca" (Salazar 19.1); a. 1268 "da herdade de V. que vendj al abbade" (Sponer 118.5); Miragres "forõ ali vendudos noueẽta et sete mĩll judeus" (p. 44), "que o mãdase vender" (p. 86); Gal. Estoria "de todas cousas que a peso ou a mydida se podem vender" (14.5); Cr. Troyana "uenderon moy carament o gran doo que aujan" (I, 227.11); a. 1362 "que o non vendy ao dito arçidiago a cõmo quer que el tena carta porque lla eu vendy" (Salazar 119.7-9), etc. Otros ejs. en Morais y E. Rodríguez; en cast. desde las Glosas y Cid.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
vender
v. tr v. tr.: 9.67 u as omages vendian; 31.50, 38.29, 48.3, 147.22, 235.58 nunca foi assi vendudo Rey Don Sanch'en Portugal .

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
vender
: {Afonso X} se ũa vez assanhar me fazedes, / saberedes quaes peras eu vendo 1.8, 16, 24, 32; 78.3, 6, 7, 11, 15; 99.2, 5, 11, 17; 359.15, 21.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
[vender]
tr. tr. vender; to sell: forom ende moy caramente vendidos todos aqueles que matarõ por quanto despoys a postremas comprarõno, 107.20, 115.7.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
vender
v. .- v. " vender". Inf.: VENDER, 86.5 "mãdoulle o clerigo que hũu caualo que tragia que o mãdase vender". IPret. P3: VENDEU, 86.8 "o parente cõ cobiiça desque vendeu o caualo, tomou o preço"; 219.6 "por estes XXX dineiros vendeu despois Judas a Ihesucristo". P6: VENDERÕ, 44.2 "estes venderõ Nostro Señor Ihesucristo por XXX dineiros". Part.: VENDUDOS, 44.6 "forõ ali vendudos noueẽta et sete mĩll judeus".

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
vender
v. tr. v. tr. "Vender, dar a alguén unha cousa a cambio de diñeiro".
____IPres. IPres. P1 vendo (15): "vendo por juro de herdade para senpre / jamais" 724, "o qual vos vendo por preço e / cõtía de seysçentos e trijnta morauidís vellos, que logo de vós rreçebj" 728, 742, 760, 924, 930, 959, "o qual vos vendo e a vosas boses" 966, 994, 1065, 1072, "coñosco ẽno dito / nome que vendo por juro de herdade" 1449, 1457, 2370, 2377; IPret. P1 vendín (1): "dous boys que lle vendín" 2244; P3 vendeu (4): "vendeu a Juã Seco e Sancha / Oanes (...) tódaslas casas e casares" 495, 502, 2735, 2837; P6 venderõ (1): "ouve vendido e se venderõ os bẽes que dela quedarõ" 1585; IPlusc. P3 vendera (3): "Lopo d' Agujleyro vendera a Garçía Codeso hũa leyra" 2670, 2889, 2958; ICond. P3 vendería (1): "rrequireu (...) cõ / prendas de prata, tres bjncos e crusetas e outras doas, que as quitase, / donde nõ, que as vendería e que as ouvese perdidas" 2118; Inf. vender (15): "vendeu a Juã Seco e Sancha / Oanes, súa moller, por juro de herdade, para senpre jamays, para vender, enpenar, trocar e cãbiar" 497, "porque las quere vender e arrẽdar / a outros" 538, 715, 725, 925, 960, 1008, 1072, 1157, 1221, 1282, 1328, 1572, "se ouverõ de vender os ditos bees e los eu conprey" 1589, "dou a vender hũa lãça" 2137; Part. vendido (4): "vendido e apreçiado / en çento e des morauidís" 326, 339, "voslo ey todo vendido" 1471, 1585.
____ Do lat. vēndĕre. Hai documentacións desde o IX: vindere no 874 nun texto port.; en 1268 nun texto gal., nos Miragres, na Gal. Estoria, etc. (Lorenzo Crónica s.v.). Exemplos desde 1262 en Montederramo (Martínez Montederramo s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL