Publicacións dos investigadores

 • “De lexicografía galega, un diccionario máquina”

  Antón Santamarina Fernández (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol.1, 491-496 - Capítulo de libro
 • “Problemas para la restauración de topónimos gallegos”

  Antón Santamarina Fernández (1991): Actas de las I Jornadas de onomástica, toponimia (Vitoria-Gasteiz), E. Knörr / M. A. Líbano (eds.), Bilbao: Euskaltzaindia, 237-248 - Capítulo de libro
 • "O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval"

  Carme Ares Vázquez (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), vol. I. 49-56 - Capítulo de libro
 • "Proposta mínima para a planificación lingüística na formación do profesorado. Algúns datos históricos"

  Carme Ares Vázquez (1991): Cadernos de Lingua, 4, A Coruña: Real Academia Galega, 99-108 - Artigo
 • "Ideas sobre a fragmentación dialectal do galego durante o século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, II, 55-67 - Capítulo de libro
 • "O galego diante dos procesos de reforma ortográfica a finais do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): III Congreso da Asociación Internacional de Estudios Galegos, Nova York, 3-5 de outubro de 1991 - Presentación
 • "O debate sobre o galego na prensa do XIX. Algúns datos para unha historia do antigaleguismo"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Grial, 110, 275-287 - Artigo
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1991): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 18, 707-718 - Artigo
 • "Á procura dunhas bases para a unificación: a contribución de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez Blanco (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 19-32 - Capítulo de libro
 • "Comparación dos sistemas fonolóxicos do galego e do portugués"

  Rosario Álvarez Blanco (1991): Actes du XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Univ. de Trèves (Trier) 1986). III. Grammaire diachronique et histoire de la langue. Dialectologie et géographie linguistique. Textes non-littéraires, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 517-530 - Artigo
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Artigo
 • Ramón Otero Pedrayo: Entre a vendima e a castañeira. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane

  Ernesto X. González Seoane (1990): , Ernesto X. González Seoane, Vigo: Galaxia - Libro
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1990): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 17, 529-542 - Artigo
 • "As ideas lingüísticas de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez Blanco (1990): Homenaje al polígrafo eumés Don Antonio Couceiro Freijomil en el primer centenario de su nacimiento / 1888-1988, A Coruña: Deputación Provincial, 89-100 - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa Fernández (1990): Cadernos de lingua, 1, 161-164 - Artigo
 • Diccionario escolar galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, X. García Cancela, Ernesto X. González Seoane, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Libro
 • “Estado e tarefas da lingüística galega”

  Antón Santamarina Fernández (1989): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique el de Philologie Romanes (Trier, 1986), D. Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer, VII, 289-310 - Capítulo de libro
 • “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1989): “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico", Lugo: Deputación Provincial, 101-108 - Capítulo de libro
 • Carme Hermida Gulías (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 117-134 - Artigo
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 529-531 - Artigo

Páxinas