Ricardo Pichel Gotérrez publications

 • Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica. Estudos dedicados a sor Mercedes, arquiveira de San Paio, e á Comunidade de Antealtares
  Miguel García-Fernández / Ricardo Pichel Gotérrez / (eds.) (2023): Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica. Estudos dedicados a sor Mercedes, arquiveira de San Paio, e á Comunidade de Antealtares, Miguel García-Fernández / Ricardo Pichel (eds.), Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Alvarellos Editora - Libro
 • "Unha nova ollada ao testemuño galego do Livro das Confissões"
  Arthur L. F. Askins / Miguel García-Fernández / Ricardo Pichel Gotérrez (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid: Sílex, 667-689 - Capítulo de libro
 • "A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous novos fragmentos"
  Mariña Arbor Aldea / Miguel García-Fernández / Ricardo Pichel Gotérrez (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex, 647-665 - Capítulo de libro
 • "Corpus y edición digital de textos antiguos gallego-portugueses. CGPA y EGPA: tradición y avances"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Colaboración y representatividad en el renovado Corpus CHARTA: los aportes de CODEA+, CORDINA y CORDEX"
  Víctor Caballero Gómez / Ricardo Pichel Gotérrez / Diego Sánchez Sierra (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "O Escritorio Galego-Portugués Antigo: unha plataforma dixital colaborativa para o estudo do noso patrimonio textual"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • “Las "Vidas y pasiones de los apóstoles" de Bernardo de Brihuega a la luz de un nuevo testimonio castellano”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Babel a través del espejo. Homenaje a Joaquín Rubio Tovar, Marina Serrano Marín, Belén Almeida e Fernando Larraz (eds.), Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 55-67 - Capítulo de libro
 • “La recepción de las Siete Partidas en la Galicia bajomedieval”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Las Siete Partidas del Rey Sabio. Una aproximación desde la filología digital y material, José Manuel Fradejas Rueda, Enrique Jerez Cabrero e Ricardo Pichel (eds.), Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 117-133 - Capítulo de libro
 • "Fige ajuntar moytos escritos de moytas estorias. O patrimonio literario na Galiza medieval: herdanzas e novos avances no campo da prosa"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Editar as Cantigas de Santa María no proxecto Universo Cantigas”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Coloquio internacional Editar cantigas (de amigo) no século XXI, A Coruña: Universidade da Coruña, 21-22 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Novas achegas documentais para o estudo da realidade monástica da Ribeira Sacra: tres pergamiños inéditos de Santa Cristina de Ribas de Sil (ss. XV-XVI)”
  Miguel García-Fernández / Ricardo Pichel Gotérrez (2020): Murguía. Revista Galega de Historia, 41-42, 13-41 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Miguel García-Fernández (2020): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 23, 139-180. https://doi.org/10.5209/madr.73069 - Artigo
 • "Las 'vidas y pasiones de los Apóstoles' de Bernardo de Brihuela a la luz de un nuevo testimonio castellano"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2020): Homenaje al profesor Joaquín Rubio Tovar, Alcalá de Henares: Universidad, Servicio de Publicaciones - Capítulo de libro
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Miguel García-Fernández (2020): PhiloBiblon Blog 2020, 4 - Artigo
 • “O legado haxiográfico de Bernardo de Brihuega en Ourense”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Fronda. Voandeira do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, 82, ano 13, maio-xuño 2019 - Artigo
 • “O maldizer e o universo artúrico en Esquio”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Olga. Revista de poesía galega en Madrid, 7, 57-67 - Artigo
 • “O latín arromanzado do Foro de Pontevedra (1169)”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudos sobre o Foro de Pontevedra (1169), X. Abilleira Sanmartín (coord.), Pontevedra: Concello de Pontevedra, 95-103 - Capítulo de libro
 • “CORDINA. Corpus Diacrónico del Español de Norteamérica: primeros pasos”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad Libre de Bruselas (ULB) e Universidad de Gante (UGent), 15 de decembro de 2019 - Presentación
 • “Transcribe Estoria. Una herramienta digital colaborativa para la edición de la Estoria de España”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Coloqvio Internacional Alfonso X y la invención de la historia: relatos, géneros y recepción (12701350), Universidad de Salamanca, 8 de novembro de 2019 - Presentación
 • “A receção das Vidas e paixões dos Apóstolos no Ocidente peninsular: um novo testemunho fragmentário do Livro II de Bernardo de Brihuega”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Portugal, os clássicos e a cultura europeia: colóquio de homenagem a A.A. Nascimento no seu 80.º aniversário, Lisboa, 18 de xullo de 2019 - Presentación
 • “Escritura de mujer en la Alta California decimonónica”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): II Jornada Ellas toman la pluma. Escritura de mujeres, lengua e historia, Alcalá de Henares, 7 de maio de 2019 - Presentación
 • “Fuentes archivísticas inéditas de la Alta y Baja California (ss. XVII-XIX)”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Documentos y monumentos para la historia de la lengua española: VI Congreso de la Red Internacional CHARTA, Sevilla, 11 de setembro de 2019 - Presentación
 • “Un nuevo testimonio de la obra hagiográfica de Bernardo de Brihuega”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Congrés Internacional de L’associació Hispànica de Literatura Medieval, Barcelona, 3 de setembro de 2019 - Presentación
 • “As estorias troianas de Afonso X a Pedro I: balance e novas perspectivas de estudo”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2019): I Xornada de Investigación Troianalexandrina. A Materia de Troia na Península Ibérica: Novas perspectivas, Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz / Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudis Romànics, 41, pp.7-39 - Artigo
 • "Fuentes archivísticas inéditas en EEUU. Documentación de la Alta California (ss.XVII-XIX)"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2018): VIII Coloquios de Filología, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 26 de febrero de 2018 - Presentación
 • “Margot Sponer e o patrimonio medieval galego. Revisión dunha colección documental pioneira”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2018): XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Novos horizontes para unha Galicia global: Redes, Territorio, Memoria, Madrid, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Universidad Complutense de Madrid, 10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 126-148 - Artigo
 • “Discovering Q and T witnesses of Estoria de Espanna. An approach to their physical description”
  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): The Estoria de Espanna Project - Research Seminar, University of Birmingham (Reino Unido), 14 abril 2016 - Presentación
 • "Prosa medieval galego-portuguesa na Galiza dos séculos XIII-XIV"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): Conferencia na aula de Lingua galega, Universidad Complutense (Madrid), 19 decembro 2016 - Presentación
 • "La recepción de la Estoria de España en el siglo XIV. Los testimonios Q (BNE 5975) y T (BMP 558)"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2016): The 4th Annual Colloquium of the Estoria de Espanna Digital Project, University of Birmingham (Reino Unido), 14 decembro 2016 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2015): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18, 213-214 - Artigo
 • "O Corpus de Textos Antigos da Galiza (COTAGAL): unha nova biblioteca dixital para a edición múltipla de textos medievais e modernos"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "A linguaxe híbrida do Códice López Ferreiro: nova valoración filolóxica e lingüística"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 125-142 - Capítulo de libro
 • Maria do Rosário Ferreira (dir.) / Maria Joana Gomes / Ana Sofia Laranjinha / Filipe Alves Moreira / Ricardo Pichel Gotérrez (2015): , Paris, SEMH-Sorbonne — CLEA (EA 4083) (Les Livres d’e-Spania « Travaux en cours », 5) - Libro
 • "El Códice López Ferreiro del Fuero juzgo: revisión filológica y escriptológica y nueva edición"
  Mónica Castillo Lluch / Ricardo Pichel Gotérrez (2015): Revue de Linguistique Romane, t. 79, n. 313-314 (2015), pp. 123-168 - Artigo
 • "Un espazo editorial para a multiedición da poesía medieval galego-portuguesa no COTAGAL"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués, A Coruña, 8 maio 2015 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Revista Galega de filoloxía. Monografía 9), Leticia Eirín García / Xoán López Viñas (eds.), A Coruña: Universidade da Coruña, 291-318 - Capítulo de libro
 • "Os manuscritos da Guerra de Troia na Península Ibérica"
  Ricardo Pichel Gotérrez (2014): "Por trás das "estórias" medievais", O Porto, 25 xuño 2014 - Presentación
 • "Editar obras medievais: prosa documental e prosa histórico-literaria"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): II Colóquio de linguística histórica, A Coruña, 27 xuño 2014 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Paulo Martínez Lema (2014): Scriptum Digital, 3, 95-132 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Carmen Mejía Ruiz (2014): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 17, 201-206 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2014): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 17, 99-113 - Artigo
 • "Galego e castelán na documentación da Galicia do século XV"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • "COTAGAL: Corpus de Textos Antigos de Galiza"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Xornadas Internacionais UCM-UNED 2014. Literatura galega: identidade, alteridade e exilio, Madrid, 18-20 setembro 2014 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2013): Oh lux Iberiae. En torno a las letras en la España medieval, María Concepción Fernández López / Mercedes Suárez Fernández / Alexandre Veiga (eds.), Lugo: Axac, Col. Yuso nº 5, [135]-162 - Capítulo de libro
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2012): Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites, Rafael Marín López (coord.) , Granada: Universidad - Capítulo de libro
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2012): e- Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 13 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2012): Estudos de Lingüística Galega, 4, 87-106 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2012): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 15, 119-130 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2011): British Archaeological Reports International Series (Learning From The Past: Methodological Considerations on Studies of Antiquity and Middle Ages. Proceedings of the First Postgraduate Conference on Studies of Antiquity and Middle Ages), A. Castro Correa / D. Gómez Castro / G. González Germain / K. Starczewska / J. Oller Guzmán / A. Puy Maeso / R. Riera Vargas / N. Villagra Hidalgo (eds.), Oxford: BAR, 412-417 - Capítulo de libro
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2009): , Noia (A Coruña): Toxosoutos, Col. Trivium, Hª Medieval, 36 - Capítulo de libro
 • “O corpus do galego medieval: o Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG)”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2009): Diacronía de las lenguas iberorrománicas: nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus, Enrique Arias, Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 195-215 - Capítulo de libro
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 479-493 - Capítulo de libro
 • Ricardo Pichel Gotérrez (2008): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 35, 73-119 - Artigo
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Alexandra Cabana Outeiro (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 129-157 - Capítulo de libro