logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra venda como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.5 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (2), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
venda
uẽda
uenda
benda
subst. subst. 'acción e efecto de vender'; 'contrato en virtude do cal se transfire a dominio alleo unha cousa propia polo prezo pactado'. Venda, "et essta carta et venda que ffique ffirme et valla" 6.23 (1373); "todabía esta carta et venda ffique firme et aia vigor et ffirmiduẽ" 9.35 (1385); "vendo para senpre firmemente et outorgo en venda pura, libre et saan, para todo senpre, por jur de herdade" 13.8 (1395); "para senpre firmemẽte et outorgo en venda pura, libre et saan, para todo senpre" 15.11 (1395); "vendo et firmemẽte outorgo em venda pura et lyure et sãa para todo senpre" 19.6 (1398); "rreçebido em mỉ a dita venda et rremataçõ da medade da dita casa" 24.108 (1407); 24.124 (1407); 43.12 (1447); 43.17 (1447). Uẽda, "se uos algẽ da nosa parte ou da estrãya cõtra esta carta et uẽda pasar ou for ou uẽer, quenquer que for peyte a uós (...) a pena do dobro dos sobreditos dineiros" 2.31 (1341); 4.29 (1343); "et esta carta et uẽda fique firme et valla para senpre" 4.30 (1343); 5.27 (1345). Uenda, "uendo et fyrmamente outorgo en uenda pura, lyure et sãa para todo senpre" 8.10 (1381); "outorgo esta uenda et cousas sobreditas ẽna maneyra et condjsõ que as uós, (...) outorgades" 8.55 (1381).
____ Carta de venda, 'escritura pública na que se vende algunha cousa'. Venda, "Et por seer çerto outorgey esta carta de venda ante o notario so escripto" 12.28 (1394); "en vosas voses o pono et rremouo et traspaso por esta presente carta de venda, et demais vos dou et outorgo poder conprido" 13.43 (1395); "todavía esta carta de venda et o cõtiúdo en ela fique firme et valla" 13.56 (1395); "porlla dita carta de venda así ffeyta porllo dito Afomso Monyz, notario" 14.25 (1395); "traspaso per esta presente carta de venda" 15.41 (1395); "todavía esta carta de venda et o cõtiúdo en ela ffique firme et valla" 15.52 (1395). Hai 59 ocorrencias con esta grafía vid. listado s.v. venda. Uenda, "traspaso per esta presente carta de uenda" 8.41 (1381); "esta carta de uenda fique fyrme et ualla en súa rreuor" 8.53 (1381). Benda, "et ẽna dita uosa moller (...) o poño et rremouo et traspaso por esta presente carta de benda" 16.32 (1397); "esta carta de benda et cousas en ela contiúdas fique firmes et ballã" 16.35 (1397); 17.38 (1397). Para maior información sobre o relativo á venda, véxase s.v. carta1.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
venda
véndida
uéndida
' venta' , de vender (hay una forma medieval véndida < VĔNDĬTA ). Formas: venda 507.33 "que llj desse - de vianda en seus castelos", vendas 40.39 "cõ - ou com outras cousas". Desde el s. XIII: a. 1209 "de toda uenda que uenerit ad uillam uestram" (PMH Leges 540), etc.; a. 1254 "cum fuerit ipse de robora et nobiscum auctorizare noluerit uendam istam" (Portel p. 59); a. 1259 "esta mia venda" (Ferro1 p. 20); a. 1268 "et nos ya ditos uendedores outorgamos a ffazer de paz esta dita uenda" (Salazar 54.14); a. 1269 "as uendas pagadas a Martin S." (Sponer 163.30); CSM 27.18 "dizendo que o aver querian dar / que pola venda foran en receber", 66.53 "nen a conpra nen a venda"; a. 1276 "ad roboram et consensum de uenda de medietate unjus apotece" (Portel p. 128); a. 1279 "de uenda ou de camba" (id. 96); D. Pedro de Portugal (V 1039) "pera dom nen pera uemda" (28); Gal. Estoria "et dante daquela venda... et despoys da venda" (232.3); a. 1362 "carta de venda" (Salazar 119.9). Otros ejs. en Morais; la forma uéndida en textos galls. de 1275, 1277 (en Salazar 68.6, 72.10) y 1448 (CDGH 91); variantes casts. las cita Corominas DCELC IV, 697.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{venda
uendida
vendida}
.- VENDA (2153b: 1279): 1209 "de tota uenda que uenerit" (PMH Leges p. 540), etc.; 1259 "esta mia venda" (Ferro 20.4), etc. // 1275 "esta dita uendida" (Salazar 68.6); 1277 "esta dita uendida" (id. 72.10); 1448 "en vendida" (CDGH 91.15).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
venda
s. f s. f.: 27.18 o aver... que pola venda foran en receber; 66.53 nen a compra nen a venda.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL