GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND053_A

Canción en loor de don Diego das Mariñas Parragués (A)

TitleCanción en loor de don Diego das Mariñas Parragués (A)
AuthorAnónimo
Creation date1594
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Cançion Galega en loor de dondio de Das mariñas Parragues/ Ora senalguntempo alça musa Galega. orrostro./o/ çeo congoço epasatempo. ε deija èse burel cuytado é feo. pois Seche ofreçe Vn milagroso caçso quentre asnoue Donçelas Deparnaso seras por el dendoje conoçida con nome éterno ε Vida. é empago detal noua etas albriças reçeue do teu Verso estas premiças E ben que na çiudade porque son muy galas epezpuntados. no escuyten Debontade estos groseiros bersos mal limados. con todo musa miña a Boz lebanta é con çanfoña e rrustica garganta faz que entre estas Silveyras. que çengen. a Mandeu. consuas Riueras Resonen froytas arbores e Viñas o sangre escrareçida Dasmaríñas Cantoua no. a. moitos Dias outro galego con moy Doçe canto as altas profecias quesperan Deseuilla O baron Santo é porque achou ametade enelgalega feçodel grande festa e grande emprega Maisa quen podeuir mirado a geito con mays. justo dereito a galega cançion. queauos Diego pois portodas aspartes. sos galego. Dauosa antigua liña. non digo eu. degaliçia nestaparte quepor Sorte mez quiña esta tan mal tratada e detal arte mays enlhos anchos Reynos decastilla fan dela tantaconta é marauilla que por muy escollidos e detan limpa Sangre Produçidos entre os mays estimados cabaleyros os dauosa linage somprimeyros. Das muy altas proeças. Dos infanços antigos parragueses. Dan seguras çerteças tantos escudos armas e pauesses en que estan esculpidas e estampadas as insignias Deparga tan. honrradas é Vos quedetal pranta aueis Saydo como Vn rramo frorido, Despois datempestad detantaguerra tragees nouas de paz a Bosa terra. én Vos esta entalpunto. a onrra posta da caualeria con mil birtudes junto Degraçias gentileça e Valentia que postas a PHelipe por Diante Vos escolleu. De moytos por bastante en prudençia é cordura. que tan compridas poso en Vos natura para ajudar a apaciguar o estado. Do Reyno dearagon. alborotado é foy cousa muy certa. quepor uoso Balor auiso e arte estandoja. desperta a furia entreeles dosangrentomarte andando Vos dogeneral o lado foy logo ofuror deles apagado é asi congranjustiçia para os altos misterios Damíliçia por fiel conselleyro Dodebargas o Rey bos escolleu. Dafror Dospargas én finésa bondade que corre sempre o igual con bosa casta fara apesar Daedade que as cousas mais subidas roe e gasta, que Oboso nome para Sempre uiua e entretallado en marmores Seescriua con letraé bersos douro Demaneyra que astaédad postreyra Desiglo ensiglo por millos Deanos Dure a uosa memoria entre hos umanos Cruña que lastimosa choras. Os danos Dos crues yreges noestes mays congojosa. pois non che falta cousa que deséges. paraestar por laterraé mar segura; non bes tua dita o/ ollo egranbentura ora beras Bençedo senter Reçeo algun. deguerra. ou. medo astuas altas torres Derrubadas. poreste caualeyro o çeo alçadas Farate Gorneçida Deba luartes fortes é seguros tan fresca é tampolida. con édefiçios de Soberuios muros quepor eles en breue tempo olbides a torre alguns Din que feço alçides; é bonda, a charas nel tan enteyra quen che terran Denteyra moytos Reynos de uerte gobernada Demáys caual Baron queçinge espada. Hon Rado Caualeyro aunquetiren por uoss coussas maisgrandes que aualor tan enteyro çerto é que e pouco gobernara frandes contodo como fillo agradeçido hon rrade apatria donde aueis naçido façe co ésapresençia que a Guerra faga dela sempre ausençia asi Vos logres ben coabosaesposa hon rrada. prençipal etan fermosa.

Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT