logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de redor nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 201

HCIM 29/ 499 E fuxiron algunos pora las yslas frian assi cuemo Nuruega e Dacia e Prucia, e poblaron alli, e ganaron todas aquellas tierras enderredor y apoderaron se dellas; e començaron a fazer nauios e ouieron ende muchos e fueron muy poderosos sobre mar e depues ouieron so acuerdo que fuessen cinquerir las otras tierras que fallassen cabo la marina, e ganaron primeramientre Inglaterra con todas essas yslas: [+]
PSVD 117/ 335 Yten, dixo que mandaba que fallesçiendose en su moesterio o en derredor del quiynze leguas que le sepultasen en la yglesia o monesterio mas çercano. [+]
VFD 56b/ 88 Et aora que se non perca o deerito do dito moesteiro nen seia perjuiso dél pera adiante, por quanto o dito adeantado do dito regno por lo dito señor El Rey e deue faser justiça e desffaser as forças que se a nos feseren, por ende, eu o dito frey Fernando, en nome dos sobreditos abade e conuento, cuio procurador soo, vos digo e requiro e afronto que façades e defendades que se non faça a dita fortolesa eno dito lugar, por que, si se a dita fortolesa fas, será gran dano e perjuyso do dito moesteiro e das outras terras e lugares que están arredor. [+]
1200 TVR 1/ 162 VI. sueldos de una casa. e otra casa de ossera. el el sepulcro duas casas. e casa de miguiel rodriguez de rodriguez de ossera. e el temple media de una casa. e otras tres casas de ossera. e dixo mays que ossera ha en aquel logar mismo una eglisia que xaman sancta maria con otras casas aderredor e con otras e con cortinas e con vinas e con sotos e con molinos e con azenias e dixo mays que casa que fu de pay caluo e ala a tener dona maior en sua uida e pos morte? a melon e otra casa cabe la casa de joan boosendo que a ossera. e casa que fu de eldara oanes de ossera. e casa que fu de eluira campisina de san clodio. [+]
1261 DGS13-16 13/ 34 onde esses oméés bóós ia de suso ditos esqueredores uyron aquel priuilegio assi como les mandou don Roy Garcia et foron ááqueles lugares et ááqueles terminos porhu dizia o priuilegio ondesse queixaua o Abbade et por uerdade que acharon en muytos oméés bóós da terra et desses lugares por iuramento preguntados et porlo priuilegio que mandaron léér antessi cada lugar et cada termino en aqueles Lugares et en aqueles terminos que dizia opriuilegio onde acharon as pedras meyos que forã metudas por coctos do Moesteyro et que forã derribadas meteron hy octras et uirõ aquelas que estauã reytas. [+]
1261 DGS13-16 13/ 43 Eu don Roy Garcia merino a wmando dos Enqueredores ' mandey asséélar esta carta do meu séélo que ante mj̃ foy apresentada. et eu Joam Perez de Salto Juiz del Rey na terra de Pruços enqueredor cum don Pedro Suarez de Betanços et cum Roy Martíj́z merino deste don Roy Garcia por mandado deles outrossi mandey éénla poer meu séélo. [+]
1261 DGS13-16 13/ 43 EU Pedro Eanes scriuy por mandado de Pedro Perez dito Janroço notario jurado del Rey dado na terra de Pruços Eu Pedro Perez dito Jenrozio notario jurado del rey dado en terra de Pruzos sobscribo e de meu mandado Pedro Eanes scriuyo e por outorgamento destes enqueredores ia de suso ditos. et pono meu signal. [+]
1262 HGPg 3/ 44 Aſſi eſt que quito τ nũpzo ad uoſ, dom Johanne, abbade de Subraddo, τ ao comuento deſſe mééſmo moeſteyro quanta demanda eu ad uoſ fazia τ fazer queria ſobre eſſe uoſſo couto de Véégio cũ todaſ ſuaſ directuraſ τ cũ ſuaſ diuiſoeſ ca eu meti cõ uoſco ad plazer enqueredoreſ que o eſquereſſem τ achey por enquiſa que era uoſſo τ de uoſſo moeſteyro τ eu que nõ auia hy por ffazer a uoſ nulla demanda de rem que ſegia de noſ abbade τ noſſo moeſteyro de ſumoſ teudoſ a uoſ dom Diego de uoſ amar τ de uoſ ſeruir aſſi como ffazemoſ aquelleſ que forom uoſſoſ entreceſſoreſ que ueerom ante de uoſ τ eu Diego Gomez amparar uoſ τ deffemder uoſ τ o moeſteyro de Subraddo τ ſuaſ couſar do dicto moeſteyro o melor que eu poder τ deuedeſ uoſ mĩ amar bem τ fielmente τ eu uoſ aſſi como amigoſ τ por eſto ſéér certo eu outorgo τ prometo eſto a téér τ guardar ad uoſ τ uoſ a mĩ fielmente. [+]
1266 GHCD 75/ 322 E estos compredores ::::: estos meos fillos parascuntas vna das mellores medas que se veren en macayra o en vilouriz. [+]
1266 TL 174/ 213 Et este casal ha por pertinenças o terreo que ias a par do terreo que teen os fillos de Domingo Rodriges et da outra parte commo se departe da outra parte herdade déste Domingo Rodrigues, todo arredor, saluo de hua das testadas que se departe do casal de Ruy Paes. [+]
1266 TL 174/ 213 Outro terreo que ias tras la cortina de Domingo Rodriges et departe todo arredor da herdade do moesteyro. [+]
1266 TL 174/ 213 O casal de Ruy Paes: et a por pertinenças o terreo que ias en Masma commo departe da herdade de Domingo Rodriges et da outra parte todo arredor da herdade do moesteyro. [+]
1266 TL 174/ 214 Iten outra cortina que ias ante a casa de Mayor Garçia commo departe todo arredor de herdade da Seen. [+]
1266 TL 174/ 214 O casal que fuy de Johan Deus que ias cabo o casal de Simon et a por pertinenças hun terreo que ias ao Porto de Prado de que da o quarto et dose soldos a uistaria et departese da herdade de Paaço, de todo redor da herdade do moesteyro. [+]
1266 TL 174/ 214 Iten outro terreo que ias cabo Masma commo se departe de hun cabo da herdade de Masma et do outro cabo do todo redor de herdade do moesteyro. [+]
1266 TL 174/ 214 Outro terreo que ias no chao de Masma commo departe do hun cabo do terreo do casal de Ruy Pelaes et do outro cabo da bouça do moesteyro todo redor do moesteyro et esta probado de hun fillo deste Johan Deus. [+]
1266 TL 174/ 214 Iten outro terreo en Tortores commo se departe dun cabo da herdade do casal da Caal et do outro cabo da herdade do foro de Tortores, todo arredor. [+]
1266 TL 174/ 215 O casal de Sante commo departe todo redor da herdade da yglesia e doutro cabo da herdade de Sante, todo arredor. [+]
1266 TL 174/ 215 O casal que fuy de Martin Iohannis: et a por pertenença o terreo que ias na ueyga de Tortores que chaman o terreo de Xauarga et departese encima de herdade dos Caualleyros et todo redor da herdade do moesteyro das praças et dos casaes. [+]
1266 TL 174/ 215 Una cortina na villa commo departe dun cabo da herdade dos Fidalgos et doutro cabo da herdade de moesteyro todo redor. [+]
1266 TL 174/ 215 Iten outro terreo na veyga de Prado, commo departe dun cabo da herdade do Fidalgos et doutro cabo da herdade do moesteyro, todo redor. [+]
1266 TL 174/ 215 Iten outro terreo na Xauarga, commo departe dun cabo do herdade dos Fidalgos et doutro cabo do terreo que ten Pero Peres de moesteyro, commo se parte deste terreo et doutro todo redor da herdade do moesteyro. [+]
1266 TL 174/ 215 Primeyramente o agro do Gogido, commo departe da herdade dos Fidalgos et do outro cabo da herdade do moesteyro, todo redor das praças et dos casares. [+]
1266 TL 174/ 215 Et departe por la heredade das praças et todo arredor da herdade do moesteyro. [+]
1266 TL 174/ 215 Iten o terreo do Pumarinno, commo departe da herdade que Fernan Sanches tem do moesteyro et do outro cabo da herdade do moesteyro das praças et todo redor. [+]
1266 TL 174/ 215 Iten o terreo do Persegueyro, commo departe do hu cabo da herdade que Fernan Sanches tem do moesteyro et do outro cabo todo redor do dito moesteyro das praças et per lo rio. [+]
1266 TL 174/ 217 Iten o casal en que mora Maior Garsia, Pedro Pelaes et Affonso Peres et departe per lo rego et todo redor da herdade de Seen. [+]
1275 MSCDR 165/ 371 Conuçuda cousa seya a quantos esta carta viren conmo eu Pedro Ares, dito Corçino, et mia muler Maria Perez, presente et outorgante, por nos et por toda nosa uoz, a vos don Pedro Perez, abade, et ao conuento do moesteiro de San Cloyo, vendemus et outorgamus uno tallo de vina, que iaz ã ã Nauaa, ontre a vina de Martin Cousido et a vina, que ten ore Iohan Rodrigez de Fenelias, asi conmo esta marcada deredor, per prezo nomeado, L. soldos alfonsiis, de que somus ben pagados. [+]
1280 FCR I, 18/ 26 E, se menos fuere redrado, non aya coto, si non ouee paret de . V. palmos en alto, sobre terra, e . III. en ancho en derredor; e os doutra aldea ayan couto. [+]
1280 FCR Pauta/ 89 De corredor de ropa. [+]
1280 FCR VI, 22/ 93 Toda fonte perenal que arroyo geytare, en qual quer heredat seia, dé . III. braçadas por carreyra en ancho a todo redor dela fonte; e cerre seu lauor, si outra agua non ouer abondo; e esto seia aquelos que [. . . ] sua heredat non dé agua a ninguno per foro. [+]
1280 FCR VI, 36/ 96 De corredor de ropa. [+]
1280 FCR VI, 36/ 96 Al corredor da roupa, non tome mays de . II. dineyros del mor. ; e, de . XIX. dineyros, . I. [+]
1280 FCR VIII, 37/ 117 Qui dixer que he tredor. [+]
1281 MSCDR 190/ 387 Martin Fernandez et Marina Fernandez et Lourenço Fernandez et Pedro Fernandez et Moor Fernandez et Sancha Fernandez, presentes, et outorgando por Maria Fernandez et por Iohan Fernandez, que non son presentes; et eu Dominga Martinz, presente uiro meo Pedro Iohannis dito Corneyro; et eu Pedro Martinz, presente mya muler Marina Eanes; et eu Maria Iohannis, presente uiro meo Fernan Garcia; et eu Iohan Perez, presente mia muler Maria Iohannis; et eu Pay Ares da Pedra de Lapa, con mia muler Marina Perez; et eu Martin Fernandez dito Goldra, presente mia muler Maria Fernandez; et eu Fernan Iohannis de Cariga, presente mia muler Maria Iohannis; et eu Martin P. Iohannis de Terozo, presente mia muler Dominga Paez; por nos et por todas las nossas uozes uobis Iohan Lopez cellareyro de San Cloyo, en uoz et en nome desse moesteiro, vendemus et outorgamus esse nosso agro, que iaz a sobrella fonte do Bidoyero, que chaman de Martin Goldra, et conmo departe pello agro de San Cloyo, que fui de Domingo Martin de Ganderella et de seus parentes; et conmo departe pello agro de Gonsaluo Perez et de Ares Aanz, et pello monte brauo como se corre enredor; o qual agro iaz su cadea de santa Marina de Auellééda d ' Auion, por precio que a nos destes, conuen a saber, mil soldos dos dineyros alfonsiis da guerra; et outorgamos uos ã ãnparar con este herdamento por todallas nossas boas. [+]
1282 DGS13-16 37/ 80 Era mill e trezentos e vynte anos et o quot o postromeiro dia de Junio sabean quantos este plazo uirẽ que nos todos os moradores do Pousadoiro de Reboredo dAranga por nos e por los outros que en aquel lugar morarẽ de pos nos para por sempre fazemos atal pleito con vosco don Diego Peres abbade e con lo conuento de Santa Maria de Sobrado que vos a todo tenpo avedes a saluo a quarta parte de quanto criaremos senon de avellas e de galiñas e non fazeremos hy mais casas das que agora hi estan nen en todo ese lugar allur sea vuestro plazer e non aueremos y señor nen conmendeiro erga a vos ou aquen vos nos derdes nen criaremos hi fidalgo nen fazer mays pesar aos de voso moesteiro e renunçiamos a todas outras cartas que aparesçieren contra esto e a todas las outras demandas. e vos gardando estas condiçioes nos ho abade e convento sobreditos somos tiudos de vos defender e anparar a noso poder e de vos amar commo boos vasalos e auerdes pasto e tallo arredor nos hu for guisado sen maliçia e non vos tolleremos ese lugar e con todo eso fique a saluo as outras dreyturas de Caruallo torto e do moesteiro e se algun contra estas cousas ou contra algũa delas pasar seia tiudo de dar a outra parte que o agardar çen maravedis e os prazos esten en seu rrebor firmes e desto mandamos fazer dous prazos partidos por a. b. c. [+]
1287 CDMO 1191/ 1133 Era mille CCCos XXV annos, XX dias andados d -abril Sabiam quantos esta carta virem conmo eu Maria Ouro do Rial por min et por toda a mina voz, a vos Fernando Ares do Rial, et a vosa moller Marina Eoaness et a toda a voz vossa, vendo et firmenente outorgo o meu tallo da herdade que yaz no Rial, ontre a de fillos de Pero Ares do Rial et a de Maria Perez de Gondin, assi conmo a vos oora teedes chousa a deredor, por preço nonmeado et que ja en meu jur ey, XL soldos d -alffonsiis brancos, de que soo ben pagada; et vos fazendo o foro a o senor da herdade, outorgo vos a a anparar con esta vendiçon por min et por todas minas boas. [+]
1289 HGPg 105/ 196 In Dej nomine , amẽ Conuſçuda couſa ſeia a todoſ loſ preſenteſ commo a todoſ loſ que ham de víj́r que eu Rodrigo Eanneſ, morador τ vizĩo de Valença, por mj̃ τ por toda ma uoz a uoſ Don Anrique, abbade de Oya, τ o conuẽto deſſe meeſmo logar τ a toda uoſſa uoz vendo τ para todo ſem pre outorgo eno uoſſo couto de Malloeſ de Juſſaoſ todo o herdamẽto que eu ey que canbej de Pedro Iohanniſ, dito Cauallo, vizĩo da dicta villa de Valença en eſſe couto de Malloeſ ſobredicto, o qual herdamẽto ha iazença eno logar que chamã Curraeſ, conuẽ a ſſaber, aſſi en caſaſ commo en viñaſ commo en aruoreſ commo en reſioſ, aſſi commo eſtam cercadaſ de deredor de vallo a vallo τ aſſi commo tragia todaſ eſtaſ couſaſ ſobredictaſ o dicto Pedro Iohanniſ por ſeu eno ſeu tempo quando eu figj con elle a dicta cambia τ commo aſ eu tragia τ puſſuia aſ dictaſ couſaſ τ eſſe dicto herdamẽto por uoz deſſe Pedro Iohanniſ ſobredicto atãeſ la era deſta carta que uoſ las uendo. [+]
1289 HGPg 105/ 197 Et outroſſi o herdamẽto que chamã de Junqueyra de Sſuſáá τ de Junqueyra de Iuſſáá cõ todaſ ſuaſ pertíj́çaſ τ aſſi commo iaz vallado todo de redor en fondo τ en çima. [+]
1290 MSCDR 234/ 416 Sabam quantos este praço virem conmo nos frey Martin Perez, abbade de San Cloyo, con no conuento desse méésmo logar, a vos Martin Perez, dito Louçao, et a muler uossa Marina Martinz, en uossa vida danbos, et a pasamento do postrimeyro de vos, a uossos fillos, conven a saber, Garcia Martinz et a Marina Martinz, tan sollamente, damos a foro essa nostra herdade das Roçadas, que parte pela de Pedro Ares, et en fondo pelo souto de Martin Migééz, assi como e diuissada et marcada enredor; per tal preito que a lauredes et paredes ben conmo non falesca per lauor, et dedes ende cada anno o nosso moesteiro per nosso omen meo de vino en lagar et terça de todalas outras cousas, que Deus y der, a qual omen proueades de comer et de beuer comunalmente mentras coler a nouidade; et aduzede a nossa dereytura a nosso moesteriro per uossa custa; et seyades vasalos fiéés et obedientes do moesteiro sen outro senorio niúú, et uenades uéér hũa vez no ano o abbade con seruisso. [+]
1295 CDMACM 60/ 83 Sabbiam quantos esta carta uirem et oyrem que en presença de min Martin lohannis raçoeiro et notario publico da yglesia de Mendonendo et das testemoyas que en esta carta son scriptas Pedro Eanes çidadao de Villamayor et sua muller Maria Martis presentaron ao cabidoo de Mendonedo huna carta de ueruo et de condiçon que con esse cabidoo auiam na qual carta se continna que reçeberan do dito cabidoo mill cc mor. d -Alfonso da guerra et obligaron si por estes mor. ia ditos a esse cabidoo por sua vinna da Fonteella que ias cabe da pumarega de don Pedro Rodrigues o coygo con sua herdade et con todas suas aruores commo esta uallada arredor et pelo seu quarto da vinna de Subcastro saluo o bacelar que auiam con Johan Domingues dito Pellao que foy pumarega commo se departe da vinna de Johan de San Payo et pella vinna de Diego Diaz et da de Martin Bacoro et da vinna do cabidoo que he dos meses. [+]
1297 CDMO 1257/ 1194 Sabean quantos esta carta viren conmo a min Domingo Martinz, notario del Rey en terra d - Orzellon et de Castella et de Buval, et en presença das testimuyas que en fondo desta carta som escriptas, frey Johanne oveençal da grannia de Partovia, me presentou huna carta de don frey Migeel, abbade d -Osseyra et aseelada do seu seelo, no qual seelo andava de dentro huna imagen d -abade et a dereytura do seelo derredor dizia: [+]
1297 MSCDR 253/ 428 Andreu Tareredor; [+]
1302 PRMF 257/ 455 In Dei nomine amen. Sabyan quantos esta carta viren como eu Pero Gomez da Decolada por min e por mina voz a vos dona Maria Fernandez Ona do moesteiro de san Pedro de Ramirããs e a toda uoz do moesteiro sobredito vendo e outorgo pera senpre huna casa de dezimo a Deus que eu ey na Decolada en o lugar u chaman o Barreiro, con o meu quinon dos terreõõs, dezemo a Deus, que y jazen a derredor dela e con suas aruores. [+]
1305 MSCDR 269/ 438 Sabian quantos este plazo uiren que nos frey Fernan Perez, abade do moesteiro de San Cloyo, presentes Fernan Eanes nosso prior, et Roy Garçia, et Migell Garçia, et Iohan Eanes et Pedro Eanes et Migel Domingez et Fernan Perez et Esteuo Fernandez et Martin Perez et Affonso Lourenço et Migell Perez et Maçia Fernandez et Pedro Fernandez, [monges] do dito moesteiro et outorgantes, por nos et pola uoz do dito [moesteiro damos] a uos Pedro Perez de Uilar et a moller uossa Maria Pellaez et a un uosso fillo ou filla, que ouuerdes de consuun, qual esleitar o abade et o conuento; et se fillo non ouuerdes, a huna uoz qual o postrimeyro de uos anbos nomear a sua morte; tanto damus et outorgamos a foro a nossa uyna de Louesende, que chaman d ' Eyra de Mouros, conmo esta cercada arredor con o meo do lagar nos Moy[nos], a qual uyna teuo Iohan Domingez et sua moler Maria Perez. [+]
1307 MSCDR 271/ 440 Damos et outorgamos para senpre as nossas duas terças do casar do Souto de Sanamonde et hun calez de prata d ' un marco et meo, que seia laurado et dourado arredor nas orelas, et damolo ata dia de san Migell primeiro que uen. [+]
1310 ROT 34/ 383 Johan corredor desse logar. [+]
1312 CDMO 1372/ 12 Johan Aras clerigo d ' Aguada, et Domingo Pelaez clerigo, et Martin Dominguez coredor, et Pedro Martinez de Lousada. [+]
1331 CDMACM 89/ 130 (Saban quantos esta carta viren commo eu Johan Deus deam et cabidoo da iglesia de Mendonnedo seendo en cabidoo por canpaa taniuda segundo que he de costume porque a nos fora dito que uos Johan Migueles et Maria de Vilalua uosa muller non aproueytarades nen poseerades en madeyra a vinna ao tenpo que deuerades uos nen aqueles que esto deueran a faser do terreo que uos conprastes de Johan Eanes coengo nosso miistrador que foy dos meses da nossa amiistraçon de Vilamayor et uos lo mandaramos por esta rason reçeber o qual terreo he de nossa herdade que perteece ao nosso casal et herdamento de Pumarinno commo se departe dos herdamentos que iasen aderredor del segund que se conten na uossa carta de conpla et uos fesestesnos pretesto que uos reçebesemos fiador pera dereyto et uos tornassemos en uossa possisson do qual terreo et vinna auyades a dar a nos o cabidoo o quarto do vinno que Deus y desse et uos sobre esto despoys ueestes a nos seendo en cabidoo commo dito he et destesnos a emendar et mostrastes que despoys que o dito terreo et lugar conprarades feserades en el muyto ben et laurandoo et poendo en madeyra a vinna et que uos custaroa muyto do uosso auer et pedistesnos que uos reçebessemos sobre(?) elo a mesura et o ben et catassemos aa custa et ao traballo que y ia laurarades et que uos outorgassemos et aforassemos o terreo et a vinna sobreditos por en uossos dias danbos et de cada vn de uos por lo quarto de vinno segundo que primeyramente fora o dito terreo aforado a Affonso Peres dito Corna et a sue muller Maria Eanes et despoys de uossa morte aquel ou aqueles que ficassem en uossa uos que desse a nos o cabidoo et ao nosso amiistrador a terça parte de todo o vinno que Deus y desse ao çesto ou ao lagar segundo que he de costume.) [+]
1331 CDMACM 89/ 130 (Nos o deam et cabidoo sobreditos por rason de uos fasermos y graça et entendendo que esto he prol da yglesia et cabidoo afforamosuos o dito terreo et vinna por iur herdeyro pera uos en uossos dias et pera uossa uos pera senpre enna dita maneyra que nos pedistes et rogastes conuen a saber que uos anbos et cada vn de uos en uossos dias que nos dedes o quarto do vinno que Deus y der et da fruyta das aruores que chantaredes a derredor et despoys de de uosa morte danbos quen veer en uossa uos que nos de a terça do vinno et da fruyta das aruores como sobredito he.) [+]
1333 CDMACM [90A]/ 133 ( In nomine Dei Patris omnipotentis et filii eius nostri Jesu Christi et Spiritus Sancti ac beatissime et gloriose Uirginis Marie Genitricis eius et totius curie celestis et ad honorem ecclesie sancte Marie Villemaioris. Conoçuda cousa seia a todos commo eu Paulucho coengo da yglesia de Mendonedo por saluamento de minna alma et en renuimento de meus pecados seendo en minna vida et en minna soude dou et offeresco et outorgo para sempre aa dita sancta Maria para o cabidoo da dita yglesia a minna casaria de Maaris que eu conprey de Affonso Yanes das Ribeyras de Sante con seus teytos et con seu herdamento chantado et por chantar et con todos iures et perteenças et con todas las conpras et gaanças que eu y arredor dessa casaria des oge este dia et era desta carta en deante feser et conprar et gaanar.) [+]
1333 GHCD 73/ 313 Iten a outra camara que esta ena cabeça dese paaço contra a capella de sam migeel, a qual camara foy de enfondiçon et de si como vay çarrada por parede ontre esta cortiña destas casas et a orta que agora ten meu fillo pero aras da cana et vay ferir esa parede desa cortiña em hua casa pequena de fernand abril notario que esta contra a Rua da algara, et desi começase esa parede entraueso yndo contra o muro do concello e vay ferir ena torreira que et deste lugar as tres quartas dela e desi arredor esta çarrada ja desta cortina vay ferir eno paaço que esta contra o muro do concello que eu leixo para o capellan en que diga a misa e en que more, segundo adeante he contiudo e declarado. [+]
1333 MB 12b/ 406 Item damos et outorgamos a elas todos quantos herdamentos, casas, vinhas et chantados nos et o dito nosso monasterio avemos en terra de Nendos et ena vila de Betanços et aredor desa vila por qualquer razon. [+]
1333 MB 12b/ 406 Item vos damos as casas et cortinhas et herdamentos que nos et o dito nosso monasterio avemos ena vila de Padron que he no arçobispado de Santiago et arredor dessa vila et en seus terminos, as quaes casas et herdades hora de nos ten domna Marina Fernandes de Tudela, et damosllos con toda auçon demanda et dreito que ouvemos contra aqueles que teen as ditas hermida et eglesia et os herdamentos sobreditos con as mandas que mandaron algunas personas aa dita hermida et eglesia et que hy deven et son teudas. [+]
1335 CDMACM 92/ 139 (Connosçuda cousa seia a quantos esta carta virem commo nos Affonso Domingues et minna moller Sancha Fernandes ambos en sembra vendemos et firmemente outorgamos a uos Paulucho coengo de Mendonnedo et a uosa vos o nosso terreo que ias en Fondoes commo se departe por marcos das tres testadas todo derredor da herdade do cabidoo que he da amiistraçon et da outra parte por la uia antigua que uay para Sanyoane.) [+]
1335 ROT 61/ 412 Aquel lugar do outeyro que he enna freygesia de San Salvador de Tebra que ffoy de Pero de ben. tan ben casas con seu terreo en que estan e con sua pedra commo vinna con seu terreo e arvores e pumares e con todos seus limdeyros assy como esta marcado e chouso arredor e con todalas outras pertenças assy commo o nos tinamos a pennoro qual lugar a nos ffoy entergo por oyto çentos e noventa libras pequenas en portugesas que anos devyan o dito Pero de ben e nos obligara o dito lugar. [+]
1347 DMSBC 2b/ 25 Jtem mãdo meu corpo soterrar ẽno çimiteryo do moesteyro de Sam Payo d ' Antealtares da çidade de Santiago, se eu finar na dita çidade ou fora della quorẽta legoas aderredor et çétera. [+]
1347 DMSBC 3b/ 28 Jtem mãdo meu corpo soterrar ẽno çimiterio do moesteyro de Sam Payo d ' Antealtares da çidade de Santiago, se eu finar ẽna dita çidade ou fora dela quoreenta legoas aderredor et çétera. [+]
1347 MSCDR 250/ 425 Vendo et para senpre outorgo a uos don Martin, abbade do moesteiro de San Cloyo et ao conuento desse lugar et a toda uoz desse moesteiro todo o meu quinon da Torre de Sposende, assi conmo esta marcada a derredor per cluzes et marcas, con sua pedra et madeyra et tella, con seus eyxidos et con suas entradas, por preço nomeado, quinentos soldos desta moneda que ore corre, que fazen dous dineiros o soldo, que de uos reçebi et ia en meu jur aio, de que me outorgo por ben pagada; et se mays ual ca este preço dono por mia alma a esse moesteiro. [+]
1348 GHCD 51/ 193 It mando a cada huna de todas las cappelas que estan na iglesia de Santiago e darredor de milladoyro en milladoyro senlas libras d ' azeyte. [+]
1357 CDMO 1740b/ 270 Por ende eu o dito frey Fernando en nome dos sobreditos abade e convento cuio procurador soo vos digo e requiro e afronto que façades e deffendades que se non faça a dita fortolesa en o dito lugar porque se se a dita fortolesa fas sera gran danno e perjuyzo do dito moesteiro e das outras terras e lugares que estan arredor. [+]
1374 OMOM 26/ 147 [que] herdaren o dito prestamo et a iglesia de Mendonnedo; et outrosi, veendo que [he prol et bon] paramento do dito prestamo et minna et de meus suçesores, dou en foro por jur herdeyro a uos, frey Diego Ferrandes, frayre da Ordeen Terçeyra, a herdade [. . ] que ias en monte brauo, aredor da ermida de San Martinno de Vila Lourente, commo se departe: do rego que vay a çerca do [. . ] escontra Valino, [et] das outras testadas [departe] dos erdeyros [et erdeyras] en redor. [+]
1375 GHCD 81/ 379 It. mando a todas las cappellas et hermidas da cidade et iglesia de Santiago et darredor della de minadoyro en miñadoyro V mrs. a cada hua. [+]
1375 OMOM 28/ 149 Fernan Pellaes; et Lopo Garçia, coengos; et outros coengos et omes boos do cabidoo da dita iglesia de Mendonedo que enton y eran ajuntados todos, frey Diego, frayre da Terçeira Orden, presentou et feso [leer] por min, o dito notario, huna carta de aforamento, feita et signada por notario publico, en que se continna que o dito Afonso Lopes, coengo, con outorgamento do [onrado] padre et sennor dom Françisco por la graça de Deus et da Santa Iglesia de Roma bispo de Mendonedo, deu a foro et por nome de foro et çenso ao dito frey Diego herdades que iasem a redor da iglesia et ermida do dito lugar de San Martinno de Villa Lourente por viinte soldos a hun dineiro et terço doutro dineiro cada soldo desta moneda usada, que o dito frey Diego et outras pesoas que veerem depoys del en no dito foro et çenso [han] de dar et pagar ao dito Afonso Lopes et aos outros prestameyros que veeren depoys del en no dito prestamo, segundo se mays conpridamente contem en na dita carta do dito aforamento. [+]
1380 MB 59/ 470 Item outras herdades que a casa con en redor de sy en que o casteleyro faz suas saraduras para receença da casa. [+]
1386 LCS [170b]/ 137 Primeramente, que si la morte o el robo o el malafiçio acaeçier en caminos o en otro lugar yermo que el querelloso venga a la primera çibdat o villa o lugar que mas açerqua fuere onde entender que mais ayna puede ser acorrido, que de y la querella al alcalle o a los alcalles o a los ofiçiales o al Merino o alguasil o jues o otro que tenga y ofiçio de la justiça e a otros qualesquier que y fallar e que estos ofiçiales o qualesquier dellos e los otros ofiçiales qualesquier a quien fuere dada la querella que fagan repicar la canpana e que salgan luego a vos de apelido e que vayan en pos de los malfechores por doquier que fueren, e como repicaron en el tal lugar que lo enbien faser saber a los otros lugares de enderredor para que fagan repicar las canpanas e salgan a aquel apelido todos los de aquellos lugares donde fuere enviado desir e oyeren el repicar de aquel lugar do fuere dada la querella o de otro qualquier que repicare o oyeren e sopieren el apelido o la muerte, que sean tenudos de repicar e salir todos e yr en pos de los malfechores e de los malfechores e de los segir fasta que los tomen o los ençierren et si esto acaesçier em las merindades de Castilla e de Leon e de Galisia do aya merinos Mayores o otros Merinos que andan por ellos e fuere fallado el merino o recudiere que vaya el con ellos e que sigan los malfechores fasta que los tomen o los encierren como dicho es; e si la querella fuere dada al Merino ante que a la villa del rey o en otro lugar alguno, que el merino vaya en pos a los malfechores segun dicho es e que lo envien faser saber a los lugares de mas çerqua esta et acaesçiere que fagan repicar las canpanas e vayan pos dellos malfechores segunt dicho es; et se fuere la querella de robo o de furto e los tomaren con ello e fuere y merino, notario o otro ofiçial de qualquier villa que se y acaesçier e cunpla luego en ellos justiça; et si los non fallaren y con el robo o furto o ouvieren fecho otros malafiçios de muerte o de furto o otra mal feyturia que los prendan e los lieven presos a aquel logar en cuya jurdiçion fuera fecho el malafiçio porque los ofiçiales dende, cunplan e fagan dellos justiçia como fallaren por fuero e por derecho; et si los tales malfechores se ençerraren en alguna villa o logar realengo o de otro señorio qualquier, que los ofiçiales o el Conçejo de aquel logar, seyendo requeridos por los que segiren el apelido o por qualquier dellos, que sean tenudos de ge los entregar luego sin otro detenimiento con el robo o con el furto e con todo lo que levaren, e estos malfechores que los lieven presos al lugar do fuere hecho el malafiçio porque fagan dellos justiçia como dicho es; et si ge los non quisieren dar nin entregar, el logar do se acaesçiere fuere realengo e abadengo, que los ofiçiales de la justiçia al que fue demandado aya aquella pena que meresçe aver el malfechor; et sy el conçejo lo enbargare e non lo quisiere ayudar a cunplir, que sean tenudos de pechar al querelloso el robo o el furto que le fuere fecho e faser emienda del daño que reçebio asi como es fuero e derecho e el querelloso que sea creydo de lo que le fuere robado o furtado e del daño que reçebio por su jura seyendo ante alvedriado e estimado por el jues que lo ha de librar catando la persona del querelloso a la condiçon e la riquesa o pobresa o ofiçio del e las otras cosas que puede mover el jues para lo alvedriar; et si negaren que los malfechores non entraron ni son en el lugar, que sean tenudos de acojer ay los ofiçiales que fueren en el apelido e a otros algunos con ellos, fasta en dies, para buscar los malfechores e los ofiçiales e el conçejo dende que les ayuden a ello et si los fallaren que ge los entreguen so la pena que dicha es; et si non los quisieren acojer en la villa o logar, que sean tenudos a la dicha pena e si los encobrieren e despues fuere sabido, que ayan e pechen la pena que dicha es, et se ençerraren en la villa o logar de otro señorio, que el señor fuere y que sea tenudo de lo conplir lo que dicho es so la dicha pena del daño e de los maravedis e de que finque en nos de ge lo escarmentar como la nuestra merced fuere; e si el señor y non fuere, que el conçejo e los ofiçiales sean tenudos e conplir todas las cosas sobredichas so las dichas penas. [+]
1387 GHCD 95/ 418 It. mando a todas las capelas que estan enna iglesia et cidade de Santiago et derredor dela de minadoyro en minadoyro senlas libras de azeyte a cada hua. [+]
1392 SVP 56b/ 111 Affonso Sangredor, Gonçaluo das Torres, moradores en no arrabal de santa Maria da Regua; et Afonso Vasques ome do dito Aluar Sanches, et outros". [+]
1395 HCIM 48b/ 556 Primeyramente: visto en conmo por nos meesmos fomos ueer et exsaminar a dicta casa noua et curral et lauores uellos feytos arredor da dicta casa que o dicto martin bezerra et sua moller fezeron et poderian fazer en o dicto lugar de veeseyra, Et conpensado o desseruiço de deus et del Rey et o dapno que se da dicta casa et lauores poderia seguir ao dicto conçello et vezinnos da dicta vila da crunna et aos outros que comarquasen darredor da dicta casa segundo a comarqua et lugar en que esta, por quanto he dentro en o couto et termino da dicta vila et he açerqua do camjnno rrayal que que ua y da dicta vila para o apostol Santiago et ven para a dicta vila da crunna. [+]
1395 HCIM 48b/ 556 Et mandamos que o dicto martin bezerra et sua moller que desfaçan et derruben por fondamento o curral et portaes et çerquas et muros et outro lauor uello et nouo que esta arredor da dicta casa noua et da caua uella que esta cabo da dicta casa noua contra a mota et que esta entre las dictas casas noua et uella da huna parte et doutra en guisa que non fique y lauor, saluo a dicta casa noua et a dicta casa uella, sen outra çerqua et ajuntamento doutro lauor algun. [+]
1395 HCIM 48b/ 557 Outrosy mandamos que o dicto martin bezerra et a sua moller ffaçan se quiseren casa para bestas et para cozinna ou forno ençima en o chao en dereyto onde se ha de fazer a dicta porta et que seian arredadas ao menos vijnte couedos da dicta casa noua et que aian en alto en os angros ata seys couedos, et que non aia sobrado nehun nen aia çerradura nehuna entre a dicta casa noua et as casas que asy fezer, nen aja barreyras nen cauas, nen palenque nen outra çerqua nen defensa alguna de pedra nen de madeyra nen doutra cousa arredor da dicta casa noua e das outras casas que asy ha de fazer nen de cada nuna delas non se posa y fazer por nehuna parte en nihun nin algun tenpo. [+]
1395 HCIM 48b/ 557 Outrosy mandamos que a dicta casa noua que esta feyta, que o dicto martin bezerra et a sua moller que a çarren et façan cobrir et çarrar en tal guisa que non aia andameo nen almeas nen peytoril nen defenson ninhua por çima por nihun lauor que y este feyto nen se posa fazer mays, et que seia madeyrada en guisa que uaan as agoas uertes de fora por tella et non façan nen posan en ela nunca fazer en alto nen longo nen ancho nen arredor de fora mays lauor do que agora esta feyto et do que nos mandamos fazer segundo dicto he. [+]
1395 HCIM 48b/ 557 Et que o dicto martin bezerra nen a sua moller nen outro algun nen posan mays acresçentar os dous balcoes nen os alçar nen baixar nen fazer outros balcoes arredor da casa mays dos que agora y estan. [+]
1395 HCIM 48b/ 557 Outrosy mandamos que o dicto Martin Bezerra et sua moller nen sua voz nen outro algun non posan fazer poço nen sacar agoa nen fazer algibe nen çistrenna nen otra cousa semellante para teer agoa por maneyra de bastimento dentro en a dicta casa noua nen arredor dela trijnta couedos. [+]
1395 HCIM 48b/ 557 Outrosy mandamos que a dicta casa uella que esta contra a mota açerqua da dicta casa noua que a posan teer feyta os dictos Martin Bezerra et a sua moller derribando todas las çerquas et muros et curraes et penedos et pedras darredor, segundo dicto he, et non acreçentando nen fazendo en ela mays nen auendo çerqua nen cerradura alguna entre la casa noua et a dicta casa uella nen arredor de nihua delas et que esta dicta casa uella que a tennan en quanto prouuer ao dicto conçello et alcallde ou a mayor parte deles, et que quando o dicto conçello et Alcayde et Jurados da dicta villa ou a mayor parte deles mandaren derribar a dicta casa uella aos dictos martin bezerra et mayor Rodrigues ou a qualquer deles ou a suas uoces, que eles que a derruben et desfaçan logo sen escusa alguna et façan logo conosçemento que teen a dicta casa uella por uoontade do dicto conçello et que a desfaçan quando et cada que o dicto conçello et Alcayde ou a mayor parte deles mandaren, segundo dicto he. [+]
1395 HCIM 48b/ 557 Et mandamos que non aja poder o dicto Martin Bezerra et sua moller nen suas uozes nen outro algun de nunca fazer lauor algun arredor da dicta casa noua contra a dicta mota nen ata o dicto rrio, segundo dicto he, nen que non posan gaannar nen gaannen cartas del Rey, nen de Reyna, nen de Infante nen doutro sennor mayor nen menor para fazer nehua lauor en o dicto lugar mays do que dicto he nen para pasar contra nihua das cousas aqui declaradas sub a pena do dicto conprimiso, et se as teen gaannadas ou gaannaren de aqui endeante que non uallan nen se cunplan en nehua maneyra. [+]
1395 HCIM 48f/ 562 Mandamos que a tenna por sy, non acresçentando nen fazendo en ela mays do que agora esta, et derribando todo o outro lauor uello et nouo de arredor, segundo en a dicta sentença he contiudo et que non faça por ela connosçemento ao dicto conçello. [+]
1395 MPR 131/ 225 Sabean quantos esta carta viren como nos don Johan Fernández, prior do moesteiro de San Pedro de Rocas, et o convento desse lugar, damus e outorgamos a foro a vos Fernán Anes, morador en Caschajova, e a vossa muller Teresa Gonçález, en toda vossa vida danbos e a seys voses apús vossa morte, quaes herdaren vossos bees de dereito, que seja hua vos en pus outra, convén a saber, a nossa leyra dEyravedra, que jas a su a nossa seara de Martín Codeyro, assy como está avaladada sobre sí, et que aja camino pelo monte de San Pedro por redor da vina de Gonçalvo Cansado; esta dita leira vos damus por tal condiçón que a ponades de vina ata seis annos primeiros que veen, e que a lavredes e paredes ben, que non falesca por mingua de lavor e de bon paramento, e nos diades dela de quada hun anno, todo por nosso moordomo, [en toda vosa vida e da dita vosa muller], sesta de todo vinno que Deus y der, e de pan se y joufer, [e apús morte de vos os ditos Fernán Eanes e Teresa Gonçález que se torne a dita herdade de foro de quinta ao dito moesteiro], e faredes os outros foros segundo husso e custume [dos outros foreiros], e seredes vassalos et obidientes do dito moesteiro [con os seus foros e dereitos vos e as ditas voses], e se quiserdes vender ou deitar ou supinorar que frontedes ante o dito moesteiro polo justo preço, [e se o dito moesteiro non quiser nonna deitaredes senón aa tal persooa que seja semelaval de vos, por que o moesteiro aja os seus foros e dereitos]. [+]
1395 THCS 2 inv./ 146 Concertado con lo original scripto em pulgameo e seelado em pendente con hũu seelo posto em cera blanca con hũa spada figurada em medio e letras em derredor e colgado em hũu cordóm uermello segundo que por el paresçían. [+]
1396 OMOM 102/ 225 Sabian quantos esta carta viren commo eu, Johan Trobeiro, morador em Villa Uerde, por min et por minas yrmaas Mayor Eanes et por mina muller Maria Branca, que non estan presentes, por las quaes eu obligo min et meus bees que ellas outorgem et consigntam todo quanto se aqui contem; por min et por ellas aforo et dou a foro jur de herdade para senpre a vos, Ferrando Afonso dito Testa et a vosa muller Tareyia Garçia et a toda vosa vos para senpre a mina terça et de minas yrmaas que eu aio na leira de Mydos que ias aa fonte de Villamor con fillos de Pero Vidal et con fillos de Maria Leda et de Ferrando Parins? em terças, elles as duas partes et eu a terça et minas yrmaas; como se departe: da huna das partes da herdade que disen de Donnas; et da outra parte da herdade que disen de Ferrando Uermuus asy todo redor asy departida. [+]
1397 HCIM 50b/ 569 Et otrosi que los dichos aRendadores de la dicha alcaualla de los vjnnos de la dicha villa que non poderian coger njn recabdar conplidamente la alcauala que montasen los vjnnos que se metiesen et vendiesen en la dicha pescaderia por Razon que los que lo y metiesen et vendiesen los meterian et venderian y lo mas ascondidamente que podiesen por tal de non paguasen la dicha alcauala conplidamente et dizen que seyndo esto asi defindido et guardado que algunos onbres et mogeres que meteron et meten et vendieron et venden ascondidamente de dia et de noche en la dicha pescaderia algunos vjnnos Et que como quier que por el dicho conçejo et omnes buenos jurados et procuradores Regidores de la dicha villa o por los dichos aRendadores de la dicha mj alcauala o por algun dellos fue et es forçado et Requerido a vos los dichos alcalles o a cada vno de uos que non consintiesedes a algunos njn algunos meter njn vender en la dicha pescaderia nengunos vjnnos et otrosi que prendisedes et prendades a aquel o aquellos que lo y metieron et vendieron et venden por las dichas pennas en que por ello cayeron et cayen et que fagades de las fazer entrega et seruiçio al dicho conçejo et acusadores o al que las por ellos ouieren dado Et que tomedes et leuedes para vos la otra terçia parte en la manera que dicha es que vos los dichos alcalles o algunos de uos que lo non quisiestes njn queredes asi fazer por quanto dizen que los que lo y asi metieron et meten et vendieron et venden o algunos dellos que son uestros omnes et viuen con vuesco o con algunos escuderos et omnes poderosos moradores en la dicha villa o aRedor della a tales que con vuesco njn con ellos non pueden auer njn alcanzar conplimento de derecho en lo que dizen que Resçebieron et Reçiben agrabio et danno et enbiaron me pedir que les proueyese sobre ello de Remedio de derecho conmo la mj merçet fuese. [+]
1398 FDUSC 256/ 266 Item mando ao cabydôô de Santiago quantas herdades et casas et vinnas et moynnos ey ey na villa de Ponteuedra et arredor dela tres legoas, que me façam por elo huun anyuersario por la mina alma et de meu padre; et non o querendo asi fazer que se tornen os bêês a meu yrmâô Fernand Aras. [+]
1399 HCIM 53c/ 587 Yten outra leyra que faz en a cortiña do outro arredor o sibadeyro do pardiño. [+]
1400 FMST [12]/ 518 Iten ha de auer el mayordomo la meytad del vino de las viñas de la dicha villa e de las otras viñas que labran los feligreses de san martiño a derredor de la villa. [+]
1400 HCIM 54/ 592 Don enrrique, por la graçia de dios Rey de castilla, de leon, de toledo, de gallizia, de Seuilla, de cordoua, de murçia, de Jahen, del algarbe, de algezira et Sennor de vizcaya et de molina, a vos don fadrique, conde de trastamara, Et a vos diego peres sarmjento, mj adelantado mayor en gallizia, et al meryno o merynos que por mj o por vos andudieren agora et de aqui adelante en el dicho adelantamjento, et a vos fernando dias, mj alcall en la villa de la Crunna, et a vos el dicho fernando dias, mj alcayde del castillo de la dicha villa de la crunna, et a todos los otros conçellos et alcalles. jurados. juezes, justiçias, merynos et alguaziles et otras justiçias et ofiçiales qualesquier de todas las çibdades et villas et logares del Regno de gallizia et de todos los mjs Regnos que agora son o seran de aqui adelante et a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el trestado della signado de escriuano publico sacado con abtoridat de juez o de alcall, salut et graçia. sepades que alfons rrodrigues et juan alfons, bachiller en decretos, et vasco alfons de la rreguera, et alfons de prauio, et Nunno gonçales de candamo, et gonçalo de la bezerra, et juan de santa maria del parrote, et juan Roxo, et juan folla, et vasco rrapela, jurados de la dicha villa de la crunna, et pero delgado, et Ruy gago, procurador de la dicha villa, et per yanes, Notario, et juan ferrenno, et lorenço yanes de moynos, et juan alfons sellore, et Ruy de vera, et domingo yanes de la alfayateria, et alfons vieu. et pero ferrans de praços, et Ruy peres de sellar, et alfons pedron, et ferrant peres, et juan rabinna. et alfons moro, et pero de los santos merino, et pero de los santos fanecon, et juan de ponte, et aluar alfons, et ferrant rrodrigues de cabra, et suer alfons, vezinos de la dicha villa de la crunna, se me enviaron querellar et dizen que agora puede aver dos meses poco mas o menos tienpo que algunos malfechores que mataron çerca de la dicha villa de la crunna al doctor anton sanchez, mj jues et corregidor que era en la dicha villa non seyendo ellos sabidores njn culpados de la dicha muerte et dizen que se reçelan que vos los dichos ofiçiales o algunos de vos o otras personas algunas o escuderos de las comarcas por les fazer mal et danno que querran porçeder contra ellos o contra sus bienes o proçederedes contra ellos syn rrazon et syn derecho por los matar o desonrrar et fazer otro mal o danno o desaguisado alguno o tomar sus bienes o que les querían fazer otros males o dannos o desaguisados en sus cuerpos et en sus bienes por la dicha rrazon Et otrosi dizen que algunos escuderos poderosos de las comarcas de enderredor que les an fecho et fazen de cada dia muchas fuerças et rrobos et otras syn rrazones et que les destruyen sus heredades syn rrazon et syn derecho en la manera que dicha es en lo que dizen que rresçebido et rresçiben muy grant agraujo et danno et que an perdido et menoscabo mucho de lo suyo Et enbiaronme pedir merçet que les proueyese de rremedio de derecho mandandoles dar mj carta para vos sobre la dicha rrazon Et yo touelo por bien Por que vos mando vista esta mj carta o el treslado della signado como dicho es a todos y a cada vno de vos en vuestros logares et juridiçiones que non consintades que las dichas tales personas njn escuderos poderosos de las comarcas njn otros algunos que maten njn lisien njn fieran a los sobredichos njn algunos dellos njn los prenden njn tomen njngunos njn algunos de sus bienes et cosas njn les fagades njn fagan njn destruyan sus heredades syn rrazon et syn derecho njn les fagan otro mal njn danno njn desaguisado alguno en sus cuerpos njn en sus bienes njn en sus heredades conmo non deuen fasta que primeramente sean sobre ello llamados a juyzio et demandados et oydos et vençidos por fuero et por derecho por do deuen et como deuen et si algunos de sus bienes les auedes o an prendado o tomado dargelo et tornadgelo et fazergelos dar et tornar luego todos bien et conplidamente en guisa que les non mengue ende alguna cosa ca yo por esta mj carta tomo a os sobredichos et a cada vno dellos et a todos sus bienes et heredades so mj seguro et anparo et defendimjento Et que los anparedes et defendades con el en manera que les non sea fecho mal njn danno njn desaguisado alguno en sus cuerpos njn en sus bienes et algos et heradamientos syn rrazon et syn derecho conmo non deuedes njn deuen en la manera que dicha es. [+]
1400 HCIM 55/ 594 Don enrrique, por la graçia de dios Rey de Castiella, de leon, de toledo, de gallizia, de seujlla, de cordoua, de murçia, de Jahen, de algezira et sennor de vizcaya et de moljna a uos don fadrique, conde de trastamara et a uos diegos peres sarmjento, mj adelantado mayor en gallizia, et al merino o merjnos que por mj o por vos andudieren agora et de aqui adelante en el dicho adelantamjento Et a vos fernando diaz de dauelos, mj alcallde en la villa de la crunna, et a uos, afonso Rodrigues, mj alcayde del castiello de la dicha villa de la crunna, Et a todos los otros conçejos et alcalldes, Jurados, Juezes, Justiçias, merinos et alguazjles et otras Justiçias et ofiçiales qualesquier de todas las çibdades et villas et lugares del Regno de gallizia Et de los mjs Regnos que agora son o seran de aqui adelante et a qualquier o a qualesquier de uos a quien esta mj carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico sacado con autoridad de Juez o de alcallde: salud et graçia. sepades que el conçejo e omes buenos de la dicha villa de la crunna se me enbiaron querellar et dizen que agora puede auer dos meses, poco mas o menos tienpo, que algunos malfechores que mataron cerca de la dicha villa de la crunna al doctor anton sanches, mj Juez et corregidor que era en la dicha villa, non seyendo el dicho conçejo et omes buenos sabidores njn culpados de la dicha muerte, Et dizen que se Resçelan que vos, los dichos ofiçiales. o algunos de uos, o otras personas algunas et escuderos poderosos de las comarcas, por les fazer mal et danno que querran proçeder contra ellos o contra su bien o proçederedes contra ellos sin Razon et sin derecho por los matar o desonrrar o fazer otro mal o danno o desaguisado alguno o tomar sus bienes o que les querran fazer otros males o dannos o desagujsados en sus cuerpos et en sus bienes por la dicha Razón Et otrosy dizen que algunos escuderos poderosos de las comarcas de enderredor que les han fecho et fazen de cada dia muchas fuerças et Robos et otras sinRazones, que les destruyen sus heredades sin Razon et sin derecho en la manera que dicha es, en lo qual dizen que han Resçebido et Resçiben muy grand agraujo et danno Et que han perdido et menoscabado mucho de lo suyo por la dicha Razón. [+]
1404 MSMDFP 97/ 119 Sabeam quantos esta carta viren commo eu, Vasco Afonso do Rigeiro, por min e por toda mĩa voz pera senpre, dou a vos, Gonzalvo Martineσ, clérigo, en doaçón pura non revocavle, espeçialmente por amor de Deus e en oferta e por jur de erdade pera todo senpre, asy commo mellor et mays compridamente pode e deve valer de dereito ontre mortos e vivos, hun meu leiro de vyña que está ante as portas das casas onde mora Juan Leitón, o qual dito leiro jaz redor do conchoouso e topa de hun cabo enno baçelo de Juan Leitón e vay topar ençima enno outro d -Alençe; et douvolo con entradas e seydas per u quer que vaã sub o signo de San Martino de Pantón, per tal pleito e condiçón que o rendades en misas de sacrefiçio por aqueles a que eu sõõ tiudo. [+]
1413 SVP 80/ 140 Conuen a saber que vos aforamos os casarellos de Torno con suas figeiras et con seu cortineiro, que jaz en fondo do camyño de fondo a çima; et outros dous terreos na cortiña do Torno, que jaz hun deles a caron doutro de Rodrigo Ares da Presa et outro jaz redor da rigeira, junto con outro terreo de Rodrigo do Barreo; et os castineiros de su o camino a San Pedro, et os outros castineiros que estan de la dita ponte para o moyno da costa; et outro castineyro a a fonte d ' Auõõs; et os castineiros que estan en o Barreo et no chãão da Forga; et outro terreo qua jaz na cortiña do Vale; os quaes terreos et castineiros trouxo a jur et a mãão Vasco Abroua en nome dos fillos que ouuo de Maria do Torno, sua muller que foy. [+]
1415 DGS13-16 62/ 129 Sabbam todos cõmo nos Fernan dObre fillo que foy de Pedro Rodriguez et de Maria Martiz et mj̃a moller Mayor Pááz moradores que somos em Obre friglisia de Sancto Andre dObre por nos et por toda nosa uoz por que somos liures de outro grado açendente nen deçendente que nos posa en bargar sobre llo adeante declarado. damos et outorgamos en pura et justa doaçõ para senpre asy cõmo causa mortis piadosamente et por Deus et nosas almas auos Don Frey Iohan Lourenço abbade do mosteyro de Santa Maria de Monfero et ao dito mosteyro et monges et conuento del asy aos de presente cõmo aos suçesures aquellas nosas casas en que nos agora moramos en Obre con todallas outras casas et casares et formaes et herdades chantadas et vinas et jures et herdades lauradias et montesias que nos avemos et nos perteeçen dauer en qual quer maneyra ẽna dita friglisia de Santo Andre dObre. saluo duas leyras hũa de herdade calua que iaz ena chousa de Fernan dObre que testa ẽna vina de Pero Pardo et da outra parte corre a arredor aherdade de Aras Eans de Castro. [+]
1417 LCS [110]/ 76 Iten que regaton nen regateira nen outra persona algũa non seja ousado de conprar enna çidade nen fora dela duas legoas arredor cousa algũa para a regatar et vender outra ves so pena adeante contiuda. [+]
1417 MSCDR 454c/ 573 Pon que foy e he pousa exsenta do dito mosteyro et que esto he voz et fama publica en a dita terra et comarca et aderredor dela et en outras partes et lugares. [+]
1417 MSCDR 454c/ 574 Item preguntado si os moradores da dita pousa en tenpo dos ditos sennores et de alguun deles foran a barreyra et a seruentia a casa de Rouquos, diso que nunca ala foran, per lo juramento que feito auia; et que esto que he voz et fama publica en a dita terra et comarca et arredor dela, que he asy uerdade. [+]
1417 MSCDR 454c/ 574 Item Garçia do Lago, quinta testemuya, jurado a os santos Auangeos et preguntado por los ditos artigos et por cada huun deles sobre sy, diso por lo dito juramento, que en no tenpo, que el tirara pedidos et moedas en nas ditas terras et comarquas darredor da dita pousa da Toscanna, et que nunca dela vira leuar lin leuou pedidos nin moedas, nin outros trabutos algunos que a el Rey perteçen. [+]
1417 MSCDR 454c/ 575 Et que esto era fama et he en na dita terra et comarca et a derredor dela. [+]
1417 MSCDR 454c/ 576 Preguntado por lo dito juramento se he esto voz et fama publica en esta comarca et terra aderredor dela, diso que si. [+]
1417 MSCDR 454c/ 577 Preguntado per que se escusauan de pagar as ditas cousas, diso per lo dito juramento que eran escusados porque era pousa exenta do moesteiro de San Croyo et que nunca da dita pousa foran a barreyra nin a seruentia a casa de Rouquos, et que vira alo yr os outros que morauan arredor et non os que morauan en na dita pousa que nunca alo foran. [+]
1417 MSCDR 454c/ 577 Preguntado se os que moraron en a dita pousa foran a barreyra et a seruentia a casa de Rouquos, diso per lo dito juramento que nunca alo foran, ni oyra dizer que alo fosen; et que esto he voz et fama publica en esta dita terra et comarca et arredor dela, et diso per lo dito juramento que esto era asy verdade, que a dita pousa era exenta do dito mosteiro de San Croyo. [+]
1417 MSCDR 454c/ 578 Et que esto era voz et fama pubrica en esta terra et comarca et arredor dela. [+]
1417 MSCDR 454c/ 578 Et esto que he voz et fama publica en esta terra et comarca arredor dela. [+]
1417 MSCDR 454c/ 579 Et desto que era voz et fama publica en esta comarca et terra aderredor dela; et delo diso que non sabia mays. [+]
1417 MSCDR 454c/ 580 Preguntado sy era esto voz et fama publica en a dita terra et comarca et aderredor dela, diso que sy que era todo verdade. [+]
1417 MSCDR 454c/ 581 Preguntado sy he esto voz et fama publica en a dita comarca et aderredor dela, diso que asy o oyra dizer. [+]
1417 MSCDR 454c/ 586 Et que esto he voz et fama publica en na dita terra et comarca arredor dela, saluo que agora en era de mille et quatroçentos et quinze anos que vira prender os que y morarauan a Pedro Fernandes Cabeça de Vaca et lles leuaron as mulleres et os boys, et que non sabe se pagaron, se non; et delo que, non sabia mays. [+]
1417 MSCDR 454c/ 591 Et esto que he voz et fama publica en esta dita terra et comarca et arredor dela, que senpre estas granjas foran e son ysentas do mosteyro de San Croyo; et delo diso que mays non sabia. [+]
1417 MSCDR 454c/ 591 Item diso logo en este dito dia et era et mes o dito Gomes Suares, per juramento dos santos Auangeos que corporalmente con suas maaos tangeu, que en o tenpo de Pedro Roys Sarmento que touo as moedas arrendadas en as ditas freygisias d ' Esposende, et diso per lo dito juramento que nunca a granja d ' Esposende, que he do mosteyro de San Croyo, nin da pousa da Torre leuara as ditas moedas ni de algua delas, et pero que leuara as ditas moedas dos outros lugares darredor, et as non leuara das ditas granjas d ' Esposende et pousa da Torre; que entendia et cria que era pousa et granja ysenta do dito mosteyro. [+]
1418 LCS [170]/ 136 Sabean todos que seendo o Conçello, justiças, jurados e omes bõos da çidade de Santiago juntados en conçello enna notaria de Rui Martines, notario publico da dita çidade por crida e por anafil, segundo que han de uso e de costume, presentes enno dito conçello Martin Galos e Juan Ares da Cana, justiças, enna çidade e Bernald Yanes do Canpo, Afonso Fernandes Abril, Alvaro Afonso Juliate, omes bõos, jurados da dita çidade e en presença de min Fernan Eanes, notario publico de noso señor el rey enna sua Corte e en todos los seus regnos e escusador por lo dito Rui Martines, notario e das testemoyas adeante escritas; enton o dito conçello e justiças e omes bõos jurados diseron que por quanto a eles era dito e avian por enformações de algũas personas que enna dita çidade e çerqua dela arredor e en outras partes deste arçobispado se fasian e querian faser moytos roubos e furtos e omesios e mortes de homes e males e quebrantamentos de caminos e outras forças por mingoa da justiça, et esto por quanto noso señor o arçobispo de Santiago don Lopo agora de presente era ydo aa Corte de noso señor el rey a serviço do dito señor rey e prol e onrra sua e da dita çidade e de seu arçobispado proveya de justiça a todos los de seu arçobispado, e por quanto el e os moradores da dita çidade e arçobispado agora non podian seer tan ben gardados nen defesos en dereito e justiça sen para elo faser yrmandade, por ende que eles por serviço do dito señor rey e do dito señor arçobispo e por proveito deles e dos moradores da dita çidade e arçobispado e porque as jentes estovesen en pas en asosego, acordavan e acordaron de façer hirmandade segundo enna maneira que os señores reys de Castela que por los tenpos foron, ordenaron e mandaron que se fecese en seus regnos e señorios. [+]
1419 SXC 1/ 76 Et foron asi postos que estando em huun delles huun home pode ueer outro home que este eno outro logo segundo, et asi estan estes marcos todo em deredor do dito couto per ordeen; et dentro deles esta asentada a frigesia de Sayohane de Leripio, et o lugar de Cauanelas, et de Sabuzedo, et a deuesa de Silua Scura et todo o ual como descende ata porto de (...) que he eno rio da Humea, et dali sobe arriba ata o marco que chaman o couto de Parada partindo per la meatade do monte do Arnado, et do dito couto de Parada uay ao lugar que dizen Trauadella, et dende ao lugar que dizen Pumares, que he junto con a dita frigresia de Sayohane de Leripio. [+]
1421 GHCD 43/ 199 Con todas las cassas eformas de cassas que estan derredor do curral e do pazo. [+]
1421 GHCD 43/ 201 Juan primeyramente o curral co pazo q. e esta o par do mosteyro con todas las cassas q. e estan derredor do curral do pazo do mosteyro Iten poemos en esta partizon a feligresia de s. tomé e de san lorenzo de nogueyra con todas las direyturas pan e viño e señorio q. e pertenece a o mosteyro de nogueyra con todos los omes fidalgos e lanceiros e labradores e moradores e pobladores nas ditas felegresias, salbamente dezimos de yglesias q. e vajan de por medio. [+]
1422 FDUSC 276b/ 295 Mando a cada huna das outras capelas da igleia e çidade de Santiago e de arredor dela de minadoyro en minadoyro dous morauedis a cada huna para o lume. [+]
1424 OMOM 177/ 294 Et esta casa uos aforamos con suas entradas et saidas et con todo o que lle perteesçe de redor, no alto et no baixo. [+]
1425 OMOM 183/ 299 Sabean quantos esta carta de doaçon viren commo eu, Maria Doçe, morador en no rego da Madre, friglesia de Santa Maria de Santo Adrao de Lourençaa, dou en dadiua pura doaçon en esmonla et por lo amor de Deus et por mina alma para senpre jur herdade ao moesteiro de San Martinno de Villa Lourente et a uos, frey Afonso do Ualle, ministro do dito moesteiro en seu lugar, a mina meatade que eu aio en aquel lugar de Santa Aala que eu oyue de Afonso de Candeam, segundo que o eu del oyue casa et casal commo esta acaroado et çarado con suas herdades et juros et pertinenças et entradas et saydas commo esta acomarado et çarado todo redor et segundo quer eu oyue do dito Afonso de Candeam, a tal condiçon que os frayres do dito moesteiro que dian de cada hun anno en Careesma huna misa por la mina alma et daquelles a quen eu son theuda et paguen mays de cada anno ao dito Afonso de Candeam et seus herdeiros çinquo dineiros que lle eu auia de pagar, et que faça o dito moesteiro daqui en deant desta dita dadiua et doaçon et esmonla commo de sua cousa propria et os frayres del. [+]
1425 VIM 81/ 199 Saban quantos esta carta et contrautto biren commo eu, Pedro Fernandes Sersido, vesino de Viueiro, outorgo et cognosco que, por rason que eu estaua obligado ao Cabido et Iglesia de Mendonnedo de dar et pagar aas persoas et coengos da dita Iglesia de Mendonnedo en cada hun anno dusentos mor. de moeda vella por foro para sempre polas herdades et casas et vinnas et lagares que ora eu leuo enna figresia de San Johan de Coua, enno lugar de Grallal, que eran da dita Iglesia de Mendonnedo, as quaes leuou et husou Orraca Marquesa, minna madre, en foro; et por rason que o dito Cabidoo se avia agraueado de min, o dito Pedro Fernandes, disendo que lle non avia pagado o dito foro en cada hun anno, segundo que era obligado de pagar; et por quanto me o dito Cabidoo ha feito quita de çinquoenta mor. de moeda vella para en sempre et por toda minna vos; et eu, o dito Pedro Fernandes, ajo de dar et pagar ao dito Cabidoo çento et çinquoenta mor. da dita moeda vella en cada hun anno de aqui endeante, para o qual ajo de dar ditos bees asignaladamente ao dito Cabidoo et asignarlles para elo çerto lugar herdades para que o dito Cabido aja en renda duçentos mor. da dita moeda vella por que el seia ben pagado et aja os ditos çento et çinquoenta mor. de foro por en sempre et que vallan mays çinquoenta mor. en renda os ditos bees alende os ditos çentos çinquoenta mor. ; et por quanto me eu, o dito Pedro Fernandes, ajo obligado ao dito Cabidoo de lle dar os ditos bees et que lle seian sempre obligados et asignados; et por rason que o dito Cabidoo ha enbiado a resçeber os ditos bees de min, o dito Pedro Fernandes, a Diego Peres, thesoureiro de Mendonnedo, et a Lopo Ares, raçoeiro da dita Iglesia, os quaes an de resçeber os ditos bees, en nomme do dito Cabidoo; por ende eu, dito Pedro Fernandes, que dou logo a vos, o dito Diego Peres, thesoureiro, et Lopo Ares, en nomme et vos do dito Cabidoo, en lugar de foro et obligaçon para en sempre, a minna casa que eu tenno enno dito lugar de Grallal, enna qual ora mora Fernando Castellao, con seys jornaes de vinnas que son minnas propias, que laura o dito Fernando Castellao, de que me da o dito Fernando Castellao a meatade en saluo, et mays outros seys jornaes de vinnas, as quaes tenno aforadas ao dito Fernando Castellao por jur de herdade por en sempre ao quinto que ha de dar delas a min, o dito Pedro Fernandes, et a minna vos, que estan enna dita frigesia, as quaes jasen lauradas et reparadas, saluo que estan dous jornaes desta vinna de foro para poer este anno et leuantar en madeyra; commo departe a dita vinna et patromoio de min, o dito Pedro Fernandes, da vinna do dito foro que laura o dito Fernando Castellao et, da outra parte, topa enno caminno publico et, da outra parte, topa enna herdade do Bispo et topa enna dita herdade et foro tod -arredor; as quaes vinnas por las ditas de pertenenças eu, o dito Pedro Fernandes, vos obligo, et mays todalas outras herdades que a min perteesçen por lo dito foro enno dito lugar de Grallal para sempre vos dar et pagar os ditos çento et çinquoenta mor. da dita moeda vella a vos, o dito Cabidoo, segundo et enna maneira que vos fiquen obligadas por Johan Ramos, coengo et notario do dito Cabidoo, et aos prasos enno dito contrautto contheudos. [+]
1425 VIM 81/ 200 Et para mellor et mays conpridamente dar et pagar a vos, o dito Cabidoo, os ditos çento et çinquoenta mor. da dita moeda douvos mays et obligouos en foro para sempre et por obligaçon a minna casa et lagar que esta enna frigesia de Santiago de Çeleyro, con des jornaes de vinnas, que jasen arredor da dita casa et lagar, commo estan çercadas todo arredor polas antigoas et topan en baixo enna orta et ençima enna herdade de Johan Nunes Pardo, et mays outros quatro jornaes de vinnas que jasen enna dita frigesia de Çelleyro, commo departen da vinna que foy de Diego Inchado et, da outra parte, da vinna de Pedro Martines et topa enno comaro et ennas vinnas que foron do dito Diego Inchado, as quaes quero et outorgo que vos seian obligadas por ditos çento et çinquoenta mor. da dita moeda et que as non possa vender nen subpinnorar a perssoa alguna, saluo con a dita condiçon do dito foro et obligaçon. [+]
1427 FDUSC 281/ 305 Item outra a a Carualla d ' Afonsin et vay todo arredor do casario et tomou dela Fernan Velo. [+]
1427 FDUSC 281/ 305 Item diso que ennas de Coyras que senpre partiran de per meo con Juan Corredor, et que en aquel tenpo que nunca y vira teer nen demandar nihuna cousa a Fernan Velo nen a outro por el. [+]
1427 MSMDFP 153/ 188 Item mando que aa mina sepultura que tena cada clérigo hun çireo de candea arredor de mina sepultura. [+]
1428 MSPT 31/ 271 Sabean qantos esta carta biren, commo nos, don Gómez, Prior do moesteýro de San Salvador de Pedroso, estando no cabildo do dito moesteýro con os coengos et convento do dito moesteyro, aiuntados por canpaa tangida segundo he de uso et custume, non seendo constrengidos por força nen enduzidos por outro engano, avendo sobre todo acordo et tratado, outorgamos et cognoscemos que arrendamos et aforamos a vos, Pedro de Ferrol, vezino de Neda, et a vosa moller, Melia Fernández, pera en días de vosas vidas, fasta morte do postremeýro, et, despóis da dita morte, a voso fillo Roy Paas et a seus fillos et fillas; et morrendo huus, que vague en os outros, ata a morte do postremeýro de vos et d -eles et ata a morte do postremeýro, a sua voz por maýs tenpo de vynt et nove annos; convén a saber que vos arrendamos et aforamos todas las herdades et chantados et casas et casares que iazen enno vilar d -Esteiro et en Reçemil et arredor de Ferrol, segundo que as levava et usava vosa tía Marina Rodríguez, moller qye foý de Pedro Calvo, enno semellante, segun son testadas et apedreýradas enno seu foro, sacadas do tonbo do dito moesteýro et segundo se en él contén. [+]
1428 OMOM 195/ 312 Sabeam quantos esta carta virem commo eu, Lopo da Seera, morador en Santo Andre de Masma, outorgo et cognosco que uendo a uos, Esteuoo Matheu o Nouo, morador en na fiiglisia de Villamor, et uosa muller Maria Ferrandes et a todas uosas uoses por jur de herdade para senpre, conuen a saber: toda a mina vinna et herdade que eu tenno en no dito lugar de Villamor, en lugar que chaman Guillaande, commo se departe: da vinna de Juhan Eanes de Guillaande; et doutra parte todo redor da vinna de Afonso da Seera; et da outra parte da herdade de Juhan Rodrigues de Guillaade. [+]
1429 OMOM 205/ 325 Et querendo uos uender o dito foro ou supignorar ou uosa uos, que primeiramente seia frontado o dito moesteiro, et querendoha, que aia commo outro por ela der, et non na querendo, que a uendades ou subpignoredes a tal persona que seia sinples et de paz et cunpla o dito foro segundo et en na meneira que uos sodes theudos; et eso meesmo ho mando se as outras vinnas daredor dela que uos non seiades theudos de reparar nen manteer a dita uinna se non quiserdes. [+]
1432 VFD 82/ 94 Et despois desto, lues, quinse dias do mes de desenbro, sendo juntados en cabíidoo e en conçello Martín Sanches, bachiller en Decretás, vigario jeeral do obispado d ' Ourense, et Martín Ans, arçediano de Limia, e Pero Sanches da Baeça, arçediano de Baroncelle, Rodrigo Afonso, coengo e vigario do deán, e Manuel Afonso, tesoureiro, Aluaro Fernandes, canónigo, Loys Fernándes, coengos ena dita iglesia d ' Ourense, e Aluaro de Mira, raçoeiro ena dita iglesia, et Garçía Dias d ' Espinosa e Gonçaluo de Bouteiro, Estebo Fernandes, Gomes de Chantada, rejedores, Loys Gonçalues, juis, meestre Fernando, juis, en nome de Afonso Ans, juis, Rodrigo de Touro, Vaasco Afonso, Gonçaluo Yans Boo Xpaao, Nuno da Praça, notario, Afonso de Meende, notario, Johán de Ramuyn, Afonso d ' Abral, Afonso Vaasques, Diego de Cameyja, Fernando d ' Arca, Johán Ferro, Bertolameu, Aluaro Çide, procurador, Rodrigo Vaasques de Chantada, Gomes de Pallares, todos juntados en cabíidoo e conçello, chamados por pregoeiro da dita çidade e o dito cabíidoo por canpáa tangida, segundo de uso e de custume, feseron e ordenaron todos juntados estas ordenanças sobre rasón da prouisón dos viños, asy dos viños da çidade e dos coutos do bispo como de fora, a qual hordenança feseron e hordenaron en esta maneira que se sige: primeiramente que pesoa nehua, clérigo nen leigo, asy dos veciños e moradores ena dita çidade, como de fora, que non vendan viño nenhún que seja branco nen rosete que seja, saluo se for da redor daa çidade ou dos coutos do bispo, e se o vender, que non for da çidade ou dos coutos do bispo, que perça o viño et page por cada vegada que o vender seseenta mrs, branca en tres diñeiros, de pena, et esta hordenança que se entenda ata dia dentroydo primeiro que ven. [+]
1433 FMST [10]/ 494 VIII yten ordenamos que si algun mercador de fuera trouxer pedra ou labor de azabache labrado ou por labrar a esta dita cibdade ou a dez leguas arredor dela, e algun confrade do dito oficio pode meter tal mercadoria como esta, que do día que a meter ena cibdade fasta outro dia primero siguiente que o notifique aos vigarios da dita confraría como truxe conprado o dito labor; e que os ditos vigarios digan aos confrades da dita confraría dentro en outros tres dias se queren parte do dito labor por el precio que o el conpro. E querendo algua o alguno, que les de parte del por lo justo precio como le custou pagas costas; e que o que asy trouxer a dita mercadoría querendo que leeve para sy dous quinós; e que despues dos ditos tres días pasados, non seja obligado de dar parte alguna si non quixer. [+]
1433 MNP 45/ 64 Pero Yanes, oleiro, besiño de Bayona de Miñor, feso seu procurador abondoso etc. a Juan de Pascoa, mareante, para que por el et en seu nome, podese pedir, demandar, resçeber, recadar, todos bẽes movles et rayses, casas, casares et chantados que a el perteesçeia et devia de aver et herdar ẽna villa de Pontebedra et arredor dela por qualquer maneira, et para que os podese vender et enpeñar a quen quisere et por ben touvese, et dar carta de pago do que resçebese etc. et toda venda que fesese dos ditos bẽes et parte deles que el a outorgava a tan ben como se por el fose outorgada. [+]
1433 MNP 54/ 76 Sabean todos que eu, Pero Cruu, o vello, et Pero Cruu, o moço, besiños da villa de Pontebedra, herẽes et testamentarios que somos da manda et testamento de Juan Giton, cuja alma Deus aja, que somos presentes et que fasemos por nos et por todas nosas vozes, non costrengudos por força nen por engaño resçebidos, mas de nosa livre et propia voontade, vendemos firmemente et outorgamos por jur de herdade, para todo senpre, a vos Juan Cruu, besiño da dita villa de Pontevedra, que sodes presente, et a toda vosa vos, toda a propiedade et foro et dereito et auçon que o dito Juan Giton et nos en seu nome, aviamos et avemos ẽna leira de viña, disimo a Deus, que disen da Lavandeira, que he ena fiigresia de San Mamede de Moldes, et outrosi vos bendemos mas todo o moyño que jas derribado, o qual esta devante a dita leira de viña, con toda a herdade que arredor del esta que perteesçe ao dito moyño, segundo que o dito moyño et erdade suya teer et usar Domingo de Marcon, lavrador et outrosi vos bendemos mais todas las herdades, casas, casares et plantados et viñas et herdades et foros et dereituras que o dito Juan Giton et nos, en seu nome, avemos et nos pertesçen por sua herança ẽnas fiigresias de San Pero de Tomeça et de San Migell de Marcon, et en cada hũa delas, et vendemos, como dito he, a dita leira de biña con seu tarreo en que esta, et con seu muro et çerca et o dito moiño, et a dita herdade asi a el perteesçente et as sobreditas herdades, casas, casares et chantados et viñas et foros et dereituras que asi o dito Juan Giton et nos, en nome, avemos ẽnas ditas fiigresias et en cada hũa delas con todas suas entradas et saydas et pertensças et dereituras que lle perteesçen et perteesçer deven, asi de feito como de dereito, por contia de seteçentos maravedis de moeda vella, contando a branqua en tres dineiros et os quaes ditos seteçentos maravedis da dita moeda, nos de vos resçebimos en presença deste notario et ts. et de que nos nos outorgamos por entregos et pagos, et renunçiamos etc. et se o disermos etc. et se mais val todo esto que vos asi bendemos toda esa mayosia que mais ba vos damos et outorgamos en pura, justa et sãa doaçon para todo senpre, asi como doaçon mellor pode et deve ser et de dereito mais valer ontre bivos, et todo jur etc. anparar etc. pena o doblo. [+]
1433 MNP 75/ 108 Juan Sanches de Noya dou seu poder conprido a Afonso Yanes, notario, para que por el podese demandar toda a contia de mrs. que lle fosen devidos nas villas de Pontevedra et Vigo et Redondela et arredor delas et en Terra de Fragoso, et dar carta de pago et entrar en juiso et eso mesmo tomar et resçeber conta et contas a qualquer persona etc. [+]
1433 MNP 90/ 124 Sabean todos que eu, Pero Yanes da Lagea, fillo de Juan da Lagea et de sua moller que foy Maria Jofre, cuja alma Deus aja, que soo presente et que faço por mĩ et por todas minas voses, non costrengudo por força nen resçebido de engano, mays de mĩa libre et propia voontade, quero et outorgo que por quanto eu soo enfermo de tal infermidade, segundo que he publico et notorio, que non poso aministrar nen procurar a mĩ nen, eso mesmo, a meus bẽes asi mobles como reises et froitos deles, nen os demandar nen anparar nen defender en juiso nen fora del, et vos, Lourenço de Gillarey, morador ẽna dita villa de Pontevedra, meu amo, et vosa moller Orraca Fernandes Negral mĩa ama, que sodes presentes, prometestes et prometedes et vos obligades de aministrar a mĩ en toda mĩa vida et me governedes et vistades et calçedes fasta tenpo de mĩa morte, vos en vosas vidas et vosas voses despoys de vos, asi por todos los ditos meus bẽes como por todos los bẽes mobles et reises que vos agora avedes et ouverdes de aqui endeante, con tanto que eu que vos leixe libre et desenbarge todos los ditos meus bẽes asi movlles como reises, onde quer que os eu aja, para que vos por eles et por los ditos vosos bẽes me aministredes et governedes et vistades et calçedes et requirades de aquelo que me feser mester para mĩa provison et mantençon et procuramento de mĩa infirmidade; por ende eu, por la mellor via et forma que poso et devo de dereito, vos leixo, libro et desenbargo todos los meus bẽes, asi mobles como reises, que eu ey et a mĩ perteesçen de aver et herdar por herança da dita mina madre et de meus aboos et por outra qualquer via que a mĩ perteesçan, asi ẽna dita villa de Pontevedra como arredor dela, como en outra qualquer parte que os eu aja, para que vos, os ditos Lourenço de Gillarei et vosa muller, mios amos, et vosas vozes os posades aver et herdar et aver et demandar et vender ou enpenar, et faser deles et en eles toda vosa libre voontade, asi como de vosa cousa propia sen meu enbargo et de mĩas voses, que eu vos los dou et outorgo asi, por via de dote ou por via de doaçon ou outro qualquer auto que vos los eu mellor et mays conpridamente poso et devo dar et obligar por rason do sobredito cargo, et outorgo et prometo que desde oje este dito dia endeante eu non venda nen enpene nen faça outro auto algũu, et fasendo o contrario que non valla o que ende feser, nen faça fe en juiso nen fora del, et sobre o qual renunçio as leis de do dereito avendo força, enduçimento et todas las outras leis; et eu, o dito Lourenço de Gillarei et mina moller, que asi somos presentes et que fasemos por nos et por nosas voses asi recebemos o sobredito et prometemos et outorgamos que nos et nosas voses despoys nos aministremos et procuremos a vos o dito Pero Yanes, que vos collamos et ospedemos connosco ẽna casa onde moramos et procuraremos por todo tenpo da nosa vida eso mesmo que vos governemos de pan et viño, carne et pescado, segundo et por la via que nos comeremos, et vos vistamos et calçemos fasta tenpo de voso finamento, et vos tenamos et agoardemos todo o sobredito, para o qual todo vos asy teer et conprir, vos abligamos a nos meesmos et aos ditos bẽes que nos asi dades et todos os ditos nosos bẽes, asi movles como reises avidos et por aver; et esto todo como dito he deve de soer conprido et agoardado ontre nos, os ditos Pero Yanes et Lourenço de Gillarei et mĩa moller et nosas voses aa boa fe de Deus sen maao engãno et por juramento que ende fasemos en este signal de crus etc., et so pena de des mill maravedis etc. [+]
1433 MNP 136/ 180 Sabean todos que eu Gomes Rodrigues, besiño da villa de Pontevedra, que soo presente et que faço por mĩ et por todas mĩas bozes, non costrengudo por força nen por engãno resçebido, mas de mĩa libre et propia voontade, vendo firmemente et outorgo por jur de herdade para todo senpre a vos Gonçalvo de Barqua, morador ẽna fiigresia de Santa Maria de Couso, que sodes presente, et a vosa moller Maria Gonçalves et a vosas vozes et sua et a Juan Eanes Sibron, morador ẽna fiigresia de Santa Maria de Frades, absente, et a vosa moller Maria Eanes, en hũa meatade desta venda adeante contiuda, et a vos Rodrigo Afonso de Bandin, morador ẽna fiigresia de San Pero de Carcaçia, eso mesmo absente, et a vosa moller Tareija Eanes et a todas vosas vozes, ẽna outra meatade, todas las herdades, casas, casares et plantados que eu ey et a mĩ perteesçen ẽna fiigresia de San Jurjo de Vea et arredor dela, as quaes herdades casas et casares et plantados a mĩ perteesçen por parte et herança de Afonso Miguelles, cuja alma Deus aja, meu avoo, et de mĩa madre Sancha Afonso, et por outra qualquer rason que me perteescan; et vendo, como dito he, as ditas herdaes, casas, casares et plantados onde quer que vaan, a montes et a fontes ẽna dita fiigresia et sua herdadura, con todas suas entradas et saydas et perteensças et dereituras que lles perteesçen et perteesçer deven por contia de oytenta mrs. de moeda vella, contando a branca en tres dineiros, os quaes ditos oytenta mrs. da dita moeda eu resçeby de vos o dito Gonçalvo de Barqua por vos et en nome dos sobre ditos, en presença deste notario et testemoyas,et dos quaes me outorgo por entrego et pago a toda mĩa voontade; et renunçio a toda enxençon que nunca ende diga o contrario en juiso nen fora del, et seo diser que me non valla, et se mas val esto que eu asi vendo a vos o dito Gonçalvo de Barquo et a dita vosa moller et aos sobre ditos, segundo que de suso vay declarado, douvoslo et outrogo a vos et a eles en pura, justa et saa doaçon para todo senpre asi como doaçon mellor pode et deve seer et de derito mas valer ontre bivos. [+]
1434 HCIM 60b/ 609 Manda o conçello et os alcalldes, regidores et procuradores desta villa da crunna de parte de noso sennor el Rey et do dito conçello da dita villa et porque asi he ordenança antiga que nehunus çapateiros et outras quasquer personas que non sejan çapateiros et vezinnos et moradores da dita villa et en ela non pagan talla con os outros çapateiros vezjnnos da dita villa que non son confrades dos çapateiros asi como os çapateiros de portal, que non vsen dos ditos ofiçios de çapateria nen vendan çapatos nen botas nen outro calçado de coiro en publico nen ascondido nen los ponnan en tendas nen portaes nen anden a vender por la dita villa et pescaria dela Et desde Palavea et media legoa da villa enderredor a villa saluo se os venderen a engros aos ditos çapateiros que viuen et moran na dita villa ou eles os consentiren vender en seus portaes. [+]
1435 OMOM 246/ 372 Item diso que mandara a dita Aynes Peres, sua muller, que aia et leue aquel casal en que morauan con sua bara et herdade et saydos que estan aderedor et leue os nouos et rendas dello por los seus dias todo a vista de seu conplydor et segun et en na maneira que seu conplydor mandar et meter et leuar que page a nouesaria que se por el deue a iglesia et que faça dizer ua misa cada dia de Santa Maria deç março en na dita iglesia por sua alma et de Maria Lopes, sua muller que foy, et faça sayr sobre sua fos con auga beeyta. [+]
1435 OMOM 246/ 374 Item diso mays que mandara a dita Aynes Peres que aia et leue et persuya aquel casal en que morauan con seu baral et teytos que estauan aderedor et aia os nouos et rendas del por en seus dias todo a vista de Juan Ferrandes de Sant, seu conplydor, et segundo el mandar et con tal condiçon que menter o ella leuar, que page a novesaria que se por el deue a iglesia de Sant et faça diser cada dia de Santa Maria de março por sua alma et de Maria Lopes, sua muller que foy, ua misa en na dita iglesia, et que fesese sayr sobre sua fosa con auga bendita. [+]
1435 OMOM 246/ 376 Item diso que mandara mays a dita sua muller que aian et leuen o dito seu casal en que moraua con sua herdade et vina et bara et teytos que estan aderedor et os leuase por en seus dias todos a vista de seu conplidor Juan Ferrandes et segundo que o dito Juan Ferrandes mandase et con tal condicon et menter o ella leuar que page a noversalia que se por llo dito casal doue a iglesia de Sant et faga diser cada dia de Santa Maria de março huna misa por la alma do dito Diego Ferrandes et de Maria Lopes sua muller que foy en na dita iglesia et fesese faser sayr sobre sua fosa con agua bendita et despoys que fique o dito casal et teytos et baras a seus herdeyros. [+]
1435 OMOM 246/ 380 Item diso que mandara a dita Aynes Peres, sua muller, que aia et leue aquel casal en que morauan con sua bara et herdade et saydo et teytos que estan aderedor segundo de suso dito he et leue os nouos et rendas del por seus dias segundo que seu conplidor mandar et despoys que fique a seus herdeyros et con tal condicon lo deyxara que mentra o ella leuar o dito casal que page a nouersaria que se por el deue a iglesia et que fesese diser huna misa cada dia de Santa Maria de marco en na dita iglesia por sua alma et de Maria Lopes, sua muller que foy, et faga sayr con auga bendita sobre sua fosa. [+]
1437 VFD 106/ 118 XII dias de jullyo do dito ano, en Ourense, á par do Río da Barbaña, acerqua de Porto Carreiro, ena arada da erdade que agora labra Juan de Vyla boa, presentes ende Alvaro Afonso, juis, Loys Gonçalues, Gomes Peres, rejedores, mestre Fernando, procurador, e Alvaro de Mira, raçoeiro, Pero Vaasques, parte de outros vesiños da dita çidade, outrosy estando ende presente Juan de Vylaboa, capelán de Santa Oufémea, logo os ditos juises rejedores e procurador diseron ao dito Juan de Vilaboa, capelán, que por rasón que él avía tomado certa herdade do rousío do dito conçello, et lle avían ja mandado por outras víias que a leixase ao dito conçello e tirase o balado dela, por ende que agora, outra vez, lle mandavan por sentença que doje a IX dias primeiros sigentes leixase et desenbargase a dita erdade do dito rousío do dito conçello que asy tomado avía et que tornase o dito balado, segundo a demarcaçón que lle dado avían, des en dereyto o prexegeiro pequeno que está ena viña de Afonso Ans, todo arredor das ouliveiras, por vía que fose o balado acerqua das ouliveiras, segundo a demarcaçón, que lle avyan dado á ouliveira que estava mays de baix, que fose o balado por medio dela, e ela que estevese en médeo do balado, et fose todo asy ata o prexegeiro e o balado en eso meesmo, e estevese o prexegeiro en él e fose topar ao canto da viña de Alvaro Castelaao, segundo que lo leixavan demarcado. [+]
1439 VFD 408/ 422 Iten, ordenaron que qual quer persona da dita çibdade, vesiño dela, que for conprar alguas destas cousas sobre ditas tres légoas en derredor da dita çibdade pera as rebender, que seja tiundo de pagar a sysa enteiramente, saluo de pan ou carne ou viño, et se o trouxer de feyra algua, que non page.lten, poseron e ordenaron que se alguas cousas destas sobre ditas estauan duldosas en estas ordenanças, que os ditos omes boos as podesen desentrepetar et declarar. [+]
1441 HCIM 65/ 622 E mandamos que después que fuere acabada esta dicha misa que diga cada día para siempre como dicho es prima cantada la tercia é misa de tercia cantada alternative por semanas, é sexta, nona, vísperas é completas cantadas imitando en las dichas horas é misas las otras Iglesias Colegiales de nuestro Arzobispado é en el decir de las dichas horas esta dicha nuestra Iglesia Catedral en lo que á ellos posible é conveniente fuere é en lo que fuere de facer, é que canten maitines en las noches precedientes de los domingos é de los otros días que son escritos en el Capítulo Conquesitus de foris é en los otros días que quisieren á todo su poder é que el sábado en lugar de misa rezada antes de prima que digan Misa Cantada de Santa María no dejando la de la tercia que sea cantada por razón de esta, salvo á los sábados que rezaren de Santa María que se non diga cantada salvo de tercia: é todos los domingos antes de Misa mayor que anden procesión cantada con sus sobrepellices é birretes honestos en derredor de dicha Iglesia ó la fagan dentro cuando lloviere é todos los lunes después de Misa mayor que fagan procesión de finados cantada andando en derredor de la dicha Iglesia, ó dentro como dicho es, sonando las campanas con Cruz alzada é agua bendita, é que todas las fiestas de Jesucristo é de Santa María é de Santiago, é de Santa Catalina é de San Antonio é de San Blas, é de San Ildefonso é de San Lope confesor é Arzobispo que fue que fagan procesión solemne en la dicha Iglesia de Santa María, con Capas de Coro e con sus ornamientos decentes antes de la Misa mayor como dicho es; é damos poder é autoridad al dicho Rector Prior Canónigo vel Colegial que agora es ó fuere de aqui adelante que cuando se acontecer de fallecer cada uno de los dichos canónigos que el Clérigo que fuere asignado é presentado segun susodicho es á estos bienes, según la voluntad de los dichos testadores que lo reciba de Canónigo é le asigne su silla en Coro é non á otro alguno por que no se pierda la devoción de los legos en el dicho lugar que viéndolo así facer acrecentaría mandando diere ó mandare para esto de sus patrimonios. [+]
1442 FDUSC 322bis/ 416 Item mando a todas las outras capelas da iglleia e çidade de Santiago e de arredor dela, minadoyro en minadoyro, dous maravedis para ôô lume e cada hua. [+]
1442 MSCDR 555/ 673 Este dito noso lugar vos damos et outorgamos con todas suas entradas et seydas et jures et perteenças, a montes et a fontes, segundo que lle perteçen de aver de dereito en na dita frigesia; et con tal pleito et condiçon que corregades huna das casas de pedra et de madeira et colmo et do que fezer mester, et que façades as erdades da Goigoça, as que estan por fazer de viña en estes des anos primeiros segentes que vẽẽn, et as lauredes . . . etc. et que nos deades vos et as ditas outras duas vozes primeyras a quinta parte de todo o viño que Deus der en nas ditas erdades, et por la casa et quortina que esta arredor das casas pagaredes a nos o dito don abade en cada huun anno por cada dia de san Martino do mes de nouenbro quinze marauedis de foros da moneda corrente; et as outras tres vozes postromeyras daran a quarta parte do dito viño que Deus der en nas ditas erdades, et por la dita casa et quortiña os ditos quinze marauedis en cada huun anno por lo dito dia de san Martino; o que todo auedes de coller por nos ou . . . etc. ; et trajeredes per uosa custa o noso quinon das vuas que Deus y der ãã nosa oveença da vistiaria . . etc. [+]
1443 VFD 129/ 136 Et outrosy, que nehún vesiño et morador da dita çidade non seja ousado de yr vender a carne fora da dita çidade arredor hua légoa pera branquejar, so pena de pagar os ditos seysçentos mrs de pena. [+]
1443 VFD 410/ 423 Iten mays, que dían e pagen á dito Sueyro Martís por todos los días soltos que foren de labor quinse mrs da dita moneda et por los dias santos e domingos que él folgar, que non foren de labor, seys mrs da dita moneda, pagos en fyn de cada somana, et mays que lle dían toda ferramenta que él ouber mester pera a dita obra, et do al o dito Sueyro Martís se obligou con todos seus bees de labrar ena dita obra de cada un dia e de a dar e acabada de todo ponto arco e sobre arco e abetumada e chaa con suas almenas e espaldeiras derredor et de a dar de todo ponto acabada et de non se partir dela afasta acabar de todo, segundo sobre dito he, et firme e estábele á vista de meesteyráas, pera o qual o dito cabíidoo e conçello obligaron os bees do dito cabíidoo e conçello de pagar ao dito Sueyro Martís todo o sobre dito, segundo sobre dito he, aos ditos praços e terços de suso declarados. [+]
1446 VFD 268/ 287 Iten, que eno ano de XLVI, eno mes de feuereiro et de marso, que tomou et roubou aos vesiños da dita çidade, que labrauan viñas arredor do castello, fasta mill moollos e leuoos ao castello. [+]
1448 MSPT 34/ 273 Sepan quantos esta carta de foro vieren como nos, don Rodrigo de Naraýo, Prior del moesteýro de San Salbador de Pedroso, sendo en el cabildo de dicho Moesteýro, dentro de dicho moesteýro, por campana tanida ajuntados, con Afonso Gomes, et Juan Clérigo, et Juan Coengo, nosos companeiros et coengos de dicho moesteýro et convento d -ese lugar, abendo ia sobr -elo tratado et sobre lo adiante declarado, beendo que he prol et buen reparamento de dicho moesteyro, por nos et por lo dicho noso moesteýro, boz e donos del, otorgamos et conosçemos que aforamos, a çenso et a nome de çenso, a vos, Juan Pineyro, vezino et morador en la villa de Ferrol, et a vosa moller, María Dona, e a todos los fillos et fillas, que agora abedes et ouverdes de aquí adelantre de consuun e vosos netos et netas, que de oge, este día, endiante, que esta carta e feyta, ouberdes, usando vos primeyro, en días de bosas bidas, et, después de vosas mortes, os dichos vuestros fijos et fijas, et netos et netas, ata a morte del pos trimeyro de vos et d -eles, usando dichos vuestros fijos et fillas, en suas vidas, et después de suas mortes de los dichos vuestros fijos et fillas, os dichos vuestros netos et netas, ata a morte del postrimeyro de vos et d -eles, usando os dichos fillos et fillas en suas vidas, et después de suas mortes de los dichos vuestros fijos et fijas et os dichos vuestros netos et netas, morrendo todas las personas de suso nombradas et declaradas, que lo ayades et deyxedes a una persona que no seya omme poderoso, para que el dicho moesteýro perda o seu dereyto, et que non ayades poder de los bender nin sopenorar, salvo al dicho moesteýro, tanto por tanto, a dicha persona por vinte e nobe annos; convén a saber, que vos aforamos, como dicho es , as nosas leyras: una a que chaman do Seixofreyxo, como testa en los castineiros de nuestra vos et María Fernández, a Noba, et de la otra parte, en la herdade de Afonso Yanes o Brolo, et de la otra parte, en la herdade de Fernán Rodríguez de Fries, et de la otra parte, en la herdade de los fijos de Taresa Moura. Et a leyra a que chaman da Maçaeyra, como testa, en rededor, en la nosa herdade que leba Fernán Rodrígues. Et mays a leyra que ias Soapena, como testa, en redor, en la nosa herdade que leva Fernán Rodrigues e más a leyra da Maçaeyra, como testa en la nosa herdade, en rededor, e que leba o dito Fernán Rodrigues. [+]
1448 MSPT 34/ 274 Et más o noso agro que chaman de Juan da Marina, como testa en la herdade de dicho moesteýro, que leba o dicho Fernán Rodrigues, todo arredor, con todas las otras herdades et chantados que lebaba Juan da Marina por lo dicho moesteýro, et por suas devisyones, sytas so el syno de Gan Giao de Ferrol. [+]
1454 GHCD 107/ 466 Iten mando que as fillas que agora ey da dita miña moller que estan casadas, nen seus herdeyros que non partan nen ereden enos ditos meus bens dandoles a estimaçon do seu e quinon da dita erencia que les dey eno dito casamento, specialmente en Salnes nen en postomarcos nen deRedor dos ditos solares y que se contenten por lo que les dey en casamento e sy todavia se non quiseren contentar con aqueles quelles dyn en casamento e quiseren entrar a sua parte da mina erença patrimonial, que tragan a partiçon con os outros seus yrmaos todo aquelo que asy de min ouueron en casamento con seus marydos. [+]
1455 BMSEH A27/ 336 Dizendo o dito P(er)o Miguees que o dito Ruy da Lapa tragia e tinna aforada do dito ospital hun chouso de vinna acerca da dita cidade yndo por san (...) por la qual avia de dar de foro cada hun anno ao dito ospital quatro buceos de millo e de mays por condison que o dito Ruy da Lapa lavrase e chantase et aproveitase a dita vinna en cada hun anno en tal manna que se non perdese nen fose a monte por mingoa de favor et de boos reparamentos Et que a dita vinna estava mal reparada que o silveiro e mato se yr por cima da dita vinna toda enderredor et que el por meu mandado leivara por homes boos veer a dita vinna de como estava mal reparada conseyr apar del, conven a saber a P(er)o Est(eve)s, iuis, e Go(me)s Anes sobrinno et a Go(me)s da Veiga e por notario con eles a L(ouren)so R(odrigu)es, notario de Tuy, os quaes diseron e declararon que, segun deus e suas conciensias, que a dita vinna avia mester este reparo que se segue. [+]
1455 BMSEH A27/ 336 Conven a saber primeiramente que lle roçasen toda enderredor osilvar e mato hua braça que sobra sobre a dita vinna e mays en fondo dela apo quanto que estava muyto rara e em outros lugares que a ontrechatasem ou encasasem e que aestes chantamentos ou encasamentos que lle deytasen tres carros desterco e por quanto non fora arrendada que a cavasen toda en este mes de ianeiro primeiro que ven, sendo primeiramente rosado todo enderredor e o silvar e mato que sae por cima da dita vinna e de mays que daqui endeante desen cada vinna em cada hun anno duas cavas en sua sazon e que por estes lavores a dita vinna (...) a mellor reparo Et pedyronme este instromento do dito ospital que por min scrivin constrengese e mandase ao dito Ruy da Lapa foreiro principal que fezese e dese estes lavores a dita vinna chantandoa donde fesese mester e stercoandoa ata oyto do mes de março et dandolle a dita vinna enno dito mes de ianeiro por todas suas (...) duas cavas pro suso dito he e o condenasen ennas custas Et o dito Ruy da Lapa diso que, era verdade que el resebera a dita vinna do dito ospital por lo dito foro, e se poys deu a Est(eve)o Parceiro Dentença ia finado e a sua moller que a ela e a os herdeiros do dito Est(eve)o Parceiro o dito P(er)o Migues se devia de tratar que lle desen o do reparo enon a el que iamais era en poos ennon tragia a dita vinna Et o dito P(er)o Migues diso que non era tiudo desetornar salvo a el que era foreiro principal e el que se tornase a quen quesese se vise que lle conplia e sobre esto corba deron e pediron instromento Et eu thesoureiro provisor e vicario sobre dito vista a demanda do dito P(er)o Migues e a defensa do dito Ruy da Lapa e a declaraçon dos ditos omes boos mandou ao dito Ruy da Lapa foreiro principal que por si ou por outro en seu nome faça os ditos reparos enna dita vinna por a declaraçon dos ditos homes boos e ennos terminos por eles declarados por que se contra esta sentensa e por mina sentensa de iuso seendo en lugar de iulgado en este presente scripto oiulgo primeiro e mando e sito do en condeno con dito Ruy da Lapa ennas custas dereitos e que a salvo lle quede todo su dereito contra a queles a que deu a dita vinna ou a seus herdeiros pratodos demandar se queser. [+]
1455 GHCD 67/ 283 Señor el Rey e su notario mayor del Reino de leon oydor de la su audiencia e del su consejo e por quanto somos informados que en los tiempos pasados de nros. antecesors. en la nra. billa de caldas de Reix abia e se fazia feria e mercado publico por lo qual la dicha nra. billa era bien poblada e los moradors. e pobladors della eran ricos e facendados e podian seruir e seruian mejor qe no. siruen oy la qual dicha feria se dexo de continuar asi por grras. pestilenzas e mortandades como otrosy por quanto en las rias de arredor de la dicha billa de caldas en señorio de los caualleros se feseron muchas provasons e puertos de mar e se fasen ferias e mercados cada mes e sus logars son ricos e la dicha nra. billa se ba adestroyaos. e despoblason e nros. basallos resiben en ella grandes perdidas e daño en sus fasendas e se podria mas despoblar la dicha nra. billa de lo qe hoy esta. [+]
1455 GHCD 67/ 284 E por esta nra. carta mandamos a todos los moradors de arredor de la dicha nra. billa dos leguas que de cada casa benga una persona con bendisiones al dia de mercado e el que no quisiere benir que lo penoren los alcaldes de la dicha nra. billa de caldas por diez mrs. biejos por cada bez qe no quisiere benir. [+]
1455 GHCD 67/ 284 Otrosy queremos e tenemos por bien qe las dichas ferias e mercados sean francas e qe todos los qe benieren e estudieren en ellas a bender e a complar las tales mercadorias qe sean exentos qe non paguen alcauala nin otros pechos portalgos e costumasees qe ayan de pagar en la dicha nra. billa e mandamos so pena descomunion e de seiscentos mrs. para la nra. camara a qualesquer arrendadores e recabdadores e corredores de las dichas alcauallas e portalgos qe agora son e fueren de aqui en adelante qe non demanden por ello ningunos derechos a las sobredichas personas qe asi benieren a Ias dichas ferias e mercado ca nos..... e damos por quantos de todo ello e seguramos qe les non sera demandado cosa alguna otrosy mandamos qe los moradores e becinos de la dicha billa paguen sus alcauallas segund lo han de uso e de costumbre de todo lo qe bendieren en las dichas ferias e mercados e sean exentos de todo lo qe compraren en ellas por quanto nra. merced e voluntad es qe no gosen de lo susodicho saluo aquellas personas qe binieren de fuera de la dicha nra. billa a bender e comprar porque se non faga fraude nin engaño aIguno en los derechos de nro. señor el Rey. [+]
1457 HCIM 75/ 649 Iten mando que en la dita iglesia de santa maria do canpo meus conplidores fagan fazer una capela en lo mesmo altar da birgen maria do portal e alzen o alpendre que agora y esta y façan un sobrado onde canten os canonigos e clerigos da dita iglesia e façan fazer en o dito sobrado e poer unos organos que tangan cada y quando que cantaren as misas que por mina anima e de meus antecesores se ende diseren e que fazan pintar todo endarredor do dito altar de santa maria a estoria da pasion de nuestro senor ihesu christo e enbaixo de todo minas armas con dous angeles endearredor e nelas con o letreiro que dize o mater dei memento mei y encima do escudo das armas que diga ihu. - Iten mando que os canonigos e clerigos e prior da dita iglesia de santa maria do campo que me digan e fagan dezir despues de mi finamento para todo sienpre una misa rrezada dia en lo dito altar do portal en cada corta feira y en cada sabado sen as misas cantadas con los orgoos tangidos e que ban con agoa bendita e con rresponso o clerigo que dizer a dita misa asi as rezadas como as cantadas sobre mina sepultura e quien estas ditas misas en todos los outros bens ajan parte meus antecesores e todos aqueles e aquelas a que eu soo encargo e para estas dizer segun dito he, mando e atribuyo para todo sienpre a a dita capela que ansi mando fazer a o prior e canonigos e capelans que foren para todo sienpre en la dita iglesia a tercia parte do beneficio de san giao de almeoiras e frutos e rentas a dita tercia parte pertenesciente e mais toda a mina parte que eu lebo do beneficio de san pedro darmenton e mas todo o que a mi pertence do beneficio de santa maria de lemayo e mais o quarto do beneficio de verdillo e mas as septe noas do beneficio de san breixome doca o qual todo que a mi pertenesce dos ditos beneficios mando y atribuyo a os ditos prior e canonigos capelans que foren da dita iglesia que quede de unos en otros para todo sienpre con o dito cargo das ditas septe misas rezadas e duas cantadas en cada somana para todo senpre e na maneira que dita he, e mando que o prior e canonigos que foren a o tempo de meu fallescemento que ponan un ome da sua parte con meus cunplidores para que bejan si por meus bens mobles se poden cunplir minas mandas e mixons a dita obra e capela e orgoos que mando fazer e se por ventura no ouber ende bens mobles que abasten para todo elo mando e quiero que los ditos meus conplidores o cunplan e fagan todo por las rentas y frutos dos ditos beneficios sen embargo dos dito prior e canonigos e despois de asi feito e cumplido todo segund eu mando, mando que os ditos beneficios e rentas deles fiquen libremente a os dito prior e canonigos e capelans da dita iglesia con lo dito cargo para sienpre , o qual les mando con estas condiciones - que no posan bender ni aforar nen donar a persona alguna e se por la ventura non diseren las ditas misas segund eu mando dou poder conplido a meus herdeiros e a os descendentes de meus herdeiros que hos posan acusar e apremiar por todo rigor de dereito que cunplan e guarden o que eu mando e demais que si os ditos prior e canonigos o contrario fizieren que ba en cargo de suas animas y que nuestro senor llos lo demande mal e caramente - [+]
1457 LNAP 158/ 180 Jtem diso que oýra deser que avía Sã Justo ẽno agro d ' Ovele, arredor del, hũa deuesa d ' ameneyros, arredor do agro, e que a vira demãdar a Martj́n de Dorrõ para o casal en que el mora, que he do dito moesteyro. [+]
1457 VFD 184/ 188 Ano sobredito de LVII anos, nove dyas do mes de febreiro, en Orense, enas casas de min o notario Gomes de Mugares, procurador do dito conçello, entregou a Gonçaluo Peres de Requeixo, regidor, hua taça gradiça, con hun lión e hua vide arredor eno vayxo, e dourada envayxo e por lo bebedoiro, que pesa un marco e medio, menos media honça, a qual lle entregou en prendas por la outra taça que tyña por quatro dobras que levou Sancho, quando foy a Castela,en seguimento da apelaçon dos despojo do Cural, que pasaua ano e dya. [+]
1462 CDMACM 183/ 343 Amen. Saban quantos esta carta de foro viren commo eu Gonçaluo Peres de Labrada canoigo enna iglesia de Mondonedo administrador da administraçon e Villamayor por los sennores dean et personas canoigos benefiçiados et cabidoo da dita iglesia de Mondonedo et de consentimento et espeçial mandato dos sennores don Rui Sanches de Padilla bachiller en Decretos dean et Pedro Fernandes d -Andrade arçediano de Trasancos Aluaro Afonso de Pequin liçençiado en Decretos Francisco Lopes Rui Gonçalues Pedro Martines Diego de Hoyos Gonçaluo Yanes Pedro Afonso Martin Vaasques Johan Fernandes d -Anca Vaasco das Seixas Pedro Ares Vaasco Martines Juan de Galegos canoigos et Diego Rodrigues Garçia d -Estoa Juan Yanes raçoeyros enna dita iglesia que estauan ende ajuntados a faser cabidoo dentro enno coro da dita iglesia lues viinte et seis dias, do mes de abril aa sayda da Prima do dito dia anno do nasçemento de noso sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et seseenta et dous annos et por esta presente carta entendendo que fago prol et proueito da dita administraçon et do dito cabidoo aforo et dou a foro a vos o dito Juan Fernandes d -Anca canoigo enna dita iglesia por en toda vosa vida et a outras duas personas depois de vos que vos nomeardes en voso testamento ou que ficar herdeiro ennos vosos beens ou a mayor parte deles desçendentes de vn en outro conuen a saber que vos aforo et dou en foro et aas ditas personas depois de vos duas toda a vina das Oliueras que he da dita administraçon que vos o dito Juan Fernandes d -Anca agora labrades commo se departe da hua parte da congosta que ven da rua dos Ferreiros et vay arredor da çerca da dita çibdade para a rua do Pumar et da outra da outra da orta que labra Aluaro Capelan que he da dita administraçon et da outra da congosta que vay do Pumar para a Malataria et da outra de çima da vina do Cabidoo et avedes de poer enna dita vina onde esta hermo vn jornal de vina madeirada et prouada et vos et vosas voses que suçederen depois de vos enna dita vina avedes de labrar a dita vina et prouarla ben asy de pees commo de madeira a vista de labradores por la qual avedes de dar a min o dito Gonçaluo Peres et aos outros administradores da dita administraçon que vieren depois de min o sesmo de quanto vino Deus der enna dita vine partido por lo çesto et leuarlo ao lagar onde feseren o dito vino da dita administraçon vos et as ditas vosas voses en cada un anno. [+]
1473 GHCD 8/ 31 Remenbrandome de todo recordei en min e seme tolleu a vontade de façer o dito maiorazgo, mais por o moito amor que senpre tuben e teño ao fillo maior joan garçia de montenegro senpre obediente a todos meus mandados e moitos e bos serviçios que fizo e fai e por si endiante deus lle der mais poder e abondança e quiser façelo o faza en cabeça de esta dita casa mando que lla leijo por sua melloria para que aja de mais a mais con as mais casas altas e chans e soelo e poseçon e terras que son en redor do curral e do paazo, e non mais por non deijar probes aos demais meus fillos seus hirmans, e mando e quero que despois dos dias do dito joan si se casar ou ouber fillos fique todo elo a seu fillo maor con tal que un e outro casen con molleres da sua igualdade podendo ser, mais senpre con cristianas vellas e non de pouco convertidas nin infeitas da mala raça de mouros ou judios ou de outra mala sangre. [+]
1473 LTP [5]/ 137 Levou outra prestada Nicholao Carvallo de Ribadavia de un marco de lavor de claustra, et ten en fondo huna figura como de grifo et un des eno fondo arredor. [+]
1475 HGPg 48/ 120 Saban quantos eſta carta de foro virẽ como nos o meeſtre frey Pedro Marjno, prior do moeſteiro de Santo Domingo de Viueyro τ os doctores frey Rodrigo do Valedouro τ frey Vaaſco de Lagoa τ frey Fernãdo das Ribeyras τ frey Diego de Mjrãda τ frey Fernãdo de Sant Lourenço τ frey Aluaro Mortal τ frey Gil τ frey Fernando de Sayoane τ frey Lourenço, frayres cõbentuaes do dito moeſteiro que somos presentes, seẽdo juntos en noso capjtolo per cãpãa tangida segũdo que o avemos de vſo τ de coſtume por nos τ en nomme do dito moeſteiro τ frayres del, outorgamos τ conoſçemos que fazemos foro τ aforamos para senpre ja mays por jur de herdade a vos Garcia Polo, morador en Aralde, que sodes presente et a voſa moller Ynes Gonçalueσ, absente como se fose presente, todas las noſas vjñas que jazẽ en Trijgaas, fijgllesia de Sant Pedro de Bjueyro que jazen en duas peças: ṽna delas topa arredor ennas vjnas de Juã Marjno et cõ a bouça que jaz cabo dela τ a outra peça jaz enno dito lugar de Trijgaas; e mays vos damos enno dito foro outras duas peças de vjñas que jazen en Toante que he enna dita fijgllesia; hũa delas topa enna vjna de Juã Fernandeσ Sasjdo τ a outra açerca dela, segundo que as ende teemos; e mays vos damos outra peça de vjña que jaz aa sóó camjno per donde va ao caluo que topa enna vjña de Juã Fernandeσ Sasjdo τ en outra vjña de Sant Pedro; e mays vos damos outro jornal de vjña que jaz enna rribeyra, e mays outra peça de vjña que jaz ennas vielas, as quaes ditas vjñas vos damos τ aforamos para senpre ja mays por jur de herdade τ a voſos suçesores que de vos deçenderen τ a tal cõdiçiõ que a voſa morte de vos os ditos Garçia Polo τ voſa moller lo nõ poſades deyxar saluo a hũa perſona τ que para senpre ja mays en voſa vida τ morte τ de voſos suçeſores nõ se deujda por herdeyros aṽn que sejã moytos, saluo que senpre jamays que dé τ ande τ fique en hũa persona sola τ de hũa en outra por que se se ouueſe de deujdir entre herdeyros seria grande dãpno τ flaude ao dito moeſteiro τ cõbento τ frayres del e nos avedes a dar de foro deſte primeyro anno da feyta deſta carta douſſ çoramíj́s de trijgo bõo τ perteeſcente medido per la medida da alfonega poſto enno dito moeſteyro por dia de Sant Mjguell de Setẽbre do dito anno. [+]
1475 SDV 83/ 121 Saban quantos esta carta de foro viren commo nos o mestre Frey Pero Marinno, prior do moesteiro de Santo Domingo de Viveiro, e os doutores Frey Rodrigo de Valedouro e Frey Vaasco de Lagoa e Frey Fernando das Ribeyras e Frey Diego de Miranda, fray Fernando de San Lourenço e Frey Alvaro Mortal e Frey Guil e Frey Ferrando de Sayoane e Frey Lourenço, frayres conventuaes do dito moesteiro que somos presentes, seendo juntos enno noso capitolo por campaa tangida, segundo que o avemos de uso e de costume, por nos e en nome do dito moesteiro e frayres del, outorgamos e conosçemos que fasemos foro e aforamos para sempre jamays por jur de herdade a vos Garçia Polo, morador en Atalde, que sodes presente, e a vosa moller Ines Gonsalves, absente, como se fose presente todas las nosas vinnas que jasen en Trigaas, friguelia de San Pedro de Viveiro, que jasen en duas peças, una delas topa aredor ennas vinnas de Juan Marinno e con a bouça que jas cabo dela, e a outra peça jas enno dito lugar de Trigaas. [+]
1479 MSPT 42/ 284 Item mays, vos aforamos as herdades et chantados a que chaman da voz da Malata, que iaz en Pinneiros et derredor Pinneiros. [+]
1485 CDMACM 205b/ 421 En el pleito que ante mi pende entre partes conbiene a saber de la vna el dean et cabyldo de la iglesia de Mondonedo et de la otra Fernan Peres Parreges el qual dicho pleyto vyno ante mi por remisyon a mi fecha por el honrrado Iohan de Gaete corregidor de la villa de Biuero sobre las causas et rezones en el proçeso del dicho pleyto contenidas et vistos todos los autos et merytos del et sobre todo avido mi acuerdo et delyberaçion fallo que el saquesto por el dicho corregidor fecho en los dichos frutos non ovo nin ha lugar asy por non ser puesto en caso prouiso de derecho commo por lo ser espresamiente vedado vtroque jure et por non ser pedido por alguna de las dichas partes que se posyese por el dicho corregidor jues suyo(?) antes por anbas lasdichas partes fue et esta ynpunado agrauiandose el dicho saquesto asy puesto ante mi segund paresçe por los autos et merytos del dicho proçeso et segund lo qual fallo que lo deuo anular et anulo et en quanto de fecho se puso lo deuo de reuocar et reuoco reponiendo commo repongo el dicho negoçio en el derecho de las dichas partes en el pleyto et punto y estado en que estaua antes et al tienpo que se puso el dicho saquesto por el dicho corregidor et proçedendo en el dicho negoçio para mijor espediçion et verificaçion de lo con el dicho corregidor pedido et presentado et ante mi allegado et pedido fallo que deuo resçebir et resçebo a anbas las dichas partes conjuntamiente a la prueba de lo por ellos dicho et allegado et de aquello que prouar deuen et prouado les aprouecharya saluo jere in pertinentium et non admitendorum para la qual prueua faser et la traer et presentar ante mi les doy et asyno termino de noue dias judiçiales por tres terminos de tres en tres dias et el vltimo por pruduçon et termino perentoryo segund la ley de fuero et eses mismos terminos les doy et asyno para que paresçan a ver presentar jurar et conosçer los testigos et prouanças que la vna parte presentare contra la otra et la otra contra la otra sy quesyeren et esto para los testygos et prouanças que hen et tyenen en esta çibdat de Lugo con çinco legooas de arredor et sy algunas han o tienen fuera parescan ante mi en el dicho termino et nonbrando donde los han et tienen mandarles he dar mis cartas de reçentoria et termino conbenible et aquello que con derecho deua. [+]
1485 VIM 91b/ 221 Et esto para los testigos et prouanças que han et tyenen en esta cibdat de Lugo con çinco legoas de arredor et sy alguns han o tienen fuera paresçan ante mi aquel dicho termino et nombrando donde los han et tienen mandarles he dar mi carta de recebtoria et termino conbenible et aquello que con derecho deua. [+]
1494 PSVD 204/ 509 Begitamos el caostro, el qual son todas las paredes del de piedra manpuesta; y esta edificado sobre quarenta y quatro pilares, de piedra, labrados con sus basas todos los quatro corredores del caostro y fechos ellos sobre sus arcos de canterya labrada; y esta enmaderado todo el caostro de su madera basta y tejado con lanchas y tejas; y todas las alas del dicho caostro que sale al conpas son de canterya labrada, y en el dicho conpas esta un laurel y rosales y otros arboles; y en el dicho caostro estan muchas sepolturas, entre las quales ay beynte, y todas las mas de una pieça las losas, y en ellas la ynsynia del apostol Santyago, y, segund dize el dicho prior, son estas dichas sepolturas de los dichos freyles, por do paresçe ser antiguo monesteryo y aber en el prior y canonigos e freyles, e, segund los edifiçios son syngulares, asy debia ello ser. [+]
1494 PSVD 204/ 510 En un corredor del caostro esta un refytorio grande, de piedra manpuesta labrado, y en una bentana de canterya que sale al canpo, con su puerta; el qual dicho refytorio esta en el atajado un pedaço como camara de madera, y en el estan tres cosas de seruiçio de mesa, y anbas pequeñas que diz que el prior conpro y da a la casa; el dicho caostro esta tejado de madera basta y tejado de tejas; y el dicho prior lo ha reparado, segund paresçe y el dise. [+]
1494 PSVD 204/ 510 En otro corredor del dicho caostro esta una cosyna, asas grande, de piedra manpuesta, y maderada de madera basta y tejada de lanchas y tejas; y en esta dicha cosyna esta una puerta que sale a unos establos y a otra camara; el qual establo y camara se mandan por otras dos puertas, todo de piedra manpuesta. [+]
1494 PSVD 204/ 510 En otro corredor del dicho caostro esta una camara, de piedra manpuesta, con una puerta que sale al canpo; la qual dicha camara ni tyene teja nin madera; y el dicho prior la fase agora, segund paresçe; y esta otra camara, de piedra manpuesta aderescada, en que duerme un canonigo, con sus puertas y çerradura. [+]
1494 PSVD 204/ 516 Otrosy, le mandamos en birtud de obidiençia que tenga dormitor donde duerman los freyles por la onestydad de ellos, en el qual tenga lanpara ençendida de noche, como debe estar en dormitoryo de religiosos; y el dicho dormitor le señalamos en el corredor del caostro por do entra a su cozina. [+]
1494 SVP 283/ 349 O qual todo vos aforamos, segundo dito he, per tal pleito e condiçon que moredes, labredes e reparedes o dito lugar e cousas a el perteesçentes, e roçedes, çepedes e chantedes e enxertedes os soutos, e ponades mays quatro cauaduras de viña nova arredor das outras viñas do dito lugar, onde achardes herdade para elo en estes quatro annos primeiros sygentes, e mays, se mays poderdes põẽr; e ela posta, que a labredes e reparedes todo ben conmo non desfalesça per mingoa de labor e de bõõ paramento, e pagaredes de foro en cada hun anno, vos e as ditas vosas vozes das viñas do dito lugar que estan feitas en vida de min o dito prior quinta parte de todo o viño que Deus en elas der, e a quarta das castañas dos ditos soutos, o viño a a vica do lagar ou da tynalla, e as castañas a a deçeda do caniço; e a morte de min o dito prior, pagaredes quarta de todo o dito viño e castañas; e das viñas que feserdes de nobo pagaredes vos, o dito Juan d ' Espartedo, en vosa vida a oytaba de todo o viño que Deus en elas der, e as voces que depus vos vieren pagaran a setima de todo o dito viño; e pagaredes mays por dereitura dos ditos soutos medeo porco, sen maliçia; e por orto, e liño e nabal dous marauedis, todo por lo mõõrdomo...etc.; e mays faredes diser en cada hun anno vos, o dito Juan d ' Espartedo, en vosa vida duas misas en no dito mosteiro de Poonbeiro por la anima do ditoJuan Gomes de Baçar e de frey Diego seu fillo, monje que foy do dito mosteiro, cujo foy o dito lugar; e despoys de vosa morte de vos o dito Juan d ' Espartedo a primeira vos que depus vos uier faça diser en cada vn anno huna misa, segundo dito he. [+]
1497 MSCDR 634/ 735 Sabean quantos esta carta de aforamento vyren como nos don frey Rodrigo de Sanges, abbade do mosteiro de San Cloyo do Ribeyro d ' Abya, e frey Gonçaluo de San Finz, prior do dito mosteiro e conbento. . . etc. , por esta presente carta damos e aforamos e outorgamos a vos Vasco Rodrigues e a vosa muller Elbira Peres, que presente estades, a vos en vna voz e a quatro vozes apus lo postromeiro de cada hun de vos, conben a saber que sejan fillos. . . etc. , conben a saber que vos aforamos e otorgamos a nosa biña de Mude, con seu monte que esta por poer, e que o ponades en estes dous annos primeyros que ben, asi como se parte en daredor con una que ficou de Juan Afonso da Beyga, que Deus aia. . . et topa de çima e no camino que ben da Beyga para Cuyñas. [+]
1498 MERS 268/ 417 Por min Alvaro Fernándes dEstar notario e juis hordinario do couto de Santo Estevo de Riba de Syl, visto çertos agrabios e requerimentos contra min tomados por los vezinos e moradores enas aldeas de Loureyro e Vilar e Parada sobre razón de çertos saýdos e montes e herdades que se tapaban enos saýdos e montádegos das ditas aldeas en espeçial asý arredor das ditas aldeas como eno Chaao do Abade, que Juan da Caal tina aforado do mosteiro de Santo Estevo de Riba de Syl, como eno casar de Vilarino e eno Rial e ena Lama de Vilar e ena Fontayna e en outros lugares segundo foron sentados e dados por agrabio por ante o notario juso escripto e están sentados en seu registro, e visto por min las ditas herdades de Vilarino e de Chaao do Abade e de Fontayna e do Rial, e avida mina información asý por vista por min mesmo asý os ditos agrabios das ditas herdades como dos caminos que están tapados, e avendo sobre todo elo meu acordo e deliberaçión, acho que debo de mandar e mando que o dito Juan da Caal labre o dito casar do Chaao do Abade se quiser e anobe a dita herdade a duas follas e como teber lo nobo alçado de cada hua delas o çeybe para que todos los vezinos paçan e amonten con él e él con eles e que o dito Juan da Caal posa fazer e tapar hun lameyro fasta hua jeyra ou duas de herdade e mays non e possa fazer cortinas de nabal e horta segundo mereçe un lugar avendo de seer morado e esto que o tape sen maliçia e lle seja guardado e quanto ao que agora estaba de restreba por quanto el tina mesturado con ela çerta sementada e estaba todo afollado a una folla que mando ao dito Juan da Caal que de oje a un mes primeyro syguente tape o dito pan sobre sy e solte a dita restreba para que se paça de consuun. [+]
1498 PSVD 205/ 521 Tyene este dicho conbento sesenta basallos alderredor de los quales el dicho prior ha sacado por el pleito al conde de Monterrey; no fallamos en ellos quexa del dicho prior. [+]
1498 PSVD 205/ 521 Tiene este dicho conbento en derredor una çerca de tierra e piedra baxa porque non puedan entrar los ganados. [+]
1501 PSVD 206/ 527 Por el libro de los bisytadores don Garçia Anriquez e Hortun Garçia, cura de Alhange, dizia que habia e tenia este dicho monesterio sesenta basallos; paresçio por berdad que no tiene syno beynte y seys basallos, los quales tiene en el coto de Billar de Donas, alderedor de la casa, que los mas lexos estan media legua. [+]
1501 PSVD 206/ 527 Esta deredor del monesterio una çerca de piedra e tierra, algo alta para que no entren ganados. [+]
1501 PSVD 206/ 530 Otrosy, por quanto los dichos bisytadores pasados abian mandado que delante de las puertas de las casas de los freyres se fiziesen una pared para que estouiesen çerradas las dichas casas y el dicho prior nos fiso saber que aquello non se abia conplido porque le abia paresçido que de otra manera se podia faser mas onesto e prouechoso fuese, e bisto, nos paresçio que debiamos mandar e mandamos al dicho prior que non faga la pared, mas que suba el quarto donde son las dichas casas, en manera que las de los freyres sean en alto e se faga un corredor sobre la caustra adonde salgan las puertas de las dichas casas; e lo de baxo, donde agora son las dichas casas, sea para seruiçio de la casa; lo qual se faga desde el dia de San Juan de junyo en un año. [+]
1503 HCIM 79c/ 669 Regidores, caualleros, escuderos, ofjçiales e omes buenos de la çibdad de betanços de la otra e sus procuradores en sus nonbres sobre Razon de çierto portadgo que la dicha çibdad de betanços pide e dize tener derecho de tener e coger por propios en la dicha cibdad e alderredor della e en montellos e sobre las otras cabsas e Razones en el proçeso del dicho pleito contenjdas el qual dicho pleito se trato ante el bachiller juan gomez corregidor en las dichas cibdades antel qual pareçio pero paulo como aRendador del dicho portadgo e a vos el dicho monesterio e a vos la dicha doña maria de quien dixo que lo auja aRendado el dicho portadgo e dixo que el nonbraua e daua por parte para en lo susodicho a vos el dicho monesterio e a vos la dicha doña maria de quien dixo que lo avia aRendado e despues del dicho bachiller se trato antel gouernador e alcaldes mayores del dicho nuestro Regno de galjzia e dellos vjno por apelaçion ante los dichos nuestro presidente e oydores ante los quales por anmas partes fueron dichas e alegadas muchas Razones fasta tanto que concluyeron e por los dichos nuestro presidente e oydores fue avido el dicho pleito por concluso e dieron en el sentençja por la qual Reçibieron a las dichas partes a prueua con çierto termjno dentro del qual por parte de la dicha cibdad de betanços hizo e traxo e presento ante los dichos nuestro presidente e oydores de la qual fue fecha publjcaçion e dado traslado a las dichas partes para que dixesen e alegasen de su derecho en el termjno de la ley durante el qual por anmas partes fueron dichas e alegadas muchas Razonse por sus petjçiones fasta tanto que concluyeron E por los dichos nuestro presidente e oydores fue avido el dicho pleito por concluso para librar e determjnar lo que fallaren por justiçia e visto por ellos el dicho proçeso de pleito mandaron dar nuestra carta de enplazamjento contra vosotros con que fuesedes enplazados para que venjesedes o enviasedes en segujmjento del dicho pleito e a ensestir e dezjr e alegar en el de vuestro derecho sj quisiesedes con aperçebimjento que la sentencja o sentencjas que en el dicho pleito se diesen ·os parasen tanto perjuyçio como si con vosotros o con vuestro procurador en vuestro nonbre se diesen e pronunçiasen e fue por ellos acordado que deujamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha Razon. [+]
1503 PSVD 203/ 503 Ay otro tytulo hecho a Sebastian Barela, clerigo, por apresentaçion de don Juan Fernandes de Ballesteros, que agora es de Billar de Donas, y de otros padroneros legos, el qual dicho Sebastyan posee el dicho benefiçio. Ay una donacion que doña Urraca Ares de Monterroso hizo al monesteryo de Bylar de Donas y prior y freyles del de la yglesia de San Martynno de Suengas, que fue de . . . y de los bezinos moradores alderredor de la yglesia que era. . . de propiedad y esença. [+]
1503 PSVD 207/ 534 Esta derredor de dicho monesterio una çerca de piedra et tierra de mas de tapia en alto . [+]
1503 PSVD 207/ 535 Tyene derredor de la casa, en el coto del dicho monesterio, y bien çerca de beynte e seys basallos. [+]
1503 PSVD 207/ 538 Otrosy, porque bisytando la dicha yglesia nos paresçio ser este conbento de mucha deuoçion e muy antiguo en la Orden y que el altar mayor ny los otros altares no estan tan onestos como debian estar porque se andaban en derredor, e detras del altar mayor abia una sacristania de madera la qual non estaua muy linpia, por ebitar aqueles y porque nos paresçio que mas onestamente y mas deuotos estauan los altares llegados a las paredes, mandamos al dicho prior que deshaga el atujadizo de madera que esta adetras del altar mayor y suba el dicho altar sobre dos gradas con la que agora tyene que sean tres y lo llegue a la pared y haga en la dicha capilla una rexa de madera con su puerta e çerradura que benga de arco a arco y llegue dende el suelo fasta la biga donde esta el chrus, y los otros altares de las otras capillas lo llegue a las paredes de manera que detras dellos non pueda aber ninguna suziedad. [+]
1503 PSVD 207/ 539 Yten, por quanto los bisytadores pasados, don Garçia Anriquez e Fortuno Garçia, cura de Alhanje, obieron mandado a bos, el dicho prior, que obiese fecho faser una pared alta delante las puertas de las casas de los freyles que salen al corral, e aquello non se cunplio porque dixistes a los bisytadores Rodrigo de Çespedes e Gomes de Teuar que non se abia cunplido porque les abia paresçido ser mejor subir todo el quarto de los fleyres e las camaras haserse en alto e que se hisyese un corredor sobre la claustra a donde saliesen las puertas de las casas et lo de baxo, donde agora son las dichas casas, fuese paresçimiento del conbento, y lo uno nin lo otro non se ha fecho por los muchos pleytos e nesçesidades desys aber tenido, y porque nos paresçio estando asy esta muy desonesto, bos mandamos se haga la dicha pared con la puerta cabe el aposentamiento de los huespedes, casy como lo mandaron los bisytadores don Garçia Enriquez e Hortuño Garçia, porque de aquello ay mucha nesçesidad, y, cunplido esto, mandamos se haga el aposentamiento alto segund e como los otros bisytadores, Rodrigo de Çespedes e Gomes de Tebar, lo mandaron, e que lo ayays fecho e cunplido faser dos años cunplidos primeros syguientes porque las nesçesydades de la casa son muchas e la renta della es poca; y porque despues de fecho el dicho mandamiento bos, el dicho prior, nos ynformastes que para haser la dicha pared non ay piedra ni se puede aber e sy se hisyese de tapieria non duraria cosa alguna por ser la tierra mala para tapias, bos mandamos que non hagays la dicha pared; e porque por los dichos bisytadores pasados bos fue mandado que fisyesedes çerrar las puertas de las casas de los dichos fleyres que salen al canpo e les paresçio ser ya conbiniente çerrarse todas porque de nesçesidad serian seruirse lo baxo por la claustra e entrar las bestias por ellas es cosa non onesta nin conbinyente, mandamos que de las tres puertas que salen al canpo se çerrasen las dos e quede abierta la del medio por donde entren las bestias e bos tengays la llaue della, que sy alguno abiese de entrar e salir sea por buestra mano e mando. [+]
1509 GHCD 111-14/ 530 En la cibdad de santiago veynte e nuebe dyas del mes de nobiembre ano del nascemiento de noso senor ihu.xpo de mil e qynientos e nobe anos este dya ha sobredicho estando dentro del ospytal Real de senor santiago en presencia de mi el publico notario e testigos ayuso escriptos los honrrados gonçalo prego Regidor de la cibdad de la coruña mayordomo del dicho ospytal e g. uo de miranda presydente e capellan mayor del fezieron asyento e concierto e yguala con dyego de santillana mayestro de bydryeras vezino de la cibdad de burgos asy e en tal manera quel dicho dyego de santilla prometio e se obligo de azer las bydryeras que fueren menester para el dicho ospytal que son en la capylla mayor ocho ventanas con sus claraboyas de las dichas ventanas E mas otras setenta e cinco ventanas grandes e pequenas segundo que fueron vystas e Recortadas por mayestro ju.o frances e por el dicho diego de santillana que lieba la medyda dellas las quales dichas vydryeras el se obligo de las fazer en la forma seguiente prymeramente.... .yten que las ocho ventanas de la capylla mayor han de ser fechas de bydryo branquo el mas claro e linpyo que se podyere aver para ellas. yte que ha de leuar ende Redor cada ventana vna cenefa de follaje Romana e ha de tener en medyo de cada vna delas dichas ventanas vna cruz de jerusalen con vn feston Romano de muy buenas colores e los granos del sean conformes a las fojas del dicho feston e la cruz de jerusalen sea el canpo della colorado e la cruz branqua E otro canpo azur e la cruz branqua de manera que bayan alternadas. otrosy que las claraboyas delas dichas ventanas se cierren todas las formayas de las dichas claraboyas de moy buenas colores deferenciadas vnas de otras. otro sy que las dichas setenta e cinco ventanas asy delas enfermaryas como de los aposentamientos del dicho ospytal sean de bydryo blanquo muy bueno e que en las ventanas de las dichas enfermaryas aya en cada vna dellas vna cruz de jerusalen que sea dela color e manera de las otras sobre dichas e que las ventanas que no lebaren cruz de jerusalen que lieben vna follaje de tres dedos a Redor en cada vna de colores. la cual dicha obra de suso declarada el dicho dyego de santillana mayestre prometio e se obligo dela azer muy buena e dela dar fecha y asentada en toda perfecion como ha de ser dandole fyerro e vergas e Boqueteras e xabetas e andameos e posada e Racion para el e para los que con el vinieren a fazer e asentar la dicha obra a costa del dicho ospytal de manera que el no sea obligado salvo a dar el dicho vydryo para las dichas vydryeras e darlas fechas e asentadas como dicho es dandole las cosas sobredichas e dar acabada la obra fasta fyn de octubre de qynientos e dyez anos queda que la Racion se le ha de dar por qynze o veynte dyas e la posada por todo el tenpo que estobyere en la dicha obra. yten que la costa que costare atraer las dichas vydryeras de burgos fasta el dicho ospytal que sea a la costa de per medyo en tal manera quel dicho ospytal pague la mitad e el dicho mayestre la otra mitad. otro sy quel dicho mayestre dyego de santillana ha de aver por cada palmo de bydryera contando cada palmo por cuarto de bara de medyr que han de ser dyez e seys palmos en cada vna bara e hanle de dar por cada vn delos dichos palmos de carto de vara noventa mrs. los quales dichos mrs. que ansy se montare al dicho precio en toda la dicha obra han de ser pagos al dicho mayestre enesta manera que le den librança de treinta mill mrs. enel secretaryo martin de buesco vecino de la cibdad de burgos e en juan de huete, despues do ende Recebtor del obispado de burgos para que se los den de la manera quel senor obispo de mondoñedo diere el libramiento para ello e en llegando con la obra al dicho ospytal le de otros treynta mill mrs. e lo Restante que se le de e pague syendo acabada la dicha obra e puesta en perfecion como dicho es. lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte dello el dicho dyego de santillana mayestre por sy e los dichos g. uo prego e g. uo de miranda por e en nonbre del dicho ospytal e obra del prometieron e se obligaron de lo tener conplir e guardar... a lo qual todo estubo presente el muy R.do e manifico señor don dyego de muros... que confirmo el dicho contrabto... [+]
1509 GHCD 111-16/ 533 Sepan quantos esta carta vyeren como yo gonçaluo Rey el moço pedrero vecino de la cibdad de santiago e yo pero de omono pedrero avytante en la dicha cibdad de santiago que presentes somos dyzimos que por Razon quel muy R.do e mag.co senor don diego de muros obispo de mondonedo Administrador jeneral del ospytal Real de santiago dio a destaxo la obra de pedrerya de los dos patios del dicho ospytal los quales fueron Rematados en nos los dichos g. uo Rey e pero de omono en precio e contia de docientas e cincoenta e seys mill mrs. con mil mrs. de prometido el patio de cima e el patio debaxo en precio de ochenta e ocho mill mrs. con docientos e cincoenta mrs. de prometido que montan asy los dichos dos patios hallos dichos precios trecientos e treynta e quatro mill mrs. e mas los dichos prometidos la qual dicha obra nos obligamos dela fazer en Anbos los patios con sus Arcos e entabolamiento de fuera e de dentro que baya ygoal con el suelo de los corredores de los dichos patios e el entabolamiento que sea bueno con su buena moldura e Rosas e buelas como fuere concertado e los dichos Arcos basas colunas e capyteles dellos que sean dela suerte de las otras basas e capiteles e culunas questan fechas e sentadas en el patio debaxo e para ello nos ha de ser dado la pyedra questa labrada e Asentada enel dicho patio de baxo e toda la otra pyedra questa labrada para los dichos patios e mas toda la otra pyedra que fuera menester para las dichas obras puesta al pye dellas y la madera e clavacion para los andamios y las cuerdas para guidar la dicha pedra e otrosy que los dichos trezientos e trinta e quatro mill mrs. que avemos de aver por Razon de la dicha obra que nos sean dados e pagados por tercios el primero tercio luego que esta carta e contrabto fuere otorgado e el otro tercio en syendo fecha e labrada la mitad de la dicha obra e el otro tercio como la obra fuere acabada en la qual dicha obra nos los dichos g.uo Rey e pero diomo despues que nos fue Rematada la obramos con veynte oficiales e ansy nos obligamos de labrar con ellos dequy adelante en la dicha obra e no cesar della fasta ser fecha e acabada... [+]
1522 SMCP 44/ 143 Otrosi renunçio que non pueda dezir ni allegar que por aver fecho la dicha donacion sea vinida a estado de provesa e la ley que dize que si la donacion suçediere en mas de quinientos soldos [en blanco] que deve ser revocada e tantas quantas vezes vos fago la dicha donacion y ansimismo renunçio la ley que dize que la donacion que se a de ser ensinuada ante juez conpetente y sin es necesario hes pido a qualquer juez que fuere requerido la ynsine e yo por la presente o la ynsino y doy por ynsinuada y desde oy en adelante me aparto y quito y desapodero de la thenençia, posesion, propiedade y senorio voz y ancion que yo y mis herederos tengo y poderia thener a la dicha vina y horta y tres reales y medio e lo çedo renunçio y traspaso en la dicha hermita y en sus procuradores en su nonbre para senpre jamays y vos doy poder para que sin liçensia de alcalde ni de otra justiçio podays tomar la posesion de todo y azer de la dicha propiedade [en blanco] todo lo que quisierdes y por vien tovierdes como cosa suya avida contenida por justo presh(i)o titulo y para que la poda in trocar, vender e concanvear e ansi ienar que yo desde agora me aparto de toda la dicha voz e abçion que a ella tenemos y me obligo con todos mus vienes avidos y por aver que yo ny otro por my ny de mys herederos de non yr contra la dicha donacion segundo dicho hes e demas de vos la fazer san e de paz a todo tenpo de senpre soo obligaçion de todos los outros mys vienes que tengo que para ello obligo so pena de paguar el doblo delo que ella valliera y con las costas que sobre ello se recresçiere a la dicha hermyta e procuradores della y para lo ansi tener e conplir y guardar doy todo my poder conplido a todas e quales e de cada una dellas me someto renunçiando como renunçio my propio foro e domyçilio jurisçion e apremien a que tenga e cunpla e guarde todo lo susodicho vien y tan conplidamente como si esta carta fose sentenza defenetiba dada contra my e oviese seydo pasado e cosa juzgada y por mi consentida cerca de lo qual renunçio e aparto de min e de todo meu rebor e ajuda de mas de las leys susodichas todos e qualesquer leis, fueros y derechos, usos y costunbres y otras qualesquer vuenas razones y defensiones que podria dar e alegar para yr conrir contra lo que dicho hes y ansi mysmo renunçio la ley de los enperedores que fallan en fabor de las mugeres Justiçiano e Valiano de las quales yo certa y çertificada por el notario la [..] todas renunçio en espeçial y en general y espeçial renunçio la ley y derecho que diz que genera renunçiaçion de leys non valla y demas quedo y me obligo que el dicho my marido Martin de Bouços ausente que el o consintira e avera por vueno lo susodicho por la razon que dicho ten e yo el dicho Afonso Fernandes procurador que soy de la dicha hermita de Santa Maria del Camyno para la dicha hermyta y procuradores que despoys a ella venyeren ansi lo resçibo en fe de lo que otorgue la presente carta de donacion en la manera que dicha hes ante el testimonio e de los testigos de uso escriptos que fue fecha y otorguada en la villa de Pontevedra a veynte e nove dias do mes de agosto ano del nasçimiento de nuestro senor Ihesu Cristo de mill e quinientos e veynte e dos anos estando presentes por testigos llamados e rogados Vieyto de Carvalledo e Pero Gonçales Barbeyto criado de Mendo Barbeyro e Afonso Loopez criado de my notario vezinos de la dicha villa epor que la dicha Maria Vyeytes no savia firmar rogou del dicho Afonso Lopez que firmase por ella el qual firmo por su ruego e yo notario doy fe que conosco a la dicha Maria Vyeytes que otorgo esta mysma escritura en la manera que dicho hes e hes la mayor e ha ansi nonbre. [+]
1528 SHIG Tui, 6/ 488 Otrosi mandamos que cada domingo se haga procession con sobrepellizes por los beneficiados alderredor del coro, y las pascuas y dias solenes de nuestro Señor y de nuestra Señora con el dia de Sant Pedro y Sant Pablo y dia de Todos los Santos con capas, y el que no viniere a la procession antes del primer responso pierda la missa mayor. [+]
1531 MSST 19/ 80 E que ansymismo Nuestra Señora dixera e mandara a este Juan Alvarez que todo lo sobredicho que se le avia revelado lo dixiese y descobriese luego por la mañana a una persona que le aparesciera por la mañana e despues a todos los que lo quiseren oyr; e que despues desto en veynte dias Nuestra Señora dixo le aparesciera de dia y desta manera: que venia sobre un altar y quatro angeles en redor della con gran resplandor y le dixera que de fuera del dicho monasterio en redor del coro se hizyeran dos capillas y la que estaba hecha non se deshizyese, syno que estuviese como estaba y que en la capilla de la mano derecha se posiere su ymagen y en la otra la Bera Cruz y la imagen de Señor San Martino. [+]
1554 GHCD 111-59/ 595 PRIMERAMENTE tiene vna entrada de puerta principal para Entrar enla dicha casa En que luego Ay vn espacio A manera de çaguan y luego Ay otra puerta mas Adelante y luego esta vn patio que tiene quarenta y siete pies de luengo y otros tantos de ancho y luego estan vnas escaleras De piedra que tienen dos descansos enella y luego vnos corredores que se andan Ala Redonda del dicho patio. [+]
1554 GHCD 111-59/ 596 Ay mas Adelante vna quadra que se manda por dos puertas vna por los corredores y otra por estas dichas Recamaras hasta la primera sala hasta la primera sala de vnas en otras y tiene la dicha quadra veynte pies de luengo E diez e syete e medio de Ancho con su chaminea grande y vna bentana grande que cae sobre dicha calle principal que llaman la Rua de Val de Dios y mas Adelante tiene esta quadra otra camara y por la mesma quadra esta vna escalera que sube A vna camara alta. yten A la mano izquierda de la dicha primera sala por vna puerta Entran A vna camara que tiene Diez e nueve pies de ancho E diez e syete de luengo con su bentana. y luego esta otra Recamara segunda que tiene Diez e nuebe pies de luengo E quinze e medio de Ancho con vna bentana sobre la huerta del dho. hospital. y luego esta otra camara tercera que tiene veynte e vn pies de luengo E diez e seys de ancho. [+]
1554 GHCD 111-59/ 596 Ay mas vna sala que tiene tres puertas por donde se manda vna de las dichas Recamaras y primera sala y otra á los corredores que salen sobre la huerta del hospital que tiene cinquenta pies de luengo e diez e siete de ancho con vna chaminea grande de piedra De grano labrado y vna bentana de fronte de Asyento sobrelos dichos corredores hacia la huerta y los dichos corredores questan junto con esta sala tienen quarenta pies de luengo y treze pies e medio de Ancho el qual dicho corredor tiene gran bista buena y sol especialmente que da sobre la dicha huerta del dicho hospital y sobre otras de la ciudad. y luego estava vna Recamarilla de coRedor con su jardin que tiene diez y ocho pies de luengo y quinze de ancho muy vistoso. luego Deste corredor entran en vna cuadra que tiene Diez y siete pies de luengo y otro tanto de ancho y desta quadra entran En vna camara grande que tiene quarenta y siete pies de luengo y diez y syete de Ancho todo cerrado de paredes. [+]
1554 GHCD 111-59/ 597 Ay en lo baxo vna bodega que tiene veynte E syete pies escasos de luengo E diez E nuebe pies de ancho. y luego esta otra bodega quadrada que tiene diez E syete pies de luengo e otros tantos de Ancho y mas Adelante esta otra bodega del mesmo tamaño mas esta en lo baxo vn entresuelo que tiene quarenta E ocho pies de luengo y diez e seys de Ancho con vna bentana que sale sobre la huerta del dicho hospital Real que tiene vnas estrema de tablado En el medio y baxo deste entresuelo esta vna bodega del mesmo longor y Anchor y luego se sale desto por vna puerta Donde esta vn corral grande por donde se entra A otra casa buena Del dicho hospital questa pegada conesta por la trasera y tiene su salida por la puerta principal Ala dicha calle como la grande tiene mas la dicha casa vna caballeriça con sus pisebreras que tiene quarenta e seys pies de luengo y quinze pies de ancho que se entra por el paticio y en el dicho patio Ay un poco cercado Ay mas otras dos camaras Altas con vn xardinico sobre la dicha calle en lo alto que tanbien se mandan por la dicha primera sala Alegre y bueno otras casas pequeñas y caballeriças dexo de poner por ebitar prolexidad que confinan con esta ques tan dentro de los limites del dicho hospital Real E yo el dicho Juan nuño escribano de su magestad doy fee de todo lo suso dicho y lo firme e sine en testimonio de verdad en la cibdad de santiago de galicia dentro del dicho hospital Real della a syete dias Del mes de abril de quinientos e cinquenta e quatro años Ju.nuño scrivano. casa donde poso su mag.a en ella xxvi pieças y mas los quatro coRedores del patio y otro corredor que sale sobre la huerta. [+]
1555 GHCD 111-60/ 598 Cabildo que se hizo sobre lo que se avia de dar y pagar A Rodrigo gil maestro de las obras de la yglesia de salamanca por la costa que hizo en venir y bolver y estar para dar horden como se avia de adereçar el texaroz que caio y los otros corredores. [+]
1561 GHCD 111-63/ 600 E syno se dyese medio e horden enlos grandes gastos quel dicho hospital tiene con los muchos Enfermos que se rreciben enel ansy delos dela cibdad como de las Comarcas Al derredor y de todo el Reyno syn los peregrinos et rromeros que vienen de todas las naciones del mundo Abisytar Al glorioso Apostol señor Santiago y de los muchos niños expositos que se hechan E crian enel dicho ospital seacabaria de gastar et consumir todoloque ansy procedio de la dicha merced y bula y las rentas del dicho espital por ende acordaron que enel rrecebir delos enfermos los medicos y cirujanos no puedan rrecebir mas enfermos de los peregrinos y rromeros que vienen a visytar Al glorioso Apostol señor santiago y no a otras personas Algunas de la dicha cibdad ni de su comarca Alderredor syn licencia expresa del dicho administrador o de su lugarteniente y esto syendo persona que tenga extrema nescesidad para ser rescebido..... sy otra cosa hizieren.. [+]
1561 GHCD 111-63/ 601 Ansy mismo Acordaron y mandaron que eneste dicho ospital no aya hobras mas de quese Acabe la puerta questa començada enla puerta de la cibdad que sale alas hortas Aquel dicho ospital esta obligado Ahacer y se acabe El Enpedrado questa Al cabo y que la demas obra no se haga Ecepto que se entienda en Adreçar e Acabar los Corredores questan derrocados y començados A hacer y que la demas hobra cese por el presente Atento la nescesidad del dicho espital y lopoco que tiene para poder hacer mas. [+]
1561 GHCD 111-64/ 603 ARCOS Y CORREDORES DE LOS PATIOS Ansi mesmo he visto los arcos y corredores de los dos patios y he entendido que la architectura y nueva geometria de que son y estan fabricados los arcos y colunas y toda guarnicion ansi en lo baxo como en lo alto esta corronpido y emendoso y fuera de toda buena arte y es de temer en mucho no aber antes de aora benir a perecer y caerse porque para ser firmes los dichos arcos baxos y altos avian de ser sacados sus fundamentos y cimientos de su çavia a la larga que ansi fuere maciço lo hueco de los arcos como donde cargan las colunas y esto parece que no fue asi porque en todo lo que es hueco... esta undido por muchas partes...... y debieran ser las colunas primeras mncho mas corpulentas y de mas grueso ansi para sufrir el peso y carga y ser firmes como para tener proporcion en su grueso segun su alto.... y encima de la cornixa que se habia de hechar avia de hacerse su farda donde se echasen sus soleras y biniesen a graparse a cola de milano y clabarse todos los quartones de los corredores y concertar con su hilada alanbonada que avia de haver encima la cornixa los suelos de los andenes de los corredores y desta manera no hera menester canes ni otro abançamiento ninguno... por parte de dentro del anden debaxo del corredor y en las paredes... canes de poca salida ..... he visto el quarto que... se cayo... el daño.. vino de ser debiles y flacos los arcos baxos y de ser el peso grande y mucho dello sobre falso de los arcos altos porque estan fuera de traça y rraçon ansi por salir fuera de las lineas sobre falso como por ser muy mas gruesos y pesados los pilares altos que no los baxos como por estar cargados sobre los huecos de los arcos baxos...... los coronamientos y Remates son muy pesados y es obra varia y suelta y los grandes vientos hallan en que hacer golpe.... yo bi en Salamanca deRibar toda vna coronacion y hera firme mas que esta..... ..... conbiene hacerse ocho arcos en cada patio en cada canton dos porque ciertamente bien fueron causa en no estar hechos de hacer mas flaco el edificio de los ... corredores y estos dichos arcos son alos cabos y extremos de los dichos corredores y se llaman arbotantes y anse de emalmerar en sus pilares cantones y ase de concertal su cintrel y punto que bengan a suvir al mesmo alto que los otros arcos altos de los... corredores y en las paredes se ha de rronper como se pueda yncorporar ssulanpeta o Reprisa para cada vno destos... arcos y sobre ella enjarjando tres o quatro hiladas se hara la retunbea sobre donde se enpieçan assentar las dobelas de los dichos arcos..... de mi parecer se quitaria toda aquella labor superflua y pessada y perjudicial de los coronamientos y rremates ansi por ser flacas y deviles las colunas primeras sobre que carga todo el edificio como por evitar el peligro.... de los grandes ayres... hacer seya alamanera que... esta en el colegio del Arzobispo en Salamanca que es cobrir los arcos... en tejado y disimular las tejas con vna pequeña guarnicion saliendo fuera las bocas de las canales de plomo. [+]
1586 MERS 318/ 432 Yten que el quarto ha de ser conforme a el de las celdas en colunas altas y baxas y capiteles y cornixas y todo lo demás, y a de llebar çinco bentanas baxas y çinco altas de asiento con sus asientos, y el tránsito de los dos quartos a este se haga por una parte y por otra en las esquinas de los corredores con unas piesmas de manera que se pase de uno a otro que tengan a seys pies de buelo, y la casa le a de dar los cimientos abiertos para las cepas. [+]
1586 MERS 318/ 432 Que para entrar a este aposento a de aver una puerta que a de tener cinco passos, dos en el tránsito e tres en el hueco de la pared, y a de aver otra puerta para entrar al aposiento del perlado para encima de la capilla que lleban los mesmos pasos como en ellas están senalados; a de haver en aquel aposiento una bentana de asiento e otra para el escritorio, y en el cubo como se muestra en la planta a de aver un husillo que suba asta el pabimento del primer suelo y más si más necesidad fuere y al derredor deste cubo a de aver una faxa que tenga un pie y medio de alto al nibel donde está la cornixa y buele dos tercios de pie de manera que los mesmos passos sean todos enteros y bayan sobre la faxa bien asentados de manera que hagan sillería. [+]
1595 MERS 320/ 439 Primeramente se declara que el maestro que esta obra hiçiere ha de hacer una puerta arrimada al quarto del general que pase desde el claustro mayor al menor que al presente se ha de haçer, la qual puerta como en la planta primera se ve ha de tener de ancho seis pies y de alto diez; esta puerta se eligirá tres pies apartada de la pared del quarto del general y se asentará sobre una solera que está al nibel de la solera de la puerta del general que está allí junto, y el piederecho que arrima al quarto se hará subirá muy bien ligado con la pared del dicho quarto, y el piederecho del dicho lado subira de cinco pies de ancho por lo menos y en este piederecho debajo de once pies de alto asentará la repisa o jarjamento del arco arbotante del claustro que el sobretecho de ella esté a los once pies de alto y subydos los dos dichos pies derechos muy vien ligados con las paredes viejas a donde arriman en altor de diez pies asentará un dintel si le hubiere tal qual conbenga y sinó hará un arco a regla con tres dobelas sin los salmeres que tengan de dobelaje de diente atardos dos pies y medio y por detras haia un capialzado escarzano o de más punto; toda la qual puerta ha de hacer de muy buena piedra de grano sana sin pelos y que sea dura y de la cantera de Román y será bien labrada y trinchada y bien asentada afijada y ahorrada y a plomo y nibel, la qual yrá adornada con una faxa en la delantera que tenga un pie y un quinto de ancho y un sesto de pie de esporto o salida y ha de ser asentada con muy buena mezcla a partes iguales con buena arena; para hacer esta puerta ha de apoyar y cimbriar asegurando las dos capillas del corredor a el claustro principal que están sentadas, y se declara que si por descuido o poca diligencia o mal apoyado se caen las dichas capillas las ha de levantar y tornar a hacer el dicho maestro con todo lo demás que en ellas se arruinare. [+]
1595 MERS 320/ 439 2.a Yten hará sobre esta dicha puerta a plomo y en medio de ella otra puerta que tenga de ancho cinco pies y de alto nuebe pies fabricada y adornada según se ha dicho de la puerta de avajo y conforme a esta puerta ha de romper en la mesma pared junto a la escalera principal y hacer otra puerta que esté en medio del ancho del corredor del claustro menor, y de la misma grandeza y forma y piedra ha de hacer y al mismo nivel otra puerta para la escalera particular que vaja al refectorio; todas las quales tres puertas que en el suelo segundo se hacen han de eligirse y tener sus soleras al alto y nibel del entablado y pavimento del corredor del claustro principal o de la solera de la puerta de la librería y estudio que al presente tiene el padre abbad. [+]
1595 MERS 320/ 439 4.a Yten el dicho maestro ha de fundar sobre pena firme la pared del claustro que corre desde el refectorio presente hasta la cámara del padre abbad deshaciendo la que al presente está hecha y sacándola un pie afuera por la parte que toca a la cámara dicha porque al patio alargándose de aquel lado ese pie quede igual con el dicho paño oppósito, y esta dicha pared se ha de subir desde el nibel del suelo holladero del claustro que es el alto de la solera de la puerta del general quarenta y un pies y subirá haciendo sus dejas a los altos de los suelos como se ve en el perfil de esta pared; la qual terná de grueso hasta el primer suelo quatro pies y de allí hasta el segundo tres pies y medio hasta el techo del corredor tres pies y de allí arriba dos pies y medio; el cimiento será grueso cinco pies el qual por que se entiende que no está la peña a nibel sino declive se irá allanando a mesas puestas a nivel y sobre ellas sentarán los dichos cimientos los quales presuponemos que alto con vajo tendrá de hondo todo lo largo a ocho pies de hondo; en esta dicha pared en el claustro vajo se han de hacer dos ventanas iguales de a dos pies y medio de ancho y a tres y medio de alto con sus soleras, jambeas y linteles y se elegirán que estén altas del pavimento del claustro cuatro pies y medio, las quales ventanas son para dar luz al paso que ay de a cocina al refitorio, y encima a plomo de la una destas ventanas hará otra del mismo tamaño con su solera, jambas y lintel y escorzes y arco por dentro como las de avajo y se eligirá sobre doce pies del pavimento del claustro, la qual ventana se ve en la planta del entresuelo de este quarto y sirve de dar luz al tránsito de aquellos aposentos; en el mesmo entresuelo en la pieza que en la planta dice barbería y en esta dicha pared a alto de nuebe pies del pavimento del claustro elegirá una chiminea que tenga quatro pies de ancho y de fondo metida en la pared dos pies y medio, esta chiminea se hará rasa con la haz de la pared, sólo tenga de hornato en las jambas y en el cambote o lentel una faja que tenga de ancho quatro quintos de pie y de salida un sexto de pie, tendrá de alto la cambota desde el lecho y elección de las jambas tres pies, el caño desta chiminea subirá de un pie de hueco en ancho y de quatro en largo y con esta medida subirá por el grueso de la pared todo lo que la pared ha de subir. [+]
1595 MERS 320/ 440 5.a Ytem en esta pared y claustro vajo ha de hacer dos puertas iguales uniformes en todo que vengan en medio de los anchos de los corredores las quales serán de cinco pies cada una de ancho y de nuebe en alto adornadas en los pies derechos y linteles con sus fajas de un pie de ancho y un sexto de pie de salida con sus esconzes y capialzados en buelta por de dentro muy bien labradas y asentadas, la una destas puertas de en el tránsito por junto a la cozina y la otra entra al partidor y ante escalera, con esta puerta al lado diestro de ella concurren tres pies derechos de tres puertas, como en la planta primera deste claustro vajo se ve, todos los quales se han de fabricar a un tiempo para que aquella parte deste edificio vaya unida y ligada, y arriba al plomo desta mesma parte dejará dentellones para en que se ligue el piederecho de la puerta de la cámara del padre abbad quando se hiciere y de la misma manera los haia para la puerta del aposento del socio y para las demás paredes que con esta se han de encontrar según las plantas muestran, y tanbién se ha de haçer los michinales para los maderamientos de los corredores y aposentos en los altos que la montea y perfil deste edificio semuestran. [+]
1595 MERS 320/ 441 7.a Es condiçión que ha de haçer los fundamentos y zimientos de las columnas deste dicho claustro vien fundadas en la peña firme toda a nibel o a mesas si la peña estubiere declive y en cuesta los quales se haran de pared continuada que tenga de largo cada lado de los quatro quarenta y cinco pies y de grueso tendrán a tres pies y subirán a este grueso hasta un pie más vajo que el pavimento de los corredores; sobre este cimiento asentará un enlosado de dos pies y medio de ancho y asentado a nibel de la solera de la puerta del general y muy derecho a cordel y de manera que las columnas que enzima se han de asentar, asentándolas en su propio lugar según la traza muestra, vengan de medio a medio del ancho deste enlosado todas las losas desta zinta y enlosada por la haz que miran el medio y descubierto del patio han destar labradas a esquadra y plomo porque han de servir de grada que vaja en los corredores al patio de enmedio el qual patio ha de estar más hondo que los corredores una quarta de vara; las losas deste dicho enlosado han de ser galgudas y gruesas un pie y labradas en la superficie alta y paramento de afuera con un golpe de escoda asentadas con cal muy a nibel. [+]
1595 MERS 320/ 441 8.a Yten sobre este enlosado dicho de medio a medio del asentará muy a plomo diez y seis columnas redondas distribuidas según la planta muestra de modo que de vibo a vibo de columna haya de claro ocho pies y un tercio con lo qual los corredores quedarán de ancho desde la pared a la columna onze pies. [+]
1595 MERS 320/ 441 10.a Yten sobre este cornijamiento a plomo de las columnas de abajo se asentarán otras diez y seis columnas dóricas conforme a la orden de vinola que con vasa y capitel tengan de alto ocho pies y medio y de grueso con el imo escapo un pie y un quarto y en la garganta del capitel tendrá un pie y serán desminoydas desde el tercio vajo en zercha como se dijo en las columnas toscanas de avajo; sobre estas columnas asentarán diez y seis arcos que se cerrarán con medio punto, los quales tendrán de grueso por el diente un pie y se adornarán por de dentro y fuera con las molduras que en su montea y perfil se ven, tendrán de rosca y dobelaje de diente a tardós estos arcos un pie y quarto y serán muy vien ensutados y en las ensutas el ornato que en su montea se ve, y sobre las quatro columnas de los quatro ángulos asentará como en las de abajo se dijo ocho arcos arbotantes y serán zerrados a medio punto y tendrán de grueso un pie y de dobelaje pie y medio y se avasarán o ensutarán y adornarán como en la montea se ve cargando en las paredes sobre sus reprisas de medios capiteles dóricos como los de las columnas haciéndoles avajo sus remates colgantes con buena hechura según se dijo en la orden de abajo. ll.a Yten asentará sobre estos arcos un arquitrabe friso y cornija de orden dórico que todo tenga de alto dos pies y quarto formando en el friso sus triglifos y metopas con su debido repartimiento y en el arquitrave sus gotas según el dicho orden, la cornija será llana sin gotas ni artesones en el plafón el arquitrave, friso y cornija terná de salida por dentro del corredor un terçio de pie para que tenga el maderamiento más asiento y será adornado y con la manera que la montesa y perfil muestra, y en la cornija hará las cajas para los pontones como se dijo en la cornija de avajo, esta cornija ha de volar afuera del vibo de su columna un pie y un terçio y el sobrelecho della será talusada como se dijo en la de avajo y terná de talús o corriente un quarto de pie con el qual por el tardós tendrá de alto todo el cornijamiento arquitrave, friso y cornija dos pies y medio. [+]
1595 MERS 320/ 443 17.a Yten es condiçión que el maestro que esta obra hiciere ha de quitar la teja de los tejados de los corredores quando se hayan de deshacer y la del quarto que se ha de hacer de nuebo y la apilará en el corral de junto al palomar, y quitará toda la madera así de los corredores como de los suelos del dicho quarto y la apilará y pondrá en guarda dentro de casa en la parte que el padre abbad le señalare, y la clavazón que de los maderamientos de lo que deshiçiere sacare será para el dicho maestro para los andamios que para la fábrica desta obra hubiere de hacer, y semejantemente el dicho maestro a su costa ha de deshaçer las paredes viejas del dicho quarto, toda la piedra de las quales se le da por suya al dicho maestro por despojos para que con la mejor della haga las paredes y manpostería que ha de hacer de nuebo, y también será del dicho maestro toda la piedra que debajo de tierra hallare abriendo los zimientos. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL