Toponomasticon Hispaniae - Publicacións relacionadas

 • "Callobre, punto de inicio do longo camiño da historia onomástica de Santiago de Compostela"
  Carlos Búa (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • "O Tombo de Iria: Fonte de información toponímica en terra de tradición xacobea"
  Paula Bouzas (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Etimoloxías xacobeas"
  Gonzalo Navaza Blanco (2022): Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro - Presentación
 • "VILLA e seus derivados na toponímica portuguesa"
  Esperança Cardeira / Maria Alice Fernandes / Carlos Rocha (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Nomear con topónimos. Estudo das formas detoponímicas en fontes documentais galegas do séc. XV"
  Paula Bouzas (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Abordagem cartográfica da antropotoponímia setentrional portuguesa no genitivo de posse"
  Maria Alice Fernandes / Esperança Cardeira / Carlos Rocha (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • "Achegamento á variación –ais/–ás (< -ALES) na toponimia de Galicia"
  Eduardo Louredo Rodríguez (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Toponomasticum Hispaniæ. Presentación do proxecto"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “Aproximación a los topónimos unicum de Galicia formadores de apellido”
  Luz Méndez Fernández (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • “Referencias a la sustitución de topónimos en la documentación medieval de Galicia”
  Gonzalo Navaza Blanco (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • “Toponomasticon Hispaniae: planteamiento, objetivos y recursos bibliográficos (con especial atención a Galicia y Portugal)"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27- 30 de xuño de 2022 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Estudos Linguísticos e Literários. Revista dos programas de pós-graduação em língua e cultura e em literatura de cultura da UFBA, 71, 38-75 - Artigo