Publicacións de Ana Isabel Boullón Agrelo

 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2023): Nuevos senderos en la toponimia hispánica, Javier Terrado Pablo / Javier Giralt Latorre (eds.), Lleida: Pagès Editors, 15-40 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2023): Os camiños de Santiago de Europa a Galicia: Lugares, nomes e patrimonio, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2022): Estudos de Onomástica Galega VII. A onomástica literaria, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “A onomástica persoal en Galicia: datos para a súa historia (socio)lingüística”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): Grial, 235, 125-137 - Artigo
 • Andrea Santiso Arias / Ana Isabel Boullón Agrelo / Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Toponomasticum Hispaniæ. Presentación do proxecto"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “Toponomasticon Hispaniae: planteamiento, objetivos y recursos bibliográficos (con especial atención a Galicia y Portugal)"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27- 30 de xuño de 2022 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2021): Estudos de Onomástica Galega VI. A onomástica e o Camiño de Santiago , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Estudos Linguísticos e Literários. Revista dos programas de pós-graduação em língua e cultura e em literatura de cultura da UFBA, 71, 38-75 - Artigo
 • “Übersetzung galicischer Personennamen in Galicien: historische und soziolinguistische Aspekte”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Eigennamen und Übersetzung, Sinner, Carsten / Bahr, Christian (eds.), Hamburg: Baar-Verlag, 177-208 - Capítulo de libro
 • “La polémica onomástica en Galicia. La ciudadanía y los nombres propios”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Namenforschung und Namenberatung. Onomastica Lipsiensia, Karlheinz Hengst (ed.), Leipzig Universität, 14, 107-128 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2020): Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2020): Actes de la XII Jornada d’Onomástica de l’AVL normalització i investigació. València 2019, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 37-44 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2020): Zeitschrift für romanische Philologie, 136(1), 134-160 - Artigo
 • “Anàlisi de les principals dificultats en la normalització toponímica (RAG)”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • “Per a una onomàstica hispànica (ONOMASTICON HISPANIAE)”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Atti del Convegno internazionale di studi onomastici: Sulle orme di Pietro Massia: strumenti e metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica. Torino, 5-6 dicembre 2017, Alda Rossebastiano / Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Alessandria: Edizioni dell’Orso, 161-181 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures, Vol. 48 Nº 1, Fall 2019 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2019): , Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Liceo Franciscano, 212 (enero-junio), 45-78 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 343-366 - Capítulo de libro
 • “O artificio das etimoloxías: elementos constitutivos da toponimia galega”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 277-319 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • “Nomes de lugares e persoas na Pobra do Caramiñal”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): A Pobra do Caramiñal no tempo. Xornada de historia e cultura, A Pobra do Caramiñal, Concello da Pobra do Caramiñal, 8 de setembro de 2018 - Presentación
 • “Principais compoñentes semánticos da toponimia galega. Unha aproximación cuantitativa”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): V Coloquio de Lingüística Histórica. Lingüística histórica e toponimia galego-portuguesa, Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, 25-26 xaneiro de 2018 - Presentación
 • “A estrutura do Dicionario dos apelidos galegos”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): Antroponimia e lexicografía, A. I. Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 143-177 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2018): Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Namenkundliche Informationen, Leipziger Universitätsverlag, 109/110, 78-107 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Labor Histórico, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 3 (1): 76-92 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, A. I. Boullón Agrelo / L. Méndez (eds.), Real Academia Galega, 45-68 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane (2017): , A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa; Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Universidade da Coruña (Monografía 11 da Revista Galega de Filoloxía) - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Guavira Letras, número 25. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques., 25, 34-49 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández (eds.) (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RIOn 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Roma: Società Editrice Romana, 65-80 - Capítulo de libro
 • "Os nomes galegos no século XXI"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 191-212 - Capítulo de libro
 • “La lengua gallega en el mundo monástico de la Edad Media”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2016): El protagonismo monástico a través de la historia, Javier Andrade Cernadas (ed.), A Coruña: Hércules Ediciones, vol. I, 310-325 - Capítulo de libro
 • "Conformación e desenvolvemento do sistema antroponímico en Galicia"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 51-73 - Capítulo de libro
 • "Consideraciones sobre la transmisión textual de la Crónica de Iria"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2015): 50th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, 14-17 maio 2015 - Presentación
 • "Descrición do sistema antroponímico galego"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • “Variación e estandarización na toponimia galega”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2013): Lengua, espacio y sociedad. Investigaciones sobre normalización toponímica en España, María Dolores Gordón Peral (coord.), Berlín: Walter de Gruyter, 37-59 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 57-76 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2012): Estudos de lingüística galega, 4, 151-168 - Artigo
 • "Trazos da oralidade na lingua galega medieval"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2012): Escritura en la Edad Media hispánica, Juan Pedro Sánchez Méndez (ed.), Valencia: Tirant Humanidades / Université de Neuchâtel, 255-317 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2012): Lletres Asturianes, 107, 21-44 - Artigo
 • "Aspectos metodológicos para o estudo dos apelidos detoponímicos na Galícia"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2012): Quaderni di Semantica, 33/1, 183-204 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2011): Revista Galega de Filoloxía , 12, 11-35 - Artigo
 • "Toponimia de Galicia. Estado da cuestión"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2010): Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la investigación, Mª Dolores Gordón Peral (ed.), Berlin / New York: Walter de Gruyter, 31–58 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Henrique Monteagudo Romero (2009): Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 191-197 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2009): Boletín da Real Academia Galega, 370, 117-152 - Artigo
 • “250b. Historia interna del gallego: onomástica”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2008): Romanische Sprachgeschichte: ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen = Histoire linguistique de la Romania: manuel international d'histoire linguistique de la Romania, Gerhard Ernst et al. (eds.), Berlin / New York: Walter de Gruyter, vol. 3, 3168-3177 - Capítulo de libro
 • “The surnames in Galicia today: a characterization and description”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2008): I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005, Maria Giovanna Arcamone et al. (eds.), Pisa: Edizioni ETS, vol. II, 299-310 - Capítulo de libro
 • “Galician and the Spanish Language in Twentieth-Century Galician Personal Names”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2008): Onomastica Canadiana, 90, 1, 21-44 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, M. Brea / F. Fernández Rei / X.L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 77-93 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Raquel Rodríguez Parada / María Rodríguez Suárez (2008): Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), E. Bernal / J. DeCesaris (eds.), Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF), 385-389 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 77-93 - Artigo
 • “Dicionario dos apelidos galegos: cuestiones metodológicas”
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández (2008): Lessicografia e Onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio, Paolo d’Achille / Enzo Caffarelli, Roma: Società Editrice Romana / Università degli Studi Roma Tre, 461-474 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2007): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • “Personal naming trends in Galicia today”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2007): Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala, 19-24 August 2002, Eva Brylla / Mats Wahlberg (eds.), Uppsala: Institute för språk och folkminnen, vol. 3, 62-81 - Capítulo de libro
 • “Das galicische Personennamensystem”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2007): Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, Andrea Brendler / Silvio Brendler (eds.), Hamburg: Baar-Verlag, 247-258 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 603-623 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2007): Revista Galega de Filoloxía, 8, 11-56 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2007): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 34, 285-309 - Artigo
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo (2006): Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 235-255 - Capítulo de libro
 • “Apelidos en perigo de extinción”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2006): Actas do II Congreso Internacional de Onomástica Galega, Pontevedra. 19, 20 e 21 de outubro de 2006 - Presentación
 • As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Couceiro Pérez (2005): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2004): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • "Limiar"
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2004): Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 9-12 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 539-553 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2004): Cadernos de lingua, 26, 5-46 - Artigo
 • Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas (Santiago de Compostela, 20-25 de setembro de 1999)
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2002): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 115-136 - Capítulo de libro
 • “Galician female Names in the Middle Ages”
  Ana Isabel Boullón Agrelo (2000): Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung. Trier, 12.-17. April 1993. Band II. Namensysteme im interkulturellen Vergleich, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Niemeyer, 122-135 - Capítulo de libro
 • Antroponimia medieval galega (séculos VIII-XII)
  Ana Isabel Boullón Agrelo (1999): , Tübingen: Niemeyer - Libro
 • “Personal names in Galicia as a sign of cultural identification: historical scope and current situation”
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Fernando R. Tato Plaza (1998): Onoma, 34, 15-44 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 195-219 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 403-412 - Artigo
 • Guía bibliográfica de lingüística galega
  Xosé Luís Regueira Fernández / Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 449-475 - Artigo
 • Léxico da Administración castelán-galego
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1991): , Ana Isabel Boullón Agrelo (dir.), A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Artigo
 • Diccionario escolar galego
  Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / X. García Cancela / Ernesto X. González Seoane / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Libro
 • Diccionario normativo galego-castelán
  Henrique Monteagudo Romero / X. García Cancela / Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / Ernesto X. González Seoane / Carme Hermida Gulías / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro