Portal de ditados tópicos galegos

USC. Instituto da Lingua Galega

Condicións de uso

Autorízase o libre uso dos materiais contidos e tratados nesta base de datos para as finalidades de divulgación, docencia e investigación, sempre que estean debidamente citados, conforme ó uso científico e as esixencias legais. Porén, o uso en grandes cantidades dos datos contidos neste corpus, de modo que o traballo resultante se beneficie da edición e do tratamento informático dos materiais, requerirá permiso previo e expreso da dirección deste proxecto.

Prohíbese explicitamente calquera uso con ánimo de lucro. Este estará supeditado á obtención previa de permiso expreso por parte do Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela). A utilización comercial dos materiais galegos recompilados para o Diccionario Geográfico Popular de España precisará, ademais, do permiso previo e expreso da Fundación Camilo José Cela.

O uso do portal presume a aceptación destas condicións.

Forma de cita: Xosé Afonso Álvarez Pérez (dir.): Portal de ditados tópicos galegos. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> [Consultado: <data>]

Última actualización: 18/07/11
© 2023 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN 2659-8221
Coa colaboración da Fundación Camilo José Cela