Publicaciones de Ramón Mariño Paz

 • “Fonética histórica del gallego y del portugués”
  Ramón Mariño Paz (2023): Fonética histórica comparada de las lenguas iberorrománicas, Javier Giralt Latorre / Francho Nagore Laín (eds.), Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 253-299 - Artigo
 • "O portugués e o galego no discurso lingüístico de Bernardo de Aldrete (1560-1641)"
  Ramón Mariño Paz (2021): "Tenh'eu que mi fez el i mui gram bem". Escritos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex - Capítulo de libro
 • "Antonio Benito Fandiño e o Entremesiño pr'os rapaces (1813)"
  Ramón Mariño Paz / Damián Suárez Vázquez (2021): Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía, Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), A Coruña: Universidade da Coruña, 191-204 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz (2020): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 23, 233-253. https://doi.org/10.5209/madr.73073 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2020): LaborHistórico, v.6, n.1, 246-271 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz / Damián Suárez Vázquez (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 465-501 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz / Damián Suárez Vázquez (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 295-356 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 117-151 - Capítulo de libro
 • Entremés galego ao feliz e real parto da nosa raíña (1707)
  Julio I. González Montañés / Anxo Angueira / Ramón Mariño Paz / (eds.) (2019): Salvador Francisco Roel: Entremés galego ao feliz e real parto da nosa raíña (1707), Santiago de Compostela: Laiovento - Libro
 • “Normas de la escritura en gallego entre la Edad Media y el siglo XVII”
  Ramón Mariño Paz (2019): La configuración histórica de las normas del castellano, Viorica Codita (ed.) / Eugenio Bustos Gisbert (coord.) / Juan Pedro Sánchez Méndez (coord.), Valencia: Tirant Humanidades, 163-192 - Capítulo de libro
 • “O cambio dizes>dis, diz>di, dizen>din nas fontes do galego medio”
  Ramón Mariño Paz (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, X. A. Fernández Salgado / A. S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 97-113 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz / Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudis Romànics, 41, pp.7-39 - Artigo
 • “Literatura en galego e mecenado na Idade Media”
  Ramón Mariño Paz (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax / O pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval, Alexandre Rodríguez Guerra / Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 104-117 - Capítulo de libro
 • Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega
  Ramón Mariño Paz (2017): , Vigo: Xerais - Libro
 • Ramón Mariño Paz / Francisco Xavier Varela Barreiro (2016): Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • "Sobre algunhas concomitancias luso-galaicas do "Vocabulario de Palavras e Modos de Falar do Minho, e Beira, &c." (1728) de Raphael Bluteau"
  Ramón Mariño Paz (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz / Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • "Unha reflexión histórica sobre o cambio inducido por contacto castelanizante en galego"
  Ramón Mariño Paz (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • “Traxectoria histórica do sufixo número-persoal da P5 do imperativo en galego”
  Ramón Mariño Paz (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • “Hipercorrección y castellanismo en las leyendas de las miniaturas de los códices T y F de las Cantigas de Santa María”
  Ramón Mariño Paz (2014): Revista de Filología Románica, 31 - Artigo
 • "Luís de Losada e o pranto galego pola morte de Luís I de España (1724)"
  Ramón Mariño Paz (2014): Boletín da Real Academia Galega, 373, 325-360 - Artigo
 • “Variación diacrónica na expresión do sufixo número-persoal da P5 en galego”
  Ramón Mariño Paz (2014): IIº Coloquio de Lingüística Histórica, A Coruña, 26-27 xuño 2014 - Presentación
 • "Sobre algúns cambios en marcha no galego do século XV"
  Ramón Mariño Paz (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz (2014): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 17, 67-79 - Artigo
 • "Assí como es de suso dicho". Estudios de morfología y léxico en homenaje a Jesús Pena
  Ramón Mariño Paz (2013): , Ramón Mariño Paz / M. Campos Souto / J. I. Pérez Pascual / A. Rifón, San Millán de la Cogolla: Cilengua - Libro
 • Ramón Mariño Paz (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 355-368 - Capítulo de libro
 • O romance da urca de Santo Antón. Poesía en galego no Ferrol do século XVIII
  Ramón Mariño Paz (2012): - Publicación del ILG
 • Ramón Mariño Paz (2012): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • "Novos textos e primeiras edicións de textos do Prerrexurdimento ata o de agora esquecidos ou ignorados"
  Ramón Mariño Paz (2012): Papés d’emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, Ramón Mariño Paz (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 429-512 - Artigo
 • "Uso oral e cultivo escrito da lingua galega na primeira metade do século XIX"
  Ramón Mariño Paz (2012): Congreso Xoán Manuel Pintos, Actualidade e Compromiso, Ramón Mariño Paz (ed.), Pontevedra: Concello de Pontevedra, 187-220 - Artigo
 • "Análise lingüística da obra en galego de Antonio Benito Fandiño"
  Ramón Mariño Paz (2012): Papés d’emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, Ramón Mariño Paz (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 317-384 - Artigo
 • "O galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): caracterización básica e presentación do romance da urca de Santo Antón (1777)"
  Ramón Mariño Paz (2012): Centro de Estudos Galegos – Universidade Complutense de Madrid, 15 de febreiro de 2012 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2011): Revista Galega de Filoloxía, 12, 73-113 - Artigo
 • “Linguas do Camiño en territorio ibérico durante a Idade Media”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ramón Mariño Paz (2010): In Marsupiis peregrinorum. Circulación de textos e imagenes alrededor del Camino de Santiago en la Edad Media (Actas del Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 24-28 marzo 2008), Esther Corral, Firenze: Edizioni del Galuzzo, 59-82 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2009): Revista de Filología Románica, 26, 71-98 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 513-526 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 523-534 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz (2007): Revista Galega de Filoloxía, 8, 57-98 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2006): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 33, 69-101 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2005): Cadernos de lingua, 27, 155-193 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 385-399 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García / Ramón Mariño Paz (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 337-351 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz (2002): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 29, 71-118 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (2000): Revista Galega de Filoloxía, 1, 35-65 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1999): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 26, 43-79 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 109-132 - Capítulo de libro
 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 5-70 - Artigo
 • Guía bibliográfica de lingüística galega
  Xosé Luís Regueira Fernández / Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Libro
 • Ramón Mariño Paz (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 157-189 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 85-111 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1994): Cadernos de lingua, 9, 5-25 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1993): Cadernos de lingua, 8, 87-100 - Artigo
 • Léxico da Administración castelán-galego
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1991): , Ana Isabel Boullón Agrelo (dir.), A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Artigo
 • Diccionario escolar galego
  Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / X. García Cancela / Ernesto X. González Seoane / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Libro
 • Diccionario normativo galego-castelán
  Henrique Monteagudo Romero / X. García Cancela / Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / Ernesto X. González Seoane / Carme Hermida Gulías / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro