logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra noyte como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.11 Rows
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), CRÓNICA TROIANA (2), CRONOLOXÍA (2), HISTORIA TROIANA (3), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
noyte
noite
noute
'noche' , de NŎX, NŎCTĬS (REW 5973). Formas: noyte 6.41, 59.12, 71.7,8, 91.26, 100.11, 111.68 (2 v.),7,10, 125.9, 129.93, 134.51,56,58, 150.23, 151.42, 169.62,64,70, 185.69,73, 214.63, 219.19,20 (2 v.),23, 231.22, 235.47, 248.21, 258.16, 261.39, 267.45, 271.4, 275.6, 331.46, 361.6, 370.4, 379.9, 384.35, 395.61,5, 396.14, 408.11,14, 410.30, 417.28, 418.9,12, 419.3,4, 425.32, 436.28, 444.16, 455.5, 476.6 (c. 315), 483.11, 486.13,21, 489.6, 495.29, 497.4, 506.5 (c. 340), 519.2,8 (c. 353), 526.22, 529.5 (c. 361), 532.5, 555.2, 607.7, 608.28, 613.19, 635.14, 656.45, 663.11, 669.9, 698.19, 699.7, 708.13, 713.7, 717.20, 740.13, 744.18, 752.15, 768.18, 806.22, 807.28,31, 808.87, 810.150, 812.189,195, 849.14, 865.4 (c. 602), 866.6 (c. 603), 896.12, en 315.20, 503.31, 515.11 y 784.29 "aa meya - ", 745.3 "dela medea - endeante", noite 533.11 (c. 365), 557.2, 604.34, 610.18,35, noytes 115.132, 372.8, 381.5, 656.41, 812.194. Desde el s. XIII: a. 1209 "qui de noyte andare" (PMH Leges 896), "todo ome que de noyte andare por uila" (id. 939); CSM 2.15 "ena loar noyt'e dia", etc.; Pero da Ponte (1160, 1626) "de noite" (10); Johan Garcia de Guilhade (1099, 1488) "se de noyte uos foder o peon" (13); Roi Paez de Ribela (1045, 1435) "de noyte ao lunar... de noyt'ao lũar" (3,6); Miragres "de noyte" (p. 86); Cr. Troyana "toda aquela noyte" (I, 114.24); Gal. Estoria "et aa luz chamou dia, et aas teebras noyte" (4,12), etc. Más ejs. en Morais, E. Rodríguez y Machado (Gloss. S. Bernardo, 142). Desde el XIII circula en port. (no en gall.) la variante noute: Afonso X (63, 480) "andar de noute armado" (31); a. 1351 "de noute" (Desc. Portug. I, 92); a. 1429 "asy de noute como de dia" (id. 617). En cast. noche desde el Cid (Pidal Cid p. 769; Corominas DCELC III, 519).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
noyte
f. f. noche; night: singraron apar apar daquel rreyno de boeça todo aquel dia et toda aquela noyte, I 114.24, I 248.31.
grã noyte
a altas horas de la noche: entrou ẽno tenplo de palas grã noyte, II 174.27.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{meya noite
mea noite
medea noyte
meya noyte
mea noyte}
.- MEIA-NOITE (1458a: XVI): CSM 59 "a meya noite s' ergeu" (55); 65 "a mea noite" (151); Cr. Gal. "dela medea noyte endeante... aa meya noyte" (216aR, 226aV etc.); Miragres "aa mea noyte", "et aa medea noyte" (13.2 e 11.2).
{noyte
noute}
.- NOITE (1588b: XIII): 1209 "qui de noyte andare... todo ome que de noyte andare por uilla" (PMH Leges 896, 939); 1351 "he de noute" (Desc. Portug. 92.20); 1429 "de noute como de dia" (id. 617.8).

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
mea-noyte
f. f. medianoche; midnight: esto era a a meanoyte, quando o sono tẽ aquedados os omẽes, 28.36, 32.11 (medianoyte).
noyte
f. f. noche; night: vos yde en toda guisa cras ẽna noyte ante que se leuãte a lũa, 278.30, 55.16, 194.29.
de noyte
expr. por la noche; at night: et esto tãben de noyte cõmo de dia, 87.14, 128.34, 343.37.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
noyte
subst. .- subst. " noche". 15.12 "et fezerõ oraçõ toda a noyte a par do seu moymẽto"; 16.13 "et jouve y toda a noyte en oraçõ"; 32.7 "peça da noyte por andar, vẽo sobre lo tẽplo atã grã claridade"; 45.7 "et Sam Jeronimo, foy tan boo que hũu dia seendo aa noyte nẽbrouse que em aquel dia nõ fezera bẽ nĩhũu"; 63.1 "rrogou [...] que o leixasen y meer aquela noyte"; 135.4 "et en rredor del cada noyte velauano çẽto et viinte caualeiros"; 135.5 "quoreẽta a terça da noyte"; 177.6 "Et logo aquela noyte maso cõ el em hũa rrua"; 177.11,15; 178.11; 193.16; 203.15; 209.10; 213.8; 219.12. NOYTES, 71.16 "et Calrros veendo esto moytas noytes coydou [...] que poderia seer"; 137.18 "Et porque ẽnas noytes que pasarã algũus dos que se enbebedentarã do viño"; 138.3 "jouverã ascondudos dous dias et duas noytes por mãdado de Galarõ". // DE NOYTE , mod. adv. 14.15 "diserõ que virã arder de noyte sobre lo seu moymẽto candeas"; 33.1 "Et ẽna festa de Pĩticoste, de noyte, ẽna ora que os sacerdotes entrauã ẽno tẽple a fazer ofiçio"; 60.8 "foylle dito de noyte en vison"; 71.16 "et jazendo de noyte, en esto coydando"; 86.11 "vẽo o caualeiro de noyte en sonos a aquel seu parente"; 95.7 "fogirõ de noyte cõ moy grã medo"; 115.2 "voluerõ ali de noyte nõ o sabẽdo Calrros"; 181.13 "et chegou a Santiago de noyte"; 189.3 "Et Santiago aparesceulle de noyte en sonos". // ANTE DA NOYTE , " por la tarde, al atardecer", 207.1 "Et ante da noyte açenderõnas et entrarõ ẽna igleia". // DE NOYTE ET DE DIA , DE DIA ET DE NOYTE " siempre, continuadamente". 133.2 "Com̃o et en que maneyra era feyto o enperador Calrros et com̃o o gardauã de noyte et de dya os vasalos"; 160.8 "et d' angeos deuinaes que nũca y cedan seruindo de noyte et de dia"; 191.11 "Et el de dia et de noyte chamaua Santiago que lle acorrese"; 208.16 "deronlle hy hũ lugar en que fezo hũa çela onde sempre [podia] veer o altar de Santiago a que el de dia et de noyte... et fazia moy boa vida". // AA MEDEA NOYTE , véase MEDEANOYTE. // SEER NOYTE , " anochecer". 90.10 "Et desque foy noyte forõse os mouros"; 98.3 "desque foy noyte fogio por lo rrio".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL