Publicacións da Asociación Galega de Onomástica

MÉNDEZ, Luz e NAVAZA, Gonzalo, eds. (2007): Actas do I Congreso Internacional de Onomástica Galega “Frei Martín Sarmiento” (2002). Santiago de Compostela: Biblioteca Galega de Onomástica, Asociación Galega de Onomástica. 840 páxs. ISBN 978-84-690-3921-2.

LEMA SUÁREZ, Xosé María (2006): Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000). Santiago de Compostela: Biblioteca Galega de Onomástica, Asociación Galega de Onomástica. 265 páxs e CD. ISBN 84-611-2956-3.

Anexo aquí

 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Frutos (2008): O padrón de San Clodio de 1580. Estudo histórico e onomástico: Biblioteca Galega de Onomástica, Asociación Galega de Onomástica. 232 páxs. ISBN 84-611-2956-3.

 

 

Bibliografía en liña de membros da Asociación Galega de Onomástica

«Bibliografía fundamental para o estudio da onomástica de Galicia», en Regueira, X. L. (coord.) (1995): Guía bibliográfica de lingüística galega. Vigo: Xerais.

Boullón Agrelo, Ana Isabel (1991): “Ó redor do topónimo Pobra: estado da cuestión e novos datos”, Cadernos de Lingua3, pp. 15-24.

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2011): “O artigo na toponimia galega: aspectos da estandarización”, Revista Galega de Filoloxía 12, 11-35.

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2012): “Aspectos metodológicos para o estudo dos apelidos detoponímicos na Galícia”,Quaderni di Semantica. Rivista internazionale di semantica teorica e applicata 33/1, 183-204.

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2012c): “A gheada na onomástica (achegas á estandarización)”, Estudos de Lingüística Galega 4, 151-168.

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2012d): “Cuestións de onomástica galega e asturiana: semellanzas e contrastes nos apelidos”, Lletres Asturianes 107, 21-44.

Carrasco, Lorena / Gonzalo Navaza (2014): Toponimia do Val de Fragoso. 3. Beade. Vigo: Universidade.

Dourado Fernández, Rocío (2014): “Toponimia de base antroponímica en el Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo): apuntes para una sistematización”, en Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques.

Feijoo Ares, Vicente (2014): “Las motivaciones de los nombres de las piedras en Galicia. Cultos, ritos y leyendas”, en Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. 17 pp.

Hermo González, Gonzalo (2013a): “Toponimia maior da parroquia de Taragoña. Estudo etimolóxico”, Estudos de Lingüística Galega 5: 43-67.

Hermo González, Gonzalo (2013b):”Topónimos de base Sarand- e Serant-: unha hipótese etimolóxica común”. Revista Galega de Filoloxía 14: 43-69.

Kremer, Dieter (1994): «Galego: Evolución lingüística interna III. Onomástica», en Holtus, G. / Metzeltin, M. / Schmitt, Ch. (eds.): Léxico da Lingüística Románica, Volume VI, 2, Galego, Portugués. Tubinga: Niemeyer, 34-46. Tradución de Carlos Búa.

Marqués, Xulia (2003): «Guía para unha intervención toponímica desde a escola», en Xulia Marqués, A toponimia na escola. Guía para a recolleita, catalogación e estudio dos nomes tradicionais de lugar. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Martínez Lema, Paulo (2010): A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV). [Santiago de Compostela]: Universidade de Santiago de Compostela. Tese de doutoramento en versión dixital.

Martínez Lema, Paulo (2013): “Toponimia, etimoloxía e fontes documentais: os exemplos de ArosaBrens”, Madrygal 15, 97-105.

Martínez Lema, Paulo (2014): “Toponomástica, documentación medieval y fenomenología lingüística: contribución para una gramática histórica de la lengua gallega”, en Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques.

Navaza, Gonzalo (2009a): “As estibadas ou estivadas. Nota etimolóxica”, Estudos de Lingüística Galega 1: 225-233.

Navaza, Gonzalo (2009b): “Parroquias e toponimia”, en F. García Pazos (coord.): A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro. Xunta de Galicia: Santiago de Compostela, pp. 181-201.

Pérez Capelo, Carolina (2015): Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Vázquez García, Carlos (2014): Toponimia do concello de Lugo. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela.

 

Publicacións recentes dos socios de AGOn

BASCUAS, Edelmiro (2002): Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega. Anexo 51 de Verba, Universidade de Santiago de Compostela. 408 páxs. ISBN 84-9750-026-1.

BASCUAS, Edelmiro (2006): Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia. Sada – A Coruña: Ediciós do Castro. 424 páxs. ISBN 84-8485-222-9

BASCUAS, Edelmiro (2014)Novos estudos de hidronimia paleoeropea galega. Vigo: Universidade de Vigo.

CABEZA QUILES, Fernando (2014)A toponimia celta de Galicia. Noia (A Coruña): Toxosoutos.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Frutos (2007): Nomes do Ribeiro. O Carballiño: Instituto de Estudios Carballiñeses, 352 páxs. ISBN 978-84-612-0538-7.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Frutos (2013)Toponimia do Carballiño. Andavira Editora.

 

MARTÍNEZ LEMA, Paulo (2008): Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos. Noia: Editorial Toxosoutos. Serie Trivium. 386 páxs. ISBN 978-84-96673-48-9. (Accésit do Premio Historia Medieval de Galicia 2007).

MORALEJO, Juan J. (2008): Callaica Nomina. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega – Fundación Pedro Barrié de la Maza. Biblioteca Filolóxica Galega. 466 páxs. ISBN 978-84-95892-68-3


NAVAZA, Gonzalo (2006): Fitotoponimia galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega – Fundación Pedro Barrié de la Maza. Biblioteca Filolóxica Galega. 698 páxs. ISBN 84-95892-53-7  (Premio Lousada Diéguez de Investigación 2006).


NAVAZA, Gonzalo (2007): Toponimia de Catoira. Santiago de Compostela: Concello de Catoira. 174 páxs. ISBN 978-84-690-5333-1 (Premio Lois Peña Novo 2007).

VILAR PEDREIRA, Xosé Lois (2008): Talasonimia da costa sur de Galicia. Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos IEM. 262 páxs. ISBN 978-84-92590-27-8.