logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra novo como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.8 Rows
- Número de acepcións atopadas: 8.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), LIBRO DE NOTAS (5).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
[novo]
{[nouo]}
adx. adx. 'recente, feito recentemente'. Noua, "están juntas da hũa parte cõ a bjña noua que poserõ Gomes Nuñes de Deeyra et súa moller" 10.26 (1390). Novas, "agora novamente leuãtades hũas casas novas jũto et a par das mjñas casas" 57.5 (1478).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
novo
adx adj. {adx.}: 156.45 lingua lle naceu / toda nova; 175.27 seu vaso de prata nov'e bronido; 273.45, 305.35 esterlĩis e torneses, burgaleses, pepiões, / E ynda daquestes novos e dos pretos e da guerra; 316.2, 347.7 fiz cantiga nova || nov'Adan V. Adan; nova lee V. lei; Testamento Novo V. testamento.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
novo
adx. adj. {adx.} fresco, joven; fresh, young, new: cresçerõ os dentes, et fezerõ novos corpos, 25.9, 117.24, 197.2.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
novo
adx. adx. 1. "Novo, que acaba de ser feito ou mercado, ou que ten pouco tempo de uso".
____ nouo (2): "hũu pelote de morilla nouo" 1535, "nõ hey posto pedra nẽ cãto // de nouo ẽna dita casa" 1826; noua (1): "ha de feruer en / ola noua" 2545.
____m. m. 2. "Novidade, conxunto dos froitos novos do ano, dos productos da terra e dos que son propios dunha casa de labranza".
____ nouo (1): "pagar ao / tenpo do nouo en vjno" 2599; nouos (2): "sobre rrasõ de / nouos de hũa vjna" 2122, "os frutos e rrentas e nouos do dito paaço e vjnas" 2493.
____m. Do lat. nŏvus. Documéntase desde o séc. XIII nas CSM (Lorenzo Crónica s.v.). Como m. aparece en 1269 (Martínez Montederramo s.v.), en documentos de Lugo de 1335 (Maia p. 662), e mais en documentos pontevedreses anteriores ó XV, como atesta Sarmiento, como sinónimo de novidade (Sarmiento Catálogo p. 272).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL