logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de soos nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 30

1259 DAG L21/ 29 Deſtaſ leyraſ ja dictaſ vendemos a uos aſ duas partes de cada leyra mios a noujma con todoſ ſooſ dereytos aſſj como eſtam marcadaſ τ deuiſadaſ. τ ſe noſ één ſas leyraſ ja dictas mayſ auemos, a uos vendemos aſſi como eſſo que de ſuſo diz. [+]
1289 DTT 794/ 701 Partiçon da villa de Uerallo da herdade de Pedro Mouro fazem quatro, et dem a quarta aos Pisoos et a quarta (...)tellaa et a quarta de Marina Soutelaa parte - na per meo et da medad saqem a sesta et as çinqo sestas denna (...)soes para aquella outra quarta; item da outra medade que fiqua dem a quarta et oytaua a Gosem (...) que fique leure aa voz de Martin Giançe na herdade et ermo chantado. [+]
1305 MB 4/ 395 Conosçuda cousa seia commo eu domna Thareya Gonçalez, filla que fuy de dom Gonçalvo de Saç et de domna Orraca Fernandez, non costrenguda por força nen deçebuda por enganno, mays de bon grado et de boa et livre voontade, faço carta de doaçon valedeyra por senpre iamays por Deus et por mina alma et dos meus devedores assi que dou et dono a vos Frayres Preegadores de Galliza para aiuda para fazer un moesteyro de donnas de vossa ordii enna villa ou enno arçebispado de Santiago ou eno lugar en Galliza hu se acordare frey Gonçalvo de Saç doutor de Santiago et frey Iohan Miguelez, doutor da Crunna, con alguus homes boos dessa ordiin, quanta herdade et voz ey et aaver devyo en Pinneyros et en Paradela et en toda a fiigregia de San Mamede de Carnota a montes et a fontes, tan ben leygaria commo igregaria, con todos seus lavrados et pasoos et chantados et dereyturas et benfeytorias que a min perteesçen ou perteesçer deven assi de conpra como de gaança commo de avorengo commo de qualquer et por qualquer outra razon que a min perteesca et perteescer devya. [+]
1334 CDMO 1564/ 144 Sabeam todos que eu Nuno Eanes, morador en o val de Marin?, fillo de Johan Eanes dito Louçao? et de sua moller Marina Eanes que foron de Çonnamill da fiigresia de Santiago de Catasoos, por min et por toda mina voz dou et outorgo para senpre en doaçon a vos minna irmaa Tareyia Eanes morador em [. . . ] et a toda vossa voz quanta erdade, chantado, casas et voz et dereitura eu ei tamben em igliario commo em leigario em toda a figresia de Santiago de Catasoos et em toda terra de Deça huquer que a eu y aia et me perteesca por parte et herança dos ditos meu padre et minna madre, a qual doaçon dou a vos por senpre commo dito he en a maneira que vola eu mellor et mays conpridamente pose ser et outorgar pol -lo dito devedo que aviades commigo que sodes mina irmaa et por moyto amor et ajuda et criança que de vos reçebi, de que me eu teno asas de vos por entrego et ben pagado, a qual doaçon que vos dou d ' aqui endeante aiades et façades ende [. . . ] para senpre. [+]
1335 FMST [23]/ 544 Et son suas posysoos estas eglesias para as presentar e faser clerigos en elas, quaes sua merced quiser. [+]
1359 CDMO 1752/ 281 Ts. que foron presentes, Romeu Perez de Merllan, Estevoo Martines do Barral, Fernando Peres de [. . . ], Lourenço Peres de Mourosoos, Françisco Yanes et Affonso Yanes monies do dito moesteiro, et outros. [+]
1386 FDUSC 251/ 259 Et demays prometemos et outorgamos auer por firme et por estauel daqui endeante esta dita venda et non vyr contra ela per nos nen per outros en juiso nen fora de juiso, nen nos chamar a elo d ' engano, nen a todas las outras eixeços et rasoos et dereitos, que para nos poderiamos auer et de que nos podesemos acorrer contra a dita uenda, as quaes eixeços et rasoes et dereitos renunçiamos, que nunca ellas nen algunas delas nos chamemos; et prometemos agardar a dita venda et este contrayto sobre elo feyto et esta parola para senpre jamays, so pena do dobro dos ditos morauedis por nome de pena et pustura et interêê, que uos peytemos nos et nosas vozes, se contra ela ou contra parte dela vêêrmos ou pasarmos, ou alguna cousa contra a dita venda ennouarmos. [+]
1389 MSST 18/ 77 Sabean quantos esta carta vyren como eu dona Maria de Seybrea, filla que foy de Yohan Afonso de Seybrea e de dona Beatris de Sober, freyra profesa que foy do moesteiro de Santa Maria a Noua, que he na çydade de Lugo e abadesa que son do moesteiro de San Saluador de Sobrado, non sendo constrenjuda nen forçada nen endusyda per engano, mays eu de myna libre e boa e conprida uontade, e vendo e considerando que he prol de myna alma e porque son tyuda ao dito moesteiro, por ende eu a dyta dona Maria dou por jur de erdade pera por senpre ao dyto moesteiro de Santa Maria a Noua todas las erdades e erenças e coutos e jures e posesoos tanben clesyastegos como sagrares que eu ey e me pertençen de auer en todas teras de Lemos de parte de mina nana dona Beatris e de meus yrmaaoos Afonso Garçia e dona Maria que a aja por senpre. [+]
1410 FDUSC 272/ 286 Porque vos digo e mando, en vertude de obediençia e so pena de excomunion e amonestaçion primero, secundo, terçio, dandouos tres dias para cada vna amonestaçion, asi que del dia que vos esta carta fuer mostrada e leida e publicada o que della parte sopierdes atra nueue dias primeros segientes a qualesquier de vos que tenedes e labrades las dichas casas e tierras e viñas e aniuersarios e fueros que pertenesçen al dicho espital, que les dexedes e desenbargedes e partades, e estremedes ontre estacas e deuisoos bien e verdaderamente e por juramento de los santos euangelios e por ante notario e testigos, e le pagedes todos los aniuersarios e fueros e rentas que le deuierdes e los que dello sabes parte por lo dito juramento, e de aqui adelante non las tengades nen labredes contra su voluntade. [+]
1416 LCS [41]/ 26 Sabean todos que nos o conçello, alcalles, regidores et omes bõos da çidade de Santiago seendo juntados en conçello enno sobrado da notaria de Rui Martines, notario da dita çidade por crida de anafil segundo que avemos de uso et de costume de nos juntar en noso conçello et estando y con nos Martin Serpe et Vaasco Fernandes Troquo, alcalles enna dita çidade et Gomes Rodriges, bachiller en Decretos et Afonso Fernandes Abril, Martin Galos Alvaro Afonso Juliate, Juan Ares da Cana, homes bõos jurados enna dita çidade et Benarld Eanes do Camiño et Gil Peres, procuradores do conçello dadita çidade todos a hũa vos et de hũu acordo fasemos et ordenamos et estabelesçemos por nosos procuradores abundantes et sofiçientes a Diego Fernandes de Burgos, bachiller en Decretos et coengo enna igresia de Santiago et a o dito Gomes Rodriges, bachiller, anbos et dous en hũu et cada hũu deles in solidum, en tal maneira que a condiçon de hũu non seja mayor nen menor que a do outro mais que cada hũu deles seja reçesbido cada que vier aparesçer et especialmente damos poder a os ditos nosos procuradores et a cada hũu deles pra que por nos et en noso nome posan paraesçer et parescan ante noso señor el rey et ante nosa señora a reyna madre do dito señor rey et sua tutora et regidora de seus regnos et ante os senores do consello do dito señor rey et oydores et da sua audiençia et notarios et alcalles da su corte et chançelaria et ante qualquer deles en segimento do pleito et pleitos que nos avemos enna corte do dito señor rey con os conçellos das vilas de Pontedeume et Ferrol et Vilalva et seus alfoses que son de Nuno Freire d ' Andrade sobre rason do repartimento do pedido do dito señor rey do anno que pasou de mill et quatroçentos et honse annos et de outros annos et damos todo noso poder conplido a os ditos nosos procuradores et a cada hũu deles para que por nos et en noso nome posan trautar et segir et procurar os sobreditos pleitos ante os dito señor rey ou ante a dita señora reyna sua tutora ou ante os señores do consello do dito señor rey et oydores et notarios et alcalles da sua corte et chaçelaria et por ante cada hũu deles et por outros quaesquer juises et alcalles eclesiasticos et seglares que dos ditos pleitos posan et devan oyr, connoscer et livrar para demandar, responder, defender, negar exepções et defensões, replicaçoes et todas outras boas rasõos dar et alegar et poer et para faser jura ou juras, asi de calupnia como de çesorio ou outro qualquer juramento que lles de dereito por nos for demandado et para dar et tornar as ditas juras a a outra parte ou partes se mester for et para presentar testemoyos et provanças as que a nos conpriren et contradiser et enpunar as que a outra parte ou partes presentaren ou quiseren presentar contra nos, asi en dereitos como en personas et para gaanar carta ou cartas do dito señor rey ou da dita señora reyna ou dos ditos oydores et notarios et alcalles ou de qualquer deles aquela ou aquelas que a nos conpriren et testar et enbargar as que a outra parte ou partes gaanaren ou quiseren gaanar contra nos et entrar en juiso sobrela testaçon et enbargo delas et para façer frontas, querimentos et protestaçoes, as que a nos conpriren et pedir et tomar sobrelo testemoyo o testemoyos et para concludir et ençarrar rasoos et oyr sentença ou sentenças interloquitorias e defenetiva e consetir ou apelar et agravear et suplicar dela ou delas et tomar et seguyr a alçada vista agraveo et suplicaçon para ali donde de dereito devesen et presentarse enno grado que devesen et querelarse dos juises sella non outorgasen et para jurar custas et pedirlas et veerlas tasar et jurar et para pedir exsecuçon das sentença ou sentenças dadas por nos et para faser, dar el rasoar aquelas cousas et cada hũa delas que bõos et leaas et verdadeiros procuradores poden e deben façer de dereito el que nos mesmos fariamos et poderiamos faser dar et rasoar et procurar presentes seendo aynda que sejan taes et de aquelas cousas que segundo dereito requireren aver espeçial mandado o outrosi damos poder conplido a os ditos nosos procuradores et a cada hũu deles para que en seu lugar et en noso nome posan facer et sostituyr hũu procurador, dous ou mais quaes et quantos quiseren et por ben toveren asi ante do pleito contestado como despois et para que os posa et posan revocar cada que quiser et quiseren et tomar en si do cabo o ofiçio de protestaçon mayor et tan conprido poder como nos avemos para esto que dito he outro tal et tan conprido et eso memo damos et outorgamos a os ditos nosos procuradores et a cada hũu deles et a os seus sostituto o sostitutos et relevamos a os ditos nosos procuradores et a cada hũu deles et a os seus sostituto et sostituos de toda carga de satisdaçon daçon et obligaçon et fiadoria et de aquela clausola que he dita en latin judicium sisti judicatum solui ca nos obligamos a nos et a nosos bees de estar a o juiso et a conprir et pagar o que contra nos for julgado. [+]
1417 SDV 34/ 69 Et logo en este mismo dia, en preseça de min o dito notario, o dito Afonso Dias foy as ditas vinnas e cada huna delas e tomou por las maos a Frey Meendo e a Frey Juan de Pas, freyres do dito moesteiro que yan con liçençia do dito prior, e posoos dentro ennas ditas vinnas e en cada huna delas e tomou da terra e rama delas e deuas aos ditos Frey Meendo e Frey Joahan de Pas, et disolles que lles dava e outorgava en nome do dito convento e frayres e posison e sennorio das ditas vinnas e soutos e cada huna delas e que rogaba e pedia a qualquer justiçia asy eclesiastica commo seglar que amparasen e defendesen ao dito convento e frayres do dito mosteiro con a posison das ditas vinnas e souto e herdades e de cada huna delas. [+]
1435 CDMACM 152bc/ 270 Nos, o dito Obispo, con consentimento et acordo dos ditos Dean et Cabildo et persoas et befiçiados, todos de huna concordia, capitularmente pare ello chamados et ajuntados, commo dito he, seendo altercado entre nos, a pro et contra, et desiendo cada hun seu dito, segundo que se lle mejor entendia et podia entender en singular et en comun; sobre lo qual todos juntamente de huna concordia finalmente concluymos ennos ditos tratados et ao presente desemos et adfirmamos et outorgamos que entendemos et sabemos manifiestamente ser proveytoso o dito canbio et promutaçon a Nos et a nosa dita Iglesia et a nosos subçesores et más çerto et seguro aver os ditos çinco mil mor. de juro de heredade cada anno para sienpre jamas , situados ennas ditas rendas desta dita çibdade de Villamayor, que non os ditos lugares et flegresias et jurisdiçoos et vasalos et justiças et peytos ((et dereytos et)) cousas susoditas, asy porque a ministraçon et defenson dos ditos lugares, flegresias et jurisdicoon he a Nos, et senpre sera a nosos suçesores, muy laborosa et costosa et de pouca renda, et inçierta, commo por los ditos lugares et jurisdiçon et vasalos ser entre outros terminos et jurisdiçoos de conçellos et de ommes poderosos leygos, porque de cada dia nasçia et podria entre Nos et elas nasçer debates et contendas et pleytos et enbargos et forças de feyto, en que, segund o noso estado honesto eclesiastico et dos nosos subçesores, non podian asy, por mao armada, registir; et porque enno tenpo, en espeçial vivendo el Sennor Duque de Arjona, meu tio, cuya alma Deus aja, asi por el commo por outros deante del, so color de foro et sen el, ocupavan et tomavan, por força et contra nosa vontade et dos outros Obispos, nosos anteçesores et dos ditos Dean et Cabildo da dita nosa Iglesia os ditos lugares et jurisdiçoos et Nos fasian outras molestaçoos con fatigaçon de custas et dannos, por lo qual os ditos lugares et flegresias se despobravan et poderian despobrar; as quaes causas consideradas et por las outras rasoos declaradas et expresadas, asy enna enformaçon commo ennos ditos trautados por Nos et en esta razon feytos; et asy por esto commo por otras que se mays desir poderian; sobre lo qual todo, Nos, o dito Obispo, con todo acordo et consentimentos do dito Dean et Cabildo et personas et benefiçiados, et nos, o dito Dean et Cabildo et persoas et benefiçiados que o asy acordamos et consentimos et aprovamos, en quanto nos atanje ou ataner pode, avido sobre elo moytas veses altercado, tratado et deliberado et feito pare elo, commo dito he desuso, hun et dous et tres tratados deligentes solenpnemente, segundo que mas largamente paresçe por los instrumentos publicos dos ditos contratos et trabtados, sobre todo lo qual, finalmente, concluymos et acordamos que se fesese o dito troque et canbio dos ditos lugares et flegresias et vasalos et jurisdiçoos et peytos et dereytos et con todo o sobredito con o dito Afonso Peres por los ditos çinco mill mor. de juro de heredade de cada anno, situados ennas ditas rendas das ditas alcavalas desta dita çidade de Vilamayor para senpre jamays; os quaes avemos de aver et levar desde primeyro dia de janeyro que pasou en este presente anno de Sennor de mill et quatroçientos et treynta et çinco annos, et acordamos et achamos manifiestamente aquelo ser mays proveytoso a Nos et a nosos subçesores et a nose Iglesia et poderlos levar et aver mays firmes et saos et sen contenda et ser moyta mays renda et proveyto que non o que dos ditos lugares et flegresias et jurisdiçoos et vasalos et peytos et dereytos et cousas sobreditas aviamos et podiamos aver. [+]
1435 CDMACM 152bc/ 277 Et espeçialmente Nos, o dito Obispo, et nos, o dito Dean et Cabildo et cada un de nos, por nos et por nosos subçessores, renunçiamos et partimos de nos et deles a ley Jubemus, Codite de sacrosanctis ecclesiis, et outrosi o notado na ley qto(?), Si forte, Digestis de castrensi peculio, et as Decretaes Ad nostram de rebus ecclesie non alienandis, con lo en ela notado por la grosa et por los Doctores et capitulo Ex parte de feudis, ex etas (?), abtenticas Jubemus et Si quas ruynas et Situt autem et Hoc ius porrectum con todo o en elas notado et en cada huna delas por la grosa et por los Doctores; et renunçiamos et partimos de Nos et de cada un de nos todos los derechos canoicos, çeviles et foros et hordenamientos et estatutos, reyaes et papaes ou municipales, cartas et merçedes de noso Sennor el Rey ou Reyna ou Infanta ou de outro Sennor ou Perlado qualquier, ganado ou por ganar, usos, costumes, estilos, mercados et dias feriados et todo error et toda ynorançia et toda anulaçon et prazo de consejo ou de abogado et a demanda en escripto et o traslado desta carta et ou registro dela et todas as outras boas rasoos et eçepçoos o et defensoos que por Nos ou por qualquer de Nos ou os ditos nosos subçesores ajamos ou podamos ou posa aver; que Nos non valla nen a eles. [+]
1435 CDMACM 152bc/ 280 En espeçial renunçiamos et partimos do dito Afonso Peres et de su favor et ajuda et de seus herdeyros et subçesores, todo dereyto, escripto ou non, canonico ou çevil, foros et ordenamentos, estatutos rayaes et papaes ou muniçipaes, cartas et merçedes de noso Senor el Rey ou de Reyna ou de Ynfante ou de otro Sennor ou Perlado qualquer, ganado ou por gaanar, usos, custumes, estilos, mercados et dias feriados et todo error et toda enorançia et toda anulaçon, praso de consello et de abogado et a demanda en escripto et o traslado desta carta et o registro dela et todas as outras boas rasoos et excepçoos et desensoos que o dito Afonso Peres et seus herdeyros et suçesores ajan, que les non valla, querendo contra esto viir; en espeçial renunçiamos et partimos do dito Afonso Peres as leys et dereytos et ordenamentos que falan en rason do enganno do que he trautado ou vendido ou mercado, por mays ou por menos, alende a meatad do justo preçio et dereyto preçio, da qual, seendo certificado, non gosara enno presente caso, antes expresamente a renunçiamos. [+]
1435 SHIG Sant. , 20/ 327 E eso mesmo, que ouvo revocado liçençia alguna se a avia dada a Gonçalo Vasques clerigo que se dees da cura de San Martino de Tiovre, e confirma e aprova de presente a dita revocaçon, e aunn a mayor abondança que la revoqua de novo, por quanto se la ouvo seeria gaanada subretiçiamente e non seendo el çerto da persona nen do caso e por outras rasoos que o para elo moven. [+]
1439 SMCP 21/ 93 Et eu juiz sobredito visto e con diligençia exseminando este proçeso de pleito que ante min pondo entre las partes en el contyudas et visto o pedimento do dito Domingo Iohan procurador da dita hyrmida e malatos dela e a carta do pago do dito Duran Fernandes de Moscoso e as outras rasoos por el presentadas e vistas e entrepostas do dito Juan Fernandes e Rui de Lugo e os estormentos publicos de compras e todas las outras cousas por las ditas partes presentadas que de veer e exseminar eran et avido sobre todo elo meu acordo e consello e madura deliberaçon con lacerados ata que se provou bem a entençon do dito Domingo Johan em nome da dita hermida e malatos dela conven a saber em como a dita hermida en cada huun ano avia de aver e ha as ditas oyto canadas de vino de dorna por medida dereita por las ditas tres leyras de vinas lemitadas en os ditos poder e dereitos e carta de pago et estormentos de conpra et en dova dita sua entençon por bem provada et por quanto consta os ditos Juan Fernandes e Rui de Lugo averem compladas as sobreditas tres leyras de vina susoditas e limitadas do dito Diego Sanches et por lo qual Diego Sanches bem confuso a dita hermida e laserados dela deveren e averen de aver em cada hun anno as ditas canadas de vino por las ditas leyras de vinna todas tres, condeno aos ditos Juan Fernandes e Rui de Lugo en as ditas oyto canadas de vino de dorna por la dita medida dereita e mando que has den e paguen doje a nove dias as destes dous anos pasados e desde aqui endeante de cada hun ano em tempo de novo et esto se entendan entre los ditos Juan Fernandes e Rui de Lugo e suas vozes e heredeiros e que tenedores foren das ditas leiras de vinas que dem e paguen asi as sobreditas oyto canadas de vino de cada huun anno por la dita medida aa dita hermida e laserados dela por renta segundo aparte e que nome que cada huun deles tern e tever das ditas tres leyras de vinnas abem vista a labradores en tal maneira que a dita hermida seja delas con tanto e paga por las ditas tres leiras de vina reservado que fiquen a salvo dos ditos Rui de Lugo e Juan Fernandes e cada hun deles de se tornar e demandar ao dito Diego Sanches que lles façan suas compras sanas e de paz segundo que con el perteiceron e composeronse donde e quando entenderon que lles comprir et con dano aos ditos Juan Fernandes e Rui de Lugo en as custas dereitas deste pleito et resevo en min a covraçoon delas e por mina sentença defenitiva julgando o mando e pronunçio todo asi en estes presentes escriptos. [+]
1446 VFD 175b/ 179 Sauean quantos esta carta de venda viren como eu Bietrís Gonçales, muller que foy de Esteuo Fernandes da Praça, regidor que foy da çibdad d ' Ourense, veziña e moradora ena dita çibdad, vendo firmemente por min e por toda miña voz e de dízemo a Deus pera por senpre et logo por esta presente carta entrego a vos o Conçello, jueces et regidores e procurador e omes boos do conçello da çibdad d ' Ourense et a vos Loys Gonçales das Tendas, Vasco Gomes, Afonso Yañes da Lagea, Martín do Cabo, Gomes Peres, Aluaro Afonso da Fonteyña, regidores da dita çibdad, que soos presentes et a vos Afonso Enrriques, procurador general do dito conçello, que eso mismo estades presente, en nome do dito conçello et a todas las vozes do dito conçello, de dízemo a Deus, pera senpre, conbén a sauer, que vos vendo a metade do curral con a metade da casa que está eno dito curral e con toda a orta que está tras lo dito curral e casa que está ena çibdade d ' Ourense ena rúa Noua, que está junto con la praça do Canpo, a qual dita casa e curral e orta parte de ua das partes con outra casa de Aluaro Afonso, notario, e da outra parte con outras casas de tendas de min a dita Biatrís Gonçalues e de miña yrmáa Eynés Gonçales e ten as portas ena rúa pública da rúa Noua, que sal contra a praça do Canpo, e a dita orta parte con orta e casas que foron de Rodrigo Paas e da outra parte con orta de dita mina yrmáa Eynés Gonçales e con orta que foy de Pero Dias da Castro e detrás fere en las viñas do Carregal que están ena atafona, a qual dita ametade do dito curral con a dita ametade da casa que en él está e con toda a dita orta vos vendo por taes condiçóos: que en miña vida que leue os frutos das oulibeiras e áruores que están ena dita orta e que aja entrada e saída pera en miña vida pera leuar os ditos frutos e procurar as ditas áruores, e despoys de miña morte, que as ditas áruores e frutos e ouliueiras fiquen firmes, libres e quites de dízymo a Deus pera senpre ao dito conçello con a dita orta e curral e ametade da dita casa, segund dito he. [+]
1467 VIM 88/ 214 Fasemosvos saber que paresçeu ante nos Ruy Vasques, arçidiano da dyta Iglesia de Mondonnedo, et nos mostrou et presentou çertos tytulos et prouisoos et union das duas septimas de San Julliao de Loyba et oytauo et medeo de Santaalla da Deuesa et meatade syn cura de Santiago de Fos et oytauo et medeo da iglesia de San Pedro de Vibeyro et terça parte de San Bartholomeu do Monte benefiçios sen cura ennas ditas parrochiaas iglesias por las quales ditas escripturas constaua et paresçia os quales benefiçios sen cura ser unidos et incoporados aa Mesa Capitolar do Cabildo da dita Iglesia de Mondonnedo segundo estos et outras cousas mays anpliamente se conteen et son contiudas ennas ditas escripturas de union et prouision que o dito Ruy Vasques en seu poder leuou para guarda do dereito do dito Cabildo et seu en seu nome, et pedeunos enno dito nome que por quanto se temia et reçelaua que alguas personas por syniestra informaçion quesesen ou tentasen ynpetrar et gaanar de nos alguas prouisoos inçertas dos ditos benefiçios et de cada hun deles ou ynpetrasen dant nos outras cartas ao dereito do dito Cabildo perjudiciaas non sendo eles chamados, oydos nin vençidos primeyramente sobre os ditos benefiçios et posison deles, segund os dereitos en tal caso primeiros do qual ao dito Cabildo se podian recreser graues males et dannos, por ende, quia jacula preuisa minus feriunt, nos pediron et suplicaron que de noso ofiçio nuncial lles desemos a presente carta enna forma en ela contiuda para vos, os susoditos feligreses et parroquianos das ditas iglesias et benefiçios et de cada vn deles, para que, sen enbargo et inpedimento de qualesquer nosas cartas et prouisoos en contario dadas fasta aqui et de aqui endeante, lles mandasemos responder et recudir con todos los desemos et primiças et outras qualesquer ecclesiasticas dereituras aos ditos benefiçios perteesçentes segund que lles avian recudido fasta agora et segund de dereito lles perteesce. [+]
1473 LTP [1]/ 3 Estando dom frey Ares abbade do mosteyro de Santa Maria d ' Oseyra et frey Pedro de Lueda prior et o suprior et çelareyro et esmoleyro et os outros ofiçiaas et monjes do dito mosteyro, todos juntos en o capitulo do dito mosteyro, depoys de avido seu acordo et conselo, et avendo considerado et visto como este dito moseyro avia avido moy grandes perdas et reçebidos moy grandes danos por las grandes gerras que ouvo entre os senores, como esso meesmo pleytos et letigios entre los abbades que ouvo em este mosteyro moy longos tenpos, por lo qual ouvo reçebidas grandes perdas et danos, asy en as possissoos et bees, granjas, coutos, casares et herdades et jurdiçoos, et senorio que sobre elo avia o dito mosteyro por privilegos, usos et custumes. [+]
1473 LTP [5]/ 116 Item aforam a Afonso Barreyro et a sua moller o noso lugar de Covas, que jaz sub signo de Santiago de Catasoos, et darnos edes tres fanegas de pam, duas terças de çenteo et huna de millo, posto por vosa custa en a nosa granja de Paradesoa, et mais cada hum anno un dia d ' endeyta en a granja de Paradesoa. [+]
1473 LTP [5]/ 116 Item aforam a Roy do Frojam et a sua moller et a dous fillos o noso lugar de Covaas, que jaz sub signo de Santiago de Catasoos, darnos edes tres fanegas de pan, duas de çenteo et huna de millo, postas por vosa custa en a nosa granja de Paradesoa, et cada hun anno un dia de seara a dita granja. [+]
1473 LTP [5]/ 117 Item primeyramente en Vellelle cinquo teegas. - Item en o lugar da Pena tres teegas de çenteo. -Item en Quinteela o casar duas fanegas de trigo. - Item en o casar que tem Nuno Vasques Mosquera dam duas oytavas de pam. - Item en o casar de Covas vinte et sete maravedis, todo esto he fregesia de Catasoos. [+]
1474 SDV 82/ 120 E desta carta e praço de consello e de abogado e de todas las outras boas rasoos e exseysoos que nos las ditas partes ou qualquer de nos podesemos aver ou alegar contra o que de suso dito he, ou outros por nos, aquela ley e direito que dise que reunçaçon feita en geeral non valla, e valla esta carta e quanto en ela he escripto. [+]
1478 SDV 86/ 126 Et eu o dito Vaasco Pardo, que soo presente, asy e con las ditas condisoos aforo de vos os ditos prior e frayres o dito paaço e herdades a el perteesçentes por la dita minna vida e de outras duas personas que eu declarar enno dito meu testamento e que son vida das ditas tres personas. [+]
1478 SDV 87/ 127 Para o qual renunçiamos e partimos de nos e de outros por nos a todas las leys e direitos escriptos e non escriptos, canonicos e çeviles e a ley do enganno e a todas las outras boas rasoos e exsensoos que en contrario do que dito he podesemos aver ou alegar, queremos que nos non valla en juyso nin fora del. [+]
1479 SDV 88/ 129 Et sobre todo elo que dito he renunçiamos e partimos de nos e de outros por nos a todas las leys e direitos escriptos e non escriptos, canonicos e çeviles, foros e usos e costumes e ley do enganno e todas las outras boas rasoos e exsysoos que nos e outros por nos podesemos aver e alegar en contrario do que dito he, queremos que no nos valla en juyso nin fora del. [+]
1488 MSPT 48/ 277 Sabean qantos o presente contrato de aforamento viren, commo nos, don Frey Lopo Monteiro, Prior del monesterio de Sant Salvador de Pedroso, que he sito enno Obispado et Diócesis de Mondonedo, que presente soo, estando enno dito cabidoo, dentro do dito noso monesterio asentado, tangida a canpana do dito monesterio pera fazer et outorgar o adiant constituido; outrosi, seendo pera elo feitas todas las outras solempnidades et cousas que abemos de uso et de custume et que de dereito se requiren, por nos et en nome do dito noso monesterio et convento del et dos outros Priores et monjes et convento que despóis de nos a él bieren, beendo et entendendo o adiant contenido seer feito en prol et proveito do dito noso monesterio, possisoos, rentas et dereituras del, et abendo sobre elo moitas vezes consello et deliberación, especialmente veendo et considerando commo o dito noso monesterio et nos, por razón del, teemos et avemos et nos pertenesce unna casa, sotoo et sobrado, que está et he sita enna Rua do Canpo da cibdade de Santiago, que se parte por pared, da huna parte, con casas [de Fernando] Yanes Abraldes et, da outra parte, con casas do monesterio de Sant Payo dant Altares, da dita cibdad, en que, ao present, vive et mora Juan Suares, mercader, vezino da dita cibdade, et say en conportas et fiestras rua pública do dito Canpo; as quaes ditas casas fasta aquí han levado et leva et tuido et teen tomadas et ocupadas a nos et ao dito monesterio Juan Rodeiro, vezino da dita çibdad et, despóis del, o dito Juan Suárez, so alguas malas et injustas collores et injustos et malos títulos et dereitos, de maneira que no as avemos podido nin podemos nin podríamos sacar de seu poder sen muito traballo et muitas custas et expensas et gastos, o qual non podríamos nin podemos faser, según a pouca renta de dito noso monesterio et as grandes necesidades et menesteres de moeda que nos teemos; et considerando, otrosí, como as ditas casas están de un sobrado et mal reparadas et destruidas et dessipadas et pera caerse, et commo vos, Gonçalo Yanees de Berreo, vecino et morador que sodes enno lugar de Berreo, friguesía de San Mamede de Berreo, que he enno Arçobispado de Santiago, vos plaze de sacar as ditas casas de poder dos sobreditos ou de cada un d -eles, ou de outra qualquer persona que as tenna, et as reparar de todos os reparos que lles fezeren menester, por vosas custas et expensas propias, et en commo o dito Juan Rodeiro et Juan Suárez non davan nin dan a nos ni o dito noso monesterio más que trinta et cinquo mrs. vellos en cada un ano, dezendo tenerlas açensuadas por los ditos mrs., et vos, o dito Gonçalo Yanes, nos queredes dar por ellas de foro en cada un anno cent mrs. vellos, con mais outras cousas, según que adiant será contuido, et, demáis d -esto, logo nos destes et pagastes et confessamos aver recebido de vos, en presencia do notario et testigos de iuso escriptos, pera o dito monesterio et pera alguus reparos que son a él moito necesarios, oito mill et quinentos mrs. de pares de blancas, de que nos damos por ben contento et pago; et esso mesmo, en commo sodes tal persona que cunpliredes et pagaredes ben a nos et ao dito noso monesterio a renda el foro que por ditas casas nos quedardes de dar et pagar; por ende, por nos et por los ditos nosos sucesores, outorgamos et connosçemos que aforamos et damos en foro, et por razón de foro, a vos, o dito Gonçalo Yanes de Berreo, que present estades, d -oie este dito día endiant, por todo tenpo de vosa vida et, mais allende voso finamento, tres vozes et vint et nove annos. [+]
1506 FDUSC 386/ 526 In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de aforamiento vieren como yo el liçençiado frai Pedro de Aragon, administrador perpetuo del ospital del Señor Santiago, que soy presente, por el tenor de la presente carta otorgo e conosco que aforo e doy en aforamento e por razon de foro, en nonbre de la dicha casa e ospital a vos Afonso Borneo, morador en la feligresia de Catasoos, que soys presente, e a Mayor Lopez, vuestra muger, que es absente, vien asy como sy fuese presente, conviene a saber que vos aforo e doy en aforamento el casal do Puço, que es en la dicha felegresia de Catasoos, con todas sus casas, casares, herdades, montes e resios, arboles e plantados a montes e a fontes, e con todos los sus derechos e pertenençias, quantas ha e aver deue el dicho lugar, e le pertenesçen e pertenesçer deven en qualquier maneyra e por qualquier titulo e razon que sea, e por tenpo e espacio de vuestras vidas de vos los sobredichos e mays tres vozes, en tal maneira que vos o la dicha vuestra muger, qual de vos mas beuiere, nonbre la primera voz, e la primera la segunda, e la segunda voz la tercera. [+]
1516 DGS13-16 72/ 165 Sepan quantos esta carta de venda vieren como eu Juan Espiga vecino et morador que soy en Vigo frjgisya de San Pedro de Çerbaas que estou presente por el tenor de la presente carta otorgo Et conosco que yo bendo fyrmemente pera todo tenpo de senpre jamas por jur derdade avos Frey Lopo Espiga ministro del monesterio de Santa Catalina de Montefaro et todas vosas vozes et heredeyros que despoys de vos vieren et sobçederen conben asaber que vos asy bendo aquela mjna casa que foy de Juan Espiga syta en el dicho lugar de Vigo que es en la dita frigisya de San Pedro de Çerbaas segundo que foy do dito Juan Espiga meu aboo laqual vos bendo con mays lametade do çeleyro que eu teño cun vos o dito ministro el qual dito çeleyro et casa vos vendo con todas suas entradas et saydas et cortes et curraas et eyras et boticas et heredades et arbores como testa porla parte de çima en la eredade dos frayres de Santa Catalina et por la parte do camjno de pees que vay da dita casa pera Çerual et como testa enla herdade dos fyllos de Maria Mansa et como bay....ẽno penal de dentro da casa que foy de Aluaro de Mayobre et como ben topar enlo antigoo da dita casa et çeleyro que bay pera la casa de Barbora Nuñes et da parte do cural de fora como testa enlo penal da Pardjneyra da casa en que morou Francisco Espiga enlo que esta mays chegado bia da fonte et por (outras suas devjsoos lo qual todo segundo et como aquy en esta carta bay ljmitado et desljndado et declarado vos bendo todo por precio et contia de seys mjll mrs. pares de brancas desta moneda vsal eneste Reyno de Galizia que dos brancas viejas fazen vn maravjdi de los quales luego de vos Rescevjn endjneyros feytos et contados antel escribano et testigos desta carta de los quales dichos seys mjll mrs . eu el escribano infra escrito dou fe que fueron pagos en mjna presençia ensete ducados de oro et en nobenta et nobe Reales de plata) de los quales dichos seys mjll mrs . eu o dito Juan Espiga me dou et otorgo por contento et pago atodo meu plazer et vontade et en Razon de la paga Renunçio la excibçion et ley que fala enRazon do engaño do aber nonbrado no visto nj dado nj contado njn Resçebido et vna ley que dize quelos testigos dela carta deben ver fazer la paga en djneyros o en oro o en plata o en cousa que lo balga et vna ley que dize que fasta dos años conplidos el conprador es obligado demostrar en como fizo lapaga al bendedor et obligome con todos meus bees mobeles et Rayzes avjdos et por aver donde quera que yo los aya y tenga de vos fazer todo lo que sobre dicho es et enesta dita carta se contiene sano et de paz atodo tenpo et de todo enbargo de qual quer persona que vos la demandar o enbargar en qual quer manera que sea sopena del dobro dela dita contia et do valor da dita fazenda que vos de et page por pena lo contrario fazendo lametade dela dita pena perala Justiçia que la executare et la outra metade perala parte de vos (odito Frey Lopo mjnistro) en fe et fyrmeza delo qual otorgo ende dello la presente carta de venda en la manera que dita es ante Joan Garcia de Padira escribano de su alteza et Roge a Joan de Pumar et a Frey Francisco Manso que la fyrmase por mj de seu nome que foy feyta et otorgada en la frjgisya de Santa Maria de Mjno en el prjmeyro dia del mes de Mayo de mill et qujnentos et dezeseys años testigos que foron presentes el dicho Joan de Pumar et Frey Francisco Manso et Joan Pita et Go de Mjno o moço e outros vezinos de dicho lugar e frigisya de Santa Maria de Mjno. [+]
1516 HGPg 18/ 66 Sepan quantos eſta carta de venda vieren como eu Juan Espiga, vezino τ morador que foy en Vigo, frjgisja de San Pedro de Cerbaas, que estou preſente, por el tenor de la preſente carta otorgo et conoſco que yo bendo fyrmemente pera todo tenpo de ſenpre jamas por jur d ' erdade a vos frey Lopo Eſpiga, mjnjſtro del moneſterio de Sſanta Cataljna de Montefaro et a todas voſas vozes et heredeyros que despoys de vos vieren τ ſobçederen, conben a ſaber que vos aſy bendo aquela mjna caſa que foy de Juan Eſpiga ſyta en el dicho lugar de Vigo que es en la dita frjgisja de San Pedro de Çerbaas segundo que foy do dito Juan Espiga, meu abóó, la qual vos bendo con mays la metade do çeleyro que eu teño cun bos, o dito mjnjſtro, el qual djto çeleyro et caſa vos bendo con todas ſuas entradas et ſaydas et cortes et curraas et eyras τ boticas et heredades et arbores como teſta porla parte de çima en la eredade dos flayres de Santa Catalina et por la parte do camjno de pees que bay da djta caſa pera Çerual et como teſta en la herdade dos fyllos de Marja Manſa et como bay (...) enno penal de dẽtro da caſa que foy de Aluaro de Mayobre et como ben topar en lo antigóó da dita caſa et celeyro que bay pera la caſa de Barbora Nunnes et da parte do cural de fora como teſta en lo penal da pardjneyra da caſa en que morou Francisco Eſpiga en lo que eſtá mays chegado bia da fonte et por outras ſuas devjſoos lo qual todo ſegundo et como aquj en eſta carta bay ljmjtado et desljndado et declarado, vos bendo todo por precio et contia de ſeys mjll maravjdis pares de brancas deſta moneda vſal eneſte Reyno de Galjzia que dos brancas viejas fazen vn maravjdi los que lles luego de vos rresçebjn en djneyros feytos et contados ant ' el eſcribano τ teſtigos deſta carta de los quales dichos ſeys mjll maravjdis eu, el eſcrjbano ynfra eſcrjto, dou fe que fueron pagos en mjna preſençia en ſete ducados de oro et en nobenta et nobe rreales de plata de los quales dichos ſeys mjll maravjdis eu, o dito Juan Eſpiga, me dou et otorgo por contento et pago a todo meu plazer et vontade et en rrazon de la paga rrenunçio la exçibçion et ley que fala en rrazon do engaño do aber nõbrado nõ viſto nj dado nj contado njn rresçebjdo et vna ley que dize que los teſtigos de la carta deben ver fazer la paga en djneyros o en oro o en plata o en couſa que lo valga et vna ley que dize que fasta dos anos conpljdos el conprador es obligado demoſtrar en como fizo la paga al bendedor et obligome con todos meus béés mobeles et rrayzes avjdos et por aver donde quera que yo los aya τ tenga de vos fazer todo lo que ſobre dicho es et eneſta dita carta ſe contiene ſano τ de paz a todo tenpo τ de todo enbargo de qual quer perſona que vos la demandar o enbargar en qual quer manera que ſea ſo pena del dobro de la dita contia et do valor da dita fazenda que vos dé et page por pena lo contrarjo fazendo la metade de la dita pena pera la juſtiçia que la executare et la outra metade pera la parte de vos, o dito frey Lopo, mjnjrtro en fe τ fyrmeza de lo qual otorgé ende dello la preſente carta de venda en la manera que dita es ante Juan Garcia de Padrjn, eſcrjbano de ſu Alteza, et rrogé a Juan de Pumar et a frey Franciſco Manſo que la fyrmaſe por mj de ſeu nome; que foy feyta τ otorgada en la frjgisja de Santa Maria de Mjno en el prjmeyro dja del mes de Mayo de mjll et qujnẽtos τ dezeſeys annos. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL