logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra agora como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.15 Rows
- Número de acepcións atopadas: 15.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (2), CONCELLO DE SANTIAGO (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), HISTORIA TROIANA (2), VOCABULARIO 1275 (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
agora
(hāc hōrā): nesta hora 55, 353, 665, 1746, 6400, 6439, 6693.
ja agora
55.

F. R. Tato Plaza (1986): Léxico do Libro de Actas do Concello de Santiago (1416-1422).Vol. I (Glosario A-D). Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
agora
adv. adv. t. Agora, neste momento, nesta ocasión: "Et agora sabede que noso vezinno..." (18...9226).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
agora
adv. adv. ahora; now: Agora veerey quen me mellor segira, I101.34, I 91.1, I 94.26.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
agora
agorra
'ahora ' , del lat. HĀC HŌRĀ 'en esta hora ' (REW 4176; Corominas DCELC II, 942b-943a; Nascentes p. 19; Machado DELP1 1190a, DELP2 148b; Cornu quería partir de ad hōram, considerando la -g- antihiática: Cornu Mél. espagnols, 303; Cornu Port. Sprache, p. 779, § 252): agora 3.8, 7.17, 11.8 (c. 6), 12.32, 17.29, 26.47, 36.16,27, 37.44 " - poys que", 38.66,16, 42.93, 45.53, 47.97, 51.35, 52.23, 53.27, 57.66, 67.9, 68.27, 76.3, 79.31, 83.17 (c. 58), 84.43, 87.20, 90.22,29, 91.33, 93.23, 94.35, 97.25, 103.90, 106.31, 107.81,84, 116.145,156,162, 117.11, 118.8, 124.47, 125.22, 127.52, 132.43, 133.18,31, 135.36,40, 136.22, 138.64, 140.10,11, 141.23,37, 144.51, 145.18, 146.25, 155.33, 160.21, 162.22, 170.81, 174.67, 175.18, 177.37, 181.42, 182.65, 186.98, 189.67, 190.15, 191.41,47, 192.24, 195.80, 197.62, 200.16,24, 202.84, 206.73, 212.8 (c. 125), 213.18, 216.4, 222.12 (c. 132),6, 227.29, 229.26, 230.7, 232.38,44, 233.14 (c. 141), 236.62,69, 247.7,16, 256.44, 257.27, 259.43, 261.47, 262.51, 264.1,31, 269.14, 274.74, 277.42, 281.103, 284.75,1, 297.27, 299.64,1,10, 304.43, 312.28, 316.49,12, 319.23, 323.6,14, 326.37, 335.14 (c. 196), 338.28, 344.8, 347.18, 355.22,36, 363.54,57, 365.12, 367.13, 370.9, 372.8, 373.33, 375.9 (c. 231), 377.10, 378.22, 383.6, 385.24, 389.21, 395.60,62, 396.23,1, 398.10, 401.35, 409.15,20,23, 429.14, 430.18, 432.40,1, 434.27, 437.30,34, 440.33, 441.1, 445.17, 446.1 (c. 289), 448.16,1, 450.14, 453.25, 456.39, 461.9, 467.19, 476.15,1, 480.22, 482.25, 487.20, 488.1, 489.24,1, 517.3, 535.15, 541.40, 542.9, 546.18, 550.30, 566.32, 582.12,1 (c. 401), 588.16, 591.20, 598.36, 605.25, 606.52,56, 624.32-33, 630.17, 632.29,10, 634.13, 653.21, 654.27, 657.10, 671.21, 676.62,1, 680.17, 682.29-30, 689.1, 691.26, 714.23, 715.2, 729.1, 745.21, 751.7, 778.11, 792.27, 798.21,33, 802.42, 806.15 (c. 547),3, 810.139, 812.194, 814.262, 817.87, 823.13, 824.52,53, 825.84, 831.36, 837.8, 847.24, 853.52, 856.15, 869.9, 876.43,44,45, 877.50; agorra 35.20, 70.30, 98.37. Se documenta desde el s. XIII: a. 1244 "pola talega de Uiana qual agora anda" (Ferro1 p. 13); a. 1255 "pela medida de Aguyar que agora y a" (PMH Leges 653); a. 1257 "e agora por mĩ quitouse do pleyto e da pesoaria" (Salazar 23.10); a. 1257 "que nos damos a ela en primeyramente agura e a presente CC et XXXa ssoldos" (id. 25.7); D. Denis (V 81, B 498) "quando m' agora ouuer d' alongar daquesta terra" (15); Roi Fernandiz de Santiago (V 484, B 899) "tanto me nenbr' agora ia / come se nunca fosse rem" (6); Gal. Estoria "das outras grandes cousas que acaesçerõ porlo mũdo, despoys que foy começado ata agora em este tempo en que somos" (4.4); Cr. Troyana "agora veerey quen me mellor segira" (I, 101.34); Graal "podedes ver a deslealdade de vosso irmaão, que matou agora esta hora uũ dos melhores homẽes da Mesa Redonda" (115c,345). Más ejs. y acepciones en Machado Gloss. CBN, 90b-91b; Magne DMC s.v.; Demanda Graal s.v.; Gloss. Graal 63; Morais. En cast. agora se conoce ya en el s. XII (1107) y dura literariamente hasta el s. XVII; hoy todavía en el lenguaje rústico frente al normal ahora (Corominas DCELC II, 942-3; IV, 1024; DHLE I, 994-996). Véase ORA2.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{agora}
.- AGORA (1190a: D. Denis; agura 1258): 1244 "pola talega de Uiana, qual agora anda" (Ferro 13.8).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
agora
adv.: adv.: neste tempo, nesta ocasião: 5.175 com'agor'aduz / voss'irmão a mãefesto; 15.34, 16.5, 65.145, 71.23 com'agora diremos.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
agora
= neste tempo, nesta ocasião: {anónimo} e viu as gentes que eran enton / e viu aquestas que agora son 429.3; 49.1.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
agora
adv. adv. ahora; now: esso meesmo vos dizemos aqui agora do seu destroymẽto, 9.28, 15.20, 29.8.
ajnda agora
adv. adv. hace poco; a little while ago: deus que avedes velado toda a noyte, que dar tantas vozes. Ca ajnda agora me adormeçia primeyramẽte, ca cõ vosos braados, 62.24. Dicc. Bras.

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
agora
agura
adv. .- adv. 'en este momento, ahora'. Del latín HĀC HŌRĀ. a. 1257 "e agora por mĩ quitouse do pleyto" (23.10); a. 1261 "que agora logo enpresente" (46.18); a. 1273 "asi aos que agora son" (64.9). En una ocasión aparece la forma agura, a. 1257 "a ela enprimeyramente agura e a presente" (25.7).

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
agora
adv. .- adv. de tiempo " ahora". 8.2 "ca o señor Santiago [...] agora che aparesçera aqui"; 26.8 "Este Ihesus que se agora d' aqui partira de vos"; 35.10 "et deuesme agora [saar]"; 42.15 "ven agora, meu fillo"; 58.5 "en hũu monte hu ainda agora dize que apar[e]çẽ os demoes"; 72.6,7; 73.6; 79.7; 88.11; 132.3; 139.4; 146.8; 174.2,3,4; 188.6; 191.1; 199.7,14; 230.1; 232.6,7; 233.5.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
agora
adv. adv. "Agora, momento en que estamos ou tempo en que vivimos".
____ agora (42) "Carta de nũçón de Ynés Peres cõ que(e)n agora / casou o dito Vasco Chico" 262, 374, 395, "desde agora poýña ẽna / posesiõ de todo ello ao dito Johán Seco" 507, 637, 645, 645, 655, 662, 1004, 1079, 1143, "a / outra vjna vella que vós agora labrades" 1149, 1215, 1224, 1232, 1323, 1340, 1377, 1378, 1425, 1463, 1524, 1526, 1537, 1555, 1558, 1592, 1980, 2003, 2200, 2227, 2229, 2456, 2471, 2562, 2666, 2772, 2787, 2884, 2887, 2992.
________ Do lat. hāc hōrā "nesta hora". Documéntase en textos gal. desde 1244 (Lorenzo Crónica s.v.). Con idéntico valor úsase ora (vid. ora2). Outros exemplos do XIII en Martínez Montederramo (s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL