logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra todo como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.27 Rows
- Número de acepcións atopadas: 25.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (1), CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (3), HISTORIA TROIANA (7), VOCABULARIO 1275 (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (4), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
todo
todolos
todalas
indef. pr. indef. XV, 4, etc., LXXII, 8, CCIII, 15, CCVI, 3, etc., CCXIX, 16, tudo (CXCVI, 12); con todo esso, CCLXXXI, 15, contudo, apesar d' isso; seguido de art. def. no pl. perde o s final e êste toma a antiga forma; assim todolos, todalas, LXXV, 2, etc., CXCVI, 17; adv. LXXIII, 9, CCXXXIX, 13, CCLXXX, 14, inteiramente, de todo. (Cantigas d' amigo).

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
todo
indef. (tōtu): 1) adj. {indef.} completo, inteiro, total 2284 ({Pero Garcia Burgales} todo ben); 8557 ({Nun' Eanes Cerzeo} todas as gentes); com negação: algum 28 ({Vasco Praga de Sandin} sen todo ben); 2) pron. indef. equivalente a qualquer pessoa 23, 125 ({Vasco Praga de Sandin} tod' ome). Isolado corresponde ao moderno tudo 304, 777, 1260, 10198; e também quando acompanhado de demonstrativo neutro: tod' esto 31, 777, 787, 1260, 1387, 5876; {Fernan Rodriguez de Calheiros} tod' aquesto 7587; todo... quanto, 778, 1430. A forma moderna tudo, metafónicamente alterada e influida talvez por muito (como faz supôr a variante galega tuido), é tão rara nos Cancioneiros como isto, aquisto, aquilo, minha, senhora, etc. Há tudo CV 1106.24 e 371.12, em rima com perdudo e conhoçudo {Johan Garcia de Guilhade}.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
todo
toda
indef. adx. e pron. indef. 'enteiro, completo, total'. Todo, "et todo jur et posisóm et proopiadade que nós tĩjñamos do dito herdamento" 2.24 (1341); "Et todo jur et proçyçõ et propyadade da dita cassa" 3.17 (1342); "uolla de faser de pas senpre et en todo tenpo de quenquer que uolla enbargar" 4.25 (1343); "et outorgamos de uolla fazer de paz senpre en todo tẽpo de quenquer que uolla enbarge" 5.23 (1345); "déuouollas a ffazer de paz senpre a todo tẽpo de quenquer que uollas embargar" 7.20 (1376); 8.10 (1381); "et todo o que máys uallẽ as ditas herdades, casas, casaes (...) dóuvoslo et dõo en lyure et pura doaçõ" 8.29 (1381); "et todo jur et senorío et posysón et proopiadade" 8.32 (1381); "et demays douuos todo meu lyure et conprido poder para que as posades entrar et ajurar" 8.40 (1381); "prometo et outorgo que senpre et a todo tẽpo uos fasa de paz as ditas herdades" 8.46 (1381); "nũca contra esto uena en parte nẽ en todo, ante ha outorgo en todo et ey et auerey por fyrme et estáuelle agora et para todo senpre, so abrigasõ de meus bẽes" 8.57, 58 (1381); "et todo jur, posisõ, senorío et propiadade et vós" 9.21 (1385); "de uosla faser de paz senpre et a todo tenpo de quenquer que uosla enbargar" 9.27 (1385); "primeiro que vem d' alí endeante para todo senpre, en tal maneira et cõ tal condiçõ" 10.40 (1390); "dito terreo per uosa custa de bjña, todo em este ano primeyro que bem" 10.43 (1390); "et que o çerredes et o poñades todo aderredor de muro de pedra" 10.44 (1390); "pedra et madeira no dito lugar de todo o que em sy ouuer mester per uosa custa" 10.47 (1390); "cada ano no dito lugar quito et foro de todo custo aa dorna a terça parte do bjño" 10.56 (1390); "et nõ querendo así faser et conprir todo o sobredito" 10.92 (1390); "et a todo foro et vso et custume et priujleguios" 10.109 (1390). Hai 211 ocorrencias desta forma véxase o listado s.v. todo. Tódolo, "todavía esta carta de aforamjnto e tódolo en ela contiúdo fique firme e valla" 56.61 (1477); "todavía esta dita carta de venda et tódolo en ela cõtenjdo valla para senpre" 69.62 (1503). Tódolos, "en tódolos abtos et negocios ao dito moesteiro" 22.38 (1403); "ẽna súa corte et en tódolos seus rregnos et notario público jurado" 49.39 (1459). Tódollos, "et caua et chousar et rreparamẽto et tódollos outros lauores que ouuer mester cada ano" 10.53 (1390); "conuẽ a saber, os dous quintos de tódollos herdamentos, casas, casares et chantados" 18.7 (1397). Todos, "Conusçuda cousa seia a todos que eu, Ffernã Eanes da Ffolgeyra" 1.2 (1332); "Sábeã todos que eu, Domĩgo Lobeyra, morador d' Ouçono" 2.2 (1341); "Coñuçuda cousa sseya a todos que eu, Johán Dominges, dito de Loallo" 3.2 (1342); "cõ todos sseus pouços et ágoas vertes" 3.11 (1342); 4.2 (1343); "per mỉ et per todos meus bẽes móuelles et rreýs que ey" 4.26 (1343); "Sábeam todos que eu, Martĩ Carniçeyro, et moller mĩa" 5.2 (1345); "Uẽdemos a uós a meatade da dita casa cõ todos seus yxidos et entrados" 5.10 (1345); "quenquer que uolla enbarge, per nós et per todos nosos bẽes móuelles et rraýz" 5.24 (1345); "Sabam todos que eu, Eluira Rrodriges, ffila que foýn" 6.2 (1373); "deuo a ffaser de paz pere nós et per todos nosos bẽes que ey et auer deuo" 6.16 (1373). Hai 103 ocorrencias do masculino plural vid. o listado s.v. todos. Tódoslos, "cauar a dita vjña et podar et esterquaar et faserle tódoslos outros lauores que lle perteesçerẽ" 10.51 (1390); "por jur de herdade, conuẽ a saber, tódoslos herdamentos, casas, casares et chantados" 25.9 (1409); "et su notario ẽna súa corte e en tódoslos seus rreynos et señoríos" 28.145 (1412); "tódoslos herdamentos, casas, casares, chantados" 29.19 (1415); "et rreparala de tódoslos outros lauores que ela ouver mester" 31.19 (1417); "notario público ẽna súa corte et en tódoslos seus rregnos" 31.94 (1417); "et a tódoslos outros moradores et pobladores das fregresías de San Johán de Lousame et de Santa María de Néuera" 32.24 (1419). Con esta forma hai 27 ocorrencias vid. o listado s.v. tódoslos. Toda, "nũca ueña contra esto, et por toda mỉa uoz et súa, prometo et outorgo que" 1.6 (1332); "em toda a frigisía de Santa Cristina de Noya" 2.11 (1341); "toda aquella nossa cassa de Ssardineyro" 3.8 (1342); "et ffaçades toda vossa voontade por ssenpre jamays" 3.21 (1342); "que faço por mỉ et por toda mĩa uós, vendo para senpre et firmamente" 4.4 (1343); "Et rrenũçio a toda eyxiçõ, que nũca ende diga o contrario" 4.21 (1343); "a meatade entrega de toda aquella casa" 5.8 (1345); "et cõ todas súas dereyturas que a toda a meatade da dita casa pertẽeçe" 5.11 (1345); "que faço por mỉ et por toda mĩa uoz de grado et de corraçõ" 7.3 (1376); "que a eu aia et me perteesca en toda a frijgesía de Santa Cristina de Barro" 7.11 (1376); "outorgo que soo pagado, et rrenũçio a toda exçepçóm, que nũca ende al diga" 7.14 (1376); "que faso per mỉ et por toda myna uoz, confeso et outorgo que uendo" 8.9 (1381); "ẽna vylla de Pascoal et seus trýmjnos et en toda a frygisía de San Pero de Tállara" 8.19 (1381); "et rrenuçio a toda eyxepçõ, que nũca ende dyga o contrario" 8.29 (1381); "toda a herança que nos a nós pertẽeçe de auer" 9.10 (1385). Hai 121 ocorrencias na forma feminina vid. o listado s.v. toda. Tódalas, "tódalas casas, casares et herdades et chantados" 12.7 (1394); "convén a saber, tódalas herdades et chantados, casas et casares" 13.10 (1395); 15.13 (1395); 32.43 (1419); "parto de mỉ et de mjña ajuda et fauor a tódalas leys et foros et dereitos escrytos" 42.18 (1445); "de quinẽtos soldos que nõ valla et a tódalas outras leys et foros et dereitos" 64.53 (1493). Tódallas, "tódallas outras rrazoes et defensoes gaanadas" 10.112 (1390). Todas, "que ffazemos por nós et por todas nosas uozes, uẽdemos para senpre" 2.4 (1341); "a montes et a fontes, cõ todas súas dereyturas et eixidos" 2.8 (1341); "todas uosas uoõtades" 2.23 (1341); "presentes et outorgantes, por nós et por todas nossas voçes, de bõ coraçõ" 3.4 (1342); "cõ ssúa cámarra et et todas ssúas derreyturas que lle perteeçẽ" 3.9 (1342); "que volla enbargue, per nós et per todas nossas boas" 3.17 (1342); "et facades della todas uosas uoõtades sem enbargo de mỉ" 4.24 (1343); "que façemos por nós et por todas nosas uozes, de grado et de coraçõ" 5.4 (1345); "a todas uosas uozes" 5.7 (1345); "todos seus yxidos et entrados et cõ todas súas dereyturas" 5.10 (1345); "a casa para senpre, et façades della todas uosas uoontades" 5.22 (1345); "et vosa moller, Ynés Ffernandes, et todas vosas vozes" 6.5 (1373); "per essta presente carta, que vós et todas vosas vozes que façades della vosa vontade" 6.20 (1373); "vendo (...) a uossa moller, Domỉga Mouryna, et a todas uossas uozes, todas quantas herdades et chantados, casas, cassaes (...) que a mỉ perteeçẽ" 7.6 (1376). Hai 147 ocorrencias véxase o listado s.v. todas. Tódaslas, "Et a esto rrenũçiamos tódaslas leys et foros et dereitos escriptos" 10.103 (1390); "et a tódaslas outras leys et foros et dereitos" 10.107 (1390); "tódaslas herdades" 20.9 (1403); "tódaslas erdades et chantados et casas" 21.9 (1403); "que fesese pagar os ditos morauidís cõ tódaslas custas que sobre ello avịa feitas" 24.55 (1407); "Et a esto que dito he rrenũçio tódaslas leys et dereitos" 25.38 (1409); "et a tódaslas outras leys et foros et dereitos" 25.40 (1409). Con esta forma hai 25 ocorrencias vid. listado s.v. tódaslas. Tódasllas, "tódasllas mjnas herdades, casas et casaes" 8.13 (1381); "tódasllas herdades, casas et casares et chantados" 19.9 (1398); "et tódasllas outras dereyturas que a mỉ perteesçẽ" 19.11 (1398); "et a tódasllas outras leijs et dereytos" 38.62 (1435).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
todo
indef. adj. {indef.} todo; all, whole: en todo [sic] greçia non moraua mellor rrey, I 92.21, I 118.14.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
todo
toda
todolos
todollos
todoslos
todo
todo
tudo
tódolos
tódoslos
adj. ' todo, toda' , de TŌTUS, TŌTA (REW 8815). Formas: todo (adj. ) 21.39, 37.45,52, 45.64, 50.6 "tremeu - España", 53.17, 62.13, 67.24, 71.7 "hũu dia - ", 90.21, 91.29,32, 92.38,40,48, 93.16, 94.43, 97.6, 106.37,42,54, 107.58,78, 108.89, 109.24, 111.66,2,16, 113.75, 129.90, 132.41,47, 133.20, 135.29, 138.8,9, 142.17, 144.7, 145.3,12,16, 146.19,24, 148.37, 154.9,12, 156.7,18, 160.11, 161.7 "corruda - Galiza", 162.19, 165.43,46, 176.19, 183.17, 190,5,16, 194.67, 197.67, 200.30, 202.80,9, 204.28,36, 213.23, 218.13, 219.18, 221.9, 223.20, 232.40, 234.35, 242.23 "toda Eçeia et - Carmona", 246.47, 252.35, 257.10, 258.11,16, 262.49, 267.45, 282.37, 283.54, 300.18,24 (2 v.), 304.27, 307.7, 308.34, 314.4, 317.17, 318.12, 332.6, 338.22, 340.33, 344.29, 347.21, 353.5,15, 358.21, 359.1, 360.1,8, 362.19, 364.8 (c. 219), 366,18 (c. 220), 367.8, 371.29, 376.36, 377.48, 379.47, 392.23, 393.23, 394.39,43, 397.10 (c. 245), 416.7, 418.6, 419.13, 420.7, 431.12, 440.32, 445.5, 451.9 (c. 295), 453.5, 456.28, 458.6, 459.27, 460.6, 464.51, 467.4, 470.18, 476.5 (c. 315), 494.6,8,26, 504.3 (c. 339), 505.19, 510.5,10, 514.21 (2 v.), 517.13, 524.6, 526.21, 535.15, 536.18, 537.5, 540.5, 560.33, 561.39, 573.12, 582.5,9, 588.19, 605.13, 608.36, 609.43, 613.45,18,21, 614.13, 632.12, 641.6,15,19, 649.19, 658.39, 659.33, 661.7,27, 673.53,54, 678.15, 679.26, 682.26, 693.23,26, 700.26, 714.32, 723.17, 728.49,58, 736.25, 738.8, 741.29,32, 745.32, 752.26, 754.6, 755.29, 758.17, 763.29, 764.9, 769.16, 778.13, 785.28, 790.17, 800.25, 805.128, 806.20, 810.138, 811.152, 813.215, 817.73, 820.9 (c. 552), 823.38, 824.49,55, 831.28,33, 835.13, 838.12 (c. 570), 840.15, 842.28,38, 844.16, 857.7, 861.11, 862.3,12, 867.1 (c. 606), 871.10, 872.41,53, 873.1 (c. 611), 4 (c. 612), 875.16, 885.7,14 (c. 627), 14 (c. 628), 887.20, 888.40,45,53, 892.58,65, 893.78, 894.25, 895.10, 897.26, como pron. en 4.33, 13.38,41, 19.8, 21.40, 25.8,20, 28.29,39, 30.22, 31.7, 41.63, 84.24,26,40, 86.7, 89.5, 90.18,25, 92.52,4, 98.29, 99.57, 102.60 "nõ leyxarõ de passar por - esso", 108.95, 110.62, 111.6, 113.61,64, 114.98, 115.107,122, 127.45, 128.62, 131.25, 135.23, 141.29, 143.32, 145.5, 147.18, 148.41,44, 150.13, 151.36,43, 154.13, 158.24, 160.9, 162.20, 168.39,40, 170.79 (2 fv.),99, 173.22,28, 178.80, 181.31, 182.6, 192.9, 196.28, 198.86, 204.29, 209.37, 212.7 (c. 126), 213.22 (2 v.), 217.10, 220.7, 222.11 (c. 133), 232.9, 235.46, 238.36, 239.14, 240.27, 241.48, 243.53, 245.31,41, 247.18, 252.32, 253.51, 255.33 "en - esto" (' mientras tanto' , es muy corriente), 256.40, 261.46, 263.12, 268.6,9, 270.15, 272.37, 273.65, 276.37, 282.21, 292.5,6, 293.17, 298.45, 300.25, 317.23, 324.19, 330.19,21, 331.30, 332.13, 334.10, 340.21, 343.8, 348.6, 349.7, 351.5,15, 352.27, 355.34 (2 v.), 365.12, 368.8, 371.15,19, 381.40, 389.23, 391.14 (c. 241), 395.57, 399.11, 405.9, 413.8 (c. 263), 415.11, 416.20, 417.27, 420.24,29, 426.13, 428.11, 429.5,18, 430.2, 440.17, 442.31, 449.10 (c. 293), 453.4,10, 468.3,4, 475.6, 477.4, 482.27, 483.15, 492.20, 501.24, 505.9,12, 508.39,6,12, 513.26,35, 518.18, 521.9, 526.20, 531.21, 533.11 (c. 364), 536.16, 537.7, 543.11, 544.11,15, 546.5, 548.13, 550.40, 552.18,26, 553.15 (c. 382), 561.15, 563.47,3, 565.14, 567.16, 571.13, 572.21, 573.41, 575.7, 589.35, 591.5, 601.39, 608.28, 609.2, 615.33, 625.46, 631.2, 634.7, 636.37, 640.5,19, 644.56,65, 645.70, 648,9, 650.26,6, 653.22,23,35, 655.19,25 (2 v.), 656.52, 657.12, 658.45, 659.19,23, 664.19.29, 667.26, 669.7, 670.34, 672.52, 675.59, 693.25, 719.19, 727.22, 729.63, 733.12, 741.34,37, 750.17, 754.7, 761.54, 762.58,9, 765.10,11, 772.31,33, 773.49, 776.16, 798.18, 799.10, 800.4,11, 810.136, 819.35,42,46 (2 v.), 825.14, 830.19, 834.29,35,38, 842.35,38, 843.11, 845.15 (c. 576) ,14 (c. 577), 847.5 (c. 579), 856.8, 860.8 (c. 596), 865.11, 880.17, 881.10 (c. 620), 888.42, 889.22, 890.8 (c. 632), 891.20,33, 894.54, 895.2, 896.18 "muy reçeada sera - sempre aquela jgleia", 30.28 "sobre - ", 227.23 "a seer morto de - en - " (id. 654.20, 676.23, 735.14,15, 752.16, 770.25,27, 785.19,20). En plur. todos (adj. ) 4.40 (2 v.), 7.17,22, 26.26 "fezerõ juntar - tres os jrrmãos" (id. 37.62, 47.1, 135.25, 218.8, 329.19, 475.5, 591.21, 594.10, 747.39, 176.12,13 " - vij... - vijte", 47.10 "çegouos logo - quatro" ), 78.8, 88.19, 99.18, 101.25, 107.61, 112.27, 126.8,14, 153.19, 158.20,38, 176.9,16, 177.35, 182.65, 193.34, 204.26, 255.19, 260.14,17, 268.57, 273.63, 278.39, 285.7 (c. 167), 298.50 (2 v.), 300.23, 307.18, 20, 314.15, 316.45, 317.35, 328.3 (c. 192), 348.7,8, 350.4 (c. 207), 374.5 (c. 229), 375.11, (c. 230), 381.2, 389.32, 390.47, 396.4, 397.10 (c. 246), 403.2, 405.22, 414.22, 420.2, 443.8, 447.15, 457.17, 477.3, 482.6, 487.3, 495.4, 506.10 (c. 340), 588.19, 614.14, 616.12, 621.53 (2 v.), 628.36, 633.3, 635.9 (c. 433), 652.8, 657.7,16,25, 659.8, 670.25, 678.31, 695.20, 696.15, 701.52, 713.31, 715.10. 716.2, 730.23, 731.9, 747.52, 755.41, 760.11, 780.25,26, 785.21, 808.85, 817.75, 820.12 (c. 552), 826.22, 835.8 (c. 567), 836.24, 839.25, 841.23,11, 844.9 (c. 575), 847.13, 881.7 (c. 620), 882.4 (2 v., c. 623), 886.5 (c. 629), 887.31, 890.11 (c. 632), 891.32, 892.54,59, 893.74, 894.42 (2 v.),51,54, 900.7. En muchos casos no se practica la contracción con el art.: todos os + sust. 98.44, 198.87, 334.3-4 (c. 195), 338.13, 340.40, 341.49, 349.8, 350.4 (c. 208), 356.10, 358.5, 389.27,35, 394.44, 397.7 (c. 245), 405.13, 409.21, 410.26, 4 (c. 261), 420.33, 424.5, 439,20, 452.5,9, 458.20, 470.12, 478.25, 479.17, 503.19, 520.6, 536.15, 541.23,33, 545.22, 546.9,10, 549.2, 553.13 (c. 381), 554.25, 555.6, 556.12, 560.34, 569.12, 578.58, 584.36, 659.9, 660.36, 679.3,12, 681.9, 687.36,38, 688.20, 709.31, 715.3, 723.2, 729.7, 730.13, 738.13, 744.34, 745.37, 747.32, 755.29, 759.22, 760.31, 775.12, 778.9, 783.18, 785.28, 814.256, 831.31 " - os outros lugares" 833.8 " - os pãaes". Como pron. todos en 6.42,3 (2 v.), 7.30, 14.8, 17.28, 22.9, 24.19 (c. 18), 29.9, 42.73 (2 v.),85, 48.42, 51.33, 60.15, 66.23, 68.26,18, 69.20, 70.28, 78.6 (2 v.), 79.25, 83.6,18 (c. 59), 84.37, 85.8, 89.31,16, 93.12,22,32, 94.43,57, 97.7, 98.34,41,46, 102.53,54, 103.82, 104.24, 105.9, 106.28,45, 107.82,84, 108.86,87,94,97,2,6, 109.10,13,15,17,18,35, 110.37,38,41 (2 v.),43, 111.10, 112.21,23,25, 113.50, 114.78,105, 115.111,116, 119.19, 123.13, 126.15,16 (2 v.),20, 127.36 (2 v.), 128.56, 131.8, 136.3,18,27, 137.40,41,48,49,51 (2 v.), 138.62,10, 139.23,25, 140.34, 141.32, 143.27,37,38, 145.16, 146.21, 148.48, 150.21 (2 v.), 151.27, 156.17, 161.16, 165.37, 171.106, 173.22,28,33,34, 176.29, 179.90, 181.47, 191.2, 192.9, 193.30,43, 195.81, 197.44,48, 199.7, 201.50, 202.13, 203.5, 204.40, 207.23, 209.35,49, 214.61, 217.19, 218.23,14, 226.9,13-14, 235.42,43, 236.63,65, 238.42, 239.8, 241.58, 242.11,14, 243.43, 246.56, 247.10 (2 v.), 248.38, 251.9,16,18, 253.48,60, 255.14, 256.36, 260.22, 272.43, 280.70, 281.101,102, 290.34 (2 v.),45, 294.7, 310.49, 320.19, 323.13, 336.36, 339.7,12, 340.19,22,36, 345.21, 360.5, 361.11, 373.8, 374.13,14, 378.19, 379.38, 381.42, 383.25, 384.20, 389.21,28, 390.9, 392.32, 397.11 (c. 248), 398.15,17,6, 402.4,10 (2 v., c. 251), 403.18, 405.11,21, 415.9, 418.6, 420.27,29,34, 421.15, 423.28, 425.28, 426.29, 427.37, 428.19 (2 v.), 431.16, 438.37, 446.7 (c. 289), 4 (c. 290), 452.10 (2 v.),20, 454.28, 457.47, 458.21, 459.10,28,30, 460.34,41, 466.7 (c. 305), 469.3, 477.4, 481.21, 484.27, 485.39, 494.4,22, 498.36, 503.16, 506.7 (c. 340), 514.23, 521.23, 523.18,23, 524.29,36, 525.4,9, 526.21 (2 v.), 528.42,46,47,50, 534.14,19, 536.20, 537.4, 539.33, 544.10 (c. 375), 545.21, 546.12, 550.34, 551.16, 552.9,11, 554.24, 555.4, 562.43, 563.12, 565.44,12,16, 566.5, 567.7.27, 568.49, 569.7, 570.39, 573.4, 577.32,33, 580.12, 581.17,30, 583.17,21,27, 584.28, 589.4,6, 590.10, 592.26, 602.22, 607.7, 611.38, 612.20,40,44, 616.7, 617.5.32, 624.23, 629.6, 631.3, 632.26, 634.19, 635.10 (c. 433), 637.4, 646.20, 647.35, 649.10, 650.11, 652.20, 653.39, 654.6, 655.35, 656.29, 657.10,14,17,30, 659.26, 660.5,7, 662.17, 663.37,39,3, 665.5, 668.26, 671.16,18, 673.13, 677.32 (2 v.), 679.6, 685.28, 686.21, 689.24, 709.4, 715.4, 732.17, 733.32 (3 v.). 734.31, 738.9, 739.31, 740.7,12, 745.38, 746.4,5, 748.59,61,68 (2 v.), 753.22, 754.14,19, 755.41, 759.19, 761.35,37,38, 762.21, 768.11, 771.7,11 (2 v.),12, 777.13, 780.25, 782.34, 784.32, 786.42, 790.6, 792.14, 797.22, 799.13, 800.13-14,29,32,34, 801.44,49,51,4,7, 803.59,69, 807.34, 815.29, 816.48,68, 817.78 (2 v.), 818.21,25, 824.49,58, 828.45, 829.9 (c. 561), 832.8 (c. 563), 833.24, 834.46, 843.19, 846.20, 855.12 (c. 589), 863.35, 864.30, 870.43, 877.59, 891.28,38,40,41 (2 v.), 892.53,61, 894.34,41, 895.18, 899.28. No se practica la contracción en los casos siguientes: 321.49, 385.3, 390.49 y 512.23 " - os mays", 555.16 " - os mais onrrados - ", 397.13, 402.3 (c. 251), 534.29, 547.26, 568.45, 592.26, 617.12 y 761.53 " - os outros", 8.40, 40.39, 389.26, 569.4 y 672.28 " - os que", 455.21 " - os mellores", 214.54 " - os de sua parte", 126.21 " - os da corte" (id. 260.15, 390.41, 408.15, 452.10, 522.6, 534.20, 567.27, 568.45, 583.17, 589.3 y 763.24 c. 519), 191.34, 192.5, 421.18, 424.13 (c. 273), 425.3, 428.21, 434.16 y 573.39 " - os seus". Para el fem. tenemos: toda (adj. ) 4.41, 10.9, 12.14, 13.39, 16.7 (c. 10), 17.19, 18.30,34, 19.36,7, 22.8 (c. 16), 29.9, 31.6, 32.21, 40.23,44, 41.47,70, 42.83, 43.8, 45.57, 51.13, 53.23, 54.7,21, 58.13, 62.13, 63.12, 67.20, 68.26, 69.8, 78.16, 84.40, 86.5, 88.9,18, 90.3, 91.35, 92.7, 95.9, 99.2,5, 102.55, 105.8,13, 106.35, 111.68, 113.67, 122.13, 127.32, 130.119,7, 132.46, 134.56, 142.8,12,18,22, 144.8,10, 145.10, 147.22, 148.32, 151.42, 153.24, 161.8, 164.20,27, 165.36,38, 167.7, 171.104, 181.29, 185.73, 196.17, 203.18, 204.31, 213.15, 214.51, 217.13, 219.35, 228.7, 239.22, 241.50, 242.22 (2 v.),23,24, 246.54,57,62, 247.70,14, 253.56, 258.19, 259.28, 260.13, 261.34, 266.30, 272.23, 274.89, 276.29, 282.16, 288.9,12, 298.47, 299.61, 300.23,24, 301.21, 303.14,15, 307.23, 310.43, 315.25, 325.19, 327.51, 330.25, 332.31, 334.3 (c. 196), 336.31, 338.28, 339.17, 341.60,64, 344.13, 347.17,10, 352.21, 353.36,9, 354.29,9, 359.4, 364.9 (c. 219), 374.13, 375.10,11 (c. 230), 378.18, 381.4,16, 395.5 396.14, 402.4 (c. 250), 408.14 (c. 258), 409.6, 418.9, 419.4,18, 423.8,9, 430.16, 432.37, 434.22,24, 438.4, 439.17,19, 443.9, 461.18, 464.10, 465.27,30, 468.10, 475.11 (c. 313), 487.9, 492.10,14, 493.29,42, 494.6,9, 496.33, 499.9, 501.6, 503.32, 510.18, 526.4, 533.8 (c. 365), 535.3, 536.14, 543.12, 544.7, 545.4, 546.9, 549.6, 551.5, 562,23, 564.24, 565.11, 569.10,19, 572.20, 593.20, 608.35, 627.16, 634.25, 643.22, 651.4,13, 652.18, 653.38, 654.14,15, 657.4,11, 659.8,16,18, 661.28, 663.10,14, 666.49, 669.6, 671.15, 673.7, 676.9,11, 678.12, 680.30, 681.5, 682.25, 686.19, 689.8, 701.53, 719.13, 721.14, 724.15, 730.7 (2 v.), 731.10, 733.13, 735.11, 736.4,12, 740.3, 760.9,17, 772.16, 777.15, 786.32,44, 787.14,15, 790.13, 792.4, 793.9,13,20, 799.1,4, 800.14,31, 801.38, 805.132,133, 811.176, 813.222, 814.260, 815.19, 817.73,75 (2 v.),76, 818.20, 820.12,13 (2 v.),15,17 (c. 551),13 (c. 552), 823.22,40, 829.5 (c. 560), 830.22, 831.20, 832.17, 833.27,19, 834.42, 836.29, 838.5, 840.9,15, 841.5,10, 844.10,14,17, 845.12, 847.7, 848.16, 850.8 (c. 583), 858.8 (c. 592), 859.12 (c. 593), 871.9, 872.34, 873.9, 874.11 (c. 612), 878.21 (c. 616), 880.9 (c. 618), 882.9 (c. 622), 885.8,13 (c. 627), 891.27,32, 892.51,58,66, 893.11, 895.61, 896.26, 897.31, 902.76. Como pron. en 31.14, 54.28, 69.8, 73.9, 88.13, 91.7, 156.14, 161.18, 182.58, 183.12, 212.1 (c. 125), 215.77,8, 240.23 (2 v.), 275.97, 290.43, 338.28, 347.18, 352.9, 381.8, 429.22, 483.3, 521.14, 601.4, 676.10, 773.41, 784.33, 785.24,29,31, 838.10, 857.10, 859.13 (c. 593), 874.15 (c. 612), 887.24, 890.13 (c. 633), 895.62. Para el plur. tenemos: todas (adj. ) 11.8 (c. 7), 17.4, 18.29, 35.21, 39.10, 46.81, 62.5, 84.35, 115.109, 116.139,157, 162.6, 170.78, 176.13,26, 182.64, 199.10, 201.76, 208.26, 214.56, 237.5, 244.5, 247.19, 256.5, 267.45, 281.7, 326.41, 331.45, 332.12, 336.32, 344.12, 352.8, 358.4, 381.38, 384.35, 391.3,8, 393.23, 412.31, 426.15, 429.2, 430.5, 438.37, 445.2, 450.12-13, 458.19, 469.15, 494.21, 510.17 (2 v.), 521.18-19, 528.49, 541.33, 553.15 (c. 381), 564.38, 572.12, 573.41, 574.28, 593.11,18, 626.32, 648.15, 657.15, 660.17, 661.3, 663.15, 665. 19, 677.36, 682.14, 683.8, 696.9, 714.43, 734.30, 737.41, 739.34, 766.21, 773.42, 798.13,15,17, 799.4,7,13, 801.10, 815.9,36, 818.34, 821.3 (c. 553), 826.22,9, 828.43, 831.28, 833.11, 836.25,27,29, 837.4, 838.18, 840.29, 841.9,15, 842.28,3, 844.13 (c. 575), 849.4 (c. 582), 854.11, 857.14, 868.4,5, 869.11 (c. 608), 871.7, 873.12, 875.27, 878.12, 882.4 (c. 623), 883.10,12 (c. 625), 886.3 (2 v.),12,13 (2 v.),19, 887.32,33, 888.49,51, 889.26, 890.4 (c. 632), 892.54,57, 894.25,30,54, 897.28,39,47. No se practica la contracción en 103.74, 345.20,23 "de - as montanas... - as parias", 351.3, 373.5 " - as outras villas", 389.29, 401.21, 425.32, 426.27, 439.17, 445.6, 447.16, 461.13, 462.7, 504.7 (c. 339), 527.14, 528.52, 535.16, 538.14 (c. 368), 540.17, 541.29, 553.13 (c. 381),12 (c. 382), 554.19, 567.8, 569.12, 570.6, 579.91, 580.7, 584.37, 590.20, 610.26, 669.8, 670.15, 671.39,6, 679.15, 704.26, 727.21, 728.38, 734.29, 751.21, 759.18,25, 761.56, 772.18 y 792.6 " - as torres"; como pron. 5.15, 35.22,23, 76.13 (c. 53), 199.11, 216.5, 330.9,13,15, 345.16, 352.7, 381.5, 389.29, 598.46, 797.21, 801.9, 835.10 (c. 567), 875.23, 887.21,29, 901.47. Hay una serie de formas en que tenemos contracción, apareciendo la 2ª forma del art. o pron. LO/LA: todolo 108.91 "o que uos eu digo - entẽdedes", 494.8 "assy que - astragou", todolos 3.18, 7.8, 16.10, 17.22, 21.44, 130.7, 141.31, 142.9, 144.11 "et - Montes d' Ouca", 146.10, 149.64, 151.46, 156.7, 167.21, 176.25 " - outros altos omes", 184.52 "leuarey comjgo - seus sete fillos", 202.77, 221.17, 223.23, 226.12,14, 234.27, 235.52, 239.6,21, 240.42, 244.55, 247.48, 337.9, 497.3, 577.37, 621.41,45, 628.37, 631.18, 654.21, 656.29, 659.29, 664.23, 665.18, 680.32, 805.127, 808.65, 817.74, 836.18, 842.41, 855.2 (c. 588), 873.9, 883.16,14 (c. 625), 886.17, 888.41, 896.4, 897.30, 901.36, 109.22 " - da oste" (id. 507.23, 537.38, 885.1), 114.103, 188.35, 415.12, 416.15 y 554.33 " - outros", 129.96, 238.32 y 246.45 " - que", 130.125 " - d' Espana", 162. 18 " - mays", 176.18 " - de B.", todollos 21.43, 42.84, 48.28, 53.21, 58.12, 66.28, 79.23, 100.6, 101.40-41, 102.56, 105.12,15, 162.21, 178.83, 200.40-41, 242.28, 259.28, 270.14, 389.18, 511.25, 7.25 " - uẽzeredes" (id. 42.80), 50.25 " - de sua terra" (id. 217.18), 37.45, 41.47 y 73.11 " - que", 94.58 y 95.63 "cõ - seus", 202.11 " - mays delles", 92.39 " - teus", 243.43 " - da cidade", 32.19, 94.41, 98.33, 106.34 y 177.39,58 " - outros", todala 883.22 "disso que - leixariã liure", todalas 10.10, 14.7, 54.18,28, 109.32, 113.74, 150.17, 158.20, 164.23, 167.22, 172.14, 173.24, 208.29, 211.18, 221.13, 238.34,35, 248.22, 251.10, 310.49, 314.16, 315.36, 333.45, 508.9, 510.16, 514.21, 516.12, 558.7, 559.26, 581.23, 629.3, 640.8, 646.9, 649.17, 653.34,38, 654.12, 658.42, 668.22, 681.13, 737.33, 738.17, 759.18, 798.10, 799.6, 803.68,81, 808.72, 827.3, 830.14 (c. 562), 843.11, 844.13 (c. 575), 847.18, 848.11 (c. 580), 874.6, 884.4,9 (c. 626), 885.9 (c. 627), 892.68, 895.4, 901.32, 165.48 "que todallas feridas que... que - el tijna" (id. 198.81, 290.40, 315.37), todallas 7.9, 10.12, 40.35,36, 58.28, 70.27, 76.12,13 (c. 53), 91.14, 133.27, 165.47, 258.15, 815.15, 878.14 " - quebrãtauã". En otros casos aparece la forma sin contraer con LO/LA: todoslos 7.28, 21.40, 24.12 (c. 18), 45.74 "per - logares", 240.41, 297.18-19, 298.49, 432.26, 656.47, 667.13, 695.17, 815.28, 821.15, 825.15, 885.14 (c. 628), 42.80 " - metede" (id. 238.32), 144.49 " - d' Espana", 252.32 " - da çibdade", 238.27 y 244.9 " - mays", 241.50 y 244.7 " - que", 310.48 " - outros que", todosllos 640.3, 894.46 "a - outros seus fillos", todaslas 9.11-12, 31.10, 238.45, 282.19, 297.22, 321.33, 330.15, 455.6, 657.3, 658.45, 659.29, 663.31, 819.49, 847.25, 857.12, 887.12, todasllas 95.10. La palabra todo se documenta desde el s. XI: a. 1008 "et consudunasti nos todos tres in tua kasa ad tua bemfeitoria" (PMH Diplom. 124). En port. todo funciona como pron. ind. hasta el s. XVI, desde entonces tudo, ya en casos aislados desde el XIII. En gall. sólo se usan las formas todo, toda, aunque a Carré se le ocurrió estúpidamente presentar las formas tudo, tuda. La combinación tódolos, tódoslos se conoce desde el s. XIII, siendo hoy las formas galls. tódolos, tódalas. Disparatadamente se empeña ahora la Academia Gallega en escribir todos os, todas as como en port., con evidente falta de perspectiva lingüística. Algunos casos: a. 1267 "con todolos outros" (Sponer 150.4); a. 1289 "todalas sas quintaãs" (Portel p. LXXVII); a. 1313 "e aguardar todalas cousas" (Duro p. 171); a. 1294 "e por todalas outras cousas" (id. 163); CSM 8.14 "en todalas eigrejas", 23.10 "sobre todalas bondades"; Aves "todolos maaos cuydos" (p. 22.16); F. Lopes Cr. D. Pedro "antre todollos principes do mundo" (p. 99.18); Soliloquio "por todollos teus beneffiçios" (29.1), etc.; a. 1433 "a todoslos procuradores" (Ferro2 p. 19); a. 1434 "todoslos outros privylegos" (id. 29); a. 1438 "todoslos nagoçios" (id. 34); a. 1455 "en todoslos males" (id. 302); a. 1450 "en todaslas outras suas terras" (Leite T. Arc. 112.13-14). Véase información en C. Michaëlis Gloss. CA p.88-89; Nunes Amigo III, 692-693; Mettmann Gloss. CSM 302-303; Morais (todo y tudo ) y Machado, DELP1 2089b, DELP2 2223a. En cast. desde las Glosas y Cid (Pidal Cid p. 867-868, Corominas DCELC IV, 480).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{todo poderoso}
.- *TODO-PODEROSO: Soliloquio "Deus todo poderoso" (82.13); Cr. D. Pedro "e sanha do todo-poderoso Deus" (213.116).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
todo
indef adj. / pron. indef.: 5.41 tod'a terra de Jerussalem ; 117.36 toda aquela terra; 144.23 todo seu sen; 155.67 tod'este pichel; 232.21 tod'aquel dia; 258.27 deu-lles a massa toda quanta pera ssi de pran / tĩya; 245.88 dirás est'aos frades todos; 305.41 Tod'essa noit'; 357.8 o rostro todo torto / muit'avia || 122.16 tod'Espanna ; 217.39 toda Spanna || 309.20 en todo Roma || 9.12 hũa dona... de todo mal quita; 10.10 de todo mal o pode guardar; 111.4 En todo tempo faz ben; 134.5 poder á de toller tod'enfermidade; 165.15 toda vez; 213.5 de toda cousa o guarda que lle ponnan mentireira; 232.14 toda ave que açor dev'a prender; 292.13 sobre tod'outra cousa... amava Santa Maria || 212.4 Tod'aquel que pola Virgen quiser do seu ben fazer; 235.30 eu o desfarei todo o que eles van ordir || tod'ome (107.64, 180.20) V. ome || 3.46 a que de prez / todas outras donas val; 127.20 en todas maneiras s'ouve de maenfestar || 8.14 en toda-las eigrejas da Virgen; 23.10 Sobre toda-las bondades que ela avia; 53.42 por todo-los da terra de Seixon ; 115.38 amado / de todo-los da terra; 161.29 en toda-las outras vinnas; 175.10 sobre toda-las cousas amava Santa Maria ; 211.40 toda-las gentes || 256.36 todos aqueles maes; 294.44 todas aquelas gentes || 262.11 tod'aquestes miragres; 422.58 (To) tod'estes grandes pavores || 8.4 A Virgen Santa Maria / todos a loar devemos; 12.26 todos mui correndo começaron logo d'ir / dereit'aa judaria; 104.58 deron poren loor / todos a Santa Maria || todos quantos : 6.53 ya muito chorando / e a quantos ela viia, a todos preguntando; 228.37 foron vee-lo todos quantos y estavan; 242.36 Todos quantos esto viron; 286.40 || 104.27 contou-lles o feito... todo como ll'avẽera; 180.18 encarnar / quis Deus en ela, que todo caudela || todo quanto (16.50, 181.16) V. quanto || tod'aquesto : 8.37 por tod'aquesto non deu ren; 15.103, 16.20, 35.22 || tod'esto V. este || adv.: 67.83 vẽo... todo tremendo; 102.38 todo o debullaron; 123.17 todo se torceu; 135.110 Aqué / m'estou tod'aprestidado / De log'ir; 215.27 tal consello fillaron / que toda a desfezessen; 303.6 direi-vo-lo tod'enteiro; 386.51 vos mando que vaades tod'a fita / logo catar os canales; 398.36 tod'en derredor || de todo : totalmente: 101.7 dũa vez o foi de todo sãar; 176.31 do cep'e das cadẽas de todo se livr'achou || de tod'en todo : 355.83 pois viu que seria de tod'en tod'enforcado; 365.16 en verdade / Tiinna de tod'en todo aquesto que assi era.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
todo
: {Afonso X} e jará el e todos seus erdeiros 12.14; {Afons' Eanes do Coton} a toda molher que prenh' é / logo lhi dizen: -Ten baron! 39.20. || Qualquer: {Lourenço} juïgade-o sen toda banderia 274.7. || De todo: totalmente: {Afonso X} avia / de todo ben sa quitaçon levada 18.18.
todo
= tudo: {Afonso X} todo quanto el despendeu / e deu, dali foi, -tod' aquesto sei eu 13.19; 15.23; 21.30.
todo-lo
= todos o: {Gonçal' Eanes do Vinhal} dereit' é que todo-lo façamos 169.16; 212.4.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
em todo tempo
expr. siempre; at all times, always: em todo tempo se vestia moy apostamẽte, 94.14.
sobre todo
expr. sobre todo; especially: sobre todo esto enviam me dizer cõmo por rrazõ de ameaça, 112.2.
de todo
expr. completamente; completely: quiso prouar se avia perdido de todo o siso, 88.43, 100.20.
de todo en todo
expr. completamente; completely: foy destroydo de todo en todo, 14.38, 40.30.
en todo
expr. enteramente, completamente; completely, entirely: eu soo ben çerto en todo que ey de veer os troyanos destroydos, 185.40.
en todo
expr. todo; everything, all: mays fazia moyto por veer os gregos por achar çertamẽte en todo et cõplir verdadeyramente sua estoria, 92.32.
todo
indef. adj. {indef.} todo; all: conçertou todas las estorias que de escripuyr fosem, 7.7, 7.35, 8.44.

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
todo
toda
indef. .- adj. {indef.}, 'todo, toda'. Del latín TŌTUM, TŌTAM; a. 1253-54 "que fazo esperanza de todo ben" (12.10), 14.11; a. 1257, 24.1, 25.24, 26.4; a. 1260, 28.7, 29.14,17; a. 1261, 45.15; a. 1270, 57.10, 58.7; a. 1271, 59.9, 61.3; a. 1274, 65.12,14,20, 66.12; a. 1228 "e a toda uossa generacion" (15.7); a. 1253-54, 12.8; a. 1257, 22.14, 26.5; a. 1260, 28.2, 29.5,11; a. 1261, 46.21; a. 1268, 54.4; a. 1269, 55.12, 56.4,13; a. 1270, 57.6,10,14; a. 1271, 59.3,5,12; a. 1273, 64.5; a. 1274, 65.11,19, 66.2,3; a. 1275, 67.3,12, 69.1,6; a. 1228 "un por todos dy fiador en V solidos" (17.17) 20.1,25, 21.5; a. 1265, 50.3; a. 1269, 55.2,6, 56.9,27; a. 1270, 57.4, 58.13; a. 1271, 59.13, 61.10; a. 1275, 67.13, 69.13; a. 1228 "e todas aquelas cousas" (17.11), 18.20; a. 1257, 23.29; a. 1260, 30.11; a. 1265, 49.16, 51.2,25; a. 1268, 54.16; a. 1269, 55.6, 56.5, 55.7; a. 1270, 57.11; a. 1271, 59.11, 60.3; a. 1272, 62.13-14, 63.16; a. 1275, 67.11, 68.7, 70.14. Presenta frecuentes combinaciones con el art. y los pron., al igual que con otros adj.: a. 1228 "per todolos dias peyte V solidos" (17.3), 20.17, 21.6; a. 1258-61, 41.16; a. 1228 "Et sobre esto absoluo toda las cousas" (18.19), a. 1258-61, 33.17; a. 1253-54 "sobre todaquesto deu o abbade prouanzias" (13.9); a. 1262 "esse prestamo de tudhome de uossa uoz" (48.4), 48.15.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
todo
{toda}
indef. .- 1.- adj. indef. " todo". 9.12 "Por Nostro Señor foy todo esto feicto"; 31.3 "que asy vay todo hũu por lo al"; 66.6 "Et esto todo asi feicto com̃o a santa monja diso"; 114.9 "Et todo cristião que creuer bẽ..."; 124.9 "ca todo aquel que naçe morre"; 171.14 "da a entẽder que todo home que vier en verdadeyra penitẽcia buscar..."; 177.17 "poso seu coydado todo en Nostro Señor"; 203.16 "et cortou todo aquelo cõ que fezera o pecado"; 210.11 "et cõtoulles en com̃o vira todo esto et oyra"; 212.20; 232.24. TODOS, 23.8 "Et de gisa aluoroçou o poboo, que quiserõ logo os apostolos apedrear todos"; 24.7 "-Home santo de boa vida que nos todos avemos a creer"; 41.5 "se queres seer saão perdoa a todos aqueles que cõmigo vierẽ. Et Tito rrespondeu: -Todos aqueles que cõtigo vierẽ seiã seguros"; 48.16 "Et eles todos a hũa voz meresçia morte"; 49.11 "et com̃o aquelas cousas fezera que asi faria a todos aqueles que se alçasen ao senorio de Rroma"; 51.9 " Pilatus foy sobre el et matoo cõ todos aqueles que por el criã"; 99.6 "Et todos aqueles que erã presos mãdoos soltar"; 110.9; 125.3; 126.6; 150.9; 184.9; 188.15; 189.11; 224.10; 229.7. TODO, 15.13 "et logo foi sãa de todo o corpo"; 23.1 "et eles diserõllos ante todo o poboo"; 24.13 "começou [de dizer] a moy alta voz a todo o poboo"; 33.10 "vos sobre os esposos et esposas, et vos sobre todo o poboo"; 37.5 "mãdou ao mãdadeiro [...] que se fose cõ soude cõ todo o seu para sua terra"; 60.12 "o abbade cõtou ao arçibispo todo o que lle aviera"; 96.11; 103.3; 120.3; 169.9; 172.2; 188.3; 193.6; 211.4; 218.4; 233.22. TODOS OS, 8.12 "pois que se partirõ d' ali todos os que y forõ achegados"; 116.9 "desque forõ todos os cristiãos armados"; 127.7 "et ali forõ todos os cristiãos et mouros jũtos". TODO LOS, 13.13 "ca logo todo los moços pequenos d' aquel lugar forõ en preçison"; 17.14 "et de todo los outros fies cristiaãos quen este liuro leer ou oyr leer..."; 22.1 "este foy o primeiro que ontre todo los outros apostolos diso misa"; 29.4 "estrulloulle todo los meolos"; 29.13; 37.3; 41.14; 43.13; 51.11; 65.4; 70.6; 72.11; 74.6,7; 80.3, 86.14; 87.6; 89.5-6,7,8,12; 99.1,2; 100.4; 103.1; 104.13; 105.2; 106.4; 108.6,7; 109.5,10; 114.3; 123.6; 124.16; 127.6; 129.3,15,16,17; 131.3,7,9,14,16; 132.6; 138.7,9,14; 141.12; 142.11; 147.7; 148.10; 170.4; 171.11,15; 173.10; 182.7; 185.1; 189.12; 208.4; 210.3,4; 212.14; 216.12; 218.11; 221.9; 222.4; 226.9; 227.19; 232.14. TODOS LLOS, 206.12 "mãdarõ jũtar todos llos rromeus que vierã en sua cõpana". TODOS LOS, 225.13 "et todos los apostolos que estouesem aa mĩa morte"; 230.9 "di a todos los judeus que som çegos...". TODA, 32.11 "virõ de toda aquela terra traier por lo eer carretas"; 74.11 "en gisa que toda aquela terra meteu so o seu senorio"; 75.10 "desi foyse el rrey a cõquerir a Espana toda de mar a mar"; 80.10 "este Calrros o Mano conquereu toda Espana"; 83.5; 99.2; 129.13; 136.8; 180.12; 229.12. TODAS, 79.4 "Todas estas terras et lugares et vilas..."; 118.2 "tomoo cõ todas suas armas"; 193.14 "liurame d' este carçere et prometoche mĩ et todas mĩas cousas"; 215.11 "nos dizemos a todas estas parauoas et rrazoes que aquela estrela nũca apareçeu". TODA, 15.12 "fezerõ oraçõ toda a noyte a par do seu moymẽto"; 16.13 "et jouve y toda a noyte en oraçõ"; 42.6 "toda a terra era chea do mao odor deles"; 43.12 "destroyoa toda a vila"; 55.8 "perdeu toda a sana que cõtra el avia"; 55.14; 59.9; 79.1; 98.2; 103.6,13; 104.1; 105.3,10; 117.7; 129.10; 137.17; 149.3,9; 157.3; 166.4; 175.4; 227.7. TODAS AS, 221.7 "vençiste todas as cousas que son cõtra o prazer de Deus". TODA LAS, 25.13 "et nos diso toda las cousas que nos ensignara ante da sua Paixõ"; 26.13 "endeante soubemos falar toda las lingoajẽes"; 39.12 "toda las boas cousas que quiseres dizer oyrchas ey sen sana"; 48.11 "asi era mais apraziuele et mellor que Pilatus en toda las cousas"; 49.6 "vio que o outro era mellor que el en toda las cousas"; 52.7 "goreçia toda las doores et infirmidades por sua palaura"; 59.12 "el fezo y moy boo moesteiro [...] et toda las outras cousas que entẽdeu que era mester para mõjes"; 71.8; 73.2,7; 74.10; 81.2; 84.3; 106.5; 107.11; 114.7; 130.15; 131.6; 136.13; 143.1; 149.2; 153.4; 156.2,3; 160.4; 169.9,13; 170.7; 193.20; 200.8; 205.14; 217.1; 224.14; 232.15. Véase A 1 y O 1.
____ 2.- pron. indef. 10.8 "Et a perna cõ a coyxa todo me secou"; 43.9 "ca se uos a vos vençer o nojo ou doo que del avedes, comelo ey eu todo, que comi ja a outra meatade", 53.12 "querendoo fazer cõteyllo todo"; 179.16 "et cõtoullo todo por ordẽe com̃o lle acõtesçera"; 224.14 "-Deus, ca de todo as poder". TODOS, 27.9 "Et todos ensenbra começarõ a dizer alta voz"; 32.9 "coydarõ todos que era dia claro"; 32.10 "Et hũa bezerra [...] ante todos pario hũa aña"; 38.11 "por ela forõ todos mortos"; 41.17 "as madres comiã os fillos, et os fillos eles, et os maridos as molleres [...] en gisa que aas mãos et aos dentes se esguiçauã todos"; 46.2 "o terreo deytou de si caentura de fogo que os queymou todos"; 80.9 "cõquirerõ algũus d' estes lugares, mais nõ todos"; 87.5 "cõtou a todos o que lle acaeçera"; 87.9; 93.11; 103.6; 104.13; 112.13; 113.5,6,16; 115.6; 116.12; 117.4; 118.3,13; 125.10,12; 126.10; 136.2; 141.3; 142.5; 173.12; 179.2,18; 184.1,12; 191.3; 196.8; 206.13; 212.16; 214.1; 218.9,10; 223.22; 224.5,18; 225.2,19; 226.18; 230.1,18; 232.11. TODO LOS, 81.8 "quantos ydolos y achou et en Espana todo los destroyo"; 100.2 "et amigos et imigos tãben seus com̃o estrayos, todo los leuou cõsigo". TODA, 85.4 "entrou a Espana et cõquereua toda et tomou os castelos et as vilas"; 162.7 "A taboa da prata [...] foy moy bẽ obrada toda d' ouro et de prata". TODAS, 70.1 "as quaes cousas nos vimos todas andando cõ el"; 79.6 "... et por grãde sabedoria todas forõ sujugadas do moy nobre Calrros".
____adv. 3.- adv. " muy, completamente". El uso de todo como adverbio plantea en algunos casos problemas de interpretación que he intentado resolver considerando todo como adverbio no sólo cuando modifica a un adjetivo sino también cuando modifica directamente al verbo. TODO, 87.12 "acharõ o corpo del todo quebrantado en hũu monte cabo do mar"; 160.2 "ca çerto [he] sen nĩhũa [duda que] o corpo d' este apostolo jaz todo entegro en aquel lugar"; 160.3 "Et he en aquel lugar todo çercado o corpo del de moy boas pedras preçiosas". TODA, 20.7 "que por la morte del [cre]iã que Iherusalem fose toda destroyda com̃o a foi despois"; 34.7 "enviou Tito et Vaspasiano a Iherusalem et destroyrona toda segundo oyredes" 37.10 "cõ moyta jente chegou Vesp[a]siano, en dia de Pascoa, a Iherusalem, et çercoa toda en rredor".
____ 4.- CÕ TODO ESTO , " a pesar de, no obstante". 108.2 "et cõ todo esto se a mĩa gente for vençuda et eu ficar viuo quero rreçeber baptismo". // EN TODO ESTO , " mientras tanto". 94.7 "Et en todo esto Aygulando nẽ os seus nõ conosçerõ Calrros [et Aigolando lles diso]: -Pois ydeuos et dizede a Calrros que me atẽda". // DE TODO EN TODO , " completamente". 171.15 "todo home que vier en verdadeyra penitẽçia buscar o corpo de Santiago [...] de todo en todo, seera quito de todo los pecados"; 230.19 "Et aqueles que creuerom o que el dizia, logo virõ de todo en todo, et os que nõ creuerõ forõ logo çegos en todo"; 234.3 "ca eu a vyn yr en semellança que a eu via aqui en este mũdo, et de todo en todo ya en corpo et en alma". // EN TODO , " completamente". 230.20 "et os que nõ creuerõ forõ logo çegos en todo". // POR TODO , 164.4 "et tẽ por todo sateẽta et çinquo marquos de plata". // DE TODO CORAÇÕ , " con empeño". 217.6 "-Yde et pregũtade de todo coraçõ de aquel neno, et desque o achardes...".

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
todo
indef. indef. "Todo". Refírese a un conxunto de persoas, animais ou cousas sen deixar fóra a ningún.
____ todo (71): "todo en / hũu quaderrno" 316, 342, 372, 417, 501, 507, 526, 663, 779, 802, 813, 859, 901, 1004, 1071, 1097, 1163, 1190, 1201, 1213, 1225, 1244, 1261, 1294, 1341, 1362, 1369, 1401, 1418, 1425, 1457, 1464, 1471, 1510, 1565, 1598, 1623, 1727, 1734, 1740, 1746, 1819, 1866, 2125, 2156, 2179, 2199, 2206, 2232, 2287, 2327, 2329, 2353, 2382, 2383, 2385, 2386, 2455, 2486, 2489, 2552, 2568, 2614, 2614, 2770, 2859, 2860, 2884, 3001, 3014, 3022; todos (69): "Obligouse cõ todos seus bjẽs" 316, 342, 372, 417, 501, 507, 526, 663, 779, 802, 813, 859, 901, 1004, 1071, 1097, 1163, 1190, 1201, 1213, 1225, 1244, 1261, 1294, 1341, 1362, 1369, 1401, 1418, 1425, 1457, 1464, 1471, 1510, 1565, 1598, 1623, 1727, 1734, 1740, 1746, 1819, 1866, 2125, 2156, 2179, 2199, 2206, 2232, 2287, 2327, 2329, 2353, 2382, 2383, 2385, 2386, 2455, 2486, 2489, 2552, 2568, 2614, 2614, 2770, 2859, 2860, 2884, 3001, 3014, 3022; tódoslos (11): "ha de sosobjr tódoslos cárregos" 397, 451, 1304, 1451, 1593, 1876, 1969, 2169, 2172, 2395, 2402; toda (20): "en toda a freigresja" 341, 745, 1046, 1142, 1178, 1208, 1361, 1492, 1597, 2010, 2022, 2035, 2035, 2195, 2224, 2380, 2449, 2453, 2453, 2864; todas (24): "rrenũçiou todas leys" 343, 584, 596, 737, 769, 817, 938, 1011, 1024, 1059, 1159, 1191, 1202, 1212, 1478, 1529, 1529, 1624, 1636, 2026, 2177, 2364, 2552, 2855; tódaslas (9): "tódaslas casas e casares" 498, 562, 584, 1066, 1462, 1851, 1969, 2173, 2833.
________ Do lat. tōtus 'todo enteiro'. Documéntase desde o séc. XI, en 1008 nun texto port.. A combinación todolos, todoslos desde o séc. XIII, e a forma gal. é hoxe tódolos, tódalas: todolos en 1267, todalas nun texto port. de 1287 e nas CSM, etc. En port. úsase tudo en función pronominal desde o XVI, mentres en gal. continúa a forma tradicional (Lorenzo Crónica s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL