Francisco Dubert García publications

 • “Mostras da evolução do galego no âmbito galego-português”
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2024): XX Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, como parte do Projeto 4: Gramática do Português, coordinado por Jussara Abraçado (UFF/CNPq) e Carlos Alexandre Gonçalves (UFRJ). Concepción (Chile), 22-26 de xaneiro de 2024 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2023): A mudança linguística em várias perspectivas, Aroldo Andrade / Elisângela Gonçalves / Pablo Faria (eds.), Campinas: Mercado de Letras, Volume I, 85-110 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2023): Xth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Bucarest (Romanía), 4-8 de setembro de 2023 - Presentación
 • “Variación xeolectal na expresión da segunda persoa de plural dos verbos no noroeste ibérico”
  Francisco Dubert García (2023): III Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Aveiro: Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, 28-30 de xuño de 2023 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2022): III Jornadas León, cuna del parlamentarismo. Las llinguas del Caminu, el caminu de las llinguas, León, 9 de setembro de 2022 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2021): Madrygal. Revista de estudios gallegos, 24, 69-80 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2021): Studia Linguistica Romanica, 6, 163-191 - Artigo
 • “Tempo e liberdade. Dialectos constitutivos iberorrománicos noroccidentais e complexidade (xeo)lingüística”
  Francisco Dubert García (2021): V Congresso Internacional de Linguística Histórica. Constelações diacrônicas em homenagem a Charlotte Galves e Mary Kato, 20 de xullo de 2021 - Presentación
 • “Ricardo Carvalho Calero, dialectólogo”
  Francisco Dubert García (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2020): Fundación Barrié, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - ILG publication
 • Francisco Dubert García / Vítor Míguez Rego / Xulio Sousa Fernández (2020): Consello da Cultura Galega - ILG publication
 • Xulio Sousa Fernández / Francisco Dubert García (2020): Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 87(2), 285-306 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2020): Estudios románicos, 29, 147-163. DOI: https://doi.org/10.6018/ER.402591 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2020): Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso., Francisco Cidrás, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 255-281 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2019): Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista, Aveiro: UA Editora, 15-39. ISBN 978-972-789-600-4. - Capítulo de libro
 • "Internal and external language borders in the Galician domain"
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2019): International Conference on Language Varition in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, Holanda, 26-28 xuño de 2019 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): - ILG publication
 • Francisco Dubert García (2018): Boletín da Real Academia Galega, Real Academia Galega, 379, 365-383 - Artigo
 • "A gramática na Gramática de Saco Arce"
  Francisco Dubert García (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática Gallega, participación na mesa redonda "O xurdimento da Gramática", xornada organizada pola Real Academia Galega no IES Otero Pedrayo de Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • “Liberarse das fronteiras. O contínuum xeolingüístico do noroeste ibérico”
  Francisco Dubert García (2018): Jornadas em Variação e Cartografia Linguística, conferencia invitada, Universidade de Aveiro, 9 novembro 2018 - Presentación
 • “Evolución autónoma e contacto cos romances centrais na constitución histórica do galego”
  Francisco Dubert García (2018): III North American Symposium of Galician Studies, Denver, Colorado, 18-20/10/2018, Denver, Colorado, 18 octubre 2018 - Presentación
 • Juan Carlos Acuña-Fariña / Francisco Dubert García (2018): Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula, Alejandro Cuza & Pedro Guijarro-Fuentes (eds.), Berlin: De Gruyter Mouton, pp. 187-213. ISBN 978-1-5015-0998-8 - Capítulo de libro
 • “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”
  Francisco Dubert García (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, conferencia plenaria de encerramento, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 111-125 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2017): Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Xosé Luís Regueira / Elisa Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325 - Capítulo de libro
 • “Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”
  Francisco Dubert García (2017): Estudis romànics, 39, 43-69 - Artigo
 • Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso” [Póster]
  Francisco Dubert García / Ernesto X. González Seoane (2016): Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / Francisco Dubert García (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 191-221 - Artigo
 • Xulio Sousa Fernández / Francisco Dubert García / Elisa Fernández Rei (2016): V Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 29 xuño 2016 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Charlotte Galves (2016): The Oxford Guide to the Romance Languages, Adam Ledgeway / Martin Maiden (eds.), Oxford: Oxford University Press, 411-446 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa Fernández (2015): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - ILG publication
 • “Variación e cambio na morfoloxía do artigo definido galego”
  Francisco Dubert García (2015): Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), Anexo 73 de Verba. Santiago de Compostela: USC, 127-146 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • "A sintaxe do galego e do português: uma abordagem comparativa"
  Francisco Dubert García / Charlotte Galves (2015): Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Brasil, 23 outubro 2015 - Presentación
 • "Morfoloxía flexiva galega: aspectos comparativos e dialectais"
  Francisco Dubert García (2015): Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Brasil, 23 outubro 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa Fernández (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-11 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2015): 50th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, 14-17 maio 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2014): Loquens, 1, 2 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2014): XLIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Ciudad Real, 20-23 xaneiro 2014 - Presentación
 • “The emergence of structure in inflection: perfect roots in irregular Galician verbs”
  Francisco Dubert García (2014): Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, J. L. Léonard (ed.), Louvain: Peeters, 22, pp. 185-206 - Capítulo de libro
 • “Splinter morphologique et analogie dans les dialectes galiciens et portugais”
  Francisco Dubert García (2014): Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, J. L. Léonard (ed.), Louvain: Peeters, 22, pp. 69-88 - Capítulo de libro
 • Florentina Xoubanova Montero / Francisco Dubert García (2014): Estudos de lingüística galega, 6, 253-271 - Artigo
 • "An analysis of Galician dialects in Correlative Dialectometry"
  Francisco Dubert García (2013): Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology, Xosé Afonso Álvarez Pérez / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 171-198 + 11 mapas - Artigo
 • Francisco Dubert García (2013): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 137-167 - Capítulo de libro
 • "El yeísmo y el fortalecimiento de /j/ en Galicia"
  Francisco Dubert García (2013): Variación yeísta en el mundo hispánico, Rosario González & Isabel Molina Martos (eds.) , Frankfurt am Main: Vervuert – Madrid: Iberoamericana, 39-57 - Capítulo de libro
 • “How exemplar is Galician for Exemplar Phonology?”
  Francisco Dubert García (2012): Dialectes décisifs, Langues prototypiques, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Maison de la Recherche, 29 febreiro - 02 marzo 2012 - Presentación
 • "VII. Galician studies. Language and Linguistics"
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández / David Mackenzie (2012): The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 72 (2010), Stephen Parkinson, 231-240 - Artigo
 • "Unha excursión polos dialectos do galego"
  Francisco Dubert García (2012): Centro de Estudos Galegos, Universidade Complutense de Madrid, 17 de xaneiro de 2012 - Artigo
 • "Historia de la palabra, variación dialectal, propiedades morfosintácticas y acento en el verbo regular gallego"
  Francisco Dubert García (2012): Vox Romanica , 71, 197-228 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2012): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011, Álvarez Pérez, Xosé Afonso / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 71-91 - Artigo
 • “Spanish loan words in Galician. A quantitative analysis across the territory”
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2011): Methods in Dialectology 14, University of Western Ontario, 2-6 agosto 2011 - Presentación
 • “Geographical distance and linguistic areas in Galicia. A correlative analysis”
  Francisco Dubert García (2011): Limits and Areas in Dialectology, Universidade de Lisboa, Lisboa, 23-25 novembro 2011 - Presentación
 • "Sobre linguas e fronteiras no noroeste da Península"
  Francisco Dubert García (2011): Ciencia, lengua y fronteras, Ramón de Andrés, Uviéu: Trabe, 427-442 - Artigo
 • “Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: um fenómeno de contacto linguístico?”
  Francisco Dubert García (2011): Studies on Hispanic and Lusophone Linguistics, 4-2, 301-341 - Artigo
 • “Developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. Dialectometrical analysis of 230 working maps”
  Francisco Dubert García (2011): Dialectologia et Geolinguistica, 19, 23-61 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2010): Revista de Filología Románica, 27, 29-58 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2010): Estudos de lingüística galega, 2, 57-74 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2009): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, Esther Corral Díaz et alii (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 449-457 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, M. Brea / F. Fernández Rei / X.L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 353-361 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2006): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2006): Lingua e territorio, R. Álvarez Blanco / F. Dubert García / X. Sousa Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2005): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • Francisco Dubert García (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega: Instituto da Lingua Galega, 223-246 - Capítulo de libro
 • "Problemas na orixe da alternancia dos alófonos dos fonemas /b d g/"
  Francisco Dubert García (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 323-334 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudios de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 123-140 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 59-69 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García / Ramón Mariño Paz (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 337-351 - Capítulo de libro
 • "Clasificación dialectométrica das variedades xeográficas do galego”
  Rosario Álvarez Blanco / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • “Isoglosas fonéticas, morfolóxicas e léxicas no territorio lingüístico galego”
  Rosario Álvarez Blanco / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2002): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - ILG publication
 • Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 193-222 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2002): Cadernos de lingua, 24, 5-27 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2001): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 28, 59-79 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2000): Cadernos de lingua, 22, 101-122 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1998): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 25, 143-163 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 125-155 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1995): Cadernos de lingua, 11, 71-101 - Artigo