Publicacións de Xosé Luís Couceiro Pérez

  • Xosé Luís Couceiro Pérez (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 125-143 - Capítulo de libro
  • Xosé Luís Couceiro Pérez (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, M. Brea / F. Fernández Rei / X.L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 463-474 - Capítulo de libro
  • Xosé Luís Couceiro Pérez (2008): Estudios Románicos, 16-17, 361-367 - Artigo
  • As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
    Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Couceiro Pérez (2005): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
  • Xosé Luís Couceiro Pérez (1993): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 20, 505-509 - Artigo
  • Xosé Luís Couceiro Pérez (1977): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 4, 103-114 - Artigo
  • Xosé Luís Couceiro Pérez (1974): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 1, 170-180 - Artigo