logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra ren como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.10 Rows
- Número de acepcións atopadas: 10.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (4), CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), VOCABULARIO 1275 (1), Nunes2 (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
ren
f. s. f. ou pr. indef. XII, 7, XIII, 14, XXII, 6, etc., LXI, 14, LXIX, 4, XCIII, 4, XCIV, 3, CVII, 16, CLXXVIII, 5, etc., alguma cousa ou só cousa1; XII, 13, XIV, 9, XXII, 15, XXXVII, 19, XLII, 20, XLV, 7, L, 13, LII, 6, etc., CVIII, 10, CLX, 14, CLXXVII, 2, etc., CCX, 3, ou nulha ren, XXXVIII, 13, XCIV, 10, CIX, 14, CXIX, 4, CXXX, 6, etc., CXLVIII, 22, CCLXVII, 26, cousa nenhuma ou nada2; por ren ou per ren, LXXXVI, 12, CXX, 16, CXXVII, 9, CXLII, 27, CCVIII, 15, CCXVI, 3, CCXLI, 8, CCLXXVIII, 16, CCCXIII, 9, CCCLIII, 2, por cousa nenhuma, de modo nenhum; por nulha ren, XXXIII, 14, XXXV, 5, LXXXVII, 4, CCV, 2, etc., o mesmo; per outra ren, CIV, 16, doutro modo; outra ren non jaz, CCCCVII, 2, cf. al (u non jaz al); per ren que seja, CCCLIII, 6, CCCLXXII, 10, DI, 5, etc., DII, 23, cf. por ren ou per ren; non dar ren, XII, 3, CLXIV, 3 e 4, etc., ou non teer en ren, CXLVIII, 7, CCCXVIII, 8, CCCXXII, 9, CCCXXIII, 2, CCCXLIV, 5, etc, não ligar importância; non seer ren, CCCCXLI, 1, não valer nada: end' outra ren ou ren al, CCIX, 3, CVIII, 14, ou al ren3, (vol. I, biogr. de Rodrigu' Eanes Redondo) outra cousa. {Cf. cousa}. (Cantigas d' amigo).
____ 1. Ca nol tollieran nada nil avien ren robado lê-se em Berceo Milagros 195 b: cf. ainda em 293 c, por ren non te demudes.
________ 2. É expressão provençal; assim, por exemplo: om no' i pot nulla ren parlar no Roman de Jaufre.
________ 3. Assim também em provençal: cf. por exemplo, Vida de Santa Enimia, v. 277 a 229. Mas quant lo reis vi e la maire / que alre non podien fayre / de lur filha, etc.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
ren
indef. (rem, único nome em que o -m do acusativo se conservou, a comparar com quem, alguem, ninguem), 1) cousa 30, 93, 131, 143, 236 ({Vasco Praga de Sandin} al ren); 256, 350, 518 ({Johan Soairez Somesso} outra ren), 1246, 5914; 2) pessoa, criatura, ente humano 831 {Pai Soarez de Taveiros} a ren do mundo que melhor queria; 837 {Pai Soarez de Taveiros} a ren do mundo que eu mais amava; 892 ({Pai Soarez de Taveiros} a ren que mais amou); 5863, 5875. É pronome indef., equivalente de alguma coisa, em fórmulas como {Nun' Eanes Cerzeo} ren de ben 8752; {Pero Velho de Taveiros} ren d' amor 8865. Acompanhado de negação significa coisa nenhuma, nada (fr. rien): 36, 66, 321, 1155, 1611, 3659, 6480 ({Vasco Rodriguez de Calvelo} non dormio ren); 4792 ({Fernan Gonçalvez de Seavra} non dar ren por alguma coisa), 5159 ({Johan Garcia de Guilhade} non se pagar ren de alguma coisa); 2025 ({Pero Garcia Burgales} ren do meu, nen do seu). Nos versos 13, 1205, 9936 per ren significa por cousa alguma: absolutamente nada. Nulha ren encontra-se tres vezes: 678, 5158, 9184; tẽer en ren ( apreciar, dar valor) uma só vez.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{ren}
.- *REM: 1234-1236? "nulla rem minime conprio" (Salazar 4.4); 1259 "de toda ren" (Sponer 142.21); CSM B "algũa ren" (14), etc.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
ren
s. f. s. f. / pron. indef.: coisa: hũa ren : 97.47 Hũa ren querria de vos saber; 132.98 di-m'hũa ren || algũa ren : B.14 poderei / mostrar do que quero algũa ren; 125.18 || nihũa ren : nada: 104.49 nunca lles soube nihũa ren responder || per nehũa ren : a despeito disso: 283.40 se per ventura aven / que... per vosso mal sen / fordes y per nehũa ren, / escomungar-vos-ei poren || nulla ren : nada: 55.48 eu sõo mui covarda / de por nulla ren rogar-te; 91.58 a esses enfermos nulla ren / non leixou do fogo; 332.41 o fogo sol non queimou nulla ren || per nulla ren que , por nulla ren que : 5.180 Per nulla ren que ll'o Emperador dissesse, nunca quis / a dona tornar a el; 63.56 Por nulla ren que lle dissess'aquel seu / escudeiro, ele nulla ren non deu || como reforço da negação: per nulla ren : 17.67 o demo enton per nulla ren / nona connoceu; 67.57 neun poder non avia per nulla ren de mata-lo; 91.36 sol dormir nen comer / per nulla ren non podian || outra ren : outra coisa: 5.20 ela outrossi a el amava mais que outra ren; 55.10 mais amava d'outra ren Santa Maria ; 74.10 ao demo mais feo d'outra ren; 75.21, 84.12 || u outra ren non jaz : a não se dar um caso extraordinário: 5.119; Cf. u al non jaz (V. jazer) || sen outra ren : sem mais: 4.72 cuidando sen outra ren / que lle no fogo ardia; 256.36 logo, sen outra ren, / de todos aqueles maes guariu || toda ren : tudo: 337.17 toda ren que achasse || ren: alguma coisa, qualquer coisa: 5.167 Voss'irmão guarrá; / mas ante que eu faça en el ren, seus pecados dirá; 100.24 Guiar ben nos pod'o teu siso / mais ca ren pera Parayso; 114.12 un fillo ouve que amava / mais ca ren || seer ren : ser exacto, ser verdade: 32.21 enpreguntado / foy, se era ren / o que oya del || de ren : reforça a ideia negativa: 187.24 Logo o fezeron sen tardar de ren || per ren : de qualquer maneira: 10.21 se eu per ren poss'aver seu amor, / dou ao demo os outros amores || per ren , por ren : 65.147 nen vos espantedes por ren que vejades; 75.41 por ren que lle dissesse, partir non s'ende queria; 201.32 foi ben desesperada / que per ren que fezesse nunca ja perdõada / de Deus nen de sa Madre seer non poderia || al ren : outra coisa, nada: 135.50 se querian mais d'al ren; V. al || (acompanhado de negação) coisa nenhuma, nada: 5.160 de grand'algo que poren lle davan ela ren non pres; 9.45 ren da Magestade / non lle vẽo a mente; 35.62 tod'esto filla que non leixes ren; 54.21 ja ren non falava nen oya; 63.33, 93.17, 105.57 nunca el pode ren adubar / cona donzela; 118.26 desto non dulto ren || 404.7 nos fez de non ren || 93.19 non quis al ren / do mund'erg'un'ermid'; 120.19 nunca desejarán al ren || non dar ren por V. dar || non á ren que che diga V. dizer || non tẽer en ren V. tẽer || non mi á ren que fazer : não me importa: 281.40 Pois negaste Deus, non mi á ren que fazer / de ssa Madre non negares || non per ren , nunca per ren , per ren non : reforça a negação: 15.21 o demo no seu coraçon / metera y tan grand'erigia, / que per ren non podia mayor; 17.36 ja per ren non llo quis creer; 19.22 aquesto per ren fazer non poderon; 27.73, 30.38, 105.52 nunca per ren pod'a ela passar; 124.46 ave nen besta dele non comiu por ren.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
ren
= nada. Com pleonasmo da negação: {Afonso X} por que é grossa, non vos seja mal, / ca delgada pera gata ren non val 11.19; 54.3; 79.16; 230.16; {Martin Soarez} pois eu entendo que ren non valho 288.13. || Per ren = por cousa nenhuma, de modo nenhum: {Afonso X} se a quiserdes tẽer, / nõna tenhades per ren ant' el-Rei 19.9; 129.24; 258.7; 401.12; {Afons' Eanes do Coton} e já creer / non lho quig' eu per nulha ren 39.4. || Non é ren = não vale nada: {Pero da Ponte} pois des i / crás non é ren o jantar 353.14; 428.34.

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
rem
ren
rẽ
subst., .- subst., 'cosa'. Del latín REM. Se puede considerar como una forma latina conservada en fórmulas judiciales o notariales; a. 1228 "non peyten nullam rem por uendicion" (18.27), 20.14,15; a. 1258-61, 43.5; a. 1265, 51.23; a. 1228 "nulla ren por ende peite" (20.3), 29.9; a. 1257 "nẽ amparasse rẽ en aquelas herdades" (23.11).

Nunes2
ren
Per ren, IX, 19; XI, 2, de modo nenhum; X, 2, XXXIII, 2, LXVII, 13, nada; XXXV, 2, cousa (= pessoa); mais doutra ren, CCXXX, 16, o mais possível, no máximo grau. (Cantigas d' amor).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL