AMPER-Galicia
ATLAS MULTIMEDIA PROSÓDICO DO ESPAZO ROMÁNICO

Publicacións

Aguete Cajiao, Alba / Elisa Fernández Rei / César Osorio Peláez (2016): “FOLERPA: a tool for building and conducting perceptual experiments”, Dialectologia, Special issue VI, 245-275.

Contini, Michel / Antonio Romano / Lurdes Moutinho de Castro / Elisa Fernández Rei (2009): “L’avancement des recherches en géoprosodie et le projet AMPER”, Estudios de Fonética Experimental, vol. XVIII: 109-122.

Escourido, Ana / Elisa Fernández Rei / Manuel González / Xosé Luís Regueira (2008): “A dimensión prosódica da oralidade: achega dende AMPER”, en Fernández Rei, Elisa / Xosé Luís Regueira (eds.): Perspectivas sobre a oralidade, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 75-93.

Fernández Rei, Elisa (2005): “Situación actual das investigacións prosódicas sobre o galego”, Bolletino dell’Atlante Linguistico Italiano, III Serie, 29: 147-159.

Fernández Rei, Elisa (2008): “O estudo da prosodia dialectal: contribución galega ao proxecto AMPER”, en Esther Corral Díaz / Lidia Fontoira Surís / Eduardo Moscoso Mato (eds): A mi dizen quantos amigos ey. Estudos filolóxicos en homenaxe a Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 459-468.

Fernández Rei, Elisa (2011a): “La declinación en las interrogativas totales del gallego: estudio perceptivo”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, vol. IX, Nº 1 (17), 121-132.

Fernández Rei, Elisa (2011b): “Enquêtes d'AMPER-GAL: Galicie”, en Mairano, P. (coord.): Intonations Romanes, Géolingüistique, Hors de Série, 4.

Fernández Rei, Elisa (2016): “Dialectal, historical and sociolinguistic aspects of Galician intonation”, Dialectologia, Special issue VI, 147-169.

Fernández Rei, Elisa / Noelia Engroba Vidal (2014): "Estudio perceptivo de la entonación de las interrogativas totales del gallego central", en Yolanda Congosto / Mª Luisa Montero / Antonio Salvador (eds.): Fonética experimental, Educación Superior e Investigación. Madrid: Arco Libros, pp. 227-244.

Fernández Rei, Elisa / Ana Escourido (2008a): “Problemas metodológicos en la adquisición de datos prosódicos a partir de córpora”, Language Design Special Issue 2: 249-257 (Antonio Pamies / Mari Cruz Amorós / José Manuel Pazos (eds): Experimental Prosody).

Fernández Rei, Elisa / Ana Escourido Pernas (2008b): “La entonación de las interrogativas totales a lo largo de la costa gallega”, en Turculet, Adrian (ed): La variation diathopique de l’intonation dans le domaine roumain et roman, Iasi Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”,151-166.

Fernández Rei, Elisa / Ana Escourido / Maruxa Caamaño Varela / Luís Xuncal Pereira (2005): “A entoación dunha fala de Santiago: fronteira prosódica entre suxeito e predicado”, Estudios de Fonética Experimental, vol. XIV: 141-165.

Fernández Rei, Elisa / Ana Escourido Pernas / Sonia Gómez Castro (2007): “Acento e entoación nas frases con extensión en dúas variedades do galego (O Incio e Camelle)”, en Dorta, Josefa (ed.): La prosodia en el ámbito lingüístico románico, Tenerife: La Página Ediciones, 55-71.

Fernández Rei, Elisa / Manuel González González / Luís Xuncal Pereira / Maruxa Caamaño Varela (2005): “Achega á entoación dunha fala do centro de Galicia. Contribución para o AMPER”, Géolinguistique, Hors de Série, 3: 87-102.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (2014): “As entoacións galega e portuguesa: a fronteira á luz da dialectometría e da percepción”, en Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 115-141.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.) (2016): Romance geoprosody: advances, studies and tools. Dialectologia, Special issue, VI.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (2016): “Contribution to the diachronic study of Galician and Portuguese prosodies”, Dialectologia et Geolinguistica 24/1, 42‒61.

López Otero, Paula / Laura Docío Fernández / Carmen García Mateo / Marta Martínez Maquieira / Rocío Varela Fernández / Elisa Fernández Rei (2016): “SEA_Ap: a segmentation and labelling tool for prosodic analysis”, Dialectologia, Special issue VI, 223-244.

Martínez Calvo, Adela / Elisa Fernández Rei (2015): “Unha ferramenta informática para a análise dialectométrica da prosodia”, Estudios de Fonética Experimental XXIV, 289-303.

Martínez Celdrán, Eugenio / Ana Ma Fernández Planas / Josefa Dorta Luís / Elisa Fernández Rei (2006): “La intercomprensió d’interrogatives absolutes amb tonemes descendents del català, de l’espanyol de canàries i del gallec”, Estudis Romànics 28: 7-28.

Moutinho, Lurdes de Castro / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei (2009): “Novos contributos para o estudo da fronteira prosódica entre o galego e o português europeu”, Cadernos de Letras da UFF, 39: Universidade Federal Fluminense / Instituto de Letras, 67-78.

Moutinho, Lurdes de Castro / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei (eds.) (2015): Estudos em variação geoprosódica. Aveiro: Universidade de Aveiro.

Moutinho, Lurdes de Castro / Elisa Fernández Rei (2008): “Do sur da Galiza ao norte de Portugal: unha viaxe a través da frecuencia fundamental”, Fórum Lingüístico, 5 (1), Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 63-75.

Muñiz, Carmen / Elisa Fernández / Ana Escourido / Ruth González / Liliana Díaz / Mercedes Alvarellos (2008): “La entonación de dos zonas limítrofes de Galicia y Asturias”, Language Design, Special Issue 2: 259-266 (Antonio Pamies, Mari Cruz Amorós e José Manuel Pazos (eds): Experimental Prosody).

Participacións en congresos e reunións científicas

Escourido Pernas, Ana (2007): “Aproximación ao estudo da focalización no galego”, en González, Manuel / Elisa Fernández / Begoña González (eds): III Congreso Internacional de Fonética Experimental, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 261-277.

Fernández Rei, Elisa (2012a): “A entoación galega. Aproximación desde a dialectoloxía perceptiva”, en X Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (Cardiff University, 12-14/09/2012).

Fernández Rei, Elisa (2012b): “Estudos perceptivos de variación dialectal”: relatorio no Seminario da rede Tecnoloxías e Análise dos Datos Lingüísticos, Santiago de Compostela, 15/11/2012.

Fernández Rei, Elisa (2013a): “Estudo perceptivo das distancias prosódicas dialectais”: relatorio nas Xornadas de Dialectoloxía Perceptiva, Santiago de Compostela, 17-18/01/2013.

Fernández Rei, Elisa (2013b): “Cambios prosódicos no galego actual”: relatorio no XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Nancy (Francia), 15-20/07/2013.

Fernández Rei, Elisa (2013c): “A distancia prosódica percibida entre galego e portugués por falantes galegos”: XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25/09/2013.

Fernández Rei, Elisa (2015a): “Factores sociolingüísticos e xeoprosodia galega”: relatorio no Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19/06/2015.

Fernández Rei, Elisa (2015b): “Entoación e contacto entre variedades lingüísticas en Galicia”: Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30/07/2015.

Fernández Rei, Elisa / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2014): “FOLERPA: herramienta on-line para el desarrollo de experimentos perceptivos”: relatorio no VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7/11/2014.

Fernández Rei, Elisa / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2015): “Tecnoloxías e ferramentas para o estudo da xeoprosodia: unha nova ferramenta interactiva para desenvolvemento de tests: FOLERPA”: relatorio no Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19/06/2015.

Fernández Rei, Elisa / Noelia Engroba Vidal (2011): “Entonación de las interrogativas totales en A Mezquita. Estudio perceptivo”: relatorio no V Congreso Internacional de Fonética Experimental organizado polas universidades de Estremadura e Sevilla, celebrado en Cáceres entre o 25/10/2011 e o 28/10/2011.

Fernández Rei, Elisa / Ana Escourido Pernas / Maruxa Caamaño Varela (2007): “Caracterización prosódica das interrogativas da Costa da Morte e do Morrazo”, en González, Manuel / Elisa Fernández / Begoña González (eds): III Congreso Internacional de Fonética Experimental, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 305-315.

Fernández Rei, Elisa / Adela Martínez Calvo (2013): “Proposta de análise dialectométrica da prosodia galega”: póster presentado no XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25/10/2013.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho (2006): “A fronteira prosódica do Minho: ¿tamén fronteira prosódica?”, en Mourón, Cristina / Teresa I. Moralejo (eds): Studies in Contrastive Linguistics. Proceedings of the 4th International Contrastive Linguistics Conference, Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 265-276.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho (2012): “Contributo para o estudo percetivo de variantes dialectais prosódicas na fronteira galaico-portuguesa”. Póster presentado nas I Jornadas de Ciências da Linguagem, Universidade de Aveiro, 20/06/2012.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho (2015): “Essa pergunta... é galego ou português?”, póster presentado en Gallaecia – III Congreso de Lingüística Histórica, Santiago de Compostela.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (2013a): “Abordagem dialectométrica das variedades prosódicas do Galego o do Português": relatorio nas II Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 12/06/2013.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (2013b): "Achega ao estudo diacrónico das prosodias galega e portuguesa": XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25/09/2013.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (2014): “Contributos para um estudo percetivo da entoação portuguesa e galega”: póster presentado nas III Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 9/07/2014.

Fernández Rei, Elisa / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (2015): "Para a construção de um atlas prosódico de Portugal e da Galiza. Uma ideia com futuro”, póster presentado no Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19/06/2015.

Martínez Celdrán, Eugenio / Ana Ma Fernández Planas / Josefa Dorta Luís / Elisa Fernández Rei (2007): “Reconocimiento de variedades lingüísticas a partir de la entonación: el caso de algunas interrogativas de Tenerife, Santiago de Compostela y Barcelona”, en González, Manuel / Elisa Fernández / Begoña González (eds): III Congreso da Sociedade Española de Acústica Forense, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 225-247.

Moutinho, Lurdes de Castro / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei (2015):” Atlas prosódico de Portugal continental e da Galiza: esboço de um projeto”, póster presentado nas IV Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal).

Regueira Fernández, Xosé Luís / Elisa Fernández Rei (2014): "Aspectos prosódicos del gallego actual": relatorio no Romanisches Seminar, Universität Zürich, 7/05/2014.

Traballos académicos

Engroba Vidal, Noelia (2011): Estudo perceptivo das marcas prosódicas de non continuidade nos locutores de informativos da tvg. Traballo Fin de Mestrado dirixido pola profesora Elisa Fernández Rei, Universidade de Santiago de Compostela (inédito)

Escourido Pernas, Ana (2006): Descrición acústica da prosodia dunha fala de Camelle. Contribución para o proxecto AMPER. Traballo de Investigación Tutelado pola profesora Elisa Fernández Rei, Universidade de Santiago de Compostela (inédito).

Filgueira Lorenzo, Sara (2015): Contribución ao estudo da entoación do galego: variación dialectal e contacto lingüístico. Traballo Fin de Grao dirixido pola profesora Elisa Fernández Rei, Universidade de Santiago de Compostela (inédito).

Forma de cita: Fernández Rei, Elisa (coord.): AMPER-Galicia. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.gal./amper/> [Consultado: <data>]