logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de criar nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 43

1243 DTT 30/ 55 Conocida cosa sea a todos por este escripto que yo Domingu Eanes, monge et procurador del abat et del conuento de Sant Justo, por mandado et por otorgamiento del abat et del conuento, damos et otorgamos a uos donna Çezilia a tener por en toda uuastra uida quanta heredat nos auemos en Pobladura et en so termino; et esta heredat deuedes a laurar my biem et dar al monesterio toda la mitat, et de quanto hi criardes dar al monesterio otrosí la mitat. [+]
1255 VFD 5/ 17 E rogo a don abbade e conuento que fazan algo e pitanza á mia fila Dominga Pérez e que ajuden a criar. [+]
1262 CDMO 894/ 852 Elbrardela, eistercorardela ben e vos Michal Petri quamto y criardes e ganades seides con todo a salvo, pagandome inde as mias dereyturas. [+]
1282 DGS13-16 37/ 80 Era mill e trezentos e vynte anos et o quot o postromeiro dia de Junio sabean quantos este plazo uirẽ que nos todos os moradores do Pousadoiro de Reboredo dAranga por nos e por los outros que en aquel lugar morarẽ de pos nos para por sempre fazemos atal pleito con vosco don Diego Peres abbade e con lo conuento de Santa Maria de Sobrado que vos a todo tenpo avedes a saluo a quarta parte de quanto criaremos senon de avellas e de galiñas e non fazeremos hy mais casas das que agora hi estan nen en todo ese lugar allur sea vuestro plazer e non aueremos y señor nen conmendeiro erga a vos ou aquen vos nos derdes nen criaremos hi fidalgo nen fazer mays pesar aos de voso moesteiro e renunçiamos a todas outras cartas que aparesçieren contra esto e a todas las outras demandas. e vos gardando estas condiçioes nos ho abade e convento sobreditos somos tiudos de vos defender e anparar a noso poder e de vos amar commo boos vasalos e auerdes pasto e tallo arredor nos hu for guisado sen maliçia e non vos tolleremos ese lugar e con todo eso fique a saluo as outras dreyturas de Caruallo torto e do moesteiro e se algun contra estas cousas ou contra algũa delas pasar seia tiudo de dar a outra parte que o agardar çen maravedis e os prazos esten en seu rrebor firmes e desto mandamos fazer dous prazos partidos por a. b. c. [+]
1283 HGPg 27/ 77 Et de todalaſ outraſ couſaſ que uoſ y ouuerdeſ e criardeſ e gáánardeſ nũcaſ ĩde a uoſ maiſ demãdem do moeſteyro de Chouzã por razõ deſte foro τ deſta erdade ſobre todo eſto; ſe peruẽtura ouuerdeſ algua mingua ou neceſſidade que eſte foro queyradeſ uender ou ſopinorar, uenderdeſ ou ſupinorardeſ áó moeſteyro de Chouzam; τ ſe do moeſteyro conparar nõ quiſerẽ, entom uenderdeſ áátal homme que ſeya ſemelauel de uoſ con cõſelo e con outorgamẽto do moeſteyro τ que ſempre in paz faza o foro áó moeſteiro qual de ſuſo dito é; ſobre todo eſto ſe peruentura uéér intre uoſ e o moeſteyro algua ignorãza ou queixida que ſeya de melorar ou de correyer corregaſe a mãdado de douſ omééſ bóóſ comunaeſ poſtoſ a prazer daſ parteſ e a parte que nõ quiſer conprir o mãdado doſ omééſ bóóſ e non guardar o prazo peite áá outra parte pela auctoridade del rey .c. mor. de pea da moeda que corer e o preito e a carta eſtando ſempre ĩ ſeu reuor permaecente. [+]
1286 CDMO 1186/ 1129 Et metiam las mugeres en las sus granias e comian las carnes, que es contra la forma de su orden, e fazian casas de morada en los sus cotos e en los sus heredamentos e que [. . . ] poner amos e vassallos e dar y sus fijos a criar, e que les enbargan que non pongan y juyzes ni merinos en los sus cotos e en los sus logares, e les compran los sus heredamientos foreros e los fazen regalengos, e que prenden los sus vassallos e sus omes e les tienen e lavran los sus heredamientos, e que les non quieren dar parte nin quinon de los frochos nen quieren partir con ellos los heredamientos. [+]
1286 HGPg 28/ 79 Su tal cõdizõ uoſ damoſ eſſa heredade que a tenadeſ en todoſ uoſſoſ diaſ oſ que eſſe lugar fordeſ moradoreſ τ que a lauredeſ τ bẽ paredeſ τ ſeiadeſ noſſoſ ſeruizaeſ ſeruẽteſ τ obedienteſ τ que noſ diadeſ cada un ano por cad ' al deſſaſ heredadeſ .XXX. τ iii. ſoldoſ τ iij. ſoldoſ τ . viij. dineyroſ por crianzaſ doſ gáádoſ que y criardeſ τ ſeer eſt ' auer ſobredito pagado da moeda noua a .xij. dineyroſ por ſoldoſ por dia de Samartino de Nouẽbro τ por ſalua e por enquiſſa a morte de cada un de uoſ dardeſ. [+]
1289 MSPT 15/ 249 Eu, Fernán Fernández, reçebo estas rendas et herdades et novos do dito moesteýro por este preito, así como dito é: que a dia de mia morte que vena pera o Moesteýro con todalas cousas que ouver, móveles et non móviles, et que ý tever et lavrar et criar et aproveitar et transffectar et aiurar et [...] [+]
1290 MPR 41/ 162 Dizemus einda que en este casar de suso dicto non seyades tiudos de criar filo nen fila de cavaleyro, nen de dona, e seyades vasalos obedientes ao dicto monesteyro e nos prior e convento de suso dictos seermos tiudos de vos dar o dicto casar a pust morte da sobredicta dona Marina, e ampararvos con él a derecto; e pus morte daqueles filos de suso dictos, fique o casar con todas suas pertiiças ao monesteyro sobredicto em paz. [+]
1300 CDMO 1302/ 1236 Et se semeardes y mais ca hun almude de linaça, devedes a dar de lino terça, assy commo de pan; et cada mes hun dia de seara en a grangia quando vos çhamaren; et por loytossa a vossa morte X soldos de leoneses; et do boy et da vaca que y criardes, quando o venderdes, dardes ende a o grangeyro quarta dos dineiros que por eles deren. [+]
1301 CDMO 1306/ 1241 Et non devedes y a criar criado contra nossa voontade. [+]
1302 HGPg 60/ 142 Conoçuda couſſa ſſeia a quantoſ eſta carta virẽ commo nos don ffrey Johan, abbat de Monte de Ramo e o conuẽto de eſſe mééſmo lugar, fazemos foro τ carta a uos Domingo Rodriguez de Uila Eſter e a uoſſa muler Tareya Iohanis,aqueſta cõ que agora ſſeedeſ caſſado, do noſſo caſſar de Uila Eſter en que morou uoſſo padre Roy Perez per tal pleyto que o moredeſ per uoſ meeſmos τ que o lauredeſ e o paredeſ bẽ commo ſſe nõ perça per mingua de bõo paramẽto τ que nos diadeſ del cada anno per noſſo moordomo terça de uino τ quarta de toda grãa que Deuſ y der τ de ſſirgo ſe o y criardeſ τ dardeſ que comea ao moordomo quando for ayra e ao lagar commo é huuſſo da terra τ hũ mr. da bõa moeda cada anno porla feſta de Sſan Martino τ ſſeerdeſ noſſos vaſſalos ſeruenteſ τ obedienteſ τ dardeſ loytoſa commo é huuſſo da terra τ dereygardeſ enas voſſas teſtadas cada anno hua arrançada de mato ſſen coyta de fame ou d ' omizio ou de doença τ fazerdeſ ſeruiço cada anno a don abbat dũa bõa porçalla τ de .X. ſſoldadas de pã, dũa balſa de uino e aoos hommeſ bõos da caſſa quando alo chegarẽ; e a paſſameto de uoſ anbos fiqui eſte caſſar ſſobre dito a ũ voſſo fillo ou filla que ſſeia d ' anbos τ que conprea todos os foros ſſobreditos ao moeſteiro en paz e a paſſamento de todos treſ tome o moeſteiro o herdamento liure τ quite en paz τ quẽ contra eſto aqueſto paſſar peyte .C. mr. da moeda da guerra, os meos al Rey e os meos a parte quereloſa. [+]
1306 CDMO 1331/ 1260 Et esto seia en vos qual mays quiserdes et non criaredes y do que nos percamos de vos esto que sobredito he. [+]
1306 HGPg 31/ 81 Sabeam quantos eſta carta uirẽ commo nos don Rodrigo por la graça de Deus, biſpo de Lugo, cõ outorgamento do cabidoo deſſe míj́ſmo lugar, fazemos tal ueruo cõ uoſco Aras Afonſo, fillo de Afonſo Perez de Mõtouto d ' Eſtiriz, do noſſo caſal de Bretẽos que é na fijgregia de Santa Marina de Lamela, conuẽ a ſſaber, que uos damos o dito caſal áátal condiçõ cõ todaſ ſuas pertenẽças τ dereyturas por en todoſ uoſſos dias τ da primeyra moller que ouuerdes τ duna peſſõa ſimellauel de uos que nomeardes en uida ou en uoſſo paſſamento que uos que o lauredes τ moredes per uos ou per outro τ o paredes bẽ τ façades y duas caſas pallaças ſegũdo oſ formaes que y eſtam, τ o noſſo móórdomo que uos dé y da noſſa madeyra τ uos aiude cõ oſ boys τ cõ os carros da terra τ uos pobredes per uos ſaluo da ſeſma da pobrãça que uos nos auemos de pobrar τ nos dedes a meatade do que laurardes τ criardes ſaluo doſ porcos τ ſaluo dizimo τ ſemẽte; τ nos façades os foros ſegũdo oſ noſſos ſeruiçaes da terraria de Seruiã. [+]
1312 CDMO 1369/ 10 Et non criaredes y [. . . ] nen tomaredes outro senorio contra nossa voontade. [+]
1332 MSMDFP 44/ 59 Sabean quantos esta carta viren como nos, dona Tereiga Pérez, abbadessa do mosteiro de Ferreyra, e con outorgamento de todo o convento dese mysmo lugar, fazemos carta e damos a foro a vos, Joham Díaz de Sesnande, e a tres pessoas, hũãs pus hũãs, hũã qual vos nomeardes e aquella que vos nomeardes pos nomear outra, et aquella outra posa nomear outra, et se as non nomeardes per ventura fique nos mays provyncaas que herden nos vosos beys, façemos carta e dámosvos a foro o noso casar que á o dito mosteiro en Sesnande, o qual casar vos ora tẽẽdes a jur e a mao, a tal preyto que o lavredes e paredes ben et nos diades del cada ano meo de pan que Deus y der, se vos deren meo de semente, se non que nos dedes terça per noso moordomo, et terça da criança dos armyntios que se criaren no dito lugar, e os cavas seeren vosas; et seerdes vasalos serventes e obediantes do dito mosteiro vos e as pesoas sobreditas, e o mosteiro anpararvos a dereyto. [+]
1339 FMST [27]/ 565 Et en este tempo deuemos a uos a dar a meadade de quanto laurarmos e criarmos e por foros triinta soldos e tres galinas e huun cabrito e triinta ouos. fiindo o dito termino quanto enteiramente laurarmos, criarmos, gaanarmos, profeytarmos e ouuermos, todo uosco ben e fielmente de por meo partamos assy os cabos como á criança. [+]
1349 FDUSC 209/ 211 Et se da pobrança desffaleçer, restoyresse da criança da cassa, se y for; se non outra por medeo poboemos; et fiindo o dito termino, quanto entremente lauarmos, criarmos, gaarmos, profeytarmos et ouuermos todô ô conos ditos Loppo Pelas et Costança Uaasquez sua moller ben et fielmente partamos, asy cabos conmo crança. [+]
1350 FDUSC 217/ 219 Eu Pero Eanes, dito Raris, morador no burgo d ' Arqua, que he enna friigresia de santa Aya d ' Arqua, por min et por mina moller Môôr Eanes, a qual deuo dar outorgamento deste plazo, per min et per meus bêês so a penna aqui adeante contiuda, faço pleito et plazo en çem morauedis da boa moeda coutado a uos Lopo Pelaz, justiça de Santiago, por uos et por uossa moller Costança Uaasquez et a uossas uozes, assy que des dia de san Migeel de setenbro primeiro que uen ata onze annos compridos, eu et a dita mina moller seiamos uossos fiêês seruiçâês et uasalos sen outro sennorio no uosso cassal et herdade de Uilachââ, que he na friigresia de san Migêêl de Pereyra, en que suya morar per nos Affonso Pequeno et sua moller Costança Fernandes, que foron; o qual casal he a medade da herdade que fuy de Marina Bela, et enna meatade da herdade et cortinnas que chaman do tenple, et cona casa en que suyan morar os ditos Affonso Pequeno et sua moller, et enna meatade da herdade que uos comprastes de Sancha Odreyra; et enno qual casal et herdades sobreditos, con todas suas dereyturas nos dades en pobrança quatro boys et quatro uaquas et víínte et huun rexelos et huna porqua; do qual gââdo eu et a dita mina moller deuemos pagar o terço; et per benfeytoria dades a min Pero Eanes huun çerame sobegâô et huna saya de picote, et a dita mina moller huna saya de ualançina et duas oytauas de pan doadas, et por perfeas de cassa et carro, dades a min oyto libras pequenas, da qual befeitoria confesso et outorgo que sôô ben pagado, et renunçio a toda exçepçon que nunca ende diga o contrario; et en este termino, eu et a dita mina moller deuemos a uos dar cada anno ben et fielmente a medade de quanto laurarmos et criarmos, et per foros segundo que uos los dan os outros uossos homes que uos têêdes na dita friigresia de san Migêêl. [+]
1350 FDUSC 217/ 219 Fiindo o dito termino, quanto entremente eu et a dita mina moller laurarmos, criarmos, gaanarmos, profeytarmos et ouuermos, todô ô con uosco per meo ben et fielmente partamos, assy cabos como criança; et deuedes nos anparar et deffender segundo anparades et deffendedes os outros uossos homes. [+]
1351 FDUSC 224/ 227 Eu Gonçaluo Eanes, dito [ 30 ] por min et por mina moller Moor Gomes, a qual me obligo de dar a outorgamento desto, so a pena aqui adeante contiuda, faço pleito et plaço em duzentos morauedis desta moneda husauel a uos [ Martin Martinz] home de Loppo Pelas, canbeador da Moneda Uella, em nome deste Loppo Pelas et de sua moller Costança Uaasques et de suas uozes, assy que des o primeiro dia de janeyro primeiro que ora fuy ata onze annos conpridos, eu et a dita mina moller seiamos seus fiêês seruiçaes et uasalos sen outro sennorio na medade do casal et herdade con suas casas et chantados et dereyturas que chaman de Pero Testa, em que suya morar Pero Barragan, o qual he em Uillachââ, na fregisia de sam Migêêl de Pereyra, et con aquel çeleyro que ora eu tenno que perteeçe ao casal que fuy de Pero Sobrino, em que ora eu moraua, enno qual me deron em poboança dous boys et duas vaquas et XXe rexellos, ao qual gaando eu meto huun boy et huna vaqua et dez rexelos; demays min dan huun carro et çem soldos por perffeas, et por benfeytoria dan a min huun çerame sobegao et huna sáya de picote et a dita mina moller huna saya de vallançina et duas octauas de pan doadas; et em este termino deuemoslle dar cada anno ben et fielmente a medade de quanto laurarmos et criarmos, et por foros segundo llos dan os outros seus homêês que elles teen en Villachââ; et se da dita poboança desfalesçer, restoyrese da criança da nossa, se y for, se non outra de per mêô pobôêmos. [+]
1351 FDUSC 224/ 227 Fiindo o dito termino quanto enteiramente laurarmos, criarmos, gaanarmos, perfeytarmos et ouueramos, todô ô con elles per meo ben et fielmente partamos, asy cabos conmo crianças; et deuen anparar et deffender segundo os vezinnos de Santiago anparan et deffenen os outros seus homêês. [+]
1367 HGPg 14/ 59 Et per eſto ſeerdes ljures τ quitos, uos τ os omes que y morarẽ, de todo dezemo de pan τ de millo τ de trijgo τ de gããdo τ de todo o al que laurardes τ criardes τ gáánardes en qual quer maneyra τ do quiñõ τ da taboa da obidiencia τ do dia da ſeytura τ de todas las outras tallas τ peytas τ pedidos que acaeſçerẽ ao dito moeſteyro τ a ſeu couto τ que y forẽ poſtas τ que os omes da dita fijgleſia entre ſy apadroarẽ τ repararẽ τ que y forẽ demãdadas en qual quer maneyra. [+]
1378 CDMO 1844/ 350 Et non leixaredes criar fillos de escudeiros en os nossos lugares nen vos non os daredes y. [+]
1395 HCIM 48f/ 562 Outrosy, onde mandamos que o dicto martin bezerra nen seus omes non pedisen pan, nen carne, nen çeuada, nen desen a criar seus canes en o couto da crunna. [+]
1417 MSCDR 454c/ 585 Et esto que o sabia porque era natural de Paaços et da comarca et se criara en ela et se acordaua de sesenta anos et mays tenpo; et que sabia moraren a pousa da Torre Gonçaluo Yanes d Eyra de mouros et Juan Calcado et Gonçaluo da Barra, et despoys Aluaro Gomes do Barreyro, et que moraua en o dito lugar da Torre, et Garçia Çinquomes et Fernan da Granja, et despoys Roy Carualla et Juan da Torre, et pos el Juan Rodriges et Vasco Lourenço; et que nunca lles vera ni oyra dizer que os que morauan en na dita granja et pousa pagasen ao dito sennor Rey pedidos nin moedas, nin aos outros sennores, ni fosen a barreyra ni a seruentia a casa de Rouquos, ni a outros lugares; et delo diso que mays non sabia. [+]
1451 PSVD 148/ 383 Sabean todos como eu Fernando Afonso, clerigo cureyro de toda a iglesia de Sancta Maria de Marçaa, que he en terra de Reposteria, conosco por lo presente estormento a bos Diego Afonso, prior do moesteyro de San Saluador de Bilar de donas, et ao conuento dese menesmo lugar et a todos los priores que despus bos suçederen enno dicto moesteyro, que abedes a meetade de todos los lugares d ' Outeyro Bentoso et casares que estan en Burdallos, que he enna fligisia da dicta iglesia de Sancta Maria de Marçaa, asi dos labores como dos ganados et tantas deles que se criaren ennos dictos casares d ' Outeyro Bentoso; os quaes dictos decimos auedes bos e boso moesteyro por rason do apadroamento et jur de apresentar que uos o dicto prior et boso moesteyro abedes enna dicta iglesia de sancta Maria de Marçaa. [+]
1473 LTP [5]/ 56 Item afforam a Rodrigo da Granja et a sua moller et a huna voz a sesta parte da granja de Sam Lourenço, a de dar terço et dizimo et un boo porquo con pam et vino et hum boo carneyro con pam et vino, et as duas terças das bolotas, et o dizimo que quanto criar et lavrar et gaanar et receber beninamente, et faser cortisia aos da hordeen, dereytura L soldos et terço de pam et de vino et dizimo. [+]
1473 LTP [5]/ 110 Item aforamos a Pedro d ' Agoada et a sua moller et a çinquo vozes a metade das nosas granjas d ' Agrajam et Agro Stino, que jazem sub signo de Sam Martino de Valles, darnos edes dous quarteyros de çenteo et o dizimo do que lavrardes et criardes, posto todo o pam en a tulla do noso mosteyro d ' Oseyra en paz et en salvo; et vos o dito Pedro d ' Agoada non pagaredes loytosa salvo vosa moller et vozes que quedarem despoys de vos a loytosa segundo que a pagasem todos los outros que moram en o monte d ' Oseyra. [+]
1473 LTP [5]/ 110 Item aforam a Afonso de Loureyro et a sua moller et a voso fillo Pedro Collaço et a quatro vozes a metade das nosas granjas de Grajam et de Agro Stino, as quaes jazem sub signo de Sam Martino de Valles, et darnos edes dous quarteyros de çenteo et o dizimo do que lavrardes et criardes, posto o pam en a nosa tulla do noso mosteyro; et vos o dito Afonso de Loureyro non pagares loytosa, salvo vosa moller et vozes que quedarem depoys de vos pagaram loytosa segundo que a pagarem todos los outros que moram en o monte d ' Oseyra. [+]
1473 LTP [5]/ 114 Item primeyramente aforam a Joan de Cusanqua et a sua moller et a vozes a granja de Maraniis, et a morem et corregam, et dam della duas fanegas de çenteo et dizimo de quanto lavrarem et criarem pena posta. [+]
1473 LTP [5]/ 120 Item primeyramente dos terminos da dita granja, segundo se conteem en o privilegio del rey, dize que jaz entre a villa que dizem Paaços et Pedrayo, asi commo se parte por lo porto de Saramugeyras de Susaao, et d ' ali por la carreyra publica que vay Item aforam a granja da Modorra a Lopo Quintaa et a Afonso das Pereyras et a suas molleres et a oyto vozes, en suas vidas et as primeyras tres vozes daram a sesta parte et o dizimo et as outras o quinto et o dizimo de quanto lavrarem et criarem et dous carneyros cada anno et oyto maravedis de dereytura. [+]
1473 LTP [5]/ 128 Item primeyramente en Sitiios dous lugares de que dam o quarto, dereytura treze maravedis. - Item en Agra dous lugares de que dam o quarto et o dizimo do que lavrarem et criarem et seys carneyros et çinquo porcallas et quatro capoos. - Item a granja de Pay Diiz quatro fanegas de pam et o dizimo do que laurarem et criarem et dous carneyros et quatro capoos. - Item a Matança con a sua iglesia, dam dela o quarto et o dizimo; ay heredeyros, mostrem o seu, que he couto d ' Oseyra. [+]
1473 LTP [5]/ 136 [...] de LXVIII. - Aforaron a Rodrigo de Santiago et a Pedro de Caçorraque et a suas molleres et tres voses apus elles, an de dar seis fanegas de pan cada anno de renda et o dizimo de quanto lavrem et criarem [...] a dita granja con todos seus terminos, a montes et a fontes, entradas et seydas, segundo lle perteeçe; an de seer serventes et obedientes et fazer serviços como os das granjas, non poden leyxar nen [...] posam tomar nen faser voses su pena de quinentos maravedis que page o que o quebrantar, et a carta fique firme et se cunpra; et mandaron fazer firme escriptura et renonçiaron todas las [...] [+]
1476 OMOM 288/ 441 Et avedes de dar et pagar ao dito noso moesteyro et frayres del cada anno de foro por dezemo et quinon o terço do pan et do millo et do trigo et do orjo que labrardes en nas herdades da dita casaria, que non leyxedes por labrarlas her et que non leyxedes de labrar los herdamentos da dita casaria seendo colacada para labrar por labrar outra herdade nenguna, et leyxandoa por labrar por labrar outra alguna, que diades ao dito moesteyro et frayres del o terço da novidades que labrardes como se fose herdade da dita casaria et quanto et cada que labrardes en na herdade da dita casaria algun vetaynço, conven a saber: paynço, fabas, herbrellos, lyno, que non diades delo quinon nengun ao dito moesteyro et frayres del saluo o disemo, et loutro que o levedes para vos, et que asy lles pagedes o dizemo do que criardes et granardes morando na dita casaria, et que seiades obidientes vos et a dita vosa vos ao ministro et frayres do dito moesteyro, et se labrardes alguna herdade de monte, que diades ao dito moesteyro et frayres del o sesmo da novidade que ende labrardes aos frayres do dito moesteyro, et se tornardes la tal herdade de bravo a manso, que diades dela o terço ao dito moesteyro et frayres del como da outra. [+]
1485 GHCD 10/ 45 Iten mando mais o mey fillo Hernan dianes todas las vacas que yo ya le auia dadas que el agora traje en las dittas feligresias en alfor de muros con todas suas ganancias que elas criaron para sempre e agora la retifico e torno otra vez que los non possan demandar nin demanden ansi en Juicio como fuera de el e las possa leuar sin embargo de miña heredera etcetera. [+]
1512 GHCD 111-27/ 548 Nos pues deseando cuanto se nos concede desde las Alturas, volver aceptable á Dios el pueblo christiano, y el compañero de las buenas obras, y socorrer las necesidades de los niños expósitos, y pobres enfermos, y de otras tales miserabiles personas, y ayudar á estos, y á otros fieles con indulgencias y remisiones, concedemos con Autoridad Apostólica por el tenor de las presentes y igualmente condescendemos con todos y cada uno de los fieles de ambos sexos, que reciviesen en su casa á uno, ó una de los mismos niños expósitos, y criasen á este, ó esta, hasta el devido tiempo, ó le diesen leche, y al mismo, á la misma le criasen, ó hiciesen criar á expensas propias hasta año y medio, y casasen, ó diesen marido á las vírgenes, ó Doncellas expósitas, que tubiesen en sus casas, como se ha dicho, á sus propias expensas, ó á alguna otra de las expósitas de dicho Hospital, ó suministrasen al mismo Hospital aquello que basta para dar leche, ó criar los niños expósitos, ó para casar á una, ó mas de las referidas Doncellas expósitas, tambien para los pobres enfermos, y miserables personas, y estos fieles christianos, que acaeciese morir en dicho Hospital, que cada uno, ó cada una de ellos pueda elegir algun Presbitero Idoneo secular ó regular para su confesor, el que le pueda aplicar plenaria remision una vez en vida, y otra en el articulo de la muerte, permaneciendo en la sinceridad de la fee unidad de Ntra. [+]
1518 GHCD 111-35/ 562 In dei nomine Amen sepan quantos esta carta de donacion vieren como nos don diego de muros .... obispo de ouiedo.... administrador general del hospital .... otorgamos e conozemos .... e dezimos que por quanto nos hemos fundado el colegio que se dize de san saluador de ouiedo en la cibdad de salamanca el qual avnque le hemos dado y dotado Renta no tiene tanto que le baste para los gastos grandes que en el se hazen y por que tan santa e pia hobra onon decaya antes vaya adelante es nuestra yntencion de ayudar en lo que pudieremos para ello. otrosy acatando ansymismo los grandes gastos que se hazen enel dicho hospital de santiago en curar e alimentar los pobres peregrinos que a el ocurren de todas las naciones que alli vienen en Romeria y de otras partes y en criar los niños spositos que alli se hechan e otras muchas hobras pias porende assi por esto como por otras muchas causas justas e santas e por seruicio de dios nuestro señor e nuestra propia libre e agradable voluntad por la presente hazemos gracia e donacion pura mera e inrrevocable ques dicha entre vibos al dicho Colegio de salamanca e al dicho hospital de santiago de seys mill ducados de oro en esta manera los quatro mill ducados para el dicho Colegio E los otros dos mill para el dicho hospital de santiago los quales dichos seys mill ducados que ansi donamos senalamos e damos en las debdas que nos son devidas de la Renta deste nuestro obispado de los años de quinientos e quinze e diez e seys e sy aquellos no bastaren lo que faltare se cobren de las Rentas del año de quinientos e diez e siete especialmente las debdas que nos deven las personas siguientes (Oviedo 19 Agosto 1518. ante San Joan Ortiz escribano). [+]
1534 SHIG Mond. , 19/ 64 Que los clerigos no tengan a criar en sus casas a hijos de hidalgos y cavalleros Item, por quanto por experiencia se ve, como hemos visto y hallado, que, de la mucha familiaridad de los clerigos con los legos, en especial con los hidalgos y cavalleros poderosos, se siguen muchos daños y los clerigos toman osadia para vicios y pecados y para otras cosas mui contrarias a la religion; ordenamos y mandamos que ningun clerigo de esta nuestra diocesis sea osado de criar ni tomar para criar ningun hijo de hidalgo ni cavallero ni de otra persona alguna; lo qual mandamos que cumplan y guarden, so pena de ocho ducados de oro al que lo contrario hiziere, aplicados ut supra ; [+]
1534 SHIG Mond. , 19/ 69 De las monterias y cazas y barba Item, por quanto las monterias y cazas son exercicios que inclinan los hombres a muchas profanidades y ocupan mucho tiempo y, por ende, fueron prohibidas, segun derecho, a los sacerdotes; y nos, conformandonos con lo que los derechos en tal caso disponen, por las razones susodichas y por evitar a los sacerdotes de gastos superfluos, ordenamos y mandamos que nuestros clerigos de esta nuestra diocesis no sean monteros ni se ocupen en la dicha monteria ni en criar perros, ni los crien para las dichas monterias para si ni para otros, so pena de un ducado de oro por cada vez que lo contrario hizieren. [+]
1541 GHCD 111-56b/ 593 Yo aluaro garcia escriuano... doy fe que oy dia de la fecha destan estan en las enfermerias del dho. hospital cinquenta e seys enfermos onbres y mugeres y estos syn los pelegrinos sanos a que se les da cama y otros servicios..... fecha a 16 de Agosto de 1541. Yo aluaro garcia escriuano.... doy fe que oy.... ay dentro en el dho. gran hospital Real y estan A criar en los Amos que viben de fuera del dho. hospital ciento e treinta e vn niños e niñas expositos que se pusieron y hecharon en las puertas del dho. hospital y el dho. hospital A su costa los dio A criar segundo consta y paresce por el libro y Cuenta que con los dhos. [+]
1544 SHIG Our. , 28-29/ 187 E mandamos a todas las dignidades, canonigos, abbades, priores, curas, clerigos, beneficiados e capellanes, assi desta yglesia cathedral como de todo este obispado, que desde aqui adelante no tomen en sus casas ni den a criar fuera ningun hijo de conde, ni duque, ni marques, ni vizconde, ni adelantado, ni mariscal, ni de otro cavallero, ni alcaide, ni juez ninguno, ni de lego, ni de abbad, ni de clerigo, ni de otra persona alguna directe ni indirecte, ni de los suso dichos legos resciban sueldo ni quitacion, ni por camino le acompañen, excepto si fueren sus capellanes e continuos comensales en qualesquier casos primitivos, que si por camino fuere el dicho su amo cavalgando, pueda yr con el el dicho clerigo cavalgando e no a pie por la decencia e honra de la milicia clerical. [+]
1547 SHIG Mond. , 23/ 83 Que los clerigos no tengan a criar en sus casas hijos de hidalgos ni cavalleros Mandamos se guarde y execute la constitucion del señor don Pedro Pacheco nuestro antecessor, y la declaracion del señor don Antonio de Guevara, en que esta proveido (por haverse visto por expiriencia, como habemos visto y hallado que de la mucha familiaridad de los clerigos con los legos, en especial con los hidalgos y cavalleros poderosos se siguen muchos daños, y los clerigos toman osadia para vicios y pecados, y para otras cosas muy contrarias a nuestra religion) que ningun clerigo de esta nuestra diocesi sea osado de criar ni tomar para criar ningun hijo de hidalgo ni cavallero ni de otra persona alguna, lo qual se mando que cumplan y guarden, so pena de ocho ducados de oro al que lo contrario hiziere, applicados para obras pias a nuestra disposicion, y mas que por el mesmo hecho caya en pena de excomunión; con que es nuestra voluntad que la dicha constitucion no se execute ni aya lugar quando los tales hijosdalgo y cavalleros y tales personas fueren de mas edad de nueve años, que es tiempo en que se puede presumir que los tienen para los doctrinar. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL