logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de door nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 18

1292 VFD 33/ 48 Mando a Sam Salvador de Paaços XV soldos; logo e ao nouo, un puçal de vino e un çesto de castañas, se morrer desta door onde aora jasco. [+]
1292 VFD 33/ 48 Mando a San Martiño de Cameyga un puçal de vino ao nouo e XV soldos, logo, se de min de veer desta door. [+]
1309 CDMO 1353/ 1284 Item mando se eu passar desta door, que Domingo Coutinno et seu fillo Fernando Coutinno [. . . ] que seian livres et quitos de voz de moordomadigo et de toda a demanda que eu contra eles [. . . ] moordomadigo como d -outra maneira qualquer. [+]
1321 CDMACM 84/ 118 (Este he o testatamento que eu Theresyia Peres muller de Fernando Amado faço jaçendo en unna door agraueada pero de minnas menses ben acordada.) [+]
1335 CDMO 1575/ 153 Cunnuçuda coussa seia a todos commo eu Lopo Lopez de Lezin [jazendo] doente et agravado de door en o meu corpo pero con todo meu entendemento et con todo meu acurrdo et con toda minna memorria con[prida et pus meu passamento] entre alguuns sobrel -los meus bees non vena ynorrança nenhuna et que fiquen orrdynadas et deparrtydas [para por senpre] faso meu testamento et myna postremeyrra vontade primeyrramente mando allma a nostro sennor Ihesu Christo et a Santa [Maria] sa madre [et a toda corte] çellestial do çeo. [+]
1342 ROT 63b/ 414 Saban todos quantos esta manda e testamento virem que eu Marina Viçente moller de Pero eannes dito choupeiro jazendo doente de door do que me sento agravada. pero abendo todo meu senso e todo meu entendemento. [+]
1348 GHCD 72/ 309 It. se eu desta door finar mando a o arcidiago de Trastamar meu sobrino aquella prata que de min ten Aras uaasques meu sobrino que son .XXIII. marquos meos duas onças laurado e el pagelle tres mill mrs. curtos quelle eu sobrella deuo... [+]
1353 CDMO 1708/ 246 Et preguntoos en esta maneira: frey Pedro monie do moesteyro de Santa Maria d ' Oseyra, jurado a os santos avangeos [diso como] o dito Andreu Iohannes commo fezera seu testamento et sua manda d ' aquela door de que el se finara, que sabia ende das[. . . ] que el vira o dito Andreu Iohannes jazer doente d ' aquela door de que el morreo en a villa d ' Esmoriz en o mes de setenbro [da era de] de mil et trezentos et oyteenta et seys annos, et que o dito Andreu Johannes que fezera sua manda et seu testamento et man[dava] soterrarse en o çimyterio do moesteyro d ' Oseyra, et diso que mandara y consigo todollos seus herdamentos que el avya en [. . . ] para pitanças para o convento do dito moesteyro para senpre, et disso que mandara todallas outras mandas [. . . ] que fosen ninhuas et non valuesen. [+]
1353 CDMO 1708/ 246 Disso que el vira en o mes de setenbro que foy en a era de [mil et trezentos et oy]teenta et seys anos a o dito Andreu Iohannes doente en huna casa en Esmoriz d ' aquela door de que el morreo. [+]
1353 CDMO 1708/ 246 [. . . ] chaman a Pereyra jurado a os santos avangeos preguntado se sabia commo o dito Andreu [Johannes. . . ] a o tenpo que se el finara jazendo doente d ' aquela door de que el morreo, disso que el vira o dito Andreu Johannes [. . . ] de que el morreo en o mes de setenbro que foy en o ano da mortandade, en huna casa en Esmoriz, et ante que morrese que fe[zera seu testa]mento et dissera que se mandava a o moesteyro d ' Osseyra et que lle mandara conssigo todal -las cousas que el en o mundo avya, et que [toda]l -las outras mandas que se fezeran ante desta que non valuese. [+]
1361 VFD 57/ 89 Sabam quantos esta carta de testamento viren como eu Johán Gomes, fillo de Gomes Lourenço d ' Aueón et de Tereija Affonso, que foron, visiños de Ribadauia, auendo grave door et teméndome de morte que he coussa natural, pero con todo meu siso et con todo meu entendemento compridamente, qual Deus teuo por bem de me dar, faço et hordino meu testamento á soude de miña alma e á honrra do meu corpo, em tal maneira que pus meu pasamento os meus bees permeescam hordinados. [+]
1362 CDMO 1775/ 299 Fernan Collaço et Martin Peres et Johan Peres et Fernan Miges de Beyllas jurados a os santos avangeos et preguntados se sabem commo o dito Johan Fernandes fez et outorgou sua manda a tenpo de sua morte, et disseron que iasendo o dito Johan Fernandes doente da door de que moreu que feso sua manda et seu testamento en esta maneira, que mandou sua alma a Deus et carne soterar a a iglesia de Sam Migell de Goias et ontre llas outras coussas que mandava a o moesteiro d ' Oseyra a herdade con suas derreyturas que el avia en Baral [. . . ] llas que he en a frigesia de Sam Migell de Goias, et que feso [seus herees] Martin de Regufe clerigo et Johan Peres d o Souto, et que feso seus conpridores seus criados Fernando et Sancha et Tereyia Anes. [+]
1385 OMOM 64/ 188 En Villamayor, en na audença publica, por ante frey Afonso vigareo geeral do honrado padre et sennor don Françisco, por la graça de Deus et da Santa Iglesia de Roma bispo de Mendonedo, en presença de min, notario, et das testemoyas adeante scriptas paresçeu frey Fernando, ministro do moesteiro de San Martinno de Vila Lourente, que he da Terçeira Orden de San Françisco, et diso que Afonso de Goaa, fillo que foy de Pero Ferrandes das Seixas, que [morando con el] et con os outros frayres en no dito moesteiro, que agora pouco auia en este anno que pasou en no mes de outubro que lle dera doença desta door de que se finara, et [fesera seu testamento et] manda por testemoyas por quanto non podera auer notario para que o fesese. [+]
1385 OMOM 64/ 188 Et depois [do juramento] resçebudo, fesolles pregunta se foran presentes ao testamento et manda que o dito Afonso de Goaa fesera, et elles diseron, por lo juramento que feseran, que agora desta door que se o dito Afonso de Goaa finara, que el iasendo en seu siso et entendemento conprido qual Deus teuera por ben de lle dar, et que lle feseran pregunta se auia alguna auença ou herdade que fesere sua manda et testamento, et que mandara chamar estos sobre ditos que fosen testemoyas de sua manda et testamento; et elles foran logo alo, et el que fesera sua manda et testamento en esta maneira que sige: [+]
1393 OMOM 93/ 215 A qual dita casa de min aforaron para senpre por contya de doze morabetinos a min et a meus yrmaaos em cada hun anno Domingo Doorta et sua muller Maria Martines a quen Deus perdoe. [+]
1395 MB 56/ 462 Sabean todos que eu Fernan Doora morador na rua do Villar da çidade de Santiago arrendo de vos Martin Vidal escripvan procurador que sodes da priora e convento do moesteiro de Santa Maria de Belvis as duas veses que o dito moesteiro ha eno mester das conchas, et arrendo de vos as ditas duas veses con seus gaanos et proes des domingo de Pinticoste primeiro que pasou ata honze annos conpridos primeiros sigintes por diez et oyto libras pequenas de branquos cada anno, as quaes des et oyto libras devo de pagar as ditas priora et convento en pas et en salvo enno dito moesteiro sen desconto algun, por domingo da Trinidad et asi en cada un anno por min et por meus bees, et aalen do da dita contia eu devo de pagar ao teençeiro que for da teença ( ) por lo Cabidoo de Santiago quareenta et oyto soldos pequenos de branquos que ha de aver de cada anno ennas ditas veses Et eu o dito Martin Vidal en nome das ditas priora et convento asi o reçebo et outorgo et qual das partes contra esto veer et non o conprir et agardar peyte por penna aa outra parte que o conprir o dobro do da dita contia. [+]
1417 VFD 69b/ 110 Sabean quantos esta carta de testamento viren como eu Afonso García de Seabra, estando doente de tal door que me Deus quiso dar, e teméndome de morte, que é cousa natural, renego ó diabro e todas suas obras e tentaçoes, outórgome por vasalo de meu Señor Ihu Xpo e de Santa María, sua madre, et rogo a San Miguell o Ango que resçiba a miña alma pera o meu señor Ihu Xpo, quando me de o corpo sayr, et mando meu corpo sepultar eno çimiterio de Sta Ma de Monte Ramo, hu jaz meu aboo Afonso Lopes, et mando y conmigo hun rocín dos da sela, et mando a Santa María d ' Avelenda toda quanta herdade eu ajo eno dito lugar d ' Avelenda, et mando ao mosteyro de Torbeo o casar de Sant Xstouoo, en que mora Juan Ferrandes e outro casar en Penapetada, os quaes le leixou meu padre, eu outórgollos de miña parte que os aja, según ja está posto entre min e o abade en raçón da encomenda, et mando ao mosteyro de Sant ' Croyo toda quanta herdade eu ajo eno couto de Sant ' Croyo, e mando que me canten dous anaás e dous trintanarios por miña alma, et mando pera miña sepultura que tomen quantos clérigos podesen aver que digan misas por miña alma e que lles dían dous mrs a cada hun e pan e viño e carne ou pescado por qual dia for, e que dían sobre miña coba çinquenta mrs, e outrosy mando que me façan boos terços de misas e de pan e de viño e de carne e que me oferenden de pan e de viño hun ano e dia, et mando ao mosteyro de Sant ' Payo d ' Avelenda hun casar que eu ajo en Felgoso, en que mora Vasco, fillo de Fernán Peres de Felgoso, et mándole mays o meu casar de Castidón, et mando a miña égoa facuda que a vendan e a dían por la alma de Afonso Martiins, abade que foy de Sant Bréximo, et edefico eno dito mosteyro de Santa María de Monte de Ramo vna capela perpetua pera senpre que se syrua y por miña alma, et leixo pera ela todas quantas herdades eu ajo eno couto de Bustelos, en Fonteita e en Paredes, en Sant ' Xristouoo, a saluo a que ja mandey a Torueo, e léixole mays o que eu ajo en Queyja e en Chandeyglesia de Riba de Sil, con todo o couto e señorío do dito couto, si for merçed do conde de mo leixar. [+]
1435 OMOM 246/ 373 Item o dito Ares Garçia, terçeyra testemoya jurada preguntada diso que estando en Trauadella en este mes de juyo que ora pasou en dia de San Geruas, que o dito Diego Ferrandes que o chamara a el et a outros para testemoya, et el iasendo en sua cama fraquo do corpo da door de que se finou et con seu siso conplydo qual Deus teveera por ben de le dar, que fesera et ordenara seu testamento en esta maneyra: primeiramente fezera o synal da Cruz con sua mao et renegara o diabro et todas suas obras et encomendara sua alma a Deus Padre et a Santa Maria sua Madre. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL