logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra fero como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.12 Rows
- Número de acepcións atopadas: 12.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (1), CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (3), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), HISTORIA TROIANA (2).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
fero
fera
adx. adj. {adx.} CLXXXVIII, 3, terrível, muito grande. (Cf. Berceo Milagros, 472 b e 542 a). (Cantigas d' amigo).

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
fero
(feru): feroz; 7830 ({Fernan Rodriguez de Calheiros} de fera guisa) muitíssimo.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
ferro
fero
subst. subst. 'ferro'. Cando se trata da venda ou aforamento dunha edificación, casa, lagar, forno, etc., aparece sempre xunto con outros materiais: madeira, tella, chao, etc., o que me fai pensar que se trata dos 'materiais empregados nas ditas construccións' ou como aparece en dous documentos na súa 'reparación e conservación'. Cfr. s.v. chãao. Ferro, 30.18 (1415) "aforamos (...) hũu lagar (...) segundo que está leuantado et edificado (...) cõ todas súas pertescas et dereituras, entradas et seídos (...) et cõ toda súa pedra et madeira et ferro et tella, et en longo como en ancho, et en alto como en baixo"; 40.15 (1440) "a qual casa vos vendo (...) con seu chãao et ferro et pedra et tella et madeira"; 41.19 (1443) "as quaees sobreditas casas vos vendo cõ seu chãao et pedra et ferro et tella et madeyra"; 51.26 (1463); 51.42 "et sen desconto desto avedes de rreparar a dita meetade das ditas casas que vos así aforamos per vosa custa propia de pedra et ferro et tella et madeira et de todo o que ouver mester et teerla leuãtada, rrestaurada et rreparada senpre et en todo tenpo"; 58.26 (1480) "Et véndovos a dita meetade das ditas casas con todo seu chãao et pedra et terra et madeyra et ferro et tella"; 59.22 (1482) "a qual dita metade de casas que vos veendo (...) como dito he con toda súa pedra, ferro, tella e madeira"; 67.23 (1499); 69.22 (1503). Fero, 50.33 (1462) "deuedes et avedes mays de rrestoirar et rreparar a dita metade da dita casa et forno que vos así aforo de fero et pedra et tella et madeira et de tódaslas outras cousas que ouverẽ mester, et teerla senpre et en todo tenpo leuãtada et coberta et rrestoirada".

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
fero
fera
'fiero, violento, áspero, escarpado' , del lat. FĔRUS (REW 3264). Formas: feros 109.20 "serpente... et daua tam - aseuios", fera 137.31 " Monte d' Ouca hũa - mõtana", 800.20 "os começarõ en chegando a çercar a derredor et enxetalos de - guisa" ('de mala manera' ). Desde el XIII: CSM 25.89 "foi en coita fera", 28.8 "un miragre... que fez mui grand' e fero", 31.71 "ouv' en maravilla fera", etc.; Fernan Rodriguez de Calheiros (B 67) "por meu mal foy, ca pelo meu ben non / ca de fera guysa lho lazerey" (16); Johan Garcia de Guilhade (356, 753) "e creçe m' end' unha coyta tam fera / que non ey o cor migo" (3); Cr. 1344 "que poderiã uĩjr algũas bestas feras et que as comeriã" (fol. 254bR); Pedr' Amigo de Sevilha (690, 1099) "per hũu muy gram tenpo fero" (8); Cr. Troyana "en batalla tan fera" (I, 265.21), "que foy de moy fera apostura" (I, 203.23); Soliloquio "os dentes das bestas feras" (9.25), "ou outra animalia fera" (21.27), etc. Para la acepción mod. 'fiero' es más usual BRAUO. Cfr. Corominas DCELC II, 519-520 (en cast. desde el Cid ).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
fero
adx. adj. {adx.} extraordinario; extraordinary: era obrado et debuxado por tal gisa que foy de moy fera apostura, I 203.23. M-P noble. Cid. fiero.
fero
adx. adj. {adx.} violento, cruel; fierce, savage, cruel: nunca foy entrado en tan gran traballo nen en batalla tan fera, I 265.21, I 197.3. Graal. fero.
fero
adx. adj. {adx.} grande, de sumo grado; great, of a high degree: era moy bon caualeyro a hũa fera marauilla, I 230.3. Graal. feramente.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{fero}
.- FERO (971a: XIII?): CSM 28 "un miragre... que fez mui grand' e fero" (8), etc.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
fero
feramente
feramen
adx adj. {adx.}: termo superlativante: 25.89 foi en coita fera; 28.8 un miragre... que fez mui grand'e fero / a Virgen; 31.71 ouv'en maravilla fera; 55.71 a maravilla fera / foi enton ela mui leda; 65.45 ouv'alegria fera || feramente: 35.17 igreja... que ardeu tan feramente; 48.47, 53.15, 55.40 chorando mui feramente; 59.92 || feramen: 47.27 Quand'esto viu o monge, feramen s'espantou; 111.39.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
fero
= duro, violento: {Fernan Gonçalvez de Seavra} anda ben, pero que fer' é d' unha 131.5. || Termo superlativante: {Pedr' Amigo de Sevilha} por un mui gran tempo fero 306.8.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
fero
adx. adj. {adx.} fiero; fierce, wild: seyssem y bestias feras moy crueueles [sic] que avia en aquel lugar, 13.6, 145.30, 292.35.
fero
adx. adj. {adx.} duro, cruel; harsh, cruel: fero ẽmijgo teuerõ em el mẽtre durou, 119.20.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL